Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Bakgrund Bakgrunden

Bakgrund Bakgrunden beskriver vad kartläggningen omfattar, hur den har genomförts och vilka metoder som har används. Det ska framgå vilka metoder som har använts för att avgöra vilka energianvändare som är betydande, för att beräkna lönsamheten och hur prioriteringen gjorts av åtgärdsförslagen. Här kan även finnas en allmän beskrivning organisationens struktur, verksamhetsdelar och arbetsställen och en sammanfattning av historiska data om total energikonsumtion, verksamhet, och en beskrivning av gjorda och beslutade förändringar i organisationen. Kartläggning I rapporten redovisas resultatet av energikarteringen, vilka avgränsningar som har valts och motivering, vilka data som ligger som underlag till energikarteringen och hur de har tagits fram. Detaljerad information om hur mätdata har tagits fram kan redovisas i bilagor till rapporten. Resultatet av karteringen är total energikonsumtion för alla energibärare till organisationen, uppdelat på byggnader, verksamhet och transporter. Redovisar även energikonsumtion för olika verksamhetsdelar av organisationen. Förklarar osäkerheter i energikarteringen och beskriver vilka antaganden som har gjorts. Beskriver hur betydande energianvändning har identifierats och hur planen för analys av betydande energianvändning ser ut, om inte all betydande energianvändning analyserats under första året. Redovisa även resultatet av den detaljerade analysen av de betydande energianvändarna. För den detaljerade analysen ska indata som använts och antaganden som gjorts vara väl dokumenterade, och den detaljerade beräkningen kan presenteras i bilagor till rapporten. Energieffektiviseringsförslag Identifierade åtgärdsförslag ska redovisas i rapporten. För varje åtgärdsförslag ska även beräkningar för att bestämma energibesparing, eventuella investeringskostnader och lönsamhet finnas tillgängliga. Det ska motiveras hur åtgärderna har prioriterats. Rapporten ska även innehålla en beskrivning av kostnadseffektiva åtgärder som har identifierats och genomförts under året samt effekterna av åtgärden. De presenterade åtgärdsförslagen, eller åtgärdspaketen, ska vara så detaljerade att de kan användas som beslutsunderlag 5.2 Rapportering till Energimyndigheten En sammanfattning av energikartläggningen ska rapporteras till Energimyndigheten via myndighetens webbtjänst för EKL. Den första rapporteringen sker under första kvartalet år två, vilket i första omgången är första 32

kvartalet 2017. Vid detta tillfälle skall den övergripande energikarteringen samt identifierade åtgärder rapporteras. Den detaljerade energikartläggningen och framtagningen av åtgärdsförslag kan delas upp på en fyraårsperiod, där rapportering sker första kvartalet varje nästkommande år.