Views
2 weeks ago

Flik 10-15 EKL

4 Analys och förslag

4 Analys och förslag till åtgärder Kapitlet beskriver hur den detaljerade energikartläggningen av de betydande energianvändarna genomförs. Det vill säga hur energieffektiviseringsåtgärder tas fram, bedöms och prioriteras. De presenterade åtgärdsförslagen bör vara så detaljerade att de kan användas som beslutsunderlag, inför genomförande av åtgärderna. 4.1 Analys av betydande energianvändning i olika fastighetsgrupperingar Vid identifiering av åtgärder behövs fler och mer detaljerad data för olika fastighetsgrupperingar med betydande energikonsumtion och senare även för enskilda användare och system. Figur 3 beskriver stegen för att genomföra analysen. Analys av en gruppering Beskrivning av fastighetsgrupperingar Görs för varje fastighetsgruppering med betydande energikonsumtion Urval av fastigheter som ska besökas Analys av en fastighet Förberedelse platsbesök Platsbesök + Beskrivning av fastigheten Framtagande ytterligare data Görs för varje fastighet som har valts ut för platsbesök Identifiering av energianvändare med potential för energiförbättring Bedömning av energibesparing storlek och åtgärdskostnad Figur 3: Steg inom den detaljerade analysen Det är den betydande energianvändningen som ska detaljkarteras och analyseras för att identifiera åtgärder. Betydande energianvändning är enligt ISO-standarden ”energianvändning som utgör en ansenlig energikonsumtion och/eller där potentialen för förbättring av energiprestanda är stor.” Kriterierna för att för att bedöma vad som är betydande energianvändning/användare ska enligt ISO 50001–3:27 bestämmas av företaget. 23