Views
6 months ago

FINAL_FOREX Bank hållbarhetsrapport 2017

20

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten Till bolagsstämman i FOREX Bank AB, org.nr 516406-0104 Uppdrag och ansvarsfördelning Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 7-19 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Granskningens inriktning och omfattning Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. Uttalande En hållbarhetsrapport har upprättats. Stockholm den 27 mars 2018 Ernst & Young AB Jesper Nilsson Auktoriserad revisor 21

WSP Brand & Risks broschyr - WSP Group
Framtidens Bank & Försäkring - Svensk Försäkring
Närhet, pålitlighet och resultat - Tina Thelenius
Ladda ner Steria företagsbroschyr
Hälsingland Skåne Värmland - Textalk Webnews
Öppna hela nummer 5 som PDF - Inserve
Nämndplaner 2012 - Enköping
Från idé till färdig produkt - Midroc
Fullständigt program - Conductive
GreenLight Magazine #4 - 2017
Här kan du ladda ner hela Kinnarps Uppförandekod (pdf)
Miljö och socialt ansvar - KappAhl
Conscious Actions Highlights 2011 - About H&M
WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 - WSP Group
Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling - Institutet för ...
Hållbarhetsredovisning - Okq8
Ladda hem vår broschyr - Swerock
i 4 företag firar 10 år på Kungsgatan - Fokus Väst
Ladda ner PDF - Previa
René Chocron - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ
Verksamhetsberättelse 2012 - Posten Åland
DS (pdf 4 090 kB, öppnar nytt fönster - Försäkringskassan
AM9903_2014H02_BR_AM78BR1403
Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg - Svenskt ...
Kort om värdighetsgarantin - Gävle kommun
Uppförandekod - Infranord.se
10 TIPS - service - NALF
Drömmen om ett bättre liv - Migrationsverket
Produktpresentation Lagstadgad Olycksfallsförsäkring - Alandia ...