02.03.2017 Views

Vbg_o_Fbg_v9.pdf

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tillfälligt parti!

79 90

Hortensia Utvalda sorter i rosa och blått.

Finns i många färger!

3 För 30:- 14 95 39 90

Påsktazett

Ord pris 19 90

Våreld

Ord pris 29 90

Pensé 6-pack

Lev livet lite grönare

Falkenberg

Varberg

Öppet: Vard 10-19, lör-sön 10-16 Öppet: Vard 10-18, lör-sön 10-16

www.blomsterlandet.se

Annonsen gäller t.o.m. 5/3 2017. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!