Views
9 months ago

Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018

Traces of the use of stone splitting using old, manual drilling techniques in forest and field in the neighbourhood of Storvreta village (Uppsala county, Sweden).

Om innehållet I den

Om innehållet I den första delen av Spännande stenplatser i Storvretabygden ägnade vi särskild uppmärksamhet åt det traditionella stenhuggeriet som inte hade något inslag av borrtekniker. I denna den andra delen ska vi i stället fokusera på det borrkluvna stenmaterielet där borrtekniker använts i stenklyvningens tjänst. Ett ganska vitt spektrum av klyvplatser kommer att redovisas i bild och text. Eftersom klyvplatserna är så olika, så finns det skäl att anta att framhuggningen av det borrkluvna stenmaterialet kan ha haft flera olika syften. På flera ställen i presentationen återkommer vi till frågor om det borrkluvna stenmaterialets funktion. Och vi kommer flera gånger att utmana den ganska vanliga föreställningen att det uteslutande handlar om husbehovshuggningar, där stenmaterialet forslades från klyvplatsen för att användas till husgrunder, jordkällare, portstolpar, stentrappor etc. i närliggande byar och gårdar. Vi kommer naturligtvis kort att stanna till inför själva borrteknikens användning i stenklyvningens tjänst. Det rör sig egentligen inte om en teknik, utom om åtminstone två olika tekniker (radklyvning där flera grunda klyvhål anläggs tätt i rad och enkelhålsklyvning, där klyvning sker utifrån ett enda djupt borrhål). Vi lär oss att känna igen de båda teknikerna genom att beskriva kluvet stenmaterial i bl.a. olika kyrkogårdsmurar. Så vitt jag känner till är frågan om borrklyvningens ålder inte närmare utredd. I presentationen gör vi ett försök att undersöka förekomsten av borrkluvna block i olika daterbara stenanläggningar för att den vägen åtminstone närma oss den bortre tidsgränsen för stenborrningens användning i stenklyvningens tjänst.

Det är fortfarande mycket som är outforskat, när det gäller borrkluvet stenmaterial. Delvis kanske beroende på att fackarkeologerna hittills inte visat något större intresse för det borrade stenmaterialet. Och delvis kanske också beroende på att klyvplatserna är äldre än vi tror. Det finns inga utövare av det gamla stenhuggeriet, där borrtekniker användes, och heller inga ögonvittnen kvar i livet. Och stenhuggarna har sällan lämnat några skriftliga berättelser efter sig. Det finns visserligen berättelser av typen: min far berättade att man förr, när jordbruksarbetet så tillät, gick ut i skogen och högg sten för framtida behov. Men hur länge sedan var det egentligen och i hur många generationer har fäder sagt så till sin barn? Och varför infann sig inte det där framtida behovet, eftersom det vimlar av överhuggningar (material som aldrig avhämtats)? Och varför högg man egentligen så långt ute i skogen, när man oftast hade lämpliga block för huggning kring stugknuten? Och varför ser vissa klyvplatser inte ut som kaotiska skrotstenshögar utan mera som avsiktligt byggda stenmonument, som tycks skylta för någon viktig företeelse? Jag skulle naturligtvis bli mycket glad om min presentation kunde bidra till att höja intresset för det borrkluvna stenmaterialet i hag- och skogsmarker och även på stenrika impediment i fältlandskapet både hos fackarkeologer och hos den stora allmänheten. Omfattningen av klyvplatser med borrkluvet stenmaterial i våra marker behöver närmare inventeras. Merparten av klyvplatserna är bortglömda och skulle behöva återidentifieras både för att förbättra kunskapsläget allmänt, men också för att ges ett lagligt skydd (som fornlämningar eller som övriga kulturhistoriska lämningar) så att de så långt som möjligt skulle kunna skyddas vid skogsavverkning och markberedning och vid exploatering av mark för anläggning av vägar och bostäder. Så förhoppningsvis ses vi nästa gång i skogen vid några borrännor vid någon vacker klyvplats. Jag bjuder på kaffe!

 • Page 1 and 2: Text och Bild: Sven-Inge Windahl 20
 • Page 3 and 4: Borrat block på bergshöjd vid Ful
 • Page 5 and 6: Andra presentationer Eftersom jag u
 • Page 7 and 8: Block i Storskogen med grunt borrh
 • Page 9: Om innehållet
 • Page 13 and 14: Allmänt om stenklyvning med borrte
 • Page 16: Två klyvtekniker med borr, som sam
 • Page 20: Ett vackert hugget portstolpe-likna
 • Page 23 and 24: Exempel på olika instruktionsfilme
 • Page 26: Fotot på motstående sida illustre
 • Page 30 and 31: Det är ofta så här vi ser stenhu
 • Page 32 and 33: Stenkonst med klyvborrännor i Str
 • Page 34: Bilden visar en mycket vackert arra
 • Page 38: I ett höglänt skogsparti ganska l
 • Page 42: Bilden på motstående sida visar l
 • Page 45 and 46: Borrännor på kluvna block - exemp
 • Page 48: Ännu en vackert huggen sten i samm
 • Page 52: Borrännor efter radklyvning i kyrk
 • Page 56: Borrännor i block som utsatts för
 • Page 60:

  Borränna efter enkelhålsklyvning

 • Page 64:

  I ett parti av kyrkogårdsmuren vid

 • Page 68:

  I ett parti av kyrkogårdsmuren vid

 • Page 71 and 72:

  Tensta

 • Page 73 and 74:

  ?

 • Page 75 and 76:

  Svåridentifierade borrännor Det k

 • Page 78:

  Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 82:

  Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 86:

  Svagt markerad klyvborränna på mo

 • Page 90:

  En av de vackraste oborrade klyvpla

 • Page 94:

  Stenkonst i Storvretabygden när de

 • Page 98 and 99:

  4. Exempel på klyvplatser i skog o

 • Page 100:

  4.a. Klyvplatser i skogsmark Klyvpl

 • Page 104:

  I ett skogsområde vid Fullerö hit

 • Page 108:

  Klyvplats i skogsparti nära bron

 • Page 112:

  Klyvplats ute i Storskogen (se ocks

 • Page 116:

  Liten klyvplats på kalhygge i Full

 • Page 120:

  Efter mycket letande hittade jag ä

 • Page 124:

  På en blockkant hittar jag till sl

 • Page 128:

  På ett blockstycke syns flera grun

 • Page 132:

  Liten klyvplats i Storskogen (bakom

 • Page 136:

  Det här blocken vars framsida kluv

 • Page 140:

  Bilden visar den långa vertikala b

 • Page 144:

  Även långt inne i storskogen hitt

 • Page 148:

  Klyvplats i Fulleröskogen, där et

 • Page 152:

  När vi kryper ännu närmare ser v

 • Page 156:

  Klyvplats i skogsmark (nära Stenhe

 • Page 160:

  Borränna efter centralt anlagt dju

 • Page 164:

  Lång klyvborränna på huvudblocke

 • Page 168:

  Framför klyvplatsen står ett mär

 • Page 172:

  Borränna efter stenklyvning på de

 • Page 176:

  Stenhuggning med borrteknik i Fulle

 • Page 180:

  Liten klyvborränna på block i sko

 • Page 183 and 184:

  Lärk på vintern

 • Page 186:

  Att det här är en husbehovsstent

 • Page 190:

  Man skulle gärna ha velat vara med

 • Page 194:

  Rest av ett större block, där ste

 • Page 198:

  Närbild på en del av en lång kly

 • Page 202:

  Närbild på borrännan på blocket

 • Page 206:

  I hagmarken vid Ärentuna kyrka hit

 • Page 210:

  I mitten av närbilden ser man rest

 • Page 214:

  Framskrapad klyvborränna på snöt

 • Page 218:

  Detalj av borrännan i föregående

 • Page 221 and 222:

  De borrkluvna sprickstenarna I ett

 • Page 224:

  Bilden visar en del av det uppspruc

 • Page 228:

  I klyvsprickan mitt upptäcker man

 • Page 232:

  Bilden visar en del av det uppsprä

 • Page 236:

  Mitt i sprickan och i det vackra l

 • Page 240:

  Mittsprickans klyvhål omgiven av v

 • Page 244:

  Klyvsprickan döljs av gröna blad.

 • Page 248 and 249:

  6. Borrännor och gränsmonument -

 • Page 250 and 251:

  Det låga stenen med sprickan verka

 • Page 252:

  I slänten upp mot höjdryggen i ki

 • Page 256:

  I sluttningen upp mot stenkullen (f

 • Page 260:

  Bakom gravkullen - till vänster -

 • Page 264:

  Närbild som visar hur stenhällen

 • Page 268:

  Klyvplatsen (samma som på föregå

 • Page 272:

  Lite längre bort på samma höjdry

 • Page 276:

  På översiktsbilden ser vi tydligt

 • Page 280:

  Det är kanske inte lätt att uppt

 • Page 284:

  För att förstå stenhuggarens avs

 • Page 288:

  Knappt två hundra meter från den

 • Page 292:

  Då och då händer det att man ute

 • Page 296:

  Den här mittkluvna stenen (i fårh

 • Page 300 and 301:

  7. Stenkaos med enstaka borrännor

 • Page 302:

  I stenkaos-miljöer förekommmer bo

 • Page 306:

  Bilden på motstående sida visar k

 • Page 310:

  Klyvborränna på mindre block när

 • Page 314:

  Men om nu stenkullens framsida kän

 • Page 318:

  I Fårhagens kant ner mot de lägre

 • Page 322:

  Den kaotisk stenplatsen vid Fuller

 • Page 326:

  Längre ner i stensluttningen finns

 • Page 330:

  Nedanför den runda flacka blockhö

 • Page 334:

  Ytterligare en arrangerad plats med

 • Page 338:

  Jag letade förgäves igenom kanter

 • Page 342:

  Jag fortsatte emellertid att unders

 • Page 346:

  När jag skrapar bort mossan på en

 • Page 350:

  Den pyramidformade blockhögen med

 • Page 354:

  Bara ett hundratal meter bort - på

 • Page 358:

  Ibland upptäcker man inte intressa

 • Page 362:

  På andra sidan av den kaotiska blo

 • Page 366:

  Vid ingången till det stora stenhu

 • Page 369 and 370:

  Borrännemonumenten med trolig grä

 • Page 371 and 372:

  Det bör understrykas att jag hitti

 • Page 374:

  En lång smal borränna löper vert

 • Page 378:

  Närbild som visar klyvborrännorna

 • Page 382:

  Det klyvborrhål som givit upphov t

 • Page 386:

  Närbild på de övre blockdelarna

 • Page 390:

  På ena sidan av den stora blockvä

 • Page 394:

  Det stora överhangsblocket med lå

 • Page 397 and 398:

  Bottendel Toppdel Mellandel

 • Page 400:

  Man kan kanske inte utesluta att bl

 • Page 403 and 404:

  äldre än de husbehovsstentägter

 • Page 406 and 407:

  Den skeppsliknande blockhögen vid

 • Page 408:

  I sluttningen ner mot kolonilottsä

 • Page 412:

  Den upprättstående Stenkolossen m

 • Page 416:

  Stenkolossen sedd från en annan vi

 • Page 420:

  Klyvhål har inte alltid tillverkat

 • Page 424:

  Alldeles nedanför den stora stenko

 • Page 428:

  Stort borränneblock med markant ö

 • Page 432:

  Det spruckna, upplagda borränneblo

 • Page 436:

  Någon vanlig stentägt för husbeh

 • Page 440:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 444 and 445:

  Den mindre upprättstående stenkol

 • Page 446:

  Två av den lilla stenkolossens sid

 • Page 450:

  Grund klyvborränna i underkanten p

 • Page 453 and 454:

  De ensamma borrännorna i flacka h

 • Page 456:

  När jag granskar den symmetriska s

 • Page 460:

  På ett mindre blockstycke i blockh

 • Page 464:

  Bilden visar den lite pyramidformad

 • Page 468:

  I närheten av det stora blocket fi

 • Page 472:

  I ett skogsparti nedanför Storvret

 • Page 476:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 479 and 480:

  Märkliga Borrhål och Borrännor I

 • Page 482:

  Till vänster i den ohuggna delen a

 • Page 486:

  Blockets baksida är släthuggen oc

 • Page 490:

  På en höjd långt inne i Storskog

 • Page 494:

  Då och då kan man i den höglänt

 • Page 498:

  En närbild av den uthuggna gränsm

 • Page 502 and 503:

  Ett exempel på märklig klyvning m

 • Page 504:

  Man tror nästan inte det är sant

 • Page 508:

  Vi stannar till en stund vid ”ste

 • Page 511 and 512:

  Klyvborränna på ”stentråget”

 • Page 514:

  I skogspartiet vid Norrbo finns ege

 • Page 518:

  Det ser faktiskt ut som om man anst

 • Page 522:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 526:

  Samma block sett från ena gavelsid

 • Page 530:

  Inne i Storskogen stöter man på d

 • Page 534:

  Öster om Tipptoppvägen (Basketvä

 • Page 538:

  På den sida som vetter mot kameran

 • Page 542:

  Till vänster syns en vertikal klyv

 • Page 546:

  Blockrester nedanför blocket och d

 • Page 550:

  I kanten av kolonilottsvägen -alld

 • Page 554:

  Närbild på den del av klyvspricka

 • Page 558:

  Under en cykeltur i Lälundatrakten

 • Page 561 and 562:

  Om borrännors ålder Hur länge ha

 • Page 563 and 564:

  Husgrunder Genom att studera ålder

 • Page 566:

  Bilden visar den mindre, gjutna ste

 • Page 570:

  I skogen i Stenhemstrakten - just i

 • Page 574:

  Och visst hittade jag en klyvborrä

 • Page 578 and 579:

  Stengrundspartiet på bilden inneh

 • Page 580:

  Med den här förstoringsgraden är

 • Page 584:

  I hela kyrkogårdsmuren vid Rasboki

 • Page 588:

  Längs ena sidan av Fyrisåns huvud

 • Page 592:

  Klyvborränna på en av de upplagda

 • Page 596:

  Bastionen Gräsgården vid Uppsala

 • Page 600:

  Gilleshus/tiondebod vid Vaksala kyr

 • Page 604:

  Närbild av borrännan i stenblocke

 • Page 608:

  En hög stentrappa leder upp till e

 • Page 612:

  Strävpelare vid Gamla Uppsala kyrk

 • Page 616:

  Klockstapeln vid Funbo kyrka Klocks

 • Page 620:

  Lång, tydlig klyvborränna i klock

 • Page 624:

  Närbild av klyvborrännor i stentr

 • Page 628:

  Gravhögen med det kallmurade gravv

 • Page 632:

  Borränna på block vid nedgången

 • Page 636:

  Borrännor på överdelen av gravst

 • Page 640:

  Fam. v. Dübens gravplats på Rasbo

 • Page 644:

  Trots den dåliga bildkvaliten kan

 • Page 648:

  Gamla grindstolpar Exempel från Li

 • Page 652:

  Ytterligare en gammal grindstolpe m

 • Page 656:

  Grindstolpe med avhuggen topp och g

 • Page 660 and 661:

  Analys av digitala bilder på Inter

 • Page 662 and 663:

  Summering av resultaten från en un

 • Page 664:

  Klyvplats i skogsparti nära åkerf

 • Page 668:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 672:

  Som synes sitter fortfarande en jä

 • Page 676:

  Bilden visar den kvarsittande järn

 • Page 680:

  Avslutande kommentar: mer fokus på

 • Page 684 and 685:

  Spännande stenplatser i Storvretab

 • Page 686 and 687:

  Klyvborränna i kanten av litet blo

 • Page 688 and 689:

  Spännande Stenplatser i Storvretab

ACC 290 Week 3 Discussion Question 2 - Accounting 290 Week Three / acc290dotcom