Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Bilaga A: Att titta på

Bilaga A: Att titta på vid rundvandring Verksamhet • Notera om energi uppenbart slösas bort – Exempel – maskiner på tomgång, läckage av luft, ånga m m. • Kontrollera utrustning i behov av underhåll – Exempel – saknad isolering, oljud, rostiga reglage m m. • För energianvändare med stor energikonsumtion – Diskutera med operatörer – hur kan körsätt påverka energianvändningen? vilka driftsinstruktioner finns? • Notera idéer om energieffektiviseringsåtgärder som kan följas upp senare • Notera om det finns avvikelser från den preliminära skissen över delprocessen Transporter • Status på fordon – underhåll, ålder, miljöklass • Sök information om system för användning av fordon, till exempel uppföljning av underhåll, kontroll av bränsleanvändning, utbildning av förare. Byggnad • Vilka tekniska underhållssystem som försörjer byggnaden (typ av ventilations-, belysnings-, värme- och kylsystem) – stödsystemens drifttider och eventuella reglervillkor – stödsystemens tekniska prestanda; ex. fläktars godhetstal, värmeåtervinningsgrad, m m – ventilationsflöden – bedöm möjlighet till behovsstyrd ventilation, s.k. VAV – börvärden för rumstemperaturen – räkna belysningsarmaturer och notera dess effektbehov – bedöm möjlighet till behovsstyrd belysningsreglering • Byggnadsskalets prestanda – typ av fönster, storlek och skick – typ av fasad, fönster, tak (bedömning av U-värde) och skick – tätningslister runt fönsteröppningar, m m – portars skick och reglering – placera ut loggande temperaturgivare i vistelsezoner i lämpliga rum 33