Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Övriga organisationer

Övriga organisationer måste anlita en certifierad energikartläggare, vilken kan vara en extern konsult eller en oberoende certifierad person från det egna företaget. Ett energiledningssystem beskriver ett systematiskt arbetssätt med mål att förbättra energiprestandan i ett företag. En standard för energiledningssystem som man kan certifiera sig mot är ISO 50001. Även för företag som inte avser att certifiera sin verksamhet kan det vara en bra idé att implementera delar av energilednings systemet som del av ett arbetssätt för att få en bra struktur i energiarbetet. Förutom energikartläggning ingår i ett energiledningssystem bland annat: • Krav på högsta ledningens åtagande • Energipolicy • Identifiering av lagar och andra krav som berör energi • Att ta fram referensvärden och nyckeltal för organisationen • Att sätta mål och ha en handlingsplan för energimål • Verksamhetsstyrning; vid konstruktion, upphandling och drift Organisationer som har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem som innehåller krav på energikartläggning i enlighet med EKL kan välja att utföra kartläggningen med egen personal om kraven för kartläggare som beskrivs i (STEMFS 2014:2) Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag uppfylls. För områden där kompetenskraven inte uppfylls kan experter behöva anlitas. Mer information finns även i Energimyndighetens skrift Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. I de fall genomförandet sker inom ramen för ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001 behövs en komplettering beträffande hur en energikartläggning skall genomföras. Energimyndigheten har tagit fram en separat vägledning för detta. Övriga organisationer måste anlita en certifierad kartläggare. Oavsett om kartläggningen görs med egen eller inhyrd personal bör ansvariga personer i organisationen utses som kan delta vid genomförandet av energikartläggningen. Det är också önskvärt att involvera och engagera fler personer med erfarenheter från organisationen som kan bidra till att identifiera åtgärdsförslag. Ansvarsfördelningen kan till exempel delas upp enligt följande: • En huvudansvarig i varje affärsområde. • En ansvarig i varje region enligt företagets geografiska uppdelning. • En kontaktperson för varje fastighet. Ett av huvudanvändningsområdena för vägledningen är att underlätta upphandlingen av en certifierad energikartläggare samt att ge stöd till den/de inom organisationen som har ansvaret att se till att energikartläggningen genomförs och lagen uppfylls. Se mer i Bilaga A: Att tänka på vid planering av energikartläggning och upphandling av certifierad energikartläggare. 14

2.3 Avgränsningar och gränsdragningar Redan i planeringsfasen behöver organisationen se över om det finns delar av verk samheten och energianvändning som kan undantas från energikartläggningen. Avgränsningarna kan främst göras där företaget inte har en egen rådighet över energianvändningen, exempelvis lokalhyresgästers och inköpta tjänsters energianvändning. För fastigheter som säljs eller köps under det år som ligger till grund för den första rapporteringen (kvartal 1, 2017) skall dessa byggnaders verkliga energikonsumtion under året användas. Fastigheter som avses säljas inom ett år behöver inte besökas på plats (se 2.5 Platsbesök). Avgränsningar för energikartläggningen ska göras så att kartläggningen ger en representativ bild av företagets totala energianvändning (STEMFS 2014:2 4§). Företaget är skyldigt att kartlägga de delarna av verksamheten som de har rådighet över. Gränsdragning mellan byggnader, verksamhet och transport görs av den person som ansvarar för energikartläggningen. Fördelningen mellan dessa tre energianvändare kan följa befintliga riktlinjer som till exempel Boverkets Byggregler (BBR). Förenklat kan man säga: • Byggnaders energi: Energi som, vid normalt brukande, behöver levereras 6 till en byggnad för – Uppvärmning, tappvarmvatten och komfortkyla – Fastighetsel – gemensam belysning, luftbehandling, cirkulationspumpar, styr- och övervakningsutrustning, mm • Verksamhetsenergi 7 : Energi som används för att bedriva organisationens specifika verksamhet: – El som används för belysning och produktkyla. – El som används övrig utrustning kopplad till verksamheten exempelvis hyresgästs rulltrappor, kassasystem och lagertruckar – El för datorer, skrivare, vitvaror, mm – Hyresgästers hushållsel (flerbostadshus) • Transport 8 : energi som används för – Leverans, med egna fordon, av material och annat till och från verksamheten – Service- eller tjänstefordon som ägs eller leasas 6 Avser såväl köpt som egenproducerad energi. 7 Normalt berör verksamhetsenergin hyresgästen, men eftersom separata mätare ofta saknas för verksamhetsenergin behöver fördelningen göras även om verksamhetsenergin inte inkluderas i energikarteringen. 8 Endast transporter där företaget själva betalar bränslekostnaderna ingår. Inhyrda transporter ingår alltså inte. 15