Views
7 months ago

Cykling nr 1 2018

SVERIGES CYKELRIKSDAG

SVERIGES CYKELRIKSDAG 2018 Centerpartiet Stockholms stad, Karin Ernlund ”Vi vill att cykeln blir ett eget trafikslag” DET HÄR VILL CENTERPARTIET • Ställ krav på entreprenörer som bygger cykelvägar. Ofta leder okunskap till dåliga eller rentav osäkra lösningar, trots goda intentioner från kommunens sida. • Tydliggör tillståndsgivning. Gör det tydligt vad som krävs för tillstånd att anordna cykellopp på allmänna vägar. • Nationell satsning på cykelturism. Vi kan inte låta kommuner ta ansvar för utbyggnad av cykelturistleder. Där krävs en nationell plan. • Fler trafikpoliser och anpassade regler för cyklister. • Ingen ny nollvision. Om vi för in folkhälsa i nollvisionen riskerar vi att tappa fokus från säkerhet. ”Cykeln är en frihetsmaskin. Du kan när som helst ta dig från punkt a till punkt b utan att behöva tänka på parkeringsplatser eller kollektivtrafikens tidtabeller. Självfallet är den också oerhört viktig för klimatarbetet och bidrar även till ökad folkhälsa. Utöver det ser vi att cykling har en stor potential för en växande svensk turistnäring. För att kunna driva utvecklingen för ökad cykling krävs pengar, och en förutsättning för att detta ska kunna ske på ett långsiktigt hållbart sätt vill vi se cykeln som ett eget trafikslag. Vi vill också omgående se förenklingar av lagar och regler. Dels för att förenkla för cyklister, dels för att ge kommuner större möjligheter att bygga cykelvägar där de verkligen behövs.” Liberalerna, Nina Lundström ”Det som oroar mig mest är att barn och ungas cykling har minskat så mycket de senaste åren. Därför vill vi att de nationella medel som finns ska gå till åtgärder för att komma tillrätta med det. Vi vill att en pott pengar avsätts för cykling på samma sätt som för vägar och sjöfart etcetera. Men allt handlar inte om pengar. Jag förstår inte varför regeringen inte ändrat eller infört regler som skulle öka tryggheten och göra det enklare att cykla, som regeln om att bilar måste hålla ut minst 1,5 meter från en cyklist vid omkörning. Ett nationellt cykelkansli som samlar och sprider kunskap skulle vara ett bra stöd för kommuner.” DET HÄR VILL LIBERALERNA • Samma status. Cykling ska ha samma status som övriga trafikslag. • Inrätta nationellt cykelkansli. För att samla och sprida kunskap så att kommuner gör rätt saker på rätt sätt. • Cykel i kollektivtrafik. Gör det möjligt att genomföra kombinationsresor genom att tillåta cyklar på tåg och bussar. • Vänd blicken utomlands. Det finns många goda exempel utomlands som vi kan lära av. • Förändra anläggningslagen för att förenkla utbyggnad av cykelvägar. • Sätt nationella cykelmål. Och utforma strategi och handlingsplan utifrån den. ”Allt handlar inte om pengar. Regeländringar skulle få stor effekt.” 14 Cykling nummer 1, 2018

SVERIGES CYKELRIKSDAG 2018 Miljöpartiet, Lorentz Tovatt ”Samhällsvinsterna med att bygga för cykling är helt uppenbara. När många av mina kollegor vill bygga motorvägar, som ger 1,5 krona tillbaka för varje satsad krona, frågar jag varför de inte vill bygga cykelvägar som ger 22 kronor tillbaka. Vi vill se över trafikregelverket som idag återspeglar ett samhälle där bilen är norm. Det handlar om sådant som att ge möjlighet att svänga höger vid rött ljus, att få cykla i gatan och ge möjlighet att skapa gator där cyklar har huvudrollen, så kallade cykelgator. När det gäller infrastruktur måste kommuner få tillgång till mark för att kunna bygga robust cykelinfrastruktur. På säkerhetsområdet behöver vi bland annat sänka bashastigheten i städer och i övrigt vidta åtgärder så att den upplevda säkerheten ökar. ” DET HÄR VILL MILJÖPARTIET • Trafikverket tar ansvar för cykel. Återinför sektorsansvaret för cykling till Trafikverket. Det var ett stort misstag att alliansen tog bort det. • Cykelvägar vid 2+1-vägar. Förtydliga för Trafikverket att cykelvägar ska anläggas i samband med att så kallade 2+1-vägar byggs. • Större nationellt ansvar. Även om cykelinfrastruktur i hög grad är en kommunal angelägenhet behöver vi ta ett större nationellt ansvar, exempelvis i frågor rörande finansiering och markåtkomst. • Utveckla nollvisionen. Det finns motsättningar i den nuvarande Nollvisionen. Exempelvis leder bredare, säkrare vägar till att fler tar bilen – vilket leder till fler som dör i förtid på grund av stillasittande. Därför behöver vi lyfta in aktiv mobilitet i nollvisionen och anta Bortom nollvisionen. Socialdemokraterna, Johan Andersson ”Vi vill framför allt öka barn och ungas cyklande. Där har vi redan gjort en del, bland annat genom stadsmiljöavtalen för delfinansiering av sådant som förbättrar stadsmiljön. Det kan exempelvis användas för att bygga cykelvägar till skolor och idrottsanläggningar. I fråga om forskning, något som krävs för att kunna utveckla det här området, inviger vi nu på måndag det nationella kunskapscentret i Linköping som kommer att vara ett starkt stöd för oss som jobbar med det cykelfrågor. Elcykelpremien är också ett verkligt lyft för cyklingen, där vi når många som inte annars skulle välja cykeln. Men det gäller också att kommuner och regioner använder de möjligheter som ges i och med stadsmiljöavtalen och den nationella infrastrukturplanen, som ligger som proposition nu.” DET HÄR VILL SOCIALDEMOKRATERNA • Ge Trafikverket ansvar för cykling. Främst för att förbättra underhåll och infrastruktur. • Mer barncykling. Satsa särskilt på att öka barns cykling. • Cykel på tåg. Gör det möjligt att ta med cykel i kollektivtrafik, både för ökad pendling och för starkare cykelturism. • Tydliggör tillståndsgivning. Gör det tydligt vad som krävs för tillstånd att anordna cykellopp på allmänna vägar. Beredda att agera politiskt om så krävs. ”Kommuner måste använda de möjligheter som stadsmiljöavtal ger” Cykling nummer 1, 2018 15

Cykling nr 1 2017
Cykling nr 3 2016
Cykling nr 3 2017
Cykling nr3 2015
Läs Cykling nr:2-08 här (pdf-fil, 11Mbyte) - Cykelfrämjandet
Cykling nr 4 2017
Läs Cykling nr:2-05 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:4-05 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:4-09 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:3-06 här (pdf-fil, 8Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:3-08 här (pdf-fil, 4.2Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:2-09 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet
Cykla till jobbet! - Falu Kommun
SPECIALIZED BICYCLE INSTRUKTIONSBOK - Specialized Bicycles
Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till ...
På cykel för miljö och hälsa - Länsstyrelsen i Stockholms län ...
Hoj - Institutionen för konst- och musikvetenskap - Lunds universitet
Cykelåret i Göteborg 2010
Förslag till utformning och dimensionering av cykelparkering inomhus
Läs mer om förslagen här - Miljöpartiet de gröna
Höstträning – Cykelcross - Toppfysik
Nybörjarguiden-2014
Korsordet Nr 1 - 2018
Slutrapporten på svenska - Öresund som cykelregion