terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 16 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

det faktum att frågan om vikten att identifiera och motverka resande hanterats som

en prioriterad fråga på nationell nivå.

Det är också viktigt att särskilja mellan två olika finansieringsformer: finansiering av

själva resor och för personligt behov samt finansiella medel som avses slussas ner

till organisationen. Medan det behövs relativt små resurser för att finansiera resor

verkar det förekomma finansiell verksamhet som kanaliseras ner till IS-relaterad

verksamhet genom användning av humanitär insamlingsverksamhet som

täckmantel. Det finns nyckelpersoner som utgör centrala finansiella noder och

beslutsfattare avseende distribution av finansiella medel samt besluten om dessa

medel bör gå till enskilda IS-resenärer eller till humanitära projekt.

Förändring i beteende kan även ha en förklaring i att en större andel av de som rest

ner till konfliktområdet under de senaste två åren kan ha strävat efter att skapa

rimliga förutsättningar för att kunna återvända till Sverige. Detta kan bidra till att

allt färre resande tar risker att belasta sig med snabblån, leasingbilar och andra

skyldigheter som skulle kunna bli en stor belastning om de återvänder till Sverige.

Ytterligare en övergripande observation är att det inte finns någon tydlig ”svensk

profil” på beteenden. Variationen på hur man finansierar sin verksamhet i samband

med resande är stor och skiftande mellan individer men även över tid.

Det finns dock en rad observationer som är värd att lyfta fram som representativa

beteenden bland resande stridande som kan lämna finansiella spår för

tillsynsmyndigheter och finansiella institutioner att vara uppmärksamma mot.

Många av dessa observationer stämmer väl överens med den etablerade bild som

ges av myndigheter avseende resande stridande. Andra observationer av agerande

kan sägas vara av mer nationellt särpräglad natur.

More magazines by this user
Similar magazines