Miljömålen

mazeson

au2017

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6749

Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017

Sammanfattning

Utvecklingen av miljöarbetet går åt rätt håll på flera sätt, exempelvis när det

gäller luftkvalitet och försurning. Utvecklingen går åt fel håll för ekosystemens

återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, trots nationella och

internationella insatser. Takten för att minska klimat påverkan är för långsam

för att begränsa den globala temperaturökningen till högst 1,5 grader enligt

Parisavtalet. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå alla miljökvalitetsmålen

och generationsmålet kommer inte att finnas på plats till 2020.

Nedan följer ett axplock av alla de åtgärder som myndigheter har genomfört

under det senaste året. De insatser som är kopplade till ett miljökvalitetsmål

är beskrivna i de 16 målvisa kapitlen. I kapitlet om generationsmålet

beskrivs andra åtgärder som bidrar till att ställa om till ett ekologiskt hållbart

samhälle.

Grön infrastruktur viktig

I den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 2 konstaterade Naturvårdsverket

att ekosystemen inte återhämtar sig som de ska och att takten behöver

öka för att bevara den biologiska mångfalden. Under 2016 har flera myndigheter

utvecklat verktyg för att skapa grön infrastruktur. Grön infrastruktur

betyder att naturområden både på land och i vatten hänger ihop så att djur

och växter kan sprida sig på ett naturligt sätt. Den gröna infrastrukturen är

också viktig för ekosystemens långsiktiga funktion och motståndskraft vid

klimatförändringar samt för människans välbefinnande. Regeringen har ökat

medel för skydd av värde full natur och flera myndigheter på nationell och

regional nivå har lagt stora resurser på förvärv av nya områden och skötsel

av redan skyddade områden. Många myndigheter och kommuner har börjat

integrera ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och översiktsplaner.

I arbetet för hållbar stadsutveckling har ekosystemtjänster i bebyggda

miljöer uppmärksammats.

Bättre vatten

Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten beslutade i december 2016

om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer. Dessa

bidrar till att minska föroreningar och bevara biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammen

kommer att vara betydelsefulla för att nå miljökvalitetsmålen

om övergödning, grundvatten, sjöar och vattendrag samt havet. Nya marina

skyddade områden har inrättats, och över 15 procent av marina områden är

nu skyddade.

2

Styr med sikte på miljömålen. Naturvårdsverket, rapport 6666. 2015.

6

More magazines by this user
Similar magazines