Views
1 week ago

Flik 10-15 EKL

Bilaga B Företagets

Bilaga B Företagets interna energiarbete Företagets interna arbete och organisation är av största betydelse för energieffektiviseringsarbetet och genomförandet av energikartläggningen. Några aspekter att beakta är: • Organisation: – Ledningens/styrelsens engagemang och målangivelser? – Finns energi- och miljöverksamheten med i årsredovisningen? • Driftorganisation: – Har man en intern eller extern driftsorganisation? • Om organisationen är extern, hur är den upphandlad? • Finns servicerutiner? • Hur är bemanningen dimensionerad: Efter nyckeltal på antal lokaler eller lägenheter, geografiskt område, m 2 eller installationer? – Har bovärdar och förvaltare rutiner för det dagliga drift- och energiarbetet? • Hålls regelbundna driftträffar med ”folket på fältet”? – Finns styr- och övervakningssystem i fastigheterna och används de för energiuppföljning? – Sker energi- och inneklimatutbildning av personal? – Finns en dialog med hyresgästerna om energi? – Hur framtas energikonsumtionsbudgeten? Genom föregående års fakturor med taxehöjningar, normalårsförbrukning omräknat till kronor och ny taxa. • Statistik: • Hur sker uppföljning: anpassad till målvärden? • Konsekvenser vid under-/överskridande? – I vilken form? – Hur registreras konsumtionen: manuellt, via fjärravläsning eller via fakturor? – Tillämpning av areor: BOA/LOA, A temp ? – Typ av normalårskorrigering? – Görs någon benchmarking mot fastighetsägare med liknande byggnader? – Hur hanteras avvikelser? 37