Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

1 Inledning 1.1 Bakgrund

1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Övriga författningar som ansluter till EKL är SFS 2014:347 Förordning om energikartläggning stora företag och STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag. Syftet med vägledningen är att underlätta för verksamheter som omfattas av lagen att ta fram en energikartläggning med relevanta åtgärdsförslag. Vägledningen riktar sig i första hand till transportindustrin, men kan vara användbar för alla företag som har transporter som ska kartläggas. Vägledningen innehåller en arbetsgång som kan följas för att få en struktur vid genomförandet av energikartläggningen. De krav som Lagen om energikartläggning i stora företag ställer är förtydligade i texten för att göra det tydligt vad som är förslag på arbetsgång och vad som är lagkrav. Det ska påpekas att denna vägledning är just ett vägledande material och inte en instruktionsbok. Varje energikartläggning måste anpassas till förhållandena i branschen och företaget. Energikartläggningen ska omfatta all verksamhet som sker i Sverige för de företag som omfattas av lagen (se Energimyndighetens vägledning ET 2015:05 Vägledning för energikartläggning i stora företag – Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag). Energikartläggningen ska redovisa energianvändningen uppdelat på transport, byggnader och verksamhet. Denna vägledning fokuserar på energikartläggning av transporter. För mer detaljerad vägledning om byggnader eller verksamhet hänvisas till andra vägledningar som tas fram och återfinns på www.energimyndigheten.se/ekl. Vägledningen har tagits fram av CIT Industriell Energi. En referensgrupp har bidragit med värdefulla kommentarer under arbetet med Vägledningen. Följande personer har medverkat: Eva Andersson, Magnus Blinge, Per­Åke Franck, Anders Åsblad Joakim Stoppenbach Annika Öhstrand Jeanette Hasseson Evelina Weich Mårten Sjölin Anders Pousette, Johan Lundberg CIT Industriell Energi Greencarrier Freight Services Geodis Wilson Sweden DHL DSV Sverige Postnord Energimyndigheten Tack till Arni Halldorsson och Jessica Wehner, avdelningen för Service manage­ ment och logistik, Chalmers. 5