Views
11 months ago

Exempelrapporter

Energirapport med smarta

Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-09-08 Adress/ort: Opalstigen 14, Tyringe Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande av byggnadens energianvändning genom mätning eller beräkning ska avspegla den uppmätta och normaliserade energianvändningen. Indata i energiberäkningen ska överensstämma med byggnadens och installationernas egenskaper. Normalisering innebär korrigering av uppmätt energi vid fastställande av byggnadens energianvändning knuten till normalt brukande och för ett normalår. Högre eller lägre förbrukning kan bli fallet med annat brukarbeteende. Det är viktigt att man innan en eventuell åtgärd utförs kontaktar en expert inom området för att förvissa sig om att åtgärden inte kan skada huset och att det förväntade resultatet verkligen infinner sig. För mer information om Boverkets beräkningsmetodik och regler om ”Energideklarationer” läs mer på http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ben---bfs-201612

BYGGNAD & YTA: Byggnaden som är på 1 våningsplan med källare har en A-temp (uppvärmd golvarea > 10 °C) på totalt 224 m². Källare är då inräknad. UPPVÄRMNINGSSYSTEM: Normaliserad inomhustemperatur under eldningssäsong cirka: 21 °C. Byggnaden värms upp med oljepanna (CTC 1100, år 2000) samt luft/luftvärmepump (Panasonic, år 2005). VENTILATION: Byggnaden har idag ventilation genom självdrag. Läs mer om hur du underhåller/ förbättrar din ventilation i bilagan ”Smarta Energitips”! REKOMMENDATIONER: Ni kan alltid kontakta oss för vidare konsultation före en eventuell åtgärd. I byggnader med oljepanna kan värmesystemet med fördel bytas ut till en luft/vattenvärmepump/bergvärme, läs mer under ”Föreslagna åtgärder”. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: Energiförbrukningen som har använts i beräkningarna styrs av Boverkets regelverk BEN och skall spegla vad en kommande ägare kan förvänta sig att byggnaden/ byggnaderna kommer att förbruka vid normalt brukande. För mer information om hur beräkningarna är gjorda vänligen gå in på följande länk. http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ben---bfs-201612/ Förbrukning för hushållsel och varmvattenberedning är anpassad utefter husets storlek och typ av installationer. Energiförbrukning för hushållsel och varmvattenberedning kan förväntas att ändras utefter kommande ägares nyttjande av fastigheten. Ägaren uppger att förbrukningen för olja är cirka 1,7 m³/år med deras förutsättningar. Energiinnehållet är beräknat till 10 000 kWh per m³. För allmänna energispartips, läs mer i bilagan ”Smarta Energitips”!

RAPPORT IT-övergripande 2012.pdf - Region Halland
EDB Bank och Finans Sverige - IDG
hållbar fjärrvärme - Kungliga Tekniska högskolan
Handbok för riskanalys - Myndigheten för samhällsskydd och ...
Nytt & Noterat - och Lantbruksakademien
Årsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun
ÖP_Del 6 Karaktärsområden med röd markering ... - Vellinge kommun
2. Internationellt samarbete, teknisk utveckling och klimat ...
Fördjupning av befintlig farled till Hargshamn - Länsstyrelserna
Vi håller utrustningen igång (1747 KB) - Electrolux Laundry Systems
Ladda hem (1 MB) - Länsstyrelserna
Årsrapport 2007 från Tåkerns Fältstation
inventering av skogs- och naturvårdslagarnas skyddade biotoper
Kompletterande arkeologisk utredning - Rabbalshede Kraft
Kurser och seminarier Hösten 2011 – Våren 2012 - Inspecta
Husdjur i Sverige 2040 - Gradvis
1225 kB, öppnas i nytt fönster
AM förtryck.indd (pdf) - Statistiska centralbyrån
Försäljning Mötesplatser från utställning Borås - Edsbyn Inredningar
Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem
Budget-M-Malmö-2016-final
Miljo-ekonomi-politik-2014-wl
ENERGIEFFEKTIVISERING - - IUC-Trä
Spendrups arbete för hållbar utveckling stående A4.indd