terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 19 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Anledningen till att dessa bidrag förekommer mindre ofta bland resenärer uppges

vara att socialtjänsten tillämpar striktare villkor vilket gör det svårare att erhålla

bidragen. Statliga bidrag ger normalt inte så höga belopp på individnivå per månad

och utgör därför inte en huvudsaklig källa till att försörja sig. Bilden av utnyttjandet

av statliga bidrag inom denna krets av individer ska inte betraktas som en

inkomstkälla som är särskilt kopplat till denna kategori av aktörer eller till

resandeproblematiken som fenomen utan ska snarare ses mot bakgrund att statliga

bidrag är generellt sett ett vanligt förekommande inslag på nationell nivå.

För att vara berättigad till statliga bidrag krävs normalt att personen är folkbokförd

och vistas i Sverige. Personer som vistas i utlandet mer än 6 månader har inte rätt

till bidrag. Av denna anledning förekommer att personer som rest till

konfliktområdet i Syrien och Irak haft personer i Sverige som hanterat post och

andra göromål som krävs för att ge sken av att fortfarande vistas i landet.

En annan konstruktion med koppling till bidrag som sannolikt är förhållandevis

vanlig är att personer som befinner sig i Sverige erhåller bidrag som därefter skickas

till de personer som befinner sig i konfliktområdet. Ett betydande problem är den

tidsfördröjning som det innebär att upptäcka att individer rest utomlands för att

därefter avregistrera dessa från det svenska socialförsäkringssystemet. Även om

individer blir återbetalningspliktiga vid felaktiga utbetalningar är utsikterna små att

lyckas kräva tillbaka detta då de lämnat landet.

Enstaka fall finns även där resande förekommit i sammanhang där

assistansersättning utnyttjats, ibland på felaktiga grunder, dels genom upprättande

av assistansbolag, dels som resurs för vård av brukaren. En resande stridande har

dömts för delaktighet i ett assistansbedrägeri som pågått i ett antal år. I fallet har en

individ haft rätt till assistans, i vilka pengarna har försörjt ett antal personer.

More magazines by this user
Similar magazines