15.03.2017 Views

Landskrona_Posten_tor_v11.pdf

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

19 95

/10-p

Penséer

10 pack

Finns i flera fina färger.

Ord. pris 39 90

19 90

Tulpaner

7-pack

Ord. pris 29 90

Blanda fritt!

4 99:-

FÖR

Jord 40 l. Välj bland planteringsjord,

barkmull, gräsmattedress, naturgödsel,

torv och täckbark. Ord. pris 39 90

Lev livet lite grönare

Välkommen till Blomsterlandet

Löddeköpinge Center Syd vid Willys

Malmö/Toftanäs Topplocksgatan 17 B

Pris avser växt om inget annat anges och gäller t.o.m. 19/3 2017.

För öppettider och vägbeskrivning: www.blomsterlandet.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!