pedagogiskt-material-hallbar-utveckling-2016

teskedsorden

pedagogiskt-material-hallbar-utveckling-2016

Pedagogiskt material som förverkligar de

globala hållbarhetsmålen i utbildning

Presentation av utställare vid seminariet Skolan möter världen 2016


Globala målen för hållbar utveckling

Världens ledare har kommit överens om sjutton globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande

femton åren:

• att utrota extrem fattigdom

• att minska ojämlikheter och orättvisor i världen

• att lösa klimatkrisen

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här lyckas. I alla länder. För alla människor. Men för att målen

ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!

Läs mer på www.globalamalen.se


AFS Interkulturell Utbildning

AFS Interkulturell Utbildning är en del av den internationella ideella utbytes- och

utbildningsorganisationen AFS Intercultural Programs. AFS startade 1914 och

arbetar för fred genom att öka förståelsen mellan människor och kulturer. I verksamheten

ingår dels ungdomsutbyten där interkulturell medvetenhet, tolerans och

kommunikation står i centrum, dels workshops och seminarier, framför allt för

lärare och elever. Målsättningen är att genom ökad interkulturell kompetens hos

människor bidra till förståelse för andra och därmed även till fred.

www.afs.se/skolor/workshops

Amnesty International

(svenska sektionen)

Amnesty International är en global rörelse där mer än sju miljoner människor i

världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla – alltid. Med sin skolverksamhet

i Sverige erbjuder Amnesty International lärare och elever texter, övningar,

filmer och fördjupningsuppgifter som ger möjlighet till en varierad undervisning

om mänskliga rättigheter. Utbudet av material med teman som yttrandefrihet,

flyktingar och migranters situation är brett. Den svenska sektionen av Amnesty

International har också utarbetat en modell som gör att mänskliga rättigheter får

en central plats i undervisningen på gymnasiet. Den kallas Skola för mänskliga

rättigheter.

skola.amnesty.se

Expo

Stiftelsen Expo utmanar intolerans genom granskning, förebyggande arbete i form

av utbildning och genom att engagera antirasister. Med sina tre verksamhetsinriktningar

uppmärksammar de intoleransen som hot mot det öppna samhället. I

ett samhälle som präglas av internationalisering och ökad rörlighet över nationsgränserna

är det viktigt att tidigt i livet förstå och bejaka en växande mångfald,

att förstå hur det egna avtrycket på jorden får konsekvenser på andra platser på

jorden och att ha respekt för alla människor lika värde. Expo har lång erfarenhet

av utbildning riktad direkt till skolelever och kan bidra med central kunskap om

intolerans och inkludering.

expo.se

Filmcentrum

Både i och utanför skolan finns ett ständigt växande informationssamhälle som

barn och unga behöver redskap för att hantera. Att fördjupa sig i rörliga bilder är

ett sätt att lära sig ett samtida globalt språk, tillgodogöra sig kunskap och stimulera

ett (medie-)kritiskt tänkande. Filmcentrum distribuerar kortfilm, dokumentärer

och långfilm till skolor och institutioner i hela Sverige, som lärare kan använda i

undervisningen. Filmerna har ofta teman som stämmer överens med de globala

målen för hållbar utveckling.

riks.filmcentrum.se


Globalportalen

Globalportalen drivs av Forum Syd och består av svenska biståndsorganisationer,

studieförbund och folkhögskolor som jobbar med globala frågor och vill bidra till

världens utveckling. På Globalportalen finns kunskap och fakta om globala frågor,

nyheter med annorlunda perspektiv från världens alla hörn och ämnessidor om till

exempel mänskliga rättigheter eller miljö.

globalportalen.org/tips-for-larare

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent driver Grön Flagg – ett verktyg för skolor och förskolor

som vill arbeta aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling. Håll Sverige

Rent driver även Unga Reportrar, ett skolprogram för åk 7-9 och gymnasiet där

eleverna får arbeta journalistiskt med hållbarhetsfrågor.

www.hsr.se/ungareportrar

ungareportrarblog.wordpress.com

Internationella biblioteket

Syftet med Internationella biblioteket är att ge elever och pedagoger möjlighet att

få ta del av andra berättelser och röster än dem de vanligen möter, att upptäcka

ny litteratur och nya bildvärldar och få fler pusselbitar i sin världsbild. Alla elever

i klass 0-6 i Stockholm är inbjudna att läsa en bok från andra delar av världen

än den västerländska, skapa ett tävlingsbidrag utifrån bok och ett givet tema och

sedan ställa ut sitt bidrag på biblioteket och delta i programdagar på Skansen.

interbib.se

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsorganisation som jobbar med ökat folkligt

inflytande för de mest marginaliserade grupperna i Latinamerika. Genom organisationens

pedagogiska material kan elever lära sig om vilka konsekvenser produktionen

av den mat vi äter blir för klimatet och för småbrukare i andra delar av

världen. I en guidebok får elever och lärare verktyg för att påverka för klimatsmart

och rättvis mat på skolor och i kommuner och landsting. Latinamerikagruppernas

skolmaterial Makten över maten syftar till att sprida kunskap om hur mat, makt och

klimat hänger ihop. I materialet ingår en tidning med bakgrundsinformation, en

bok, förslag på lektionsupplägg, workshops m m. Det går även att beställa föreläsningar

med skolinformatörer.

www.aktiv.latinamerikagrupperna.se/sv/informera-pa-skolor-0


New Connexion

New Connexion är en idell förening som funnits i sju år. Först lokalt med elevgrupper,

därefter nationellt med lärarseminarier. Attityder och värderingar sitter

hårt, därför behövs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete i dessa frågor, med

kunskap och möjlighet till egen reflektion. New Connexion erbjuder aktivt arbete

mot rasism och främlingsfientlighet genom lärarhandledningar för åk 7-9 och

gymnasieskolan. Materialet är knutet till kursplanerna och målen i de olika gymnasiegemensamma

ämnena. Förutom lärarhandledningar finns det möjlighet att

boka seminarium till enskilda skolor och kommuner.

newconnexion.se

PeaceWorks

Peace Works arbetar aktivt för en hållbar värld i fred. Metoden Låt Stå är ett treårigt

projekt som snart avslutas. Där utbildas lärare och elever i frågor som kopplas

till rasism, främlingsfientlighet, svenskhet, normkritk och intersektionalitet.

peaceworks.se

www.latsta.com

Plan international

Mitt nya hem – en 360-upplevelse om barn på flykt är en interaktiv berättelse

där eleven på egen hand utforskar ett av världens största flyktingläger. Tack vare

spelifierade sätt att navigera och interagera med berättelsen är det möjligt att på

ett lustfyllt sätt lära sig om en viktig och aktuell fråga. Läromedlet är framtaget för

mellanstadiet till gymnasiet, det är kostnadsfritt och webbaserat och kan användas

på dator, tablet, mobil eller med VR-hjälm.

plansverige.org/barnen-pa-flykt

Radiohjälpen

Stiftelsen Radiohjälpen har till uppgift att samordna SVT:s, Sveriges Radios och

Utbildningsradions insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa

om hjälpbehov. En av Radiohjälpens insamlingar är Musikhjälpen, som sätter

fokus på en dold katastrof. 2015 var temat Ingen ska behöva fly undan klimatet. I

samband med det tog UR fram ett utbildningsmaterial för lärare, fem poddar och

en dokumentär.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3946&artikel=6270080

sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3946/15179.pdf


Rafiki

Rafiki är ett verktyg för lärare som vill ta upp värdefrågor och mänskliga rättigheter

i klassrummet. Med barnkonventionen i fokus ger Rafiki möjlighet till kunskap

om vardagen för barn i andra länder. Materialet riktar sig till yngre barn i förskolan

och grundskolan och omfattar personliga berättelser, bilder och filmer som på ett

enkelt sätt visar på likheter mellan människor, trots ojämlika levnadsvillkor. Rafiki

drivs av Erikshjälpen och IM, Individuell Människohjälp.

rafiki.se

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja

unga att hitta modet att göra skillnad. Den 27 augusti firas Raoul Wallenbergs

dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors

lika värde. Inför dagen erbjuder Raoul Wallenberg Academy ett gratis skolmaterial

till landets alla gymnasieskolor. Syftet är att skapa en diskussion kring civilkurage

och alla människors lika värde samt inspireras till att göra skillnad. Materialet Göra

skillnad är planerat för en dubbeltimme och fokuserar på vad varje människa kan

göra i sin vardag för att bidra till ökad medmänsklighet

raoulwallenberg.se/skolmaterial

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få

sina rättigheter tillgodosedda. Verksamheten grundar sig på barnkonventionen

och kämpar för att alla barn ska få en trygg uppväxt, att de ska kunna göra sina

röster hörda och få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld,

övergrepp eller diskriminering och organisationen arbetar runt om i världen med

långsiktigt utvecklingsbistånd och olika humanitära situationer. Våren 2016 släpps

en ny version av sajten Livets Lotteri, där besökaren lär sig om villkoren för världens

barn. Sajten är interaktiv och innehållet presenteras på ett lättillgängligt sätt.

Rädda Barnen har även gjort en dokumentär tv-serie i samarbete med UR – Rio

Stories – på temat barns och ungas rätt till trygghet och skydd. Serien följer fem

ungdomar i Rio de Janeiro som är aktiva i kampsportsklubben Luta Pela Paz.

www.livetslotteri.se

ur.se/Produkter/191141

Schyst resande

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Union to Union, Hotell- och

restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga,

Unionen och Fair Action. Schyst resande arbetar med att sprida information om

hur turismen kan bli mer hållbar för att konsumenter ska ha möjlighet att göra

schysta, medvetna val när de reser och för att reseföretagen ska kunna ta ett

större ansvar. Nätverket håller i en introduktionsutbildning i hållbar turism där de

globala målen är en central del och erbjuder även ett nytt elevmaterial med tillhörande

lärarhandledning och workshops för gymnasieskolans studieförberedande

program. De åker ut till såväl gymnasieskolor som folkhögskolor, YH-utbildningar

och universitet. Utbildningen är kostnadsfri för skolan.

www.schystresande.se


Sida Alumni

För alla som vill veta mer om svenskt bistånd på ett involverande, engagerande

och personligt sätt! Sida Alumni består av 30 studenter och/eller praktikanter

som nyligen kommit hem från ett av det svenska biståndets samarbetsländer.

Alumnerna utbildas i pedagogik och är sedan ute och håller gratis workshops och

föreläsningar om globala utvecklingsfrågor i allmänhet och sina specialområden i

synnerhet, för bland annat gymnasiet och högstadiet.

sidaalumni.se

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet strävar efter en bättre värld genom att varje dag arbeta

för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Genom olika projekt lyfter de frågor

om bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter och visar på hur FN

arbetar med hållbar utveckling. De tar även fram kurser, metod- och informationsmaterial,

arrangerar seminarier samt föreläser om global hållbarhet från en rad

olika synvinklar. Några exempel är nya boken Alla borde bli feminister, materialet

Världskoll, om läget i världen med lärarhandledning och materialet Förutfattat, om

minoriteters rättigheter, hur man arbetar med fördomar och FN:s grundläggande

mänskliga rättigheter. Förutfattat består av ett quiz, ett kortspel, en lärarhandledning

och ett rollspel.

www.fn.se

www.varldskoll.se

varldskoll.se/for-larare

www.fn.se/press/nyheter/feministbok-far-lararhandledning

www.fn.se/skola/material/forutfattat

Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd är en paraolyorganisation för kyrkorna i Sverige. Verksamheten

omfattar bland annat arbete inom områdena fred, rättvisa och miljö genom

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, fairtrade, interreligiöst

fredsarbete, kyrkornas globala vecka, Martin Luther King-priset och den internationella

kampanjen mot våld Torsdagar i svart. Organisationen erbjuder även

föreläsare som tidigare arbetat som ekumeniska följeslagare.

fred.skr.org

foljeslagarprogrammet.se

globalaveckan.se

Teskedsorden

Teskedsorden utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer

som främjar ett långsiktigt hållbart samhälle under mottot Tillsammans för mångfald

och tolerans. Genom att distribuera kostnadsfritt material till skolor hoppas

stiftelsen kunna underlätta diskussioner, skapa positiva attityder och en mer inkluderande

värld där alla känner att de får plats och är trygga. Några av Teskedsordens

projekt är distributionen av Chimamanda Ngozi Adichies bok Alla borde vara

feminister och dokumentärfilmen Trevligt folk. Båda ger underlag för diskussioner

om jämställdhet, jämlikhet, rasism och främlingsfientlighet.

www.teskedsorden.se/sa-jobbar-vi


UNDP

FN:s utvecklingsprogram UNDP ligger bakom de nya globala målen för hållbar

utveckling. För skolan erbjuder UNDP bland annat boken Blir världen bättre med

tillhörande pedagogiska övningar, som utarbetats i samarbete med Universitetsoch

högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan. Övningarna är anpassade

efter skolans olika stadier från grundskola till gymnasium.

www.globalamalen.se

Union to union

Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och

stödjer utvecklings- och informationsprojekt. Syftet med verksamheten är att arbeta

för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar

utveckling genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att

organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning

och ett gott liv. Union to Union tillhandahåller även kostnadsfritt material för skolor

och åker ut till skolor och berättar mer om mänskliga rättigheter i arbetslivet, och

vikten av socialt hållbar produktion och minskade inkomstklyftor i världen för att

skapa ett gott liv för alla.

www.uniontounion.org/material

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådets program för internationellt samarbete och utbyte

riktar sig till hela utbildningsområdet. För förskola, grundskola och gymnasium

finns möjligheter att söka stöd för olika aktiviteter genom programmen Erasmus+,

Nordplus, Atlas, Athena och Ettårsprogrammen. Myndigheten är även huvudman

för Den Globala Skolan som erbjuder fortbildning för lärare om lärande för global

hållbar utveckling.

www.utbyten.se

World’s Children’s Prize Foundation

Programmet World’s Children’s Prize (WCP) utbildar och stärker barn så att de

växer upp till medmänskliga ”changemakers” som står upp för allas lika värde,

barnets rättigheter och demokrati. WCP-programmet baseras på de upplevelser

barn får genom barns och barnrättshjältars livshistorier. Varje år nomineras tre

barnrättshjältar till World’s Children’s Prize för barnets rättigheter. Mötet med

hjältarna och barnen de kämpar för, på nätet och i tidningen Globen, väcker empati,

engagemang och identifikation. Eleverna lär sig också om sina rättigheter,

om demokrati och om de globala målen. WCP-programmet avslutas med världsomröstningen

Global Vote då eleverna röstar på sina barnrättshjältar och firar

barnets rättigheter.

worldschildrensprize.org


WWF

WWF arbetar för att öka den biologiska mångfalden och minska människans ekologiska

foavtryck genom att påverka politiken, undersöka och diskutera respekten

för mänskliga rättigheter globalt och lokalt. För att stötta utbildningssektorn

i ansvaret när världen ställer om förser WWF lärare med material, projekt och

övningar för hållbar utveckling.

www.wwf.se/utbildning

Your Middle East Foundation

Your Middle East Foundation driver sedan 2011 den engelskspråkiga plattformen

yourmiddleeast.com. Med ett globalt nätverk på över 900 bloggare, aktivister,

journalister och akademiker är organisationen unikt positionerad när det gäller att

förmedla en bredare och mer nyanserad bild av Mellanöstern. Your Middle East

Foundation ligger bakom projektet Det nya Mellanöstern, som lanseras i vår och

riktar sig till den svenska gymnasieskolan. Med ett lärar- och elevmaterial samt en

podcast-serie är syftet att nå ett antal nyckelmålgrupper för att bidra till att öka

förståelsen för Mellanösterns religioner, kulturer, folkrörelser och människor. Förutom

en tryckt lärartidning är allt material baserat på en helt ny digital plattform.

nyamellanostern.se


www.denglobalaskolan.se

Similar magazines