terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 5 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

aspekten har för betydelse för terrorrelaterad verksamhet utgör spåren av sådana

transaktioner och aktiviteter i de finansiella systemen en möjlighet för det svenska

systemet att identifiera, utreda och störa sådan verksamhet.

Studien har även inhämtat information om motsvarande problematik avseende

danska resande stridande under samma tidsperiod. Bilden av den problematik som

präglar Danmark i dessa avseenden tjänar framförallt två syften: dels för att

identifiera likheter och skillnader mellan dessa två länder, dels för att belysa inslag i

den danska kontexten som möjligen kan komma att ske i Sverige.

Studien är den andra i ordningen som genomförs inom ramen för uppdraget från

Finansinspektionen. Tidigare genomförd studie syftade till att belysa

tillvägagångssätt för terrorfinansiering utifrån ett internationellt perspektiv samt

andra länders nationella system för att upptäcka och motverka detta. Resultatet av

denna första studie presenterades i december 2015 och utgjorde en delmängd av

Sveriges underlag till stöd för den då pågående granskningen som genomfördes av

Financial Action Task Force (FATF). 2, 3

Metod och genomförande

Förutsättningarna för att genomföra denna studie har i hög grad baserats på de

mycket värdefulla bidrag som brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter

och andra nationella aktörer bistått med. Studieresultatet baseras dock på en rad

olika informationskällor där grunden för studien bygger på information,

erfarenheter och kontaktnät som etablerats under tidigare genomförd studie inom

området.

2

Normark & Ranstorp, “Understanding Terrorist Finance: Modus Operandi and National CTFregimes”,

Center for asymmetric threat studies, Swedish Defence University, December 2015.

3

http://www.fatf-gafi.org/countries/#Sweden

More magazines by this user
Similar magazines