Views
2 months ago

Flik 10-15 EKL

1 Inledning 1.1 Bakgrund

1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna vägledning beskriver ett arbetssätt för att genomföra den energikartläggning som krävs enligt Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Övriga författningar som ansluter till EKL är SFS 2014:347 Förordning om energikartläggning stora företag och STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag. Syftet med vägledningen är att guida och underlätta för verksamheter som omfattas av lagen att genomföra en energikartläggning med relevanta åtgärdsförslag. Vägledningen riktar sig till företag inom branschen bygg, anläggning och installation, dvs företag som bedriver en eller några av följande verksamheter: • Byggnation av och entreprenadtjänster till fastigheter (bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader) • Byggnation av infrastruktur (väg, järnväg, tunnlar, hamnar, gatu- och ledningsnät, anläggningar, övrig infrastruktur). • Utveckling och förmedling av fastigheter. • Tillverkning och leverans av insatsvaror för byggproduktion: asfalt, betong och bergmaterial. • Uthyrning av byggarbetsmaskiner, byggarbetsfordon och/eller byggbodar, samt transporttjänster för byggindustrin. • Förvaltning, drift och underhåll av fastigheter och infrastruktur. • Installationstjänster inom och mindre ombyggnation av tekniska system (el, värme, ventilation). Den huvudsakliga målgruppen är de personer som fått ansvar att leda företagets arbete med EKL och vägledningen ska fungera som stöd vid upphandling av certifierad energikartläggare eller planering för genomförande inom befintligt certifierat ledningssystem. Vägledningen innehåller en arbetsgång som kan följas för att få en struktur vid planerande av genomförandet av kartläggningen. De krav som författningarna för EKL ställer har förtydligats i texten så att det blir klart vad som är förslag på arbetsgång och vad som är krav. Det ska påpekas att denna guide är just en guide och inte en instruktionsbok. Varje kartläggning måste anpassas till förhållandena i branschen och företaget. Energikartläggningen ska omfatta all verksamhet som sker i Sverige för de företag som omfattas av lagen (se Energimyndighetens vägledning ET 2015:05 Vägledning för energikartläggning i stora företag - Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag). 5

 • Page 1 and 2: Vägledning för energikartläggnin
 • Page 3: Förord Den 1 juni 2014 trädde lag
 • Page 8 and 9: Informationen i Vägledning för En
 • Page 10 and 11: Energieffektivitet (Definition enli
 • Page 12 and 13: Det första steget är att företag
 • Page 14 and 15: för att göra lönsamhetsberäknin
 • Page 16 and 17: - El för datorer, skrivare, vitvar
 • Page 19 and 20: 3 Energikartering Andra steget i ka
 • Page 21 and 22: 3.2 Energikartering av verksamhetsd
 • Page 23 and 24: Exempel 3: Exempel på kartering av
 • Page 25 and 26: 4 Analys och förslag till åtgärd
 • Page 27 and 28: verksamheten (processer, arbetsmome
 • Page 29 and 30: • Byte eller ombyggnation av utru
 • Page 31 and 32: Tabell 2 Nusummefaktor. En faktor b
 • Page 33 and 34: 5 Rapportering 5.1 Energikartläggn
 • Page 35: kvartalet 2017. Vid detta tillfäll
 • Page 38 and 39: övergripande kunskap om energikons
 • Page 40 and 41: Om åtgärden innebär avskaffning
 • Page 42 and 43: • Vilken information kring energi
 • Page 45 and 46: Bilaga C: Lästips och nyttiga län
 • Page 47 and 48: Vägledning för energikartläggnin
 • Page 49: Förord Den 1 juni 2014 trädde lag
 • Page 52 and 53: Bilaga A Att tänka på vid planeri
 • Page 54 and 55: Många frågor utöver de som berö
 • Page 56 and 57:

  BOA eller Bostadsarea Bruksarea fö

 • Page 59 and 60:

  2 Planering av energikartläggninge

 • Page 61 and 62:

  Betydande energianvändning kan fin

 • Page 63 and 64:

  2.3 Avgränsningar och gränsdragni

 • Page 65 and 66:

  Vidare finns de olika fallen att:

 • Page 67 and 68:

  3 Energikartering Energikarteringen

 • Page 69:

  Uppdelningen måste vara tillräckl

 • Page 72 and 73:

  4.1.1 Framtagande av ytterligare da

 • Page 74 and 75:

  Om kostnaden för drift och underh

 • Page 76 and 77:

  När och i vilken ordning de kostna

 • Page 78 and 79:

  1) Bakgrund I detta avsnitt ska det

 • Page 80 and 81:

  informationsmaterial för användni

 • Page 82 and 83:

  • Har organisationen någon etabl

 • Page 85 and 86:

  Bilaga B Företagets interna energi

 • Page 87:

  Bilaga C Exempel på åtgärdsförs

 • Page 90 and 91:

  Ett hållbart energisystem gynnar s

 • Page 92 and 93:

  Böcker och rapporter utgivna av St

 • Page 95 and 96:

  Innehåll Förord 1 1 Inledning 5 1

 • Page 97 and 98:

  1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna väg

 • Page 99 and 100:

  förband företagen sig att genomf

 • Page 101 and 102:

  2 Planera energikartläggningen Fö

 • Page 103 and 104:

  2.2 Alternativ för genomförande E

 • Page 105 and 106:

  • Verksamhetsenergi: energi som a

 • Page 107:

  2.5 Platsbesök Energikartläggning

 • Page 110 and 111:

  den totala energin ska det enligt l

 • Page 112 and 113:

  För att kunna gå vidare måste or

 • Page 114 and 115:

  En verksamhetsdel kan identifieras

 • Page 116 and 117:

  • Transport: energikonsumtion per

 • Page 118 and 119:

  Tabell 2 Nusummefaktor Kalkylränta

 • Page 121 and 122:

  5 Rapportering Energikartläggninge

 • Page 123 and 124:

  6 Det fortsatta arbetet Enligt EKL

 • Page 125 and 126:

  Bilaga 1: Att tänka på vid planer

 • Page 127:

  Tips vid upphandling av certifierad

 • Page 131:

  Bilaga 3: Exempel på energieffekti

 • Page 134 and 135:

  Ett hållbart energisystem gynnar s

 • Page 136 and 137:

  Böcker och rapporter utgivna av St

 • Page 139:

  Innehåll 1 Inledning 5 1.1 1.2 1.3

 • Page 142 and 143:

  1.2 Energikartläggning - Ett bra v

 • Page 144 and 145:

  För att kunna relatera energikonsu

 • Page 146 and 147:

  1) Planering av kartläggning Alter

 • Page 148 and 149:

  Textruta 1 Gränsdragningar och gem

 • Page 150 and 151:

  I nedanstående avsnitt beskrivs hu

 • Page 152 and 153:

  Transporter utomlands och utländsk

 • Page 154 and 155:

  Kombinera nyckeltal Det kan vara l

 • Page 157 and 158:

  4 Analys och förslag till åtgärd

 • Page 159 and 160:

  Tabell 3. Exempel på en utvecklad

 • Page 161 and 162:

  dens önskemål som styr, men i må

 • Page 163 and 164:

  I bilaga B finns en övergripande b

 • Page 165 and 166:

  Vissa effekter av en förändring k

 • Page 167 and 168:

  I Exempel 2 görs en beräkning av

 • Page 169 and 170:

  I dessa exempel ingår ingen inflat

 • Page 171 and 172:

  5 Rapportering Energikartläggninge

 • Page 173:

  5.2 Levande dokument Mycket av den

 • Page 176 and 177:

  • Vilka verksamheter som ryms i b

 • Page 178 and 179:

  • Körsätt Sparsam körning är

 • Page 181 and 182:

  Bilaga C: Hjälpmedel för att ber

 • Page 183 and 184:

  En färja som tar både passagerare

 • Page 185 and 186:

  Vägledning för energikartläggnin

 • Page 187:

  Förord Den 1 juni 2014 trädde lag

 • Page 191 and 192:

  1 Inledning 1.1 Bakgrund Denna väg

 • Page 193 and 194:

  men det är inget krav. Energieffek

 • Page 195 and 196:

  2 Planering av kartläggningen En e

 • Page 197:

  Textruta 1 Gränsdragningar och gem

 • Page 200 and 201:

  Energibärare som har sitt ursprung

 • Page 202 and 203:

  EL 100 EL 3 Delsystem 1 EL 22 Delsy

 • Page 205 and 206:

  4 Analys och förslag till åtgärd

 • Page 207 and 208:

  I nästa steg ska delsystemens bety

 • Page 209 and 210:

  Nyckeltal 3 kWh/enhet Nyckeltal 2,7

 • Page 211 and 212:

  Exempel 2 Exempel på livscykelkost

 • Page 213 and 214:

  Stor Energieffektivisering Liten L

 • Page 215 and 216:

  5 Rapportering Energikartläggninge

 • Page 217:

  5.2 Levande dokument Mycket av den

 • Page 220 and 221:

  • Vilka verksamheter som ryms i b

 • Page 222 and 223:

  Värmeeffektivisering Här avses v

 • Page 224 and 225:

  Tabell C1 Exempel på nyckeltal fö

 • Page 226 and 227:

  Räkneexempel: Ventilations- och v

 • Page 228 and 229:

  Krav på tryckluftssystem För läg

 • Page 230 and 231:

  Innehåll Driften betydligt dyrare

 • Page 232 and 233:

  Ett läckage på cirka 25 procent a

 • Page 234 and 235:

  I figur 3 är total kompressorkapac

 • Page 236 and 237:

  Distribution En nulägesanalys av e

 • Page 238 and 239:

  Behov 3 2 2 2 1 1 1 3 4 1 Skede 1 S

 • Page 240 and 241:

  Nusummefaktor Kalkylränta i procen

 • Page 242 and 243:

  Kravspecifikation Här följer ett

 • Page 244 and 245:

  Följande krav ska gälla: 1. Speci

 • Page 246 and 247:

  Referenser 1. CAGI-PNEUROP PN2CPTC2