terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 49 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Därutöver har fem myndigheter fått ett regeringsuppdrag att utveckla och stärka

samverkan för att arbeta effektivare mot finansiering av terrorism. 69 Resultatet av

de fem myndigheternas arbete som leddes av Säkerhetspolisen presenterades i

oktober 2016. 70 I dokumentet framgår att respektive myndighet vidtagit åtgärder

för att stärka sin verksamhet mot finansiering av terrorism.

Avseende regeringsuppdragets kärna gällande åtgärder för effektivare arbete

genom utvecklad och förstärkt samverkan är det avsevärt svårare att identifiera

konkreta förslag. Det framgår dock att Säkerhetspolisen och Finanspolisen

framhåller grunderna för och syftet med att etablera ”en formell samverkansform”.

Däremot hur denna samverkansform ska fungera och vilka resurser och åtgärder

som krävs framgår inte i underlaget.

Vidare framgår att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska skapa ett partsforum

under Finanspolisens ledning som ska syfta till att etablera regelbundna möten med

verksamhetsutövarna för att delge information om indikatorer och tecken på

terrorfinansiering för att på så sätt stödja verksamhetsutövarnas förmåga att

upptäcka sådan verksamhet. I övrigt hänvisar redogörelsen för de fem

myndigheternas arbete till existerande samverkansforum samt till den utredning

som föreslagit en ny struktur att ersätta existerande samordningsorgan mot

penningtvätt och finansiering av terrorism. 71

69

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/05/uppdrag-att-utveckla-och-starkasamverkan-for-att-arbeta-effektivare-mot-finansiering-av-terrorism/

70

”Uppdrag att utveckla och stärka samverkan för att arbeta effektivare mot finansiering av

terrorism (Ju2016/03577/PO)”, Dnr 2016-10539-6, Oktober 2016.

71

”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde

penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag”, SOU2016:8, januari 2016.

More magazines by this user
Similar magazines