Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

I figur 3 är total

I figur 3 är total kompressorkapacitet uppdelad på två lika stora kompressorer. Avlasttiden är stor och hela tryckluftsproduktionen är mindre energieffektiv. Mindre tillförd energi kommer ut i tryckluftsledningen. I figur 4 är kompressor 1 och 2 lika stora. Kompressor 3 och 4 motsvarar tillsammans kompressor 1 eller 2. Avlasttiden är kortare och energieffektiviteten högre. I figur 5 används samma uttagskurva och tre kompressorer, varav en är frekvensstyrd. Den frekvensstyrda kompressorn reglerar efter uttagskurva. I detta fall förekommer ingen avlastdrift. Några rekommendationer: • Styr din kompressoranläggning inom ett så snävt tryckregister som möjligt (0,5 bar eller mindre). • Identifiera och kategorisera din kompressorpark efter användning; vilka ska ligga som baskompressorer och vilka ska ligga på topp och regleras efter uttagskurvan. Vid köp av nya kompressorer väljs de sedan efter kategori. • Backupbehovet kan tillgodoses på små anläggningar med mobila kompressorer som tillfälligt ställs upp utanför kompressorcentral och ansluts via extern koppling. Är anläggningen större så behöver inte backupbehovet vara större än den största kompressorn. • Håll nere avlastläget, se till att det alltid är den för tillfället effektivaste kompressorn som jobbar. • Se till att kompressormotorn automatiskt stoppar efter längre sammanhängande avlasttid. • Använd luftbehandlingsutrustning anpassad till rätt behov. Undvik exempelvis alltför fina filter som ger ytterligare tryckfall och luftförbrukande torkar om det är möjligt, till exempel kallregenererade AD-torkar. • Samordna underhållskostnader. Låt liknande kompressorer med samma storlek ha ungefär samma driftstid. • Kör inte kompressorcentralen 24 timmar per dygn om möjligt, utan bara under produktionstid samt för underhåll. • Utför driftuppföljning av kompressorcentral med avseende på energiförbrukning en gång per vecka om möjligt. Återvunnen energi När kompressorn komprimerar luften bildas det värme som framför allt binds i den komprimerade luften. Denna värme kyls sedan bort innan luften går ut i ledningssystemet. Kompressorerna kyls med en kombination av luft och vatten. Dessa kylmedier har olika temperaturnivåer beroende dels på var i kompressorn du kyler, dels på kompressortyp. Cirka 60-90 procent av tillförd energi kan generellt sett återvinnas i form av värme. Eftersom all tillförd energi omvandlas till värme så förbättras driftekonomin betydligt om värmen från kompressionen kan användas för uppvärmningsändamål. Värmeåtervinning i någon form är en självklarhet inom modern tryckluftteknik. Luftburen återvinning Varmluften tas tillvara direkt från kompressorns kylluftsutlopp och efterkylare vid luftburen återvinning. Luften leds i kanalsystem till en värmesänka. De flesta kompressorfabrikanter har färdiga system med hjälpfläktar, spjällarrangemang och reglerautomatik för detta. All tillförd energi, utom restvärmen i tryckluften, kan återvinnas vid luftburen värmeåtervinning. Vattenburen återvinning Från en vattenkyld kompressor kan kylvattnet användas för uppvärmningsändamål i ett slutet kylsystem. Ingående temperatur till kompressorn bör inte överstiga 30°C för efterkylning och 40-50°C när efterkylningen sker separat, däremot är det möjligt att erhålla en utgående temperatur från 80°C upp till 95°C för oljefria skruvkompressorer. Äldre vattenkylda kompressorer kan vara konstruerade för låga kylvattentemperaturer, runt 10-30°C, vilket försvårar möjligheten till rationell återvinning. Olja/vatten-värmeväxlare kan installeras i oljeinsprutade kompressorer där efterkylning sker med luft. Cirka 80 procent av tillförd energi kan tillvaratas vid framledningstemperatur 80°C och returtemperatur 70°C. Dessa temperaturer passar för förvärmning av returvatten till panncentraler, tappvarmvattenberedning och förvärmning av spädvatten till ångpannor med mera. Några rekommendationer: • Identifiera tänkbara värmeåtervinningsobjekt. De bör vara långsiktigt ”hållbara” och gärna ha ett värmebehov som följer produktionstiderna året runt. • Se till att returtemperaturen från värmesystemet är tillräckligt låg. 7

Nulägesanalys Nulägesanalysen är en viktig grund för beslut om nyinvesteringar, oberoende av om det gäller att ersätta befintlig utrustning vid oförändrat luftbehov eller en nyinvestering med förändrat luftbehov. Nulägesanalysens syfte är att skapa en bild av var du står idag så att du därifrån kan sätta upp mål för framtiden. Användare En nulägesanalys av användare bör ha en koppling till olika produktionsavsnitt. Sammanställd kan den sedan tjäna som rättesnöre för framtida förändringar och ge indikationer på åtgärder. Analysen kan hjälpa dig att hitta en lämplig nivå och sedan sätta den som standard. En nulägesanalys av användare bör omfatta: • Under vilka produktionstider behövs tryckluft? Finns det produktionsutrustning som använder luft även utanför ordinarie produktionstid? • Vilket är lägsta acceptabla lufttryck? Kan lufttrycket sänkas för eventuella behov utanför ordinarie produktionstid (nattsänkning)? • Luftmängd m 3 /minut fri avgiven luftmängd (fri luft). Detta blir oftast en uppskattning då det kan vara svårt att bedöma sammanlagring av olika förbrukare. • Vilken kvalitet krävs? Använd ISO 8573-1 för att bestämma kvalitetsklass (se tabell 2). Kvalitets- Föroreningar Föroreningar Vatten Olja Exempel på klass partikelstorlek max. koncentration max. tryckdagg max. koncen- tillämpning (µm) (mg/m 3 ) punkt. (°C ) tration. (mg/m 3 ) 1 0,1 0,1 -70 0,01 Instrumentluft (och utomhusledning) 2 1 1 -40 0,1 Andningsluft 3 5 5 -20 1,0 Produktionsluft livsmedelsindustri 4 15 8 +3 5,0 Produktionsluft, instrumentluft, sprutmålning, blästring 5 40 10 +7 25 Produktionsluft, luft-verktyg, motorer i kontinuerlig drift 6 - - +10 - Arbetsluft, luftverktyg, motorer i intermittent drift. Tabell 2. Tryckluftkvalitet enligt ISO 8573-1. 8

 • Page 1 and 2:

  Vägledning för energikartläggnin

 • Page 3:

  Förord Den 1 juni 2014 trädde lag

 • Page 7 and 8:

  1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna väg

 • Page 9 and 10:

  år 2004-2014 och resulterade energ

 • Page 11 and 12:

  2 Planering av energikartläggninge

 • Page 13 and 14:

  Resultatet av energikarteringen ska

 • Page 15 and 16:

  • En huvudansvarig i varje affär

 • Page 17:

  Det kan även behöva samlas in and

 • Page 20 and 21:

  Data ska vara en summering av konsu

 • Page 22 and 23:

  Exempel 2: Uppdelning av en koncern

 • Page 24 and 25:

  För att kunna gå vidare måste or

 • Page 26 and 27:

  4.1.1 Analys av en verksamhetsdel A

 • Page 28 and 29:

  • Transport: energikonsumtion per

 • Page 30 and 31:

  För att beräkna livscykelkostnade

 • Page 32 and 33:

  Stor Energieffektivisering Liten L

 • Page 34 and 35:

  Bakgrund Bakgrunden beskriver vad k

 • Page 37 and 38:

  6 Det fortsatta arbetet: Enligt EKL

 • Page 39 and 40:

  Bilaga A: Exempel på vanliga energ

 • Page 41 and 42:

  Bilaga B: Att tänka på vid planer

 • Page 43:

  Tips vid upphandling av certifierad

 • Page 46 and 47:

  Ett hållbart energisystem gynnar s

 • Page 48 and 49:

  Böcker och rapporter utgivna av St

 • Page 51 and 52:

  Innehåll Förord 1 1 Inledning 5 1

 • Page 53 and 54:

  1 Inledning 1.1 Bakgrund Den här v

 • Page 55 and 56:

  1.3 Behövs energikartläggning tro

 • Page 57:

  Avgränsning (Definition enligt ISO

 • Page 60 and 61:

  Det första steget är att företag

 • Page 62 and 63:

  Övriga organisationer måste anlit

 • Page 64 and 65:

  I tabellen nedan visas några rekom

 • Page 66 and 67:

  Då platsbesök är aktuella kan de

 • Page 68 and 69:

  För att kunna bedöma kvalitén p

 • Page 71 and 72:

  4 Analys och förslag till åtgärd

 • Page 73 and 74:

  Beskrivningen av åtgärder skall v

 • Page 75 and 76:

  Vissa effekter av en förändring k

 • Page 77 and 78:

  5 Rapportering Energikartläggninge

 • Page 79 and 80:

  6 Det fortsatta arbetet Enligt EKL

 • Page 81 and 82:

  Bilaga A Att tänka på vid planeri

 • Page 83:

  Tips vid upphandling av certifierad

 • Page 86 and 87:

  • Målarbete: - Finns energiplane

 • Page 89 and 90:

  Bilaga D Lästips och nyttiga länk

 • Page 91 and 92:

  Vägledning för energikartläggnin

 • Page 93:

  Förord Den 1 juni 2014 trädde lag

 • Page 96 and 97:

  Bilaga 1: Att tänka på vid planer

 • Page 98 and 99:

  Arbetsgrupp: Ulf Biederbeck, KappAh

 • Page 100 and 101:

  Energiprestanda (Definition enligt

 • Page 102 and 103:

  energiledningssystem 2 , eller om d

 • Page 104 and 105:

  (STEMFS 2014:2) uppfylls. För omr

 • Page 106 and 107:

  Vid varmhyra har fastighetsägaren

 • Page 109 and 110:

  3 Energikartering Andra steget i en

 • Page 111 and 112:

  lämpligt att utgå ifrån inom han

 • Page 113 and 114:

  4 Analys och förslag till åtgärd

 • Page 115 and 116:

  Platsbesöken behöver planeras in

 • Page 117 and 118:

  energisparande åtgärder. I Bilaga

 • Page 119:

  4.2.2 Prioritering av åtgärdsför

 • Page 122 and 123:

  1) Bakgrund Bakgrunden beskriver va

 • Page 124 and 125:

  informationsmaterial för användni

 • Page 126 and 127:

  • Har organisationen någon etabl

 • Page 129:

  Bilaga 2: Val av objekt för detalj

 • Page 133 and 134:

  Bilaga 4: Lästips och nyttiga län

 • Page 135 and 136:

  Vägledning för energikartläggnin

 • Page 137:

  Förord Den 1 juni 2014 trädde lag

 • Page 141 and 142:

  1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna väg

 • Page 143 and 144:

  husgasutsläpp. Däremot finns det

 • Page 145 and 146:

  2 Planering av kartläggningen Ener

 • Page 147 and 148:

  2.1 Organisera energikartläggninge

 • Page 149 and 150:

  3 Energikartering visar var energin

 • Page 151 and 152:

  (SFS 2014:347 8§). Energikonsumtio

 • Page 153 and 154:

  Energin som går till fordon och fa

 • Page 155:

  Exempel på beräkning av energikon

 • Page 158 and 159:

  4.1.2 Ta fram ytterligare data Ta f

 • Page 160 and 161:

  I nästa steg ska delsystemens bety

 • Page 162 and 163:

  primärt syftar till att minska den

 • Page 164 and 165:

  I Bilaga B finns exempel på åtgä

 • Page 166 and 167:

  Exempel 1 Exempel på livscykelkost

 • Page 168 and 169:

  Exempel 3 jämför en föreslagen

 • Page 170 and 171:

  Stor Energieff ekvisering Liten Lä

 • Page 172 and 173:

  Beskriv hur betydande energianvänd

 • Page 175 and 176:

  Bilaga A: Att titta på vid rundvan

 • Page 177 and 178:

  Bilaga B: Förslag på åtgärder

 • Page 179:

  För att söka efter förbättrings

 • Page 182 and 183:

  Det finns andra beräkningskalkyler

 • Page 184 and 185: Ett hållbart energisystem gynnar s
 • Page 186 and 187: Böcker och rapporter utgivna av St
 • Page 189: Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Bakgrun
 • Page 192 and 193: 1.2 Bra verktyg för energieffektiv
 • Page 194 and 195: Energianvändning (Definition enlig
 • Page 196 and 197: 2.1 Organisation av energikartlägg
 • Page 199 and 200: 3 Energikartering Efter planeringen
 • Page 201 and 202: 3.3 Energikartering av delsystem En
 • Page 203: Det är vanligt att det inte görs
 • Page 206 and 207: 4.1.2 Ta fram ytterligare data Ta f
 • Page 208 and 209: Figur 4 Betydande energianvändare
 • Page 210 and 211: 4.4 Lönsamhetskalkyl En energikart
 • Page 212 and 213: Tabell 4 Nusummefaktor En faktor ba
 • Page 214 and 215: I Figur 8 visas ett exempel där pr
 • Page 216 and 217: Beskriv hur betydande energianvänd
 • Page 219 and 220: Bilaga A: Att titta på vid rundvan
 • Page 221 and 222: Bilaga B: Förslag på åtgärder E
 • Page 223 and 224: Bilaga C: Energikartering av byggna
 • Page 225 and 226: Energibesiktning på plats En besik
 • Page 227 and 228: Ett hållbart energisystem gynnar s
 • Page 229 and 230: Förord När du handlar upp ett nyt
 • Page 231 and 232: Driften betydligt dyrare än invest
 • Page 233: Det är viktigt att också hålla t
 • Page 237 and 238: Strategi för att bygga kompressorc
 • Page 239 and 240: Välj med hjälp av LCC-kalkyl När
 • Page 241 and 242: Följande uppgifter från leverant
 • Page 243 and 244: Erforderligt tryck och flöde i utg
 • Page 245 and 246: Alternativ teknik Ett flertal tryck
 • Page 247: Krav på tryckluftssystem Driftkost