Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Data ska vara en

Data ska vara en summering av konsumtionen det senaste verksamhetsåret, kalenderåret eller 12-månaders period. Informationen ska vara representativ, därför kan i undantagsfall ett annat år än det föregående användas, vilket då ska motiveras. I summeringen ska alla arbetsställen/enheter som har varit aktiva under den valda perioden ingå. Energikonsumtionen ska sedan fördelas på olika energibärare (el, fjärrvärme, olja, bensin, diesel biodrivmedel mm) och även fördelas på de tre kategorierna verksamhet, byggnader 8 och transport (SFS 2014:347 8§). Fördelningen kan initialt vara svår att göra och kan kräva att den mer detaljerade karteringen görs innan. Företaget är skyldigt att kartlägga de delarna av verksamheten som de har rådighet över, vilket innebär att ett företag i de flesta fall inte behöver kartlägga energin för hyrda fastigheter under kategorin byggnader. Se mer i avsnitt 2.3. Den totala energikonsumtionen kan ofta baseras på fakturor från energileverantörer och inköpsfakturor. Värden för energikonsumtionen ska anges i MWh. Beroende på vilka interna rutiner som organisationen har för att sammanställa energiuppgifter, kan det behövas en summering av energikonsumtionen i de olika verksamhetsdelarna för att kunna få fram den totala energikonsumtionen. I Exempel 1 visas den totala energikonsumtionen i ett företag fördelad på energibärare och energianvändare. Exempel 1: Exempel på fördelning av energikonsumtion på energibärare och energianvändare Energibärare MWh Energianvändare MWh El Byggnader Fjärrvärme Verksamhet Naturgas Transport Gasol Diesel TOTAL Biodiesel Bensin Eldningsoljor TOTAL 8 Inkluderar fastighetens elanvändning, kyla samt värme. 18

3.2 Energikartering av verksamhetsdelarna För att kunna identifiera betydande energianvändare behöver energikonsumtionen brytas ner på en mer detaljerad nivå. För större organisationer är det lämpligt att börja med att dela in organisationen i mindre verksamhetsdelar. Företag kan vara väldigt olika organiserade. Hur delsystemen delas in avgörs av organisationsstruktur (antal bolag, affärsområden eller verksamhetsgrenar) hur organisationen är fysiskt uppdelad (geografiska uppdelningar och fysiska arbetsställen) eller andra uppdelningar som är lämpliga ur karteringssynpunkt. I Figur 3 följer några av de vanligaste uppdelningsformerna inom bygg, anläggning och installation. Företag / Koncern Affärsområden (Verksamhetsgrenar) • Bygg • Utveckling • Tillverkning (asfalt, bergkross, betong, mm) • Maskiner och transport • Drift och underhåll • Avfall och återvinning • Installation • … Geografiska Uppdelningar • Region Syd • Region Väst • … Fysiska arbetsställen • Kontor och lokaler • Fasta anläggningar (asfalt, mm) • Byggarbetsplatser • … Figur 3: Organisationsuppdelningsformer. Uppdelningen som företaget väljer inför energikartläggningen måste vara tillräckligt specificerad för att företaget ska kunna avgöra vilka delar av verksamheten som utgör betydande energianvändning. Det är viktigt att verksamhetsdelarna tillsammans innehåller alla energianvändare som krävs för att ge en representativ bild av organisationens totala energikonsumtion. Om någon energianvändare undantas från kartläggningen ska det dokumenteras och motiveras. I Exempel 2 följer en organisationsuppdelning som kan vara lämplig att utgå ifrån inom bygg, anläggning och installation. Energikonsumtionen för verksamhetsdelarna tas fram genom att enligt ovan kartera energibärare för var och en av dessa delar. Det är önskvärt att värdena är uppmätta. Bara om det inte finns tillgänglig information kan energikonsumtionen i en del uppskattas eller beräknas, vilket i så fall måste motiveras och dokumenteras. I Exempel 3 visas energikarteringen av verksamhetsdelarna som togs fram i föregående exempel. 19

 • Page 1 and 2: Vägledning för energikartläggnin
 • Page 3: Förord Den 1 juni 2014 trädde lag
 • Page 7 and 8: 1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna väg
 • Page 9 and 10: år 2004-2014 och resulterade energ
 • Page 11 and 12: 2 Planering av energikartläggninge
 • Page 13 and 14: Resultatet av energikarteringen ska
 • Page 15 and 16: • En huvudansvarig i varje affär
 • Page 17: Det kan även behöva samlas in and
 • Page 22 and 23: Exempel 2: Uppdelning av en koncern
 • Page 24 and 25: För att kunna gå vidare måste or
 • Page 26 and 27: 4.1.1 Analys av en verksamhetsdel A
 • Page 28 and 29: • Transport: energikonsumtion per
 • Page 30 and 31: För att beräkna livscykelkostnade
 • Page 32 and 33: Stor Energieffektivisering Liten L
 • Page 34 and 35: Bakgrund Bakgrunden beskriver vad k
 • Page 37 and 38: 6 Det fortsatta arbetet: Enligt EKL
 • Page 39 and 40: Bilaga A: Exempel på vanliga energ
 • Page 41 and 42: Bilaga B: Att tänka på vid planer
 • Page 43: Tips vid upphandling av certifierad
 • Page 46 and 47: Ett hållbart energisystem gynnar s
 • Page 48 and 49: Böcker och rapporter utgivna av St
 • Page 51 and 52: Innehåll Förord 1 1 Inledning 5 1
 • Page 53 and 54: 1 Inledning 1.1 Bakgrund Den här v
 • Page 55 and 56: 1.3 Behövs energikartläggning tro
 • Page 57: Avgränsning (Definition enligt ISO
 • Page 60 and 61: Det första steget är att företag
 • Page 62 and 63: Övriga organisationer måste anlit
 • Page 64 and 65: I tabellen nedan visas några rekom
 • Page 66 and 67: Då platsbesök är aktuella kan de
 • Page 68 and 69: För att kunna bedöma kvalitén p
 • Page 71 and 72:

  4 Analys och förslag till åtgärd

 • Page 73 and 74:

  Beskrivningen av åtgärder skall v

 • Page 75 and 76:

  Vissa effekter av en förändring k

 • Page 77 and 78:

  5 Rapportering Energikartläggninge

 • Page 79 and 80:

  6 Det fortsatta arbetet Enligt EKL

 • Page 81 and 82:

  Bilaga A Att tänka på vid planeri

 • Page 83:

  Tips vid upphandling av certifierad

 • Page 86 and 87:

  • Målarbete: - Finns energiplane

 • Page 89 and 90:

  Bilaga D Lästips och nyttiga länk

 • Page 91 and 92:

  Vägledning för energikartläggnin

 • Page 93:

  Förord Den 1 juni 2014 trädde lag

 • Page 96 and 97:

  Bilaga 1: Att tänka på vid planer

 • Page 98 and 99:

  Arbetsgrupp: Ulf Biederbeck, KappAh

 • Page 100 and 101:

  Energiprestanda (Definition enligt

 • Page 102 and 103:

  energiledningssystem 2 , eller om d

 • Page 104 and 105:

  (STEMFS 2014:2) uppfylls. För omr

 • Page 106 and 107:

  Vid varmhyra har fastighetsägaren

 • Page 109 and 110:

  3 Energikartering Andra steget i en

 • Page 111 and 112:

  lämpligt att utgå ifrån inom han

 • Page 113 and 114:

  4 Analys och förslag till åtgärd

 • Page 115 and 116:

  Platsbesöken behöver planeras in

 • Page 117 and 118:

  energisparande åtgärder. I Bilaga

 • Page 119:

  4.2.2 Prioritering av åtgärdsför

 • Page 122 and 123:

  1) Bakgrund Bakgrunden beskriver va

 • Page 124 and 125:

  informationsmaterial för användni

 • Page 126 and 127:

  • Har organisationen någon etabl

 • Page 129:

  Bilaga 2: Val av objekt för detalj

 • Page 133 and 134:

  Bilaga 4: Lästips och nyttiga län

 • Page 135 and 136:

  Vägledning för energikartläggnin

 • Page 137:

  Förord Den 1 juni 2014 trädde lag

 • Page 141 and 142:

  1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna väg

 • Page 143 and 144:

  husgasutsläpp. Däremot finns det

 • Page 145 and 146:

  2 Planering av kartläggningen Ener

 • Page 147 and 148:

  2.1 Organisera energikartläggninge

 • Page 149 and 150:

  3 Energikartering visar var energin

 • Page 151 and 152:

  (SFS 2014:347 8§). Energikonsumtio

 • Page 153 and 154:

  Energin som går till fordon och fa

 • Page 155:

  Exempel på beräkning av energikon

 • Page 158 and 159:

  4.1.2 Ta fram ytterligare data Ta f

 • Page 160 and 161:

  I nästa steg ska delsystemens bety

 • Page 162 and 163:

  primärt syftar till att minska den

 • Page 164 and 165:

  I Bilaga B finns exempel på åtgä

 • Page 166 and 167:

  Exempel 1 Exempel på livscykelkost

 • Page 168 and 169:

  Exempel 3 jämför en föreslagen

 • Page 170 and 171:

  Stor Energieff ekvisering Liten Lä

 • Page 172 and 173:

  Beskriv hur betydande energianvänd

 • Page 175 and 176:

  Bilaga A: Att titta på vid rundvan

 • Page 177 and 178:

  Bilaga B: Förslag på åtgärder

 • Page 179:

  För att söka efter förbättrings

 • Page 182 and 183:

  Det finns andra beräkningskalkyler

 • Page 184 and 185:

  Ett hållbart energisystem gynnar s

 • Page 186 and 187:

  Böcker och rapporter utgivna av St

 • Page 189:

  Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Bakgrun

 • Page 192 and 193:

  1.2 Bra verktyg för energieffektiv

 • Page 194 and 195:

  Energianvändning (Definition enlig

 • Page 196 and 197:

  2.1 Organisation av energikartlägg

 • Page 199 and 200:

  3 Energikartering Efter planeringen

 • Page 201 and 202:

  3.3 Energikartering av delsystem En

 • Page 203:

  Det är vanligt att det inte görs

 • Page 206 and 207:

  4.1.2 Ta fram ytterligare data Ta f

 • Page 208 and 209:

  Figur 4 Betydande energianvändare

 • Page 210 and 211:

  4.4 Lönsamhetskalkyl En energikart

 • Page 212 and 213:

  Tabell 4 Nusummefaktor En faktor ba

 • Page 214 and 215:

  I Figur 8 visas ett exempel där pr

 • Page 216 and 217:

  Beskriv hur betydande energianvänd

 • Page 219 and 220:

  Bilaga A: Att titta på vid rundvan

 • Page 221 and 222:

  Bilaga B: Förslag på åtgärder E

 • Page 223 and 224:

  Bilaga C: Energikartering av byggna

 • Page 225 and 226:

  Energibesiktning på plats En besik

 • Page 227 and 228:

  Ett hållbart energisystem gynnar s

 • Page 229 and 230:

  Förord När du handlar upp ett nyt

 • Page 231 and 232:

  Driften betydligt dyrare än invest

 • Page 233 and 234:

  Det är viktigt att också hålla t

 • Page 235 and 236:

  Nulägesanalys Nulägesanalysen är

 • Page 237 and 238:

  Strategi för att bygga kompressorc

 • Page 239 and 240:

  Välj med hjälp av LCC-kalkyl När

 • Page 241 and 242:

  Följande uppgifter från leverant

 • Page 243 and 244:

  Erforderligt tryck och flöde i utg

 • Page 245 and 246:

  Alternativ teknik Ett flertal tryck

 • Page 247:

  Krav på tryckluftssystem Driftkost