etableringsmedel

rickardvinde

20161017-6-E-001c

E1c

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning avseende rektorers användande av etableringsmedel

Stadsdelsnämnd Norr har 2016-08-25 beslutat att översända upprättad redovisning till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Ärendet läggs till handlingarna.

160927 Malin Carlsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes

Alternativt förslag

2016-10-02 Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan Ja x Nej Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0613 610 Programområde: 3

Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52

Datum/avdelningschef: 2016-09-26/Magnus Widén


1(5)

Joakim Cannerfors 2016-08-25 Dnr 2016/SDNN0081

Områdeschef

Kommungemensam Förskola och Skola

Redovisning till Arbetslivsnämnden

avseende rektorers användande av

etableringsmedel

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder

densamma till Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen, Stadsdelsnämnden

Öster och Stadsdelsnämnden Väster.

Ärendet

Bakgrund

Arbetslivsnämnden beslutade 2015-05-19 att överföra 15 mnkr till

Kommungemensam Förskola och Skola att fördela till insatser för

nyanlända barn och elever. I beslutet ingick även att halvårsvis redovisa hur

dessa medel använts. Stadsdelsnämnden Norr beslutade 2015-06-15 att

uppdra åt Kommungemensam Förskola och Skola att besluta om och

utbetala medel enligt nedan beskrivna modell.

Arbetslivsnämnden fattade i november 2015 ett nytt beslut om överföring

av etableringsmedel som upphävde det gamla beslutet. Stadsdelsnämnden

Norrs beslut om att fördela dessa 15 mnkr till skolorna ligger dock fast och

nämnden kommer därför även fortsättningsvis redovisa utfallet till

Arbetslivsnämnden.

Modell

Av dessa 15 mnkr avsätts 1,5 mnkr till Centrum för Flerspråkigt Lärande

(CFL) för att ingå i ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med

ett antal andra kommuner och KTH i Stockholm. Projektet sträcker sig över

åren 2015 - 2017 och kostnaden är 500 000 kr per år. Det som utvecklas är

undervisningsfilmer på ett stort antal språk, där elever kan välja vilken

kombination av talat och textat språk som helst. För närvarande finns över

1000 filmer, framför allt inom matematik och NO, och projektet syftar till

att utöka med fler ämnen. Filmerna strömmas över internet och Borås får

tillgång till filmerna från höstterminen 2015. Samtliga i Borås Stad belägna

fristående grundskolor får nyttja filmerna på samma sätt som de kommunala


2(5)

Joakim Cannerfors 2016-08-25 Dnr 2016/SDNN0081

Områdeschef

Kommungemensam Förskola och Skola

skolorna. Efter avslutat projekt äger Borås Stad tillsammans med övriga

intressenter materialet.

Ytterligare 200 000 kr avsätts till CFL för att under kommande två läsår

förstärka modersmålsstödet i förskolan.

Resterande 13,3 mnkr fördelas på tre utbetalningar på HT15 (5 mån), År

2016 (12 mån) och VT17 (7 mån) med hänsyn till löneökningar, till

kommunala och fristående grundskolor för insatser kring nyanlända elever.

Se tabell 1.

CFL

Fördelning över åren Modersmålstöd Filmer

HT15 40 345 500 000

2016 99 733 500 000

VT17 59 923 500 000

Summa 200 000 1 500 000

Grundskolan

Fördelning över åren Insatser för nyanlända

HT15 2 682 934

2016 6 632 212

VT17 3 984 854

Summa 13 300 000

Tot Summa 15 000 000

Tabell 1

Fördelningsprincipen är att en kartläggning görs inför terminsstart där

nyanlända elever, d.v.s. de som kommit de senaste fyra kalenderåren plus tid

under innevarande år, listas per årskurs och härkomst. Här viktas elever från

förskoleklass (1p) till åk 9 (10p) i tio steg så att en elev i åk 9 tilldelas 10 ggr

mer än en elev i förskoleklass. Dessutom har i år fyra länder identifierats,

nämligen Somalia, Syrien, Afghanistan och Eritrea, där skolbakgrunden

generellt är synnerligen bristfällig och där risk för andra psykosociala

svårigheter är överhängande. För dessa elever räknas ovanstående viktning

upp med en faktor av 5. Inför nästkommande år kan listan över särskilt

utsatta länder komma att revideras.


3(5)

Joakim Cannerfors 2016-08-25 Dnr 2016/SDNN0081

Områdeschef

Kommungemensam Förskola och Skola

Fördelning 2016

Kommungemensam Förskola och Skola har 2015-12-21 kartlagt alla elever i

Borås Stad som anlänt till Sverige efter 2012-01-01. Dvs. elever som varit

här högst fyra år och som fått permanent uppehållstillstånd. Fördelning av

medel följer ovan angivna modell.

Beslutet rör 921 nyanlända elever. Av dessa är det 31 elever som uppfyller

kraven enligt modell, men som ännu inte fått någon skolplacering utan går i

CFL:s förberedelseklass. För dessa betalas medel istället ut till

områdeschefen för skola i respektive stadsdel som får i uppdrag att överföra

medel till den skola där de så småningom placerar eleven.

Öster Belopp Väster Belopp

Aplaredskolan 11 331 Byttorpskolan 377 561

Bodaskolan 972 028 Områdeschef Väster (För elever på CFL) 64 343

Områdeschef Öster (För elever på CFL) 191 411 Daltorpskolan 874 502

Dalsjöskolan 4-9 71 223 Hestra Midgårdskolan 313 218

Dannikeskolan 4 047 Kinnarummaskolan 0

Ekarängskolan 291 366 Kristinebergskolan 128 282

Fjärdingskolan 436 239 Sandaredskolan 6 879

Gånghesterskolan 0 Sandgärdskolan 34 802

Kerstinsgårdskolan 4 451 Sandhultskolan 405

Myråsskolan 11 331 Sjömarkenskolan 12 140

Målsrydskolan 7 689 Svaneholmskolan 21 448

Rångedalaskolan 1 619 Svedjeskolan 1 619

Trandaredskolan F-6 128 282 Särlaskolan 1 124 186

Tummarpskolan 14 164 Viskaforsskolan F-9 135 566

Äsperedskolan 0 Summa 3 094 951

Summa 2 145 180

Norr Belopp Fristående Belopp

Asklandaskolan 8 498 Borås kristna skola, Gr 171 177

Bergdalskolan 34 802 Engelska Skolan, Gr 127 877

Borgstenaskolan 0 Kunskapsskolan Gr 53 417

Bredaredskolan 0 Malmen, Gr 25 494

Områdeschef Norr (För elever på CFL) 26 709 Summa 377 966

Engelbrektskolan 161 870

Erikslundskolan F-9 443 119 CFL Belopp

Fristadskolan 7-9 129 091 Undervisningsfilmer 500 000

Gula skolan 43 300 Modersmålsstöd 99 733

Sjöboskolan 136 780 Summa 599 733

Sparsörskolan 29 946

Summa 1 014 115 Totalsumma

Tabell 2

7 231 945


4(5)

Joakim Cannerfors 2016-08-25 Dnr 2016/SDNN0081

Områdeschef

Kommungemensam Förskola och Skola

Varje rektor och områdeschef kommer att få en lista över just de elever som

medlen avser. Åtgärder skall göras just kring dessa elever, men rektor

prioriterar som alltid resurser efter faktiskt behov dessa elever sinsemellan.

Inget hindrar att goda åtgärder som vidtas i undervisningen för de nyanlända

"spiller över" även på icke nyanlända.

Vid terminsslut skall varje rektor som mottagit medel kortfattat redovisa

vilka åtgärder som vidtagits kring elevgruppen nyanlända. Detta ska inte ske

på individnivå utan ska ges som övergripande exempel på åtgärder.

Redovisningen gällande detta beslut sker via ett kortfattat mail till

områdeschef för Kommungemensam Förskola och Skola senast 160515 och

161215. Kommungemensam Förskola och Skola sammanställer halvårsvis

en rapport över hur medlen använts och Stadsdelsnämnden Norr avger

denna till Arbetslivsnämnden.

Rektorernas redovisning av hur medel använts VT 2016

Redovisningen återfinns i bilagan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet beskriver hur staden fördelar och använder de medel som finns

avsatta för nyanlända elever.

Borås 2025 Socialt perspektiv

Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas av hur väl tillgängliga resurser används.

Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.


5(5)

Joakim Cannerfors 2016-08-25 Dnr 2016/SDNN0081

Områdeschef

Kommungemensam Förskola och Skola

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-08-22.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)

Ordförande

Anna Stenström

Tf Stadsdelschef


Öster

Aplaredskolan

Bodaskolan

Områdeschef Öster (För elever på CFL)

Dalsjöskolan 4-9

Belopp

11 331 Övergripande åtgärder och insatser från Aplaredskolan kring

nyanlända elever: Eleverna har fått stöd i svA, särskild lärare har

tillsatts. Undervisning i mindre grupper några gånger i veckan.

Skolmaterial, böcker liksom appar till ipads har inköpts för att bättre

stötta där eleven befinner sig i sin utveckling.

Modersmålsundervisning av personal från CFL. Fler föräldramöten

med tolk för att underlätta för föräldrarna att få inblick i vår

skolvardag.

972 028 Medel har gått till personal, IKT-utrustning och en

specialpedagogisk programvara.

191 411 Medel fördelas ut och används i takt med att eleverna får

skolplaceringar.

71 223 Först hålls ett välkomstsamtal med tolk. God man, föräldrar och

mentorer deltar. I samband med detta möte planeras in: 1. Tid för

Sv2. När och hur mycket beror på eleven men det har generellt varit

för lite tid. Vi utökar kommande läsår. 2. Undervisande lärare

erbjuder anpassningar efter kunskapsnivå. 3. Studiehandledning ca

1 timma per vecka om CFL har någon handledare som talar språket.

4. Vi hjälper till med ansökan om modersmålsundervisning och fyller

också i ansökan om resor till detta tillsammans med tolken. 5.

Screening och intensivundervisning i svenska 6. Screening och

intensivundervisning i matematik. 7. Screening och

intensivundervisning i engelska planeras för kommande läsår. 8.

Läxhjälp i matematik erbjuds tre dagar i veckan. 9. Läxhjälp i alla

ämnen erbjuds på fritidgården 1 timma per dag tre dagar i veckan.

10. Uppföljningssamtal av mentorer sker löpande under terminen

under mentorstid som vi har varje dag.

Dannikeskolan

Ekarängskolan

Fjärdingskolan

Gånghesterskolan

Kerstinsgårdskolan

Myråsskolan

Målsrydskolan

Rångedalaskolan

Trandaredskolan F-6

Tummarpskolan

Äsperedskolan

4 047 Resurstimmar i en av klasserna.

291 366 Ekarängskolans två SvA-lärare har prioriterat de nyanlända

eleverna. Det innebär att i stort sett all undervisningstid som dessa

två lärare har har ägnats dessa elever.

436 239 Bekostat vår Sva-institution. Köpt lämpliga läromedel. Inköpt

envideoprojektor till lärosalen. Inköpt "paddor" till eleverna. Förtätat

personalgruppen runt eleverna. Finansierat en somalisk elevcoach.

Material. till "öppen skola".

0 Inga medel.

4 451 Sva-undervisning - inköp av anpassat material

11 331 Pengarna har använts till extra resurstimmar i svenska som

andraspråk.

7 689 Extra studiehandledning och språkstöd för de arabisktalande

eleverna. Resurstimmar i en av klasserna.

1 619 Läromedel i svenska som andraspråk har köpts in.

128 282 Svaundervisning - inköp av anpassat material

14 164 Sva-undervisning - inköp av anpassat material

0 Inga medel.

Summa 2 145 180

Norr

Belopp

Asklandaskolan

8 498 Har satt in en pensionerad lärare 2 timmar per elev, dvs. 4 timmar i

veckan sammanlagt.

Bergdalskolan

34 802 För aktuella elever har extra resurs satts in framförallt i matematik

och svenska.

Borgstenaskolan

0 Inga medel.

Bredaredskolan

0 Inga medel.

Områdeschef Norr (För elever på CFL) 26 709 Medel fördelas ut och används i takt med att eleverna får

skolplaceringar.

Engelbrektskolan

161 870 Inköp av läromedel, tekniska hjälpmedel. Uppstart av

mottagningsgrupp. Extra undervisning


Erikslundskolan F-9

Fristadskolan 7-9

Gula skolan

Sjöboskolan

Sparsörskolan

443 119 Inköp av läromedel för undervisning i svenska som andraspråk för

nyanlända elever i åk 4-6. Anställt vikarierande lärare i svenska som

andraspråk under vårterminen. Anställning av speciallärare i åk F-6.

En mindre del av tjänsten har omfattat nyanlända elever.

Översättning av prov till modersmålet för elever där

studiehandledare inte finns. Inköp av iPads för att stödja

språkinlärning hos elever i åk 1-4.

129 091 Vi har köpt in material, hjälpmedel och gjort mindre grupper i sva.

43 300 Aktuell elever får extra stöd av flexteamet.

136 780 Smartboards införskaffas till klassrummet där undervisning i Sva

bedrivs. Delfinansiering av personal till Sjöbomodellen.

29 946 Sparsörskolan har förstärkt Sva-undervisningen runt aktuella elever.

Summa 1 014 115

Väster

Belopp

Byttorpskolan

377 561 Vi på Byttorpskolan har anställt resurspersoner till skolan som talar

olika språk och har kunnat ge stöttning till eleverna i klasserna. Vi

har köpt in läromedel. På loven har vi haft lovskola. Vi har kartlagt

de nyanlända eleverna i årskurs 1-2

Områdeschef Väster (För elever på CFL) 64 343 Medel fördelas ut och används i takt med att eleverna får

skolplaceringar.

Daltorpskolan

874 502 F-6: Har använt pengar till läromedel, fler timmar för nyanlända i

form av t ex SvA. 7-9: En SvA lärare på 80 % som enbart arbetar

med att ta emot våra nyanlända elever. En utökning har även skett i

vårt övriga SvA team med 100 % (två halvtider), dessa arbetar med

både de nyanlända i sina respektive klasser samt tre extra grupper i

sv/en för de nyanlända i alla årskurser. En lärare i engelska arbetar

40 % med de nyanlända elever som inte har läst engelska tidigare.

Fortfarande är en av våra specialpedagoger ansvarig på 50 % för

samordning av arbetet med de nyanlända, är kontaktperson till CFL,

förberedelseklasserna, vårt SvA team, studiehandledarna på skolan

samt planerar den övergripande verksamheten. Vi har utökat med

en lärare 50 % i idrott och hälsa då eleverna ofta startar med de

prakt/estetiska ämnen. Vi har även extra lektionstid i bild med en av

våra bildlärare på vår studiecenter tid en gång per vecka.

Simundervisningen har fortsatt under vårterminen och alla elever

som deltagit har nu klarat simprovet och blivit godkända. Flera av

flickorna har köpt sig egna burkini, för de som inte har egna, hyr vi

på badhuset. För övrigt så har vi köpt in material/läromedel i

svenska, engelska, no, teknik, so och hkk.

Hestra Midgårdskolan

Kinnarummaskolan

Kristinebergskolan

Sandaredskolan

Sandgärdskolan

Sandhultskolan

313 218 På Hestra Midgård har vi anställt en språkstödjare på 80% som talar

både arabiska och somaliska.

0 Inga medel.

128 282 Vi har under hösten gått ut med två tjänster som fritidspedagog. Det

är en kombination av lågstadiesatsning/ALF-pengar. I januari

kommer dessa tjänster att besättas. Vi har rekryterat

förskollärare/lärare. Men eftersom pengar har funnits redan under

hösten så har vi haft två vikarier inne på tjänsterna. Specialpedagog

har bla introducerat dessa i Rydaholmsmetoden, och gjort schema

för eleverna, så att såväl individuellt som gruppgemensamt stöd

funnits. Vi har även köpt in MiniIpad som alla dessa elever kommer

att ha tillgång till. Dvs 1:1. Men dessa ingår i en större struktur som

vi börjar med i januari när en förstelärare får en renodlad SVA-lärar

tjänst (denna har varit klasslärare nu under hösten). Under hösten

har eleverna än så länge bara haft sporadisk tillgång till dessa.

6 879 Inköp av litteratur samt material för bildstöd.

34 802 På Sandgärdskolan har vi mött nedanstående elever med enskilda

anpassningar utifrån varje enskild elevs behov. Vi har haft

handledning av SVA- lärare till alla undervisande elever både i

framtagande av passande material samt i bedömningarna.

405 Inköp av litteratur samt material för bildstöd.


Sjömarkenskolan

Svaneholmskolan

Svedjeskolan

12 140 Min speciallärare har köpt in material, bildstöd och läroböcker samt

två läsplattor.

21 448 Vi har anställt en resursperson som talar arabiska och svenska. Hon

arbetar som språkstödjare, resurspedagog och tolk mot elever,

pedagoger och vårdnadshavare. Hon har under läsåret varit anställd

på ca 20-30% av en heltid

1 619 Vi har under hösten gått ut med två tjänster som fritidspedagog. Det

är en kombination av lågstadiesatsning/ALF-pengar. I januari

kommer dessa tjänster att besättas. Vi har rekryterat

förskollärare/lärare. Men eftersom pengar har funnits redan under

hösten så har vi haft två vikarier inne på tjänsterna. Specialpedagog

har bla introducerat dessa i Rydaholmsmetoden, och gjort schema

för eleverna, så att såväl individuellt som gruppgemensamt stöd

funnits. Vi har även köpt in MiniIpad som alla dessa elever kommer

att ha tillgång till. Dvs 1:1. Men dessa ingår i en större struktur som

vi börjar med i januari när en förstelärare får en renodlad SVA-lärar

tjänst (denna har varit klasslärare nu under hösten). Under hösten

har eleverna än så länge bara haft sporadisk tillgång till dessa.

Särlaskolan

Viskaforsskolan F-9

1 124 186 Lön till två heltidsanställda lärare som förestår verksamheten för

dessa elever: 1100000 kr. Individanpassade läromedel: ca 10000

kr. Kostnader i samband med studiebesök och samhällskännedom:

5000 kr. Tolkkostnader: 40000 kr. Inventariekostnader: årlig kostnad

ca 10000 kr.

135 566 Elever från år F-4 får tid på fritidshem i 8 veckor för att öka

förståelsen för språket. Dessa har inte placering på fritidshem.

Utökat tjänsten för sva läraren med 75% för att kunna handleda

mentorer och klasslärare och ha mer tid med elever. Inköp av

material som gynnar nyanlända

Summa 3 094 951

Fristående

Belopp

Borås kristna skola, Gr

171 177 Vi har sedan augusti 2015 anställt en lärare på heltid med ansvar för

mottagning och stöd för nyanlända elever. Detta är en person med

lärarutbildning och bakgrund från Syrien. Läraren arbetar även som

resurs för övriga nyanlända. Vi har inrättat ett särskilt språkrum som

läraren har som bas. Exempel på arbetsuppgifter för denna tjänst.

Översätta information och veckobrev m.m. från svenska till

Arabiska. Tolk vid introduktionssamtal, utvecklingssamtal och

föräldramöten m.m. (Arabiska) Kontaktlänk mellan hem och skola

för elever med Arabisktalande föräldrar. Stödundervisning i svenska

som andraspråk för elever med utländsk bakgrund

Studiehandledning på modersmålet i olika ämnen. (Arabiska)

Översättning av prov i olika ämnen. (Arabiska) Introduktion och

vägledning i användande av surfplatta med tillhörande appar. Övrigt

Stöd och mentorskap för nyanlända elever.

Engelska Skolan, Gr

127 877 IES Borås har prioriterat dessa elever genom att öka antalet SVAtimmar

för alla klasser i åk 4-9 . Alla elever kommer att utvärderats

mot slutet av vårterminen 2016 och nya beslut om SVA och stöd

fattas

Kunskapsskolan Gr

53 417 Kunskapsskolan har köpt in läromedel från Inläsningstjänst där

eleven kan lyssna/läsa texter på sitt modersmål. Vi har även

kompletterat med läromedel anpassat för målgruppen från andra

förlag. Kunskapsskolan har utöver detta använt pengarna till

studiehandledare.

Malmen, Gr

25 494 Vi har använt summan till att ge elever individuell undervisning i Sva

drygt 60 h under läsåret.

Summa 377 966

CFL

Belopp

Undervisningsfilmer

500 000 Medel har använts för att finansiera "Studi" Undervisningsfilmer på

olika språk.

Modersmålsstöd

99 733 Medel har används för att förstärka med modersmålslärare inom

förskola.

Summa 599 733

Totalsumma 7 231 945

More magazines by this user
Similar magazines