DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Skolverket. (2011). Resursfördelning till grundskolan. Rektorers perspektiv.

Rapport 365. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2012a). Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ

analys av likvärdighet över tid. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2012b). SIRIS. URL: http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0

(hämtad 2016-04-04).

Skolverket. (2013a). Kommunernas resursfördelning till grundskolor. Rapport

391. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2013b). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse

och naturvetenskap. Rapport 398. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2014a). Timplan för grundskolan. URL: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242

(Hämtad 2015-08-

21).

Skolverket. (2014b). TALIS 2013. En studie av undervisnings- och lärmiljöer

i årskurs 7-9. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2015a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

2011 (Reviderad 2015). Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2015b). Skolverkets lägesbedömning 2015. Rapport 421. Stockholm:

Skolverket.

Smith, E. (2003). 'Ethos, Habitus and Situation for Learning: An ecology'.

British Journal of Sociology of Education, 24 (4), 463-470.

Smyth, E. & Banks, J. (2012). ‘There was never really any question of anything

else’: young people’s agency, institutional habitus and the transition to

higher education. British Journal of Sociology of Education, 33 (2),

263-281.

SOU 2014:5. Staten får inte abdikera. Om kommunaliseringen av den

svenska skolan. Betänkande av Utredningen om skolans kommunalisering.

Stake, R. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: Sage

90

More magazines by this user
Similar magazines