STÅNDPUNKT

rmarbinah

LSU_asylpolitisk_ståndpunkt_web

STÅNDPUNKT

ASYLPOLITIK


LSU:S ASYLPOLITISKA STÅNDPUNKT

LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden,

av och för ungdomsorganisationer. Ungdomsorganisationer

samlas i LSU för att gemensamt förbättra förutsättningarna för

ungas organisering, i Sverige och i världen.

De mänskliga rättigheterna gäller alla personer och ska respekteras

och tillgodoses överallt. Ingen person ska tvingas leva utan

rättigheter till följd av politiska beslut eller andra hinder. Detta

är grunden för allt arbete som LSU gör. Vår uppgift är att stärka

den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga

rättigheter som utgångspunkt. För att bli medlem i LSU krävs

det bland annat att en organisations arbete sker inom ramarna

för de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Våra medlemsorganisationer visar om och om igen på

ett engagemang för de mänskliga rättigheterna, inte minst under

hösten 2015 då ungdomsrörelsen mobiliserade och spelade en

stor roll i det akuta flyktingmottagandet.

I denna folder presenteras LSU:s asylpolitiska ståndpunkt som

baseras på vårt idéprogram, positionspapper om asyl- och migrationspolitik

och remissvar till barnrättighetssutredningen.

Foldern har tagits fram inom LSU:s Samordningsprojekt som

syftar till att synliggöra, stödja och samordna ungdomsorganisationer

som arbetar med unga asylsökande och nyanlända samt

arbetar för unga asylsökande och nyanländas egen organisering.

Stockholm, 2016


BARNS ASYLSKÄL

För att unga personer ska ha möjlighet att få sina mänskliga

rättigheter uppfyllda är det ytterst viktigt att de är delaktiga i

beslut som tas samt har makt att påverka och forma dessa. FN:s

barnkonvention slår fast att alla barn har rätt att uttrycka sin

åsikt. Barnets åsikt ska tas med i bedömningen av alla frågor

som rör barnet (artikel 12). I asylprocessen är det således viktigt

att barns egna asylskäl hörs och handläggs individuellt och inte i

ett gemensamt ärende med en eller flera föräldrar. Detta är viktigt

dels eftersom barnets asylskäl kan skilja sig från föräldrarna,

och därmed vara avgörande för utgången, och dels för att barnet

är en egen individ med egna rättigheter. Sveriges utlänningslag

erkänner idag barnets rätt att få sina asylskäl prövade individuellt

(1 kap. 11 §). En annan grundprincip i barnkonventionen

är att i alla beslut som rör ett barn så ska barnets bästa komma

i främsta rum (artikel 3). Det speglas i Sveriges utlänningslag

genom bestämmelsen att barnets bästa ska tas i särskilt beaktande

i ett migrationsärende (1 kap. 10§). Att dessa bestämmelser

finns inskrivna i lagen är positivt, men för en reell effekt är det

även viktigt att de omsätts i praktiken. Något som inte alltid sker

enligt barnrättighetsutredningens kartläggning.

Det är dessutom av yttersta vikt att barnet får uttrycka sig utan

närvaro av föräldrarna. Detta eftersom till exempel barn som

inte är öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet inte

ska tvingas att komma ut för sina föräldrar för att kunna uppge

det som asylskäl.

LSU står upp för att barns egna asylskäl ska tas i beaktande

i asylprocessen. I varje asylbeslut som tas gällande barn bör

det framgå hur barnets bästa definerats i det enskilda fallet.

Om det beslut som fattas strider mot barnets bästa ska även

det framgå i beslutet.


TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLSTILLSTÅND

I och med inträdet av den nya tillfälliga lagen beviljas permanenta

uppehållstillstånd endast till personer som valts ut via

FN:s flyktingorgans program för vidarebosättning (även kallat

kvotflyktingar) (Proposition, s. 29 f.). Andra skyddsgrunder som

tidigare genererade permanenta uppehållstillstånd, beviljar numera

endast tillfälliga uppehållstillstånd enligt den nya tillfälliga

lagen (se § 5). Möjlighet finns att ett tillfälligt uppehållstillstånd

övergår, vid sin utgång, till ett permanent sådant om vissa krav

är uppfyllda (§§ 17-18).

Permanenta uppehållstillstånd är inte uttryckligen skyddade i

varken EU-rätt eller internationella konventioner (Proposition, s.

29). Men vi menar att ge barn tillfälliga uppehållstillstånd istället

för permanenta går emot barnkonventionens bestämmelser om

barns rätt till hälsa och utveckling (se artikel 6 och 24).

I en allmän kommentar förklarar FN:s barnrättskommitté (som

är tillsatt för att övervaka barnkonventionens efterlevnad) att

ungdomars hälsa och utveckling påverkas i stor utsträckning

av den miljö de lever i (Barnrättskommittén, p. 14). Miljön som

ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd lever i kantas av

otrygghet och ovisshet eftersom de hela tiden har vetskapen om

att de kan komma att tvingas bryta upp med sitt nya liv i Sverige

och lämna landet när deras tillfälliga uppehållstillstånd har löpt

ut om de inte längre anses ha skyddsskäl.


Denna otrygghet som tillfälliga uppehållstillstånd genererar kan

även leda till försämrad psykisk ohälsa. Enligt barnrättskommittén

ska stater skydda ungdomar från onödiga påfrestningar, vilket

inkluderar psykosocial stress, i enlighet med konventionens

artikel 24 (Barnrättskommittén, p. 29). Dessutom har stater en

skyldighet att skapa en säker och stöttande miljö för ungdomar

på alla nivåer i samhället (Barnrättskommittén, p. 39 (A)). Tillfälliga

uppehållstillstånd gör precis tvärtom eftersom de snarare

skapar större påfrestningar för ungdomar och en osäkrare miljö.

Eftersom det finns ett samband mellan grundläggande trygghet

och ungas organisering är tillfälliga uppehållstillstånd ett hot mot

ungas självständighet och möjlighet till delaktighet i samhället.

Genom tillfälliga uppehållstillstånd fråntas unga makten att forma

sina egna liv. Detta försvårar ungas möjlighet att påbörja ett

självständigt liv.

Med utgångspunkt i detta uppmanar LSU regeringen att

återinföra permanenta uppehållstillstånd för barn som

huvudregel.


LAGLIGA VÄGAR

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla

personer rätt att söka asyl (artikel 14). Denna rättighet förstärks

i FN:s flyktingkonvention.

En förutsättning för att söka asyl i Europa är att befinna sig i det

land i vilket en önskar söka asyl. När Europas länder en efter

en stänger sina gränser och håller ute personer på flykt fråntas

deras möjlighet att åtnjuta sin rätt att söka asyl. Stängda gränser

leder inte till att personer slutar söka skydd. Istället tvingas de

att ta livsfarliga flyktvägar och risken för exploatering ökar. Unga

personer, speciellt ensamkommande, är ofta extremt utsatta

både längs flyktvägarna och i flyktingläger såväl som i asylprocessen

Av denna anledning uppmanar LSU till politiska reformer som

gör det möjligt för människor att lagligen ta sig in i Sverige

såväl som i hela Europa för att åtnjuta sin rätt att söka asyl.

”[T]hose who believe that the easy solution

is to close doors should forget about

it.When a door is closed, people will open

a window. If the window is closed, people

will dig a tunnel. If there is a basic need of

survival, a basic need of protection, people

will move, whatever obstacles are put in

their way - those obstacles will only make

their journey more dramatic”

- António Guterres, FN:s före detta

högkommissionär för flyktingar

och FN:s generalsekreterare

från och med 2017.


FAMILJEÅTERFÖRENING

Ett barn ska inte skiljas från sina föräldrar om det inte är i enlighet

med barnets bästa, fastställer FN:s barnkonvention (artikel

9). Samma konvention fastställer barns rätt att återförenas med

sin familj (se artikel 10 och 22).

Den nya tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd som trädde i kraft i Sverige sommaren

2016 begränsar även möjligheten till familjeåterförening. Den

nya tillfälliga lagen ger endast rätt till familjeåterförening för de

personer som beviljats uppehållstillstånd som flykting. Således

förlorar personer med uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

sin rätt till familjeåterförening (§§ 6-7). Majoriteten

av de som får uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får det

som alternativt skyddsbehövande. Siffror från Migrationsverket

visar att mer än dubbelt så många har fått uppehållstillstånd som

alternativt skyddsbehövande jämfört med uppehållstillstånd som

flykting, under perioden januari - oktober 2016.

Undantag för alternativt skyddsbehövande att få tillgång till

familjeåterförening kan endast ske om ett nekande av uppehållstillstånd

skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande

(§ 13).

LSU står upp för barns rätt att återförenas med sin familj i

Sverige. Vi anser att alla nekande av familjeåterförening för

barn, oavsett skyddsgrund, strider mot ett svenskt åtagande

av barnkonventionen. Av denna anledning bör regeringen

genomföra ändringar i den nya tillfälliga lagen så att barns

rätt till familjeåterförening säkerställs och är i enlighet med

barnkonventionen. Tills denna ändring skett anser LSU att varje

beslut som nekar ett barn familjeåterförening bör uppge

att beslutet strider mot barnkonventionen.


LSU:s UPPMANINGAR

• Möjliggör familjeåterförening för alla

barn, oavsett skyddsgrund

• Återinför permanenta uppehållstillstånd

för barn som huvudregel

• Skapa lagliga vägar för människor att ta

sig till Sverige och Europa

• Garantera att alla barns egna asylskäl

tas i beaktande i asylprocessen


REFERENSER

Förenta Nationerna, Deklaration om de mänskliga rättigheterna,

1948

Förenta Nationerna, 1951 års konvention om flyktingars rättsliga

ställning (Flyktingkonventionen), 1951/1954

Förenta Nationerna, Konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen),

1989/1990

Förenta Nationernas Barnrättskommitté, Allmän kommentar nr

4 – Ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för konvention

om barnets rättigheter, 2003

SFS 2005:716. Utlänningslag, 2005

SFS 2016:752. Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige, 2016

Regeringens proposition 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar

av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 2016

Barnrättighetsutredningen, Barnkonventionen blir svensk lag,

SOU 2016:19, 2016

Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd 2016, 2016

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Idéprogram, antaget på

representantskapet 2014

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Positionspapper – asyloch

migrationspolitik, antaget av styrelsen 2016

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Remissvar – Barnkonventionen

blir svensk lag, 2016

More magazines by this user
Similar magazines