Views
3 months ago

FINAL_FOREX Bank hållbarhetsrapport 2017

20

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten Till bolagsstämman i FOREX Bank AB, org.nr 516406-0104 Uppdrag och ansvarsfördelning Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 7-19 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Granskningens inriktning och omfattning Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. Uttalande En hållbarhetsrapport har upprättats. Stockholm den 27 mars 2018 Ernst & Young AB Jesper Nilsson Auktoriserad revisor 21

WSP Brand & Risks broschyr - WSP Group
Framtidens Bank & Försäkring - Svensk Försäkring
Närhet, pålitlighet och resultat - Tina Thelenius
Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 - OP-Pohjolavuosikertomus 2012
Hållbarhetsredovisning 2009 - Coca-Cola
2008 HÃ¥llbarhetsredovisning - Akademiska Hus
Mission Impossible Hanteringen av ... - if-insurance.com
SJ AB Årsredovisning 2010 - Årsöversikt (pdf)
GreenLight Magazine #3 - 2017
Vectura Hållbarhetsredovisning 2011
2010-06-21 Posten AB Hållbarhetsredovisning 2008 ... - PostNord
Öppna hela nummer 5 som PDF - Inserve
Ladda ner Steria företagsbroschyr
SJ AB Årsredovisning 2010 - Årsöversikt (pdf)
GreenLight Magazine #5 - 2017
Från idé till färdig produkt - Midroc
att-bestc3a4lla-nc3a5got-anvc3a4ndbart-henrik-a1
Peabs etiska riktlinjer (PDF)
Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling - Institutet för ...
Hälsingland Skåne Värmland - Textalk Webnews
TJÄNSTER I FORDONSINDUSTRIN - Karlstads universitet
GreenLight Magazine #4 - 2017
Nämndplaner 2012 - Enköping
Conscious Actions Highlights 2011 - About H&M
företagspresentation - M3 Bygg
Ladda ner (pdf) - Make IT
VD- och styrelseansvar Ansvarsnavigator – erfarenheter av ... - If P&C
Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling - Institutet för ...