Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Räkneexempel:

Räkneexempel: Ventilations- och värmeåtgärder i lagerbyggnad Antag att lagerlokalen i Jönköping (se Tabell C1) från början var en montagehall där det krävdes en rumstemperatur på 20 °C och ett branschvedertaget ventilationsflöde för verksamheten på 3,4 l/sm 2 . Antag vidare att ventilationen saknade värmeåtervinning och ventilationen av någon anledning alltid var i drift. Dagens verksamhet klarar sig gott med lägre luftflöde och lägre rumstemperaturnivå. Ett antal olika åtgärder tas fram för lokalen med följande moment och beräknade besparingspotentialer. Typ av åtgärd Åtgärdsbeskrivning Besparing (kWh/m 2 ) Lägre rumstemperatur Rumstemperaturen sänks till ≥ 15 °C VÄRME A 168 Reducerad fläkttid Fläktarnas drifttid begränsas med tidur till kl. 07–20 vardagar. EL A 55 VÄRME A 302 Reducerat luftflöde Ventilationsflödet begränsas till 0,35 l/sm 2 . EL A VÄRME A 8 416 Värmeåtervinning Frånluften kopplas samman med tilluften via en roterande värmeväxlare med temperaturverkningsgraden 80 %. EL A VÄRME A 2 325 Nya fläktar Nya och effektiva till- och frånluftfläktar installeras. EL A 30 Åtgärdspaket Alla åtgärderna genomförs samtidigt EL B 87 VÄRME B 491 A Jämfört med hur det var från början om enbart denna åtgärd genomförs. B Notera att åtgärdspaketets besparing är lägre än summan av de separata besparingarna. Detta beror på att åtgärdspaketet tar hänsyn till att flera av åtgärderna påverkar varandra. Räkneexempel: Solavskärmning på kontorsbyggnad Antag att en relativt stor kontorsbyggnad i Stockholm har 2-glasfönster och en sammanlagd fönsterarea som motsvarar 70 % av fasadarean. Fönstren har sedan tidigare en solskyddande beläggning som halverar inkommande solvärme. Men kylanvändning är ändå hög och brukarna klagar ofta på att solen bländar dem inomhus. Kontorsbyggnaden har fjärrkyla. För att komma tillrätta med problematiken monteras en utvändig fast, men relativt diskret, solskärm över varje fönsterparti. Åtgärden medför en årlig kylenergibesparing på 22 kWh/m 2 och mer nöjda brukare. Andra solavskärmningstyper kan ge större besparingar än så, men i detta fall ville man ha fast solavskärmning för att slippa underhåll av markiser, etc. 40

Ett hållbart energisystem gynnar samhället Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer. Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet. Alla rapporter från Energimyndigheten finns tillgängliga på myndighetens webbplats www.energimyndigheten.se. Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99 E-post registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se