Infokalix nummer 1 2017

KalixKommun

Det första numret av Info Kalix 2017, landade i Kalixbornas brevlådor den 20 maj 2017. Här träffar ni bland annat aktiva Kalixbor som berättar om livet i Kalix.

info

Kalix!

nr

OMTÄNKSAMHET OCH FRAMTIDSTRO

1

Maj 2017

Aktiva Kalixbor

om friluftslivet i Kalix

Fotbollsföreningen som

integrerar genom idrotten

Klubbar och tävlingar

för dig och din hund

En livstid tillsammans i Kalix

Vid 79 respektive 78 års ålder är makarna Sigurd och Maud Vikström fortfarande väldigt

aktiva, inte minst inom föreningslivet. De växte bägge upp i Nyborg och har varit man och

hustru i hela 57 år. InfoKalix försöker i detta nummer att sätta fingret på vad som är nyckeln

till parets långa och lyckliga liv tillsammans i Kalix.


Visst är Kalix på gång!

För tredje året i rad har Kalix kommun positivt

inflyttningsnetto. Befolkningsstatistiken

från SCB visar att det under 2016 var 75

personer fler som flyttade till än från Kalix.

Detta är mycket positivt!

Att befolkningen ändå minskar med 25 invånare

beror på att det är fler som dör än som föds

i Kalix. Bekymmersamt i Kalix kommun och

hela Norrbotten är att en stor del av den yngre

befolkningen flyttar från länet, speciellt gäller

detta kvinnor.

Vi har under 2016 startat upp ett visionsarbete

”Vision Kalix 2030” – under 2017 ska vi inom

detta arbete fylla visionen ”omtänksamhet och

framtidstro” med innehåll från medborgardialogerna.

Vi har medvetet prioriterat kvinnor i de utvalda

fokusgrupperna, för att få deras syn på hur kommunen

ska se ut för att de ska bo kvar eller flytta

tillbaka efter studier på annan ort.

Kommunen vill ha fart på bostadsbyggandet,

öka inflyttningen och minska utflyttningen. Som

ett led i detta arbete har framtidsforskningsbyrån

Kairos Future anlitats för att ta fram en boendestudie,

med fokus på kommunens möjligheter att

bli en attraktiv boendeort.

Rapporten visar att kommunen har stora möjligheter

som boendekommun för familjer där en

person pendlar till Luleå och en jobbar i Kalix.

Om vi klarar av att bygga 400 lägenheter fram

till 2020 kommer befolkningen att öka med

drygt 400 personer till 2035.

Om antalet medborgare ökade med 400 i

dagsläget skulle det generera minst 21 miljoner

i ökade skatteintäkter för kommunen.

Befolkningstillströmningen är en förutsättning

om vi ska klara av att tillgodose de behov

som uppstår då andelen äldre i kommunen

ökar. Vi har möjligheterna att förändra befolkningsutvecklingen,

om vi får privata byggföretag

att delta i byggandet. Vi har även ett

näringsliv som behöver arbetskraft i framtiden.

På kommunalrådsnivå har Kalix träffat Luleå

för att prata om samverkansområden mellan

kommunerna. Luleå kommun ser Råneå som

ett prioriterat område, då där finns möjligheter

till bostadsbyggande utan stora investeringar

i vatten och avlopp. Kalix kommun ser även

möjligheterna till att utveckla Töre för att knyta

ihop Kalix och Luleå kommun. Vi försöker få

igång någon form av gemensamt projekt för att

knyta samman Töre och Råneå.

En glädjande nyhet är att kommunen kommer

att skriva samverkansavtal med IP-Only

om att dra fiber till 43 små byar i kommunen.

Anslutningsavgift installerat och klart är 19

900 kronor. Passa på och anslut er för chansen

kommer inte igen och framtiden kommer att

kräva fiber.

Vi går mot ljusare tider och sommar. Glädjande

kan vi konstatera att Kulturnatta kommer tillbaka

i maj och att - det mer omfattande arrangemanget

- Kalix sommarfest hålls 15-23 juli.

Sommarfesten arrangeras i samverkan med

företag och föreningar.

Kalix kommun är fortsatt attraktivt för etableringar.

I januari etablerade sig det börsnoterade

finska företaget Aino Health Care i Kalix. Konsultföretaget

WSP har även etablerat ett kontor

i gallerian. Dessa två etableringar ger initialt

cirka 10 arbetstillfällen tillsammans, men det

finns planer på utveckling mot minst det dubbla

inom några år.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Kalix

kommun har möjlighet att utvecklas till

en plats där människor vill bo kvar och dit

människor vill flytta.

Tillsammans ska vi skapa framtidens Kalix

kommun!

Tommy Nilsson (S), kommunalråd.

Kalix kommuns vision: Omtänksamhet och framtidstro

Kalix Kommuns vision handlar om omtänksamhet och framtidstro.

Det här är visionsvärden som bildar grunden för all kommunikation.

Det är vår gemensamma uppgift att utveckla dessa grundläggande värden

till tydliga framtida kännetecken för Kalix kommun.

2 INFO KALIX MAJ 2017


Norrbottens främsta friluftskommun!

Kalix kommun blev bästa friluftskommun i Norrbotten 2016, och landade dessutom på delad andraplats

i Sverige. Utmärkelsen Årets friluftskommun delas årligen ut av Naturvårdsverket, och vi i Kalix

kan känna oss stolta då vår kommun nu för femte gången varit med och utmanat om titeln.

Vi i kommunen har arbetat strategiskt under flera år med att tillgängliggöra

natur- och friluftsliv, för invånare och besökare i alla åldrar och med

olika förutsättningar.

utomhus så att de får naturupplevelser

och kunskap om naturen, och värdet i

att utöva friluftsliv.

Attraktivitet och värdeskapande

Friluftslivet bidrar till attraktivitet och värdeskapande för hela kommunen.

Vi samverkar med civila samhället, i syfte att utveckla och kombinera

områdets natur-, kultur- och friluftsvärden. Något som kommer såväl

invånare som föreningsliv, företagare och besökare till gagn.

Tillgängliga Kalix

Friluftsliv och vistelse i naturen kan utövas av alla oavsett ålder och

bakgrund. Kommunen ser det som särskilt viktigt att underlätta tillgängligheten

för de med särskilda behov. Allemansrätten är en viktig grund

för människors möjlighet att vistas i naturen. Skyddade områden såsom

naturreservat – av vilka det finns 27 i kommunen – är en tillgång för friluftslivet

och görs tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Friluftsliv är

ett allmänt intresse.

Hälsa och välbefinnande

Friluftslivet bidrar till såväl fysisk aktivitet

som upplevelser och återhämtning,

och är därmed av stor betydelse för

människors hälsa och välbefinnande.

Friluftslivets positiva hälsoeffekter har

stor betydelse för såväl den enskilde

människan som för samhället i stort.

Kommunen har nyckelroll

Kommunen har en nyckelroll i att utveckla

friluftslivet, och vi jobbar kontinuerligt med att också göra det till

Kalixbornas nytta, nöje och välbefinnande.

Kort sagt är vi en kommun som satsar på friluftsliv, för såväl yngre som

äldre.

Inom förskola och skola ges barn och unga goda möjligheter att vistas

verkar för ett inkluderande av alla.

Föreningens ordförande Sandra Eriksson

berättar om lite av det som händer under

sommarens Pridedag.

– Vi kommer att hålla till nere på Strandängarna

i år, och paraden går genom centrum.

Vi hoppas att vi får många deltagare i

paraden. Vi planerar också föreläsningar och

musikuppträdanden, berättar Sandra Eriksson.

Tillsammans med Kalix Kommun har föreningen

bokat Göteborgsbandet Dismissed

till Kalix Pride.

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef.

Kalix Pride - Vem är du om du inte är dig själv?

Den 22 juli anordnas Kalix Pride för tredje året i rad av föreningen Kalix för alla, som

INFO KALIX! Nummer 1 - maj 2017

Tema stjärnfamiljer

Årets tema blir stjärnfamiljer, med utgångspunkt

i Minna Paananens bok om stjärnfamiljer. Boken

handlar om att familjer ser olika ut, en del växer

upp med två mammor eller två pappor, en del

växer upp med sin morfar. Familjekonstellationen

ser olika ut i olika familjer, och det finns inget

som är rätt eller fel.

Till för alla

Sandra Eriksson fastslår att alla är välkomna

under dagen.

– Vi vill visa att i Kalix får man vara den man

är, oavsett vem man är. Kom gärna för att visa att

ni stödjer Pride och ställer er bakom vår värdegrund.

Genom att delta kan vem som helst visa sitt

stöd för HBTQ-, trans-, och queerpersoners

rättigheter.

– Vi ser Pride som en glad tillställning där alla

verkligen ska få känna sig välkomna, oavsett vem

man är, vilka man tycker om och vilka kläder

man har på sig. Du ska vara stolt över den du är,

säger Sandra Eriksson.

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix

• LAYOUT OCH TEXTBEARBETNING: Johnny Strömbäck • INTERVJUER OCH TEXTER: Tommy Nilsson, Karl-Göran Lindbäck, Reine

Sundqvist, Pernilla Jansson och Marie Louise Öhman

• FOTON: Reine Sundqvist, Marie Louise Öhman Vide Studios samt privata, så länge inte annat anges.

• KONTAKT: information@kalix.se

INFO KALIX MAJ 2017 3


Hjälper din personal till ett friskare liv

Avonova Hälsa AB är en av de ledande aktörerna i Sverige inom företagshälsa.

Efter att ha jobbat inom koncernen under flera år, startade Erik Olovsson upp

ett lokalkontor i Kalix hösten 2016.

– Vi drar mycket nytta av att ha en rikstäckande aktör i ryggen, säger han.

Många av Kalix arbetsgivare ser nyttan av att

ha en lokal aktör inom företagshälsa.

– Företagen här är ofta proaktiva och strävar

efter att förebygga ohälsa.

Erik förklarar att arbetsgivarna genom att

förebygga istället för att åtgärda det som redan

gått sönder sparar både personal och pengar.

– Det är väldigt positivt, och växer mer och

mer. Fler har definitivt fått upp ögonen för att

ta hand om och förebygga. Det gör mycket för

att personalen ska hålla på sikt. Målet är att till

största del leverera ”gröna friska tjänster” som

förebygger, istället för ”röda sjuka tjänster” som

åtgärdar och rehabiliterar det trasiga.

Ett brett område

De som vänder sig till Erik är bland annat

arbetsgivare, ägare och HR-avdelningar.

Han hjälper dem med ett systematiskt arbetsmiljöarbete,

som ser olika ut beroende på vilka

krav arbetsmiljölagen och förbund ställer på

företagarna.

Hur det ser ut beror ofta på vilken bransch

det handlar om.

– Arbetsmiljö är väldigt brett. Det kan handla

om lagstadgade kontroller, rehabilitering, olika

typer av förebyggande åtgärder eller utbildning,

förklarar Erik Olovsson.

Inledande hälsoscreening

Effektivt arbetsmiljöarbete startar oftast med

en hälsoscreening, där utmaningarna identifieras.

Detta för att arbetsgivaren ska kunna satsa på

de områden som behöver förbättras. Screeningen

handlar oftast om att hela eller delar av

personalstyrkan erbjuds någon form av hälsokontroll

med jämna intervall.

– Jag levererar mycket hälsoprofiler, en

grundläggande hälsokontroll på individnivå

som också ger bra statistik på organisationsnivå.

Erik förklarar att det handlar om aktuell status

på individen som människa i förhållande till

livsstil, arbetsmiljö och den organisation personen

tillhör.

– Väldigt intressant för individen men även

för ägare och företagsledning som får en fingervisning

om vad som är positivt och vad man

behöver satsa på för att undvika framtida rehabilitering

och sjukskrivning.

Börsnoterad hälsorådgivare satsar i Kalix

4 INFO KALIX MAJ 2017

Jukka Räikkönen - operativ

chef, kommunalråd Tommy

Nilsson (S), kommunens

utvecklingsansvarige Peder

Nilsson, Leif Fågelstedt - Marknadschef

och vice kommunalråd

Jan Nilsson S).

I februari meddelade det börsnoterade

finska företaget Aino Health att

de gör sin första etablering utomlands

i Kalix.

Aino Health är ledande inom Corporate

Health Management, och från Kalix kommer

bolaget att säkerställa att uppdragsgivare och

anställda får den support och service som krävs

för att snabbt få vägledning och svar på frågor

som rör sjukdom, ohälsa och säkerhet på

arbetsplatsen.

– Det här är en affärsidé som ligger helt rätt i

tiden, säger vice kommunalråd Jan Nilsson (S).


Det lilla företaget i Övermorjärv har både

lackat och monterat dekaler på bussarna, och

även Umeå lokaltrafik har låtit sminka sina

ledbussar här.

– Jag tycker det är häftigt, och det är så roligt

att se de här bilarna på vägen. Jag blir lite stolt,

säger Ulf Sandström.

Funderar på att expandera

Han startade som ensamföretagare, men idag

är det sex personer som jobbar vid lacken. På

senare år har efterfrågan ökat så fort att lokalerna

inte riktigt har hunnit anpassas.

Uffes Lack & Design har idag sex anställda

och Ulf Sandström avslöjar att det finns

tankar om att utöka verksamheten inom en

överskådlig framtid.

Den lilla lacken med de stora kunderna

Ulf Sandström driver sedan 28 år tillbaka Uffes Lack & Design i Övermorjärv,

men det är först på senare år som företaget fått riktiga storkunder.

– Det är jätteroligt, bland annat är det vi som är hovleverantörer åt Norrlandskusten

och Transdev som trafikerar Sundsvall - Torneå/Haparanda med

flera bussar varje dag.

– Vi har plats för tre stora ekipage, och några

mindre bilar. Vi har haft mycket funderingar

på att bygga ut eller expandera, och så kanske

det blir. Vi har idéer, men Övermorjärv kommer

vi aldrig att lämna. Här kommer vi alltid

att ha en filial, för det måste ju finnas någonting

ute på landsbygden, fastslår Ulf Sandström.

Fortfarande skoj

Företaget lackerar allt från stora fordon till

inredningar, att nu stora bussbolag fått upp

ögonen för Uffes Lack & Design ser Ulf Sandström

som en kvalitetsstämpel.

– Vi är kända för att göra bra jobb. Jag har

aldrig marknadsfört företaget utan det har

gått från mun till mun, och vi har fått ett bra

rykte i hela Sverige.

Företaget kommer att leva vidare även den

dag Ulf Sandström inte orkar mer.

– Jag har en grabb som kommer att ta över

och fortsätta den dag jag slutar, men det är

så roligt fortfarande så jag ser ingen ände på

lackerandet.

Vad är tjusningen?

– Att designa och när man ser resultat. Det

är fantastiskt roligt att färglägga saker och

ting. Det är skoj fortfarande, och ändå har

jag hållit på i 28 år. Jag har även jobbat som

lärare, och det här är mycket roligare. Jag är

friskare och jag är piggare när dagen är slut.

Internationellt konsultföretag satsar i Kalix

Det internationella konsultföretaget

WSP öppnade i mitten av mars ett

kontor i Galleria Kalix.

WSP är ett internationellt konsultföretag som

jobbar med analys och tekniska lösningar

främst i byggnads- och markfrågor.

Företaget flyttade i mitten av mars in i Galleria

Kalix kontorsdel på nedre plan och har här idag

fem anställda.

Vice kommunalråd Jan Nilsson (S), kommunalråd

Tommy Nilsson (S) och Kalix nya centrums affärschef

Dan Lindvall välkomnar WSP till Galleria Kalix.

INFO KALIX MAJ 2017 5


Yoga och mindfulness för barnfamiljer

Madelene Bodlund har jobbat mycket inom träningsbranschen. När hon bildade aktiebolaget Skapa balans 2016 ville

hon få in yoga och mindfulness, främst för barn, ungdomar och familjegrupper.

– Det är där jag känner att jag kan göra skillnad och påverka, säger Madelene.

Hon berättar att det är lekfullt och prestationslöst

att träna yoga med unga barn.

– Målet är att hitta rörelseglädje, och samtidigt

väva in viloträning. Det finns olika andningsövningar

och rörelser du kan använda

dig av för att bli pigg eller lugn. Det handlar om

att lära sig reglera sin sinnesstämning, att veta

hur du ska göra när du känner att du behöver

energi eller lugna dig själv.

Föräldrarna får lära sig vad de kan göra hemma

för att barnen ska varva ner innan sömn.

Tanken är att familjerna själva ska kunna ta till

de här verktygen när de behövs.

– Det är föräldrarna som styr livsstilen i en

familj. När jag undervisar familjer handlar

det lika mycket om att lära föräldrarna som

barnen.

Yoga i skolan

Senaste tiden har Madelene varit involverad i

ett rikstäckande projekt som rör yoga i skolan.

Projektet genomförs tillsammans med Kids

Yoga Foundation, som utbildar barn- och

ungdomsyogalärare i Sverige.

– Vi ska ta fram utbildningar för lärare inom

skolan, för att lärarna ska kunna hålla i korta

pass på skoltid.

En konkret workshop med färdiga övningar

har redan tagits fram.

– Min avsikt är att erbjuda det till skolor i

Kalix och närliggande orter. Jag tror på den här

varianten, vi lever i ett stressigt samhälle och

behovet finns definitivt, fastslår Madelene.

”Roligt, lekfullt och frivilligt”

Tonåringar klarar ofta av samma övningar som

vuxna, men yngre barn är krångligare att få ner

i varv. Madelene förklarar att det viktigaste är

att det sker frivilligt.

– Nyckeln är att det är roligt, lekfullt och frivilligt.

Det är viktigt att det aldrig är ett tvång

att yoga, det ska vara något du väljer att göra!

Vi leker fram sagor - där barnen är med och

väver in sin egen fantasi. De är delaktiga hela

tiden.

Yoga är alltid på barnens villkor, och Madelene

tror inte att alla förstår exakt hur det går

till.

– Vi bygger allt på bus och lek, det handlar

inte om att man ska stå på huvudet eller sitta

still med en treåring och meditera. Det ska

vara lättsamt och sen smyger man in mer och

mer viloträningsmoment eftersom.

Redskap för stresshantering

Också ur ett prestationsperspektiv är det viktigt

med återhämtningstid och där är yoga ett

fantastiskt verktyg.

– Jag ser inte yoga som träning, för mig är

det ett verktyg. Jag använder yoga för att hålla

mig fokuserad och närvarande i livet i stort.

Det är en del av en livsstil och ett redskap för

stresshantering, förklarar Madelene Bodlund.

6 INFO KALIX MAJ 2017


Upptäck kvarter Skärgårdsudden!

År 2012 började Madelene Bodlund bygga kvarter Skärgårdsudden i Nyborg.

Marken köpte hon några år tidigare, när hon själv bodde i södra Sverige.

– Jag längtade hem till skärgården i Nyborg där jag är uppvuxen, säger hon.

Att hitta en strandnära tomt i Kalix visade sig

dock vara lättare sagt än gjort.

– Jag fick tips om det här området som då

ägdes av Älvsbyhus. För att kunna bygga själv

visade det sig att jag skulle vara tvungen att

exploatera hela området - inte bara bygga en

stuga, utan även vägar, dra vatten och avlopp,

stycka av tomter och så vidare, förklarar

Madelene Bodlund.

Gigantisk chansning

Att som privatperson utan erfarenhet och

utbildning dra igång ett så omfattande projekt

kanske låter vansinnigt, men det var precis det

Madelene Bodlund valde att göra.

– Det fanns egentligen ingen marknad när

jag började göra det här. Det var en gigantisk

chansning, och det har varit en lång resa med

stora satsningar i både energi och pengar.

Marknaden har utvecklats positivt de senaste

två åren. Det är en brist på hus idag och

priserna har stigit, så steget är inte längre så

stort att köpa tomt och bygga nytt.

Madelene Bodlund ser en helt annan efterfrågan

nu jämfört med när hon började och

hon tror på Kalix som boendeort.

– Jag längtade ju själv hem hit. Visionen var

att skapa det jag fick hemlängtan till när jag

inte bodde här. Vi vill visa värden som finns

i Kalix - det som många utflyttade längtar

tillbaka till.

Öppet hus

Projektet har väckt stort intresse från flera

håll, både från företag och privatpersoner.

Under sommarfesten – den 16 juli - kommer

Skärgårdsudden att ha ett öppet hus tillsammans

med Timmerdesign, som byggt ett

visningshus i området.

– Vi vill bjuda in allmänheten att komma

och se nu när vi kommit en bit på vägen,

säger Madelene.

Folk vill bygga nytt

Det finns idag sju tomter i området. Johanna

Eliasson som ritat och inrett Timmerdesigns

visningshus berättar att arbetet påbörjades

för två år sedan, och att huset nu håller på att

färdigställas inför försäljning.

– Vi valde att bygga i Kalix för att vi såg en

uppåtgående trend, här fanns en vilja att få

igång bostadsmarknaden. Folk vill satsa på att

bygga nytt!

INFO KALIX MAJ 2017 7


Framgångsrik integration genom idrott

Assi IF har startat ett integrationsprojekt som handlar om att inkludera

nyanlända flickor i olika former av fritidsaktiviteter. Syftet är att

påskynda lyckad integration till det svenska samhället.

– Vi får mycket kärlek och engagemang tillbaka. Det märks att arbetet

vi gör uppskattas, säger projektledare Paulina Hedqvist.

Projektet uppmuntrar nyanlända flickor att

engagera sig i föreningsliv och fritidsaktiviteter,

ett engagemang som föreningen hoppas

bidrar till att deras familjer väljer att stanna i

Kalix kommun.

Paulina Hedqvist hoppas

kunna genomföra

en sommaridrottsskola

efter skolavslutningen.

Foto: Assi IF.

Innan vintern påbörjades arbetet med att bygga ett utegym

nere vid Strandängsbadet mot hamnen.

– Så snart snön försvinner kommer gymmet att färdigställas,

berättar fritids och kulturchef Karl-Göran Lindbäck.

– Det har varit svårt att få med nyanlända

flickor i svensk föreningsidrott, men erfarenheter

från hela Sverige visar att de projekt som

fotbollsklubbar genomför ger riktigt goda

resultat. Vi tror på det här, säger klubbens

ordförande Lennart Vikström.

Bra uppslutning

För att prata med föräldrar och informera om

satsningen har Paulina Hedqvist bland annat

besökt skolor och SFI-klasser. Assi IF hoppas

inkludera minst tio tjejer i åldrarna 7-18 år,

och intresset har varit stort redan från början.

Utegymmen blir allt fler i hela landet, och nu får också Kalix ett. Det kommer

att byggas helt i trä, och när det är klart kommer det att bestå av nio

olika stationer. Varje station utgörs av en trästock som går att använda till

olika övningar där man jobbar med kroppen, till exempel marklyft och

armgång.

– Man väljer själv vad man vill träna, det är bara fantasin som sätter gränserna,

fastslår Karl-Göran Lindbäck.

Paulina Hedqvists grupp med nyanlända flickor.

Foto: Assi IF.

– Det är drop-in till träffarna, och det har

aldrig varit färre än 15 deltagare. Ibland blir

det körigt, men jag har fått hjälp av andra

spelare från Elitettan. Alla som hittills kommit

pratar svenska, och det underlättar. Projektet

är givande, både för oss och för flickorna,

säger Paulina.

De flesta av flickorna kommer från Somalia,

men utrikesfödda från alla nationer är välkomna.

”Vad tjejerna själva vill”

Paulina berättar om ett växande intresse för

aktiviteterna.

– De som kommer på träningarna pratar

med kompisar, som blir nyfikna. På den

vägen får vi in många. Det är väldigt familjärt,

många av dem känner varandra sedan tidigare.

Det är som en stor familj.

Förutom fotboll består aktiviteterna inom

projektet av spontanidrott där deltagarna

själva får komma med önskemål. I sommar

kommer Paulina att utveckla träffarna, och

det finns planer på att genomföra en sommaridrottsskola

efter skolavslutningen.

– Än så länge har det mest varit fotboll,

det verkar vara det de vill göra just nu. Det

handlar alltid om vad tjejerna själva vill, säger

Paulina.

Inkluderar familjer

En viktig del i projektet är att familjerna till

alla utrikesfödda barn erbjuds buss till samtliga

matcher i Elitettan – syftet är att inkludera

både barn och familjer i det svenska samhället.

Möjligheter att hjälpa till i föreningen som

volontär kommer också att erbjudas.

En utvärdering genomförs i slutet av året

och Paulina Hedkvist förklarar att målet är att

fortsätta med projektet även på sikt.

– Vi kommer att hålla på så länge intresset

finns, så länge det är någon som vill.

Ett utegym på Strandängarna för Kalixbor och besökare

8 INFO KALIX MAJ 2017

Gratis träningsform

Under de snöfria månaderna tränar många utomhus i Kalix, och Karl-Göran

Lindbäck förklarar att det nya utegymmet gärna kan kombineras med

promenader längs Strandpromenaden eller annan fysisk aktivitet.

– Utegymmet kan användas av alla och en stor fördel är att det alltid är

helt gratis. Det är också tänkt att fungera som en mötesplats för folk som är

ute, exempelvis som en plats att starta eller avsluta sin träning på.

Karl-Göran Lindbäck hoppas att den nya träningsformen kan bidra till

en förbättrad grundfysik hos Kalixbor och besökare.

– Friskvård är viktigt, det är ingen nyhet. Vi blir pigga och orkar mer. Det

skulle vara kul att kunna göra några stationer vid Djuptjärns elljusspår,

men det är en vision för framtiden.


Här har du möjlighet att bygga strandnära

Drömmer du om ett hus vid havet, en stuga vid älvstranden eller kanske

en bostad vid någon av våra vackra sjöar?

Nu finns 40 utpekade LIS-områden (Landsbygdsutveckling

i strandnära läge) runt om

i kommunen, där det går att få dispens från

strandskyddet och bygga närmare än 100 meter

från vattnet.

De utpekade områdena är utmärkta på ”Översiktskarta

LIS-områden” och mer information

finns i dokumentet ”LIS-rapport laga kraft”. Båda

filerna hittar du på www.kalix.se/lis-plan.

De utpekade områdena har ett flera olika ägare

– är du intresserad av att bygga kan Samhällsbyggnadsförvaltningen

hjälpa dig att komma i

kontakt med rätt markägare.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen kan du

också vända dig för att få veta mer om LIS-planerna,

strandskydd, bygglov med mer.

Länstrafiken kom i början av maj med ny information angående skolkort (busskort

för elever) inför skolstarten 2017/2018.

Konceptbilder föreställande området

Näsby hamn.

Illustation: Klar Svan.

Viktig information för elever med Länstrafikens skolkort

• Eleverna kommer att använda samma

skolkort även nästa år.

• Viktigt att eleverna informeras om att de ska

behålla sitt nuvarande skolkort över sommarlovet.

Har de inget kort vid skolstarten måste

de betala en avgift för borttappat skolkort.

• Länstrafiken kommer att uppdatera elevernas

nuvarande kort. Uppdateringen sker på bussen,

när korten valideras för första gången efter

sommarlovet.

• Elever som inte har haft kort tidigare – exempelvis

förskoleklass och årskurs 7 – kommer

att få sina skolkort under första skoldagen i

augusti.

Observera att ansökan om skolskjuts vid växelvis

boende ska lämnas in till kommunens

skolskjutshandläggare inför varje läsår. Skicka

gärna in ansökan redan nu för att undvika

väntetid vid skolstarten i augusti.

INFO KALIX MAJ 2017 9


Nyckeln till ett långt och lyckligt liv?

Kärlek, motion och en positiv grundsyn

Makarna Maud och Sigurd Vikström har bott och verkat i Kalix hela sina liv, och

firade i februari 57 år som gifta. De älskar att promenera i naturen, sjunga i kör

och att vistas i sommarstugan ute i skärgården.

– Vi har ett otroligt bra liv här i Kalix, säger Maud Vikström.

Det flesta fotgängare i Kalix har nog någon gång

pratat eller bara utbytt ett leende med det hurtiga

och glada äldre paret. Sigurd fyller 80 år till hösten

och Maud är bara året yngre, men de försöker

ta sig ut på promenad så ofta de kan.

– Det blir promenader nästan varje dag. Det

händer att sjukdom sätter stopp för oss i några

dagar, men så fort vi är på benen är vi ute och går

igen. Det är medicinen för oss, förklarar Sigurd.

Enorm kärlek

Maud och Sigurd växte båda upp i Nyborg ,

och lärde känna varandra redan som barn. När

makarna tillfrågas vad de betyder för varandra

svarar de unisont ”Allt”. Maud häpnar nästan

själv över att kärleken dem emellan kan vara så

enorm efter 57 år som gifta.

– Ja, det är helt otroligt! Vi har känt varandra

jättelänge, och fortfarande blir det bara bättre

och bättre. Vi somnar tillsammans och vi vaknar

tillsammans till en ny dag med nya möjligheter.

Paret har rest utomlands en del genom åren,

men bara på vintrarna. Maud berättar att somrarna

har vigts till livet i Kalix skärgård och sommarstugan.

– Vi har inte vågat resa bort på sommaren för vi

har velat ta tillvara varje dag. Vi har två pojkar –

som är vuxna i dag – och de har också vuxit upp

vid Kalixälven och varit på sjön i alla tider. Tillsammans

känner vi till varenda sten som finns

ute i havsbandet.

Positiv attityd

Att paret förblivit Kalix troget beror till stor del

på just skärgården, naturen och närheten till allt,

och Sigurd förklarar att det går bra att bo i Kalix

oavsett ålder.

– Vi har alltid trivts mycket bra, och aldrig haft

några tankar på att flytta härifrån. Samhället

har utvecklats positivt, och så hjälper det att vi

har många glada människor omkring oss. Vi

har också mycket förtroendeuppdrag och dylikt

inom föreningslivet.

Makarna är aktivare än många som är hälften så

gamla eller yngre, och Sigurd förklarar att knepet

till att hålla energin uppe ligger i attityden!

– Det största är att vi är positivt lagda, vi ser

inga svårigheter i någonting utan försöker leva

efter det som finns. Vi är alltid glada när vi sjunger

i kör och allt vi gör. Det är jätteroligt att leva!

10 INFO KALIX MAJ 2017


äcker långt!

Kalixborna Sigurd och Maud Vikström är efter 57 år

som man och hustru mer förälskade än någonsin.

Med kärlek, promenader, körsång och en positiv

attityd håller de sig pigga tillsammans!

Förändrat centrum

Paret är överens om att de förändringar som centrala

Kalix och Köpmannagatan genomgått under

senare år är till det bättre.

– Allt som görs för att förbättra Kalix är positivt,

som vägar och blommor som ställs ut på sommaren

och välkomnar besökare. Och det där med

parkeringar - vi har ju problem då vi far någon

annanstans. Åker vi till Piteå, Luleå eller Boden

får vi traska en bra bit från affärerna, men många

tycker att man inte ska behöva göra det i Kalix,

säger Maud lite syrligt.

Sigurd instämmer med sin käraste, och har en

teori om varför många Kalixbor är negativt inställda

till utvecklingen.

– Jag tror en stor bidragande orsak till att det

gnälls så mycket om Köpmannagatan är att affärer

läggs ned, men det har ju andra orsaker. Det är tråkigt

att Köpmannagatan börjar bli tom på affärer

och dylikt, men det kommer nya tider. Vi ser fram

emot det!

Kvinnan bakom den populära Kalixvanten

Maud Vikström är inte bara känd för

att vara aktiv och sprudlande glad,

utan stickar också den populära Kalixvanten.

Idén fick hon när hon läste om Solveig Larsson

som hade tagit fram olika vantar för Kalix samt

Töre och byarna runt omkring.

Fick hjälp i början

Mauds tanke var att hon i alla fall måste pröva

att göra en Kalixvante.

– Det visade sig vara lite invecklat så jag fick

gå en ABF-kurs för att lära mig. Jag började

sticka den och så började jag sätta på ett

emblem där det står Kalixvanten.

Till en början gick det lite trögt att sälja och

marknadsföra vanten, men då PRO:s ordförande

Ulla Granström fick syn på den kom

bollen i rullning.

– Hon tände på alla cylindrar. Till kommunen

skulle jag ju vända mig, och det gjorde jag.

Kommunen köpte vanten

Dåvarande informationschefen Jenny Hakeberg

var väldigt positiv till vanten, och lovade

att kommunen skulle köpa in den.

Hon ville också att Maud Vikström skulle

skriva ett litet meddelande till alla som köper

vanten.

– Jag tänkte hur ska det gå till att författa

någonting om det där, nå det blev i alla fall

ett litet blad som följer med Kalixvanten och

kommunen började köpa in den.

Genom åren har hon sålt vanten på olika

marknader, och hon minns speciellt ett år på

sommarmarknaden i Marahamn.

– Där sålde jag otroligt mycket vantar, och

det for till och med ett par till Australien. Det

kändes väldigt roligt!

INFO KALIX MAJ 2017 11


Aktiva Kalixbor

För Cecilia är livskvalitet att bo nära naturen

För tolv år sedan flyttade Cecilia

Westerlund till Kalix för att gå på ridgymnasiet.

Efter skolan blev hon kvar,

och idag bor hon här med en nioårig

dotter och deras hundar.

– Mitt intresse för friluftsliv har vuxit

fram mycket tack vare hundarna.

Det är tack vare dem jag kommer ut

så pass mycket som jag gör.

Genom hundarna Solo och Zapp har Cecilia lärt sig att uppskatta friluftsliv på ett helt nytt sätt.

Foto: Nathalie Larsson Festin.

I många år hade hon egen häst men idag är det

hundarna som är Cecilia Westerlunds stora

intresse. Agility, vallning och drag är de sporter

hon tränar mest. Under våren ställde hon

upp på distriktsmästerskapet i drag, och vann

sparkklassen med sin hund Zapp och den lånade

Hildur. Hon åker också mycket skidor med

sina fyrbenta vänner.

– Jag lägger väldigt mycket tid på hundarna.

Det blir mycket skidåkning och löpning för att

träna dem, och jag älskar att vara ute i naturen.

Kalix har mycket att erbjuda alla som är

intresserade av friluftsliv och natur, och Cecilia

Carina trivs med Kalix skidspår och bärskogar

Kalix känns centralt

Utöver skidåkandet ägnar hon gärna helgerna

till att träffa barnen och barnbarnen, varav det

yngsta ännu är under året medan det äldsta

hunnit fylla nio år.

– Jag hjälper ibland till med barnbarnen om

deras föräldrar jobbar. Det är härliga ungar och

jag tycker om att umgås med dem. Så på helgerna

åker vi ofta runt och hälsar på. För mig

känns Kalix centralt, mina döttrar och deras

familjer bor i Haparanda och Luleå så det blir

ungefär lika långt att hälsa på åt båda hållen,

berättar Carina.

Sedan tio år tillbaka har Carina Vennström bott och jobbat i Kalix.

Hon är från Övertorneå men trivs bra med allt som Kalix har att erbjuda, inte

minst naturen med skidspår och bärskogar.

Carina Vennström är lärare på Kalix folkhögskola

och jobbar sedan flera år med skolans

etableringskurs. Det är en utbildning där

nyanlända vuxna får kunskaper de behöver i

samhället. De lär sig bland annat svenska, om

arbetsmarknaden och om friskvård.

– Jag har jobbat med utlandsfödda i ungefär

fem år, det är ett fantastiskt roligt jobb, säger

Carina.

Har upptäckt skidåkning

Hon lär inte bara ut friskvård och motion

utan det färgar också hennes fritid. Carina och

hennes sambo rör sig gärna ute i naturen, på

vintrarna åker de exempelvis ofta skidor.

– Jag fick nya skidor i födelsedagspresent

förra året och sedan dess har en helt ny värld

öppnat sig för mig med skidåkning! Jag tycker

att det är jätteroligt, säger Carina.

Hon berättar att hon aldrig tyckt om skidåkning

tidigare, men nu för tiden kan hon längta

hem till skidorna.

– Vi åker på elljusspåren och dagtid också på

isen. På helgerna åker vi gärna i skogen, då tar

vi oss ut tidigt på morgonen för att kunna åka

på skaren. Numer vill jag att vintern blir kvar

länge, för att jag ska kunna åka så mycket skidor

som möjligt.

Många sommaraktiviteter

När snön försvinner tar andra intressen över,

Carina tycker om att bada, cykla och bara vara

i stugan på somrarna. Hon uppskattar närheten

till havet och de många badplatser som

finns i kommunen.

– Jag tycker om sjöarna i Kalix, och cyklar

gärna för att ta ett kvällsdopp under fina sommarkvällar.

Det är något jag gjort sedan jag var

ung. I Kalix finns många fina bad inom lagom

avstånd.

Hon uppskattar också skogen och tillsammans

med sin hund Minya letar hon gärna

efter fina bärplockningsställen.

– Jag har börjat plocka mycket bär senaste

åren. Det är först nu jag insett hur roligt det

faktiskt är! Jag har väl börjat bli tant, säger

Carina Vennström och skrattar.

12 INFO KALIX MAJ 2017


Aktiva Kalixbor

berättar att utbudet - i kombination med närheten

till allt - är det hon tycker bäst om med att

bo i Kalix.

– Det går snabbt att komma ut om jag vill åka

skidor och skoter på vintern, eller paddla kanot

och åka båt på sommaren. Vi har älven som kan

användas både sommar och vinter, och en fantastisk

skärgård. Vi besöker också slalombacken

flitigt under vintrarna, både jag och dottern åker

slalom.

Trivs i aktiva Nyborg

Cecilia bor och trivs i Nyborg.

Hon berättar att byn erbjuder goda möjligheter

att vara aktiv som barnfamilj, och nämner

exempelvis att motionskvällar med byacafé

Cecilia Westerlund med hunden Solo.

Foto: Fredric Lindberg.

För Malins familj har motion blivit en livsstil

Malin Drugges familj tränar och idrottar

året om. De många aktiviteterna

har blivit en livsstil som engagerar.

– Det ger ett fysiskt och psykiskt

välmående. Träningen ger en möjlighet

att rensa tankarna, och på sikt

handlar det om att hålla sig frisk. Att

träna är att investera i sig själv.

Familjen består av Malin, Niklas och deras

två döttrar – 18-åriga Wilma och den två år

yngre Fanny. Fanny ser just nu fram emot ett

år i Australien som utbytesstudent och Wilma

satsar på sin utbildning.

Båda har spelat fotboll ända sedan de var små

- Fanny spelar i division 2 med Assis andralag

och Wilma återfinns i samma division med

Gammelgårdens IF.

– Vi har mycket fina förutsättningar att utöva

fotboll i Kalix, fina planer och bra föreningar.

Möjligheten att utvecklas med fotbollen är stor,

säger Malin.

Älskar att motionera

Alla i familjen tycker om att röra på sig, och

de var mycket ute i naturen redan när barnen

var små. Döttrarna tränar även annat vid sidan

om fotbollen, och Malin berättar att träningsintresset

präglade familjen även innan barnen

föddes.

– Jag och Niklas åker skidor, springer och

Familjen Druggge Lindgren består av pappa Niklas Lindgren, mamma Malin

Drugge samt döttrarna Wilma och Fanny Lindgren.

cyklar i skogen. På sommaren paddlar vi

kajak, åker rullskridskor och ibland även

rullskidor som ett komplement till löpning.

Under vintrarna är det skidor och gym som

gäller för familjen. När Fanny och Wilma

var yngre åkte de mycket slalom, och tävlade

också i längdskidor. Wilma åker fortfarande

längdskidor som en motionsform tillsammans

med Malin och Niklas.

– Vi har extremt fina skidspår i Kalix. Det är

något som gynnar alla, från elitåkaren till den

flitiga motionären eller den som bara åker vid

enstaka tillfällen. Gammal som ung!

Motion i vardagen

Malin vill ständigt utmana sig själv, och det

erbjuds på tisdagar.

– Det är väldigt välbesökt, av alla åldrar. Framför

allt är det mycket barn, som åker pulka,

skidor och skridskor. Det är jätteroligt och jag

deltar gärna på den typen av aktiviteter, för att

visa att jag uppskattar dem.

Naturen ger livskvalitet

I sommar ser Cecilia fram emot att få tälta, för

henne är livskvalitet att vara i naturen tillsammans

med dottern och hundarna.

– Jag älskar att tälta! Jag är en friluftstältare och

vill inte bo på camping med klippta gräsmattor,

utan vi går ut i skog och natur.

Cecilia Westerlund fastslår att det inte behöver

kosta pengar att vara aktiv.

– Det finns mycket i Kalix för barnfamiljer,

som inte behöver kosta mycket. Vi har många

fina grillplatser och platser där du kan tälta i

naturen.

– Min dotter tycker också om att besöka Ponderosa

där de får lära sig att ta hand om djur,

pyssla och träffa jämnåriga. Många som bott i

Kalix hela sina liv kan nog bli lite hemmablinda,

men det finns massor att göra bara man ser sig

omkring.

gäller inte minst i träningen.

– Jag tycker om att

krångla till det lite, som en

utmaning. Jag kan säga till

mig själv, ”fixar jag detta?

Jag testar!” Jag älskar att få

ett mervärde i det jag gör.

Tittar jag på en fotbollsmatch

passar jag på att

träna hunden, och om jag

ska gymma springer jag dit

med ryggsäck. Varför göra

transportsträckan enkel?

Jag har alltid en strategi i

det jag gör.

Familjens två hundar -

Zelma och Penny - håller igång tillsammans

med Malin.

– Jag älskar att hålla på med hundar. Med

Penny är jag aktiv i träningsgrupper inom

bland annat lydnad och apportering.

Kalix har mycket att erbjuda

Familjen trivs i Kalix och Malin säger att det

bästa med orten är naturen och hur mycket

Kalix har att erbjuda den som vill vara aktiv

och idrotta.

– Vi har en underbar natur inpå knutarna,

och fantastiskt goda möjligheter att vara aktiva

och utöva olika sporter. Vi har fina sjöar att

fiska i, flera gym och elljusspår. Vi har närheten

till allt. Vattnet, skogen och fritidsanläggningar.

INFO KALIX MAJ 2017 13


Tillgängligare djur- och naturupplevelser

Emma Danhall och Ronja Revholm sköter om ett av

fåren vid Ponderosa 4H-gård i Stråkanäs.

På Ponderosa 4H-gård i Stråkanäs kan de allra flesta uppleva getter, får, höns

och kaniner. Sara Beckman - sekreterare i 4H i Norrbotten – berättar att

verksamheten nu håller på att tillgänglighetsanpassas så att ännu fler ska kunna

besöka gården.

– Målet är att vara tillgänglig för alla. Du ska kunna ta dig fram, hantera djuren,

och vara med på alla aktiviteter även som rörelsehindrad.

Aktiviteterna på gården syftar till att ge besökarna

kunskaper om djur, natur, odling och

hantverk. Här upplevs bland annat kretsloppet

i livsmedelsproduktion, från gödsel och kompostering

till odling och foder.

Hantverk och matlagning

Här får besökare också lära sig hållbar hantverkstradition

och matproduktion med hjälp

av råvaror som finns på gården.

– Vi klipper våra får själva och sparar ullen

här, och använder den exempelvis till att tova

och göra garn av, berättar Sara Beckman.

Som 4H-gård måste Ponderosa också bidra till

att bevara svenska lantraser.

– Ett kommande projekt är att skaffa Mellerudskaniner,

som vi kommer att föda upp för

att ta vara på både kött och pälsar. Vi kommer

också att skaffa Linderödssvin samt kor och ett

par oxar.

Sara Beckman berättar

att 4H-gården Ponderosa

håller på att tillgänglighetsanpassas.

Hälsofrämjande effekter

Ponderosa vill inte bara hjälpa våra lantraser

att överleva, utan också ge invånarna i Kalix en

värdefull upplevelse, och Sara Beckman tror på

djurens hälsofrämjande effekter.

– Att umgås med djuren är lärorikt och

nyttigt för barn, men kan också vara givande

för äldre människor. Personer med demens,

utvecklingsstörningar eller andra funktionsnedsättningar,

reagerar ofta väldigt positivt på

kontakt med djur.

Många äldre som Sara möter genom sitt jobb

berättar att de bott på gårdar med djur som

unga.

– De lyser verkligen upp när de kommer

hit. Det är rörande och känns bra att ge dem

chansen att få känna på det igen. De flesta av

våra besökare är barn, men alla är välkomna

hit oavsett ålder. 4H-gården är en mötesplats

för alla!

Tama och populära djur

Gården jobbar också med egen kompostering

och odling, men djuren är det inslag som

besökande barn uppskattar mest. De flesta av

gårdens djur är vana vid hantering som att gå i

sele, även hönsen.

– Vi brukar träna agility med djuren. De

får gå runt konor och sådär, berättar Emma

Danhall.

Hon och kompisen Ronja Revholm har

spenderat flera timmar tillsammans med djuren.

Dagen på Ponderosa avrundas med att de

tvättar händerna och går in i köket för att baka

sockerkaka. Kakan bakas såklart på ägg plockade

direkt från gårdens egna höns.

Ponderosa har varit lite vilande i perioder de

senaste åren men idag finns många planer, och

Sara Beckman tror mycket på gårdens framtid.

– Vi har mycket nytt planerat bara det här

året, och även planer för kommande år.

Kalix Sommarradio - Ett alternativ i etern

Kalixgrabben Viktor Nilsson ville ha ett annorlunda sommarjobb, och drog

därför igång sitt eget drömprojekt. Under sommaren uppmärksammas därför

Kalix i etern genom webbradion Kalix Sommarradio.

– Jag gör det här för att utmana mig själv, för att radio är roligt och för att jag

tycker det är kul att lära ut, säger Viktor Nilsson.

Nu närmar sig snart andra omgången av Kalix

Sommarradio med Viktor som projektledare.

Med hjälp av Kalix Kommun och Fria Pengar

har det blivit verklighet.

– Första sändningen är 16 juni, jag hoppas

verkligen att vi får många lyssnare! Men det är

mycket som ska ordnas innan starten. Inget

händer av sig själv, säger han och skrattar.

14 INFO KALIX MAJ 2017

Behöver ingen erfarenhet

För dig som inte har koll på vad Kalix Sommarradio

är sedan tidigare så är det ett projekt för

ungdomar som söker feriejobb och vill prova på

att arbeta med radio.

– Man behöver inte ha gjort radio förut för att

vara med, utan det räcker med att man vågar

bjuda lite på sig själv, förklarar Viktor.

Tanken bakom projektet

Under förra årets sommarradio lärde han sig

väldigt mycket, och han vill fortsätta utvecklas.

– Tanken bakom projektet är ju faktiskt att lära

sig nya saker, om sig själv och om andra. Du får

höra mycket vad andra tänker och tycker om

saker, och fundera ett varv till på vad du själv

egentligen tycker, förklarar Viktor.

Besök www.kalixsommarradio.se om du är

nyfiken på projektet eller har förslag på reportage

som Kalix Sommarradio bör dyka djupare i.


Socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Kalix kommun har flera socionomutbildade medarbetare, som hanterar olika personliga problem. InfoKalix har pratat med tre av

dessa socionomer för att få en tydligare bild av hur socialtjänsten egentligen kan hjälpa till. Personerna har valt att vara anonyma.

Ekonomiska svårigheter

Du som är i ekonomisk knipa kan få hjälp av

socialsekreterare, ekonomiskt bistånd.

”Det som känns skönt är att man kan leda

dem så att de kommer in på rätt spår.”

Socialsekreteraren kan bevilja pengar, insatser

och i vissa fall även bostäder till extremt utsatta

människor. Det går att ansöka om det mesta,

och det är socialsekreteraren som beslutar om

Problem gällande barn och unga

En mottagningssekreterare tar emot alla

anmälningar, ansökningar och inkommande

samtal som gäller barn och unga. Rådfrågning

och rådgivning ingår också i uppdraget.

Ansökningarna kommer oftast in via ett

personligt möte eller ett telefonsamtal

”Ibland ringer någon för att rådfråga, och

då bokar vi in ett personligt möte. Eller så

kör man det direkt på telefon.”

Skilsmässor och vårdnadstvister

En familjerättssekreterare arbetar med separerade

föräldrar som inte kan enas om vårdnad,

avslag eller bifall.

”Vårt mål är att de ska bli självförsörjande,

man ska vara hos oss så kort tid som möjligt”.

Alla måste göra sin egen ansökan. Innan beslut

tar socialsekreteraren eventuella kontakter

som behövs. Uppgifter från försäkringskassan,

sjukvården, sökanden eller dennes familj kan

exempelvis vara av intresse.

Beroende på vad ansökan gäller kan det också

vara nödvändigt att lämna in kontoutdrag.

”Tanken är inte att någon ska leva på socialbidrag,

utan det är det yttersta skyddsnätet

i samhället. Det handlar om extremt lite

pengar!”

Anmälningar kan också komma in via Norrbusmöten,

där socialförvaltningen träffar skola,

barn- och ungdomsmottagningen (BUM) och

olika aktörer som är involverade i ett barns liv.

Vid det första mötet ställer socialsekreteraren

frågor kring vilket behov som finns, och hur de

inblandade upplever situationen.

Gäller det mindre barn behöver bara vårdnadshavarna

delta, är det lite större barn kan

det ibland bara vara barnet. Efter det inledande

mötet inleds en utredning.

”Vi måste alltid göra en utredning innan vi

kan sätta in en insats.”

Utredningen genomförs av en handläggare och

får ta maximalt 4 månader. Under utredningen

görs utredningssamtal med vårdnadshavare

och barn. Konsultationsdokument tas också in

från exempelvis skola och sjukvård.

När utredningen avslutas beslutar socialsekreteraren

om en insats. Det kan exempelvis

handla om stöd till föräldrar, stöd till barn,

boende och umgänge.

Familjerättssekreteraren jobbar även med att

fastställa faderskap, göra adoptionsutredningar,

och att tillsätta särskilt förordnad vårdnadshavare

för exempelvis ensamkommande barn

som får uppehållstillstånd i Sverige.

”Det är stimulerande att få möta

människor. Det gäller också att vara otroligt

ödmjuk inför andra människors situation.”

De gör också utredningar på uppdrag från

tingsrätten, och det är inte alltid domstolen

håller med om familjerättssekreterarens

bedömning.

Alla från 18 år och uppåt kan ansöka om ekonomiskt

bistånd, om sökanden bedöms vara

obehörig hänvisas denne till rätt instans.

Så länge rätt handlingar kommer in i tid är

utredningsprocessen relativt snabb. Beslut

kommer oftast inom en vecka!

”Det finns det de som släpar och kanske

inte vill komma in med rätta handlingar

- och det är ju upp till dem - då avslutar vi

oftast utredningen för att de inte medverkar.”

Socialsekreterarna samverkar med andra

instanser som sjukvården, Försäkringskassan

och Arbetsförmedlingen, men har samtidigt

extremt hård sekretess.

”Vårt system gör att vi kan gå i andra

myndigheter och hämta information. Vi har

alltid skriftligt samtycke när vi gör det.”

stödsamtal, att tillsätta en kontaktperson, en

kontaktfamilj eller att göra en familjehemsplacering.

”Det finns en hel del insatser, och vi brukar

vara ganska bra på att ta fram och skräddarsy

efter individens behov.”

Samtliga vårdnadshavare måste alltid godkänna

insatsen. Barn över 15 år kan ansöka själv

utan vårdnadshavare, men för att det ska bli en

insats behövs vårdnadshavares godkännande.

Samtalen kan ibland upplevas som lite obehagliga.

”Det gäller för oss att visa medkänsla, men

samtidigt ser vi alltid till barnets bästa och

det är det vi alltid utgår ifrån.”

Kommunens socialsekreterare har alltid beredskap,

och man når dem via polisen. Om det är

utanför arbetstid ringer du 114 14 för att kopplas

till socialjouren.

”Det kan vara väldigt påfrestande, för att

man har en annan uppfattning om hur det

kanske blir bäst.”

Separerade föräldrar bör vända sig till en familjerättsekreterare

så fort de upplever att de inte

kan samarbeta.

”Förhoppningsvis kommer de till oss, för

går man till domstolen blir det oftast en

långvarig och djupgående process som brukar

påverka negativt.”

Du kommer i kontakt med Familjerättssekreterarna

via kommunens växel 0923-650 00.

INFO KALIX MAJ 2017 15


Träna med Kalix största hundklubb!

Kalix Kennelklubb är ortens största hundklubb. Den finns till för alla hundar

och hundintresserade, och verksamheten växer för varje år.

– Vi har en viktigt roll. Vi utbildar hundägare och bedriver fysisk och själslig

friskvård för människor i kommunen, säger klubbens PR-ansvarige Leif Bäckström.

Kalix Kennelklubb utbildar hundägare genom

kurser och föreläsningar, och ordförande

Kerstin Nordqvist berättar att klubben årligen

utökar kursutbudet.

– Ett vanligt missförstånd är att vi bara skulle

ha utställningsverksamhet. Vi har idag många

hundsporter hos oss och utbudet växer hela

tiden. Under våren håller vi exempelvis vår

första kurs i den nya tävlingsgrenen Nosework.

Aktiviteter av hög kvalitet

Kalix Kennelklubb har utbildade instruktörer,

och en egen rallylydnadsdomare håller på att

utbildas. Det är mycket värt för klubben, som

lägger stor vikt vid att kunna erbjuda hög kvalitet

på aktiviteterna.

– Vi som håller till här har lång erfarenhet av

hund. Vi har en kompetent styrelse, duktiga

kommittéer som har ansvar för olika delar av

verksamheten, och en riktigt bra lokal.

De senaste åren har stora satsningar gjorts på

skidspåren i Djuptjärnsområdet, där Kalix

skidstadion finns.

– Vi har bland annat investerat i en ny bro,

breddning av stadion och massor av spår, säger

Karl-Göran Lindbäck.

Sedan den invigdes hösten 2014 håller klubben

Eukanuba Arena i Djuptjärn, och lokalen

får mycket beröm från alla håll. Det kommer

hundintresserade för att träna i lokalen även

från Haparanda, Råneå och Luleå.

”Alla är välkomna!”

Klubbens träningskväll på torsdagar med

öppet hus är välbesökt och stämningen alltid

hög.

– Vi vill vara en generationsöverbryggande

mötesplats och sprida kunskaper om god

hundhållning. Även om vi vill uppmuntra

till att våga tävla eller ställa ut sin hund så har

de allra flesta helt enkelt ambitionen att få en

lydig och lycklig hund i vardagen. Det betyder

mycket för den enskilde, för hunden och samhället,

säger Kerstin Nordqvist.

Hon betonar att klubben finns till för alla

hundintresserade.

På somrarna går skidspåren att använda till

promenader och löpning. Det finns fem olika

sträckor i Djuptjärn, från 2,5 till 15 kilometer

långa. Älvsspåret som är det populäraste

motionsspåret under vinterhelgerna sträcker

sig på älven från Björknäs till Risön, vilket är 10

– Du behöver inte ha en renrasig hund för att

komma hit och träna, alla är välkomna!

”Goda vitsord”

I maj avslutar klubben vårsäsongen med en

utställning. Här bjuds bland annat på en uppvisning

med Sabine Åström, som har tävlat

med svenska landslaget i freestyle.

– Freestyle är en sport som går ut på att

hundföraren visar lydnadsprogram till musik,

förklarar Kerstin Nordqvist.

Ett kortare sommaruppehåll följer innan planeringen

av en höstsäsong med nya tävlingar

och utställningar drar igång.

Kalix Kennelklubb får ofta goda vitsord av

domare och besökare för sina arrangemang.

– Vi får ofta höra att det är välordnat och

trevligt, och många säger att de vill komma

tillbaka, säger Leif Bäckström.

Fortsatta investeringar på skidspåren i Kalix kommun

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck konstaterar att Kalixborna är nöjda med

sina skidspår, då de fick mycket beröm den gångna säsongen. Men han lovar att spåren

ska utvecklas ännu mer inför nästa säsong.

16 INFO KALIX MAJ 2017

kilometer enkel väg.

Fritids- och kulturförvaltningen försöker

nu också lösa medel för att kunna tjuvstarta

skidsäsongen framöver.

– Vi har önskat en anläggning som gör

konstsnö för att kunna komma igång tidigare

på året ute i Djuptjärn. Preliminärt inför

budget 2018 har vi fått det som ett investeringsobjekt,

avslöjar Karl-Göran Lindbäck.


Distriktsmästerskap i drag med hundekipage

I början av året bildade Kalix Brukshundsklubb en arbetsgrupp. Idén att anordna

ett klubbmästerskap i drag föddes snart, och den 18 mars blev det verklighet.

– Det kändes perfekt. Både för att träffa andra draghundsintresserade och

för att visa upp sportens bredd, säger Linnéa Utterström, som varit involverad

i arbetet.

Allting tog sin start då Kalix Brukshundklubb

arrangerade en föreläsning med Tom Bohman

i början av året. Målgruppen var alla som var

nyfikna på hur man kommer igång med att

träna och tävla med draghund. Intresset för

drag visade sig vara stort, och därför skapades

en arbetsgrupp i syfte att få igång en aktiv draghundsverksamhet

i klubben.

– Det började egentligen i en önskan att köra

tillsammans med andra, i och med att man

ofta tränar ensam. Vi pratade om hur vi ville

kunna tävla för en lokal klubb och göra reklam

för orten, berättar Linnéa.

Önskemål under temadag

För att ge intresserade ytterligare motivation

att komma igång, arrangerades bland annat

en temadag kort efter föreläsningen. Där kunde

man bland annat känna på olika typer av

utrustning och få hjälp med sin skidteknik.

När önskemål om att arrangera ett klubbmästerskap

togs upp i arbetsgruppen, beslutade

den att genomföra det redan i år.

Stor bredd

Under klubbmästerskapet arrangerades en

enklare klass för barn samt klasser för hunddrag

på skidor, spark och släde. Skidklasserna

tävlade på skidstadion, och klasserna med

spark och släde höll till nere på älven. Olika

hundraser deltog också, och Linnéa Utterström

vill uppmuntra alla som är nyfikna att

testa på drag.

– Drag är både en motionsform och ett samarbete.

Du är ett team tillsammans med din

hund. Jag har sett en chihuahua med dragsele i

Kalix. Allt beror på vilken ambition du har, du

måste såklart anpassa dina mål efter vad du har

för hund.

Barmarksdrag i sommar

I sommar planerar klubben att arrangera

tävlingar i barmarksdrag. Ambitionen är att

klubbmästerskapet i drag ska bli en tradition

för Kalix Brukshundklubb, och planeringen

inför nästa vinter har redan påbörjats.

– Vi har redan fått flera förfrågningar om,

och intressenter för samarbeten. Vi tar gärna

emot önskemål om aktiviteter, både sådant

som passar den erfarna och nybörjaren, säger

Veronica Jägerving.

Hon är en av de som engagerat sig i draghundssektorn,

och hon betonar precis som

Linnéa att drag är en sport för alla.

– Storleken på hunden spelar inte någon

roll, man måste bara lägga upp träningen efter

hundens förutsättningar.

Kalixtalangen Edwin satsar stenhårt på de alpina grenarna

Sedan han började träna alpint vid 7-8 års ålder har Edwin Lundbäck gått från klarhet

till klarhet, och idag är 15-åringen en av Kalix Alpinas största talanger.

– Jag började träna alpint för att min syster tränade alpint, och för att mamma och

pappa ville att vi skulle kunna hänga med i alla backar som de ville åka i.

Från början tränade Edwin två dagar i veckan

men de senaste tre åren har han ökat träningsdosen,

och så länge skidsäsongen är igång

tränar och tävlar han alpint. Under sommaren

tränar han fotboll.

–Det är så roligt! Jag gillar att tävla! Och fotbollen

ger variation och bra konditionsträning.

Edwin har alltid legat i topp i sin åldersgrupp

och vunnit det mesta.

Den gångna säsongen var han exempelvis på

åtta kvaltävlingar i Ungdoms-SM, med pallplaceringar

i samtliga. I och med det är han också

Norrbottens och Västerbottens högst rankade

åkare i grenarna slalom, storslalom, super G

och störtlopp.

Edwin drömmer om att kunna leva på sin

sport, och är ytterligare ett steg på vägen då han

har antagits till skidgymnasiet i Gällivare.

Han lovar dock att även framöver åka för

Kalix Alpina.

INFO KALIX MAJ 2017 17


Jujutsu - en kampsport som passar alla

På jujutsuklubben i Kalix tränar både vuxna och barn. Rick Larsson har tränat

jujutsu i tio år och har svart bälte – numer är han själv också tränare i klubben.

– Alla kan träna jujutsu! Du gör det du orkar utifrån dina egna förutsättningar,

understryker han.

Klubben kör ibland med drop-in för att ge

olika människor chansen att känna efter om

jujutsu passar dem. Det är populärt, och Rick

ser ljust på kampsportens framtid i Kalix.

– Det är många som vill komma för att testa

på sporten, de kanske hör om träningarna från

någon kompis och hänger med. Det är väldigt

roligt. Tidigare var det svårt att få tjejer att börja

men det har vänt de senaste åren, och vi har nu

flera tjejer som tränar i klubben.

Självförsvarsgrupp för tjejer

Under sommaren finns planer på ett sommarläger

för yngre jujutsu-utövare, och en självförsvarsgrupp

för tjejer är också på gång.

– Det handlar om exempelvis frigöringstekniker

och distansträning, att lära sig att hantera

förövare utan att gå in i fight.

Rick beskriver jujutsu som en varierad och

komplett kampsport. Det är inte bara fokus

på slag och sparkar utan mycket tekniskt med

exempelvis blockeringar och kastteknik.

– Det tar lång tid innan man behärskar alla

tekniker.

Tar tid att bli bra

Hur länge det tar att bli duktig är individuellt.

Rick förklarar att det tar några år att bli bra -

och ännu fler att bli riktigt bra!

– Efter ett år är man hyfsat duktig, då är man

funktionell inom grundteknikerna, men vill

man bli riktigt bra tar det självklart längre än

så. För att få svart bälte i sporten krävs ungefär

fem års kontinuerlig träning.

När du första gången kommer för att träna

stöter du på många nya begrepp och termer på

japanska, men Rick förklarar att det viktigaste

inte är att memorera namnen.

– Till en början är själva övningarna såklart

viktigare att kunna än namnen. Men det är

nödvändigt att lära sig både och. De används

så ofta att det kan vara lika bra att lära sig dem

från början.

Träning som passar alla

Det är långt ifrån alla som har svart bälte som

mål med sin träning. Många kommer och

tränar för att de helt enkelt tycker att det är en

rolig träningsform.

Nya medlemmar är alltid välkomna, och träningen

anpassas alltid efter de minst erfarna.

Rick Larsson berättar att instruktörerna

samtidigt lägger upp träningen så att de som

tränat längre ska få ut något av passet varje

gång.

– Vi har både gamla och unga i klubben. Vi

anpassar alltid träningen efter hur personen

mår och fungerar. Vi utgår från varje individ,

även när vi tränar tillsammans i grupp.

18 INFO KALIX MAJ 2017


KALIXKRYSSET

VECKA

29 I

KALIX

FABU-

LÖSA

LÖPA-

REN

DEN

NAUTIS-

KA ÄR

1.852 M

TALAS

ÄVEN I

KALIX

FISK

INSPE-

LAD

DIJON

VÄXT-

SAFT-

IGE

TULL-

KONVEN-

TION

MJUKT

TYG

VURM

OLD-

TIMER

HÖRS

MYGGA

RODDE

UTAN

SOLD

BRYT-

ER

ISEN

NIT-

ÄLSKAR

NAPOLE-

ONSTIL

KAZAK-

STAD

NALLE-

KULOR

SNABB-

LÄSER

SOM 4

VÄRKA

ÄR

PLATT

NUMERA

IN-

STÄLL-

SAM

BABY-

SPRÅK

SUPER-

MAKT

STATER

OMLADD-

NINGS-

METOD

FÖR AK

MER

SÄR-

PRÄG-

LAD

KUST-

AR-

TILLERI

RUNT E

HAR MED

LUFT ATT

GÖRA

LÖJROM

I MJUKT

TUNN-

BRÖD

TIMBUK-

TU-

DIAKITÉ

LÄGGA

TILL

FOND-

SYSTEM

REN-

HÅRIG

SÄTTER

TONEN

LENA

ÅHMAN

KIND

MOT

KIND

SKÖNJA

STORK


TEHE-

RANÅK

Bild: 8x6 rutor

72-17_

6721.JPG

UR-

SPRUNG

MED GT

OCH NT

BLOD-

KÄRL

RÖREL-

SELÄRA

FIRAS

29 JULI


HÄDAN

FALLA

RIKLIGT

DATA-

FREAK

BLIR

HÄST

SKIVA

GER

FALLNA

TRÄD

Ö

LÄNGST

UT

KUNG-

LIGT

UNDER-

HÅLL

JYCKE

KULTUR-

MJÖLK

OXUDDE

72-17

MAGY-

AR

VÄDER-

STRECK

Bild: 7x6 rutor

72-17_

IMG_0586

GÅR ATT

DELA


GRATTIS till de fem personer som vann

Julkrysset i InfoKalix nummer 3, 2016! De

lyckliga vinnarna får varsin ”Kalixpåse”

med smått och gott.

Folke Björkman, Kalix-Nyborg

Ulla-Britt Persson, Kalix

Ann-Cathrin Persson, Kalix

Tommy Eriksson, Kalix

Börje Eriksson, Kalix

Vinnarna har underrättats!

DISTRI-

BUERA

BRU-

TEN

MARK

SOM

KAN GE

POP-

CORN

TUMLA-

RE

RÄNNA

Fem priser lottas ut bland

er som hittat lösningen.

Skicka in din lösning senast

23/6-2017 via e-post

till infocenter@kalix.se,

alternativt brevledes till:

Kalix kommun

”Kalixkrysset”

952 81 Kalix

BÅTTÄV-

LINGEN

VINTER-

SÖMN

SKYDD

HÄST-

MÄNNIS-

KA

ÄTER

SIG IN I

I BE-

STICK-

LÅDA &

PÅ BÅT

A

S

ALFA

OCH

OMEGA

DYKAND

AVKAST-

NINGAR

SAMTID

MÖNST-

RAR

BORT

FRÅN

VITA-

MIN

Jag har löst Kalixkrysset...

I de skuggade rutorna: ____________________________

_____________________________________________

Namn: _______________________________________

Adress:________________________________________

Postnr: _____Postadress: _________________________

Telefonnummer: ________________________________

INFO KALIX MAJ 2017 19

More magazines by this user