CERE Working Paper 2016:17

mazeson

CERE_WP2016-17

Sammanfattning

Föreliggande rapport är en samhällsekonomisk kostnads- och intäktsanalys för vart och ett av

fem fiskefria områden som inrättats i Sverige nämligen, Gålö söder om Stockholm,

Storjungfrun-Kalvhararna utanför Söderhamn, Havstensfjorden, Vinga samt södra Kattegatt.

Ambitionen har varit att så långt som möjligt kvantifiera värden och kostnader förknippade med

dessa fiskefria områdena. Vissa värden och kostnader har dock inte i nuläget varit möjliga att

kvantifiera och för dessa ges en kvalitativ beskrivning.

Införandet av fiskefria områden inriktar sig primärt på att förvalta fiskbestånd för rekreationsoch

kommersiellt fiske, där fokus ligger på förvaltning av specifika målarter, men införandet

kan även innebära samhällsekonomiska nyttor och kostnader som inte är direkt kopplade till

fiske, exv. positiv påverkan på den biologisk mångfald och förbättring av förmågan att generera

ekosystemtjänster. Rapporten innehåller därför en analys av ekosystemtjänster och fokuserar

på vilka samhällsekonomiska värden dessa potentiella förbättringar medför för samhället i stort

och för specifika intressentgrupper.

I rapporten är det lätt att intresset fokuseras på de värden och kostnader som kan, med

varierande säkerhet, kvantifieras monetärt. Detta kan skapa en falsk känsla av precision i

nettoresultaten för olika fiskefria områden. Exempelvis kan värdet av de ekosystemvärden som

nämns ovan vara betydande, samtidigt som de bara kan uttryckas kvalitativt. Vidare finns en

betydande osäkerhet i det biologiska underlaget och de ekonomiska skattningarna. För att i

någon mån beakta detta har analysen gjorts i form av en scenarioanalys med fyra scenarier för

varje område. Till detta har tillfogats en känslighetsanalys för vissa centrala parametrar. En

viktig osäkerhet i de ekonomiska skattningarna gäller de rumsliga populationseffekterna, dvs.

hur långt bort spridningseffekterna av ett fiskefritt område sträcker sig. Ett extremfall skulle

kunna vara att de fritidsfiskare som tidigare fiskat i det fredade området inte kommer att öka

sitt fiske i andra områden. Ett annat extremfall skulle innebära att frånfallet av fiskedagar som

följd av fredningen motsvaras av lika stora ökningar i angränsande områden. Den verkliga

effekten har vi i denna studie inte haft möjlighet att analysera.

De kvantitativa resultaten avseende nettovärde för respektive område sammanfattas i tabellen

nedan. Eftersom scenarierna är unikt utformade för varje område bör jämförelser av

kalkylresultatet mellan områdena göras med försiktighet.

Sammanfattning av kalkylresultaten, tusentals kronor. a

Område

Pessimistiskt

Optimistiskt scenario Mellanscenario

scenario

Gålö -287 – 1 912 -1 171 – 1 028 -1 677 – 522

Storjungfrun 50 558 – 53 286 27 801 – 30 529 -2 845 - -117

Havstensfjorden 1 146 -197 -1 109

Vinga -3 200

Södra Kattegatt 528 826 377 198 76 174

a

Den undre gränsen i intervallet för Gålö och Storjungfrun är resultatet under antagandet om fullständigt

värdebortfall under fredningsperioden. Den övre gränsen är resultatet när det antagits att det inte uppstår något

bortfall av värde under fredningsperioden.

2

More magazines by this user
Similar magazines