Skolkostnader 2015

rickardvinde

Instruktioner_Skolkostnader_2015

Skolkostnader 2015

Instruktioner

Uppgifterna ska vara SCB tillhanda

senast den 20 april 2016

Aktuell information om kostnadsinsamlingen

finns på uppgiftslämnarsidan www.scb.se/skolkost

Telefon: 019-17 60 65

E-postadress: uls@scb.se

Tack för din medverkan

Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och

organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som

tillgodoser samhällets informationsbehov.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Innehåll

Förskoleklass ........................................................................................... 7

Kostnadsfördelning ................................................................................................ 7

Rad 35: Förskoleklass, totalt .................................................................................. 7

Rad 355: Personal.................................................................................................... 8

Rad 357: Lokaler ..................................................................................................... 8

Rad 35912: Intäkter från kommun ....................................................................... 9

Grundskola ............................................................................................. 10

Kostnadsfördelning .............................................................................................. 10

Rad 401: Undervisning ........................................................................................ 10

Rad 402: Lärverktyg ............................................................................................. 11

Rad 404: Skolmåltider .......................................................................................... 11

Rad 406: Elevhälsa ................................................................................................ 12

Rad 407: Lokaler ................................................................................................... 12

Rad 410: Skolskjutsar, elevresor och reseersättning ........................................ 13

Rad 411: Elevhem ................................................................................................. 13

Rad 412: Specialpedagogiskt resurscentrum och kunskapscenter ................ 13

Rad 4098: Elevavgifter ......................................................................................... 14

Rad 40912: Köp/ försäljning av verksamhet, kommuner ............................... 14

Rad 408: Övrigt ..................................................................................................... 14

Rad 40: Grundskola, totalt................................................................................... 15

Grundsärskola ........................................................................................ 16

Kostnadsfördelning .............................................................................................. 16

Rad 431: Undervisning ........................................................................................ 16

Rad 432: Lärverktyg ............................................................................................. 17

Rad 434: Skolmåltider .......................................................................................... 17

Rad 436: Elevhälsa ................................................................................................ 18

Rad 437: Lokaler ................................................................................................... 18

Rad 4398: Elevavgifter ......................................................................................... 19

Rad 43912: Intäkter från kommun ..................................................................... 19

Rad 438: Övrigt ..................................................................................................... 20

Rad 43: Grundsärskola, totalt ............................................................................. 20

Gymnasieskola ....................................................................................... 21

Rad 501: Undervisning ........................................................................................ 21

Rad 502: Lärverktyg ............................................................................................. 22

Rad 504: Skolmåltider .......................................................................................... 23

Rad 5099: Därav elevavgifter för skolmåltider................................................. 23

Rad 5098: Elevavgifter exklusive avgifter för skolmåltider ........................... 23

Rad 506: Elevhälsa ................................................................................................ 23

Rad 507: Lokaler ................................................................................................... 24

Rad 50912: Köp/ försäljning av verksamhet, kommuner ............................... 24

Rad 50913: Köp/ försäljning av verksamhet, landsting................................... 25

Rad 50914: Köp/ försäljning av verksamhet, utbildningsanordnare ............ 25

Rad 50915: Köp/ försäljning av verksamhet, fristående skolor (inkl.

riksinternat) ........................................................................................................... 25

Rad 508: Övrigt ..................................................................................................... 25

Rad 50: Gymnasieskola, totalt ............................................................................ 26

2 Statistiska Centralbyrån


Instruktioner Skolkostnader 2015

Gymnasiesärskola .................................................................................. 27

Rad 531: Undervisning ........................................................................................ 27

Rad 532: Lärverktyg ............................................................................................. 28

Rad 534: Skolmåltider .......................................................................................... 28

Rad 5399: Elevavgifter för skolmåltider ............................................................ 29

Rad 5398: Elevavgifter exklusive avgifter för skolmåltider ............................ 29

Rad 536: Elevhälsa ................................................................................................ 29

Rad 537: Lokaler ................................................................................................... 30

Rad 53912: Köp/ försäljning av verksamhet, kommuner ................................ 30

Rad 53921: Köp/ försäljning av verksamhet, landsting ................................... 31

Rad 53951: Köp/ försäljning av verksam het, utbildningsanordnare ............. 31

Rad 53931: Köp/ försäljning av verksamhet, fristående skolor (inkl.

riksinternat) ........................................................................................................... 31

Rad 538: Övrigt ..................................................................................................... 31

Rad 53: Gymnasiesärskola, totalt ....................................................................... 32

Grundläggande vuxenutbildning ........................................................... 33

Rad 701: Undervisning ........................................................................................ 33

Rad 702: Lärverktyg ............................................................................................. 34

Rad 706: Elevhälsa ................................................................................................ 34

Rad 707: Lokaler ................................................................................................... 35

Rad 70911: Köp/ försäljning av verksamhet, kommuner ................................ 35

Rad 70951: Köp av verksamhet, utbildningsanordnare .................................. 35

Rad 708: Övrigt ..................................................................................................... 35

Rad 70: Grundläggande vuxenutbildning, totalt ............................................. 36

Gymnasial vuxenutbildning ................................................................... 37

Rad 721: Undervisning ........................................................................................ 37

Rad 722: Lärverktyg ............................................................................................. 38

Rad 726: Elevhälsa ................................................................................................ 38

Rad 727: Lokaler ................................................................................................... 39

Rad 72911: Köp/ försäljning av verksamhet, kommuner ................................ 39

Rad 72951: Köp av verksamhet, utbildningsanordnare .................................. 40

Rad 72921: Köp av verksamhet, landsting ........................................................ 40

Rad 728: Övrigt ..................................................................................................... 40

Rad 72: Gymnasial vuxenutbildning, totalt ...................................................... 40

Särskild utbildning för vuxna ................................................................. 41

Rad 741: Undervisning ........................................................................................ 41

Rad 742: Lärverktyg ............................................................................................. 42

Rad 746: Elevhälsa ................................................................................................ 42

Rad 747: Lokaler ................................................................................................... 43

Rad 74912: Intäkter från kommun ...................................................................... 43

Rad 74951: Köp av verksamhet, utbildningsanordnare .................................. 44

Rad 74921: Köp av verksamhet, landsting ........................................................ 44

Rad 748: Övrigt ..................................................................................................... 44

Rad 74: Särskild utbildning för vuxna, totalt .................................................... 44

Utbildning i svenska för invandrare ....................................................... 45

Rad 767: Lokaler ................................................................................................... 45

Rad 76911: Köp/ försäljning av verksamhet, kommuner ................................ 46

Rad 76951: Köp av verksamhet, utbildningsanordnare .................................. 46

Rad 7696: Statsbidrag ........................................................................................... 46

Rad 768: Övrigt ..................................................................................................... 46

Rad 76: Utbildning i svenska för invandrare, totalt......................................... 46


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Inledning

Instruktioner om samtliga skolformer som ingår i undersökningen finns i detta

dokument. I webblanketten visas däremot endast de skolformer som är aktuella för

er skolenhet. Utgå därför från innehållsförteckningen när du söker information i

instruktionerna.

I år finns det inga övergripande förändringar i undersökningen.

Undersökningen

Uppgifterna ska avse skolenhetens samtliga bruttokostnader och bruttointäkter

enligt bokslut för kalenderår 2015 eller periodiserade till kalenderår 2015.

Alternativt kan uppgifterna avse brutet räkenskapsår 2014/2015.

Observera följande:
Var noga att spara dina inskickade uppgifter då SCB inte lämnar tillbaka

några uppgifter som kommit in.

Startade skolenheten sin verksamhet under 2015 behöver du endast fylla i

uppgifter om startdatum, totala kostnader (från startdatum till 2015-12-31)

samt kontaktperson i webblanketten. (Gäller endast fristående skolor)

Avslutade skolenheten sin verksamhet under 2015 behöver du endast fylla i

uppgifter om nedläggningsdatum, totala kostnader (från 2015-01-01 till

nedläggningsdatum) samt kontaktperson i webblanketten. (Gäller endast

fristående skolor)

Uppgifterna ska redovisas i tusental kronor inklusive moms för Fristående

skolenheter.

Uppgifterna ska redovisas i tusental kronor exklusive moms för Sameskolor,

Specialskolor, Kommunalförbundens skolor och Landstingens skolor.

Samtliga uppgifter ska avse 12 månader. Om bokslutet inte har samma

indelning som den som efterfrågas, gör så noggranna beräkningar eller

uppskattningar som möjligt för att fördela kostnader och intäkter på det sätt

som efterfrågas.

Med bruttokostnader avses samtliga periodiserade utgifter och med

bruttointäkter avses samtliga periodiserade inkomster.


Om skolenheten är ett behandlingshem eller internat redovisas enbart

uppgifter för den skolverksamhet som bedrivs. Kostnader och intäkter för

behandlingar och liknande ska inte ingå i redovisningen.

Vem rapporterar vad:


Uppgifter för Fristående skolor och Specialskolor ska lämnas per skolenhet.


Uppgifter för Sameskolor, Kommunalförbundens skolor och Landstingens

skolor ska lämnas per huvudman.

4 Statistiska Centralbyrån


Instruktioner Skolkostnader 2015Förskola och Fritidshem ska inte ingå i redovisningen.

Förskoleklass och Grundskola rapporteras av Fristående skolor, Sameskolor,

Specialskolor

Grundsärskola rapporteras av Fristående skolor.

Gymnasieskola och Gymnasiesärskola rapporteras av Fristående skolor,

Kommunalförbundens skolor, Landstingens skolor.

Grundläggande vuxenutbildning rapporteras av Kommunalförbundens

skolor.

Gymnasial vuxenutbildning rapporteras av Kommunalförbundens skolor,

Landstingens skolor


Särskild utbildning för vuxna och Utbildning i svenska för invandrare

rapporteras av Kommunalförbundens skolor

För ytterligare definitioner och förklaringar hänvisar vi till Skolverkets föreskrift

SKOLFS 2014:46. Definitionerna där är i hög grad anpassade till

skolverksamheten i kommuner. De gäller i tillämpliga delar även för de uppgifter

som skall lämnas av övriga huvudmän för de olika skolformerna.

Nyckeltal i webblanketten

Bruttokostnads- och bruttointäktsuppgifter räknas automatiskt fram i

webblanketten för att ge en omedelbar rimlighetskontroll.

På uppdrag av Skolverket samlar SCB in uppgifter om elever i Förskoleklass,

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola och Särskild

undervisning den 15 oktober (eller närliggande vardag) varje år. Utifrån denna

insamling förtrycks elevantalen i webblanketten.

För de skolor som redovisar enligt kalenderår används medelvärdet av de

elevuppgifter skolenheten rapporterat den 15 oktober 2014 och 15 oktober 2015 för

att beräkna nyckeltalen.

För de skolor som redovisar enligt brutet räkenskapsår används det elevtal som

skolenheten rapporterat den 15 oktober 2014 för att beräkna nyckeltalen.

Observera följande:
Om de förtrycka elevantalen avviker från det förtrycka värdet så kan

nyckeltalen ej användas som rimlighetskontroll. Om du upplever att de

förtrycka elevtalen avviker kraftigt från det faktiska antalet var vänlig

att kontakta SCB.

Elevantal för Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxen- och

påbyggnadsutbildning samt Utbildning i svenska för invandrare finns

inte förtryckt i blanketten utan fylls i av huvudman.

Om ett värde som används för att beräkna nyckeltalen saknas används

istället det värde som finns rapporterat.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Kontroller i webblanketten

I webblanketten finns ett antal kontroller inbyggda. Dessa visas med röd text när

ifyllda uppgifter antigen skiljer sig mycket från föregående år eller hamnar utanför

ett intervall. Alla kontroller som visas behöver inte innebära att uppgifterna är

felaktiga utan finns både som stöd i uppgiftslämnandet och i granskningen av

materialet. Kommentera alla kontroller även om en uppgift är korrekt då det

minskar behovet av återkontakter från SCB för att kontrollera om uppgifterna

stämmer.

6 Statistiska Centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Förskoleklass

Rapporteras av: Fristående skolor, Sameskolor, Specialskolor

Förskoleklass avser verksamheten för sexåringar som infördes 1998.

Förskoleklassverksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår och kan vara

helt fristående eller vara lokalt- och/eller verksamhetsmässigt integrerad med

Förskola, Grundskola eller Fritidshem.

Kostnadsfördelning

På många skolenheter bedrivs förskoleklass integrerat i grundskolans verksamhet.

Det innebär att en uppskattning av kostnader och intäkter för respektive

verksamhet måste göras. Om en sådan fördelning inte redan gjorts i den interna

kostnadsredovisningen ska fördelningen göras här.

Kontakta SCB om en kostnadsfördelning är svår att göra.

Rad 35: Förskoleklass, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Förskoleklass.

Förskoleklass, totalt inkluderar:


Kostnader för lärverktyg och material.

Lokaler och inventarier

Personalkostnader

Elevhälsa

Skolmåltider

Kostnader för kompetensutveckling

Elevförsäkring

Kostnader för elevassistenter, personliga assistenter, talpedagoger m.m.

Övriga kostnader. Exempelvis administration och gemensamma

kostnader (OH) som ska fördelas ut på verksamheten samt alla

stadsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket).


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Rad 355: Personal

Här redovisas de personalkostnader som finns för verksamheten.

Observera att alla slags lönekostnader ska inkludera personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Exempel på personalkostnader:

Löner arbetad tid


Löner ej arbetad tid

Andra kontanta ersättningar

Kostnader för naturaförmåner

Traktamenten, skattepliktiga

Bilersättningar, skattepliktiga

Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga

Upplupna semesterlöner

Personalomkostnader

Löner för den del av tiden som fritidspedagoger/förskollärare deltar i

skolundervisningen (inte tid som avser fritidshemsverksamheten).

Rad 357: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .


Fördelade lokalkostander

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.


Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

Observera följande:


Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än förskoleklass skall

endast de kostnader som avser den aktuella verksamheten redovisas. Om en

sådan fördelning inte redan har gjorts i den interna kostnadsredovisningen ska

fördelningen göras här. Alternativt redovisas intäkter som svarar mot

kostnaden.

Följande redovisas inte på rad 357:

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas som intäkt på rad 35912.

8 Statistiska Centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Rad 35912: Intäkter från kommun

Här avses de intäkter skolenheterna erhållit från kommuner.

Här redovisas alla skolenheternas intäkter från kommuner som inte är statsbidrag.

Exempel på en sådan intäkt är den så kallade skolpengen, kommunala lokalbidrag,

hyresbidrag, lärverktygsbidrag och bidrag skolenheten erhåller för en speciell

satsning inom ett ämnesområde eller dylikt.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Grundskola

Rapporteras av: Fristående skolor, Sameskolor, Specialskolor

Grundskolan avser verksamheten mellan år 1–9 (eller motsvarande för

internationella skolor). För specialskolan avses verksamheten mellan år 1-10.

I de fall skolenheten redovisat sexåringar inskrivna i grundskolans årskurs 1 i

elevinsamlingen per 15 oktober ska även kostnaden för dessa elever redovisas på

grundskolan.

Kostnadsfördelning

På många skolenheter bedrivs grundskolans verksamhet tillsammans med förskoleklass.

Det innebär att en uppskattning av kostnader och intäkter för grundskolans

verksamhet måste göras. Om en sådan fördelning inte redan gjorts i den interna

kostnadsredovisningen ska fördelningen göras här.

Kontakta SCB om en kostnadsfördelning är svår att göra.

Observera att alla slags lönekostnader ska innehålla personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Rad 401: Undervisning

Här redovisas kostnader och intäkter avseende samtliga förekommande läro- och

timplanebundna aktiviteter. I huvudsak innefattar detta lärarnas och annan

pedagogisk personals (exempelvis fritidspedagogers, förskollärares och

specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna.

Undervisning inkluderar:Löner för skolledning, exempelvis lön för rektor samt övrig personals

arbete med ledningsfunktion.

Särskilda stödinsatser, prov och arbetslivsorientering.

10 Statistiska Centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Lönekostnader för vikarier.

Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater.

Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal under

kompetensutveckling (Övriga kostnader för kompetensutveckling

redovisas som kostnad på rad 408: Övrigt).

Kostnader för lärarfortbildning ska redovisas (Statsbidraget som erhålls

som kompensation för ökade lönekostnader redovisas som intäkt på rad

408: Övrigt).

Följande redovisas inte på rad 401:


Den del av sin tid en lärare har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska

arbetet med elever ska lönekostnaden redovisas på rad 408.

Rad 402: Lärverktyg

Här redovisas kostnader och intäkter som avser lärverktyg.

Lärverktyg inkluderar:
Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur

Tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material för

undervisning framtagna kopior.

Böcker inköpta till skolbiblioteket

Lönekostnader för skolbibliotekarie

Övrig skolbiblioteksservice

Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer

som används för undervisning i skolan.

Bild- och ljudmedier, AV- centraler, förbrukningsmaterial,

programvara för undervisning.

Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor.

Resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor

m.m.

Internetanslutning och e-postadresser i skolan till elever och lärare.

Kostnader för service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller

annan utrustning som används i undervisningen och kalkylerade

kapitalkostnader för denna utrustning.

Observera följande:


I intäktskolumnen ska t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och

kopieringskort redovisas. Kostnader för utrustning som används för

annat ändamål än undervisning redovisas under den verksamhet

inom vilken utrustningen ska användas.

Rad 404: Skolmåltider

Här redovisas kostnader och intäkter som avser skolmåltidsverksamheten.

Skolmåltider inkluderar:


Personal, livsmedel, transporter, material för rengöring och annat


Instruktioner för Skolkostnader 2015förbrukningsmaterial.

Cafeteria, administrativa kostnader för skolmåltidsverksamheten (t.ex.

lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent). Generellt

ligger administrativa kostnader under Rad 408: Övrigt. Men för

skolmåltider finns ett undantag enligt skollagen och administrativa

kostnader för skolmåltiden redovisas därför under Rad 404:

Skolmåltider.

Köp av tillagning eller servering av skolmåltider av en från kommunen

fristående entreprenör.

Observera följande:

Många skolor köper sina skolmåltider externt och betalar ett

portionspris för detta. I de flesta fall innehåller portionspriset kostnader

för lokalerna som måltiderna tillagas i. I dessa fall ska den delen av

portionspriset som är lokalkostnader räknas bort.


Intäkter som uppkommer genom servering eller leveranser av mat till

annan verksamhet ska redovisas om kostnader för denna verksamhet

ingår i skolmåltidskostnaderna.

Följande redovisas inte på Rad 404:

Lokalkostnader för skolmåltider redovisas på rad 407.

Rad 406: Elevhälsa

Här redovisas kostnader och intäkter för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog

och skolkurator, inklusive eventuellt köpta tjänster från exempelvis landsting eller

kommun.

Elevhälsa inkluderar även:


Vacciner och material som behövs för att utföra arbetet, exempelvis

skyddshandskar, plåster, bandage m.m. som ingår i medicinska insatser

ska redovisas under denna post.

Följande redovisas inte på Rad 406:

Lokalkostnader för elevhälsan ska redovisas på rad 407.Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar ska

redovisas på rad 408.

Kostnader för fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än

pedagogisk verksamhet ska redovisas på rad 408.

Rad 407: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .


Fördelade lokalkostander

12 Statistiska Centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.


Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

Observera följande:


Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än grundskola skall

endast de kostnader som avser den aktuella verksamheten redovisas. Om

en sådan fördelning inte redan har gjorts i den interna

kostnadsredovisningen ska fördelningen göras här. Alternativt redovisas

intäkter som svarar mot kostnaden.

Följande redovisas inte på Rad 407:


Kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara

lärverktygskostnader och ska redovisas på rad 402.

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas som intäkt på rad 40912.

Eventuella markhyror ska redovisas på rad 408.

Rad 410: Skolskjutsar, elevresor och reseersättning

Rapporteras endast av: Sameskolor, Specialskolor

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter för skolskjutsar och elevresor

inklusive chaufförer och medföljare, garage, reparationer, försäkringar, ersättning

till trafikföretag m.m.

Rad 411: Elevhem

Rapporteras endast av: Sameskolor, Specialskolor

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter för elevhem och elevboende, t.ex.

lokaler, lokalvård, personal, måltider, inventarier m.m.

Följande redovisas inte på Rad 411:

Skolluncher på elevhem ska redovisas på rad 404.

Rad 412: Specialpedagogiskt resurscentrum och

kunskapscenter

Rapporteras endast av: Specialskolor

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter för specialpedagogiskt resurscentrum

och kunskapscenter inklusive lokalkostnader. Om kostnaderna på grund av

samutnyttjande av resurser mellan skolan och resurs/kunskapscentrat måste

uppskattas, gör en så noggrann uppskattning som möjligt av respektive

verksamhets andel.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Rad 4098: Elevavgifter

Här redovisas intäkter i form av avgifter som tas ut av elever eller deras

vårdnadshavare. De intäkter som redovisas här skall inte redovisas under andra

kostnadsslag. Här redovisas också alla avgifter eleven betalar till skolan. Exempel

på sådana avgifter är eventuell köavgift, intagningspeng, inskrivningsavgift m.m.

Följande redovisas inte på Rad 4098:

Frivilliga föräldrabidrag ska redovisas på rad 408.

Rad 40912: Köp/försäljning av verksamhet, kommuner

Här redovisas intäkter från kommuner som skolan fått i bidrag för elevens

skolgång, exempelvis

Skolpeng

Kommunala lokalbidrag

Hyresbidrag

Lärverktygsbidrag


Bidrag som skolan får för en speciell satsning inom ett ämnesområde

eller liknande.

Observera följande:Uppgiften gäller inte för internationella skolor eller Riksinternatskolor.

Sameskolor redovisar ersättningar till kommuner för elever i sameskolan

som är integrerade i kommunala grundskolor och ersättning från

kommuner för elever i sameskolan.

Följande redovisas inte på Rad 40912:

Statsbidrag ska redovisas på rad 408.

Rad 408: Övrigt

Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare.

Exempel på kostnader/intäkter:
Administration

Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal

under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.

Kostnader för utvecklingsarbete

Stipendier, fackligt arbete

Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,

skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare).

Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)

Alla stadsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket)

14 Statistiska Centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på Rad 408:


Lönekostander för skolledning (exempelvis rektorlönen) ska redovisas

som kostnad på rad 401.

Rad 40: Grundskola, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Grundskolan.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Grundsärskola

Rapporteras av: Fristående skolor

Kostnadsfördelning

Kostnader för förskoleklassens verksamhet i grundsärskolan ska redovisas

tillsammans med grundsärskolans kostnader. I övrigt så ska kostnader för

grundsärskolan fördelas på samma sätt som för grundskolan.

Observera att alla slags lönekostnader ska innehålla personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Rad 431: Undervisning

Här redovisas kostnader och intäkter avseende samtliga förekommande läro- och

timplanebundna aktiviteter. I huvudsak innefattar detta lärarnas och annan

pedagogisk personals (exempelvis fritidspedagogers, förskollärares och

specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna.

Undervisning inkluderar:Löner för skolledning, exempelvis lön för rektor samt övrig personals

arbete med ledningsfunktion.

Särskilda stödinsatser, prov och arbetslivsorientering.

Lönekostnader för vikarier.

Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater.

Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal under

kompetensutveckling. (Övriga kostnader för kompetensutveckling

redovisas som kostnad på rad 438: Övrigt).

Kostnader för lärarfortbildning redovisas som kostnad för undervisning

(Statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader

redovisas som intäkt på rad 438: Övrigt).

16 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på rad 431:

Den del av sin tid en lärare har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska

arbetet med elever ska lönekostnaden redovisas på rad 438.

Rad 432: Lärverktyg

Här redovisas kostnader och intäkter som avser lärverktyg.

Lärverktyg inkluderar:
Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur

Tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material för

undervisning framtagna kopior.

Böcker inköpta till skolbiblioteket

Lönekostnader för skolbibliotekarie

Övrig skolbiblioteksservice

Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer

som används för undervisning i skolan.

Bild- och ljudmedier, AV- centraler, förbrukningsmaterial,

programvara för undervisning.

Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor.

Resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor

m.m.

Internetanslutning och e-postadresser i skolan till elever och lärare.

Kostnader för service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller

annan utrustning som används i undervisningen och kalkylerade

kapitalkostnader för denna utrustning.

Observera följande:


I intäktskolumnen ska t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och

kopieringskort redovisas. Kostnader för utrustning som används för

annat ändamål än undervisning redovisas under den verksamhet

inom vilken utrustningen ska användas.

Rad 434: Skolmåltider

Här redovisas kostnader och intäkter som avser skolmåltidsverksamheten.

Skolmåltider inkluderar:
Personal, livsmedel, transporter, material för rengöring och annat

förbrukningsmaterial.

Cafeteria, administrativa kostnader för skolmåltidsverksamheten (t.ex.

lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent). Generellt

ligger administrativa kostnader under posten Övrigt. Men för

skolmåltider finns ett undantag enligt skollagen och administrativa

kostnader för skolmåltiden redovisas därför under Rad 434:

Skolmåltider.

Köp av tillagning eller servering av skolmåltider av en från kommunen

fristående entreprenör.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på rad 434:

Lokalkostnader för skolmåltider ska redovisas på rad 437.

Observera följande:

Många skolor köper sina skolmåltider externt och betalar ett

portionspris för detta. I de flesta fall innehåller portionspriset kostnader

för lokalerna som måltiderna tillagas i. I dessa fall ska den delen av

portionspriset som är lokalkostnader räknas bort.


Intäkter som uppkommer genom servering eller leveranser av mat till

annan verksamhet ska redovisas om kostnader för denna verksamhet

ingår i skolmåltidskostnaderna.

Rad 436: Elevhälsa

Här redovisas kostnader och intäkter för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog

och skolkurator, inklusive eventuellt köpta tjänster från exempelvis landsting eller

kommun.

Elevhälsa inkluderar även:


Vacciner och material som behövs för att utföra arbetet, exempelvis

skyddshandskar, plåster, bandage m.m. som ingår i medicinska insatser

ska också redovisas under denna post.

Följande redovisas inte på rad 436:

Lokalkostnader för elevhälsan ska redovisas på rad 437.Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar ska

redovisas på rad 438.

Kostnader för fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än

pedagogisk verksamhet ska redovisas på rad 438.

Rad 437: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .Fördelade lokalkostander

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.

Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

18 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på rad 437:


Kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara

lärverktygskostnader och ska redovisas på rad 432.

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas som intäkt på rad 43912.

Eventuella markhyror ska redovisas på rad 438.

Observera följande:


Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än grundsärskolan skall

endast de kostnader som avser den aktuella verksamheten redovisas. Om en

sådan fördelning inte redan har gjorts i den interna kostnadsredovisningen ska

fördelningen göras här. Alternativt redovisas intäkter som svarar mot

kostnaden.

Rad 4398: Elevavgifter

Här redovisas intäkter i form av avgifter som tas ut av elever eller deras vårdnadshavare.

De intäkter som redovisas här skall inte redovisas under andra kostnadsslag.

Observera att här redovisas alla avgifter eleven betalar till skolan. Exempel på sådana

avgifter är eventuell köavgift, intagningspeng, inskrivningsavgift m.m.

Följande redovisas inte på rad 4398:

Frivilliga föräldrabidrag ska redovisas på rad 438.

Rad 43912: Intäkter från kommun

Här redovisas intäkter från kommuner som skolenheten fått i bidrag för elevens

skolgång.

Exempel på intäkter:

Skolpeng

Kommunala lokalbidrag

Hyresbidrag

Lärverktygsbidrag


Bidrag som skolan får för en speciell satsning inom ett ämnesområde

eller liknande.

Följande redovisas inte på rad 43912:

Statsbidrag ska redovisas på rad 438.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Rad 438: Övrigt

Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare.

Exempel på kostnader/intäkter:Administration

Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal

under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.

Kostnader för utvecklingsarbete

Stipendier, fackligt arbete

Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,

skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare).

Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)


Alla stadsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket)

Följande redovisas inte på rad 438:


Personalkostander för skolledning (exempelvis rektorlönen) ska

redovisas som kostnad på rad 431.

Rad 43: Grundsärskola, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Grundsärskolan.

20 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Gymnasieskola

Rapporteras av: Fristående skolor, Kommunalförbundens skolor, Landstingens

skolor

Observera att alla slags lönekostnader ska innehålla personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Rad 501: Undervisning

Här redovisas kostnader och intäkter avseende samtliga förekommande läro- och

timplanebundna aktiviteter. I huvudsak innefattar detta lärarnas och annan

pedagogisk personals (exempelvis fritidspedagogers, förskollärares och

specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna.

Undervisning inkluderar:Löner för skolledning, exempelvis lön för rektor samt övrig personals

arbete med ledningsfunktion.

Särskilda stödinsatser, prov och arbetslivsorientering.

Lönekostnader för vikarier.

Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater.

Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal under

kompetensutveckling. (Övriga kostnader för kompetensutveckling

redovisas som kostnad på rad 508: Övrigt).

Kostnader för lärarfortbildning redovisas som kostnad för undervisning

(Statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader

redovisas som intäkt på rad 508: Övrigt).


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Observera följande:


Satsning på lärarfortbildning innebär att lärare som deltar i regeringens

satsning på lärarfortbildning behåller 80 % av sin lön och staten betalar

statsbidrag till skolhuvudmannen på 70 % av dessa lönekostnader. Det

innebär att kommunförbundet kommer att redovisa kostnader för såväl

den tjänstlediga läraren som för den vikarierande läraren.

Följande redovisas inte på rad 501:


Den del av sin tid en lärare har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska

arbetet med elever ska lönekostnaden redovisas på rad 508.

Rad 502: Lärverktyg

Här redovisas kostnader och intäkter som avser lärverktyg.

Lärverktyg inkluderar:
Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur

Tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material för

undervisning framtagna kopior.

Böcker inköpta till skolbiblioteket

Lönekostnader för skolbibliotekarie

Övrig skolbiblioteksservice

Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer

som används för undervisning i skolan.

Bild- och ljudmedier, AV- centraler, förbrukningsmaterial,

programvara för undervisning.

Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor.

Resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor

m.m.

Internetanslutning och e-postadresser i skolan till elever och lärare.

Kostnader för service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller

annan utrustning som används i undervisningen och kalkylerade

kapitalkostnader för denna utrustning.

Observera följande:I intäktskolumnen ska t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och

kopieringskort redovisas. Kostnader för utrustning som används för

annat ändamål än undervisning redovisas under den verksamhet

inom vilken utrustningen ska användas.

Naturbruksutbildningen är speciell. Här redovisas kostnaderna för

nödvändig utrustning för att bedriva naturbruksutbildning på de

driftsenheter som finns vid skolorna t.ex. kostnader för traktorer och

andra redskap. För att få fram det "överskott" som är den egentliga

utbildningskostnaden förs driftenhetens samtliga intäkter här.

22 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Rad 504: Skolmåltider

Här redovisas kostnader och intäkter som avser skolmåltidsverksamheten.

Skolmåltider inkluderar:
Personal, livsmedel, transporter, material för rengöring och annat

förbrukningsmaterial.

Cafeteria, administrativa kostnader för skolmåltidsverksamheten (t.ex.

lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent). Generellt

ligger administrativa kostnader under posten Övrigt. Men för

skolmåltider finns ett undantag enligt skollagen och administrativa

kostnader för skolmåltiden redovisas därför under Rad 504:

Skolmåltider.

Köp av tillagning eller servering av skolmåltider av en från kommunen

fristående entreprenör.

Observera följande:

Många skolor köper sina skolmåltider externt och betalar ett

portionspris för detta. I de flesta fall innehåller portionspriset kostnader

för lokalerna som måltiderna tillagas i. I dessa fall ska den delen av

portionspriset som är lokalkostnader räknas bort.


Intäkter som uppkommer genom servering eller leveranser av mat till

annan verksamhet ska redovisas om kostnader för denna verksamhet

ingår i skolmåltidskostnaderna.

Följande redovisas inte på rad 504:

Lokalkostnader för skolmåltider ska redovisas på rad 507.

Rad 5099: Därav elevavgifter för skolmåltider

Här redovisas intäkter för avgiftsbelagda skolmåltider för gymnasieelever.

Observera att intäkten dessutom skall redovisas tillsammans med övriga intäkter

under rad 504: Skolmåltider.

Rad 5098: Elevavgifter exklusive avgifter för skolmåltider

Här redovisas intäkter i form av avgifter som tas ut av elever eller deras

vårdnadshavare. De intäkter som redovisas här skall inte redovisas under andra

kostnadsslag. Observera att här redovisas alla avgifter eleven betalar till skolan.

Exempel på sådana avgifter är köavgift, intagningspeng och inskrivningsavgift.

Följande redovisas inte på rad 5098.

Frivilliga föräldrabidrag ska redovisas på rad 508.

Rad 506: Elevhälsa

Här redovisas kostnader och intäkter för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog

och skolkurator, inklusive eventuellt köpta tjänster från exempelvis landsting eller

kommun.

Elevhälsa inkluderar även:


Instruktioner för Skolkostnader 2015


Vacciner och material som behövs för att utföra arbetet, exempelvis

skyddshandskar, plåster, bandage m.m. som ingår i medicinska insatser

ska också redovisas under denna post.

Följande redovisas inte på rad 506:

Lokalkostnader för elevhälsan ska redovisas på rad 507.Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar ska

redovisas på rad 508.

Kostnader för fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än

pedagogisk verksamhet ska redovisas på rad 508.

Rad 507: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .


Fördelade lokalkostander

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.


Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

Observera följande:


Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än gymnasieskolan skall

endast de kostnader som avser den aktuella verksamheten redovisas. Om en

sådan fördelning inte redan har gjorts i den interna kostnadsredovisningen ska

fördelningen göras här. Alternativt redovisas intäkter som svarar mot

kostnaden.

Följande redovisas inte på rad 507:


Kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara

lärverktygskostnader och ska redovisas på rad 502.

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas på rad 50912.

Eventuella markhyror ska redovisas på rad 508.

Rad 50912: Köp/försäljning av verksamhet, kommuner

Här redovisas intäkter från kommuner som skolan fått i bidrag för elevens

skolgång.

Exempel på intäkter:


Skolpeng

24 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015
Kommunala lokalbidrag

Hyresbidrag

Lärverktygsbidrag


Bidrag som skolan får för en speciell satsning inom ett ämnesområde

eller liknande.

Observera följande:


Uppgiften gäller inte för internationella skolor eller Riksinternatskolor.

Följande redovisas inte på rad 50912:

Statsbidrag ska redovisas på rad 508.

Rad 50913: Köp/försäljning av verksamhet, landsting

Rapporteras av Kommunalförbundens skolor och Landstingets skolor

Här redovisas de ersättningar från förbundet som erlagts till landsting för

utbildning som anordnats av landsting.

Rad 50914: Köp/försäljning av verksamhet,

utbildningsanordnare

Rapporteras av Kommunalförbundens skolor och Landstingets skolor

Här redovisas de ersättningar från förbundet som erlagts till annan

utbildningsanordnare än kommun, landsting, fristående skola eller staten. Exempel

på anordnare är folkhögskola, privat utbildningsföretag eller studieförbund.

Rad 50915: Köp/försäljning av verksamhet, fristående skolor

(inkl. riksinternat)

Rapporteras av Kommunalförbundens skolor

Här redovisas de ersättningar från förbundet som erlagts till huvudmän för

fristående skolor för elever i gymnasieskola eller gymnasiesärskola med enskild

huvudman.

Rad 508: Övrigt

Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare.

Exempel på kostnader/intäkter:
Administration

Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal

under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.

Kostnader för utvecklingsarbete

Stipendier, fackligt arbete

Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,

skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare).

Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)

Alla stadsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket)


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på rad 508:


Personalkostander för skolledning (exempelvis rektorlönen) ska

redovisas som kostnad på rad 501.

Rad 50: Gymnasieskola, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Gymnasieskolan.

26 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Gymnasiesärskola

Rapporteras av: Fristående skolor, Kommunalförbundens skolor och

Landstingens skolor

Observera att alla slags lönekostnader ska innehålla personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Rad 531: Undervisning

Här redovisas kostnader och intäkter avseende samtliga förekommande läro- och

timplanebundna aktiviteter. I huvudsak innefattar detta lärarnas och annan

pedagogisk personals (exempelvis fritidspedagogers, förskollärares och

specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna.

Undervisning inkluderar:Löner för skolledning, exempelvis lön för rektor samt övrig personals

arbete med ledningsfunktion.

Särskilda stödinsatser, prov och arbetslivsorientering.

Lönekostnader för vikarier.

Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater.

Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal under

kompetensutveckling. (Övriga kostnader för kompetensutveckling

redovisas som kostnad på rad 538: Övrigt).

Kostnader för lärarfortbildning redovisas som kostnad för undervisning

(Statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader

redovisas som intäkt på rad 538: Övrigt).


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Observera följande:


Satsning på lärarfortbildning innebär att lärare som deltar i regeringens

satsning på lärarfortbildning behåller 80 % av sin lön och staten betalar

statsbidrag till skolhuvudmannen på 70 % av dessa lönekostnader. Det

innebär att kommunförbundet kommer att redovisa kostnader för såväl

den tjänstlediga läraren som för den vikarierande läraren.

Följande redovisas inte på rad 531:

Den del av sin tid en lärare har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska

arbetet med elever ska lönekostnaden redovisas på rad 538.

Rad 532: Lärverktyg

Här redovisas kostnader och intäkter som avser lärverktyg.

Lärverktyg inkluderar:
Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur

Tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material för

undervisning framtagna kopior.

Böcker inköpta till skolbiblioteket

Lönekostnader för skolbibliotekarie

Övrig skolbiblioteksservice

Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer

som används för undervisning i skolan.

Bild- och ljudmedier, AV- centraler, förbrukningsmaterial,

programvara för undervisning.

Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor.

Resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor

m.m.

Internetanslutning och e-postadresser i skolan till elever och lärare.

Kostnader för service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller

annan utrustning som används i undervisningen och kalkylerade

kapitalkostnader för denna utrustning.

Observera följande:I intäktskolumnen ska t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och

kopieringskort redovisas. Kostnader för utrustning som används för

annat ändamål än undervisning redovisas under den verksamhet

inom vilken utrustningen ska användas.

Naturbruksutbildningen är speciell. Här redovisas kostnaderna för

nödvändig utrustning för att bedriva naturbruksutbildning på de

driftsenheter som finns vid skolorna t.ex. kostnader för traktorer och

andra redskap. För att få fram det "överskott" som är den egentliga

utbildningskostnaden förs driftenhetens samtliga intäkter här.

Rad 534: Skolmåltider

Här redovisas kostnader och intäkter som avser skolmåltidsverksamheten.

28 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Skolmåltider inkluderar:
Personal, livsmedel, transporter, material för rengöring och annat

förbrukningsmaterial.

Cafeteria, administrativa kostnader för skolmåltidsverksamheten (t.ex.

lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent). Generellt

ligger administrativa kostnader under posten Övrigt. Men för

skolmåltider finns ett undantag enligt skollagen och administrativa

kostnader för skolmåltiden redovisas därför under Rad 534:

Skolmåltider.

Köp av tillagning eller servering av skolmåltider av en från kommunen

fristående entreprenör.

Observera följande:
Många skolor köper sina skolmåltider externt och betalar ett

portionspris för detta. I de flesta fall innehåller portionspriset kostnader

för lokalerna som måltiderna tillagas i. I dessa fall ska den delen av

portionspriset som är lokalkostnader räknas bort.

Intäkter som uppkommer genom servering eller leveranser av mat till

annan verksamhet ska redovisas om kostnader för denna verksamhet

ingår i skolmåltidskostnaderna.

Intäkter (elevavgifter) för skolmåltider redovisas förutom i

intäktskolumnen även under elevavgifter.

Följande redovisas inte på rad 534:

Lokalkostnader för skolmåltider ska redovisas på rad 537.

Rad 5399: Elevavgifter för skolmåltider

Här redovisas intäkter för avgiftsbelagda skolmåltider för gymnasiesärelever.

Observera att intäkten skall dessutom redovisas tillsammans med övriga

eventuella intäkter under rad 534: Skolmåltider.

Rad 5398: Elevavgifter exklusive avgifter för skolmåltider

Här redovisas intäkter i form av avgifter som tas ut av elever eller deras

vårdnadshavare. De intäkter som redovisas här skall inte redovisas under andra

kostnadsslag. Observera att här redovisas alla avgifter eleven betalar till skolan.

Exempel på sådana avgifter är köavgift, intagningspeng och inskrivningsavgift.

Följande redovisas inte på rad 5398:

Frivilliga föräldrabidrag ska redovisas på rad 538.

Rad 536: Elevhälsa

Här redovisas kostnader och intäkter för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog

och skolkurator, inklusive eventuellt köpta tjänster från exempelvis landsting eller

kommun.

Elevhälsa inkluderar även:


Instruktioner för Skolkostnader 2015


Vacciner och material som behövs för att utföra arbetet, exempelvis

skyddshandskar, plåster, bandage m.m. som ingår i medicinska insatser

och ska redovisas under denna post.

Följande redovisas inte på rad 536:

Lokalkostnader för elevhälsan ska redovisas på rad 537.Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar ska

redovisas på rad 538.

Kostnader för fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än

pedagogisk verksamhet ska redovisas på rad 538.

Rad 537: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .


Fördelade lokalkostander

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.


Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

Observera följande:


Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än

gymnasiesärskolan skall endast de kostnader som avser den aktuella

verksamheten redovisas. Om en sådan fördelning inte redan har gjorts i

den interna kostnadsredovisningen ska fördelningen göras här.

Alternativt redovisas intäkter som svarar mot kostnaden.

Följande redovisas inte på rad 537:


Kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara

lärverktygskostnader ska redovisas på rad 532.

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas som intäkt på rad 53912.

Eventuella markhyror ska redovisas på rad 538.

Rad 53912: Köp/försäljning av verksamhet, kommuner

Här redovisas intäkter från kommuner som skolan fått i bidrag för elevens

skolgång.

Exempel på intäkter:


Skolpeng

30 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015
Kommunala lokalbidrag

Hyresbidrag

Lärverktygsbidrag


Bidrag som skolan får för en speciell satsning inom ett ämnesområde

eller liknande.

Observera följande:


Uppgiften gäller inte för internationella skolor eller Riksinternatskolor.

Följande redovisas inte på rad 53912:

Statsbidrag ska redovisas på rad 538.

Rad 53921: Köp/försäljning av verksamhet, landsting

Rapporteras av Kommunalförbundens skolor

Här redovisas de ersättningar från förbundet som erlagts till landsting för

utbildning som anordnats av landsting.

Rad 53951: Köp/försäljning av verksamhet,

utbildningsanordnare

Rapporteras av Kommunalförbundens skolor

Här redovisas de ersättningar från förbundet som erlagts till annan

utbildningsanordnare än kommun, landsting, fristående skola eller staten.

Exempel på anordnare är folkhögskola, privat utbildningsföretag eller

studieförbund.

Rad 53931: Köp/försäljning av verksamhet, fristående skolor

(inkl. riksinternat)

Rapporteras av Kommunalförbundens skolor

Här redovisas de ersättningar från förbundet som erlagts till huvudmän för

fristående skolor för elever i gymnasieskola eller gymnasiesärskola med enskild

huvudman.

Rad 538: Övrigt

Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare.

Exempel på kostnader/intäkter:


Administration

Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal

under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.

Kostnader för utvecklingsarbete

Stipendier, fackligt arbete

Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,

skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare).


Instruktioner för Skolkostnader 2015


Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)


Alla stadsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket)

Följande redovisas inte på rad 538:


Personalkostander för skolledning (exempelvis rektorlönen) ska

redovisas som kostnad på rad 531.

Rad 53: Gymnasiesärskola, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Gymnasiesärskolan.

32 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Grundläggande vuxenutbildning

Rapporteras av: Kommunalförbundens skolor

Observera att alla slags lönekostnader ska innehålla personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Rad 701: Undervisning

Här redovisas kostnader och intäkter avseende samtliga förekommande läro- och

timplanebundna aktiviteter. I huvudsak innefattar detta lärarnas och annan

pedagogisk personals (exempelvis fritidspedagogers, förskollärares och

specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna.

Undervisning inkluderar:Löner för skolledning, exempelvis lön för rektor samt övrig personals

arbete med ledningsfunktion.

Särskilda stödinsatser, prov och arbetslivsorientering.

Lönekostnader för vikarier.

Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater.

Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal under

kompetensutveckling. (Övriga kostnader för kompetensutveckling

redovisas som kostnad på rad 708: Övrigt).

Kostnader för lärarfortbildning redovisas som kostnad för undervisning

(Statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader

redovisas som intäkt på rad 708: Övrigt).

Observera följande:


Satsning på lärarfortbildning innebär att lärare som deltar i regeringens

satsning på lärarfortbildning behåller 80 % av sin lön och staten betalar

statsbidrag till skolhuvudmannen på 70 % av dessa lönekostnader. Det

innebär att kommunförbundet kommer att redovisa kostnader för såväl

den tjänstlediga läraren som för den vikarierande läraren.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på rad 701:


Den del av sin tid en lärare har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska

arbetet med elever ska lönekostnaden redovisas på rad 708.

Rad 702: Lärverktyg

Här redovisas kostnader och intäkter som avser lärverktyg.

Lärverktyg inkluderar:
Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur

Tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material för

undervisning framtagna kopior.

Böcker inköpta till skolbiblioteket

Lönekostnader för skolbibliotekarie

Övrig skolbiblioteksservice

Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer

som används för undervisning i skolan.

Bild- och ljudmedier, AV- centraler, förbrukningsmaterial,

programvara för undervisning.

Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor.

Resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor

m.m.

Internetanslutning och e-postadresser i skolan till elever och lärare.

Kostnader för service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller

annan utrustning som används i undervisningen och kalkylerade

kapitalkostnader för denna utrustning.

Observera följande:I intäktskolumnen ska t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och

kopieringskort redovisas. Kostnader för utrustning som används för

annat ändamål än undervisning redovisas under den verksamhet

inom vilken utrustningen ska användas.

Naturbruksutbildningen är speciell. Här redovisas kostnaderna för

nödvändig utrustning för att bedriva naturbruksutbildning på de

driftsenheter som finns vid skolorna t.ex. kostnader för traktorer och

andra redskap. För att få fram det "överskott" som är den egentliga

utbildningskostnaden förs driftenhetens samtliga intäkter här.

Rad 706: Elevhälsa

Här redovisas kostnader och intäkter för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog

och skolkurator, inklusive eventuellt köpta tjänster från exempelvis landsting eller

kommun.

Elevhälsa inkluderar även:


Vacciner och material som behövs för att utföra arbetet, exempelvis

skyddshandskar, plåster, bandage m.m. som ingår i medicinska insatser

ska redovisas under denna post.

34 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på rad 706:

Lokalkostnader för elevhälsan ska redovisas på rad 707.Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar ska

redovisas på rad 708.

Kostnader för fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än

pedagogisk verksamhet ska redovisas på rad 708.

Rad 707: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .


Fördelade lokalkostander

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.


Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

Följande redovisas inte på rad 707:


Kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara

lärverktygskostnader ska redovisas på rad 702.

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas som intäkt på rad 70911.

Eventuella markhyror ska redovisas på rad 708.

Rad 70911: Köp/försäljning av verksamhet, kommuner

Här redovisas intäkter som förbundet erhållit för elever från medlemskommun eller

annan kommun samt kostnader i form av ersättning för elever som går i skola i

annan kommun eller annat utbildningsförbund.

Rad 70951: Köp av verksamhet, utbildningsanordnare

Här redovisas de ersättningar förbundet erlagt till annan utbildningsanordnare än

kommun, landsting, fristående skolor eller staten. Exempel på anordnare är

folkhögskola, privat utbildningsföretag eller studieförbund.

Rad 708: Övrigt

Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare.

Exempel på kostnader/intäkter:


Administration


Instruktioner för Skolkostnader 2015


Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal

under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.

Kostnader för utvecklingsarbete

Stipendier, fackligt arbete

Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,

skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare).

Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)


Alla stadsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket)

Följande redovisas inte på rad 708:


Personalkostander för skolledning (exempelvis rektorlönen) ska

redovisas som kostnad på rad 701.

Rad 70: Grundläggande vuxenutbildning, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Grundläggande vuxenutbildning.

36 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Gymnasial vuxenutbildning

Rapporteras av: Kommunalförbundens skolor, Landstingens skolor

Observera att alla slags lönekostnader ska innehålla personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Rad 721: Undervisning

Här redovisas kostnader och intäkter avseende samtliga förekommande läro- och

timplanebundna aktiviteter. I huvudsak innefattar detta lärarnas och annan

pedagogisk personals (exempelvis fritidspedagogers, förskollärares och

specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna.

Undervisning inkluderar:


Löner för skolledning, exempelvis lön för rektor samt övrig personals

arbete med ledningsfunktion.

Särskilda stödinsatser, prov och arbetslivsorientering.

Lönekostnader för vikarier.

Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater.

Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal under

kompetensutveckling. (Övriga kostnader för kompetensutveckling

redovisas som kostnad på rad 728: Övrigt).

Kostnader för lärarfortbildning redovisas som kostnad för undervisning

(Statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader

redovisas som intäkt på rad 728: Övrigt).

Observera följande:


Satsning på lärarfortbildning innebär att lärare som deltar i regeringens

satsning på lärarfortbildning behåller 80 % av sin lön och staten betalar

statsbidrag till skolhuvudmannen på 70 % av dessa lönekostnader. Det

innebär att kommunförbundet kommer att redovisa kostnader för såväl

den tjänstlediga läraren som för den vikarierande läraren.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på rad 721:


Den del av sin tid en lärare har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska

arbetet med elever ska lönekostnaden redovisas på rad 728.

Rad 722: Lärverktyg

Här redovisas kostnader och intäkter som avser lärverktyg.

Lärverktyg inkluderar:
Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur

Tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material för

undervisning framtagna kopior.

Böcker inköpta till skolbiblioteket

Lönekostnader för skolbibliotekarie

Övrig skolbiblioteksservice

Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer

som används för undervisning i skolan.

Bild- och ljudmedier, AV- centraler, förbrukningsmaterial,

programvara för undervisning.

Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor.

Resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor

m.m.

Internetanslutning och e-postadresser i skolan till elever och lärare.

Kostnader för service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller

annan utrustning som används i undervisningen och kalkylerade

kapitalkostnader för denna utrustning.

Observera följande:I intäktskolumnen ska t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och

kopieringskort redovisas. Kostnader för utrustning som används för

annat ändamål än undervisning redovisas under den verksamhet

inom vilken utrustningen ska användas.

Naturbruksutbildningen är speciell. Här redovisas kostnaderna för

nödvändig utrustning för att bedriva naturbruksutbildning på de

driftsenheter som finns vid skolorna t.ex. kostnader för traktorer och

andra redskap. För att få fram det "överskott" som är den egentliga

utbildningskostnaden förs driftenhetens samtliga intäkter här.

Rad 726: Elevhälsa

Här redovisas kostnader och intäkter för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog

och skolkurator, inklusive eventuellt köpta tjänster från exempelvis landsting eller

kommun.

Elevhälsa inkluderar även:

38 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015


Vacciner och material som behövs för att utföra arbetet, exempelvis

skyddshandskar, plåster, bandage m.m. som ingår i medicinska insatser

ska redovisas under denna post.

Följande redovisas inte på rad 726:

Lokalkostnader för elevhälsan ska redovisas på rad 727.


Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar ska

redovisas på rad 728.


Kostnader för fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än

pedagogisk verksamhet ska redovisas på rad 728.

Rad 727: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .


Fördelade lokalkostander

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.


Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

Observera följande:


Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än grundskola skall endast

de kostnader som avser den aktuella verksamheten redovisas. Om en sådan

fördelning inte redan har gjorts i den interna kostnadsredovisningen ska

fördelningen göras här. Alternativt redovisas intäkter som svarar mot

kostnaden.

Följande redovisas inte på rad 727:


Kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara

lärverktygskostnader ska redovisas på rad 722.

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas som intäkt på rad 72911.

Eventuella markhyror ska redovisas på rad 728.

Rad 72911: Köp/försäljning av verksamhet, kommuner

Här redovisas de intäkter förbundet erhållit för elever från medlemskommun eller

annan kommun samt kostnader i form av ersättning för elever som går i skola i

annan kommun eller annat utbildningsförbund.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Rad 72951: Köp av verksamhet, utbildningsanordnare

Här redovisas de ersättningar förbundet erlagt till annan utbildningsanordnare än

kommun, landsting, fristående skolor eller staten. Exempel på anordnare är

folkhögskola, privat utbildningsföretag eller studieförbund.

Rad 72921: Köp av verksamhet, landsting

Här redovisas de ersättningar som erhållits från andra landsting för elever

hemmahörande i andra landsting som intäkter.

Rad 728: Övrigt

Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare.

Exempel på kostnader/intäkter:Administration

Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal

under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.

Kostnader för utvecklingsarbete

Stipendier, fackligt arbete

Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,

skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare).

Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)


Alla stadsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket)

Följande redovisas inte på rad 728:


Personalkostander för skolledning (exempelvis rektorlönen) ska

redovisas som kostnad på rad 721.

Rad 72: Gymnasial vuxenutbildning, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning.

40 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Särskild utbildning för vuxna

Rapporteras av: Kommunalförbundens skolor

Observera att alla slags lönekostnader ska innehålla personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Rad 741: Undervisning

Här redovisas kostnader och intäkter avseende samtliga förekommande läro- och

timplanebundna aktiviteter. I huvudsak innefattar detta lärarnas och annan

pedagogisk personals (exempelvis fritidspedagogers, förskollärares och

specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna.

Undervisning inkluderar:Löner för skolledning, exempelvis lön för rektor samt övrig personals

arbete med ledningsfunktion.

Särskilda stödinsatser, prov och arbetslivsorientering.

Lönekostnader för vikarier.

Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater.

Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal under

kompetensutveckling. (Övriga kostnader för kompetensutveckling

redovisas som kostnad på rad 748: Övrigt).

Kostnader för lärarfortbildning redovisas som kostnad för undervisning

(Statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader

redovisas som intäkt på rad 748: Övrigt).

Observera följande:


Satsning på lärarfortbildning innebär att lärare som deltar i regeringens

satsning på lärarfortbildning behåller 80 % av sin lön och staten betalar

statsbidrag till skolhuvudmannen på 70 % av dessa lönekostnader. Det

innebär att kommunförbundet kommer att redovisa kostnader för såväl

den tjänstlediga läraren som för den vikarierande läraren.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Följande redovisas inte på rad 741:


Den del av sin tid en lärare har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska

arbetet med elever ska lönekostnaden redovisas på rad 748.

Rad 742: Lärverktyg

Här redovisas kostnader och intäkter som avser lärverktyg.

Lärverktyg inkluderar:
Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur

Tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material för

undervisning framtagna kopior.

Böcker inköpta till skolbiblioteket

Lönekostnader för skolbibliotekarie

Övrig skolbiblioteksservice

Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer

som används för undervisning i skolan.

Bild- och ljudmedier, AV- centraler, förbrukningsmaterial,

programvara för undervisning.

Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor.

Resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor

m.m.

Internetanslutning och e-postadresser i skolan till elever och lärare.

Kostnader för service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller

annan utrustning som används i undervisningen och kalkylerade

kapitalkostnader för denna utrustning.

Observera följande:I intäktskolumnen ska t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och

kopieringskort redovisas. Kostnader för utrustning som används för

annat ändamål än undervisning redovisas under den verksamhet

inom vilken utrustningen ska användas.

Naturbruksutbildningen är speciell. Här redovisas kostnaderna för

nödvändig utrustning för att bedriva naturbruksutbildning på de

driftsenheter som finns vid skolorna t.ex. kostnader för traktorer och

andra redskap. För att få fram det "överskott" som är den egentliga

utbildningskostnaden förs driftenhetens samtliga intäkter här.

Rad 746: Elevhälsa

Här redovisas kostnader och intäkter för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog

och skolkurator, inklusive eventuellt köpta tjänster från exempelvis landsting eller

kommun.

Elevhälsa inkluderar även:

42 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015


Vacciner och material som behövs för att utföra arbetet, exempelvis

skyddshandskar, plåster, bandage m.m. som ingår i medicinska insatser

ska redovisas under denna post.

Följande redovisas inte på rad 746:

Lokalkostnader för elevhälsan ska redovisas på rad 747.Kostnader för elevassistenter, skolvärdar och elevförsäkringar ska

redovisas på rad 748.

Kostnader för fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än

pedagogisk verksamhet ska redovisas på rad 748.

Rad 747: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .


Fördelade lokalkostander

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.


Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

Observera följande:


Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än grundskola skall endast

de kostnader som avser den aktuella verksamheten redovisas. Om en sådan

fördelning inte redan har gjorts i den interna kostnadsredovisningen ska

fördelningen göras här. Alternativt redovisas intäkter som svarar mot

kostnaden.

Följande redovisas inte på rad 747:


Kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara

lärverktygskostnader ska redovisas på rad 742.

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas som intäkt på rad 74912.

Eventuella markhyror ska redovisas på rad 748.

Rad 74912: Intäkter från kommun

Här redovisas de intäkter förbundet erhållit för elever från medlemskommun eller

annan kommun samt kostnader i form av ersättning för elever som går i skola i

annan kommun eller annat utbildningsförbund.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Rad 74951: Köp av verksamhet, utbildningsanordnare

Här redovisas de ersättningar förbundet erlagt till annan utbildningsanordnare

än kommun, landsting, fristående skolor eller staten. Exempel på anordnare är

folkhögskola, privat utbildningsföretag eller studieförbund.

Rad 74921: Köp av verksamhet, landsting

Här redovisas de ersättningar från förbundet som erlagts till landsting för

utbildning som anordnats av landsting.

Rad 748: Övrigt

Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare.

Exempel på kostnader/intäkter:Administration

Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal

under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.

Kostnader för utvecklingsarbete

Stipendier, fackligt arbete

Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,

skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare).

Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)


Alla stadsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket)

Följande redovisas inte på rad 748:


Personalkostander för skolledning (exempelvis rektorlönen) ska

redovisas som kostnad på rad 741.

Rad 74: Särskild utbildning för vuxna, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Särskild utbildning för vuxna.

44 Statistiska centralbyrån


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Utbildning i svenska för invandrare

Rapporteras av: Kommunalförbundens skolor

Observera att alla slags lönekostnader ska innehålla personalomkostnader som

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och pensionsavgifter m.m.

Rad 767: Lokaler

Här redovisas kostnader och intäkter för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive

kostnader för inventarier.

Lokaler inkluderar även:

Kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader .


Fördelade lokalkostander

Externa och interna hyror

Driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.

Kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som

lärverktyg.

Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel.


Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier m.m. redovisas som lokaloch

inventariekostnad.

Observera följande:


Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än grundskola skall endast

de kostnader som avser den aktuella verksamheten redovisas. Om en sådan

fördelning inte redan har gjorts i den interna kostnadsredovisningen ska

fördelningen göras här. Alternativt redovisas intäkter som svarar mot

kostnaden.

Följande redovisas inte på rad 767:

Kommunala bidrag för lokaler/hyror ska redovisas som intäkt på rad 70911.


Endast kostnader för lokaler och inventarier ska ingå under Lokaler. Eventuella

markhyror ska redovisas på rad 768.


Instruktioner för Skolkostnader 2015

Rad 76911: Köp/försäljning av verksamhet, kommuner

Här redovisas de intäkter förbundet erhållit för elever från medlemskommun eller

annan kommun samt kostnader i form av ersättning för elever som går i skola i

annan kommun eller annat utbildningsförbund.

Rad 76951: Köp av verksamhet, utbildningsanordnare

Här redovisas de ersättningar förbundet erlagt till annan utbildningsanordnare än

kommun, landsting, fristående skolor eller staten. Exempel på anordnare är

folkhögskola, privat utbildningsföretag eller studieförbund.

Rad 7696: Statsbidrag

Här redovisas förbundets statsbidrag (inklusive bidrag från migrationsverket) för

Utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Rad 768: Övrigt

Här redovisas alla kostnader och intäkter som inte redovisats tidigare.

Exempel på kostnader/intäkter:Administration

Kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal

under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.

Kostnader för utvecklingsarbete

Stipendier, fackligt arbete

Kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger,

skolvärdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare).

Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)

Rad 76: Utbildning i svenska för invandrare, totalt

Här redovisas samtliga kostnader och intäkter enligt bokslut för närmast

föregående räkenskapsår gällande Utbildning i svenska för invandrare.

46 Statistiska centralbyrån

More magazines by this user
Similar magazines