Views
11 months ago

ECPAT Gråzonsrapport 2017

En rapport om lagliga sexuella kränkningar av barn.

28 BEDÖMNING AV

28 BEDÖMNING AV GRÅZONSMATERIAL I PRAKTIKEN ––– I GRÅZONEN ”Kränkningen är större i och med att barnet behandlas som en handelsvara”. Precis som vår undersökning visar råder det tydligt delade uppfattningar om vad som ska ingå i en bedömning av en bild. Medan vissa, såsom hovrätten i detta fall, menar att det enbart är bilden i sig som ska granskas menar andra att andra omständigheter ska tas med i bedömningen – såsom en text med sexuellt syfte. 7.5 Kränkning av det enskilda barnet eller barn i allmänhet I anslutning till respektive del i enkäten fick respondenterna även besvara frågan om bilden utgjorde en kränkning av det enskilda barnet och/eller barn i allmänhet. Detta oaktat om bilden bedömdes vara barnpornografisk eller inte. Polis och respondent i enkätundersökningen. I ett flertal fall ansågs bilden utgöra en kränkning av barnet och/eller barn i allmänhet – även om bilden i sig inte bedömdes utgöra illegalt material. En åklagare menade däremot att en bild som inte kan bedömas som pornografisk inte heller kan vara kränkande i sig men att användningen av bilden kan vara det. Medan vissa kopplade kränkningen till om barnet i fråga kände till förekomsten av bilden eller ej menade andra att det i princip alltid var kränkande att publicera en bild på ett naket barn. En majoritet av respondenterna ansåg att graden av kränkning var större när bilden publicerades på en kommersiell webbsida eftersom det i regel bidrar till en större spridning. En annan faktor som i dessa fall ökade graden av kränkning var det faktum att barnet reduceras till en handelsvara. Det kan således konstateras att en majoritet av respondenterna ansåg att gråzonsmaterial innebär en kränkning av barnet och/eller barn i allmänhet.

BEDÖMNING AV GRÅZONSMATERIAL I PRAKTIKEN ––– I GRÅZONEN 29