DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Serder, M. (2015). Möten med Pisa. Kunskapsmätning som samspel mellan

elever och provuppgifter i och om naturvetenskap (Doktorsavhandling,

Malmö högskola).

Sernhede, O., & Borelius, U. (2011). Förorten, skolan och ungdomskulturen.

Reproduktionen av marginalitet och ungas informella lärande. Göteborg:

Daidalos.

SFS 2010:800: Skollag. (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet.

URL:http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

(hämtad 2015-12-11).

Signert, K. (2012). Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande

materiel (Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet).

SKL. (2014). Socioekonomisk resursfördelning till skolor. Så kan kommunen

göra. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. URL: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-115-0.pdf?issuusl=ignore

(hämtad

2016-04-28).

SKL. (2015). Grundskola 2015. Tema systematiskt kvalitetsarbete med SKL:s

analyshandbok. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. URL:

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-240-9.pdf (hämtad

2016-04-28).

Skantze, A. (1989). Vad betyder skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernas

perspektiv studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter

(Doktorsavhandling, Stockholms universitet).

Skawonius C. (2005). Välja eller hamna. Det praktiska sinnet, familjers val

och elevers spridning på grundskolor (Doktorsavhandling, Stockholms

universitet).

Skolinspektionen. (2012). Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska

verksamheten. Stockholm: Skolinspektionen.

Skolinspektionen. (2014). Kommunernas resursfördelning och arbete mot

segregationens negativa effekter i skolväsendet. Stockholm: Skolinspektionen.

Skolverket. (2009). Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?

Rapport 330. Stockholm: Skolverket.

89

More magazines by this user
Similar magazines