Views
2 weeks ago

FINAL_FOREX Bank hållbarhetsrapport 2017

20

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten Till bolagsstämman i FOREX Bank AB, org.nr 516406-0104 Uppdrag och ansvarsfördelning Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 7-19 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Granskningens inriktning och omfattning Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. Uttalande En hållbarhetsrapport har upprättats. Stockholm den 27 mars 2018 Ernst & Young AB Jesper Nilsson Auktoriserad revisor 21

WSP Brand & Risks broschyr - WSP Group
Framtidens Bank & Försäkring - Svensk Försäkring
Närhet, pålitlighet och resultat - Tina Thelenius
Ladda ner Steria företagsbroschyr
Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 - OP-Pohjolavuosikertomus 2012
Öppna hela nummer 5 som PDF - Inserve
Hälsingland Skåne Värmland - Textalk Webnews
Från idé till färdig produkt - Midroc
Hållbarhetsredovisning 2009 - Coca-Cola
GreenLight Magazine #4 - 2017
Conscious Actions Highlights 2011 - About H&M
SJ AB Årsredovisning 2010 - Årsöversikt (pdf)
2008 HÃ¥llbarhetsredovisning - Akademiska Hus
Mission Impossible Hanteringen av ... - if-insurance.com
Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling - Institutet för ...
i 4 företag firar 10 år på Kungsgatan - Fokus Väst
Vectura Hållbarhetsredovisning 2011
2010-06-21 Posten AB Hållbarhetsredovisning 2008 ... - PostNord
GreenLight Magazine #3 - 2017
SJ AB Årsredovisning 2010 - Årsöversikt (pdf)
GreenLight Magazine #5 - 2017
Nämndplaner 2012 - Enköping
Peabs etiska riktlinjer (PDF)
Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling - Institutet för ...
HÃ¥llbarhetsredovisning 2009 - Coca-Cola
att-bestc3a4lla-nc3a5got-anvc3a4ndbart-henrik-a1
Här kan du ladda ner hela Kinnarps Uppförandekod (pdf)