Views
1 month ago

Flik 10-15 EKL

Böcker och rapporter

Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@arkitektkopia.se © Statens energimyndighet ER 2016:13 ISSN 1403-1892

Förord Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. För att tydliggöra lagens krav har Energimyndigheten tagit fram ett övergripande vägledningsmaterial som stöd för företagens arbete med att förstå på vilket sätt de omfattas av dessa krav. Under införandet av lagen har Energimyndigheten fört en dialog med företag och branscher som omfattas av lagstiftningen. I samband med denna dialog har framkommit att det finns ett behov av ytterligare vägledning för hur arbetet med energikartläggningen kan genomföras. Denna vägledning har tagits fram i samarbete med stora handelsföretag som omfattas av lagen där företagens erfarenheter från att arbeta systematisk med energieffektivisering ligger till grund för vägledningen. Vägledningen ska underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärds förslag som leder till effektivare energianvändning i verksamheten. Vägledningen ger också en grund till ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen. De krav som lagen om energikartlägg ning i stora företag ställer tydliggörs i texten för att skilja dessa krav från förslag på arbetsgång i kartläggningen. Vägledningen ska inte betraktas som en handbok, eftersom varje energikartläggning måste anpassas till förhållandena i respektive företag och den bransch det tillhör. Fredrick Andersson Enhetschef Anders Pousette Handläggare 1