Views
3 months ago

Cykling nr 1 2018

SVERIGES CYKELRIKSDAG

SVERIGES CYKELRIKSDAG 2018 Partierna ense om riktningen – men inte vägen är representanter för riksdagspartierna samlades i den andra Cykelriksdagen någonsin var det gemensamma budskapet tämligen klart. Cyklingen måste öka, eftersom det gynnar såväl samhället i stort som individer. Däremot fanns meningsskiljaktigheter i fråga om hur detta arbete ska gå till. Det var en tämligen lugn debatt när fem av de sju riksdagspartierna möttes under Sveriges Cykelriksdag den 16 mars, på Svenska Cykelmässan. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade lämnat återbud med kort varsel. Samtliga tycktes eniga om att cykling är bra och något som behöver stimuleras. Däremot valde politikerna att belysa lite olika områden. Socialdemokraternas Johan Andersson pekade inte oväntat på vad de har åstadkommit, som införandet av elcykelpremien, stadsmiljöavtal, inrättandet av det nationella kunskapscentret Cykelcentrum i Linköping, och förra årets nationella cykelstrategi. Sofia Arkelsten, Moderaterna, var inte särskilt imponerad utan förklarade att cykelstrategin ”var för lite, för sent”. – Vi vill hellre se en handlingsplan. Flera av politikerna sa sig oroas över nedgången i cykling hos barn och unga. Det var ett område som särskilt lyftes av Liberalernas Nina Lundström, som vill se mer riktade stöd för att komma tillrätta med detta. Centern, som här representerades av Stockholmspolitikern Karin Ernlund, valde att lyfta cyklingens potential som drivkraft för turistnäringen. Hon pekade också på att allt inte behöver handla om pengar. – Mycket skulle kunna åstadkommas genom anpassningar av trafikregler. Debatten rörde sig på en tämligen hög nivå och frågorna blev sällan särskilt konkreta. Politikerna själva hävdade att detta beror på att en stor del av besluten som påverkar cyklingen ligger hos enskilda kommuner och landsting. Men två specifika frågor dök ändå upp, nämligen den om 1,5-metersregeln och förmånsbeskattning av cyklar. Samtliga partier var för införandet av regeln som innebär att bilister måste hålla ut minst 1,5 meter vid omkörning, och samtliga var också beredda att ”se över förmånsbeskattningen av tjänstecyklar”. Debatten modererades av Svensk Cyklings vd Klas Elm och politikerpanelen ställdes mot väggen av en expertpanel bestående av Anna Bergström Niska – VTI, Tony Grimaldi – Cycleurope, Irene Isaksson-Hellman – IF, Lars Strömgren – Cykelfrämjandet, Katarina Bergstrand – Sweden by Bike och Stefhan Klang – Svenska Cykelförbundet. Se hela debatten på cykelframjandet.se. 12 Cykling nummer 1, 2018

SVERIGES CYKELRIKSDAG 2018 ”Vi vill se en handlingsplan för ökad cykling. Regeringens cykelstrategi var för lite, för sent” Moderaterna, Sofia Arkelsten ”Vi tycker om cykeln. Den är bra för klimatet, för folkhälsan, för att minska trängseln i våra städer. Därför är det viktigt att få fler att välja cykeln. Generellt tycker vi att regler måste förenklas för att göra det enkelt att göra rätt. En övergripande fråga som vi vill sätta ljuset på är trafiksäkerhet. Det måste vara ordning och reda, och gärna med separation av olika trafikslag. I övrigt rör många frågor kring cykel kommuner och landsting. Där behöver vi på riksplanet verkligen visa att det är viktigt, och inspirera.” DET HÄR VILL MODERATERNA • Cykel som eget trafikslag. Därmed ska Trafikverket få ansvar för cykelfrågor. • SKL behöver”bli mer studsiga” i cykelrelaterade frågor gentemot kommuner. • Bygg fler snabbcykelstråk. Utmaningen är att få med kommuner, som äger de beslut som krävs. • Inte bil eller cykel. Sluta ställa bil mot cykel. Vi behöver båda och måsta hitta sätt att möta olika behov. • Upprätta en handlingsplan för ökad cykling. Den nationella cykelstrategin som regeringen presenterade i förra året är för och för sent. ”Fler måste förstå vad en cykel är” DET HÄR VILL KRISTDEMOKRATERNA • Inte Trafikverket. Tveksam till att Trafikverket ska ta ansvar för cykel, med tanke på hur illa de sköter underhållet av de delar av cykelinfrastrukturen som idag ligger på dem. • Inför 1,5-metersregel, alltså lagstadga om att bilister måste hålla ut minst 1,5 meter från cyklist vid omkörning. • Planera och bygg raka, gena cykelvägar. Vi behöver flera cyklande politiker för att de ska förstå hur viktigt detta är. • Ingen elcykelpremie. Vi satsar de pengarna på cykelinfrastruktur, som kommer alla till gagn. • Nej tack till ny nollvision. Folkhälsan är viktig, men ska inte kopplas ihop med noll visionen som den ser ut idag. ”Cykling är en lösning på problem som även berör ickecyklister. Det handlar om såväl hälsovinster på individnivå som betydande samhällsekonomiska effekter. Vi behöver bli bättre på att förklara cyklingens betydelse för dessa. I grunden handlar det om att fler måste förstå vad en cykel är. Att den går på två hjul, till exempel. Vilket ställer högre krav på underhåll av cykelvägar jämfört med bilvägar. Man måste också förstå att cyklister vill komma fram fort till sina jobb. Vi måste bygga så att det blir möjligt. I vår budget lägger vi 350 miljoner kronor specifikt på utveckling av cykelinfrastruktur.” Kristdemokraterna, Jakob Forssmed Cykling nummer 1, 2018 13

Cykling nr 1 2017
Cykling nr 3 2016
Cykling nr 4 2017
Cykling nr 3 2017
Läs Cykling nr:2-08 här (pdf-fil, 11Mbyte) - Cykelfrämjandet
Cykling nr3 2015
Läs Cykling nr:2-05 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:4-05 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:4-09 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:3-06 här (pdf-fil, 8Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:3-08 här (pdf-fil, 4.2Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:2-09 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet
Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till ...
Cykla till jobbet! - Falu Kommun
På cykel för miljö och hälsa - Länsstyrelsen i Stockholms län ...
SPECIALIZED BICYCLE INSTRUKTIONSBOK - Specialized Bicycles
Nybörjarguiden-2014
InfoKalix NR 1 2018
Cyklar (fördjupning) - Tekniska museet
Cykelcross på svenska - Toppfysik
Läs mer om förslagen här - Miljöpartiet de gröna
Höstträning – Cykelcross - Toppfysik
Korsordet Nr 1 - 2018
Cykelåret i Göteborg 2010