16.01.2019 Views

Golv till Tak #5-2018

Temat är akustik. Vi får bland annat en del inspel om hur ambitionen att skapa god ljudmiljö kan komma att påverka framtidens golvkonstruktioner. Självklart behandlas i det här sammanhanget också produkter och så förstås ett projektexempel. I första höstnumret av Golv till Tak finns mycket branschhändelser av olika slag att berätta om. Men temat är den här gången akustik och vi presenterar vår årliga översikt över akustikgolv och -underlägg på den svenska marknaden. Något som vi funnit är mycket uppskattat både inom och utom branschen. Vi möter också akustikern Christian Simmons – en välkänd profil inom sitt område. Och vi tittar närmare på en skola där man ansträngt sig för att skapa en god ljudmiljö. Som bekant en ständigt återkommande angelägenhet just när det gäller skolor. Under våren kom AMA Hus i ny upplaga. I den här tidningen redovisar vi också de nyheter den innehåller som gäller golv.

Temat är akustik. Vi får bland annat en del inspel om hur ambitionen att skapa god ljudmiljö kan komma att påverka framtidens golvkonstruktioner. Självklart behandlas i det här sammanhanget också produkter och så förstås ett projektexempel.

I första höstnumret av Golv till Tak finns mycket branschhändelser av olika slag att berätta om. Men temat är den här gången akustik och vi presenterar vår årliga översikt över akustikgolv och -underlägg på den svenska marknaden. Något som vi funnit är mycket uppskattat både inom och utom branschen.

Vi möter också akustikern Christian Simmons – en välkänd profil inom sitt område. Och vi tittar närmare på en skola där man ansträngt sig för att skapa en god ljudmiljö. Som bekant en ständigt återkommande angelägenhet just när det gäller skolor.

Under våren kom AMA Hus i ny upplaga. I den här tidningen redovisar vi också de nyheter den innehåller som gäller golv.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 47 | PRIS SEK 60 | NR 5 2018

Tema: Akustik

Prisnominerad skola med inriktning på

god ljudmiljö

Möt akustikern Christian Simmons!

Förteckning över marknadens akustikgolv

och akustikunderlägg

Golvintressanta nyheter i AMA Hus 18

Auktorisation också av golvleverantörer

# 5 / 18


iD Click Ultimate är en

ny LVT-kollektion med

integrerad akustikbaksida

som ger en

stegljudsdämpning

på hela 19 dB.

Den gedigna konstruktionen

och höga

slitstyrkan gör att

golvet passar perfekt

i butiker och hotell.

Tack vare stabiliteten

kan du installera upp

till 400 m 2 i en sammanhängande

yta.

Golvet är ftalatfritt

och har ytterst låga

emissioner.


trendriktiga trä- och

stenmönster.

Stegljudsdämpande

designgolv

i gedigen

konstruktion.


INNEHÅLL 5 /18

2 Ännu en tyst skola

6 Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner

9 Akustikgolv – särlösning elle standardlösning?

14 Golv och hållbarhet i Almedalen

15 Engagemang ger möjlighet att påverka

17 Ändringar i AMA Hus

19 Noterat

21 # Golv

22 Nu auktoriserar sig golvleverantörer

23 Fina golv i växande lokaler

29 Golvbranschen & -företagen

32 Benny

2

HÖSTSTART

Här kommer första höstnumret av

Golv till Tak – vi har mycket

branschhändelser av olika slag att

berätta om. Men temat är den här

gången akustik och vi presenterar

vår årliga översikt över akustikgolv

och -underlägg på den svenska

marknaden. Något som vi funnit

är mycket uppskattat både inom

och utom branschen.

Vi möter också akustikern Christian

Simmons – en välkänd profil inom

sitt område. Och vi tittar närmare

på en skola där man ansträngt sig

för att skapa en god ljudmiljö. Som

bekant en ständigt återkommande

angelägenhet just när det gäller

skolor.

Under våren kom AMA Hus i ny

upplaga. I den här tidningen redovisar

vi också de nyheter den innehåller

som gäller golv.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

6 17

OMSLAGSBILD: Falck Designs akustikgolv Silentflor PUR i vårdmiljö

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Stockholm. TEL: 08-34 03 05. E-POST: gtt@informa.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


ÄNNU EN TYST SKOLA

Den akustiska miljön kommer alltmer i fokus i alla typer av lokaler, men alldeles speciellt

gäller det för skolor och förskolor. Här kan vi presentera ännu en skola där man ansträngt

sig extra för att skapa en bra ljudmiljö. Det är nya Elmeskolan i Älmhult där

JKS Golv bland annat lagt 6 000 kvadratmeter av Forbos akustikgolv Sarlon.

Skolan blev nominerad till Årets Bygge 2018.

› TEXT:

Christina Adlers

› FOTO:

Torben Åndahl

(om inte annat anges)

Nya Elmeskolan i Älmhult inrymmer

en internationell skola med både förskola

och F – 9 -skola, men också en

svensk grundskola med elever i F – 6.

Det är den ökade inflyttningen till

kommunen och inte helt otippat Ikea

med både svensk och utländsk arbetskraft

som skapat behovet av en ny

skola.

BRA LJUDDÄMPNING

I GOLV, VÄGGAR OCH TAK

Elmeskolan med plats för 800 elever,

är byggd som ett passivhus och är just

nu landets största passivhusskola. I

den energisnåla byggnaden har stor

omsorg lagts på bland annat värme,

ventilation och mate rial val. Den yteffektiva

skolbyggnaden i två plan

har också fått en kompakt form med

endast fyra entréer. Samtidigt har den

gestaltats utifrån skolans olika verksamheter.

Den internationella och

den svenska skolan ligger exempelvis

åtskilda i olika huskroppar vilka binds

samman av ett gemensamt stråk med

kreativa miljöer och utblickar mot

den lilla atriumgården.

Huvudentrén leder rakt in i en öppen

foajé med ett intensivt blått epoxigolv,

Korius, som EU Plast i Älmhult

installerat. Det blå epoxigolvet med

en underliggande stegljudsmatta, återkommer

flera gånger i skolan som en

sammanbindande länk.

– Både akustikgolvet Sarlon som

ligger på stora ytor och epoxigolvet

är bra ljuddämpande golv, dessutom

är de snygga och lättstädade. Det

finns regler om akustik och buller i

skolor, där ljudnivån oftast är hög

idag. För att hålla den nere har också

2 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


› OVAN:

I NYA ELMESKOLAN

i Älmhult har JKS Golv

i Växjö lagt hela 6000

kvadratmeter av Forbos

akustikgolv Sarlon.

I korridorer, undervisningsrum

och på uppehållsytor.

› OVAN TILL VÄNSTER:

ÄVEN I MATSALEN

ligger Sarlon i en gråbeige

färgton, enligt

arkitekten vald för att

efterlika naturens färgskala

och i just detta

fall skogens stammar.

I entrén och i vissa

sammanbindande

stråk har man istället

valt ett blått epoxigolv,

dock med underliggande

stegljudsmatta.

Den blå färgen ska

enligt samma tänk

associera till en bäck.

› TILL VÄNSTER:

SKOLAN MED PLATS

för 800 elever är kompakt

byggd i två plan.

Den omfattar en internationell

del – något

det finns stort behov

av i Älmhult på grund

av Ikeas verksamhet

där – och en ”vanlig”

svensk.

Foto: Christina Adlers

› FORTSÄTTNING

på sid 4

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 3


› OVAN:

TILLSAMMANS MED

ljudabsorbenter, bordens

ytskikt och möbeltassar

på stolarna har

golven givit skolan en

bra ljudmiljö, det tycks

alla på skolan vara

överens om. Här ett

grupprum, och även

här har akustik golvet

Sarlon använts.

Elmeskolans undertaksplattor och

väggar bra ljudisolering, säger Lars

Lund, fastighetschef i Älmhult.

AKUSTIKGOLV NÄSTAN

GENOMGÅENDE

Varje elevavdelning har egna groventréer

och kapprum. Här har JKS

Golv i Växjö lagt Sarlon från Forbo

Flooring, i en gråbeige kulör och

golvet ligger även i samtliga korridorer.

För att markera årskursernas

hemvist bryts det här och var av med

fält i kulörer som gult, brunt, grönt,

orange och blått. Golvkulörerna återkommer

i de intilliggande uppehållsrummen

där de harmonierar med

bland annat textilklädda möbler. I

undervisningsrum, grupprum och

uppehållsytor har golvet dock fått en

ljusare beige kulör.

– Akustikgolvet återkommer i biblio

teket och i syslöjdslokalen, överallt

limmat mot betongunderlaget

med Uzin KE 2000 S från Englund-

Gruppen. Golven varierar i stegljudsdämpning,

med 19 decibel för

flertalet klassrum och 15 decibel för

korridorer och gemensamhetsytor,

säger Leif Wilson, arbetsledare på

JKS Golv.

LITE INDUSTRIPARKETT

OCH KUBB OCKSÅ

På toaletterna har JKS lagt det halkhämmande

golvet Forbo Surestep,

som också limmats med Uzin. De

har även kakelsatt toaletterna och

skolans kök. Väggarna i våtrum och

toaletter är kaklade med Mosa, 15 x 15

centimeter, från Kakeldaxgruppen.

Fog och fix, av märket Alfix, har levererats

av Konradssons Kakel. I skolans

aktivitetsrum har golvläggarna lagt

Gerfl ors Tarafl ex Sport M Evolution,

ett grönt sju millimeter tjockt sportgolv,

även det limmat med Uzin

2000.

I träslöjdsalen har JKS lagt Almedals

industriparkett i gran och limmat

med Wakol MS-lim från Ardbo

Golv samt lagt vinylgolv i en spiraltrappa

mitt i skolan. Bredvid trappan

i foajén som leder upp till andra

våningen har de monterat gradänger

med träkubb i gran från Almedals.

Sittytorna med sina olikfärgade dynor

är tänkta att användas som till exempel

amfiteater.

TRE GOLVLÄGGARE I ETT ÅR

Golventreprenaden har varit stor.

Skolan har byggts i etapper och vi höll

på i nästan ett år. Tre golvläggare har

arbetat här så gott som hela tiden och

som vanligt har det varit tidspress.

Men tack vare bra byggledning har

jobbet flutit på och det har varit ett

mycket intressant jobb, säger Leif

Wilson.

Elmeskolan är byggd på ganska

kort tid. För att få en effektiv byggprocess

har Älmhults kommun och

byggentreprenören Dynacon samarbetat

i ett partneringsförhållande.

Arkitekt har Horisont Arkitekter i

Malmö varit och inredningsarkitekt

Anki Andersson är nöjd med valet

av akustikgolv som de har stor erfarenhet

av.

– Akustikgolvet tillsammans med

andra akustiska lösningar uppfyller de

kriterier och normer som gäller ljudklass

och de krav som beställare och

4 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


myndigheter har på ett projekt som

Elmeskolan. Det finns ett flertal bra

golv på marknaden som ger hög ljudabsorption

och Sarlon är ett av dem.

Vi har tillsammans med akustiker

tittat på de olika invändiga ytskikten

för att på bästa sätt uppnå hög ljudabsorption

och skapa minsta möjliga

buller i allmänna utrymmen och

klassrum. Det fanns flera golvleverantörer

som var aktuella, men Forbos

akustikgolv Sarlon låg bäst till den

här gången. Vilket val det slutgiltigt

blir är en kombination av funktion,

pris och design, säger Anki Andersson.

ÖKAD MEDVETENHET

OM LJUD ...

Tillsammans med ljudabsorbenter

på väggarna i klassrummen, bordens

ytskikt och möbeltassar på stolarna

har golven givit skolan en bra ljudmiljö.

Anki Andersson tror att det är

mycket skränigare i skolor idag än

förr. Dessutom finns en ökad medvetenhet

om ljud och efterfrågan på

en tystare miljö i allmänhet.

– I materialkonceptet för skolan valde

vi att utgå från Smålands miljö med

sina skogar och sjöar. Vi ville stärka

den gemensamma platsen utifrån att

många barn kommer från andra delar

av världen men också utifrån passivhusets

miljöprofil. Natu rens färgskala

skapar också en lugn och trygg

arbetsmiljö. De sammanbindande

stråkens blå golv likt skogens bäck.

Skogens trädstammar som ljust grå

och bruna toner i akustikpanel, fast

inredning samt golv- och väggytor.

Och med starkare kulör kring basrummens

torg ville vi lyfta fram skogens

koncentrerade färgintryck från

bär och svamp, säger Anki Andersson.

... OCH ÖKAD EFTERFRÅGAN

PÅ AKUSTIKGOLV

JKS Golv och Forbo Flooring har

också märkt ett ökat intresse för

akustikgolv i skolor.

– Försäljningen har definitivt ökat.

Idag tänker man mycket mer på

akustiken i den lärande verksamheten.

Ett akustikgolv förbättrar rumsakustiken

och stegljudsdämpningen

men man uppskattar även den ergonomiska

effekt man får med ett

mjukare golv, säger Thorben Franzén,

säljare på Forbo.

”GOLVEN ÄR

VÄLDIGT TYSTA”

Elmeskolans personal och elever har

varit delaktiga i gestaltningsprocessen.

– Vi är mycket stolta över skolan.

Både personal och elever har inneskor

men vi upplever alla att golven är

väldigt tysta, oavsett vilka skor vi har.

Att skolan är byggd med ekologisk

inriktning märks inte bara på det

effek tiva energisystemet utan också

på alla de källsorteringsfraktioner som

syns runt om i huset. Eleverna lär sig

från början vad som ska kastas var.

– I undervisningens olika teman

ingår ett stort mått av miljötänk, bekräftar

rektor Eva-Lena Brafield.

Och runt Elmeskolan väntar förstås

också en härlig utemiljö som

gjord för rörelse och lek – och lärande.


› OVAN:

BREDVID TRAPPAN

i foajén som leder upp

till andra våningen har

JKS monterat gradänger

med träkubb

från Almedals, tänkta

att användas som till

exempel amfiteater.

Foto: Christina Adlers

ELMESKOLAN

BESTÄLLARE:

Älmhults kommun

GOLV LEVERANTÖRER:

Forbo Flooring AB

Almedals Trägolvsaktiebolag

Gerflor Scandinavia

A/S

KERAMIKLEVERANTÖR:

Kakeldaxgruppen

LIMLEVERANTÖRER:

Ardbo Golv AB

Englund-Gruppen

FOGLEVERANTÖR:

Konradssons Kakel AB

GOLVENTREPRENÖRER:

JKS Golv i Växjö AB

EU Plast AB

BYGGENTREPRENÖR:

Dynacon Construction

AB

ARKITEKT:

Horisont Arkitekter AB

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 5


RÄTT

för nya ljud

ENLIGT AKUSTIKERN

Alla inom golvbranschen

har väl någon

gång arbetat med ljuddämpande

golv. Ofta

har det varit en balansgång

mellan dämpning

och tålighet, mellan

lätta och tunga golv,

mellan släta golv och

textilgolv – hela tiden

med ekonomi och

underhållsegenskaper

som viktiga faktorer. Vi

har fått en intervju med

Christian Simmons,

som kan räkna på allt

detta och som på senare

år även fått koldioxidemission

att ta hänsyn

till i produkt utvecklingsprojekten.

› CHRISTIAN SIMMONS är en auktoritet på

området byggnadsakustik och hans företag

Simmons akustik & utveckling, som återfinns

i Chalmers Teknikpark, arbetar med

ljudmiljöfrågor av alla slag. Bland annat har

Christian många tankar av vad nya tunna

bjälklag ställer för ytterligare krav på golvkonstruktionen.

6 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


TID

dämpande golvkonstruktioner

CHRISTIAN SIMMONS

Christian Simmons tar emot på sitt

kontor i Chalmers Teknikpark, inte

långt från Väg- och Vattensektionen

där han en gång blev civilingenjör.

Härifrån arbetar han i sitt företag

Simmons akustik & utveckling. För

oss inom golvbranschen är Christian

en auktoritet i alla frågor om stegljud,

trumljud, skrapljud och andra akustiska

aspekter på golvkonstruktioner.

Han kan alltså byggteknik och

akustik, men är faktiskt också elektronikingenjör

från gymnasiet i

Karlskoga. Där hade studierna ett

tydligt fokus på arbetslivet, gärna

hos Bofors som var en faderlig inspiratör

för eleverna. För Christian

blev det istället byggnadsteknik vid

Chalmers men elektronikkunskaperna

kom till nytta även för förståelse

av byggnadsakustiken. Frekvensanalyser,

svängningskretsar och resonansförhållanden

kräver matematisk behandling

i byggnadskonstruktion på

samma sätt som i elektroniken.

ALLT BULLRAR OCH

BULLER FINNS ÖVERALLT

Christian Simmons arbetar med

bullerfrågor av alla slag. Mycket buller

kommer utifrån och då är det fasader

och fönster som får skydda oss i huset.

Inomhus finns det bullrande maskiner

hos oss själva och hos grannen.

Tvättmaskiner, diskmaskiner, kylar,

frysar, dammsugare, fläktar med mera

har sina speciella ljud. Med dagens

mätteknik kan man göra ett ”bullerfingeravtryck”

för olika maskiner av

olika fabrikat och fatta beslut om köp

eller bullerskydd utifrån från det.

STEGLJUD, SKRAPLJUD

OCH TRUMLJUD

Nu talar vi golv. Christian berättar

om enkäter från 28 bostadsområden

med dryga tusentalet boende som

har satt betyg på ljudmiljön i hemmet.

Det är stegljud från grannen

ovanför som är det dominerande

problemet. Skrapljud från grannens

stolar och liknande stör också, men

inte lika mycket som gående och

lek ande barn. Andra bullerproblem,

till exempel trafikbuller och ljud från

installationer finns det också skäl att

ha byggregler för att hantera. Det är

alltså befogat att vi inom golvbranschen

är uppmärksamma och kunniga

i bullerfrågor.

Stegljud tänker man sig ibland

att man kan klara med tillräckligt

tjocka akustikunderlägg. Så enkelt

är det dessvärre inte, för golvet ska ju

också vara tåligt mot last och trafik.

Med ökande krav på tysta hus måste

vi finna bättre konstruktioner. Parkett

med foam har varit standard en

tid, men det räcker inte riktigt till när

bjälklaget är homogent (enskiktsbjälklag),

det fungerade faktiskt bättre

förr när golven lades flytande på en

sandbädd. Linoleum och plastgolv

kan inte ligga på alltför mjuka underlägg,

då får man intryckningsskador.

KLIMATANSVAR GER NYA

GOLVKONSTRUKTIONER

Inom byggnadstekniken blir ansvaret

för klimatet allt viktigare. Ett tjockt

bjälklag av betong dämpar stegljud

bra, men det ger också ett stort bidrag

till koldioxidutsläpp till atmosfären.

– Därför kan det vara mer miljösmart

att göra tunnare bjälklag och

kompensera för det med effektiv

ljuddämpning i golvkonstruktionen,

säger Christian.

Av miljöskäl finns just nu ett stort

intresse för att använda bjälklag av trä.

Det kan ju låta bra, för trä är förnybart

och koldioxidneutralt i sig självt.

– Men, förklarar Christian, innan trä

kommit från skogen och blivit en

del av ett hus har det hänt mycket.

Transporter, processer, limning och

skyddsbehandling kan ändra bilden.

Om det lätta träbjälklaget sedan

kräver mer avancerad ljuddämpning

med komplicerade tilläggskonstruktioner,

så är det inte så säkert att trä i

slutändan blir så mycket grönare än

betong.

I trähus måste man räkna med att

stegljudsdämpningen också kräver

installation av dämpande undertak.

Själva tillverkningen av byggdelar

och bygget i sig ger idag ungefär lika

mycket koldioxid som driften av

huset under dess livstid, enligt ett

pågående SBUF-projekt. Men koldioxidemissionerna

måste minska,

så nya lösningar måste tas fram. Och

detta öppnar för kreativa företag att

lansera nya golvsystem!

EN MÖJLIG KONSTRUKTION

FÖR FRAMTIDEN

En dämpande och samtidigt tålig

golvkonstruktion skulle enligt Christian

Simmons kunna börja med ett

bjälklag på vanligt vis. Troligen kan

man spara in på bjälklagets tjocklek,

med hänsyn till vad som kommer

sedan. På bjälklaget läggs ett dämpande

material av skum, fiber eller

liknande till en tjocklek av cirka 20

millimeter. Det blir ett bra dämpande

skikt. Ovanpå det gjuter eller lägger

man sedan ett tungt tryckfördelande

skikt av betong eller golvavjämning,

cirka 50 millimeter. Då har vi ett fast

och tåligt underlag för ytmaterial av

alla slag.

– Ett stort problem med denna

konstruktion är emellertid, säger

Christian, att den är så sårbar under

byggtiden. Innan man hunnit täcka

› TEXT:

Magnus Rönnmark

› FORTSÄTTNING

på sid 8

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 7


› FORTSÄTTNING från sid 7: Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner

En dämpande

och tålig konstruktion

skulle

enligt Christian

Simmons

kunna bestå

av skum, fiber

eller liknande

på bjälklaget

och sedan ett

tryckfördelande

skikt av betong

eller avjämning

ovanpå

det.

det fjädrande skiktet är det känsligt

för all trafik. Ett hål i skiktet betyder

att flytspackel kan rinna ner och ge

en hård brygga till bjälklaget, så att

buller kan läcka igenom.

Det skulle alltså krävas en mycket

sträng ordning på byggplatsen för

att tillförlitligt kunna tillverka sådana

golv. Om man lyckas, som man faktiskt

gör exempelvis i Tyskland, så

får man ett mycket bra resultat både

ifråga om akustik och hållbarhet.

Att skapa ett mellanrum mellan

bjälklag och golv kan vara ett sätt att

fritt kunna lägga rör och kabel under

golvet. Med bra dämpande fjäderelement

på reglar och stolpar kan

man också få mycket effektiv stegljudsdämpning.

Christian nämner

exempel med upp till 29 decibels

dämpning.

De allt vanligare textilgolven bidrar

naturligtvis till tystare golv. Men

även riktigt hårda golv som keramik

blir alltmer populära, vilket ger motsatt

effekt. Badrummen är undantagna

från stegljudskraven, men också

en kvadratmeter direkt vid entrédörren.

Den ytan har man önskat ha

som plats för våta skodon och paraplyer,

men ytan är inte stor. Här har

Christian Simmons föreslagit Boverket

och standardiseringen, att man

ska låta entrégolvets keramik bli hela

fyra kvadratmeter. Detta under förutsättning

att stegljudsnivån inte blir

högre än den man tillåter mellan

trapphus och lägenhet, det vill säga

högst 62 decibel. Då kan man lägga

klinkergolv direkt på en 3 –10 millimeters

skiva eller matta, förutsatt att

man använder anpassade klinker och

fog- och fästmassor.

BASTIAN UNDERLÄTTAR

Man kan inte intervjua Christian

Simmons utan att fråga om beräkningsprogrammet

Bastian. Det är en

mjukvara baserad på den internationella

standarden SS-EN ISO 12354.

Ända sedan 2001 då Christian introducerade

Bastian i Sverige har det

underlättat konstruktionsarbete, materialval

och produktutveckling på

ett avgörande vis, främst för byggare

men också för byggindustrins leverantörer

och rådgivare.

Det hela bygger på att varje komponent

i en byggnadskonstruktion

har sin akustiska profil. Storlek och

› CHRISTIAN SIMMONS introducerade 2001 programmet Bastian som kan beräkna varje

byggnads enhets akustiska egenskaper. Leverantörer av golvbeläggningar och andra

komponenter har bidragit med sina produktdata och i utbyte ökar de sannolikheten att

just deras produkter blir valda av konstruktörerna.

form på ett rum påverkar också ljudisoleringen.

Varje fog eller övergång

mellan material har sin akustiska

karaktär. Genom att skikt för skikt,

bit för bit, beskriva vilka produkter

som ska användas och sedan lämna

matematiken till Bastian kan man

direkt i datorn få svar på byggnadsenhetens

akustiska egenskaper och i

förväg förvissa sig om att det man

vill bygga ur akustisk synvinkel motsvarar

byggreglernas och byggherrens

krav.

Det här har löst många problem.

Alla ledande leverantörer av golvbeläggningar

och andra viktiga komponenter

har lämnat sina produktdata

som bidrag till Bastian. Belöningen

blir att produkterna som

Bastian kan räkna på har stor möjlighet

att bli valda av konstruktörerna.

Bastian utvecklas nu för ännu enklare

användbarhet med BIM-gränssnitt,

särskilt lämpat för större projekt.

Även om konstruktörer med

Bastian kan klara de flesta akustikproblemen

på egen hand är det

många som värdesätter en diskussion

med Christian Simmons. Erfarenhet

från många praktiska fall

och viktiga kontakter i byggbranschen

är också viktiga. Exemplet

Christian Simmons och hans företag

visar ännu en gång hur små

före tag kan påverka stora händelser

i byggbranschen, och i golvbranschen.


8 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


› DAGIS ÄR EN HÅRD MILJÖ där det skrapas, dunkas och slamras.

Rop och skrik blandas med ljudet från snabba fötter. Då är det bra

med en tålig och ljuddämpande golvbeläggning som här.

Foto från Falck Design.

AKUSTIKGOLV

– SÄRLÖSNING ELLER STANDARDLÖSNING?

Försäljningen av akustikgolv – det vill säga tystare och mjukare golv som

minskar steg- och trumljud – ökar som tidigare. Plast-, linoleum- eller gummigolv

med olika typer av skumbaksidor tar större och större marknads andelar.

Systemen för miljöklassning av byggnader hjälper också till att driva på utvecklingen.

Gemensamt för flera av dem är att de bedömer och poängsätter ljudkvaliteten.

Så ljudmiljön blir allt viktigare.

För att ge en överblick över det aktuella utbudet har Golv till Tak gjort en

sammanställning av de akustikgolv och akustikunderlägg Golvbranschens

företag kan erbjuda på den svenska marknaden – se tabellerna på följande sidor.

Som nyhet för i år tar vi nu även med plattor och plankor med ytskikt av plast,

linoleum eller gummi i listorna. Utvecklingen av designplattor och olika LVTprodukter

har ju de senaste åren varit explosionsartad och alltfler av produkterna

erbjuds nu också i olika akustikutföranden.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

› FORTSÄTTNING

på sid 10

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING

från sid 9

Akustikgolv – särlösning

eller standardlösning?

– Nu är det inte fråga om särlösningar

längre, säger Mats Sten, region chef

Syd på Forbo Flooring. Snarare är det

fråga om en ny ”standard” som växer

fram. Beställarna efterfrågar så bra

rums akustik som möjligt och är beredda

att betala för det. Man gnäller

inte över att det blir för dyrt utan

konstaterar bara: ”Det ska vi ha.”

MJUKHET KONTRA

ARBETSMILJÖ?

I offentliga lokaler vill man ofta ha

mjukhet för gå-komfortens skull

kombinerat med ljuddämpning för

en bra ljudmiljö. Väljer man ett mjukt

golv med goda ljudegenskaper kan

det dock finnas risk för att man istället

skapar en dålig arbetsmiljö – till exempel

på ett sjukhus på grund av att rullmotståndet

ökar när man kör sjukhussängar,

kärror eller liknande och

att därmed risken för belastningsskador

hos personalen ökar.

– Idag kan vi ofta erbjuda samma

typ av produkt i olika utföranden

och med olika värden på ljuddämpningen,

säger Mats Sten. Då kan man

på ett sjukhus lägga in golv med maximal

dämpning i patientrummen och

sedan välja golv med lägre dämpning

– styvare golv – i korridorerna där

man ska dra bårar och sängar. På så

sätt håller man ihop det estetiska utseendet

utan att försämra funktionen.

NYA MÖJLIGHETER

Idag byggs det överallt i landet och

kravet ökar på att bygga snabbt,

enkelt och billigt. Det skissas på olika

typer av modulhus och containerbyggnader.

Samtidigt gäller det att

inte bygga så billigt att till exempel

ljudmiljön blir helt eftersatt. Vi kan

då få byggnader som är rena resonanslådor.

Här är behovet av akustikgolv

stort och de får hjälpa till att

”lösa” byggtekniska problem. Med

dagens prefab-byggande är ju inte

konstruktionerna lika förlåtande

längre. Med gårdagens platsgjutna

konstruktioner var marginalerna

större. Nu är allting beräknat väldigt

snålt och då kan det lättare bli problem.

ALLVAR

BAKOM APRILSKÄMTET

Att golvakustik intresserar många

visade årets aprilskämt i Polistidningen.

Artikeln pryddes av ett foto med en

blå sockiplast med polismärke.

Vi citerar några stycken ur Emma

Eneströms artikel:

”För höga ljudnivåer har uppmätts i

polishuset i kvarteret Kronoberg i Stockholm.

Lösningen är blå, mjuk och stavas

skoförbud.

Samtliga anställda i byggnaden, och

även besökande, kommer att behöva

placera skorna vid personalentrén, där

fållor kommer att skapas för att det ska

gå snabbare att lokalisera rätt par. Den

som känner sig orolig för att det inte ska

tillräckligt fort, till exempel inför

utryckning, kan få en färgad flagga med

sitt namn att sätta i skorna. I värsta fall

kan man få bära kängorna i ett band

runt halsen.”

”… För att poliserna ska slippa slita

privata strumpor kommer alla tilldelas

sockiplast som en del av uniformen.”

Är sockiplast respektlöst?

”… en del är ju bekymrade för att de

ska känna sig mindre respektingivande

till exempel i en förhörssituation.

– Jo, så kan det kanske vara men jag

tänker att det kan skapa en mjukare,

mindre aggressiv atmosfär, säger Peter

Pantomim.”

Hur aprilskämtet har uppfattats av

personalen är svårt att få besked om.

För en organisation som arbetar enligt

fasta regler och protokoll kanske det

lät trovärdigt? Dock kan man konstatera

att det uppenbarligen funnits

ljudproblem i polishögkvarteret, annars

skulle aldrig idén kommit upp.

För övrigt kan man undra om detta

bidrog till polisens chefsbyte nyligen?

Brist på respekt? Kan ni tänka er

förre polischefen i uniform och med

blå sockiplast?

AKUSTIKGOLV

av plast, gummi eller linoleum med stegljudsförbättring på tio decibel eller mer

Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring,

dB

Altro Floors Altro Wood Silence Plast 2,85 15

Altro Wood Acoustic Plast 3,9 19

Altro Orchestra Plast 2,85 15

Altro Serenade Plast 3,9 19

Altro K 30 Plast 3,0 10

Amtico Amtico Signature Acoustic, Amtico Spacia Acoustic Plast (LVT-plattor) 3,5 18

Amtico Click Smart (integrerat akustikskikt) Plast (LVT-klick) 6,0 20

Bolon

Artisan, Bolon by You, Bolon by Missoni, Create, Vävd plast 2,5 10

Silence

Bkb, Botanic, Ethnic, Flow, Now Vävd plast 2,3 13

Artisan, Bolon by You, Bolon by Jean Nouvel

Vävd plast (plattor) 3,0 10

Design, Silence

Bkb, Botanic, Ethnic, Flow, Now Vävd plast (plattor) 2,9 13

Bolon by Missoni, Graphic Vävd plast (plattor) 2,9 10

Elements ISI Vävd plast (plattor) 5,0 15

Silence ISI Vävd plast (plattor) 5,0 17

10 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring,

dB

Ehrenborg Altro Wood Silence Plast 2,85 15

Altro Wood Acoustic Plast 3,9 19

Altro Orchestra Plast 2,85 15

Altro Serenade Plast 3,9 19

Estrad dB Plast 2,9 14

Nordic Flooring Click + underlay HX-10 IXPE Plast (LVT-klick) 5,5 + 1,0 20

Zero Sound Plast (PVC-fri) 3,6 15

Falck Design Silentflor PUR Plast 3,7 19

Polysafe Wood fx Acoustix PUR Plast 3,7 19

Acoustix Forest fx PUR Plast 3,7 19

Simplay Acoustic Clic Plast 6,7 20

X-Elastic Granito, ND Uni, Kayar, Grain, Natura, Gummi 4,0 18

Screed, Lava

ND Uni / Kayar LL Gummi 5,0 16

Zeus Gummi 3,5 12

Kayar, ND Uni, Grain, Natura, Screed Gummi 3,0 10

BS Strong Gummi 4,0 10

Lava, Zeus Ant / 48 Gummi 3,5 12

Forbo Sarlon 15 dB Plast 2,6 15

Sarlon 19 dB Plast 3,4 19

Sarlon Modul UP 19 3,45 19

Sarlon Habitat Plast 3,65 20

Surestep Wood Decibel Plast 3,0 17

Novilon Scandinavia Plast 2,4 16

Allura / Novilon Click + Forbo Click underlay Plast 5 + 2 15

Eternal Decibel Plast 3 17

Allura Flex Plast (LVT) 4 / 5 14

Allura Flex Decibel Plast (LVT) 3,45 19

Marmoleum Acoustic Linoleum 4,0 14

Marmoleum Decibel

Linoleum med

3,5 18

polyolefinskum

Marmoleum Decibel

Linoleum med

3,0 18

polyolefinskum

Flotex (matta) Plast (flockad nylonfiber) 4,3 20

Flotex FR (matta) Plast (flockad nylonfiber) 3,3 22

Flotex (plattor) Plast (flockad nylonfiber) 5,3 19

Gerflor Taralay Premium Comfort Plast 3,25 16 / 17

Taralay Impression Comfort Plast 3,2 19

Taralay Impression Interiör Concept 2.0 Comfort Plast 3,2 19

Taralay UNI Comfort Plast 3,2 19

Taralay Initial Comfort Plast 3,35 19

Texline Plast 2,9 16

HQR Plast 3,1 16

SRA Plast 2,9 20

SAGA 2 Plast (plattor) 4,6 15

Tarasafe Ultra Comfort Plast 3,2 16

Marmorette Acoustic Linoleum 4,0 14

Marmorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 17

Colorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 17

› FORTSÄTTNING på sid 12

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 11


Nu enklare med

fortbildning

FÖR ATT FÖLJA samhällsutvecklingen har GVK från och med

2018 valt att digitalisera fortbildningskursen för behöriga

montörer.

Kursen är både interaktiv och pedagogisk, med många

scenarier från verkligheten. Den är anpassad för dator, läsplatta

och mobil.

Med en digital fortbildningskurs kan montören genomföra

kursen i sin egen takt, utan att störa verksamheten.

ANNONS

› FORTSÄTTNING från sid 11: Akustikgolv – särlösning eller standardlösning?

Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring,

dB

Idé Flooring / Wineo PUR Line Akustik Plast (PVC-fri) 4,0 17

Idé Flooring Vinyl Locking Comfort Plast (plattor) 5,5 15

Fitnice

Vävd plast (platta och

mattor)

3,0 13 – 15 (beroende på

kollektion)

Aspecta Ten Plast (plattor) 10 18

Interface Level Set, Studio Set, Boundary Metallics Plast (LVT) 4,5 16

Nora Systems

Noraplan, Sentica acoustic, Signa acoustic, Stone Gummi 4,0 20

acoustic

Norament 926 Gummi (plattor) 4,0 12

Norament 926, Arago, Grano, Satura Gummi (plattor) 3,5 10

Tarkett Tapiflex Excellence Plast 3,25 19

Tapiflex Stairs (för trappor med inbyggd trappnos) Plast 3,5 18

Tapifles Tiles Plast 3,45 19

Tapiflex Platinium Plast 3,1 17

Tapiflex Evolution Plast 3,05 17

ID Square Plast 4,5 15

iQ Granit Acoustic Plast 3,5 15

iQ Optima Acoustic Plast 3,7 17

Acoustic xf Linoleum 3,8 18

Stegljudsförbättring mäts enligt den internationella normen ISO 140 med olika undernummer för mätning, tolkning med mera av mätvärdena.

12 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


nora ® GOLV

NÄR DU TÄNKER PÅ MILJÖ, INOMHUSKLIMAT OCH HÅLLBARHET.

70 ÅRS ERFARENHET MED PVC FRIA GOLV.

nora ® – ett val för en hållbar framtid.

www.nora.com/se

ANNONS

AKUSTIKUNDERLÄGG

Läggs under golvbeläggningar av plast, gummi eller linoleum

Leverantör Produktnamn Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB

Altro Floors Akustik 1101 3,0 17

Aprobo Decibel 1 3,0 26 / 27

Decibel Compact 2,0 15

Decibel 2 5,0

1

Decibel 3 10,0

1

Decibel 4 12,0

1

Forbo Flooring Acoustic underlay (plastunderlagsmatta) 2,0 18 2

Humidity underlay (ventilerand plastunderlagsmatta) 1,5 12 – 15 2

Corkment (korkunderlag) 2,0 14 2

Forbo Quickfit-Forbo foam 11 23

Akustikpapp (korkfilt) 2,2 17 2

Tarkett Elafono 2,0 15 3

Tarkomfort Premium (underlagsmatta för LVT) 1,0 19 4

Tarkomfort Premium (underlagsmatta för LVT) 1,0 18 5

1

Beror på förutsättningarna, kontakta leverantören

2

Tillsammans med minst 2 mm kompakt ytskikt

3

Tillsammans med 2 mm linoleumytskikt

4

Tillsammans med iD Inspiration Click

5

Tillsammans med Starfloor Click

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 13


GOLV OCH HÅLLBARHET

I ALMEDALEN

I likhet med förra året fanns tre spelare från golvbranschen på plats i Almedalen, nämligen Tarkett, Forbo och Golvkedjan.

Tarkett hade ett eget seminarium medan Forbo och Golvkedjan hade ett gemensamt arrange mang med seminarier under

två dagar.

Egentligen är idén ganska tokig.

Man samlar tunga makthavare på

en liten ö i Östersjön i början av

juli månad. Ett superutbud av

seminarier och föredrag – plus

gratis rosévin i stora mängder.

Och det verkar fungera. Nästan

alla hävdar varje år att Almedalen

har dött som event och händelse.

Men året därpå återuppstår liket

i alla fall. Så då gör man kanske

rätt saker ändå?

I år firade dessutom Almedalen

50 år som politisk aktivitet. Det

som började med att Olof Palme

hoppade upp på ett lastbilsflak

och höll ett improviserat tal 1968.

Annonsen som bjöd in till talet

gick under ledorden ”Kom Fråga

Lyss och Trivs”. Nu har det utvecklats

till att bli Sveriges största politiska

mötesplats. Öppenheten och

tillgängligheten under Almedalsveckan

är unik både för Sverige

och övriga världen. Alla evenemang

i programmet under Alme -

dalsveckan är kostnadsfria och

öppna för alla.

Noggrant förberett

Tarkett hade förberett sitt Almedalsframträdande

med att publicera

artikeln Förbjud förbränning

av plastgolv i pressen. Den beskriver

situationen i Sverige idag

med svårigheterna att ta tillvara

gamla plastgolv och använda

dessa som råvaruresurs – kopplat

till vilka åtgärder man vill se från

politiskt håll.

Eller som det uttrycks i artikeln:

”Precis under våra fötter finns en

stor outnyttjad råvaruresurs. I

Sverige läggs årligen sex miljoner

kvadratmeter nya plastgolv och

totalt finns det cirka 100 miljoner

kvadratmeter plastgolv i byggnader

runt om i landet. Vid renovering

rivs golven och går till förbränning.

Detta är ett resursslöseri som

måste upphöra. Därför föreslår

vi ett förbud mot förbränning av

plastgolv, kombinerat med ett

flertal åtgärder för att skapa förutsättningar

för en fullt ut cirkulär

ekonomi.”

Och som åtgärder föreslår man

följande:

Dag Duberg, Tarkett, i samspråk med moderatorn för seminariet om att förbjuda

förbränning av plastgolv. Vad gesten innebär är lite svårtytt. Kanske att Dag känner

tyngden av 100 miljoner kvadratmeter plastgolv vilande på sig?

Ivrig diskussion på Forbo-Golvkedjan-seminarium. Från vänster: Lars-Åke Lidén, Golvkedjan, Jonas Rothén, Forbo, Karin

Strömqvist Bååthe, Social Venture Network, som alla lyssnar på Camilla Goliath, samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad,

när hon beskriver kommunens ansvar och möjligheter att uppnå hållbarhetsmålen.

”Vi vill därför se:

• Att det införs ett förbud mot

förbränning av plastgolv

• En riktad satsning på forskning

om återvinning av plastgolv och

andra långlivade plastprodukter

• Att Upphandlingsmyndigheten

tar fram kriterier för upphandling

av golv med återvunnet material

• Att det i alla offentliga upphandlingar

av plastgolv ställs krav på

att installationsspill ska samlas

in för återvinning”

Artikeln följdes upp med annonsering

på samma tema i Dagens

Nyheter och Dagens Industri.

Paneldiskussion

På Aktuell Hållbarhets Arena på

Gotlands Museum höll Tarkett ett

seminarium med paneldiskussion

om att förbjuda förbränning om

plastgolv med representanter från

industri och politiker. Industrin

representerades av Dag Duberg,

Tarkett och Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna.

Politikerna var

Åsa Westlund (S), ordförande för

riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

samt två kommunalråd från

Linköping respektive Lund.

– Vi har idag miljontals med

kvadratmeter plastgolv som ligger

i Sverige, konstaterade Dag

Duberg. Kvadratmetrar som så

småningom kommer att rivas ut

och vad gör vi då? De äldsta plastgolven

innehåller otrevligheter

som bly, kadmium och asbest.

Är det rimligt att göra nya golv av

detta eller ska vi elda upp dem?

Här blev diskussionen lång

men alla enades om att det måste

bli ett efterfrågetryck på andra

typer av produkter än golv eller

ytmaterial för att ta hand om kontanimerade

plastråvaror. Som en

av politikerna uttryckte det:

– På dagis eller i leksaker ska vi ju

inte ha dem. Men vi ska ju inte

elda upp dem heller.

Alla kunde dock enas om att

det behövs mera forskning och

innovativa lösningar. Lösningar

som vi inte sett ännu.

Ställ krav!

Forbo och Golvkedjan körde seminarier

två dagar under veckan.

Temat var att följa upp förra årets

heta ämne om bristande hållbarhetskrav

i byggbranschen. Även

i år hade man låtit Demoskop fråga

kommuner och landsting om

inköps ansvariga ställer hållbarhetskrav

avseende byggmaterial och

installationer av dessa.

Rubriken på båda seminarierna

var Kan tuffare krav på hantverkare

och byggmaterial hjälpa kommuner

att nå hållbarhetsmål? Något

som både publiken och panelen

svarade ja på.

Panelen bestod av Karin Strömqvist

Bååthe, generalsekreterare

SVN, Johan Svedberg, upphandlings-

och affärsjurist Procbid,

Jonas Rothén, hållbarhetschef

Fortsättning på sid 19

14 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


THOMAS HÅKANSON:

ENGAGEMANG GER MÖJLIGHET

ATT PÅVERKA

Thomas Håkanson, vd för Ekenhuset, är sedan tre år tillbaka ledamot i Sveriges Bygg industriers, BIs,

förbunds styrelse. Under denna tid har BI arbetat hårt för att säkerställa en sund konkurrens, bland annat

genom att driva på för lagen om personalliggare och arbets givaravgift på individ nivå. Thomas ser det som

viktigt att kunna vara med och tillföra perspektiv från småföretagarens och golvbranschens verklighet.

Ekenhuset startades 1968 av

Thomas pappa Anders Håkan son.

– Vi firar 50 år under hela 2018.

I maj hade vi stor galamiddag på

Nalen i Stockholm för alla anställda

med respektive, berättar Thomas

Håkanson.

Bland dem som firade fanns

förstås pappa Anders.

– Vi har ett stort intresse

gemen samt – idrott. Vi har genom

åren följt ”vårt” fotbollslag både

i glädje och bedrövelse. Vi går

fortfarande på fotboll tillsammans,

pappa och jag, säger Thomas och

ser glad ut.

Själv har Thomas varit aktiv

inom idrotten, både som utövare

och som lagledare. Och han ser

sig själv som en typisk föreningsmänniska.

– Jag tror att idrotten är en bra

fostrare, men man ser skillnad

mellan olika tränare och ledare.

Vissa har ett stort intresse och

den där glöden som behövs.

Engagerad ledare

ger fungerande lag

– Entusiasmen hos lagledaren gör

att man som utövare ger det där

lilla extra för att nå resultat och

kämpar för att nå de uppsatta

målen. När ledarna är engagerade

fungerar också saker och ting på

ett bra sätt.

Just kämparandan, lagsammanhållningen

och vision erna tror

han är framgångsfaktorer även

senare i livet. På Ekenhuset är en

av visionerna att företaget ska

finnas i minst 200 år. Ett framtidsmål

som heter duga.

Motorn i hela maskineriet är

förstås vdn Thomas Håkan son.

En av framgångsfaktorerna, säger

han, är att omge sig med duktiga

medarbetare.

Representerar specialföretagen

och SME

Förutom att leda sitt eget företag

är Thomas engagerad i både Golvbranschen

och i Sveriges Byggindustrier,

där han sitter i styrelsen

sedan 2015.

› THOMAS HÅKANSON, vd för Ekenhuset, sitter i styrelsen såväl i Golvbranschen som i Sveriges Byggindustrier. Han ser

sådant engagemang som väl använd tid och en möjlighet att vara med och påverka och ta ansvar för branschen.

Sveriges Byggindustrier är en

arbets givar- och bransch organisation.

Där representerar Thomas

Håkanson Små och Medelstora

företag, som med en från EUsammanhang

lånad förkortning

betecknas SME, samt specialföretagen,

av vilka medlemmarna

i Golvbranschen är en grupp.

– Varför är det så viktigt att

medverka i olika styrelser och

kommittéer?

– Om man engagerar sig har

man chans att få inflyt ande på

utveck lingen. Man behöver också

hjälpas åt för att arbeta med frågor

som måste få en lösning. Dessutom

vill jag kunna påverka det

segment jag verkar inom, säger

Thomas.

Hitta tid till förberedelser

Han tillstår att styrelsearbete tar

en del tid, men han anser absolut

att engagemanget är värt den

tidsåtgången.

– Att avstå från tv någon gång per

vecka är det som behövs för att

förbereda de ärenden som ska

avhandlas på styrelsemötena.

Det är väl använd tid, säger han.

Thomas tycker också att

respekt och samarbete är två

nyckelord i styrelsesammanhang:

– Att framföra sina åsikter är

viktigt, men det är också viktigt

att komma ihåg att andra kan

ha motsatt uppfattning och att

besluten inte alltid blir som man

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 15


NYHET!

ARTIGO GUMMIGOLV NU MED AKUSTIKBAKSIDA

SLITSTARKT AKUSTIKGOLV AV VINYL

VI ERBJUDER EN STOR VARIATION AV OLIKA AKUSTIKGOLV

DESIGNGOLV - GUMMIGOLV - PLASTGOLV - TEXTILA GOLV

www.falckdesign.com

ANNONS

› FORTSÄTTNING från sid 15: Engagemang ger möjlighet att påverka

själv vill. Att respektera andras

åsikter är grundläggande. Just

respekt tycker jag karaktäriserar

BIs arbete.

Nya krafter efter sex år

I BIs styrelse sitter man i sex år.

Sedan tar nya krafter vid.

– De styrelseledamöter som

har avtackats efter att ha deltagit

i styrelsearbetet under flera år har,

nästan utan undantag, sagt att

arbetet har varit roligt, givande

och mycket lärorikt, säger Thomas.

Han berättar att han har lärt sig

mycket sedan han valdes in, men

också att de stora byggföretagen

som Skanska och Peab har en del

att lära av specialföre tagen:

– När det gäller till exempel säkerhet

kan de stora byggföretagen

ha en helt annan syn på vad en

säker bygg arbetsplats är, jämfört

med den som arbetar med till

exem pel golv eller måleri. Vi lär

helt enkelt av varandra.

Strukturella frågor

och daglig problemlösning

Thomas menar också att man i ett

sådant här sammanhang får en

insikt i hur olika frågor inom branschen

bör lösas ur ett helhetsperspektiv.

– De stora byggbolagen är ofta

duktiga på strukturella frågor, men

har inte alltid klart för sig vilka

dagliga problem som kan uppstå

ute på en arbetsplats.

En fråga som BI har arbetar

med är ID06-korten. De fungerar

idag som en elektronisk personalliggare,

så att alla som har behörighet

att vistas på arbetsplatsen

registreras. Det är ett sätt att

stävja oseriösa aktörer och svartarbete.

Att ha personalliggare är

idag lagstadgat. Detta för att säkerställa

en sund konkurrens, och

Sveriges Bygg industrier har varit

en motor i det här arbetet.

Svårare för oseriös aktör

ID06 kommer också att uppgraderas.

Själva kortet ska bli säkrare

och till exempel kunna innehålla

uppgifter om vilken utbildning

innehavaren av kortet har. Det

ska göra det svårare för oseriösa

aktörer att fortsätta verka på

marknaden.

– BI har också krävt att det ska bli

arbetsgivaravgift på individnivå,

något som nu kommer att införas

av Skatte verket, säger Thomas

Håkanson.

Inom BI finns 3 200 företag

organiserade och de har tillsammans

cirka 100 000 anställda.

– Men, säger Thomas Håkanson,

det finns 300 000 byggnadsarbetare

inom branschen, vilket

betyder att endast en tredjedel

har kollektivavtal, något som

utarmar de sociala skyddsnäten.

Fler kvinnor inom branschen

En annan fråga som engagerar

Thomas djupt är mångfald, både

när det gäller kvinnor i styrelser

och representanter som har

utländsk bakgrund.

– Vdn för Sveriges Byggindustrier

är en kvinna, liksom viceordföranden.

Det inger ju visst hopp,

säger han.

BI har också skrivit in i sina

stadgar att man ska arbeta med

mångfaldsfrågor, något som

Thomas är glad över.

– Ju större bredd det är i en

styrelse, desto bättre och mer

genomlysta blir besluten, säger

han.

Arbetsgivarorganisation

är viktig

Han tycker också att fler företag

bör gå med i arbetsgivarorganisationer:

– När man är medlem och har ett

kollektivavtal med de anställda,

finns det en fast struktur att hålla

sig till, något som gör vardagen

lättare. Man vet alltid vad som

gäller och att de anställda har rätt

lön och rätt förmåner.

Det gör förstås också att man

som arbetsgivare får nöjda arbetstagare,

något som han menar

syns på arbetsresultaten.

Inger Evertson

16 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


ÄNDRINGAR I AMA HUS

AMA Hus, som är basen för att i förfrågningsunderlag och byggbeskrivningar precisera hur

byggarbeten ska utföras, har som vi berättade i förra numret av Golv till Tak kommit i en ny

upplaga. Nu är det AMA Hus 18 som gäller. Patrik Nordahl har gått igenom

vilka ändringar som gjorts och som är relevanta för golvarbeten.

Under våren 2018 ersattes AMA

Hus 14 av AMA Hus 18. Det innebär

en hel del ändringar av varierande

betydelse. Det kapitel som

främst berör golvbranschen är

kapitel M – Skikt av beläggningsoch

beklädnadsvaror i hus.

Utöver ändringar i kapitel M

finns några andra ändringar som

också bör noteras. En ny mätsträcka

för undergolvets buktighet

har lagts till under 43.DC. Förutom

de tidigare mätlängderna 0,25 m

och 2 m finns nu också 1 m

mätlängd*. Toleranserna är där

1,5 mm för klass A+, 2,0 mm för

klass A och 3,0 mm för klass B.

I anslutning till tabellen har också

förtydligats att

* Mätlängden 1 meter finns inte med i

tabellen över buktighet för ytskikt (44.BB),

utan specificeras endast i tabellen för undergolvets

buktighet (43.DC).

• klass A+ föreskrivs som underlag

till storformatiga plattor

monterade i fästmassa,

• enskilt språng på undergolvets

yta inkluderas i mätlängden

0,25 m och dess tolerans samt

att

• klass A också gäller för plattor

av plast och linoleum som inte

ska fogförslutas.

I RA Hus 18 finns åtminstone ett

tillägg värt att notera. Under MCC

står nu att vid nedlimning ska

trägolvet ha en ytdraghållfasthet

på minst 1,5 MPa, men minst

2,0 MPa för golv av massiv träkubb

och trätiljor.

I tabellen nedan återfinns de

viktigaste ändringarna i kapitel M.

(Observera att alla ändringar inte

är listade.)

Patrik Nordahl

Kod och beskrivning av ändring AMA Hus 14 AMA Hus 18

Ändring av brukstjocklek för plattor av natursten eller

konstbetong (MBB.1)

Ny tolerans för beläggningar av natursten, konstbetong,

betongplattor och keramiska plattor på

balkong, altan e d samt på trappa, entréplan e d

utomhus. (MBB.111, MBB.112, MBC.111,

MBC.112, MBE.111, MBE.112)

Hänvisning till ETAG 022 för krav på vattentäta beläggningar

och beklädnader av natursten och keramiska

plattor (MBB.1212, MBB.222, MBE.1212,

MBE.222)

Minskad mängd tätskiktsbegrepp för natursten,

konstbetong och keramiska plattor (MBB.1212,

MBB.222, MBE.1212, MBE.222)

Tillägg av fogsprång för plattor av natursten eller

konstbetong inomhus på vägg (MBB.22)

Ändring av avstånd från takvinkeln för vattentäta

beklädnader av natursten och keramiska plattor

inomhus från 10 till 50 mm (MBB.222, MBE.222)

Förtydligad fogbredd för keramiska plattor (MBE)

Förtydligande av hur fogsprång mäts för keramiska

plattor (MBE)

Ändring av hur högt golvets tätskikt ska dras upp på

vägg för keramiska plattor inomhus där det saknas

vättentät väggbeklädnad (MBE.1212)

Tillägg av begränsad tjocklek på fästmassa för keramiska

väggplattor inomhus (MBE.22)

”Läggningsbrukets tjocklek ska vara 30 – 60 mm.”

Fall enligt AMA Hus 14 var minst 1:50. Inget största

fall angavs.

Material- och varukrav för tätskiktsfolie och vätskebaserade

tätskikt specificerade direkt i AMA Hus 14

Specificerades inte i AMA Hus 14

”Tätskiktsmaterial som ska anslutas mot tak får

avslutas högst 10 mm från takvinkeln.”

Fogbredden specificerades i procent för våtpressade

och torrpressade plattor i AMA Hus 14. I AMA Hus 18

är också fogsprång för kantslipade plattor specificerat.

”Fogsprång ska mätas med bladmått och linjal eller

med mätklocka och brygga.”

”Vid väggytor utan vattentät beklädnad ska tätskikt

dras upp på vägg till höjd motsvarande sockelhöjd.”

Nytt tillägg i AMA Hus 18 under Utförandekrav

”Läggningsbrukets tjocklek ska vara 40 – 60 mm.”

Fall enligt AMA Hus 18 är minst 1:100 och högst

1:50.

Hänvisar istället till ETAG 022

Tätskiktsduk är bottaget liksom tätskiktsmassa

och tunnflytande dispersion kallas vätskebaserat

tätskikt

Största tillåtna språng vid fog specificeras till

0,8 mm vid plattor med slät yta i AMA Hus 18

”Tätskiktsmaterial som ska anslutas mot tak får

avslutas högst 50 mm från takvinkeln.”

Fogbredden ska vara för

- våtpressade klinkerplattor 5 – 9 mm

- torrpressade klinkerplattor 3 – 6 mm

- kantslipade (rectified) plattor 1,5 – 2 mm

”Fogsprång ska mätas med bladmått och linjal 5 mm

från plattans kant. Fogsprång kan även mätas med

digitalt mått alternativt mätklocka och brygga.”

”Vid väggytor utan vattentät beklädnad ska tätskikt

dras upp på vägg till höjd minst 50 mm.”

”Vid sättning av kakelplattor på vägg (E > 10 procent)

bör fästmassans tjocklek inte överstiga två tredjedelar

av plattans tjocklek och kamstorleken därför

inte överstiga 12 mm.”

Fortsättning på sid 18

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 17


Fortsättning från sid 17 Ändringar i AMA Hus

Kod och beskrivning av ändring AMA Hus 14 AMA Hus 18

Ändring från målfuktkvot till fuktkvot för beläggningar

av trä samt för underlag av trä (MCC, ME,

MF)

Förtydligande om att lack till ytbehandling inte måste

vara vattenburet (MCC)

Ny rubrik i AMA Hus 18 (MCC.21 – Beläggningar av

lamellparkett inomhus på betong eller lättbetong)

Ändring av minsta tjocklek för lamellparkett på cellplast

(MCC.23)

Fuktkvot för beläggningar och underlag (av träbaserat

golvmaterial) av trä skulle enligt AMA Hus 14

specificeras som en målfuktkvot

Det stod i AMA Hus 14 att lack till ytbehandling ska

vara vattenburet.

Rubriken fanns dock med i RA Hus 14.

”Lamellbrädor ska ha en minsta nominell tjocklek av

14 mm.”

AMA Hus 18 skriver att beläggningar och underlag

(av träbaserat golvmaterial) av trä ska vid läggning

ha en fuktkvot 8 ± 2 procent. Observera att målfuktkvot

finns kvar för reglar och bjälkar.

Borttaget i AMA Hus 18

Text i ny rubrik:

”När mellanlägg används i kombination med fuktskydd

av plastfilm ska filmen placeras under mellanlägget.”

”Lamellbrädor ska ha en minsta nominell tjocklek

av 13 mm.”

Förtydligande av förförslutning av linoleum (MFG) Nytt tillägg i AMA Hus 18 ”Mattor och plattor med jutebaksida ska fogförslutas,

om inte leverantörens anvisning anger annat.

Plattor med polyesterbaksida kan läggas kant i kant

utan fogförslutning.”

Tillägg av tolerans för tandning för plattor av linoleum

(MFG)

Tillägg av tolerans för tandning för plattor av plast

(MFK)

Hänvisning till Golvbranschens branschstandard för

krav på vattentäta golvbeläggningar samt vattenavvisande

och vattentäta beklädnader av plastmatta

(MFK.21, MJK.111, MJK.112, MJK.12)

Förtydligande om samverkan för beläggningar av

massa (MH)

Ny rubrik i AMA och RA Hus 18: ”MHC Beläggningar

av hårdbetongmassa”

Förtydligad benämning av golvavjämning (MHJ)

För beläggningar av golvavjämningsmassa har det

förtydligats att den också ska vara anpassad till

ytplanhet (MHJ.12).

Tillägg av minimal fuktkvot för underlag av träbaserade

skivmaterial (MJ)

Justering av texten om hur vattenavvisande och

vatten täta beklädnader av plastmatta med horisontellt

monterad våd får skarvas (MJK.1112,

MJK.1122)

Nytt tillägg i AMA Hus 18

Nytt tillägg i AMA Hus 18

Material- och varukrav på plastmattor specificerades

direkt i AMA Hus 14.

Nytt tillägg i AMA Hus 18

”Vid applicering av avjämningsmassa ska massan

vara anpassad till arbetsmetod och erforderligt fall.”

”Vid uppsättning av beklädnad på underlag av träbaserade

skivmaterial ska underlaget ha högst

10 procent ytfuktkvot.”

”Beklädnad får endast skarvas vertikalt vid dörröppning.”

”Vid läggning av plattor hörn i hörn utan fogförslutning

tillåts tandning upp till 3 mm / m.”

”Vid läggning av plattor hörn i hörn utan fogförslutning

tillåts tandning upp till 1,5 mm / m.”

AMA Hus 18 hänvisar istället till Golvbranschens

branschstandard för golvbeläggning av plast i våtutrymmen.

”Beläggningar av massor i hus ska samverka, till

exempel gällande vidhäftningshållfasthet mellan

skikten och till underlaget.”

Den nya rubriken beskriver material- och varukrav

samt utförandekrav.

Det tidigare avjämningsmassa benämns nu istället

golvavjämningsmassa.

”Vid applicering av golvavjämningsmassa ska denna

vara anpassad till arbetsmetod samt erforderligt

fall och ytplanhet.”

”Vid uppsättning av beklädnad på underlag av

träbaserade skivmaterial ska underlaget ha en fuktkvot

mellan 6 och 10 procent beroende på skivmaterialstyp.”

”Skarvar på väggmattor ska utföras om stumfog

i våtzon 1. De ska placeras minst 100 mm från

inner hörn respektive 100 mm från ytterhörn.

Undantag gäller för golvmattans uppvik på vägg

i hörn. Skarvar med överlappsmetod är tillåtna i

våtzon 2.”

ANNONS

NYHET!

Graduskollektionen

Urban Myth

Textilt golv i plattor eller plankformat

Vill du veta mer -

besök www.graduseurope.se

18 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


Fortsättning från sid 14 Golv och hållbarhet i Almedalen

Forbo Flooring, Lars-Åke Lidén,

vd Golvkedjan, Camilla Goliath,

samhällsbyggnadsstrateg Västerås

stad och Johan Gerklev,

hållbarhetschef Skanska.

Möjligheter

Lars-Åke Lidén redovisade även

ett antal punkter där Golvkedjan

är aktiva:

Golvkedjan kan snart göra

klimatberäkning per projekt, det

vill säga beräkna och kommunicera

projektens klimatpåverkan.

• Den nya Demoskopundersökningen

våren 2018 visar att

antalet kommuner och lands-

ting som ställer hållbarhetskrav

i sina upphandlingar nu ökar.

• Lanseringen av bygg- och

anläggningsbranschens Färdplan

för fossilfri konkurrenskraft

– bygg- och anläggningssektorn

som Golvkedjan tillsammans

med ytterligare ett 60-tal företag

i byggbranschen ställer sig

bakom.

– Vi ser glädjande framsteg, absolut,

men det är långt kvar, säger

Lars-Åke Lidén. Det är fortfarande

alldeles för få kunder som ställer

relevanta hållbarhetskrav i sina

upphandlingar. Och det är synd,

vi kan ju verkligen hjälpa dem att

nå sina egna hållbarhetsmål.

– Skanska har antagit ett mycket

utmanande klimatmål att bli klimatneutrala

i hela vår värdekedja,

säger Johan Gerklev, Skanska.

För att lyckas med vår ambition

krävs ett omfattande arbete tillsammans

med våra kunder och

leverantörer. Det är därför glädjande

att se den utveckling av

klimatarbetet som sker inom

Golvkedjan.

Juristen Johan Svedberg påpekade

de möjligheter som nu finns

att ta miljöhänsyn i upphandlingar.

– Man kan inte skylla på lagen

längre att man inte ställer miljökrav,

sammanfattade Johan sakläget.

Utanför Almedalen ...

… har också Golvkedjan varit

aktiva på hållbarhetstemat och

genomfört två halvdagsseminarier

med medlemmarna Golv & Tak

i Västerås och BBM i Dalarna. Två

välbesökta arrangemang med deltagande

leverantörsföretag från

branschen som visade aktuella

produkter.

Thomas Åkerblad

UTÖKAT LVT-SORTIMENT

Interface har utökat sitt LVTsortiment

med kollektionerna

Studio Set och Boundary

Metallics då man ser ett ökat

behov av visuellt stimulerande

arbetsmiljöer och möjligheten

att skapa multifunktionella ytor.

I Boundary Metallics har man

kombinerat industriell glans

med organiska texturer, här för

mönstren tankarna till betong

och nött metall. Inspiration har

hämtats från industriella material

som åldrats av väder och

vind. Sammanlagt består kollektionen

av sex färger.

Studio Set består av tolv

enfärgade och diskret mönstrade

golv, i både intensiva och

neutrala färger, tänkta att hjälpa

till att skapa kreativa miljöer.

Plattorna i båda kollektionerna

tillverkas i storlek 25 x 100 centimeter

och kan kombineras med

Interface textilplattor, då de är

lika höga, för att skapa naturligt

skiftande miljöer. De har en

dämpande akustikbaksida och

en ytbehandling som skyddar

mot såväl fläckar som slitage,

repor och smuts. Golven i båda

kollektionerna går även att återvinna

genom Interface Re Entryprogram.


NOTERAT

PVC-FRIA DESIGNGOLV

Det nya designgolvet Meister Design passar perfekt in i konceptet med

moderna och öppna boytor.

Tyska Meister Werke utökar nu

sitt sortiment med fyra moderna

och lättstädade designgolv i

totalt 18 mönster. De finns som

plankor (längd cirka 1 300 millimeter)

och i modernt plattformat

(cirka 850 x 400 millimeter).

Meister Design.pro finns dock

endast i plankformat.

De fyra grundutförandena är

• Meister Design.comfort med

extra korkskikt. Klickfogas,

tjocklek nio millimeter.

• Meister Design.flex med låg

monteringshöjd. Klickfogas,

tjocklek fem millimeter.

• Meister Design.life. Klickfogas,

tjocklek fem millimeter

(vattentåligt).

• Meister Design.pro. Extratunt

proffsgolv som hellimmas

(vattentåligt).

– Varje kund har olika krav på

sitt golv, förklarar Volker Kettler,

chef för produktutvecklingen

på Meister Werke. Vissa vill ha

ett särskilt tunt golv, som vid

renovering ska kunna läggas

ovanpå en klinkeryta, utan att

klinkerplattorna syns igenom.

Då är Meister Design.flex rätt

alternativ. Andra vill ha ett soveller

barnrumsgolv som är

snällt mot lederna. Då rekommenderar

vi Meister Design.

comfort. Med de två varianterna

Meister Design.life och pro kan

vi för första gången erbjuda helt

vattenfasta golv i sortimentet.

De passar dessutom utmärkt

för användning i uterum, eftersom

de inte längdförändras vid

uppvärmning. Modellerna life

och pro kompletteras med en

ny, vattentålig och PVC-fri golvlist

som heter Profil 20 PK Aqua.

Samtliga golv uppfyller slitageklass

23 / 33 enligt ISO 10 874.


#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 19


NOTERAT

NY LÖSNINGSMEDELSFRI

HÅRDVAXOLJA FÖR ROLLER

Pallmann lanserar nu Eco Oil 1K,

en lösningsmedelsfri hårdvaxolja

för applicering med Pallmann

WL roller. Produkten är

bruksfärdig och behöver inte

blandas före användning. Appliceringen

är snabb och enligt

fabrikanten enklare än för konventionella

oljor och hårdvaxoljor.

Den finns i tre färgvarianter.

Pure erbjuder en trendig, rå

träeffekt där trägolvet lämnas

i sitt naturliga tillstånd. White

gör trägolvet ljusare tack vare

vita pigment som skapar ett

ljust och harmoniskt golv.

Neutral ger trägolvet ett traditionellt

oljat utseende, djupt

och färgrikt.

Eco Oil 1K är lämplig för alla

typer av trägolv och fungerar

väl tillsammans med golvvärmesystem.

Ytan behöver inte

poleras efter en andra applicering.

Tack vare den korta torktiden

kan det första lagret

mellan slipas, vid behov, och

ett andra lager läggas på inom

två timmar. Detta möjliggör

snabb installation och minskar

de totala kostnaderna.

Produkten uppfyller emissionsklassningen

Emicode EC1

Plus vilket innebär mycket låga

värden. För att långsiktigt bevara

ett trägolv behandlat med Eco

Oil 1K rekommenderas Eco Oil

Care till regelbunden skötsel

och underhåll.

Eco Oil 1K levereras i dunkar

om en eller fem liter. ■

NYTT SNABBHÄRDANDE

FINSPACKEL

Planex HR heter Mapeis nya

snabbhärdande finspackel.

Spacklet är fuktbeständigt och

självutjämnande och ska ha

hög tolerans mot dynamisk och

statisk belastning. Det går att

använda både inom- och utomhus

på bland annat betong,

terrazzo, keramik och natursten.

− Det är en nyutvecklad produkt

som tål fukt bättre än motsvarande

spackelmassor, så

att man kan använda den i fuktutsatta

områden som till exempel

gamla källargolv och våtrum,

säger produktchef Espen

Bothner på Mapei.

Bearbetningstiden är 20 – 30

minuter och ytan är klar för

gång trafik och läggning av keramik

efter tre timmar, för läggning

av sten efter 24 timmar

och täta beläggningar, textil

och parkett efter 24 – 48 timmar.

Planex HR kan appliceras

i skikt på 0 –10 millimeter.

− För hantverkaren är detta

en väldigt praktisk produkt som

gör att man kan arbeta snabbare

och få bättre resultat även på

svårarbetade ytor, avslutar

Espen Bothner.

Planex HR säljs i säckar om

25 kilo och det går åt 1,7 kilo

per kvadratmeter och millimeter

skikttjocklek. ■

NYTT DESIGNALTERNATIV

Bolon har utökat Bolon By You

med ytterligare en design, Calm.

I konceptet och kollektionen

Bolon By You tar kunden i

en trestegsprocess fram sitt

eget golv genom att först välja

design / mönster och sedan

färg på varp och väft.

Det nya mönster alternativet är

framtaget utifrån kundernas

önskemål om en mindre mönstrad

design. Calm är diskret

grafiskt och skandinaviskt

enkelt, och finns både på rulle

och som plattor. ■

NY ENKOMPONENTSLACK

Bona Mega One är en ny vattenburen

enkomponentslack från

Bona. Lacken torkar snabbt, är

slitstark och motståndskraftig

mot klackmärken samt lätt att

mellanslipa. Den ger en varm

infärgning och ett fylligt och

mättat utseende med en klar

yta som inte gulnar över tid.

Lacken är lätt att applicera

och passar för användning i

hemmiljö och i offentlig miljö

med lättare belastning. Vid

normalt inomhusklimat är den

slipbar eller överlackningsbar

efter en – två timmar, tål lätt

belastning efter 24 timmar och

är genomhärdad efter sju dagar.

Mega One har ett lågt VOCinnehåll,

är Greenguard-certifierad

för bra luftkvalitet inomhus

och säljs i förpackningar

om en respektive fem liter. ■

20 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


# GOLV

FILIP MALMROS

Då var äntligen denna villan klar, precis

lagom till semestern. Tre badrum,

tvätt stuga, utedusch och klinker på

halva husfasaden. Med Filip Johansson.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

216

2018 - 07 - 13

PELLE AGELSTAM

Nån mer som kör i bara kallingarna

idag?

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

43

2018 - 07 - 30

MARTIN APPELGREN

2018- 07 - 27

Sprang på en kreativ mosaiksättning.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

21

EMIL KLINGSTAM

Haha, dessa arkitekter ...

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

2018- 08 - 08

ERIK BOSTRÖM

Ny höst, nya utmaningar ... skönt att

allt är som det brukar vara.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

2018 - 08 - 07 LARS SEDELL

En veckas jobb avklarat efter fem

veckors semester!

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

2018- 07 - 27

41

76

55

CHRISTIAN CARLBERG

Grått 60 x 60 ... det nya vita 25 x 40???

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

54

2018- 06 - 21

FREDRIK ANGEL

Fy fan vad gött att semestern är över

så man får jobba igen!

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

35

2018- 08 - 06

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 21


NU AUKTORISERAR SIG

GOLVLEVERANTÖRER

Nu utvidgas auktorisationen även till golvleverantörerna – så att beställarna kan

känna sig säkra på att få en hållbar golvinstallation totalt sett, utifrån kriterier som

är relevanta för just golv.

Golvbranschens entreprenörer har länge haft

möjlighet att visa sitt engagemang i kvalitetsoch

miljöfrågor via Auktoriserat Golvföretag.

Nu vill även golvbranschens leverantörer på

ett tydligt sätt visa sitt engagemang genom

golvbranschens nya auktorisation, anpassad

för företag som säljer golvmaterial på svenska

mark naden. Den nya auktorisationen är framtagen

för att hjälpa upphandlare att ställa relevanta

miljö- och hållbarhetskrav utifrån ett helhetsperspektiv

när det gäller golvinstallationer.

Tillsammans kan då leverantörer och entreprenörer

borga för en hållbar golvkonstruktion i

hela kedjan!

FNs globala hållbarhetsmål och ISO

26000

Kriterierna är framtagna i samråd med golvleverantörer

inom Golvbranschen, GBR, samt

med hållbarhetsexperter inom konsultföretaget

ÅF. Utgångspunkten har varit att skapa

förutsättningar för en hållbar golvinstallation

utifrån ett helhetsperspektiv och krite rierna

vilar på FNs globala hållbarhetsmål och ISO

26000, en standard som beskriver hur företag

FNs globala mål

Prioritering relevant för leverantörer av

golvmaterial

Hälsa och välbefinnande

Hållbar energi

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar konsumtion och produktion

Fredliga och inkluderande samhällen

kan arbeta med socialt ansvars tagande.

Arbetet med auktorisationen har också

inneburit en uppdatering av kraven på entreprenörerna

inom Auktoriserat Golvföretag,

som nu också inkluderar en företagsspecifik

antikorruptionspolicy.

Mer relevant för golv

Golvbranschen, GBR, har länge arbetat för

rele vanta miljökrav vid upphandling av golv.

De bedömningssystem som finns på marknaden,

och som upphandlare många gånger

förlitar sig på, har ofta ett snävt fokus riktat

emot materialinnehåll. Även om bedömningar

avseende farliga ämnen och produktinnehåll

kan vara relevant, så kan de olika bedömningsföretagens

verktyg bli trubbiga eftersom

deras kriterier ska anpassas till alla olika byggprodukter

på marknaden.

Tanken med den nya auktorisationen för

leverantörer är att den ska spegla de marknadskrav

som finns inom hållbarhetsområdet och

samtidigt vara relevant för just golvinstallationer.

Det ska vara lätt att ställa relevanta krav

vid upphandling.

Auktoriserad Golvleverantör

Översikt över krav som korrelerar med de globala

målen

Risk-/konsekvensanalys (Due Diligence)

BASTA/REACH

eBVD eller motsvarande

Miljöledningssystem

Risk-/konsekvenanalys

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Miljöledningssystem

eBVD eller motsvarande

GBR Golvåtervinning (plastgolvs leverantörer)

Risk-/konsekvensanalys

Antikorruptionspolicy och riktlinjer

Kriterierna för den nya auktorisationen för golvleverantörer bygger på FNs globala hållbarhetsmål och

ISO 26 000, och är anpassade så att de är relevanta för just golvinstallationer.

Ett tiotal är redan på

– I dagsläget har ett tiotal av Golvbranschens

anslutna leverantörer uttryckt en vilja att

auktorisera sig inom ett år och vi hoppas att

reste rande 30 företag följer efter. Vi vill att vår

auktorisation ska bli ett komplement till de

bedöm ningar som redan görs idag. Förhoppningsvis

följer fler branscher efter och vi kan

höja nivån inom byggbranschen ytterligare ett

snäpp, säger Johan Aspelin, vd på Golvbranschen,

GBR.

I en undersökning bland Golvbranschens

leverantörer framkom bland annat vikten av

att auktorisationen är något som marknaden

värdesätter. Vissa leverantörer tycker att

ambitionsnivån är för hög i den framtagna

auktorisa tionen medan de företag som ligger

långt fram redan har det mesta på plats.

Forbo är ett av de företag som avser auktorisera

sig inom året.

– Forbo ligger långt fram inom miljö- och

hållbarhetsområdet. För oss handlar auktorisationen

om att samla våra ambitioner och visa

det i ett branschsammanhang. Det gör vi för

att underlätta för beställaren, säger Jonas

Rothén, hållbarhetsansvarig på Forbo.

Att leverantörerna uppfyller kraven i auktorisationen

kommer att kontrolleras vid en revision

cirka vartannat år.

Jenny Adnerfall

ATT SÄLJA LAMINATGOLV PÅ ANNAT SÄTT

Pergo – som tillhör Unilin-koncernen

– kommer nu i höst att lansera

sitt systermärke Balterio i Sverige.

Balterio är ett välkänt laminatgolv

på kon tinenten och produceras

med den senaste laminattekniken

där man även jobbar med digitaltryck.

En av anledningarna till lanseringen

är branschens utveckling

med en alltmer utspridd näthandel.

Alla produkter finns tillgängliga

överallt till kända priser. Detta

skapar ofta problem för små, lokala

handlare som har svårt att konkurrera.

Tanken bakom lanseringen

av Balterio är att ge små och

medel stora golvkunder en unik

produkt som inte säljs överallt på

nätet.

För att hantera det för Sverige

nya varumärket och inte konkurrera

med befintliga distributionskanaler

har Pergo vänt sig till den

rikstäckande grossisten SGD,

Sveriges Golv Distribu törer, för

distribution av pro dukten till små

och medelstora golvkunder. SGD

hanterar idag ett flertal varumärken

där slutkunden avgör vad man vill

ha.

– Vi är enormt stolta över att

Unilin bett oss distribuera Balterio,

säger Per Strömqvist, vd för de

tre SGD-företagen Svegab, Golv

& Byggterminalen i Norrköping

samt Fredbergs golvgrossist. Det

finns ett uppdämt behov av unika

produkter hos många av våra

mindre kunder och läggare som

inte tillhör de rikstäckande kedjorna

med sina centralavtal.

– Med tanke på den frustration

som finns över nätets inverkan på

22 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


FINA GOLV I VÄXANDE LOKALER

Sandéns Golv i Helsingborg har utvidgat sin företagsyta rejält och samtidigt skapat en ljus

och inbjudande utställningsyta för företagskunder. Och i konferensrummet ligger en textilmatta

som sticker ut, Highline med mönstret Smoke Blue av Tom Dixon, från Egetæpper.

Valet av textilgolv i övrigt är mera diskret och

minimalistiskt, som Eges textilplatta 490 x 490

milli meter, Rawline Scala Velvet Grey, vilken

ligger i den öppna utställningsytan. I de sex

omgivande kontorsrummen ligger textilplattan

Textile Grey som ingår i samma serie. Sammanlagt

200 kvadratmeter. Plattorna är limmade

med Casco tejplim.

Praktiskt och något som sticker ut

– Det är ett praktiskt val med tanke på de många

kunder och besökare som kommer hit. Samtidigt

ville vi ha något som sticker ut och Eges

Highline har tillverkats i exakt de 25 kvadratmeter

vi behövde till konferensrummet. Den

mattan är hellimmad med Casco Proff Extra,

säger vd Stefan Sandén.

Även i fikarummet ligger ett praktiskt golvmaterial,

vinylplattan ID Square Vintage Zink

Grege från Tarkett, också den hellimmad med

Casco Proff Extra. Plattstorleken är 750 x 750

millimeter.

– Vinylplattan är delvis vald för att den har

samma höjd som textil plattan där plattorna

möts. Den har också en bra stegljudsdämpning.

I trappan har vi dessutom lagt en matta

från Interface för att få en så bra ljudmiljö som

möjligt. Det är trevligt att kunna visa våra proffskunder

exempel genom våra egna golvmaterial,

det ger ett första viktigt intryck, säger Stefan

Sandén.

”Vi växer hela tiden”

I år fyller Sandéns Golv 40 år och förutom entreprenadkontoret

i Helsingborg har de också

butiker i Ängelholm och sedan ett år tillbaka i

Trönninge utanför Halmstad. De anställda är i

dag 98 personer.

– Vi växer hela tiden och var i ett behov av

större lokaler. Tidigare satt vi i husets bottenvåning.

När vi fick möjlighet att hyra även ovanvåningen

flyttade vi upp och vi är väldigt nöjda

med våra ljusa och fina lokaler. Bottenvåningen

inreds nu till lager, säger Stefan Sandén.

Christina Adlers

Konferensrummet i Sandéns Golvs nya lokaler i Helsingborg med Egetæppers Highline-matta Smoke Blue,

designad av Tom Dixon. Ett spännande val.

För kontor och utställningsyta har Sandéns valt Eges textilplatta Rawline Scala i två olika grå toner.

EKENHUSET FICK HÅLLBARHETSPRIS

den lokala handeln känns det bra

att vi nu kan erbjuda ett alternativ,

konsta terar Per.

Den första kollektionen som nu

presenteras innehåller 16 mönster

varav sex i så kallat ”long plankutförande”.

Golven håller slitageklass

33, vilket innebär 20 års

garanti i hemmiljö och sju år i

objektmiljö. ■

Golvkedjans föreningsstämma

delades för andra året priset ut till

Årets Hållbaraste Golvkedjeföretag.

Vinnare blev Ekenhuset, som

förutom äran fick 50 000 kronor

att använda för framtida hållbarhetsarbeten.

Priset doneras av

SIKA och delas ut av en jury som

består av Karin Strömkvist Bååthe,

generalsekreterare i Social Venture

Network, Lars Holm, affärsområdeschef

SIKA och Lars-Åke Lidén,

vd på Golvkedjan.

Juryns motivering löd:

”Med sitt 200 år långa perspektiv

på verksamheten är hållbarhet väl

inbäddat i organisationen. Man

uppmanar ihärdigt sina kunder att

ställa hållbarhetskrav i upphandlingar,

arbetar systematiskt med

montörernas arbetsmiljö och

minskar målmedvetet sin klimatpåverkan.

Ekenhuset är Golvkedjans

allra hållbaraste företag

2018.”

– Vi är genuint glada för utmärkelsen.

Vi har mycket vi vill åstadkomma

under vår hållbarhetsresa

och en utnämning som denna är

ett uppskattat erkännande. Känns

bra att hårt arbete lönar sig, säger

Thomas Håkanson, vd och ägare

av Ekenhuset. ■

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 23


40 ÅR UNG

Full rulle med dubbla grillar på gårdsplanen utanför lokalerna. Tur att inte alla besökare kom samtidigt!

Far och son Illerbrand, Gunnar och Stefan, driver

firman framåt med stadiga händer. I familjeföretaget

finns även hustru Inger och dotter Karin.

En strålande försommarlördag firade Illerbrands

Golv i Uppsala sitt 40-årsjubileum med hamburgare

och tårta. Firman startades som ett

enmansföretag 1978 av Gunnar Illerbrand,

med golvslipning som specialitet. Sedan växte

verksamheten, tjänsterna utökades och mer

personal anställdes. 1988 blev Illerbrands Golv

medlemmar i Golvbranschens Riksorganisation.

Och i början av 2016 flyttade företaget in i sitt

nybyggda, toppmoderna hus med en stor visningslokal

där kunderna kan se och känna på

golvprover av alla de slag.

– Idag är vi 17 personer, säger Stefan Illerbrand,

son till Gunnar och den som så små-

ningom ska föra fanan vidare.

– När det nu ska ske, Gunnar har inga planer

på att lägga av än på länge.

– Företaget växer i lagom takt, fortsätter

Stefan. Vi har nyligen fått in två bostadsbolag

som stadiga kunder. Vi tänker också öka

antalet golvprodukter i vårt sortiment och

även satsa mer på tillbehörssidan. För det

har vi visnings lokaler så att det räcker.

– Vårt kalas blev lyckat med både gamla och

nya kunder, konstaterar Stefan. Vi hade förberett

100 portioner med hamburgare och jag

tror att nästan allt gick åt. ■

KVINNLIGA HANTVERKARE

PÅ UTBILDNING I AMSTERDAM

Tio hantverkare från några av Golvkedjans

46 medlemsföretag har varit i Holland för att

bli ännu bättre på att lägga linoleumgolv, på

Forbo Floorings fabrik i Amsterdam. Vad gör

då detta så speciellt kan man fråga sig? Jo,

den här gången var det utbildning endast för

kvinnor!

– Vi verkar ju i en mansdominerad bransch,

säger Golvkedjans vd Lars-Åke Lidén. Av våra

1 500 golvläggare och plattsättare är bara 45

kvinnor, men siffran ökar och det tycker vi är

jättekul. Den här utbildningen gjorde vi exklusivt

för dem, med förhoppningen att de

känner starkt stöd och att de fortsätter att

utvecklas hos våra företag.

De två instruktörerna från Forbo Flooring,

Mikael Taberman och Fredrik Andersson,

reflekterar över utbildningsdagarna:

– Skillnaden mot manliga montörer var

egentligen ingen alls. De som var nya i yrket,

eller lärlingar, var precis lika bra som de killar

som inte lagt linoleumgolv tidigare.

Förutom att lära sig detta hantverk fick

montörerna jobba med personlig utveckling

under temat: Att vara kvinna i en mansdominerad

bransch. Här ledde Kia Ekedahl, utbildningsansvarig

Golvkedjan och med tio års

erfarenhet av att utveckla och utbilda montörer

och arbetsledare.

– Vi hade en workshop som handlade om

individuella erfarenheter kring manlig jargong

och det ibland grova språk som finns i byggbranschen,

berättar Kia och fortsätter:

– Vi jobbade vidare med hur detta påverkar

oss både i vårt arbete, vår glädje och vår trivsel.

Det vi gemensamt kunde konstatera var

att alla kvinnor hade mer eller mindre jobbiga

upplevelser på arbetsplatsen genom kränkningar,

sexistiska utspel och förminskande

av de kvinnliga hantverkarna. Vår första åtgärd

för att förbättra arbetsdagen och underlätta

vissa situationer var att vi tillsammans skapade

en kommunikationsbank med färdiga

svar på, tyvärr alltför vanliga, påhopp och

trakasserier. Tanken är att med hjälp av denna

vara förberedd och ha svar på tal när osköna

kommentarer mot kvinnor fälls. Effekten blir

också en reflektion och insikt hos männen

som fäller kommentarerna.

– Det här vill vi göra om, det här behöver

vi mer av! Så sa kvinnorna som var med,

och både Golvkedjan och Forbo Flooring har

redan nya planer på att fortsätta arbetet för

ett mer jämlikt byggklimat i Sverige. ■

KÄHRS

KÖPER EHRENBORG

Kährs Group som tillverkar trägolv och PVC-fria

plastgolv, har för värvat golvleverantören Ehrenborg

& Co som förutom i Sverige bedriver verksamhet

i övriga Norden samt på flera exportmarknader.

Genom förvärvet av Ehrenborg stärker Kährs

Group sin försäljning och distribution till kunder

inom kommersiella projekt samt breddar sin produktportfölj

med nya produkter inom projektförsäljning.

Företagen har samarbetat under en längre tid

då Ehrenborg ansvarar för försäljningen av Upofloor,

Kährs varumärke för plastgolv, på den skandinaviska

marknaden.

– Vi är mycket glada över att Ehrenborg nu blir en

del av Kährs Group, säger Christer Persson, vd och

koncernchef. Genom integrering av distributörsledet

tillförs värdefull kompetens och erfarenhet samt

nya intressanta produktgrupper, helt i linje med vår

strävan efter att utveckla projektförsäljningen.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och

stärka Ehrenborgs verksamhet tillsammans med

Kährs, säger Jörgen Warsell, vd för Ehrenborg.

Vi har samma värde ringar kring kvalitet, miljömedvetenhet,

trender och kundrelationer, vilka alltid

varit viktiga drivkrafter för Ehrenborg.

Övertagandet har skett med omedelbar verkan.


24 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


Ett akustikgolv

som inte kompromissar

med stil och design.

Amtico Acoustic, är ett akustikgolv med

stil och komfort. Välj fritt bland de många

designerna i våra Signature och Spacia

kollektioner.

Amtico Acoustic förbättrar de akustiska

egenskaperna hos designvinylplattan för

stegljud med upp till 18dB samt ger en

förhöjd gångkomfort.

Genom Amtico Acoustic erbjuder vi

ytterligare prestanda och användningsområden

att addera till den design, kvalitet

och slittålighet som kännetecknar Amticos

produkter.

För mer information om våra kollektioner

besök amtico.se

Amtico International AB

Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista,

Sverige

T +46 (0) 8 584 233 24

M info@amtico.se

amtico.se

ANNONS

EVENTS

AV GOLVINTRESSE

BOSTADSRÄTTS MÄSSAN

Malmömässan

5 – 6 oktober

HEM, VILLA & BOSTADS-

RÄTT

Stockholmsmässan

11 – 14 oktober

BOSTADSRÄTTS MÄSSAN

Svenska Mässan

22 – 23 november

Göteborg

DOMOTEX

Hannovermässan

11 – 14 januari 2019

BAU

Messe München

14 – 19 januari 2019

STOCKHOLM FURNITURE

& LIGHT FAIR

Stockholmsmässan

5 – 9 februari 2019

DOMOTEX USA

Georgia World Congress Center

28 februari – 2 mars 2019

Atlanta

FASTIGHETSMÄSSAN

Kistamässan

6 – 7 mars 2019

Stockholm

GOLVBRANSCHEN

REPRESENTERAD

Vid organisationen Företagarnas

kongress inför sommaren valde

man en ny ordförande, entreprenören

och ägaren till företaget

Net On Net Fabian Bengtsson.

Men man valde också en rad nya

styrelseledamöter, varav Johan

Aspelin, vd för Golvbranschen,

var en.

Företagarna är ingen liten organisation,

man företräder 70 000

företagare i små och medelstora

företag, 22 000 av dem genom de

250 anslutna branschförbunden.

Storleken ger kraft att effektivt

företräda de mindre företagens

intressen och organisationen är

en självklar remissinstans till riksdag

och regering och finns med

i viktiga utredningar.

Golvbranschen hör sedan länge

till de branschförbund som är

medlemmar.

– Genom Företagarna och deras

vd Günther Mårder kan vi effektivt

driva viktiga näringspolitiska frågor,

säger Johan Aspelin. Det handlar

till exempel om att minska regelbördan,

minska beskattningen,

lösa kompetensbristen samt uppmärksamma

och motverka brott

mot företagare. ■

Företagarnas nya styrelse med nye ordföranden Fabian Bengtsson längst fram i mitten och likaså nye styrelseledamoten

Johan Aspelin i bakre raden längst till vänster. Foto: Anna Ardner.

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 25


VI SAKNAR ALLA

OLLE LIND

Olle Lind, framgångsrik företagare inom golvbranschen och under nästan trettio år

enga gerad inom GBR, varav under tio år som ordförande, finns inte längre bland oss.

Det är få personer som ger upphov till så stor saknad, hos så många.

Olle Lind, Golvbranschens förre

ordförande, har avlidit vid en

ålder av 70 år efter en längre

tids sjukdom. Närmast anhöriga

är hustrun Ingalis, ”Lill”, och

deras barn Marie och Åke med

familjer.

Enastående berättare

Olle Lind var en söderkis som

redan under sin livstid blev en

legend i golv- och byggbranschen.

Hans vagga stod vid

Bastu gatan på Södermalm,

mitt ibland enkla människor,

konstnärer och för fattare, som

till exempel Ivar-Lo Johansson.

Den färgstarka uppväxten

kom att starkt prägla honom

resten av hans liv. Olle var en

enastående berättare av såväl

stora som små händelser livet

igenom, alltid med en klurighet

och glimten i ögat. Han älskade

Evert Taubes ballader och kanske

särskilt visan ”Än en gång

däran, bröder …”.

I större och glada sammanhang

blev han snabbt medelpunkten.

Sagan om Rödluvan

och vargen kunde han berätta

på söderslang. Som ung var

han en god schackspelare, vann

tävlingar och spelade vid ett tillfälle

remi mot schackoraklet

Gideon Ståhlberg.

Började med golv

redan som 15-åring

Olles slumpartade yrkeskarriär

började redan då han som

15-åring sopade bjälklagen på

byggena rena för mattläggning.

Arbetet gav den unge Olle en

stadig inkomst och golvläggarna

på byggena lockade honom att

bli en av dem. Olle jobbade som

golvläggare i många år, blev

egen företagare och till slut en

av Sveriges största golventreprenörer.

Han blev sedermera

ord förande för Golvbranschens

Riksorganisation under tio år.

Rak, omtänksam och generös

Olles gärning i och för golvbranschen

blev betydande. Hans

mångåriga stödjande insatser

för Vallentuna fotboll och ishockey

har haft stor betydelse

för ungdomsverksamheten.

Själv var han AIKare.

Olles omsorg om att alla,

i såväl egna som andra verksamheter,

skulle ges goda förutsättningar

att verka och utvecklas

var stor. Olle var rak, omtänksam

och generös mot alla. Han

behandlade alla lika, hög som

låg. Olle Lind blev helt enkelt

Olle med hela branschen – ett

kärleksbetyg av rang.

Olle Lind kommer att finnas

kvar i många år framöver, det är

bara hans stora och varma hjärta

som slutat slå.

Jan-Eric Allberg

F d vd Golvbranschen

SÅ MINNS VI OLLE

Som trygg ordförande vid stämmoförhandlingar

Som engagerad deltagare i arbetsmöten

Olle såg till att saker och ting fungerade, om det behövdes kunde han säga ifrån – bestämt, humoristiskt och vänligt. Ingen kunde som han se till att stämningen var

god också när svåra frågor diskuterades.

Olle drev på framåt, han ryckte in och ordnade upp när det uppstod problem. Och lättade alltid upp stämningen.

Han var helt enkelt en naturlig ledare och dessutom en historieberättare av rang. Inte sällan avslutades en bra historia med orden: ”Det är nästan så man inte tror det

är sant om man inte varit med.”

26 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


SYSTEM FÖR

LJUDREDUKTION

OCH NÄR

UNDERLAGET ÄR

YTSVAGT!

ARDEX DS 40 - ETT GENOMTÄNKT

SYSTEM FRÅN ARDEX!

Som underhållande

middagstalare

• För ljudklass C

Miljöprofil: Ingående komponenter

miljöbedömnda i

• Låg bygghöjd, 4,5 mm, färre justeringar

• Stabil mot belastning

Mycket låga emissioner

• Högsta emissionsklass, EC 1 Plus

• Miljögodkänd

• Ergonomisk installation

• Ett komplett system från ARDEX,

en leverantör/kontakt

ANNONS

Väl beprövat.

Installerat av ledande byggföretag

i många år!

För mer information

ring Magnus Ahl,

070-377 37 10

www.ardex.se

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | 27


GVK-KURSER ONLINE

GVKs fortbildningskurser för montörer och arbetsledare har digitaliserats och båda kurserna

finns nu tillgängliga online för GVK-auktoriserade företag.

Ett hundratal montörer har redan gått

onlinekursen

Sedan februari 2018 har montörer med GVKbehörighet

haft möjlighet att gå Fortbildning

Montör online och därmed kunna förlänga sin

behörighet i ytterligare fem år. I skrivande

stund har ett 100-tal montörer använt sig av

den möjlig heten – och responsen har varit

god. Den obligatoriska kursut värde ringen visar

bland annat att deltagarna uppskattar möjligheten

att kunna göra kursen när som helst,

att kursen är lagom svår och att majoriteten

av deltagarna skulle rekommendera kursen

till en kollega.

Nu finns också Fortbildning Arbetsledare

Sedan början av maj kan även arbets ledare

uppdatera sin behörighet online. Precis som

kursen för montörer innehåller den för arbetsledare

interaktiva övningar och scenarier hämtade

från verkligheten. Kursen innehåller bland

annat följande delar: teknik, del reparation av

tätskikt, kvalitet och juridik. Kursen avslutas

med ett obligatoriskt slutprov.

Tyckande från kursdeltagare

Här följer några kommentarer från arbetsledare

som nyligen deltagit i kursen:

”Bra sätt att lära sig”

”På de delar man kan och känner sig säker på

går det snabbt och där man är osäker kan man

ta längre tid på sig.”

”Bra upplägg, jag lär mig genom att göra fel.”

”Mycket smart att ha det online. Det går inte

åt lika mycket tid och jag kan själv gå kursen

när det passar mig.”

”Man lär sig mycket mer om man går kursen

samtidigt som en kollega – bra övningar och

frågor som man kan diskutera.”

Mer information om kursen finns på gvk.se.


YRKES-SM AVGJORT

OCH EUROSKILLS PÅ GÅNG

Lisa Nilsson vann årets Yrkes-SM i golvläggning.

Lisa vann Yrkes-SM i Uppsala

Lisa Nilsson som representerade

Stockholms Byggtekniska gymnasium

och Ekenhuset knep förstaplatsen

i golvläggningstävlingen

på Yrkes-SM i Uppsala 25 – 27

april. Lisas skicklighet i de tre

tävlingsmomenten mönsterläggning

av linoleummatta, mönsterläggning

av textilplattor samt att

klä en trappa i parkett gav henne

en guldmedalj samt 5 000 kronor

från Golvbranschen, GBR.

Totalt var det fem golvläggare

som ställde upp i Yrkes-SM, varav

en från Danmark som var utanför

tävlan. Lisas vinst innebär också

att hon får möjligheten att representera

Sverige under Yrkes-EM,

officiellt kallat Euroskills, i Graz i

Österrike 2020.

Hampus tävlar i Euroskills

i Budapest

Euroskills avgörs vartannat år och

26 – 28 september 2018 kommer

nästa Euroskills att avgöras i

Buda pest i Ungern. Denna gång

kommer Sverige att representeras

av Hampus Andersson från ENE

Golv. Hampus fick som vinnare av

Stockholms byggtekniska gymnasiums

skoltävling hösten 2017

möjligheten att tävla i Euroskills.

Hampus fick också chansen att

vara en av domarna under senaste

Yrkes-SM i Uppsala.

Mer information om Euroskills

finns på euroskills2018.com.

Enkelt att arrangera

skoltävlingar

För att kvalificera sig till tävlingarna

på riks- och Europanivå krävs att

den tävlande först gör bra ifrån sig

på en skoltävling. Skoltävlingar

arrangeras lokalt av gymnasieskolorna

själva. För att underlätta

har Construction Skills Sweden,

CSS, har tagit fram tävlingsuppgifter

för ett flertal yrken, däribland

golvläggning. CSS är en plattform

inom bygg- och anläggningsbranschen,

för samverkan kring yrkestävlingar

för ungdomar.

På CSSs webbplats, constructionskillssweden.se,

finns mer

information om tävlingarna och

om hur man går tillväga för att

anmäla sin egen skola. Där finns

bedömningsmallar, ritningar för

tävlingsmoduler och tips på förberedelser.

Alla skolor kan använda

sig av samma koncept, och med

det här underlaget är det enkelt

att arrangera tävlingar. Skoltävlingarna

vänder sig främst till

årskurs 3. Tävlingsuppgifterna

tar relativt kort tid, cirka fyra timmar.

Avsikten är att skolorna ska

kunna klara av tävlingarna under

en dag.

Den skola som är intresserad

av att arrangera skoltävlingar ska

anmäla det senast sista september

till CSS. Det är flexibelt när tävlingarna

hålls, men tanken är att de

ska vara avklarade senast i januari.

Patrik Nordahl

Du som har företag får

gärna tipsa din lokala

gymnasieskola om skoltävlingarna!

28 | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Anders Wallin

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Malin Bergström

GOLVBRANSCHENS

ÅRSSTÄMMA ...

... hölls 3 maj på Scandic Hasselbacken i Stockholm.

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

I stämmoförhandlingarna deltog ett 100-tal representanter för Golvbranschens medlemmar, vilka också fick rikliga

tillfällen till diskussioner och umgänge under dagen. Allt löpte snabbt och effektivt med sedvanliga årsmötesfrågor

som val till styrelse med mera, godkännande av verksamhetsberättelse, information om aktuella tekniska frågor

och så vidare.

Den stora frågan för dagen var sjösättningen av en auktorisation också för golvleverantörer. Läs mer om det på

sid 24.

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall

AB

Tel: 0650 - 177 60

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

KIILTO KÖPER TM PROGRESS

Kiilto Oy har förvärvat samtliga

aktier i TM Progress. TM

Progress tillverkar avjämningsmassor

och bruk för professionell

användning och levererar

dem både som material och

entreprenadtjänst. Företaget

grundades 1974, har verksamhet

i hela Sverige och omsätter

280 miljoner kronor.

Kiilto har sedan tidigare ett

bolag i Sverige, Kiilto AB. TM

Progress fortsätter dock som

ett separat och fristående bolag

i Kiilto-koncernen.

Kiilto tar även över TM

Progress dotterbolag, Injo Golv

AB, som är specialiserat på fogfria

golvbeläggningar. Injo Golv

finns i Stockholm och grundades

2002. Företaget förvärvades

av TM Progress i januari 2017.

Ove Sigvardsson, vd för TM

Progress, berättar att alla på

företaget är entusiastiska inför

förändringen:

– Vi har mycket gemensamt

med Kiilto, inte minst vår grundläggande

syn på långsiktighet,

samarbete och vikten av hållbar

utveckling. Och som en del av

Kiilto har vi utmärkta möjligheter

att växa i de nordiska länderna.


#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

INTERFACE

KÖPER NORA SYSTEMS

Den 14 juni tecknade den

amerikanska textilgolvstillverkaren

Interface ett slutgiltigt köpavtal

med den tyska gummigolvtillverkaren

Nora Systems.

Affären är nu under sedvanlig

granskning av nationella och

internationella tillsyns- och

konkurrens myndigheter. En

granskning som väntas bli klar

under tredje kvartalet i år.

Nora Systems är ett privatägt

företag som hittills ägts av

finans bolaget Intermediate

Capital Group, ICG, tillsammans

med företagsledningen på Nora

Systems.

De båda företagens produktprofiler

med starka varumärken

kompletterar varandra vilket

innebär att de räknar med att

öka sin närvaro på marknader

och i regioner med hög tillväxt.

– Vi har haft framgångsrika

år och kunnat stärka vårt varumärke

globalt, säger Christa

Hoffmann, vid på Nora Systems.

För att påskynda vår tillväxt ännu

mer såg vi en strategisk partner

som det rätta valet. Vi identifierade

även en stark kulturell och

strategisk passform mellan de

båda företagen.

Eventuella förändringar i de

svenska sälj- och marknadsorganisationerna

är det ännu

för tidigt att uttala sig om. ■

ALTRO PÅ GASTRO NORD

Mässan Gastro Nord är norra

Europas ”viktigaste gastronomiska

plattform” som de själva

uttrycker det. Den äger rum

vartannat år och arrangerades

första gången 1985. Sedan

dess har mässan utvecklats till

den viktigaste för hotell-, restaurang-,

storkök- och cateringindustrin.

Här deltar självklart

Altro Nordic med sina säkerhetsgolv.

– Vi älskar nischade mässor,

säger Michael Persson, vd för

Altro Nordic. Det ger oss en

möjlighet att direkt träffa våra

slutanvändare. Visst får vi

mycket information via arkitekter

och golventreprenörer

men det är här som vi får direktkontakt

med kunderna och kan

diskutera deras problem och

önskemål. Och här är vi ensamma

i vårt segment och syns

rejält. Vi är inte så förtjusta i

stora byggmässor som Nordbygg

där vi försvinner i mängden

utan satsar hellre på sådana här

arrangemang. Det ger oss mer.


UZIN SATSAR PÅ SVERIGE

Maria Bäckestig, nordisk marknadschef

för Uzin Utz.

Den tyska kemikoncernen

Uzin Utz drar under hösten

igång arbetet med att skapa

en egen säljorganisation på

den svenska marknaden med

fokus på varumärket Uzin.

Verksamheten startar fullt ut

i januari 2019 och arbetet med

att bygga upp företagsstrukturen

och att anställa personal

pågår under hela hösten.

Företaget är familjeägt och

inom koncernen tillverkas lim,

spackel, oljor, vaxer, kem,

maskiner och verktyg för golvindustrin.

Uzin Utz har mer än

1 100 anställda över hela världen

och en omsättning på tre miljarder

kronor.

Många av produkterna finns

redan på den svenska marknaden

– dock med ett smalare

utbud – via återförsäljare med

varumärkena Uzin (lim och

spackel), Wolff (maskiner) och

Codex (produkter för plattsättning).

Pallmann (ytbehandlingar

och maskiner för trägolv) som

också hör till Uzin-koncernen

har redan en egen säljorganisation

i Sverige.

– Just nu är vi inne i ett intensivt

uppbyggnadsskede, säger

Maria Bäckestig, nordisk marknadschef

för Uzin Utz. Vid en

geografisk expansion som den

här är det mycket att tänka på.

Vi måste med vårt sortiment

kunna möta alla de behov,

normer, krav och utmaningar

som golventreprenörer ställs

inför i Sverige, från norr till

söder. Dessutom befinner vi

oss på toppen av en byggkonjunktur.

Prognosen för ökad

renoveringsaktivitet och offentliga

lokalinvesteringar är god.

Även det skapar möjligheter för

snabb tillväxt och att vi ska

lyckas med att snabbt befästa

vår position.

– Bildandet av svenska Uzin

är en del av den nordiska tillväxtstrategi

vi lanserade 2016, säger

Lars Albrecht Jensen, Nordenchef

för Uzin Utz. Under de

sen aste två åren har vi fokuserat

på Danmark och Norge

där vi etablerat starka relationer

med ledande grossister och

golvleverantörer. Så nu är det

dags att koncentrera våra

ansträng ningar på Sverige.

För att ytterligare stödja

Nordensatsningen öppnas

under 2018 ett nytt centrallager

nära Köpenhamn som ska

betjäna de största städerna i

Danmark, Norge och Sverige

inom 24 timmar.

Thomas Åkerblad

WOODFLOORS BLIR EN DEL

AV ENGLUND-GRUPPEN

Englund-Gruppen i Stockholm

AB har förvärvat Woodfloors

Scandinavia AB. Redan 4 juni

var det premiär för Woodfloors

verksamhet i Englund-Gruppens

lokaler i Årsta i södra Stockholm.

För golvläggare och golvslipare

i Stockholmsregionen

är Woodfloors en välkänd aktör

med ett brett sortiment av trägolv,

ytbehandlingsprodukter

och tillbehör. Verksamheten har

sedan 2015 drivits av bröderna

David och Andreas Perrone.

– Min bror och jag har en

längre tid känt att vi velat fokusera

på entreprenadverksamheten,

säger Andreas Perrone.

Så beslutet att sälja har successivt

vuxit fram. När Englund-

Gruppen i början av året visade

intresse för vår grossistverksamhet

kändes det helt rätt för

oss. Vi känner att våra kunder

är i trygga händer. ■

Glada köpare och säljare: från vänster Stefan Englund, Johan Karlsson,

platschef för Englund-Gruppen i Årsta, och Andreas Perrone.

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #5 - 2018


MATTOR PÅ MUSEUM

Den 10 juni öppnade sommarutställningen

Kasthall – ett

histo riskt mattföretag i tiden

på Rydals Museum i Marks

kommun strax söder om Borås.

Museet är självt en gammal

nerlagd textilfabrik där det även

finns sparade textilmaskiner.

I utställningen som pågår fram

till 2 september visas flera unika

skisser och mattor för första

gången.

Det är andra gången som

Kasthall samarbetar med Rydals

museum. Första gången var

1989 när Kasthalls 100-årsutställning

visades på museet.

Årets sommarutställning speglar

Kasthalls resa från starten 1889

som lokal mattfabrik fram till

dagens globala designvarumärke.

I utställningen visas originalskisser

från många av Kasthalls

allra mest kända formgivare

som Gunilla Lagerhem Ullberg,

Ingrid Dessau, Viola Gråsten

och Astrid Sampe. Ett 20-tal

Kasthall-klassiker från företagets

alla epoker visas – från 1950-

och 60-talets heltäckningsmattor

till en ny designklassiker

från årets stora samarbete med

den brittiska formgivaren Ilse

Crawford. I utställningen finns

även en Astrid Sampe-matta

Airfield, den svarta mattan på väggen, är en nytolkning av Astrid Sampes klassiska matta från 1950-talet. Det blå

vågmotivet på podiet är skapat av Ingrid Dessau, en annan av Kasthalla välkända formgivare.

som skapats för FNs bibliotek

i New York. Mattan beställdes

personligen av Dag Hammarskjöld

under hans tid som

general sekreterare.

Utställningen är framtagen

av Kasthalls produktutvecklare

Peter Otell, som jobbat på

Kasthall i 22 år.

– Genom utställningen vill vi

bidra till att de som bor i Marks

kommun – där även Kasthall

ligger – känner en stolthet över

ett snart 130 år gammalt företag

som fortfarande är lika aktuellt

idag som då, säger Peter

Otell. Vi vill också att internationella

och långväga gäster som

annars bara möter Kasthall i

inredningsmagasin, ska få uppleva

och förstå Kasthalls långa

historia.

Thomas Åkerblad

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

SÖDRA SÄLJER BERG & BERG

Södra Skogsägarna avslutar

verksamheten med interiörträ,

det vill säga lister, paneler och

trägolv. Den interiöra verksamheten

i Kallinge och Umeå säljs

till tyska Sörnsen Holzleisten

och golvtillverkningen är utbjuden

till försäljning.

– Vi har genomfört en strategisk

översyn av verksamheten

och kommit fram till att vi

avslutar den interiöra verksamheten,

säger Jörgen Lindquist,

affärsområdeschef hos Södra

Wood. Kvar efter den senaste

försäljningen är enbart parketttillverkningen

hos Berg & Berg

i Kallinge, som vi har för avsikt

att hitta en köpare till. Detta

innebär att Södra avslutar den

del av verksamheten som finns

inom interiörträ-segmentet.

Södra har verkat inom inte riörträsegmentet

sedan 2002.

Under de senaste åren har dock

marknadsförutsättningarna

kraftigt förändrats för interiörträprodukter.

Nya aktörer har

Södras interiörprodukter som nu

rensas ut från företagets verksamhet:

panel, lister och golv.

kommit in på marknaden vilket

har försämrat marginalerna och

producenterna har integrerat

framåt och också blivit distributörer.

– Vi har under de senaste två

åren fattat en rad strategiska

beslut för att satsa på byggträprodukter

och byggsystem i

trä, fortsätter Jörgen Lindquist.

Mot bakgrund av det finns ingen

naturlig plats för interiörträ inom

Södra. Vi anser att det därmed

är bättre att avsluta och sälja till

aktörer som kan förvalta och

utveckla affären. ■

PRENUMERERA!

En årsprenumeration på Golv till Tak kostar bara

380:- (exkl moms) och då får du åtta välmatade och

intressanta nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu och beställ idag!

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm

Tel 08-702 3090

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099

Christoffer Lundkvist 08-702 3092

Sara Salomonsson (tjänstledig)

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

#5 - 2018 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


Bada i inspiration från hela Norden

Nordic Spirit är en helt ny våtrumskollektion som inspirerats av det nordiska ljuset och den speciella inredningstradition

som finns i våra nordiska hem. Här tolkad av vår franska designer Fanny Francine Gay, som adderat en modern vinkling

i färg och mönster. Genomgående för väggkollektionen TermaLife är de ljusa grå och vita tonerna som anknyter till det

nordiska ljuset. Väggarnas mönster är finstämda och noga avvägda för att lyfta fram detaljer och badrummets övriga

inredning och stil. I Nordic Spirit är kombinationsmöjligheterna oändliga då alla vägg- och bårdmönster i TermaLife

och vår golvkollektion TermaStar matchar varandra färgmässigt. Intresserad att veta mer om Nordic Spirit?

Gå in på forboflooring.se/wetroom eller upplev kollektionen hos utvalda färg- och golvfackhandlare.


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Inget mer smygande

ETT GOLVLIM FÖR TYSTA TRÄGOLV

Till skillnad från vanliga vattenbaserade parkettlim är Maxi Bond Parquette baserat på avancerad Axios

Tri-linking Technology. Resultatet är ett golvlim med fördelar för alla:

- Golvläggaren får ett lättarbetat och tidsbesparande lim för alla typer av parkett och krävande underlag.

- Slutanvändaren får ett tyst och luktfritt golv med lång livstid, som kan beträdas omedelbart.

Axios Tri-linking Technology:

Ljuddämpande

- tystare golv att gå på

Inbyggd flexibilitet

- följer trägolvets

naturliga rörelse

Smidig, lättarbetad

konsistens - sparar

arbetstid

Fuktresistent - golvet kan läggas

redan innan betonggolvet

torkat helt

Certifierat med M1 och EC1 Plus

- garanterar låga emissioner

och bättre arbetsmiljö

Ger luktfri miljö och golvet

kan användas direkt

Lång livstid

- lagt golv ligger!

Fungerar med värmegolv

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!