terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 44 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Det svenska beteendemönstret

Från ett svenskt perspektiv är det tydligt att de inslag som till största del präglar

resandeverksamheten i närtid utgörs av bidragsrelaterade inkomster och olika

former av insamlingsverksamhet. Detta mönster skiljer sig markant från de inslag

som är mest framträdande i vårt grannland Danmark. Skillnaderna mellan länderna

utgör sannolikt en effekt av att aktörernas beteendemönster präglas av nationella

förutsättningar där svagheter i de nationella systemen utnyttjas. För Danmarks del

är detta framträdande i relation till de gynnsamma förutsättningarna att etablera

företagsformer som utnyttjats för omfattande kredit- och momsbedrägerier. I

Sverige är det förhållandevis generösa villkor för att erhålla statliga bidrag.

Därutöver utnyttjar dessa aktörer den utveckling i samhället i övrigt som medför

fördelar för att bedriva verksamhet för illegala syften. Detta inkluderar bland annat

den samhällstekniska utveckling som förenklar finansiella transaktioner och att

etablera kontakter med applikationer som är svåra för brottsbekämpande

myndigheter att spåra. Denna utveckling har skapat bättre förutsättningar för att

bedriva insamlingsverksamhet mellan personer som har gemensamma intressen.

Bidragsproblematiken

Som tidigare redovisats i denna rapport är förekomsten av statliga bidrag bland

resande stridande hög. Många av dessa bidrag har sannolikt erhållits på riktiga

grunder och kan räcka långt för att finansiera en resa ner till konfliktområdet. I den

utsträckning resande erhåller bidrag innan åtgärder vidtas för att stödja

terrorgrupper eller förbereda att resa ner till områden under terrorgruppers

kontroll saknas förutsättningar för motåtgärder från myndigheter. Det kan även

vara mycket svårt att vidta motåtgärder i dessa avseenden även när underrättelser

finns om att personer planerar resa eller påbörjat resan ner.