Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Bilaga A: Att titta på

Bilaga A: Att titta på vid rundvandring Verksamhet • Notera om energi uppenbart slösas bort. – Exempel – maskiner på tomgång, läckage av luft, ånga. • Kontrollera utrustning i behov av underhåll. – Exempel – isolering saknas, oljud. • Notera idéer om energieffektiviseringsåtgärder som kan följas upp senare. • Notera om det finns avvikelser från den preliminära skissen över delprocessen. • Notera om det sker styrning av värmeramper i bussgarage. Transporter • Status på fordon – underhåll, ålder, miljöklass. • Fordonets utformning med tanke på luftmotstånd, onödig extrautrustning. • Sök information om system för användning av fordon, till exempel uppföljning av underhåll, kontroll av bränsleanvändning, lufttryck i däck, utbildning av förare. • Sök information om det finns system för uppföljning av fyllnadsgrader och ruttplanering, mm. Byggnad • Vilka tekniska underhållssystem som försörjer byggnaden (typ av ventilations­, belysnings­, värme­ och kylsystem), – stödsystemens drifttider och eventuella reglervillkor, – stödsystemens tekniska prestanda; ex. fläktars godhetstal, värmeåtervinningsgrad, mm, – ventilationsflöden, – bedöm möjlighet till behovsstyrd ventilation, s.k. VAV, – börvärden för rumstemperaturen, – räkna belysningsarmaturer och notera dess effektbehov, – bedöm möjlighet till behovsstyrd belysningsreglering. • Byggnadsskalets prestanda, – typ av fönster, storlek och skick, – typ av fasad, fönster, tak (bedömning av U­värde) och skick, – tätningslister runt fönsteröppningar, mm, – portars skick och reglering, – placera ut loggande temperaturgivare i vistelsezoner i lämpliga rum. 39