29.05.2017 Views

INFO KALIX #1 2017

Det första numret av Info Kalix 2017, landade i Kalixbornas brevlådor den 20 maj 2017. Här träffar ni bland annat aktiva Kalixbor som berättar om livet i Kalix.

Det första numret av Info Kalix 2017, landade i Kalixbornas brevlådor den 20 maj 2017. Här träffar ni bland annat aktiva Kalixbor som berättar om livet i Kalix.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

info<br />

Kalix!<br />

nr<br />

OMTÄNKSAMHET OCH FRAMTIDSTRO<br />

1<br />

Maj <strong>2017</strong><br />

Aktiva Kalixbor<br />

om friluftslivet i Kalix<br />

Fotbollsföreningen som<br />

integrerar genom idrotten<br />

Klubbar och tävlingar<br />

för dig och din hund<br />

En livstid tillsammans i Kalix<br />

Vid 79 respektive 78 års ålder är makarna Sigurd och Maud Vikström fortfarande väldigt<br />

aktiva, inte minst inom föreningslivet. De växte bägge upp i Nyborg och har varit man och<br />

hustru i hela 57 år. InfoKalix försöker i detta nummer att sätta fingret på vad som är nyckeln<br />

till parets långa och lyckliga liv tillsammans i Kalix.


Visst är Kalix på gång!<br />

För tredje året i rad har Kalix kommun positivt<br />

inflyttningsnetto. Befolkningsstatistiken<br />

från SCB visar att det under 2016 var 75<br />

personer fler som flyttade till än från Kalix.<br />

Detta är mycket positivt!<br />

Att befolkningen ändå minskar med 25 invånare<br />

beror på att det är fler som dör än som föds<br />

i Kalix. Bekymmersamt i Kalix kommun och<br />

hela Norrbotten är att en stor del av den yngre<br />

befolkningen flyttar från länet, speciellt gäller<br />

detta kvinnor.<br />

Vi har under 2016 startat upp ett visionsarbete<br />

”Vision Kalix 2030” – under <strong>2017</strong> ska vi inom<br />

detta arbete fylla visionen ”omtänksamhet och<br />

framtidstro” med innehåll från medborgardialogerna.<br />

Vi har medvetet prioriterat kvinnor i de utvalda<br />

fokusgrupperna, för att få deras syn på hur kommunen<br />

ska se ut för att de ska bo kvar eller flytta<br />

tillbaka efter studier på annan ort.<br />

Kommunen vill ha fart på bostadsbyggandet,<br />

öka inflyttningen och minska utflyttningen. Som<br />

ett led i detta arbete har framtidsforskningsbyrån<br />

Kairos Future anlitats för att ta fram en boendestudie,<br />

med fokus på kommunens möjligheter att<br />

bli en attraktiv boendeort.<br />

Rapporten visar att kommunen har stora möjligheter<br />

som boendekommun för familjer där en<br />

person pendlar till Luleå och en jobbar i Kalix.<br />

Om vi klarar av att bygga 400 lägenheter fram<br />

till 2020 kommer befolkningen att öka med<br />

drygt 400 personer till 2035.<br />

Om antalet medborgare ökade med 400 i<br />

dagsläget skulle det generera minst 21 miljoner<br />

i ökade skatteintäkter för kommunen.<br />

Befolkningstillströmningen är en förutsättning<br />

om vi ska klara av att tillgodose de behov<br />

som uppstår då andelen äldre i kommunen<br />

ökar. Vi har möjligheterna att förändra befolkningsutvecklingen,<br />

om vi får privata byggföretag<br />

att delta i byggandet. Vi har även ett<br />

näringsliv som behöver arbetskraft i framtiden.<br />

På kommunalrådsnivå har Kalix träffat Luleå<br />

för att prata om samverkansområden mellan<br />

kommunerna. Luleå kommun ser Råneå som<br />

ett prioriterat område, då där finns möjligheter<br />

till bostadsbyggande utan stora investeringar<br />

i vatten och avlopp. Kalix kommun ser även<br />

möjligheterna till att utveckla Töre för att knyta<br />

ihop Kalix och Luleå kommun. Vi försöker få<br />

igång någon form av gemensamt projekt för att<br />

knyta samman Töre och Råneå.<br />

En glädjande nyhet är att kommunen kommer<br />

att skriva samverkansavtal med IP-Only<br />

om att dra fiber till 43 små byar i kommunen.<br />

Anslutningsavgift installerat och klart är 19<br />

900 kronor. Passa på och anslut er för chansen<br />

kommer inte igen och framtiden kommer att<br />

kräva fiber.<br />

Vi går mot ljusare tider och sommar. Glädjande<br />

kan vi konstatera att Kulturnatta kommer tillbaka<br />

i maj och att - det mer omfattande arrangemanget<br />

- Kalix sommarfest hålls 15-23 juli.<br />

Sommarfesten arrangeras i samverkan med<br />

företag och föreningar.<br />

Kalix kommun är fortsatt attraktivt för etableringar.<br />

I januari etablerade sig det börsnoterade<br />

finska företaget Aino Health Care i Kalix. Konsultföretaget<br />

WSP har även etablerat ett kontor<br />

i gallerian. Dessa två etableringar ger initialt<br />

cirka 10 arbetstillfällen tillsammans, men det<br />

finns planer på utveckling mot minst det dubbla<br />

inom några år.<br />

Avslutningsvis kan jag konstatera att Kalix<br />

kommun har möjlighet att utvecklas till<br />

en plats där människor vill bo kvar och dit<br />

människor vill flytta.<br />

Tillsammans ska vi skapa framtidens Kalix<br />

kommun!<br />

Tommy Nilsson (S), kommunalråd.<br />

Kalix kommuns vision: Omtänksamhet och framtidstro<br />

Kalix Kommuns vision handlar om omtänksamhet och framtidstro.<br />

Det här är visionsvärden som bildar grunden för all kommunikation.<br />

Det är vår gemensamma uppgift att utveckla dessa grundläggande värden<br />

till tydliga framtida kännetecken för Kalix kommun.<br />

2 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong>


Norrbottens främsta friluftskommun!<br />

Kalix kommun blev bästa friluftskommun i Norrbotten 2016, och landade dessutom på delad andraplats<br />

i Sverige. Utmärkelsen Årets friluftskommun delas årligen ut av Naturvårdsverket, och vi i Kalix<br />

kan känna oss stolta då vår kommun nu för femte gången varit med och utmanat om titeln.<br />

Vi i kommunen har arbetat strategiskt under flera år med att tillgängliggöra<br />

natur- och friluftsliv, för invånare och besökare i alla åldrar och med<br />

olika förutsättningar.<br />

utomhus så att de får naturupplevelser<br />

och kunskap om naturen, och värdet i<br />

att utöva friluftsliv.<br />

Attraktivitet och värdeskapande<br />

Friluftslivet bidrar till attraktivitet och värdeskapande för hela kommunen.<br />

Vi samverkar med civila samhället, i syfte att utveckla och kombinera<br />

områdets natur-, kultur- och friluftsvärden. Något som kommer såväl<br />

invånare som föreningsliv, företagare och besökare till gagn.<br />

Tillgängliga Kalix<br />

Friluftsliv och vistelse i naturen kan utövas av alla oavsett ålder och<br />

bakgrund. Kommunen ser det som särskilt viktigt att underlätta tillgängligheten<br />

för de med särskilda behov. Allemansrätten är en viktig grund<br />

för människors möjlighet att vistas i naturen. Skyddade områden såsom<br />

naturreservat – av vilka det finns 27 i kommunen – är en tillgång för friluftslivet<br />

och görs tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Friluftsliv är<br />

ett allmänt intresse.<br />

Hälsa och välbefinnande<br />

Friluftslivet bidrar till såväl fysisk aktivitet<br />

som upplevelser och återhämtning,<br />

och är därmed av stor betydelse för<br />

människors hälsa och välbefinnande.<br />

Friluftslivets positiva hälsoeffekter har<br />

stor betydelse för såväl den enskilde<br />

människan som för samhället i stort.<br />

Kommunen har nyckelroll<br />

Kommunen har en nyckelroll i att utveckla<br />

friluftslivet, och vi jobbar kontinuerligt med att också göra det till<br />

Kalixbornas nytta, nöje och välbefinnande.<br />

Kort sagt är vi en kommun som satsar på friluftsliv, för såväl yngre som<br />

äldre.<br />

Inom förskola och skola ges barn och unga goda möjligheter att vistas<br />

verkar för ett inkluderande av alla.<br />

Föreningens ordförande Sandra Eriksson<br />

berättar om lite av det som händer under<br />

sommarens Pridedag.<br />

– Vi kommer att hålla till nere på Strandängarna<br />

i år, och paraden går genom centrum.<br />

Vi hoppas att vi får många deltagare i<br />

paraden. Vi planerar också föreläsningar och<br />

musikuppträdanden, berättar Sandra Eriksson.<br />

Tillsammans med Kalix Kommun har föreningen<br />

bokat Göteborgsbandet Dismissed<br />

till Kalix Pride.<br />

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef.<br />

Kalix Pride - Vem är du om du inte är dig själv?<br />

Den 22 juli anordnas Kalix Pride för tredje året i rad av föreningen Kalix för alla, som<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong>! Nummer 1 - maj <strong>2017</strong><br />

Tema stjärnfamiljer<br />

Årets tema blir stjärnfamiljer, med utgångspunkt<br />

i Minna Paananens bok om stjärnfamiljer. Boken<br />

handlar om att familjer ser olika ut, en del växer<br />

upp med två mammor eller två pappor, en del<br />

växer upp med sin morfar. Familjekonstellationen<br />

ser olika ut i olika familjer, och det finns inget<br />

som är rätt eller fel.<br />

Till för alla<br />

Sandra Eriksson fastslår att alla är välkomna<br />

under dagen.<br />

– Vi vill visa att i Kalix får man vara den man<br />

är, oavsett vem man är. Kom gärna för att visa att<br />

ni stödjer Pride och ställer er bakom vår värdegrund.<br />

Genom att delta kan vem som helst visa sitt<br />

stöd för HBTQ-, trans-, och queerpersoners<br />

rättigheter.<br />

– Vi ser Pride som en glad tillställning där alla<br />

verkligen ska få känna sig välkomna, oavsett vem<br />

man är, vilka man tycker om och vilka kläder<br />

man har på sig. Du ska vara stolt över den du är,<br />

säger Sandra Eriksson.<br />

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix<br />

• LAYOUT OCH TEXTBEARBETNING: Johnny Strömbäck • INTERVJUER OCH TEXTER: Tommy Nilsson, Karl-Göran Lindbäck, Reine<br />

Sundqvist, Pernilla Jansson och Marie Louise Öhman<br />

• FOTON: Reine Sundqvist, Marie Louise Öhman Vide Studios samt privata, så länge inte annat anges.<br />

• KONTAKT: information@kalix.se<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 3


Hjälper din personal till ett friskare liv<br />

Avonova Hälsa AB är en av de ledande aktörerna i Sverige inom företagshälsa.<br />

Efter att ha jobbat inom koncernen under flera år, startade Erik Olovsson upp<br />

ett lokalkontor i Kalix hösten 2016.<br />

– Vi drar mycket nytta av att ha en rikstäckande aktör i ryggen, säger han.<br />

Många av Kalix arbetsgivare ser nyttan av att<br />

ha en lokal aktör inom företagshälsa.<br />

– Företagen här är ofta proaktiva och strävar<br />

efter att förebygga ohälsa.<br />

Erik förklarar att arbetsgivarna genom att<br />

förebygga istället för att åtgärda det som redan<br />

gått sönder sparar både personal och pengar.<br />

– Det är väldigt positivt, och växer mer och<br />

mer. Fler har definitivt fått upp ögonen för att<br />

ta hand om och förebygga. Det gör mycket för<br />

att personalen ska hålla på sikt. Målet är att till<br />

största del leverera ”gröna friska tjänster” som<br />

förebygger, istället för ”röda sjuka tjänster” som<br />

åtgärdar och rehabiliterar det trasiga.<br />

Ett brett område<br />

De som vänder sig till Erik är bland annat<br />

arbetsgivare, ägare och HR-avdelningar.<br />

Han hjälper dem med ett systematiskt arbetsmiljöarbete,<br />

som ser olika ut beroende på vilka<br />

krav arbetsmiljölagen och förbund ställer på<br />

företagarna.<br />

Hur det ser ut beror ofta på vilken bransch<br />

det handlar om.<br />

– Arbetsmiljö är väldigt brett. Det kan handla<br />

om lagstadgade kontroller, rehabilitering, olika<br />

typer av förebyggande åtgärder eller utbildning,<br />

förklarar Erik Olovsson.<br />

Inledande hälsoscreening<br />

Effektivt arbetsmiljöarbete startar oftast med<br />

en hälsoscreening, där utmaningarna identifieras.<br />

Detta för att arbetsgivaren ska kunna satsa på<br />

de områden som behöver förbättras. Screeningen<br />

handlar oftast om att hela eller delar av<br />

personalstyrkan erbjuds någon form av hälsokontroll<br />

med jämna intervall.<br />

– Jag levererar mycket hälsoprofiler, en<br />

grundläggande hälsokontroll på individnivå<br />

som också ger bra statistik på organisationsnivå.<br />

Erik förklarar att det handlar om aktuell status<br />

på individen som människa i förhållande till<br />

livsstil, arbetsmiljö och den organisation personen<br />

tillhör.<br />

– Väldigt intressant för individen men även<br />

för ägare och företagsledning som får en fingervisning<br />

om vad som är positivt och vad man<br />

behöver satsa på för att undvika framtida rehabilitering<br />

och sjukskrivning.<br />

Börsnoterad hälsorådgivare satsar i Kalix<br />

4 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong><br />

Jukka Räikkönen - operativ<br />

chef, kommunalråd Tommy<br />

Nilsson (S), kommunens<br />

utvecklingsansvarige Peder<br />

Nilsson, Leif Fågelstedt - Marknadschef<br />

och vice kommunalråd<br />

Jan Nilsson S).<br />

I februari meddelade det börsnoterade<br />

finska företaget Aino Health att<br />

de gör sin första etablering utomlands<br />

i Kalix.<br />

Aino Health är ledande inom Corporate<br />

Health Management, och från Kalix kommer<br />

bolaget att säkerställa att uppdragsgivare och<br />

anställda får den support och service som krävs<br />

för att snabbt få vägledning och svar på frågor<br />

som rör sjukdom, ohälsa och säkerhet på<br />

arbetsplatsen.<br />

– Det här är en affärsidé som ligger helt rätt i<br />

tiden, säger vice kommunalråd Jan Nilsson (S).


Det lilla företaget i Övermorjärv har både<br />

lackat och monterat dekaler på bussarna, och<br />

även Umeå lokaltrafik har låtit sminka sina<br />

ledbussar här.<br />

– Jag tycker det är häftigt, och det är så roligt<br />

att se de här bilarna på vägen. Jag blir lite stolt,<br />

säger Ulf Sandström.<br />

Funderar på att expandera<br />

Han startade som ensamföretagare, men idag<br />

är det sex personer som jobbar vid lacken. På<br />

senare år har efterfrågan ökat så fort att lokalerna<br />

inte riktigt har hunnit anpassas.<br />

Uffes Lack & Design har idag sex anställda<br />

och Ulf Sandström avslöjar att det finns<br />

tankar om att utöka verksamheten inom en<br />

överskådlig framtid.<br />

Den lilla lacken med de stora kunderna<br />

Ulf Sandström driver sedan 28 år tillbaka Uffes Lack & Design i Övermorjärv,<br />

men det är först på senare år som företaget fått riktiga storkunder.<br />

– Det är jätteroligt, bland annat är det vi som är hovleverantörer åt Norrlandskusten<br />

och Transdev som trafikerar Sundsvall - Torneå/Haparanda med<br />

flera bussar varje dag.<br />

– Vi har plats för tre stora ekipage, och några<br />

mindre bilar. Vi har haft mycket funderingar<br />

på att bygga ut eller expandera, och så kanske<br />

det blir. Vi har idéer, men Övermorjärv kommer<br />

vi aldrig att lämna. Här kommer vi alltid<br />

att ha en filial, för det måste ju finnas någonting<br />

ute på landsbygden, fastslår Ulf Sandström.<br />

Fortfarande skoj<br />

Företaget lackerar allt från stora fordon till<br />

inredningar, att nu stora bussbolag fått upp<br />

ögonen för Uffes Lack & Design ser Ulf Sandström<br />

som en kvalitetsstämpel.<br />

– Vi är kända för att göra bra jobb. Jag har<br />

aldrig marknadsfört företaget utan det har<br />

gått från mun till mun, och vi har fått ett bra<br />

rykte i hela Sverige.<br />

Företaget kommer att leva vidare även den<br />

dag Ulf Sandström inte orkar mer.<br />

– Jag har en grabb som kommer att ta över<br />

och fortsätta den dag jag slutar, men det är<br />

så roligt fortfarande så jag ser ingen ände på<br />

lackerandet.<br />

Vad är tjusningen?<br />

– Att designa och när man ser resultat. Det<br />

är fantastiskt roligt att färglägga saker och<br />

ting. Det är skoj fortfarande, och ändå har<br />

jag hållit på i 28 år. Jag har även jobbat som<br />

lärare, och det här är mycket roligare. Jag är<br />

friskare och jag är piggare när dagen är slut.<br />

Internationellt konsultföretag satsar i Kalix<br />

Det internationella konsultföretaget<br />

WSP öppnade i mitten av mars ett<br />

kontor i Galleria Kalix.<br />

WSP är ett internationellt konsultföretag som<br />

jobbar med analys och tekniska lösningar<br />

främst i byggnads- och markfrågor.<br />

Företaget flyttade i mitten av mars in i Galleria<br />

Kalix kontorsdel på nedre plan och har här idag<br />

fem anställda.<br />

Vice kommunalråd Jan Nilsson (S), kommunalråd<br />

Tommy Nilsson (S) och Kalix nya centrums affärschef<br />

Dan Lindvall välkomnar WSP till Galleria Kalix.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 5


Yoga och mindfulness för barnfamiljer<br />

Madelene Bodlund har jobbat mycket inom träningsbranschen. När hon bildade aktiebolaget Skapa balans 2016 ville<br />

hon få in yoga och mindfulness, främst för barn, ungdomar och familjegrupper.<br />

– Det är där jag känner att jag kan göra skillnad och påverka, säger Madelene.<br />

Hon berättar att det är lekfullt och prestationslöst<br />

att träna yoga med unga barn.<br />

– Målet är att hitta rörelseglädje, och samtidigt<br />

väva in viloträning. Det finns olika andningsövningar<br />

och rörelser du kan använda<br />

dig av för att bli pigg eller lugn. Det handlar om<br />

att lära sig reglera sin sinnesstämning, att veta<br />

hur du ska göra när du känner att du behöver<br />

energi eller lugna dig själv.<br />

Föräldrarna får lära sig vad de kan göra hemma<br />

för att barnen ska varva ner innan sömn.<br />

Tanken är att familjerna själva ska kunna ta till<br />

de här verktygen när de behövs.<br />

– Det är föräldrarna som styr livsstilen i en<br />

familj. När jag undervisar familjer handlar<br />

det lika mycket om att lära föräldrarna som<br />

barnen.<br />

Yoga i skolan<br />

Senaste tiden har Madelene varit involverad i<br />

ett rikstäckande projekt som rör yoga i skolan.<br />

Projektet genomförs tillsammans med Kids<br />

Yoga Foundation, som utbildar barn- och<br />

ungdomsyogalärare i Sverige.<br />

– Vi ska ta fram utbildningar för lärare inom<br />

skolan, för att lärarna ska kunna hålla i korta<br />

pass på skoltid.<br />

En konkret workshop med färdiga övningar<br />

har redan tagits fram.<br />

– Min avsikt är att erbjuda det till skolor i<br />

Kalix och närliggande orter. Jag tror på den här<br />

varianten, vi lever i ett stressigt samhälle och<br />

behovet finns definitivt, fastslår Madelene.<br />

”Roligt, lekfullt och frivilligt”<br />

Tonåringar klarar ofta av samma övningar som<br />

vuxna, men yngre barn är krångligare att få ner<br />

i varv. Madelene förklarar att det viktigaste är<br />

att det sker frivilligt.<br />

– Nyckeln är att det är roligt, lekfullt och frivilligt.<br />

Det är viktigt att det aldrig är ett tvång<br />

att yoga, det ska vara något du väljer att göra!<br />

Vi leker fram sagor - där barnen är med och<br />

väver in sin egen fantasi. De är delaktiga hela<br />

tiden.<br />

Yoga är alltid på barnens villkor, och Madelene<br />

tror inte att alla förstår exakt hur det går<br />

till.<br />

– Vi bygger allt på bus och lek, det handlar<br />

inte om att man ska stå på huvudet eller sitta<br />

still med en treåring och meditera. Det ska<br />

vara lättsamt och sen smyger man in mer och<br />

mer viloträningsmoment eftersom.<br />

Redskap för stresshantering<br />

Också ur ett prestationsperspektiv är det viktigt<br />

med återhämtningstid och där är yoga ett<br />

fantastiskt verktyg.<br />

– Jag ser inte yoga som träning, för mig är<br />

det ett verktyg. Jag använder yoga för att hålla<br />

mig fokuserad och närvarande i livet i stort.<br />

Det är en del av en livsstil och ett redskap för<br />

stresshantering, förklarar Madelene Bodlund.<br />

6 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong>


Upptäck kvarter Skärgårdsudden!<br />

År 2012 började Madelene Bodlund bygga kvarter Skärgårdsudden i Nyborg.<br />

Marken köpte hon några år tidigare, när hon själv bodde i södra Sverige.<br />

– Jag längtade hem till skärgården i Nyborg där jag är uppvuxen, säger hon.<br />

Att hitta en strandnära tomt i Kalix visade sig<br />

dock vara lättare sagt än gjort.<br />

– Jag fick tips om det här området som då<br />

ägdes av Älvsbyhus. För att kunna bygga själv<br />

visade det sig att jag skulle vara tvungen att<br />

exploatera hela området - inte bara bygga en<br />

stuga, utan även vägar, dra vatten och avlopp,<br />

stycka av tomter och så vidare, förklarar<br />

Madelene Bodlund.<br />

Gigantisk chansning<br />

Att som privatperson utan erfarenhet och<br />

utbildning dra igång ett så omfattande projekt<br />

kanske låter vansinnigt, men det var precis det<br />

Madelene Bodlund valde att göra.<br />

– Det fanns egentligen ingen marknad när<br />

jag började göra det här. Det var en gigantisk<br />

chansning, och det har varit en lång resa med<br />

stora satsningar i både energi och pengar.<br />

Marknaden har utvecklats positivt de senaste<br />

två åren. Det är en brist på hus idag och<br />

priserna har stigit, så steget är inte längre så<br />

stort att köpa tomt och bygga nytt.<br />

Madelene Bodlund ser en helt annan efterfrågan<br />

nu jämfört med när hon började och<br />

hon tror på Kalix som boendeort.<br />

– Jag längtade ju själv hem hit. Visionen var<br />

att skapa det jag fick hemlängtan till när jag<br />

inte bodde här. Vi vill visa värden som finns<br />

i Kalix - det som många utflyttade längtar<br />

tillbaka till.<br />

Öppet hus<br />

Projektet har väckt stort intresse från flera<br />

håll, både från företag och privatpersoner.<br />

Under sommarfesten – den 16 juli - kommer<br />

Skärgårdsudden att ha ett öppet hus tillsammans<br />

med Timmerdesign, som byggt ett<br />

visningshus i området.<br />

– Vi vill bjuda in allmänheten att komma<br />

och se nu när vi kommit en bit på vägen,<br />

säger Madelene.<br />

Folk vill bygga nytt<br />

Det finns idag sju tomter i området. Johanna<br />

Eliasson som ritat och inrett Timmerdesigns<br />

visningshus berättar att arbetet påbörjades<br />

för två år sedan, och att huset nu håller på att<br />

färdigställas inför försäljning.<br />

– Vi valde att bygga i Kalix för att vi såg en<br />

uppåtgående trend, här fanns en vilja att få<br />

igång bostadsmarknaden. Folk vill satsa på att<br />

bygga nytt!<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 7


Framgångsrik integration genom idrott<br />

Assi IF har startat ett integrationsprojekt som handlar om att inkludera<br />

nyanlända flickor i olika former av fritidsaktiviteter. Syftet är att<br />

påskynda lyckad integration till det svenska samhället.<br />

– Vi får mycket kärlek och engagemang tillbaka. Det märks att arbetet<br />

vi gör uppskattas, säger projektledare Paulina Hedqvist.<br />

Projektet uppmuntrar nyanlända flickor att<br />

engagera sig i föreningsliv och fritidsaktiviteter,<br />

ett engagemang som föreningen hoppas<br />

bidrar till att deras familjer väljer att stanna i<br />

Kalix kommun.<br />

Paulina Hedqvist hoppas<br />

kunna genomföra<br />

en sommaridrottsskola<br />

efter skolavslutningen.<br />

Foto: Assi IF.<br />

Innan vintern påbörjades arbetet med att bygga ett utegym<br />

nere vid Strandängsbadet mot hamnen.<br />

– Så snart snön försvinner kommer gymmet att färdigställas,<br />

berättar fritids och kulturchef Karl-Göran Lindbäck.<br />

– Det har varit svårt att få med nyanlända<br />

flickor i svensk föreningsidrott, men erfarenheter<br />

från hela Sverige visar att de projekt som<br />

fotbollsklubbar genomför ger riktigt goda<br />

resultat. Vi tror på det här, säger klubbens<br />

ordförande Lennart Vikström.<br />

Bra uppslutning<br />

För att prata med föräldrar och informera om<br />

satsningen har Paulina Hedqvist bland annat<br />

besökt skolor och SFI-klasser. Assi IF hoppas<br />

inkludera minst tio tjejer i åldrarna 7-18 år,<br />

och intresset har varit stort redan från början.<br />

Utegymmen blir allt fler i hela landet, och nu får också Kalix ett. Det kommer<br />

att byggas helt i trä, och när det är klart kommer det att bestå av nio<br />

olika stationer. Varje station utgörs av en trästock som går att använda till<br />

olika övningar där man jobbar med kroppen, till exempel marklyft och<br />

armgång.<br />

– Man väljer själv vad man vill träna, det är bara fantasin som sätter gränserna,<br />

fastslår Karl-Göran Lindbäck.<br />

Paulina Hedqvists grupp med nyanlända flickor.<br />

Foto: Assi IF.<br />

– Det är drop-in till träffarna, och det har<br />

aldrig varit färre än 15 deltagare. Ibland blir<br />

det körigt, men jag har fått hjälp av andra<br />

spelare från Elitettan. Alla som hittills kommit<br />

pratar svenska, och det underlättar. Projektet<br />

är givande, både för oss och för flickorna,<br />

säger Paulina.<br />

De flesta av flickorna kommer från Somalia,<br />

men utrikesfödda från alla nationer är välkomna.<br />

”Vad tjejerna själva vill”<br />

Paulina berättar om ett växande intresse för<br />

aktiviteterna.<br />

– De som kommer på träningarna pratar<br />

med kompisar, som blir nyfikna. På den<br />

vägen får vi in många. Det är väldigt familjärt,<br />

många av dem känner varandra sedan tidigare.<br />

Det är som en stor familj.<br />

Förutom fotboll består aktiviteterna inom<br />

projektet av spontanidrott där deltagarna<br />

själva får komma med önskemål. I sommar<br />

kommer Paulina att utveckla träffarna, och<br />

det finns planer på att genomföra en sommaridrottsskola<br />

efter skolavslutningen.<br />

– Än så länge har det mest varit fotboll,<br />

det verkar vara det de vill göra just nu. Det<br />

handlar alltid om vad tjejerna själva vill, säger<br />

Paulina.<br />

Inkluderar familjer<br />

En viktig del i projektet är att familjerna till<br />

alla utrikesfödda barn erbjuds buss till samtliga<br />

matcher i Elitettan – syftet är att inkludera<br />

både barn och familjer i det svenska samhället.<br />

Möjligheter att hjälpa till i föreningen som<br />

volontär kommer också att erbjudas.<br />

En utvärdering genomförs i slutet av året<br />

och Paulina Hedkvist förklarar att målet är att<br />

fortsätta med projektet även på sikt.<br />

– Vi kommer att hålla på så länge intresset<br />

finns, så länge det är någon som vill.<br />

Ett utegym på Strandängarna för Kalixbor och besökare<br />

8 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong><br />

Gratis träningsform<br />

Under de snöfria månaderna tränar många utomhus i Kalix, och Karl-Göran<br />

Lindbäck förklarar att det nya utegymmet gärna kan kombineras med<br />

promenader längs Strandpromenaden eller annan fysisk aktivitet.<br />

– Utegymmet kan användas av alla och en stor fördel är att det alltid är<br />

helt gratis. Det är också tänkt att fungera som en mötesplats för folk som är<br />

ute, exempelvis som en plats att starta eller avsluta sin träning på.<br />

Karl-Göran Lindbäck hoppas att den nya träningsformen kan bidra till<br />

en förbättrad grundfysik hos Kalixbor och besökare.<br />

– Friskvård är viktigt, det är ingen nyhet. Vi blir pigga och orkar mer. Det<br />

skulle vara kul att kunna göra några stationer vid Djuptjärns elljusspår,<br />

men det är en vision för framtiden.


Här har du möjlighet att bygga strandnära<br />

Drömmer du om ett hus vid havet, en stuga vid älvstranden eller kanske<br />

en bostad vid någon av våra vackra sjöar?<br />

Nu finns 40 utpekade LIS-områden (Landsbygdsutveckling<br />

i strandnära läge) runt om<br />

i kommunen, där det går att få dispens från<br />

strandskyddet och bygga närmare än 100 meter<br />

från vattnet.<br />

De utpekade områdena är utmärkta på ”Översiktskarta<br />

LIS-områden” och mer information<br />

finns i dokumentet ”LIS-rapport laga kraft”. Båda<br />

filerna hittar du på www.kalix.se/lis-plan.<br />

De utpekade områdena har ett flera olika ägare<br />

– är du intresserad av att bygga kan Samhällsbyggnadsförvaltningen<br />

hjälpa dig att komma i<br />

kontakt med rätt markägare.<br />

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen kan du<br />

också vända dig för att få veta mer om LIS-planerna,<br />

strandskydd, bygglov med mer.<br />

Länstrafiken kom i början av maj med ny information angående skolkort (busskort<br />

för elever) inför skolstarten <strong>2017</strong>/2018.<br />

Konceptbilder föreställande området<br />

Näsby hamn.<br />

Illustation: Klar Svan.<br />

Viktig information för elever med Länstrafikens skolkort<br />

• Eleverna kommer att använda samma<br />

skolkort även nästa år.<br />

• Viktigt att eleverna informeras om att de ska<br />

behålla sitt nuvarande skolkort över sommarlovet.<br />

Har de inget kort vid skolstarten måste<br />

de betala en avgift för borttappat skolkort.<br />

• Länstrafiken kommer att uppdatera elevernas<br />

nuvarande kort. Uppdateringen sker på bussen,<br />

när korten valideras för första gången efter<br />

sommarlovet.<br />

• Elever som inte har haft kort tidigare – exempelvis<br />

förskoleklass och årskurs 7 – kommer<br />

att få sina skolkort under första skoldagen i<br />

augusti.<br />

Observera att ansökan om skolskjuts vid växelvis<br />

boende ska lämnas in till kommunens<br />

skolskjutshandläggare inför varje läsår. Skicka<br />

gärna in ansökan redan nu för att undvika<br />

väntetid vid skolstarten i augusti.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 9


Nyckeln till ett långt och lyckligt liv?<br />

Kärlek, motion och en positiv grundsyn<br />

Makarna Maud och Sigurd Vikström har bott och verkat i Kalix hela sina liv, och<br />

firade i februari 57 år som gifta. De älskar att promenera i naturen, sjunga i kör<br />

och att vistas i sommarstugan ute i skärgården.<br />

– Vi har ett otroligt bra liv här i Kalix, säger Maud Vikström.<br />

Det flesta fotgängare i Kalix har nog någon gång<br />

pratat eller bara utbytt ett leende med det hurtiga<br />

och glada äldre paret. Sigurd fyller 80 år till hösten<br />

och Maud är bara året yngre, men de försöker<br />

ta sig ut på promenad så ofta de kan.<br />

– Det blir promenader nästan varje dag. Det<br />

händer att sjukdom sätter stopp för oss i några<br />

dagar, men så fort vi är på benen är vi ute och går<br />

igen. Det är medicinen för oss, förklarar Sigurd.<br />

Enorm kärlek<br />

Maud och Sigurd växte båda upp i Nyborg ,<br />

och lärde känna varandra redan som barn. När<br />

makarna tillfrågas vad de betyder för varandra<br />

svarar de unisont ”Allt”. Maud häpnar nästan<br />

själv över att kärleken dem emellan kan vara så<br />

enorm efter 57 år som gifta.<br />

– Ja, det är helt otroligt! Vi har känt varandra<br />

jättelänge, och fortfarande blir det bara bättre<br />

och bättre. Vi somnar tillsammans och vi vaknar<br />

tillsammans till en ny dag med nya möjligheter.<br />

Paret har rest utomlands en del genom åren,<br />

men bara på vintrarna. Maud berättar att somrarna<br />

har vigts till livet i Kalix skärgård och sommarstugan.<br />

– Vi har inte vågat resa bort på sommaren för vi<br />

har velat ta tillvara varje dag. Vi har två pojkar –<br />

som är vuxna i dag – och de har också vuxit upp<br />

vid Kalixälven och varit på sjön i alla tider. Tillsammans<br />

känner vi till varenda sten som finns<br />

ute i havsbandet.<br />

Positiv attityd<br />

Att paret förblivit Kalix troget beror till stor del<br />

på just skärgården, naturen och närheten till allt,<br />

och Sigurd förklarar att det går bra att bo i Kalix<br />

oavsett ålder.<br />

– Vi har alltid trivts mycket bra, och aldrig haft<br />

några tankar på att flytta härifrån. Samhället<br />

har utvecklats positivt, och så hjälper det att vi<br />

har många glada människor omkring oss. Vi<br />

har också mycket förtroendeuppdrag och dylikt<br />

inom föreningslivet.<br />

Makarna är aktivare än många som är hälften så<br />

gamla eller yngre, och Sigurd förklarar att knepet<br />

till att hålla energin uppe ligger i attityden!<br />

– Det största är att vi är positivt lagda, vi ser<br />

inga svårigheter i någonting utan försöker leva<br />

efter det som finns. Vi är alltid glada när vi sjunger<br />

i kör och allt vi gör. Det är jätteroligt att leva!<br />

10 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong>


äcker långt!<br />

Kalixborna Sigurd och Maud Vikström är efter 57 år<br />

som man och hustru mer förälskade än någonsin.<br />

Med kärlek, promenader, körsång och en positiv<br />

attityd håller de sig pigga tillsammans!<br />

Förändrat centrum<br />

Paret är överens om att de förändringar som centrala<br />

Kalix och Köpmannagatan genomgått under<br />

senare år är till det bättre.<br />

– Allt som görs för att förbättra Kalix är positivt,<br />

som vägar och blommor som ställs ut på sommaren<br />

och välkomnar besökare. Och det där med<br />

parkeringar - vi har ju problem då vi far någon<br />

annanstans. Åker vi till Piteå, Luleå eller Boden<br />

får vi traska en bra bit från affärerna, men många<br />

tycker att man inte ska behöva göra det i Kalix,<br />

säger Maud lite syrligt.<br />

Sigurd instämmer med sin käraste, och har en<br />

teori om varför många Kalixbor är negativt inställda<br />

till utvecklingen.<br />

– Jag tror en stor bidragande orsak till att det<br />

gnälls så mycket om Köpmannagatan är att affärer<br />

läggs ned, men det har ju andra orsaker. Det är tråkigt<br />

att Köpmannagatan börjar bli tom på affärer<br />

och dylikt, men det kommer nya tider. Vi ser fram<br />

emot det!<br />

Kvinnan bakom den populära Kalixvanten<br />

Maud Vikström är inte bara känd för<br />

att vara aktiv och sprudlande glad,<br />

utan stickar också den populära Kalixvanten.<br />

Idén fick hon när hon läste om Solveig Larsson<br />

som hade tagit fram olika vantar för Kalix samt<br />

Töre och byarna runt omkring.<br />

Fick hjälp i början<br />

Mauds tanke var att hon i alla fall måste pröva<br />

att göra en Kalixvante.<br />

– Det visade sig vara lite invecklat så jag fick<br />

gå en ABF-kurs för att lära mig. Jag började<br />

sticka den och så började jag sätta på ett<br />

emblem där det står Kalixvanten.<br />

Till en början gick det lite trögt att sälja och<br />

marknadsföra vanten, men då PRO:s ordförande<br />

Ulla Granström fick syn på den kom<br />

bollen i rullning.<br />

– Hon tände på alla cylindrar. Till kommunen<br />

skulle jag ju vända mig, och det gjorde jag.<br />

Kommunen köpte vanten<br />

Dåvarande informationschefen Jenny Hakeberg<br />

var väldigt positiv till vanten, och lovade<br />

att kommunen skulle köpa in den.<br />

Hon ville också att Maud Vikström skulle<br />

skriva ett litet meddelande till alla som köper<br />

vanten.<br />

– Jag tänkte hur ska det gå till att författa<br />

någonting om det där, nå det blev i alla fall<br />

ett litet blad som följer med Kalixvanten och<br />

kommunen började köpa in den.<br />

Genom åren har hon sålt vanten på olika<br />

marknader, och hon minns speciellt ett år på<br />

sommarmarknaden i Marahamn.<br />

– Där sålde jag otroligt mycket vantar, och<br />

det for till och med ett par till Australien. Det<br />

kändes väldigt roligt!<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 11


Aktiva Kalixbor<br />

För Cecilia är livskvalitet att bo nära naturen<br />

För tolv år sedan flyttade Cecilia<br />

Westerlund till Kalix för att gå på ridgymnasiet.<br />

Efter skolan blev hon kvar,<br />

och idag bor hon här med en nioårig<br />

dotter och deras hundar.<br />

– Mitt intresse för friluftsliv har vuxit<br />

fram mycket tack vare hundarna.<br />

Det är tack vare dem jag kommer ut<br />

så pass mycket som jag gör.<br />

Genom hundarna Solo och Zapp har Cecilia lärt sig att uppskatta friluftsliv på ett helt nytt sätt.<br />

Foto: Nathalie Larsson Festin.<br />

I många år hade hon egen häst men idag är det<br />

hundarna som är Cecilia Westerlunds stora<br />

intresse. Agility, vallning och drag är de sporter<br />

hon tränar mest. Under våren ställde hon<br />

upp på distriktsmästerskapet i drag, och vann<br />

sparkklassen med sin hund Zapp och den lånade<br />

Hildur. Hon åker också mycket skidor med<br />

sina fyrbenta vänner.<br />

– Jag lägger väldigt mycket tid på hundarna.<br />

Det blir mycket skidåkning och löpning för att<br />

träna dem, och jag älskar att vara ute i naturen.<br />

Kalix har mycket att erbjuda alla som är<br />

intresserade av friluftsliv och natur, och Cecilia<br />

Carina trivs med Kalix skidspår och bärskogar<br />

Kalix känns centralt<br />

Utöver skidåkandet ägnar hon gärna helgerna<br />

till att träffa barnen och barnbarnen, varav det<br />

yngsta ännu är under året medan det äldsta<br />

hunnit fylla nio år.<br />

– Jag hjälper ibland till med barnbarnen om<br />

deras föräldrar jobbar. Det är härliga ungar och<br />

jag tycker om att umgås med dem. Så på helgerna<br />

åker vi ofta runt och hälsar på. För mig<br />

känns Kalix centralt, mina döttrar och deras<br />

familjer bor i Haparanda och Luleå så det blir<br />

ungefär lika långt att hälsa på åt båda hållen,<br />

berättar Carina.<br />

Sedan tio år tillbaka har Carina Vennström bott och jobbat i Kalix.<br />

Hon är från Övertorneå men trivs bra med allt som Kalix har att erbjuda, inte<br />

minst naturen med skidspår och bärskogar.<br />

Carina Vennström är lärare på Kalix folkhögskola<br />

och jobbar sedan flera år med skolans<br />

etableringskurs. Det är en utbildning där<br />

nyanlända vuxna får kunskaper de behöver i<br />

samhället. De lär sig bland annat svenska, om<br />

arbetsmarknaden och om friskvård.<br />

– Jag har jobbat med utlandsfödda i ungefär<br />

fem år, det är ett fantastiskt roligt jobb, säger<br />

Carina.<br />

Har upptäckt skidåkning<br />

Hon lär inte bara ut friskvård och motion<br />

utan det färgar också hennes fritid. Carina och<br />

hennes sambo rör sig gärna ute i naturen, på<br />

vintrarna åker de exempelvis ofta skidor.<br />

– Jag fick nya skidor i födelsedagspresent<br />

förra året och sedan dess har en helt ny värld<br />

öppnat sig för mig med skidåkning! Jag tycker<br />

att det är jätteroligt, säger Carina.<br />

Hon berättar att hon aldrig tyckt om skidåkning<br />

tidigare, men nu för tiden kan hon längta<br />

hem till skidorna.<br />

– Vi åker på elljusspåren och dagtid också på<br />

isen. På helgerna åker vi gärna i skogen, då tar<br />

vi oss ut tidigt på morgonen för att kunna åka<br />

på skaren. Numer vill jag att vintern blir kvar<br />

länge, för att jag ska kunna åka så mycket skidor<br />

som möjligt.<br />

Många sommaraktiviteter<br />

När snön försvinner tar andra intressen över,<br />

Carina tycker om att bada, cykla och bara vara<br />

i stugan på somrarna. Hon uppskattar närheten<br />

till havet och de många badplatser som<br />

finns i kommunen.<br />

– Jag tycker om sjöarna i Kalix, och cyklar<br />

gärna för att ta ett kvällsdopp under fina sommarkvällar.<br />

Det är något jag gjort sedan jag var<br />

ung. I Kalix finns många fina bad inom lagom<br />

avstånd.<br />

Hon uppskattar också skogen och tillsammans<br />

med sin hund Minya letar hon gärna<br />

efter fina bärplockningsställen.<br />

– Jag har börjat plocka mycket bär senaste<br />

åren. Det är först nu jag insett hur roligt det<br />

faktiskt är! Jag har väl börjat bli tant, säger<br />

Carina Vennström och skrattar.<br />

12 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong>


Aktiva Kalixbor<br />

berättar att utbudet - i kombination med närheten<br />

till allt - är det hon tycker bäst om med att<br />

bo i Kalix.<br />

– Det går snabbt att komma ut om jag vill åka<br />

skidor och skoter på vintern, eller paddla kanot<br />

och åka båt på sommaren. Vi har älven som kan<br />

användas både sommar och vinter, och en fantastisk<br />

skärgård. Vi besöker också slalombacken<br />

flitigt under vintrarna, både jag och dottern åker<br />

slalom.<br />

Trivs i aktiva Nyborg<br />

Cecilia bor och trivs i Nyborg.<br />

Hon berättar att byn erbjuder goda möjligheter<br />

att vara aktiv som barnfamilj, och nämner<br />

exempelvis att motionskvällar med byacafé<br />

Cecilia Westerlund med hunden Solo.<br />

Foto: Fredric Lindberg.<br />

För Malins familj har motion blivit en livsstil<br />

Malin Drugges familj tränar och idrottar<br />

året om. De många aktiviteterna<br />

har blivit en livsstil som engagerar.<br />

– Det ger ett fysiskt och psykiskt<br />

välmående. Träningen ger en möjlighet<br />

att rensa tankarna, och på sikt<br />

handlar det om att hålla sig frisk. Att<br />

träna är att investera i sig själv.<br />

Familjen består av Malin, Niklas och deras<br />

två döttrar – 18-åriga Wilma och den två år<br />

yngre Fanny. Fanny ser just nu fram emot ett<br />

år i Australien som utbytesstudent och Wilma<br />

satsar på sin utbildning.<br />

Båda har spelat fotboll ända sedan de var små<br />

- Fanny spelar i division 2 med Assis andralag<br />

och Wilma återfinns i samma division med<br />

Gammelgårdens IF.<br />

– Vi har mycket fina förutsättningar att utöva<br />

fotboll i Kalix, fina planer och bra föreningar.<br />

Möjligheten att utvecklas med fotbollen är stor,<br />

säger Malin.<br />

Älskar att motionera<br />

Alla i familjen tycker om att röra på sig, och<br />

de var mycket ute i naturen redan när barnen<br />

var små. Döttrarna tränar även annat vid sidan<br />

om fotbollen, och Malin berättar att träningsintresset<br />

präglade familjen även innan barnen<br />

föddes.<br />

– Jag och Niklas åker skidor, springer och<br />

Familjen Druggge Lindgren består av pappa Niklas Lindgren, mamma Malin<br />

Drugge samt döttrarna Wilma och Fanny Lindgren.<br />

cyklar i skogen. På sommaren paddlar vi<br />

kajak, åker rullskridskor och ibland även<br />

rullskidor som ett komplement till löpning.<br />

Under vintrarna är det skidor och gym som<br />

gäller för familjen. När Fanny och Wilma<br />

var yngre åkte de mycket slalom, och tävlade<br />

också i längdskidor. Wilma åker fortfarande<br />

längdskidor som en motionsform tillsammans<br />

med Malin och Niklas.<br />

– Vi har extremt fina skidspår i Kalix. Det är<br />

något som gynnar alla, från elitåkaren till den<br />

flitiga motionären eller den som bara åker vid<br />

enstaka tillfällen. Gammal som ung!<br />

Motion i vardagen<br />

Malin vill ständigt utmana sig själv, och det<br />

erbjuds på tisdagar.<br />

– Det är väldigt välbesökt, av alla åldrar. Framför<br />

allt är det mycket barn, som åker pulka,<br />

skidor och skridskor. Det är jätteroligt och jag<br />

deltar gärna på den typen av aktiviteter, för att<br />

visa att jag uppskattar dem.<br />

Naturen ger livskvalitet<br />

I sommar ser Cecilia fram emot att få tälta, för<br />

henne är livskvalitet att vara i naturen tillsammans<br />

med dottern och hundarna.<br />

– Jag älskar att tälta! Jag är en friluftstältare och<br />

vill inte bo på camping med klippta gräsmattor,<br />

utan vi går ut i skog och natur.<br />

Cecilia Westerlund fastslår att det inte behöver<br />

kosta pengar att vara aktiv.<br />

– Det finns mycket i Kalix för barnfamiljer,<br />

som inte behöver kosta mycket. Vi har många<br />

fina grillplatser och platser där du kan tälta i<br />

naturen.<br />

– Min dotter tycker också om att besöka Ponderosa<br />

där de får lära sig att ta hand om djur,<br />

pyssla och träffa jämnåriga. Många som bott i<br />

Kalix hela sina liv kan nog bli lite hemmablinda,<br />

men det finns massor att göra bara man ser sig<br />

omkring.<br />

gäller inte minst i träningen.<br />

– Jag tycker om att<br />

krångla till det lite, som en<br />

utmaning. Jag kan säga till<br />

mig själv, ”fixar jag detta?<br />

Jag testar!” Jag älskar att få<br />

ett mervärde i det jag gör.<br />

Tittar jag på en fotbollsmatch<br />

passar jag på att<br />

träna hunden, och om jag<br />

ska gymma springer jag dit<br />

med ryggsäck. Varför göra<br />

transportsträckan enkel?<br />

Jag har alltid en strategi i<br />

det jag gör.<br />

Familjens två hundar -<br />

Zelma och Penny - håller igång tillsammans<br />

med Malin.<br />

– Jag älskar att hålla på med hundar. Med<br />

Penny är jag aktiv i träningsgrupper inom<br />

bland annat lydnad och apportering.<br />

Kalix har mycket att erbjuda<br />

Familjen trivs i Kalix och Malin säger att det<br />

bästa med orten är naturen och hur mycket<br />

Kalix har att erbjuda den som vill vara aktiv<br />

och idrotta.<br />

– Vi har en underbar natur inpå knutarna,<br />

och fantastiskt goda möjligheter att vara aktiva<br />

och utöva olika sporter. Vi har fina sjöar att<br />

fiska i, flera gym och elljusspår. Vi har närheten<br />

till allt. Vattnet, skogen och fritidsanläggningar.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 13


Tillgängligare djur- och naturupplevelser<br />

Emma Danhall och Ronja Revholm sköter om ett av<br />

fåren vid Ponderosa 4H-gård i Stråkanäs.<br />

På Ponderosa 4H-gård i Stråkanäs kan de allra flesta uppleva getter, får, höns<br />

och kaniner. Sara Beckman - sekreterare i 4H i Norrbotten – berättar att<br />

verksamheten nu håller på att tillgänglighetsanpassas så att ännu fler ska kunna<br />

besöka gården.<br />

– Målet är att vara tillgänglig för alla. Du ska kunna ta dig fram, hantera djuren,<br />

och vara med på alla aktiviteter även som rörelsehindrad.<br />

Aktiviteterna på gården syftar till att ge besökarna<br />

kunskaper om djur, natur, odling och<br />

hantverk. Här upplevs bland annat kretsloppet<br />

i livsmedelsproduktion, från gödsel och kompostering<br />

till odling och foder.<br />

Hantverk och matlagning<br />

Här får besökare också lära sig hållbar hantverkstradition<br />

och matproduktion med hjälp<br />

av råvaror som finns på gården.<br />

– Vi klipper våra får själva och sparar ullen<br />

här, och använder den exempelvis till att tova<br />

och göra garn av, berättar Sara Beckman.<br />

Som 4H-gård måste Ponderosa också bidra till<br />

att bevara svenska lantraser.<br />

– Ett kommande projekt är att skaffa Mellerudskaniner,<br />

som vi kommer att föda upp för<br />

att ta vara på både kött och pälsar. Vi kommer<br />

också att skaffa Linderödssvin samt kor och ett<br />

par oxar.<br />

Sara Beckman berättar<br />

att 4H-gården Ponderosa<br />

håller på att tillgänglighetsanpassas.<br />

Hälsofrämjande effekter<br />

Ponderosa vill inte bara hjälpa våra lantraser<br />

att överleva, utan också ge invånarna i Kalix en<br />

värdefull upplevelse, och Sara Beckman tror på<br />

djurens hälsofrämjande effekter.<br />

– Att umgås med djuren är lärorikt och<br />

nyttigt för barn, men kan också vara givande<br />

för äldre människor. Personer med demens,<br />

utvecklingsstörningar eller andra funktionsnedsättningar,<br />

reagerar ofta väldigt positivt på<br />

kontakt med djur.<br />

Många äldre som Sara möter genom sitt jobb<br />

berättar att de bott på gårdar med djur som<br />

unga.<br />

– De lyser verkligen upp när de kommer<br />

hit. Det är rörande och känns bra att ge dem<br />

chansen att få känna på det igen. De flesta av<br />

våra besökare är barn, men alla är välkomna<br />

hit oavsett ålder. 4H-gården är en mötesplats<br />

för alla!<br />

Tama och populära djur<br />

Gården jobbar också med egen kompostering<br />

och odling, men djuren är det inslag som<br />

besökande barn uppskattar mest. De flesta av<br />

gårdens djur är vana vid hantering som att gå i<br />

sele, även hönsen.<br />

– Vi brukar träna agility med djuren. De<br />

får gå runt konor och sådär, berättar Emma<br />

Danhall.<br />

Hon och kompisen Ronja Revholm har<br />

spenderat flera timmar tillsammans med djuren.<br />

Dagen på Ponderosa avrundas med att de<br />

tvättar händerna och går in i köket för att baka<br />

sockerkaka. Kakan bakas såklart på ägg plockade<br />

direkt från gårdens egna höns.<br />

Ponderosa har varit lite vilande i perioder de<br />

senaste åren men idag finns många planer, och<br />

Sara Beckman tror mycket på gårdens framtid.<br />

– Vi har mycket nytt planerat bara det här<br />

året, och även planer för kommande år.<br />

Kalix Sommarradio - Ett alternativ i etern<br />

Kalixgrabben Viktor Nilsson ville ha ett annorlunda sommarjobb, och drog<br />

därför igång sitt eget drömprojekt. Under sommaren uppmärksammas därför<br />

Kalix i etern genom webbradion Kalix Sommarradio.<br />

– Jag gör det här för att utmana mig själv, för att radio är roligt och för att jag<br />

tycker det är kul att lära ut, säger Viktor Nilsson.<br />

Nu närmar sig snart andra omgången av Kalix<br />

Sommarradio med Viktor som projektledare.<br />

Med hjälp av Kalix Kommun och Fria Pengar<br />

har det blivit verklighet.<br />

– Första sändningen är 16 juni, jag hoppas<br />

verkligen att vi får många lyssnare! Men det är<br />

mycket som ska ordnas innan starten. Inget<br />

händer av sig själv, säger han och skrattar.<br />

14 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong><br />

Behöver ingen erfarenhet<br />

För dig som inte har koll på vad Kalix Sommarradio<br />

är sedan tidigare så är det ett projekt för<br />

ungdomar som söker feriejobb och vill prova på<br />

att arbeta med radio.<br />

– Man behöver inte ha gjort radio förut för att<br />

vara med, utan det räcker med att man vågar<br />

bjuda lite på sig själv, förklarar Viktor.<br />

Tanken bakom projektet<br />

Under förra årets sommarradio lärde han sig<br />

väldigt mycket, och han vill fortsätta utvecklas.<br />

– Tanken bakom projektet är ju faktiskt att lära<br />

sig nya saker, om sig själv och om andra. Du får<br />

höra mycket vad andra tänker och tycker om<br />

saker, och fundera ett varv till på vad du själv<br />

egentligen tycker, förklarar Viktor.<br />

Besök www.kalixsommarradio.se om du är<br />

nyfiken på projektet eller har förslag på reportage<br />

som Kalix Sommarradio bör dyka djupare i.


Socialtjänstens individ- och familjeomsorg<br />

Kalix kommun har flera socionomutbildade medarbetare, som hanterar olika personliga problem. InfoKalix har pratat med tre av<br />

dessa socionomer för att få en tydligare bild av hur socialtjänsten egentligen kan hjälpa till. Personerna har valt att vara anonyma.<br />

Ekonomiska svårigheter<br />

Du som är i ekonomisk knipa kan få hjälp av<br />

socialsekreterare, ekonomiskt bistånd.<br />

”Det som känns skönt är att man kan leda<br />

dem så att de kommer in på rätt spår.”<br />

Socialsekreteraren kan bevilja pengar, insatser<br />

och i vissa fall även bostäder till extremt utsatta<br />

människor. Det går att ansöka om det mesta,<br />

och det är socialsekreteraren som beslutar om<br />

Problem gällande barn och unga<br />

En mottagningssekreterare tar emot alla<br />

anmälningar, ansökningar och inkommande<br />

samtal som gäller barn och unga. Rådfrågning<br />

och rådgivning ingår också i uppdraget.<br />

Ansökningarna kommer oftast in via ett<br />

personligt möte eller ett telefonsamtal<br />

”Ibland ringer någon för att rådfråga, och<br />

då bokar vi in ett personligt möte. Eller så<br />

kör man det direkt på telefon.”<br />

Skilsmässor och vårdnadstvister<br />

En familjerättssekreterare arbetar med separerade<br />

föräldrar som inte kan enas om vårdnad,<br />

avslag eller bifall.<br />

”Vårt mål är att de ska bli självförsörjande,<br />

man ska vara hos oss så kort tid som möjligt”.<br />

Alla måste göra sin egen ansökan. Innan beslut<br />

tar socialsekreteraren eventuella kontakter<br />

som behövs. Uppgifter från försäkringskassan,<br />

sjukvården, sökanden eller dennes familj kan<br />

exempelvis vara av intresse.<br />

Beroende på vad ansökan gäller kan det också<br />

vara nödvändigt att lämna in kontoutdrag.<br />

”Tanken är inte att någon ska leva på socialbidrag,<br />

utan det är det yttersta skyddsnätet<br />

i samhället. Det handlar om extremt lite<br />

pengar!”<br />

Anmälningar kan också komma in via Norrbusmöten,<br />

där socialförvaltningen träffar skola,<br />

barn- och ungdomsmottagningen (BUM) och<br />

olika aktörer som är involverade i ett barns liv.<br />

Vid det första mötet ställer socialsekreteraren<br />

frågor kring vilket behov som finns, och hur de<br />

inblandade upplever situationen.<br />

Gäller det mindre barn behöver bara vårdnadshavarna<br />

delta, är det lite större barn kan<br />

det ibland bara vara barnet. Efter det inledande<br />

mötet inleds en utredning.<br />

”Vi måste alltid göra en utredning innan vi<br />

kan sätta in en insats.”<br />

Utredningen genomförs av en handläggare och<br />

får ta maximalt 4 månader. Under utredningen<br />

görs utredningssamtal med vårdnadshavare<br />

och barn. Konsultationsdokument tas också in<br />

från exempelvis skola och sjukvård.<br />

När utredningen avslutas beslutar socialsekreteraren<br />

om en insats. Det kan exempelvis<br />

handla om stöd till föräldrar, stöd till barn,<br />

boende och umgänge.<br />

Familjerättssekreteraren jobbar även med att<br />

fastställa faderskap, göra adoptionsutredningar,<br />

och att tillsätta särskilt förordnad vårdnadshavare<br />

för exempelvis ensamkommande barn<br />

som får uppehållstillstånd i Sverige.<br />

”Det är stimulerande att få möta<br />

människor. Det gäller också att vara otroligt<br />

ödmjuk inför andra människors situation.”<br />

De gör också utredningar på uppdrag från<br />

tingsrätten, och det är inte alltid domstolen<br />

håller med om familjerättssekreterarens<br />

bedömning.<br />

Alla från 18 år och uppåt kan ansöka om ekonomiskt<br />

bistånd, om sökanden bedöms vara<br />

obehörig hänvisas denne till rätt instans.<br />

Så länge rätt handlingar kommer in i tid är<br />

utredningsprocessen relativt snabb. Beslut<br />

kommer oftast inom en vecka!<br />

”Det finns det de som släpar och kanske<br />

inte vill komma in med rätta handlingar<br />

- och det är ju upp till dem - då avslutar vi<br />

oftast utredningen för att de inte medverkar.”<br />

Socialsekreterarna samverkar med andra<br />

instanser som sjukvården, Försäkringskassan<br />

och Arbetsförmedlingen, men har samtidigt<br />

extremt hård sekretess.<br />

”Vårt system gör att vi kan gå i andra<br />

myndigheter och hämta information. Vi har<br />

alltid skriftligt samtycke när vi gör det.”<br />

stödsamtal, att tillsätta en kontaktperson, en<br />

kontaktfamilj eller att göra en familjehemsplacering.<br />

”Det finns en hel del insatser, och vi brukar<br />

vara ganska bra på att ta fram och skräddarsy<br />

efter individens behov.”<br />

Samtliga vårdnadshavare måste alltid godkänna<br />

insatsen. Barn över 15 år kan ansöka själv<br />

utan vårdnadshavare, men för att det ska bli en<br />

insats behövs vårdnadshavares godkännande.<br />

Samtalen kan ibland upplevas som lite obehagliga.<br />

”Det gäller för oss att visa medkänsla, men<br />

samtidigt ser vi alltid till barnets bästa och<br />

det är det vi alltid utgår ifrån.”<br />

Kommunens socialsekreterare har alltid beredskap,<br />

och man når dem via polisen. Om det är<br />

utanför arbetstid ringer du 114 14 för att kopplas<br />

till socialjouren.<br />

”Det kan vara väldigt påfrestande, för att<br />

man har en annan uppfattning om hur det<br />

kanske blir bäst.”<br />

Separerade föräldrar bör vända sig till en familjerättsekreterare<br />

så fort de upplever att de inte<br />

kan samarbeta.<br />

”Förhoppningsvis kommer de till oss, för<br />

går man till domstolen blir det oftast en<br />

långvarig och djupgående process som brukar<br />

påverka negativt.”<br />

Du kommer i kontakt med Familjerättssekreterarna<br />

via kommunens växel 0923-650 00.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 15


Träna med Kalix största hundklubb!<br />

Kalix Kennelklubb är ortens största hundklubb. Den finns till för alla hundar<br />

och hundintresserade, och verksamheten växer för varje år.<br />

– Vi har en viktigt roll. Vi utbildar hundägare och bedriver fysisk och själslig<br />

friskvård för människor i kommunen, säger klubbens PR-ansvarige Leif Bäckström.<br />

Kalix Kennelklubb utbildar hundägare genom<br />

kurser och föreläsningar, och ordförande<br />

Kerstin Nordqvist berättar att klubben årligen<br />

utökar kursutbudet.<br />

– Ett vanligt missförstånd är att vi bara skulle<br />

ha utställningsverksamhet. Vi har idag många<br />

hundsporter hos oss och utbudet växer hela<br />

tiden. Under våren håller vi exempelvis vår<br />

första kurs i den nya tävlingsgrenen Nosework.<br />

Aktiviteter av hög kvalitet<br />

Kalix Kennelklubb har utbildade instruktörer,<br />

och en egen rallylydnadsdomare håller på att<br />

utbildas. Det är mycket värt för klubben, som<br />

lägger stor vikt vid att kunna erbjuda hög kvalitet<br />

på aktiviteterna.<br />

– Vi som håller till här har lång erfarenhet av<br />

hund. Vi har en kompetent styrelse, duktiga<br />

kommittéer som har ansvar för olika delar av<br />

verksamheten, och en riktigt bra lokal.<br />

De senaste åren har stora satsningar gjorts på<br />

skidspåren i Djuptjärnsområdet, där Kalix<br />

skidstadion finns.<br />

– Vi har bland annat investerat i en ny bro,<br />

breddning av stadion och massor av spår, säger<br />

Karl-Göran Lindbäck.<br />

Sedan den invigdes hösten 2014 håller klubben<br />

Eukanuba Arena i Djuptjärn, och lokalen<br />

får mycket beröm från alla håll. Det kommer<br />

hundintresserade för att träna i lokalen även<br />

från Haparanda, Råneå och Luleå.<br />

”Alla är välkomna!”<br />

Klubbens träningskväll på torsdagar med<br />

öppet hus är välbesökt och stämningen alltid<br />

hög.<br />

– Vi vill vara en generationsöverbryggande<br />

mötesplats och sprida kunskaper om god<br />

hundhållning. Även om vi vill uppmuntra<br />

till att våga tävla eller ställa ut sin hund så har<br />

de allra flesta helt enkelt ambitionen att få en<br />

lydig och lycklig hund i vardagen. Det betyder<br />

mycket för den enskilde, för hunden och samhället,<br />

säger Kerstin Nordqvist.<br />

Hon betonar att klubben finns till för alla<br />

hundintresserade.<br />

På somrarna går skidspåren att använda till<br />

promenader och löpning. Det finns fem olika<br />

sträckor i Djuptjärn, från 2,5 till 15 kilometer<br />

långa. Älvsspåret som är det populäraste<br />

motionsspåret under vinterhelgerna sträcker<br />

sig på älven från Björknäs till Risön, vilket är 10<br />

– Du behöver inte ha en renrasig hund för att<br />

komma hit och träna, alla är välkomna!<br />

”Goda vitsord”<br />

I maj avslutar klubben vårsäsongen med en<br />

utställning. Här bjuds bland annat på en uppvisning<br />

med Sabine Åström, som har tävlat<br />

med svenska landslaget i freestyle.<br />

– Freestyle är en sport som går ut på att<br />

hundföraren visar lydnadsprogram till musik,<br />

förklarar Kerstin Nordqvist.<br />

Ett kortare sommaruppehåll följer innan planeringen<br />

av en höstsäsong med nya tävlingar<br />

och utställningar drar igång.<br />

Kalix Kennelklubb får ofta goda vitsord av<br />

domare och besökare för sina arrangemang.<br />

– Vi får ofta höra att det är välordnat och<br />

trevligt, och många säger att de vill komma<br />

tillbaka, säger Leif Bäckström.<br />

Fortsatta investeringar på skidspåren i Kalix kommun<br />

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck konstaterar att Kalixborna är nöjda med<br />

sina skidspår, då de fick mycket beröm den gångna säsongen. Men han lovar att spåren<br />

ska utvecklas ännu mer inför nästa säsong.<br />

16 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong><br />

kilometer enkel väg.<br />

Fritids- och kulturförvaltningen försöker<br />

nu också lösa medel för att kunna tjuvstarta<br />

skidsäsongen framöver.<br />

– Vi har önskat en anläggning som gör<br />

konstsnö för att kunna komma igång tidigare<br />

på året ute i Djuptjärn. Preliminärt inför<br />

budget 2018 har vi fått det som ett investeringsobjekt,<br />

avslöjar Karl-Göran Lindbäck.


Distriktsmästerskap i drag med hundekipage<br />

I början av året bildade Kalix Brukshundsklubb en arbetsgrupp. Idén att anordna<br />

ett klubbmästerskap i drag föddes snart, och den 18 mars blev det verklighet.<br />

– Det kändes perfekt. Både för att träffa andra draghundsintresserade och<br />

för att visa upp sportens bredd, säger Linnéa Utterström, som varit involverad<br />

i arbetet.<br />

Allting tog sin start då Kalix Brukshundklubb<br />

arrangerade en föreläsning med Tom Bohman<br />

i början av året. Målgruppen var alla som var<br />

nyfikna på hur man kommer igång med att<br />

träna och tävla med draghund. Intresset för<br />

drag visade sig vara stort, och därför skapades<br />

en arbetsgrupp i syfte att få igång en aktiv draghundsverksamhet<br />

i klubben.<br />

– Det började egentligen i en önskan att köra<br />

tillsammans med andra, i och med att man<br />

ofta tränar ensam. Vi pratade om hur vi ville<br />

kunna tävla för en lokal klubb och göra reklam<br />

för orten, berättar Linnéa.<br />

Önskemål under temadag<br />

För att ge intresserade ytterligare motivation<br />

att komma igång, arrangerades bland annat<br />

en temadag kort efter föreläsningen. Där kunde<br />

man bland annat känna på olika typer av<br />

utrustning och få hjälp med sin skidteknik.<br />

När önskemål om att arrangera ett klubbmästerskap<br />

togs upp i arbetsgruppen, beslutade<br />

den att genomföra det redan i år.<br />

Stor bredd<br />

Under klubbmästerskapet arrangerades en<br />

enklare klass för barn samt klasser för hunddrag<br />

på skidor, spark och släde. Skidklasserna<br />

tävlade på skidstadion, och klasserna med<br />

spark och släde höll till nere på älven. Olika<br />

hundraser deltog också, och Linnéa Utterström<br />

vill uppmuntra alla som är nyfikna att<br />

testa på drag.<br />

– Drag är både en motionsform och ett samarbete.<br />

Du är ett team tillsammans med din<br />

hund. Jag har sett en chihuahua med dragsele i<br />

Kalix. Allt beror på vilken ambition du har, du<br />

måste såklart anpassa dina mål efter vad du har<br />

för hund.<br />

Barmarksdrag i sommar<br />

I sommar planerar klubben att arrangera<br />

tävlingar i barmarksdrag. Ambitionen är att<br />

klubbmästerskapet i drag ska bli en tradition<br />

för Kalix Brukshundklubb, och planeringen<br />

inför nästa vinter har redan påbörjats.<br />

– Vi har redan fått flera förfrågningar om,<br />

och intressenter för samarbeten. Vi tar gärna<br />

emot önskemål om aktiviteter, både sådant<br />

som passar den erfarna och nybörjaren, säger<br />

Veronica Jägerving.<br />

Hon är en av de som engagerat sig i draghundssektorn,<br />

och hon betonar precis som<br />

Linnéa att drag är en sport för alla.<br />

– Storleken på hunden spelar inte någon<br />

roll, man måste bara lägga upp träningen efter<br />

hundens förutsättningar.<br />

Kalixtalangen Edwin satsar stenhårt på de alpina grenarna<br />

Sedan han började träna alpint vid 7-8 års ålder har Edwin Lundbäck gått från klarhet<br />

till klarhet, och idag är 15-åringen en av Kalix Alpinas största talanger.<br />

– Jag började träna alpint för att min syster tränade alpint, och för att mamma och<br />

pappa ville att vi skulle kunna hänga med i alla backar som de ville åka i.<br />

Från början tränade Edwin två dagar i veckan<br />

men de senaste tre åren har han ökat träningsdosen,<br />

och så länge skidsäsongen är igång<br />

tränar och tävlar han alpint. Under sommaren<br />

tränar han fotboll.<br />

–Det är så roligt! Jag gillar att tävla! Och fotbollen<br />

ger variation och bra konditionsträning.<br />

Edwin har alltid legat i topp i sin åldersgrupp<br />

och vunnit det mesta.<br />

Den gångna säsongen var han exempelvis på<br />

åtta kvaltävlingar i Ungdoms-SM, med pallplaceringar<br />

i samtliga. I och med det är han också<br />

Norrbottens och Västerbottens högst rankade<br />

åkare i grenarna slalom, storslalom, super G<br />

och störtlopp.<br />

Edwin drömmer om att kunna leva på sin<br />

sport, och är ytterligare ett steg på vägen då han<br />

har antagits till skidgymnasiet i Gällivare.<br />

Han lovar dock att även framöver åka för<br />

Kalix Alpina.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 17


Jujutsu - en kampsport som passar alla<br />

På jujutsuklubben i Kalix tränar både vuxna och barn. Rick Larsson har tränat<br />

jujutsu i tio år och har svart bälte – numer är han själv också tränare i klubben.<br />

– Alla kan träna jujutsu! Du gör det du orkar utifrån dina egna förutsättningar,<br />

understryker han.<br />

Klubben kör ibland med drop-in för att ge<br />

olika människor chansen att känna efter om<br />

jujutsu passar dem. Det är populärt, och Rick<br />

ser ljust på kampsportens framtid i Kalix.<br />

– Det är många som vill komma för att testa<br />

på sporten, de kanske hör om träningarna från<br />

någon kompis och hänger med. Det är väldigt<br />

roligt. Tidigare var det svårt att få tjejer att börja<br />

men det har vänt de senaste åren, och vi har nu<br />

flera tjejer som tränar i klubben.<br />

Självförsvarsgrupp för tjejer<br />

Under sommaren finns planer på ett sommarläger<br />

för yngre jujutsu-utövare, och en självförsvarsgrupp<br />

för tjejer är också på gång.<br />

– Det handlar om exempelvis frigöringstekniker<br />

och distansträning, att lära sig att hantera<br />

förövare utan att gå in i fight.<br />

Rick beskriver jujutsu som en varierad och<br />

komplett kampsport. Det är inte bara fokus<br />

på slag och sparkar utan mycket tekniskt med<br />

exempelvis blockeringar och kastteknik.<br />

– Det tar lång tid innan man behärskar alla<br />

tekniker.<br />

Tar tid att bli bra<br />

Hur länge det tar att bli duktig är individuellt.<br />

Rick förklarar att det tar några år att bli bra -<br />

och ännu fler att bli riktigt bra!<br />

– Efter ett år är man hyfsat duktig, då är man<br />

funktionell inom grundteknikerna, men vill<br />

man bli riktigt bra tar det självklart längre än<br />

så. För att få svart bälte i sporten krävs ungefär<br />

fem års kontinuerlig träning.<br />

När du första gången kommer för att träna<br />

stöter du på många nya begrepp och termer på<br />

japanska, men Rick förklarar att det viktigaste<br />

inte är att memorera namnen.<br />

– Till en början är själva övningarna såklart<br />

viktigare att kunna än namnen. Men det är<br />

nödvändigt att lära sig både och. De används<br />

så ofta att det kan vara lika bra att lära sig dem<br />

från början.<br />

Träning som passar alla<br />

Det är långt ifrån alla som har svart bälte som<br />

mål med sin träning. Många kommer och<br />

tränar för att de helt enkelt tycker att det är en<br />

rolig träningsform.<br />

Nya medlemmar är alltid välkomna, och träningen<br />

anpassas alltid efter de minst erfarna.<br />

Rick Larsson berättar att instruktörerna<br />

samtidigt lägger upp träningen så att de som<br />

tränat längre ska få ut något av passet varje<br />

gång.<br />

– Vi har både gamla och unga i klubben. Vi<br />

anpassar alltid träningen efter hur personen<br />

mår och fungerar. Vi utgår från varje individ,<br />

även när vi tränar tillsammans i grupp.<br />

18 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong>


<strong>KALIX</strong>KRYSSET<br />

VECKA<br />

29 I<br />

<strong>KALIX</strong><br />

FABU-<br />

LÖSA<br />

LÖPA-<br />

REN<br />

DEN<br />

NAUTIS-<br />

KA ÄR<br />

1.852 M<br />

TALAS<br />

ÄVEN I<br />

<strong>KALIX</strong><br />

FISK<br />

INSPE-<br />

LAD<br />

DIJON<br />

VÄXT-<br />

SAFT-<br />

IGE<br />

TULL-<br />

KONVEN-<br />

TION<br />

MJUKT<br />

TYG<br />

VURM<br />

OLD-<br />

TIMER<br />

HÖRS<br />

MYGGA<br />

RODDE<br />

UTAN<br />

SOLD<br />

BRYT-<br />

ER<br />

ISEN<br />

NIT-<br />

ÄLSKAR<br />

NAPOLE-<br />

ONSTIL<br />

KAZAK-<br />

STAD<br />

NALLE-<br />

KULOR<br />

SNABB-<br />

LÄSER<br />

SOM 4<br />

VÄRKA<br />

ÄR<br />

PLATT<br />

NUMERA<br />

IN-<br />

STÄLL-<br />

SAM<br />

BABY-<br />

SPRÅK<br />

SUPER-<br />

MAKT<br />

STATER<br />

OMLADD-<br />

NINGS-<br />

METOD<br />

FÖR AK<br />

MER<br />

SÄR-<br />

PRÄG-<br />

LAD<br />

KUST-<br />

AR-<br />

TILLERI<br />

RUNT E<br />

HAR MED<br />

LUFT ATT<br />

GÖRA<br />

LÖJROM<br />

I MJUKT<br />

TUNN-<br />

BRÖD<br />

TIMBUK-<br />

TU-<br />

DIAKITÉ<br />

LÄGGA<br />

TILL<br />

FOND-<br />

SYSTEM<br />

REN-<br />

HÅRIG<br />

SÄTTER<br />

TONEN<br />

LENA<br />

ÅHMAN<br />

KIND<br />

MOT<br />

KIND<br />

SKÖNJA<br />

STORK<br />

PÅ<br />

TEHE-<br />

RANÅK<br />

Bild: 8x6 rutor<br />

72-17_<br />

6721.JPG<br />

UR-<br />

SPRUNG<br />

MED GT<br />

OCH NT<br />

BLOD-<br />

KÄRL<br />

RÖREL-<br />

SELÄRA<br />

FIRAS<br />

29 JULI<br />

GÅ<br />

HÄDAN<br />

FALLA<br />

RIKLIGT<br />

DATA-<br />

FREAK<br />

BLIR<br />

HÄST<br />

SKIVA<br />

GER<br />

FALLNA<br />

TRÄD<br />

Ö<br />

LÄNGST<br />

UT<br />

KUNG-<br />

LIGT<br />

UNDER-<br />

HÅLL<br />

JYCKE<br />

KULTUR-<br />

MJÖLK<br />

OXUDDE<br />

72-17<br />

MAGY-<br />

AR<br />

VÄDER-<br />

STRECK<br />

Bild: 7x6 rutor<br />

72-17_<br />

IMG_0586<br />

GÅR ATT<br />

DELA<br />

PÅ<br />

GRATTIS till de fem personer som vann<br />

Julkrysset i InfoKalix nummer 3, 2016! De<br />

lyckliga vinnarna får varsin ”Kalixpåse”<br />

med smått och gott.<br />

Folke Björkman, Kalix-Nyborg<br />

Ulla-Britt Persson, Kalix<br />

Ann-Cathrin Persson, Kalix<br />

Tommy Eriksson, Kalix<br />

Börje Eriksson, Kalix<br />

Vinnarna har underrättats!<br />

DISTRI-<br />

BUERA<br />

BRU-<br />

TEN<br />

MARK<br />

SOM<br />

KAN GE<br />

POP-<br />

CORN<br />

TUMLA-<br />

RE<br />

RÄNNA<br />

Fem priser lottas ut bland<br />

er som hittat lösningen.<br />

Skicka in din lösning senast<br />

23/6-<strong>2017</strong> via e-post<br />

till infocenter@kalix.se,<br />

alternativt brevledes till:<br />

Kalix kommun<br />

”Kalixkrysset”<br />

952 81 Kalix<br />

BÅTTÄV-<br />

LINGEN<br />

VINTER-<br />

SÖMN<br />

SKYDD<br />

HÄST-<br />

MÄNNIS-<br />

KA<br />

ÄTER<br />

SIG IN I<br />

I BE-<br />

STICK-<br />

LÅDA &<br />

PÅ BÅT<br />

A<br />

S<br />

ALFA<br />

OCH<br />

OMEGA<br />

DYKAND<br />

AVKAST-<br />

NINGAR<br />

SAMTID<br />

MÖNST-<br />

RAR<br />

BORT<br />

FRÅN<br />

VITA-<br />

MIN<br />

Jag har löst Kalixkrysset...<br />

I de skuggade rutorna: ____________________________<br />

_____________________________________________<br />

Namn: _______________________________________<br />

Adress:________________________________________<br />

Postnr: _____Postadress: _________________________<br />

Telefonnummer: ________________________________<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> MAJ <strong>2017</strong> 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!