Förbättrad modellering av grön infrastruktur

mazeson

Dag%26N%C3%A4t%20nyhetsbrev%2015

NYHETSBREV 15

december 2016

ges ut av Dag&Nät

Utblick

VA-branschdag 2017

Boka in 14 februari för det årliga

VA-seminariet på LTU för studenter

och yrkesverksamma i VA-branschen!

Årets tema är ledningsnät. Håll utkik

efter mer information på Dag&Näts

websida. Programmet färdigställs i januari.

Som vanligt är konsulter och

VA-organisationerna välkomna att bidra

till dagen. Här finns möjligheten

att sälja in VA-branschen till framtidens

VA-ingenjörer!

Pågående projekt

Förbättrad modellering av

grön infrastruktur

Grön infrastruktur används allt mer

för att hantera dagvatten på ett hållbart

sätt. Som vid traditionella lösningar

är det viktigt att förutse deras effekt

på dagvattensystemet för att behärska

översvämningsrisken och kostnader.

Det kan göras med hjälp av matematiska

modeller (som redan används för

traditionella dagvattensystem), men det

är ännu inte klart vad som krävs när det

finns många gröna lösningar i området.

Därför är syftet med det här projektet

att ta fram rekommendationer för pålitlig

modellering av grön infrastruktur.

Första delstudien tittar på hur olika modeller

för dagvattensystem skiljer sig åt när

de används för simulering av gröna ytor. Det

skapar insikt i hur valet av modellstrukturen

påverkar resultaten från simuleringen och

vad det betyder för dimensionering av grön

infrastruktur som baseras på dem.

En annan delfråga är vilken data som behövs

för att kalibrera modellerna så att de är

lämpliga för just det område där de används.

Vilka parametrar (regn, avdunstning, temperatur,

avrinning, jordfuktighet osv.) ska

mätas? Vilken upplösning (både rymlig och

tidsmässig) behövs? Hur lång tidsserie krävs

för en tillfredsställande kalibrering? Kan vi

förbättra kalibreringen, eller kompensera för

brist av kalibreringsdata, genom att använda

geografisk data eller data från fältförsök såsom

infiltrationstester? Dessa frågor kommer

att undersökas med hjälp av nya mätningar

i ett avrinningsområde vid Luleå Tekniska

Universitet.

Modeller är baserade på mätdata som kan

innehålla fel och de är en förenkling av verkligheten,

så de kommer oftast medföra osäkerheter

i sina resultat. För en pålitlig tilllämpning

är det därför viktigt att man kan

uppskatta hur stora osäkerheterna är. Inom

forskning finns det olika metoder för det,

men vilka som är lämpliga i praktiken för urbana

dagvattensystem med en stor andel grön

infrastruktur är ännu inte klart och kommer

att undersökas i det här

projektet.

Ico Broekhuizen

ico.broekhuizen@ltu.se

Personalnytt

Ny doktorand i VA-teknik

Katharina Lange

katharina.lange@ltu.se

0920-49 32 64

Katharina Lange

anställdes som doktorand

i VA-teknik

i september 2016. Hon kommer att

bidra till forskning om dagvattenbiofilter

i kalla klimat. En stor utmaning

för hennes arbete är att ytterligare utveckla,

utvärdera och jämföra olika

biofilteranläggningar. Katharina har en

kandidatexamen i biologi från Universitet

Bayreuth samt en magisterexamen

i regional utveckling och förvaltning av

naturresurser från Tekniska Universitet

Dresden.

Ledig tjänst

Stadens Vatten söker doktorand i VAteknik

med inriktning mot dagvattenbehandling.

Sista ansökningsdag: 2016-02-02

Läs mer på LTUs hemsida:

www.ltu.se/ltu/lediga-jobb


Pågående projekt

Vegetationsinventering av Norrlands gröna tak

Gröna tak har sedan

länge uppmärksammats

och fått erkännande

för sina positiva

effekter på dagvattenhantering

och byggnaders

estetik. I södra

Sverige är gröna tak relativt vanliga

och väl studerade men de har hittills

varit en ovanlig syn i norra Sverige.

Detta håller nu på att förändras och allt

fler gröna tak byggs även uppe i norr,

Därför utfördes under sommaren och

hösten 2016 en fältstudie av gröna tak i

norra Sverige med syftet att utvärdera deras

växtsamhällen. 32 olika takdelar inventerades

på 7 olika byggnader i Kiruna, Luleå och

Umeå. Inventeringen fokuserade både på

att utvärdera den totala täckningsgraden av

växter och mossa och på att inventera vilken

diversitet av arter som växer på taken.

När ett grönt tak är nylagt har det oftast

en täckningsgrad av växter på närmare

100 % och en växtsammansättning som väl

överensstämmer med kundens preferenser.

Eftersom ett tak ska ligga i många år så kan

täckningsgrad och artsammansättning för-

ändras drastiskt

över tid beroende

på många

olika faktorer

men där vädret

spelar en central

roll. Denna

förändring av

täckningsgrad

och artsammansättning

kan påverka

takets kapacitet

att hålla och

avdunsta dagvatten.

Även

gröna taks estetiska

funktion

kan påverkas om växterna dör eller om taket

täcks av oönskade arter.

Inventeringskvadrat på sedumtak. Kvarteret Sparven, Luleå

Taken har sedan analyserats med avseende

på geografiskt läge, jorddjup, lutning och

väderstreck. Preliminära resultat visar att

speciellt substratdjup är viktigt att ta hänsyn

till för att säkra växternas långsiktiga överlevnad

och takets tänkta funktion. De tunnare

substraten har en lägre täckningsgrad

av växter än de tjockare substraten och har

troligtvis en sämre kapacitet att hålla dagvatten.

Det färdiga resultatet med analyser av studien

kommer at presenteras på IWA-konferensen

”Embrace the Water Conference” i

Göteborg 12-14 juni 2017.

Joel Lönnqvist

joel.lonnqvist@ltu.se

Nya projekt till Dag&Nät

Under hösten har nya projekt inom dagvattenområdet

beviljats från Formas. I den

speciella utlysning rörande Hållbart samhällsbyggande

erhölls projekten Anonyma

källor: Identifiering och karakterisering av källor

till diffus föroreningsspridning med urbant

dagvatten, Dagvattenbiofilter: Från standardlösningar

till utvecklade tekniklösningar som är anpassade

till svenska förhållanden och Yteffektiv

dagvattenrening – Var När Hur? I projektet

Anonyma källor ligger fokus på källor till

dagvattenföroreningar. I biofilterprojektet

kommer bl a biofilter i Malmö, Växjö

och Örebro att utvärderas i fält. I projektet

om yteffektiv rening kommer nya applikationer

för dagvattenrening att undersökas

både i labb och i fält, bland annat genom

att en testbädd byggs upp i Östersund. I

dessa projekt samarbetar Dag&Nät med

ett femtontal andra parter och för de två

sistnämnda projekten har även Svenskt Vatten

beviljat medfinansiering. I den årliga

utlysningen från Formas erhölls ytterligare

medel för projektet Dagvattenrening med avancerad

modulteknik för att skydda recipienter.

Totalt har 37 miljoner beviljats som kommer

att upparbetas under en femårsperiod.

Kick-off för projektet ”Små flexibla

avloppslösningar: anpassning till

en föränderlig värld”

I september hölls det första projektmötet

för det nya Formasprojektet Små flexibla

avloppslösningar: anpassning till en föränderlig

värld” som Inga Herrmann leder.

Medverkar i projektet gör Hallvard Ødegaard,

NTNU, Brenda Vidal, Annelie Hedström

och Maria Viklander från Dag&Nät

samt Kristina Söderholm som är teknikhistoriker

på LTU. Under de kommande tre

åren kommer VA-systemet att utvärderas

utifrån olika perspektiv rörande centralisering

kontra decentralisering av systemen.

Initialt genomförs nu en multikriterieanalys

av Brenda Vidal och därefter följer bl a

scenarieanalys.

Kick-off för projektet VA och

järnvägar

Tidigare i december hölls kick-off för

Geoinfraprojektet som handlar om VAledningar

och VA-system i relation till järnvägsdragningar.

Projektet leds av Drift- och

Underhållsteknik vid LTU. Medverkar i

projektet gör Annelie Hedström och Stefan

Marklund från Dag&Nät. Även Geoteknik,

LTU medverkar likväl som Aarsleff Rörteknik

AB. Även Järnvägstekniskt Centrum

är part i projektet. Under våren kommer en

workshop att arrangeras för att utröna omfattningen

av de problem och utmaningar

som kan kopplas till järnvägsdragningar i

relation till VA-ledningar och dräneringsproblematik,

utifrån VA-huvudmannens

synvinkel. Har ni erfarenhet av detta och

vill delta i vårens workshop får ni gärna

höra av er till Annelie.Hedstrom@ltu.se.


Aktuellt

Hydrologiska processer i urban avrinning och snösmältning

Den 31 oktober presenterade och

försvarade Shahab Moghadas sin doktorsavhandling

”Urban Runoff and

Snowmelt: Quantity and Quality Processes

in Snow Deposits and Hydrological

Abstractions”. Opponent var

Professor Caterina Valeo från University

of Victoria, Victoria, Kanada.

Shahab har undersökt urbana hydrologiska

processer i kallt klimat med hänsyn

till dagvattenkvantitet och kvalitet, såsom

ackumulation av nederbörd samt föroreningar

i snötäcket, snösmältning, infiltration

av dagvatten i frusen mark och avrinning.

Huvudsyftet med hans studier var att

förbättra förståelsen av hur städernas dräneringssystem

fungerar under övergången

mellan vinter och vår i kalla regioner. De

processer som påverkar dagvattnets mängd

och kvalitet under den här perioden har

studerats, utifrån perspektivet av både dagvattenhantering

och klimatförändring.

Arbetet har relevans för dagvattenhanteringen

i Sverige och Skandinavien, men

även för andra områden där det råder minusgrader

och snötäcke under vintern, som

t.ex. i norra Amerika eller Alperna.

Fr.v.t.h. Günther Leonhardt (handledare, LTU), Lars Bengtsson

(betygsnämnd, Lund universitet), Caterina Valeo (opponent,

University of Victoria, Kanada), Helen French (betygsnämnd,

NMBU, Norge), Maria Viklander (handledare, LTU),

Shahab Moghadas (LTU; sittande), Harri Koivusalo (betygsnämnd,

Aalto University, Finland), Jiri Marsalek (handledare, LTU).

Studiernas resultat och slutsatser är baserade

på data från labbexperiment, fältdata

och modellstudier. Labbexperimentet kring

frusen mark visade att infiltrationskapaciteten

återställs tidigare om markens vattenhalt

från början är lågt och kornstorlek är grövre.

Fältdata kring föroreningar i snötäcket

bekräftade en linjär trend i ackumuleringen

över tid och ett orsakssamband mellan

koncentrationerna av suspenderat material

och spårmetaller med trafikvolymen. Ge-

nom modellering undersöktes

viktiga faktorer som

påverkar avrinningen, som

snösmältning, regn på snö

och minskat infiltrationskapacitet

på grund av frusen

mark. Både regn på snö och

minskad infiltrationskapacitet

ökar avrinningsvolymen

och kan belasta dagvattensystemet

på ett sätt motsvarande

kraftiga sommarregn.

Klimatförändringen visade

sig ha ytterligare ogynnsam

påverkan.

Planering av dagvattenanläggningar

skulle också

ta hänsyn till avrinningsförhållanden under

vintern/snösmältningsperioden.

Läs hela avhandlingen på LTUs hemsida.

Konferenser

Sewer Processes & Networks

I september hölls konferensen SPN8 i

Rotterdam. Detta är en av IWAs specialistkonferenser

som återkommer vart tredje år.

Under tre dagar presenterades forskningsoch

utvecklingsprojekt som rör avloppsledningssystem.

Även i år dominerades sessionerna

av processer i ledningsnät men även

andra perspektiv har tillkommit, t ex inspektion

och övervakning, utformning, drift och

management samt miljöpåverkan från ledningsnät.

Dag&Nät presenterade tre studier

som handlade om rörmaterialens påverkan

på dagvattenkvalitén, DTS teknik för att

identifiera tillskottsvattenflöden samt utvärdering

av samförläggning av VA-ledningar

och fjärrvärme.

Forskning och innovation för hållbar dagvattenhantering

I månadsskiftet november-december hölls

SVUs dagvattenkonferens i Stockholm. Två

fullspäckade dagar med presentationer och

200 deltagare.

Första dagen presenterades flera stora pågående

projekt som på ett eller annat sätt

kan kopplas till dagvatten. Maria Viklander

och Godecke Blecken, Dag&Nät presenterade

de kunskapssammanställningar som

gjorts för reningsteknik och föroreningar.

En resultatkavalkad från GrönNano gavs

också.

Under konferensens andra dag hölls två

parallella spår, ett mer med fokus på blågröna

lösningar, mångfunktionella ytor

och översvämningsproblematik. Günther

Leonhardt, Dag&Nät presenterade de nya

Formasprojekten som handlar om modellering

av gröna ytor för bättre dagvattenhantering.

Den andra sessionen fokuserade

på dagvattenföroreningar och reningsteknik.

Heléne Österlund, Alexandra Andersson

Wikström och Godecke Blecken talade om

dagvattenföroreningar, reaktiva filter och

våtmarker för dagvattenbehandling. På eftermiddagen

presenterades tre nya Formasprojekt

som kommer att ledas av Dag&Nät

(se separat artikel). Konferensen avslutades

med att Stefan Johansson (Skellefteå kommun),

Kristin Karlsson (Örebro kommun),

Ulf Thysell (NSVA) och Maria Rothman

(Norrköpings kommun) fick ge sina bilder

över vilka forskningsbehov som finns inom

dagvattenområdet.


I korthet

Nya VA-chefer i Luleå och

Östersund

I två av Dag&Näts medlemskommuner

har det under hösten 2016 tillträtt en ny VAchef.

Sedan i september är Kristina Kenning

Östling ansvarig för VA-avdelningen i Östersunds

kommun. I Luleå har Petra Viklund tagit

över som ny VA-chef efter Hendrik Visser.

Publikationer

Sundsvall Business Award

Maria Åhman Sällström, projekt- och utvecklingschef

på MittSverige Vatten, blev utsedd

till Årets Unga Ledare. Priset delas årligen

ut av Juniorhandelskammaren i Sundsvall på

Näringslivsgalan Sundsvall Business Awards

som i år arrangerades den 22 september 2016.

Rambölls pris för bästa examensarbete

inom VA-teknik 2016

I år har Helena Marttala,

som läst Vatten och Miljö på

civilingenjörsprogrammet

Naturresursteknik, LTU,

tilldelats pris för sitt arbete

”Hydrologiska modeller för

uppskattning av föroreningsbelastning från

dagvatten i ett urbant avrinningsområde”.

För den som är intresserad av att på djupet ta del av Dag&Näts forskningsresultat

presenteras här ett urval av främsta publikationer under 2016:

Kalendarium

• Al-Rubaei, Ahmed et al. Long-term hydraulic

and treatment performance of a 19-

year old constructed stormwater wetland:

Finally maturated or in need of maintenance?

2016. Ecological Engineering: The

Journal of Ecotechnology,Vol. 95, 73-82 p.

• Borris, Matthias et al. Source-Based Modeling

Of Urban Stormwater Quality Response

to the Selected Scenarios Combining

Future Changes in Climate and Socio-Economic

Factors 2016. Environmental Management,

Vol. 58, no 2, 223–237- p.

• Borris, Matthias et al. Contribution of

coarse particles from road surfaces to dissolved

and particle-bound heavy metal loads

in runoff: A laboratory leaching study with

synthetic stormwater 2016. Science of the

Total Environment, Vol. 573, 212-221 p.

• Galfi, Helen et al. Inter-Event and Intra-

Event Variations of Indicator Bacteria Concentrations

in the Storm Sewer System of

the City of Östersund, Sweden 2016. Journal

of environmental engineering, Vol. 142,

no 7, 6016003

• Galfi, Helen et al. Indicator bacteria and

associated water quality constituents in

stormwater and snowmelt from four urban

catchments 2016. Journal of Hydrology, Vol.

539, 125–140- p.

• Panasiuk, Oleksandr et al. Detection of

Wastewater Discharges into Stormwater Sewers:

Effects of Travel Distance on Parameters

2016. Journal of environmental engineering,

Vol. 142, nr 5, 4016016

• Søberg, Laila et al. Bioaccumulation of

heavy metals in two wet retention ponds

2016. Urban Water Journal, Vol. 13, no 7,

697-709 p.

• Winston, Ryan, Al-Rubaei, Ahmed et al.

A Simple Infiltration Test for Determination

of Permeable Pavement Maintenance Needs

2016. Journal of environmental engineering,

Vol. 142, no 10, 6016005

• Winston, Ryan, Al-Rubaei, Ahmed et al.

Maintenance measures for preservation and

recovery of permeable pavement surface infiltration

rate: The effects of street sweeping,

vacuum cleaning, high pressure washing,

and milling 2016. Journal of Environmental

Management, Vol. 169, 132-144 p.

God Jul och Gott Nytt År!

önskar vi från Dag&Nät vid LTU

24-25 jan 2017: Nationella konferensen

Avlopp & Miljö - #NAM17, Växjö

14 feb 2017: VA-seminarium och

branschdag, Luleå

16-18 mar 2017: Vatten Avlopp Kretslopp

2017, Norrköping

29-30 mar 2017: Rörnät och Klimat

2017, Malmö

16-17 maj 2017: Vattenstämman, Karlstad

12-14 jun 2017: Embrace the Water - a

cities of the future conference, Göteborg

20-22 jun 2017: LESAM 2017 The

Leading Edge Sustainable Asset Management

of Water and Wastwater Infrastructure

Conference, Trondheim, Norge

10-15 sep 2017: ICUD 14th IWA/

IAHR International Conference on Urban

Drainage, Prag, Tjeckien

• Mattsson, Jonathan et al. Normalization

of Wastewater Quality to Estimate Infiltration/Inflow

and Mass Flows of Metals 2016.

Journal of environmental engineering, Vol.

142, no 11, 4016050

• Moghadas, Shahab et al. Review of models

and procedures for modelling urban snowmelt

2016. Urban Water Journal, Vol. 13, no

4, 396-411 p.

- ett kompetensnätverk mellan forskningsgruppen Stadens vatten/VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, Luleå kommun,

Skellefteå kommun, Östersunds kommun, Vakin (Umeå), MittSverige Vatten (Sundsvall), samt Svenskt Vatten

Kontaktuppgifter: Maria Viklander, professor VA-teknik, projektledare. Maria.Viklander@ltu.se. Tel 0920 49 1634, 070 330 14 86

Sylvia Kowar, projektkoordinator Dag&Nät. Sylvia.Kowar@ltu.se. Tel 0920 49 1473, 072 247 36 63

http://www.ltu.se/dag-nat

För att anmäla eller avanmäla dig till vårt elektroniska utskick av nyhetsbrevet, skicka gärna ett mejl med dina kontaktuppgifter till sylvia.kowar@ltu.se

More magazines by this user
Similar magazines