26.01.2019 Views

Golv till Tak #6-2017

Det här numret har tema våtrum och en stor del av innehållet är därför kopplat till våtrumsarbete och till GVK. För en gångs skull kan vi också visa upp ett mycket gott exempel på golvvård och -underhåll, vi kan berätta om en ny banbrytande kemsvets liksom naturligtvis redovisa en rad andra produktnyheter. Grattis GVK till ett 30-årigt framgångsrikt arbete för säkra våtrum! Det startade hösten 1987 och systemet har hela tiden sedan dess bara blivit alltmer effektivt och välfungerande. Här i tidningen gör vi en kort tillbakablick. Vi får också följa med en kontrollant på en av de för upprätthållandet av kvaliteten så viktiga stickprovskontrollerna. Och så får vi en del klargörande information om de moderna mönstrade våtrumsmattorna som ställer lite extra krav på montören. Vi får också möta en 75-årig golvläggare som ännu inte har någon tanke på att sluta jobba. Bland mycket annat.

Det här numret har tema våtrum och en stor del av innehållet är därför kopplat till våtrumsarbete och till GVK. För en gångs skull kan vi också visa upp ett mycket gott exempel på golvvård och -underhåll, vi kan berätta om en ny banbrytande kemsvets liksom naturligtvis redovisa en rad andra produktnyheter.

Grattis GVK till ett 30-årigt framgångsrikt arbete för säkra våtrum! Det startade hösten 1987 och systemet har hela tiden sedan dess bara blivit alltmer effektivt och välfungerande. Här i tidningen gör vi en kort tillbakablick. Vi får också följa med en kontrollant på en av de för upprätthållandet av kvaliteten så viktiga stickprovskontrollerna. Och så får vi en del klargörande information om de moderna mönstrade våtrumsmattorna som ställer lite extra krav på montören.

Vi får också möta en 75-årig golvläggare som ännu inte har någon tanke på att sluta jobba. Bland mycket annat.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK ÅRGÅNG 46 | PRIS SEK 60 | NR 6 2017

TEMA:

VÅTRUM

Så görs en

stickprovskontroll

En viktig del av GVKs

kvalitetssystem

Glasfiberarmerade

våtrumsmattor

Kräver mer av montören

# 6 / 17


unidrain® Vinyl

www.unidrain.se

UNIDRAIN® VINYL

unidrain® Vinyl är ett golvavlopp utvecklat för

vårdmiljöer. Ett jämnt fall mot golvrännan ökar

tillgängligheten för personer på ostadiga ben

och underlättar också hantering av rullstolar och

duschsängar. Genom olika längder och anpassad

placering av golvrännan får våtrummet en bättre

avrinning och därmed en torrare miljö.


INNEHÅLL 6 /17

2 30 års framgångsrikt arbete för säkra våtrum

5 Keramik också!

8 Så görs en stickprovskontroll

11 Slipning nytt riskmoment

12 Glasfiberarmerade våtrumsmattor

15 De senaste våtrumsverktygen

18 Lars Kihlman, 75, fortsätter jobba heltid

22 Bolon löser problemet THF

24 # Golv

25 Det goda exemplet

27 Noterat

31 Golvbranschen & -företagen

32 Benny

8

GRATTIS GVK!

Till ett 30-årigt framgångsrikt

arbete för säkra våtrum. Det startade

hösten 1987 och systemet har

hela tiden sedan dess bara blivit

alltmer effektivt och välfungerande.

Här i tidningen gör vi en kort tillbakablick.

Vi får också följa med

en kontrollant på en av de för upprätthållandet

av kvaliteten så viktiga

stickprovskontrollerna.Och så

får vi en del klargörande information

om de moderna mönstrade

våtrumsmattorna som ställer lite

extra krav på montören.

Vi får också möta en 75-årig golvläggare

som ännu inte har någon

tanke på att sluta jobba. Bland

mycket annat.

Nästa nummer, som kommer i

november, är stornummer riktat

till arkitekter och inredare och där

vi kan se fram emot ett antal

intressanta projekt att studera.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

12

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Stockholm. TEL: 08-34 03 05. E-POST: gtt@informa.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Ineko AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


30 ÅRS FRAMGÅNGSRIKT ARBETE

FÖR SÄKRA VÅTRUM

› VARJE MONTÖR på ett

GVK-auktoriserat företag

måste ha genomgått

GVKs utbildning

med godkänt resultat.

Här gör några golvläggare

sitt praktiska

prov på GVK-kursen

Behörighet Tät- &

ytskikt plast.

GVK har under sina 30 år blivit alltmer etablerat, vuxit och till sist

blivit en självklarhet och en nödvändighet för alltfler företag som arbetar

med våtrum. Det kan förklaras med systemets uppbyggnad som skapar

förtroende eftersom där ställs bestämda krav på företagens kompetens och

finns en effektiv uppföljning av att företagen lever upp till kraven.

› TEXT:

Elisabeth Sedig

Under 1980-talet aktualiserades för

första gången på allvar frågan om

vattenskador i badrum. Dåvarande

Försäkringsbolagens Byggreparationskommitté

kom med en larmrapport

– kostnaderna för vattenskadorna var

uppe i två miljarder kronor om året.

Levnadsvanorna hade ändrats väsentligt,

från bad en gång i veckan till

dusch varje dag. Och det gav stor

belastning på alla otätheter i skarvar,

vid rörgenomföringar och brunnar

som fanns i den tidens badrum.

FÖR TIDEN

UNIKT SAMARBETE

Svaret på problemet blev GVK. På

Golvbranschens initiativ startades ett

samarbete mellan branschorganisationer,

fastighetsägare och försäkringsbolag

för att ta krafttag mot

dessa vattenskador.

Konceptet innehöll branschstandard,

godkännande av produkter,

utbildning, auktorisation av entreprenörer,

behörighetsbevis för installatörer

och ett effektivt kontrollsystem.

Det definitiva beslutet kom

i slutet av 1987 och GVK sjösattes

1 januari 1988 i form av stiftelsen

2 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


SÅ SÄGER

ENTRE PRE-

NÖRERNA

Vi har frågat några golventreprenörer vad de har

för erfarenhet av GVK – vilken nytta de har av

auktorisationen och hur kunderna och beställarna

ser på GVK.

André Wilhelmsson,

Jubels Golv, Lidköping:

Jag tog över företaget för 15 år sedan, det är ju ett

familje företag, och då var vi auktoriserade. Hur länge vi

varit det då vet jag inte, men sannolikt länge redan då.

GVK hjälper oss att kvalitetssäkra våra jobb på ett bra

sätt. Så ger det ju också en viss status att vara GVKauktoriserade

och det är bra att ha det i ryggen.

Det är inte så ofta det ställs krav på auktorisation vid

upphandling. Men det efterfrågas av konsumentkunder,

de är medvetna nu om betydelsen av GVK-auktorisationen.

Robert Ericsson,

Bygg & Interiör Golv, Katrineholm:

Vi har varit med i GVK sedan det här företaget startade,

för tio år sedan. Det har blivit allt viktigare att vara auktoriserade,

många beställare kräver det. Och konsumenterna

märker att de får problem med försäkringsbolagen om de

inte anlitar en GVK-auktoriserad entreprenör.

GVK har med andra ord blivit mer och mer känt och

erkänt.

Lennart Karlström,

Karlströms Golv, Visby:

Vi har varit med ända sedan starten av GVK, vi tyckte

redan då att GVK-systemet gav en bra form av egenkontroll

och att det var bra att någon styrde upp reglerna.

Förutom egenkontrollen är det värdefullt att vi får ett

kvalitets dokument att överlämna till kunderna, det vill

säga våtrumsintyget.

Ifråga om kundernas medvetenhet har det inte hänt så

mycket, de flesta tror fortfarande felaktigt att alla företag

som arbetar med våtrum är GVK-auktoriserade.

Henrik Hellsten,

Golv-City i Vetlanda:

Vi har varit med i GVK ända från början. Utbildningen som

hör till GVK-auktorisationen är en bra grej – så att vi utför

arbetena på rätt sätt. Och så vet folk också att vi uför det

rätt när vi är auktoriserade enligt GVK.

Det blir allt vanligare att det krävs GVK-auktorisation

i upphandlingar. Dessutom kräver försäkringsbolagen

det för att de ska ersätta våtrumsskador.

› ETT VÅTRUMSINTYG utfärdas av det GVK-auktoriserade företaget efter avslutat arbete

– det är ett bevis på att arbetet är fackmässigt utfört och följer gällande branschregler.

GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll,

som arbetar genom bolaget

Svensk Våtrumskontroll.

KONTROLLSYSTEMET

EN CENTRAL DEL

Sedan vidtog ett intensivt arbete med

att utbilda, engagera kontrollanter,

komma igång med auktorisation och

med våtrumsanmälningar och stickprovskontroller,

utarbeta första utgåvan

av Säkra Våtrum och så vidare.

Man tog till och med fram ett speciellt

kontrollverktyg – GVK-pumpen –

för att på ett riktigt säkert sätt kunna

kontrollera att svetsfogarna var täta.

Stickprovkontrollerna var från

början en viktig del i GVKs kvalitetssystem.

Syftet är att säkerställa att

GVK-företagen verkligen har rätt

kompetens och installerar tätskikt

fackmässigt enligt branschreglerna.

Första året blev 288 företag auktoriserade

och 1 300 golvläggare samt

440 arbetsledare gick GVK-utbildning

där man fokuserade på våtrummets

svaga punkter, branschstandard

och täthetskontroll. Redan då kunde

också 16 kvalificerade kontrollanter

knytas till verksamheten men även

› FORTSÄTTNING

på sid 4

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 3


| SCHÖNOX Q8

Innovativ teknologi som är rädd om både miljön och plattsättaren. |

SCHÖNOX Q8 innehåller cirka 50% återvunnen råvara. Produkten innehåller dessutom

lättfiller, vilket gör den lättare att transportera och bära för plattsättaren samt bidrar

till mindre CO 2

-utsläpp.

| www.schonox.se |

ANNONS

› FORTSÄTTNING

från sid 3:

30 års framgångsrikt

arbete för säkra våtrum

de behövde naturligtvis special utbildas.

Snabbt efter att verksamheten

kommit igång kunde man märka en

klar förbättring och en radikal minskning

av antalet anmärkningar.

HAR VUXIT

TILL 700 FÖRETAG

Med outtröttligt arbete har sedan

GVK bidragit till allt säkrare våtrum,

blivit en självklarhet inom branschen

och alltfler entreprenörer har sett

nyttan, för att inte säga nödvändigheten,

av att ha sitt företag auktoriserat.

Nu finns hela 700 GVK-auktoriserade

företag som arbetar enligt

branschstandarden Säkra Våtrum,

har specialutbildade arbetsledare och

installatörer, anmäler alla våtrumsarbeten

till GVKs databas samt accepterar

slumpmässiga stickprovskontroller

av sina arbeten. Förkontroll,

egenkontroll, våtrumsanmälan och

så vidare sker idag självklart digitalt,

från mobil eller läsplatta.

Antalet våtrumsanmälningar fortsätter

att öka och det gör även antalet

stickprovskontroller – det bidrar till

allt säkrare våtrum, dels genom den

information GVK får in och som

ligger till grund för vidare utbildningsinsatser,

dels genom de diskussioner

kontrollanterna har ute på

före tagen och den vägledning de

kan ge.

BESTÄMDA KRAV OCH

EFFEKTIV UPPFÖLJNING

Att GVK-systemet varit så verkningsfullt

beror på dess uppbyggnad. Det

ställs bestämda krav på de auktoriserade

företagen, bland annat att de

har kompetent personal och att de

följer fastställda branschregler. Inte

minst viktigt är att det i systemet ingår

en väl fungerande uppföljning av

att företagen uppfyller kraven. Auktorisationen

är med andra ord uppbyggd

så att den ska garantera att de

auktoriserade företagen

• arbetar utifrån rätt förutsättningar,

• använder rätt material och

• utför arbetet på rätt sätt.

Det är en kvalificerad bedömning att

det kvalitetsarbete som GVK startade

för 30 år sedan har sparat konsumenter,

fastighetsägare och försäkringsbolag

belopp i storleksordningen tio

miljarder. ■

GVK-auktorisationen har kommit till för

att förebygga och minska antalet vattenskador

i våtrum. Det har den också gjort.

Och fortsätter att göra.

4 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


KERAMIK OCKSÅ!

› KAKELPLATTOR

finns i många storlekar

och mönster. Här som

mosaik på väggen.

Foto:

Konradssons Kakel

Det verkar finnas en missuppfattning hos vissa kunder och beställare att

GVK enbart omfattar plastinstallationer i våtrum. Men fördelen med

GVK-auktoriserade företag är ju att de kan erbjuda alla typer av installationer

i våtrum med branschgodkända tätskiktsprodukter. Och med plast

eller keramik som ytskikt. Hur får vi ut det budskapet?

Är läget likadant över hela landet?

Har kunder och beställare förstått att

GVK är ”lika bra” på keramik som

på plast? Golv till Tak har diskuterat

ämnet med ett antal entreprenörer

och fått lite olika besked. Det visar

sig dessutom att det finns skillnader

som till viss del beror på vilken landsdel

man arbetar inom.

BEHÖVER FÖRTYDLIGAS

– Vi försöker att aktivt föra ut budskapet

både och, säger Mattias Jansson,

BBM i Uppsala. Och vi tycker

att vi lyckats rätt bra. Kunder och

beställare känner till att ”vår” GVK

är både plast och keramik. Så där ser

jag i dagens läge inte några större

problem.

– Fast det skulle ju inte skada om

man från centralt håll vore tydligare

i annonsering och information om

att GVK fungerar för både plast och

keramik, påpekar Mattias.

Som exempel föreslår Mattias att

det på framsidan på GVKs branschregler

Säkra Våtrum skulle kunna stå

att den gäller för båda produkttyperna

i våtrum. Så tydligare budskap

utåt vore inte fel.

– Men utvecklingen är i varje fall på

rätt väg, sammanfattar Mattias.

BÅDE OCH

– PÅ ETT ANNAT SÄTT

– Vi sitter kanske i en mitt-emellansituation,

säger Jesper Anderson,

George Anderson Golv, Borås. Vi gör

nämligen många tätskikt med plastmatta

där sedan någon annan monterar

keramiken.

– Eftersom vi har fler golvläggare

än plattsättare fungerar det bra för

oss. Vi har ett nätverk av mindre

hantverkare och byggare som köper

› TEXT:

Thomas Åkerblad

› FORTSÄTTNING

på sid 6

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 5


den tjänsten av oss. Självklart tar vi

totaljobb med tätskikt och keramiska

ytskikt också men just nu har vi en

bra blandning och tycker att det

fungerar väl.

KUNDEN BESTÄMMER

– Vi är både GVK- och BKR-anslutna,

säger Bengt Lind, M2 Ytskikt i

Uppsala, så vi gör det som beställaren

vill ha. Så för vår del spelar det inte

så stor roll. Men jag kan hålla med

om att det skulle kunna tryckas hårdare

på budskapet att GVK täcker

båda produktslagen.

› OVAN:

HÄR ARBETAR Anders

Wennström, BBM i

Örebro, med tätskiktet

på ett badrumsgolv

där man sedan ska

lägga klinker.

Foto:

Göran Hellman

› TILL HÖGER:

PEKKA LÖÖF, BBM i

Dalarna, monterar tätskiktsfolie

i ett våtrum.

Foto:

Helène Sjöstrand

› NEDAN:

HÄR HAR VI KOMMIT till

ytskiktet. Som blir vitt

kakel den här gången.

SKÅNE ÄR SPECIELLT

– Jovisst behöver vi mer information

och påverkan om att GVK även gäller

keramik, säger Patrik Löfkvist, Golv

& Kakel Bernt Löfkvist, Malmö. Speciellt

här nere i Skåne där plattsättning

alltid varit den stora grejen.

Plattsättarskrået är liksom det ”normala”

här söder om Hallandsåsen.

Så Patrik ser gärna mer information

ut till arkitekter och beställare om

att GVK är ett totalkoncept för våtrum

oberoende av valet av ytmaterial.

– Jag råkade till och med ut för

att kontrollanterna vägrade att godkänna

GVK-intyg häromdagen, berättar

han. De var ”fel” intyg hävdade

de. Så det har vi ju fått ta ur dem!

Och för sådana saker tar vi gärna

hjälp för att informera.

KONSTANT EFTEFRÅGAN

– Efterfrågan på keramikkurser inom

GVK går lite upp och ner, säger Anki

Blomqvist, GVKs kansli. Men sett

över åren har det ändå legat rätt konstant.

Däremot hade vi en uppgång på

plastkurserna förra året.

ÅTGÄRDER?

Vad kan vi då göra för att sälja in

budskapet om att GVK-konceptet

innehåller både plast- och keramikinstallationer?

Från centralt håll kan

det kanske påpekas på ett tidigare

stadium i trycksaker och annonser

att det är både och. På det lokala planet

är det bearbetning av kunder och

beställare med ett anpassat broschyrmaterial

där det inte är frågan om

antingen eller utan att båda materialtyperna

samlas under samma regelverk.


6 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


ingång

TARKETT

VÅTRUM

AQUARELLE

Lättskött och vattentät design i badrummet med mönster

och färger speciellt framtagna för att passa i Norden.

Vi är stolta över vår fina kollektion som har blivit en succé.

Här är några av storsäljarna. Vilken är din favorit?

Läs mer på tarkett.se

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 7


› VI FÖLJDE MED GUY

WALLIN, en av GVKs

länskontrollanter, till

en förskola i Täby där

han gjorde en stickprovskontroll.

Guy har

stor erfarenhet som

kontrollant, han har

varit med ända sedan

starten av GVK 1987.

SÅ GÖRS EN

STICKPROVSKONTROLL

Systemet med omfattande stickprovskontroller är en av förklaringarna till

att GVK blivit så framgångsrikt – kontrollerna spelar en stor roll för att

upprätthålla kvaliteten på GVK-företagens arbete. Golv till Tak har följt

med en kontrollant för att se hur en stickprovskontroll går till.

› TEXT OCH FOTO:

Inger Evertson

I Ulna förskola i Täby har barn och

personal precis hunnit installera sig

och fått fasta rutiner. Förskolan är

helt nybyggd och har varit öppen i

en månad. Här ska Guy Wallin från

GW Golv & Våtrumskonsult göra en

besiktning för att bland annat kontrollera

om golven är täta i våtutrymmena.

TITTAR FÖRST

PÅ GOLVBRUNNARNA

– Det här är en våtrumsmatta som är

halkhämmande, det kräver erfarenhet

och noggrannhet att få den helt

tät, säger Guy Wallin när vi kommer

in i ett av de våtrum som ska kontrolleras

på förskolan.

Men det första han gör är att titta

i golvbrunnarna.

– Mattan eller tätskiktet får inte

sticka fram under klämringen, för då

finns det risk för läckage. Vattnet kan

krypa upp under mattan, förklarar

han.

Han säger också att försäkringsbolagen

har mycket problem med

golvbrunnar som inte är täta. Det

kan bero på att brunnarna är gamla

eller också på att de är felmonterade

från början, men GVK-företagens

mon törer har blivit duktiga på att

klara de momenten.

GVK-PUMPEN

KOMMER FRAM

Efter det gör Guy nästa kontroll.

Fram tar han en GVK-pump, det vill

säga en vakuumpump till vilken det

finns fyra olika mätverktyg. Han tar

fram en triangelplatta. Denna består

av en plexiglasskiva, som är försedd

8 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


Varje år utförs ett stort

antal stickprovskontroller

av arbeten de GVKauktoriserade

företagen

utför. Detta för att säkerställa

att GVK-företagen

har rätt kompetens och

utbildning och att de

installerar fackmässigt

enligt branschreglerna

för tätskikt – Säkra Våtrum.

› TÄTHETEN I HÖRNET kontrolleras alltid

med GVK-pumpen. Det går inte att se om

fogen är tät.

› TÄTHETEN KONTROLLERAS också i övriga

svetsfogar, då med andra tillbehör till pumpen.

Bara lite damm kvar från fasningen

kan göra fogen otät.

› FALL MOT GOLVBRUNN kontrolleras också.

Inte bara att det är tillräckligt så att vattnet

rinner mot brunnen, utan också att det inte

är för stort så att halkrisk uppstår.

med en skumgummiremsa runt glaset.

Han placerar pumpen längst ner

i ena hörnet av våtrummet. Guy

pumpar precis så mycket att nålen i

manometern stannar. Pumpen suger

ut luften i området. Om det inte blir

vakuum, kan man misstänka att hörnet

inte är tätt.

– Då tar jag en flaska med såpvatten,

vilken jag har med mig. Jag

sprutar lite såpvatten i området som

ska undersökas. Om såpan börjar

bubbla när jag sätter till vakuumpumpen

kan jag konstatera att fogen

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING

från sid 9: Så görs en

stickprovs kontroll

› FÖR DOKUMENTATION

och rapportering av

stickprovskontrollerna

använder Guy Wallin

sig av en surfplatta

och sänder direkt iväg

resultaten till entreprenören

och till GVK.

inte är tät och då måste den svetsas

om, säger han.

Han upprepar proceduren i alla

hörnen. Just hörnen kan vara svåra

att få helt täta. Men det är inte bara i

hörnen som det ska vara tätt. Också

den svetsade fogen mellan mattvåderna

måste vara tät.

REKOMMENDERAR DAMM-

SUGNING AV SPÅRET

Guy byter platta, sätter på en rektangulär

och börjar mäta på fogarna.

– Det kan vara svårt att få tätt i

fogarna. De är svetsade med en tråd

och det krävs bara ett uns spårdamm

från fasningen för att skarven ska bli

otät på något eller några ställen. Tråden

måste ju smälta ihop med mattan

precis överallt. Jag rekommenderar

att man dammsuger spåret innan

man svetsar, säger Guy.

Speciellt gäller detta halksäkra

mattor med fyllning, vilka blir mer

och mer vanliga i offentlig miljö.

Men det räcker inte med dessa

kontroller. Lutningen mot brunnen

måste vara den rätta.

– Jag mäter lutningen med ett

digital vattenpass, förklarar Guy.

Lutningen får vara mellan två och

tio millimeter per meter från dörren

och in mot rummet. Mot brunnen

får lutningen vara mellan sju och 20

millimeter per meter.

CIRKA FEM KONTROLLER

PER ÅR OCH FÖRETAG

– Om lutningen ner mot brunnen

är för stor blir det halkrisk. Om lutningen

är för liten blir avrinningen

dålig, påpekar Guy.

– Vad händer om någon eller

några skarvar inte håller måttet eller

om lutningen inte är den rätta?

– Då måste företaget se till att åtgärda

felen, säger Guy.

De mätningar som görs är stickprov.

Man gör cirka fem kontroller

per år och företag.

– Själv gör jag cirka 900 provningar

inklusive stickprov på golv av

olika slag per år, företrädesvis i Stockholms

län. Jag har 17 kollegor i landet,

vilka också gör stickprovskontroller.

För att bli kontrollant av tätskikt

i sitt område eller län krävs speciell

utbildning och certifiering.

DET ÄR GVK-FÖRETAGEN

SOM KONTROLLERAS

Det gäller för företagen att göra ett

fullgott jobb, för de vet inte när en

kontrollant dyker upp för att undersöka

det nyligen utförda arbetet. Och

lever företagen inte upp till GVKs

krav kan de bli uteslutna. Guy påpekar

att det är de företag som är

med i GVK som blir utsatta för stickprov,

de som inte är GVK-auktoriserade

kontrolleras ju inte. Därför

råder han alltid den som ska anlita

en hantverkare för små eller stora

uppdrag att försäkra sig om att företaget

är GVK-auktoriserat.

OTÄTHET SYNS INTE

Guy säger att det förekommer att

han hittar otäta skarvar eller att golvets

lutning mot brunnen är fel.

– De fel som uppstår i fogarna

vill jag inte kalla för fusk, poängterar

han. Det går inte att se med blotta

ögat om en fog är otät.

Men han har ett par råd till entreprenörer

och golvläggare som arbetar

med våtrum:

– Ta med dammsugare och använd

den före svetsning, speciellt när halkfria

våtrumsmattor läggs. Och skaffa

GVK-pump och kontrollera själv att

skarvarna är täta. ■

10 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


SLIPNING NYTT

RISK-

MOMENT

På de föregående sidorna har vi fått se hur en stickprovskontroll

går till. Varje år görs ungefär 1500 sådana

kontroller och GVKs statistik från dem visar att de

auktoriserade företagen gör ett arbete av god kvalitet.

Men de avvikelser som ändå förekommer, har vi frågat

några kontrollanter, vad handlar de om?

Vi är intresserade av vilken typ av avvikelser

det är som förekommer, i de

fall sådana noteras vid stickprovskontrollerna.

− Det inträffar att det blir någon

typ av anmärkning vid stickprovskontrollerna,

men det är sällan det är

något som är så allvarligt att det behöver

åtgärdas, säger Christoffer Lundkvist,

teknikansvarig på GVK.

"JOBBEN HÅLLER

HÖG KVALITET"

Lars Jurell, som arbetar som besiktningsman

och utför stickprovskontroller

åt GVK på våtrum med plastmatta

som tätskikt, instämmer:

− En vanlig avvikelse är för brant fall

mot golvbrunn. Ofta kan det nog

bero på att man är noga med att det

inte ska bli för lite fall, men är det för

brant kan det bli en halkrisk. En

annan avvikelse kan vara att väggmattans

anslutning mot rör inte är

gjord enligt branschreglerna. Här

behöver det inte vara golventreprenören

som gjort något fel, utan det

kan bero på att den som kommit efter

och till exempel kopplat rören påverkat

arbetet i efterhand.

Torbjörn Jonsson som jobbar som

besiktningsman på Älvsätra Kompani

och även han utför stickprovskontroller

åt GVK, har samma bild:

− Det är ganska sällan någon anmärkning

leder till att något behöver göras

om. Det vanligaste felet är otäta svetsskarvar

i något hörn långt bort från

till exempel dusch eller badkar. Men

testerna är ganska tuffa, även väldigt

små otätheter ger utslag. Gene rellt

sett skulle jag säga att jobben håller

hög kvalitet.

STÖRRE FEL ÄR GJORDA

AV HEMMAPULARE

Även Anders Fröding, som arbetar

på Projektia och utför många skadebesiktningar

åt försäkringsbolag, upplever

att arbeten som utförts av auktoriserade

företag håller hög kvalitet.

− De arbeten som är fel, där det

är felbyggt, de är gjorda av hemmapulare,

säger han. Om det är ett auktoriserat

före tag som gjort jobbet är

det egentligen aldrig fel gjort, utan

då kan skadan bero på att det är

gjort för många år sedan med den

tidens tätskikt eller den tidens

branschregler. Skadorna vi träffar på

beror ofta på att det saknats klämring

eller att klämringen sitter lös i

golvbrunnen men det kan också

handla om bristfälliga äldre tätskikt.

MÅNGA NYA VÅTRUMS-

MATTOR MÅSTE SLIPAS

Med nya produkter kommer också

nya utmaningar och lärdomar.

− Något som ökar risken för att

det blir fel idag kan vara våtrumsmattor

med speciell ytbeläggning som

behöver slipas bort innan de ska

svetsas. Med dessa mattor tillkommer

i och med slipningen ett moment och

lite extra arbete och då är det större

risk att det blir fel. Får man inte bort

all ytbeläggning så blir det svårare att

svetsa ihop fogen ordentligt, säger

Torbjörn Jonsson.

Men dagens förbättringspotential

finns inte nödvändigtvis i själva arbetet.

− Ett problem kan vara att våtrumsanmälan

ofta kommer in för

sent och då blir arbetena svåra att

kontrollera på alla punkter. Egentligen

ska anmälan göras när företaget

får jobbet. Alla vet det men det är lätt

att det inte hinns med när det är

mycket att göra. Många av de fel vi

upptäcker hade även kunnat undvikas

om man gjort ordentligare egenkontroller,

de kan ju kontrollera

arbe tena på samma sätt som vi gör

när vi gör våra stickprovskontroller,

avslutar Lars Jurell. ■

› TEXT:

Johanna Berman

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 11


GLASFIBER-

ARMERADE

VÅTRUMS-

MATTOR

Att lägga en tunn, homogen plastmatta

i ett våtrum går snabbt och

enkelt. Inga problem med uppvik mot

väggar eller nervik i brunnar. Men

då får kunden bara ett enfärgat eller

flammigt golv och inga snygga mönster.

– Marknaden idag kräver mönster,

säger Stefan Granöö, Tarkett.

Och mönstren kräver någon form av

armering i mattan för stabilisering.

Så hur löser vi det?

› TEXT:

Thomas Åkerblad

Glasfiberarmerade våtrumsmattor är

inte älskade av entreprenörer och

golvläggare. Det klagas vitt och brett

över att mattorna är svåra att svetsa

och att tråden inte fäster. Det kan

vara svårt att vika ner dem i golvbrunnar

och de kan spricka vid krängning.

Vissa kvaliteter är dessutom

tjockare än 2,0 millimeter, vilket kan

göra dem ännu svårare att få ner i

golvbrunnen.

HAR KOMMIT

FÖR ATT STANNA

Golv till Tak har talat med läggare

och leverantörer och fått en del värdefulla

synpunkter som förhoppningsvis

kan föra diskussionen och utvecklingen

framåt. Sådant som gör både

beställare och entreprenörer bättre

lämpade att hantera produkttypen.

För att den kommit för att stanna

verkar ganska troligt.

– Marknaden vill ha den här typen

av produkt, säger Stefan Granöö,

teknisk chef på Tarkett. Dessutom

ser vi att de mönstrade mattorna tar

marknadsandelar från de keramiska

materialen. Här får kunden något

annat än de traditionella plastgolven

i våtrummen. Det är helt enkelt en

produkttyp som uppskattas av konsumenterna.

KRÄVER RAKA VÄGGAR

Samtidigt är det en produkttyp

som kräver mer av hantverkarna. Den

är inte lika förlåtande som de traditionella

våtrumsgolven. Ett bra resultat

förutsätter bland annat att väggarna

är raka och att fallet mot golvbrunnen

inte är för brant.

– Det här är information som vi

satsar på att föra ut till entreprenörerna,

säger Stefan. Golvläggarna

måste veta förutsättningarna för att

kunna göra ett bra jobb. Men det är

alltså mattor som kräver större omsorg

och man måste vara noggrann.

Fast egentligen är det elementärt –

följ Säkra Våtrum och våra läggningsanvisningar.

PUR-SKIKTET

MÅSTE SLIPAS BORT

För att få en bra svets gäller det att

spåra i 45 graders vinkel och se till

att tråden fäster i mattan.

– Så mina främsta tips, säger

Stefan, är att skaffa sig en 45-graders

skärmall och köpa en liten, billig

Dremel slipmaskin på Bauhaus. Med

den slipar man bort PUR-skiktet

närmast fogen så att tråden fäster

ordent ligt. Den här typen av mattor

har ofta en tjockare PUR, så det behöver

göras.

– Givetvis fortsätter vi att utveckla

produkten, säger Stefan. Avsikten är

förstås att behålla mönsterbilden och

att förenkla monteringen. Det är ett

arbete som pågår hela tiden.

12 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


Bra?

Dåligt?

Nödvändigt?

GLATT SOM TVÅL

– Skulle det gå trögt att få till golvbrunnen

kan man ju alltid använda

smörjmedel – lite tvål eller liknande,

säger Anders Karlsson på Golvprofil

i Falköping, som är samarbetspartner

till Berry Alloc för våtrumsgolv.

– Eventuella svårigheter med att

svetsa beror ju också på mattans konstruktion,

påpekar Anders. Var ligger

glasfibern? I många fall är det inte

glasfibern som bråkar utan det är ett

tjockt PUR-skikt på toppen som

måste slipas bort.

BÄTTRE BETALT JOBB

– Till stor del är det ett kommunikationsproblem,

säger Håkan Höglind,

tekniker på Gerfl or. Vi leverantörer

har inte varit tydliga med att påpeka

att sådana här läggningar ställer högre

krav på hantverkaren och tar längre

tid att utföra. Alltså går det inte att

lämna samma pris till kunden som

för läggning av en ”enkel” homogen

våtrumsmatta. Beräkna en realistisk

tidsåtgång och ta betalt för det!

– Om beställaren vill ha ett billigt

jobb och ett snyggt mönster, säger

Håkan, ska du kanske förklara för

honom att det inte är en bra kombination.

Jobbet blir dyrare och det tar

längre tid. Dessutom måste vissa förutsättningar

vara uppfyllda. Det kan

vara svårt i ett äldre ombyggnadsobjekt

där allting är snett, vint och

ojämnt. Då blir dessutom förarbetet

mycket dyrare.

Det här är inte något som snickaren

– eller multihantverkaren som de

stora drakarna kallar sina allt-i-allohantverkare

– klarar på en kafferast.

Här krävs det välutbildade golvläggare

som följer monteringsanvisningarna

till punkt och pricka. ■

› MÖNSTRADE VÅTRUMSGOLV blir alltmer populära. Ovan syns ett

exempel ur Tarketts Aquarelle-kollektion.

"Det går inte att lämna samma pris

till kunden som för läggning av en

enkel homogen våtrumsmatta.

Beräkna en realistisk tidsåtgång

och ta betalt för det!"

LITEN LATHUND

De viktigaste punkterna för att få ett bra resultat med glasfiberarmerade

våtrumsmattor:

• Läs och följ monteringsanvisningarna

• Upplys kunden om att det är ett komplicerat jobb som

är dyrare än normalt

• Väggar ska vara raka och fall mot golvbrunn får inte vara

för brant

• Om förutsättningarna inte är uppfyllda, rekommendera

kunden att välja en annan golvmatta

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 13


Vi älskar

hållbara golv

Både i trä och linoleum

031-89 20 90

forbo-flooring.se

info.sweden@forbo.com

14 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


Det är oftast när golvläggare

i praktiskt arbete funderar

på vad som kan göras bättre,

som nya verktyg kommer till.

› MED SVETSKYLEN kan man kyla

plasten i hörnen i ett kontrolle rat

läge och därmed få bättre kvalitet

på svetsen. Dessutom har

svetskylen slitsar för styrning

av knivbladet så att man kan

skära uppviket snabbt och

säkert.

› TRÖSKELFÖRHÖJAREN är en list

med utfräst klack för passning

till golvmattans uppvik. Det är

ju inte ovanligt att trösklarna till

våtrummen visar sig vara för

låga vid renoveringsarbeten.

› MED SVETSCONTROLLERN, som

man värmer med svetsen, kan

man komma åt att trycka till

rätt ställe i rätt ögonblick när

man gör den känsliga hörnsvetsen.

DE SENASTE

VÅTRUMSVERKTYGEN

Verktygsutvecklingen kanske inte kan sägas gå så snabbt, men då och då

kommer ett verktyg som förenklar arbetet, gör det lättare att uppnå god

kvalitet eller förbättrar arbetsmiljön. Eller alltihop på en gång. Här har

vi samlat ihop några av de senaste när det gäller våtrumsarbeten.

Det går att installera ett våtrum med

plastmatta med ganska enkla, traditionella

verktyg. Är man erfaren och

har det rätta handlaget så duger den

gamla kniven, fönen och vattenpasset

för att få godkänt resultat. Men det

kanske tar litet längre tid än med nya

hjälpmedel och kvaliteten i luriga

hörn riskerar att bli sämre. Så det

kan vara klokt att se över sin verktygslåda.

Att få bättre kvalitet, kapacitet

och ergonomi vid golvläggning

i våtrum kanske inte kostar så mycket

– utan rent av är lönsam.

IDÉERNA KOMMER

FRÅN GOLVLÄGGARNA

Det är knappast vid skrivbordet förbättringarna

av en golvläggares verktyg

kommer till. Det är snarare så att

golvläggare i praktiskt arbete funderar

på vad som kan göras bättre och

kan beskriva hur man skulle kunna

jobba på bättre sätt. Så var det med

”svetskylen” som nu finns att köpa

som färdigt verktyg.

Från början fanns svetskylen i

huvudet och i händerna hos Robert

Edlund på Björkstadens Golv. Han

tänkte att det borde gå att få bättre

kvalitet på svetsen i hörnen om man

kunde kyla plasten i ett kontrollerat

läge. Han tog fram en fungerande

prototyp och fick sedan genom Duri

hjälp med patent, vilket är krångligt

och kostsamt.

› TEXT:

Magnus Rönnmark

› FORTSÄTTNING

på sid 16

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 15


› FORTSÄTTNING från sid 15: De senaste våtrumsverktygen

› PÅ DET DIGITALA

VATTEN PASSET kan

lutningen direkt avläsas

i millimeter

per meter.

› SKÄRMALLEN, med

vilken man säkert kan

skära golvmattan till

bästa passning till

brunnen, är kanske

inte direkt en nyhet

längre. Men det lär

ännu förekomma att

någon vågar sig på att

skära på fri hand.

Svetskylen utvecklades vidare med

slitsar för styrning av knivbladet. På

så vis blev den också en mall för snabb

och säker skärning av uppviket. Om

man lägger många våtrumsgolv och

med hjälp av en svetskyl kan få

jämn are kvalitet på kortare tid finns

det både besparing och vinst att

göra. Då kan en investering på strax

över 1 000 kronor vara befogad.

Nu är det inte bara ekonomisk

vinst och förbättrad kvalitet som

svetskylen för med sig. Det blir också

bättre arbetsmiljö med mindre kryparbete

för varje badrum som installeras.

Sådant kan golvläggaren sätta

värde på även om det inte på kort

sikt syns i räkenskaperna.

EN VANLIG PINNE

FÖR MER ÄN 200 KRONOR?

Pinnen med sitt plasthandtag kallas

Svetscontroller och fungerar i princip

som en gammaldags lödkolv. Med

en svetscontroller, som man värmer

med svetsen, kan man komma åt att

trycka till på rätt ställe i rätt ögonblick

när man gör den känsliga hörnsvetsen.

Alternativet hade varit att byta

munstycke på fönen och göra en lödning

på vanligt sätt. ”Pinnen” gör att

man inte behöver byta munstycke

och därmed vinner tid.

Den tunna pinnen är också böjd,

så att man får bra överblick över svetsstället

man jobbar med. Det hade

knappast gått att uppfinna svetscontrollern

vid ett skrivbord. Hur mycket

tid behöver man spara för 200 kronor?

SKÄRMALL

EN SJÄLVKLARHET?

Golvbrunnen är ett ställe i våtrummet

där ingenting får gå snett. Nu

för tiden arbetar nästan alla med

mall, till exempel Puruskniven, för att

säkert kunna skära golvmattan till

bästa passning till brunnen. Frågan är

om mallen längre kan kallas nyhet i

verktygslådan, men det lär ännu förekomma

att man vågar sig på att skära

på fri hand.

Misstag vid golvbrunn kan bli

mycket kostsamma. Att skära med

mall är inte bara säkrare utan också

snabbare. En investering på 2000

kronor för säker skärning vid golvbrunnen

betalar sig om man undviker

ett felaktigt snitt.

ALLT BÄTTRE VATTENPASS

Det är noga föreskrivet hur fall i våtrum

ska utformas, så att vattnet verkligen

rinner till golvbrunnen och inte

samlas på fel ställe. Med laserinstrument

kan man få noggrann styrning

när man spacklar undergolvet. Det

finns också gammaldags vattenpass

med bubbla men det ger inte samma

precision.

Som smidigt alternativ för mindre

golvytor finns nu också ett enkelt

digi talt vattenpass. Lutningen kan

avläsas som grader eller procentlutning

men också, vilket säkert är bäst,

som millimeter per meter. Det är ju i

den enheten som anvisningarnas föreskrifter

uttrycks. Ett 600 millimeter

långt vattenpass för digital avläsning

kostar kring 1 000 kronor.

PRAKTISK

TRÖSKELFÖRHÖJARE

Vid renoveringsarbeten och förändringar

i fastigheter är det inte ovanligt

att trösklarna till våtrummen är

för låga. För att komma upp till föreskriven

tröskelhöjd och få tillräcklig

fallhöjd till golvbrunnen kan tröskeln

behöva få några millimeters extra

höjd. Då kan det vara smidigt att använda

färdigtillverkade tröskelförhöjare,

en list med utfräst klack för passning

till golvmattans uppvik. Med

förhöjd tröskel kan man slippa kompromissa

med fallet och få en säkrare

funktion.

VAD KOMMER HÄRNÄST?

Som framgått har det under de senaste

åren tillkommit en del nya möjligheter

att arbeta rationellt för säkra

våtrum. Vi ska väl inte tro att den

sista uppfinningen är gjord. Det kan

vara lönsamt att hålla koll på utbudet

av verktyg och kringutrustning, inte

bara för golvläggning i våtrum utan

helt generellt.

På Duri ser man att de nya verktygen

för våtrum får fler användare

varje år. Golvläggare är inte sällan

påhittiga och det kan vara värt att ta

vara på goda idéer som kommer fram

vid praktiskt arbete. Har du någon

bra idé? ■

16 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


Mural Calypso

Våtrumsvägg

GVK-godkänd

Enkel att montera

Tålig och lättskött

Vägg och bård kan mixas

Låga emissioner

Brandklass B

100% återvinningsbar

REACH

R100%

ECYCLABLE

INDOOR AIR

QUALITY

LCA

LIFE CYCLE


#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 17


LARS KIHL

Allt fler svenskar fortsätter att arbeta

efter 65. För de flesta handlar det

i så fall om att gå några år extra.

Men ibland är passionen för jobbet

så stor att man arbetar väsentligt

längre än så. Vi har träffat en prima

seniorkraft i den vägen – Lars Kihlman,

75 år och golvläggare i Västervik.

Efter mer än 50 år i yrket fortsätter

han outtröttligt arbeta heltid.

DET HÄNGER PÅ SKARVEN

Det är skarven som avgör hur tätt och smidigt

ett våtrumssystem är.

Kiilto KeraSeal, ett en-komponentslim för

tätning av skarvar och manschetter, är vårt

egna vattentäta och fukthärdande tätningslim

som ingår i KeraSafe Foliesystem.

Med Kiilto KeraSeal och KeraSafe foliesystem

får du en snabb och smidig installation med

minimalt spill, och ett badrum som håller tätt

ända ut i skarven.

KIILTO - VI HÅLLER VAD VI LOVAR

Vi träffade Lars Kihlman på BBM i Västervik där han har

sin dagliga bas. Det är en vanlig arbetsdag mitt i veckan

och på firman är det liv och rörelse och olika sorters jobb

och uppdrag som väntar. Vi sitter i ett litet paus- och

fika rum och pratar och Lars Kihlman berättar om sig

själv och om jobbet. Han fyllde 75 år i maj och har varit

yrkesaktiv golvläggare i drygt 50 år. Han fortsätter arbeta

heltid och har inga direkta planer på att gå i pension.

"DET ÄR GENUINT ROLIGT"

Men – kan man undra – hur orkar man hålla på på det

viset i ett så pass fysiskt krävande jobb? Och vad är själva

grundmotivet för att jobba yrkesaktivt så länge istället

för att koppla av som pensionär?

Lars funderar lite över frågorna och svarar att hans

motiv, som han känner det, är tydliga och enkla att peka

ut:

– Framförallt så trivs jag med yrket och tycker att det är

genuint roligt att arbeta som golvläggare. Jag har hållit

på i 53 år och aldrig ångrat en dag. Det har i alla år varit

en glädje med det här jobbet, och aldrig något att klaga

på. Golvläggare är ett kul och omväxlande yrke och man

rör sig mellan olika miljöer och får träffa nya människor.

Men visst – om jobbet inte vore så stimulerande som det

är skulle jag förstås inte hålla på så här länge.

Lars infogar att jobbet håller honom i gång och stimulerar

på många sätt:

– Min fru, som är yngre än jag, yrkesarbetar och barnen

är utflugna sedan länge. Det skulle kännas ganska trist

att sitta ensam hemma hela dagarna och titta på TV eller

vad man nu kan tänka sig.

ANNONS

KAN BESTÄMMA OMFATTNINGEN SJÄLV

Lars Kihlman berättar att han har en enskild firma som

är bas för de uppdrag han får. Han kan därmed också

bestämma när han börjar och slutar och hur han ska

jobba.

– Men i stort sett handlar det om ett vanligt heltids-

18 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017

www.kiilto.se


MAN, 75,

FORTSÄTTER

JOBBA

HELTID

› MYCKET HAR FÖRÄND-

RATS inom golvbranschen

sedan Lars Kihlman

gjorde sin debut,

bland annat med omfattande

produktutveckling

av golvmaterial.

En viktig förändring

är också att de

starkt luktande, hälsovådliga

lim som golvläggare

tvingades

jobba med förr är borta.

"Jag jobbar med det

mesta som förekommer

i yrket och i materialväg.

Lägger mattor,

trägolv och plastgolv

och jobbar med våtrum

och så vidare."

› TEXT OCH FOTO:

Bo Lennholm

› FORTSÄTTNING

på sid 20

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 19


› FORTSÄTTNING från sid 19: Lars Kihlman, 75, fortsätter jobba heltid

jobb. Jag börjar vid sju på morgonen och slutar vid fyra

på eftermiddagen. Och för den som undrar hur länge jag

ska fortsätta jobba, så är svaret att jag fortsätter så länge

jag mår bra och tycker att det är kul och så länge kroppen

inte säger ifrån.

"Golvläggare är ett kul och omväxlande yrke och

man rör sig mellan olika miljöer och får träffa nya

människor."

– Vad är det för uppdrag som du framförallt jobbar med?

Tar du det lite mer lättsamt med uppdragen än vad du

gjorde i yngre år?

– Nej då, jag jobbar på med det mesta som förekommer

i yrket och i materialväg. Lägger mattor, trägolv och

plastgolv och jobbar med våtrum och så vidare. Så det är

hela spektrat utan egentliga undantag.

"Jag fortsätter så länge jag mår bra och tycker att

det är kul och så länge kroppen inte säger ifrån."

HAR ALLTID TRÄNAT

– Men håller knäna för att ännu vid 75 års ålder och efter

mer än 50 års knog fortsätta jobba som just golvläggare?

– Svaret är kanske oväntat – men jag har aldrig haft

några besvär med mina knän, vare sig i yngre år eller i

nutid. Jag har haft problem med ena höften och blivit

opererad två gånger. Men den skadan har inget samband

till jobbet eller med yrkesergonomi.

– Vi blir alla lite stelare och mer oviga med åren. Hur

tar du vara på fysiken och hur håller du kroppen igång?

– Jag motionerar aktivt och har så gjort i alla år. Har

också varit idrottsaktiv som ungdomsledare och en tid

även som ledare på elitnivå för Åtvidabergs FF. Det är

viktigt att hålla kroppen i trim och det fortsätter jag med

– går på gym tre–fyra gånger i veckan, cyklar och simmar

och åker inlines. Om jag har semester en tid utan vare sig

jobb eller aktiv motion så märker jag direkt att jag blir

stelare och mer ovig.

Vi frågar Lars Kihlman hur han, som senior, blir bemött

av uppdragsgivare och kunder.

– Inte på något särskilt sätt utöver vad det alltid varit.

Men jag har ju egen firma och kanske skulle uppfattas

annorlunda som anställd. Jag vet inte. Någon enstaka

gång har det väl uppstått någon lite halvkomisk situation.

Som den gången när jag skulle lägga in golv i villan

hos ett äldre par. Det slog mig att samma jobb hade jag

gjort för samma par i det huset för 35 år sedan. Och då

säger jag till frun i huset att de här gamla golven har jag

lagt in här en gång. Damen sätter upp ett förvånat ansikte

och säger: ”Inte alls, så är det inte! Det är en karl som heter

Lasse Kihlman som har lagt de golven.” Damens make

som stod intill och som visste vem jag var höll på att explodera

av skratt. Men visst, allas våra utseenden förändras

med åren och det kan nämnas att jag en gång i tiden

hade svart hår och helsvart mustasch, så det var väl inte

så lätt att koppla sambandet.

DRYGT SEX KRONOR I TIMMEN

Lars Kihlman började som golvläggare år 1964, han var

då 22 år – vilket således innebär 53 år som golvläggare på

heltid. Lars berättar:

– Jag började med att utbilda mig till möbelsnickare och

jobbade med det i ett par år. Men så blev det dåliga tider

och kris i möbelbranschen. Många svenska möbel industrier

fick slå igen. Så där stod man och behövde ett nytt

jobb för att kunna betala mat och hyra. En kompis som

jobbade som golvslipare frågade om jag var intresserad

av att komma in i golvbranschen. Jo då, jag hoppade på

anbudet och fick mer eller mindre direkt plats som lärling

på ett golvföretag.

– Det var startpunkten på det hela, fortsätter Lars, allt

med en lön på 6 kronor och 26 öre i timmen. Inte mycket,

men det räckte att leva på. Jag minns att hyran för lägenheten

den gången inte gick på mer än 300 kronor i månaden.

Efter lärlingsåren och några år som anställd golvläggare

startade Lars år 1969 en egen firma, och på den vägen är

det.

SÅ SÄGER CHEFEN

Vi frågar Jörgen Svensson, vd för

BBM i Västervik, hur han upplever

det att en senior person som Lars

Kihlman medverkar i firmans dagliga

arbete?

Jörgen Svensson svarar att det

är enbart positiva förtecken som

präglar det samarbetet:

– Lars besitter en enorm erfarenhet

och kan både golvbranschen

och alla produkter som används.

Han är helt out standing, bland

mycket annat när det gäller heltäckningsmattor.

Han gör mycket

trappor med heltäckning men lägger

också andra golv, och då lika

snabbt som yngre. Lasse är möbelsnickare

från början och han

har med sig den noggrannheten

också i det han gör idag.

– Lars är omtyckt av alla, fortsätter

Jörgen Svensson. Många

av de kunder som har haft med

Lasse att göra genom åren och

som kommer tillbaka med nya

beställ ningar närmast kräver att

det är Lasse som ska utföra jobbet.

I samtalet med Golv till Tak

vill Jörgen Svensson gärna infoga

en annan sak. Det handlar om hur

man ska komma till rätta med

– den inte alltid så lätta – rekryteringen

av unga duktiga medarbetare

till golvläggaryrket:

– På den punkten så anser jag att

de stora golvleverantör erna bör ta

ett större ansvar för att vara med

och säkra återväxt och yrkesutbildning

i branschen. Tarkett och

Forbo med flera bör inse att om

någon ska lägga deras material på

ett bra och professionellt sätt, ja

då måste det också finnas golvläggare

som klarar uppdragen

med relevant kvalitet och så vidare.

Och där måste branschen

börja samarbeta bättre.

– Strunta, på den punkten, i

konkurrensförhållanden leverantörer

emellan och skapa nya utbildningsplatser,

kanske genom

att de stora leverantörerna ordnar

egna yrkesutbildningar. För om vi

inte fixar det här så blir det jättesvårt

att få in arbetskraft som är

utbildad på den nivå som ju alla

vill ha, avslutar Jörgen. ■

20 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


ARBETSMILJÖN ÄR MYCKET BÄTTRE NU

– Vilka förändringar i yrket och branschen ser du som tydligast

i ett bakåtblickande perspektiv?

– En viktig förändring är att de starkt luktande, hälsovådliga

lim som golvläggare jobbade med förr är borta.

När jag kom in i branschen användes kontaktlim och

spritlim som standard. Och det var grejer som inte bara

luktade starkt utan som också påverkade balanssinnet

och till och med kunde ge nervskador. Det var många

golvläggare som mådde dåligt av att jobba med dessa

lim. Och det handlade ju om lim i stora mängder, man

arbetade med 25-litersdunkar. Den lukten satte sig inte

bara hårt i kläderna utan kunde kännas ända ut i andedräkten.

Man undrade ibland om det skulle gå att klara

en nykterhetskontroll ifall man blev stoppad med bilen

på vägen hem. Nej, kontaktlimmet var fruktansvärt obehagligt

att jobba med och även brandfarligt. Samtidigt så

var den tidens skyddsmasker opraktiska och många golvläggare

hade skyddsmasken hängande över axeln för det

gick inte att jobba effektivt annars.

En annan tydlig förändring som Lars Kihlman pekar

ut är att arbetet med linoleumgolv har blivit lättare med

åren, det har skett en omfattande produkt- och materialutveckling.

– Förr fick man ha med sig och kånka runt med stora

sandsäckar på jobben för att ens kunna hålla ner kanterna

NYHET

"Det är viktigt att hålla kroppen

i trim och det fortsätter jag med

– går på gym tre – fyra gånger i

veckan, cyklar och simmar och

åker inlines."

på den gamla typen av linoleummattor. Idag är det helt

annorlunda, och lättare.

– Var jobbet som golvläggare generellt hårdare förr i tiden?

– Nej, egentligen inte, men man bar väl runt på grejor

och material mer än vad man gör idag. Det har med åren

kommit nya hjälpmedel med specialanpassade kärror och

annat som underlättar jobbet.

– Du sade att den äldre typen av skyddsmasker var

opraktiska att använda. Hur var det med knäskydd för

golvläggare när du började i branschen?

– Specialutformade knäskydd lanserades nog inte

förrän på 1970-talet. När jag började i yrket jobbade man

i vanliga jeans utan knäskydd. Och det var förstås inte så

bra. Särskilt inte vid jobb på kalla, dragiga betonggolv.

Även om jag själv klarat mig finns det andra golvläggare

som drabbats av knäproblem.

– Vad är roligaste golvmaterialet att jobba med?

– Jag har alltid gillat lite extra att arbeta med textilgolv.

På 1970-talet var heltäckande mattor en mycket

stor produkt. Man lade in textilgolv i alla tänkbara miljöer,

på kontor, i butiker och i bostäder och lite överallt. Men

linoleumgolv är också trevliga att jobba med. ■

ANNONS

Nadura –

Stenhårt. Trävarmt.

» Trendiga färger

» Extremt hållbart

» Med innovativ

Wood Powder-teknologi

www.meister.com

Levande rum.

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 21

För mer information, kontakta Bjoern.Svensson@meisterwerke.com | Tel: +46 708 805746


Designed for possibilities.

Made for people.

BOLON LÖSER

PROBLEMET

Förnya dina

utrymmen

En kombination av dagens

design och god funktion ger

ökad livskvalitet och förbättrad

arbetsmiljö.

Bolon har tillsamman med OHLA

Plast tagit fram en kemsvets utan

tetrahydrofuran, THF. En kemsvets

som varken är hälsovådlig eller

brand farlig. Den nya kemsvetsen,

Bolon Green Welding, lanseras i

Sverige nu under hösten.

› TEXT: Elisabeth Sedig

Förvandla interiören med Altro

Fråga efter våra NYA släta golv

Altro Orchestra TM , Altro Operetta TM (15 dB)

och Altro Serenade TM (19 dB)

TM FR
ANNONS

Bolon ser ut att slutligen, tillsammans med utvecklingsföretaget

OHLA Plast & Färgteknik, ha löst problemet

med otrevligt innehåll i kemsvetsar. I okto ber lanserar

man den första kemsvetsen som är miljö vänlig och som

inte påverkar hälsan hos den som arbetar med golvläggning

som kräver kemsvets.

THF EN FARA FÖR HÄLSAN

En kemsvets är en vätska som smälter ihop PVC. Den

används främst för att svetsa ihop våder vid installation

av cushion vinylgolv med glasfiberarmering men även

till Bolons vävda vinylgolv. Detta för att skarven mellan

våderna inte ska börja glipa efter en tid.

Traditionell kemsvets innehåller tetrahydrofuran,

THF. Det är ett ämne som är irriterande för ögon, andningsorgan

och vid höga koncentrationer kan verka nedsättande

på centrala nervsystemet. Och som kräver en

hel rad skyddsåtgärder när man arbetar med det. Dessutom

är THF mycket brandfarligt och därför gäller speciella

restriktioner vid transport av traditionell kemsvets.

Kemsvetsens innehåll har av och till varit uppe till

diskussion, men frågan har inte fått särskilt stor uppmärksamhet

i Sverige.

INTE HÄLSOVÅDLIG OCH INTE BRANDFARLIG

Den nya kemsvetsen, Bolon Green Welding, innehåller

ett annat, ofarligt, lösningsmedel. Fast exakt vad får vi

inte veta ännu.

– De uppgifterna kan vi inte lämna ut innan det är

klart med patentet, förklarar Dick Gustafsson som är vd

på OHLA Plast. Men den innehåller inga miljö- eller

hälso vådliga ämnen.

En annan stor fördel, utöver att den nya kemsvetsen

inte är hälsovådlig, är att den inte heller är brandfarlig.

Därmed behöver den inte hanteras som farligt gods och

kan därför hållas tillgänglig på ett helt annat sätt än den

traditionella.

22 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017

www.altro.se info@altro.se 040 31 22 00


THF

NU BEHÖVER INGEN VARA RÄDD

Nu när den nya kemsvetsen finns, ser man på Bolon fram

emot att alla nya Bolon-golv blir ordentligt svetsade.

– Kemsvetsade ytor står bättre emot slitage, förklarar

Torbjörn Klaes son som är teknisk chef på Bolon, och

det är ingen risk att mate rialet kryper isär. Nu kan vi

komma ifrån att man struntar i att kemsvetsa därför att

installatörerna, helt begripligt, inte vill använda en farlig

produkt.

– Utöver fördelarna med att den nya svetsen är ofarlig

för hälsan och inte brandfarlig, ser vi att vi kan göra installationen

mer effektiv, fortsätter Torbjörn.

ETT NYTT ARBETSSÄTT

Att installationen kan göras annorlunda beror på att den

kemiska reaktionstiden är längre än för traditionella

kemsvetsar och att det därmed alltså tar längre tid för

svetsen att torka. Det låter som en nackdel, men Bolon

har vänt det till en fördel.

Så här går arbetet till: Man rullar upp de två våderna

som ska svetsas till hälften, maskeringstejpar golvet mitt

i fogen mellan dem, limmar golvet, tar bort tejpen, rullar

ut och vältar den ena våden. Och så stryker man kemsvets

utmed kanten på den. Så rullar man ut och vältar

den intilliggande våden, vältar utmed fogen och tar bort

överflödig kemsvets med en fuktad duk. Sedan är det

samma sak med den andra halvan av våderna. Och så

vältar man avslutningsvis fogen en extra gång.

"ENKLARE ATT ANVÄNDA

ÄN DEN VANLIGA"

Lät det krångligt? Det tyckte först också Magnus Johansson,

golvläggare på George Anderson Golv i Borås. Men

nu har han ändrat uppfattning.

– När man kom in i det var det här arbetssättet istället

bättre, säger han. Man får på kemsvetsen medan man

lägger mattan. Sedan är alltihop färdigt. Med den gamla

kemsvetsen skulle man åka tillbaka och göra den dagen

efter läggningen. Men det mest positiva är att bli av med

farliga lösningsmedel.

Magnus har gjort en provläggning med den nya kemsvetsen

på Blåkläder i Svenljunga.

– Jag var lite orolig för att det var längre härdningstid,

berättar han. Men det gick väldigt bra. För säkerhets

skull täckte vi golven, även dagen efter.

Juha Karppinen på JK Golv har också gjort en provläggning,

på Systemair i Skinnskatteberg. Han är lika

positiv:

– Det fungerade bra, den här kemsvetsen är enklare att

använda än den vanliga. Den vanliga halkade alltid ur,

det gör inte den här.

GEMENSAM AMBITION

På Bolon ser man utvecklingen av den nya kemsvetsen

som ett naturligt led i företagets miljöengagemang.

– Vi har i många år haft ambitionen att ta fram en

miljövänlig kemsvets som inte påverkar människors hälsa,

säger Torbjörn.

Det passade perfekt ihop med ambitionen inom

OHLA Plast som Bolon samarbetat med tidigare.

– OHLA Plast har tillverkat traditionell kemsvets

länge, berättar Dick Gustafsson. Jag köpte bolaget 2013

men jag tyckte inte om kemsvetsen så jag började direkt

att titta på alternativ.

Och nu är man alltså i mål – nu i höst börjar den nya

kemsvetsen säljas, först i Sverige och därefter globalt. ■

TETRAHYDROFURAN, THF

› DEN NYA KEM-

SVETSEN Bolon Green

Welding innehåller, till

skillnad mot traditionell

kemsvets, ingenting

hälsovådligt eller

brandfarligt.

Tetrahydrofuran, med kemisk formel C 4

H 8

O, är irriterande för ögon och

andnings organ och kan vid höga koncentrationer verka nedsättande på

centrala nervsystemet. Vid långvarig exponering har man vid djurförsök

också kunnat påvisa lever- och njurskador.

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 23


# GOLV

SEBASTIAN PETTERSEN

Fint fredagsjobb :)

2017 - 09 - 15

JOHAN EKLUND

2017- 09 - 08

LARS-ERIK HERMANSSON

Leffes nya jobbar med fordon

i miljöklass 0.

2017- 09 - 16

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

48

215

59

MARCUS EVERT

Idag fick jag äntligen börja/fortsätta med mitt skötebarn till projekt. Riktigt

kul och förbannat snyggt kommer det att bli när det är klart ...

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

28

2017 - 09 - 14

JONAS ALBINSSON

Efter åtta år som anställd så har

man gjort sitt första badrum som

egen. Ska bli en spännande resa.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

124

2017- 09 - 08

BJARNE WIDEKÄRR

Måste säga att EPS är fantastiskt

lätt att bottna med i badrum,

säckarna är ju stora och bra och

lätta att lägga.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

63

2017 - 09 - 07

PHILIP BRANDNER

Rättelse, 180 meter kopparband

i varje rum. Men som plåster på

såren så är det DLW nålfiltsmattor.

Lika mjuka som en lamellbräda.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

10

2017- 09 - 13

MAGNUS JOHANSSON

2017 - 09 - 12

Nu sätter vi färg på tillvaron!

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

10

24 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


DET GODA EXEMPLET

Det finns goda exempel på hur man från början planerar för vård och underhåll så att golven under lång tid

framåt ska behålla sin funktion och sitt vackra utseende. Vi har besökt ett sådant – Malmö Live – och tagit

reda på hur de som har ansvar för verksamheten tänker kring golven.

Ett långt liv i god hälsa och dessutom

med bevarat vackert utseende.

Vem vill inte önska sig det?

Här talar vi nu inte om dig och

andra människor utan om golv.

I offentlig miljö med slitage från

tusentals fötter vill vi ha golv som

inte bara håller utan också är lättstädade

och snygga. Golven ska

finnas där i byggnadens hela liv.

Vanligt med

försummade golv

Tyvärr finns alltför många exempel

på golv som från början var vackra,

men som efter några år inte längre

är sig lika. Besvikelserna finns i

alla slags miljöer. Orsaken till

misslyckandet är nästan alltid

bristfälligt, ibland helt försummat,

underhåll. Att underhållet blivit

eftersatt brukar ofta bero på bristande

kunskap, felaktiga förväntningar

och dåligt samarbete mellan

golvleverantör och de ansvariga

för verksamheten i fastigheten.

Det finns som sagt många exempel

på misslyckanden i allt från

kontor och samlingslokaler till

restau ranger, bibliotek, teatrar,

hotell och skolor.

Låt oss istället titta på ett exempel

på hur organiserat samarbete

ger lyckat resultat.

Stort byggnadskomplex

med stora krav på golven

Mitt i Malmö ligger Clarion Hotel

& Congress Malmö Live Konserthus

– ett imponerande komplex

av hotell, restauranger, konferenslokaler

och lokaler för stora evenemang.

Arkitektgruppen bakom

skapelsen är Schmidt Hammer

Lassen Architects.

En stor konserthall som i andra

sammanhang skulle ha dominerat

totalt ingår som en del av helheten.

Hotellet reser sig 25 våningar över

staden. Anläggningen är ett prestigefyllt

utropstecken på Malmös

skyline.

För besökare framstår anläggningen

som en naturlig enhet och

så fungerar också livet i Malmö

Live. Fastigheten är dock delad

mellan två ägare. Hotelldelen hör

till Clarion, medan konferensdel

och evenemangsdel förvaltas av

Malmö Stad. Hela anläggningen

är en elegant miljö, där funktion

och stil är ett krav för dagens

verksamhet och för framtiden.

På kommunikationsytorna mellan

konferenslokaler och restauranger

i Malmö Live ligger stavparkett i ek

från Hørning Parket. Oljning två

gånger om året är noggrant inplanerat.

Vi ska se hur golven i konferensoch

evenemangsdelen, Malmö

Live, kan leva upp till de högt

ställda kraven.

Vi får ett samtal och en visning

i lokalerna av Mikael Derving från

Malmö Live Konserthus, Tomas

Lund från Hørning Parket, som

levererat golvet, och André Dahlström

från Ångtvättbilen, som

utför underhållsarbetet på golven.

Dessutom träffar vi direktören för

Clarion Hotel, Jens Lyckman, och

tar del av hans erfarenheter.

Självklart att informera

om underhållsbehovet

För de hårt belastade möteslokalerna

och kommunikationsytorna

i Malmö Live valde arkitekt

erna massiv oljad ekparkett

som man vill ge ett långt vackert

liv. Produkten heter Inline parkett,

en klickfogad oljad stavparkett

från Hørning. Danmark är inte

avlägset här.

Från början gjordes det klart

från Hørning att golvet inte är

Malmö Live är ett imponerande byggnadskomplex med stora golvytor som

kräver genomtänkt skötsel, inte minst med tanke på den belastning de utsätts

för av alla besökare på konferenser, restauranger, konserter med mera.

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | 25


ANNONS

Fortsättning från sid 25: Det goda exemplet

under hållsfritt. Redan detta är

ett beslut som inte är självklart.

Att från början presentera vilken

vård och vilka underhållsinsatser

golvet kräver, betyder att kunden

får klart för sig att det finns en

kostnad förknippad med golvets

framtid. Skulle detta kunna avskräcka

en tveksam kund? Tomas

Lund ser informationen som ett

självklart hederligt agerande vid

försäljning. Men han ser det också

som ett framsynt sätt att försäkra

sig om bra referenser vid kommande

affärer.

Svårt att frigöra ytor

för golvunderhåll

Mikael Derving ansvarar för en

fastighet med verksamhet de

flesta av dygnets timmar året

om. Huset är ständigt befolkat

av tusen tals besökare till evenemang

och konferenser. Frågan

om hur länge han räknar med

att golvet ska vara i funktion gör

honom först något förvånad.

– Jag ser inte något slut för

golvet, säger han sedan.

Mikael Derving förstår värdet

av golvvård. En fördel är att många

golvytor är öppna och sparsamt

möblerade. Ändå kan det vara

problem att frigöra ytor för behandling,

men med en bra framförhållning

och noggrann planering kan

han reservera ytor för vård under

sommaren. Verksamheten är

något mindre intensiv då.

Man kan se tydlig skillnad i

golvstatus mellan golv i Malmö

Live och liknande golv i en restaurang

på Clarion. I restaurangen

har det inte varit tillfälle för underhållsbehandling,

och det märks.

Jens Lyckman, som är chef

för hotell Clarion, förstår också

betydelsen av golvunderhåll.

Textil golv behöver till exempel

regelbundet djuprengöras för att

hålla stilen. Problemet med att

frigöra golv för vård i lokaler med

ständig verksamhet ger honom

vissa bekymmer.

Oljebehandling

två gånger om året

För André Dahlström är den planlagda

golvvården på Malmö Live

en ovanligt bra strukturerad del av

Ångtvättbilens program. Det

handlar om 5600 kvadratmeter

som ska oljebehandlas två gånger

om året. Framförhållningen från

Malmö Live Konserthus gör det

lätt att styra insatserna från Ångtvättbilen.

Återkommande golvvårdsarbete

i samma objekt ger bra överblick

över hur golvstatusen utvecklas

och vilka åtgärder som behövs.

I andra sammanhang brukar Ångtvättbilen

kunna rädda golv som

havererat och länge sett dåliga ut

i brist på vård. I Malmö Live och

Konserthus får inte golven bli fula.

Här handlar det om att hålla stilen

långsiktigt, något som André

Dahlström tycker är mycket mer

inspirerande än kortsiktiga räddningsaktioner.

Ett gott exempel

Långt liv, livskvalitet och livsstil

– det låter som fina begrepp. Kan

man förknippa dem med golv? Ja,

i det goda exemplet som Malmö

Live Konserthus visar stämmer

det riktigt bra. Golvbeläggningen

är dimensionerad för ett mycket

långt liv. Golvytan får med regelbunden

vård en lättstädad och

praktisk kvalitet. På så vis vidmakthåller

man den stilfulla karaktär

som arkitekt, ägare och besökare

väntar sig i en elegant miljö som

Malmö Live.

Det är både ekonomiskt och

estetiskt befogat att vårda sina

golv. Det framgår både av det

goda exemplet Malmö Live Konserthus

och de många sämre

exem pel, som verkligheten

tyvärr kan uppvisa.

Kanske skulle golvbranschen

kunna lära av hur man i andra

sammanhang värderar vård.

När vi var på väg från Malmö

tändes en display i bilen: ”Boka

tid för service!” Ett e-postmeddelande

kom från tandläkaren:

”Dags för regelbunden kontroll.”

Många skulle kanske behöva

liknande påminnelser om behovet

av regelbunden vård för att hålla

god funktion, status och stil, inte

bara på bilar och tänder utan på

golv. En påminnelse om vård och

översyn kan underlätta att hålla

golven i god form länge.

Magnus Rönnmark

26 | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


GRÖNA VÄGGAR

FIXERINGSLIM

FÖR LVT-GOLV

En nyhet från Bostik är Fixtac Plus. Det är

ett golvlim med extremt klibb, vilket ger en

mycket lång monteringstid. Flexibiliteten

gör att ett lagt golv enkelt kan bytas, till

exem pel i en butik där man vill byta golv

eller ändra golvmönster. Samtidigt har Fixtac

Plus mycket bra monteringshugg för olika

typer av golvmaterial, både på sugande och

täta underlag. Det ger golv som enkelt kan

avlägsnas. Förutom för dimensionsstabila

LVT-golv fungerar limmet för textil- och

PVC- plattor.

Fixtac Plus har en smidig konsistens och

läggs lätt i ett jämnt skikt. Ingen förbehandling

med primer eller liknande behövs.

– Fixtac Plus är som flytande tejp, säger

Peter Fäldt som är produktchef på Bostik

Northern Europe. Det går till och med att

applicera limmet ena dagen och lägga

plattorna dagen efter. Limmet är lika

klibbigt. ■

NOTERAT

Midbec har precis släppt kollektionen

Cactus, en grön kollektion som rymmer

både stora växter och enfärgade motiv.

Kaktusväxter, palmblad och björkstammar

samsas här med enfärgade tapeter föreställande

till exempel träpanel och plank.

Samtliga mönster går i en naturlig färgskala

bestående av en mängd olika gröna nyanser

i kombination med till exempel grått,

svart eller brunt.

Sammanlagt innehåller kollektionen

72 artiklar varav 15 olika mönster och tolv

foto motiv, samtliga i non-woven. ■

EVENTS AV

GOLVINTRESSE

HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT

Stockholmsmässan

12 – 15 oktober

HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT

Svenska Mässan

27 – 29 oktober

Göteborg

BOSTADSRÄTTSMÄSSAN

Kistamässan

17 – 18 november

Stockholm

DOMOTEX

Hannovermässan

12 – 15 januari 2018

FASTIGHETSMÄSSAN

Malmömässan

24 – 25 januari 2018

STOCKHOLM FURNITURE &

LIGHT FAIR

Stockholmsmässan

6 – 10 februari 2018

DOMOTEX/CHINAFLOOR

20 – 22 mars 2018

Shanghai

NORDBYGG

Stockholmsmässan

10 – 13 april 2018

SKANDINAVISK DESIGN FÖR BARN

Boråstapeter har tagit fram Scandinavian

Designers Mini, en uppföljare till deras två

tidig are Scandinavian Designers-kollektioner,

men avsedd för barn och deras

design intresserade föräldrar. I Scandinavian

Designers Mini samsas mönster från framstående

svenska barnkonstnärer och lekinspiratörer

som Elsa Beskow och Stig

Lindberg med nya mönster framtagna av

Boråstapeter.

– Våra kunder är medvetna och bryr sig

mycket om ut trycket i hemmet och vi ser

en tydlig trend för design även i barnrummet,

säger Sissa Sundling, designansvarig

på Boråstapeter.

Bland mönstren hittar vi bland annat Elsa

Beskows Putte i Blåbärsskogen och Blåklocka,

Stig Lindbergs färgglada illustration

Krakel Spektakel och Berså i nya färgtoner,

BRIOs klassiska ikoner och simmande

isbjörnar. I kollektionen finns många mönster

på ljus botten, mycket färg och mycket

att titta på. För varje tapetrulle som säljs för

att ta plats i ett barnrum, lekrum eller en

läshörna skänker Borås tapeter 15 kronor till

UNICEF. ■

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


NOTERAT

LITE SOCKER PÅ GOLVET ...

Nyligen var det högtidlig premiär för den biobaserade

golvlacken Step On från Bona.

Applice ringen skedde passande nog på ett

trägolv på Lunds universitet som deltagit i

framtagningen av produkten.

Det sockerbaserade ytskiktet är den första

nyheten med kommersiell potential

från forskningsprogrammet STEPS, Sustainable

Plastics and Transition Pathway, som

finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk

forskning.

Forskarna vid Lunds univer sitet har utvecklat

en frukt socker baserad byggsten,

som produktutvecklare på Bona tagit vidare

och gjort en vattenburen polyuretandispersion

av. Med denna som utgångspunkt tillverkas

en golvlack med god reptålighet och

kemikalie beständighet.

– Vi har tagit fram en molekyl som är

lämplig för bland annat tillverkning av polyuretaner.

På kort tid har vi lyckats få fram

material i sådan mängd och kvalitet att

Bona kunnat utveckla en tänkbar konsumentprodukt,

säger professor Rajni Hatti-

Kaul som är STEPS programchef.

Efter bara tio månaders arbete testar nu

STEPS sin första demonstrationsprodukt

baserad på förnybar råvara och med en miljöprofil

som passar in i framtidens cirkulära

samhälle.

– Förutom miljöfördelen med förnybar

råvarubas förväntar vi oss en längre livslängd

på slitskiktet, säger Nicola Rehnberg

som är ansvarig för Bonas akade miska kontakter.

Förhoppningen är att golvet ska behålla

sitt nyutseende längre.

Första provlackningen med den nya sockerbaserade

golvlacken gjordes nyligen på Lunds universitet.

Parallellt med den fruktos baserade produkten

undersöker forskarna även om likartade

byggblock kan utvinnas från lignin, det vill

säga skogsråvara. När Step On kommer att

vara kommersiellt tillgänglig på marknaden

är ännu inte bestämt.

Thomas Åkerblad

FAVORITER I

NYGAMLA

FÄRGER

PRAKTISKA RÅD OM

ENTREPRENADRÄTT

I boken Entreprenörens aviseringsplikt går

författarna metodiskt igenom hur dagliga

entreprenadrättsliga frågor ska hanteras

av en entreprenör. Boken är praktiskt orienterad

och syftet är att entreprenören ska

bli medveten om att det inte är svårt eller

krångligt att följa formaliareglerna i byggbranschens

standardavtal.

Byggbranschens standard avtal, AB 04,

Allmänna Bestämmelser 04, och ABT 06,

All männa Bestämmelser för Total entreprenader

06, inne håller en mängd formaliaregler

om ändringar, tilläggsarbeten och

avgående arbeten, förändringar i förutsättningarna

och hinder samt tidsförlängning.

Enligt svensk entreprenadrätt är en entreprenör

skyldig att vara aktiv och vid brister

i aktivitetsplikten finns risk att drabbas av

både ekonomiska förluster och rättsförluster

vid en tvist.

Författarna förklarar reglernas innebörd

och konsekvenser och bidrar också med

olika mallbrev. Brev som entreprenören

kan skicka till beställaren för att få ersättning

eller rätt till tidsförlängning samt försäkra

sig om att formaliareglerna uppfylls.

Tydliga checklistor hänvisar till mallbreven

och visar för entreprenören när standardavtalen

ställer krav på entreprenören att

vidta åtgärder.

Entreprenörens aviseringsplikt

Viktoria Edelman, Fredrik Schedin

Svensk Byggtjänst 2017

Cole & Sons nya tapetkollektion heter Icons.

Den består av tolv populära och sedan

tidigare bekanta mönster, men i flertalet

nya färgställningar inspirerade av 1950-

talets Miami. Bland mönstren hittar vi till

exempel Woods, Hummingbirds, Palm

Leaves och Flamingos. Färgerna i den nya

kollektionen är både lugna och djärva – här

samsas neutrala toner och mjuka pasteller

som mint, dimrosa och oceanblå med till

exempel bläck, lime, violett och turkos.

Mönstren är både diskreta och djärva, det

vill säga det ska finnas något för alla rum.

− Vi ville erbjuda våra kunder en upp daterad

version av våra mest älskade tapeter

och Icons för tankarna till det glamorösa

1950-talet då mönstren skapades, säger

marknadschef Claudia Nilsson. ■

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #6 - 2017


INFLUENSER UTIFRÅN

Intrade presenterar nu tre nya

tapetkollektioner: L’Atelier de

Paris, Matilda och Siroc. Till

samt liga kollektioner har inspiration

på något sätt hämtats utifrån.

L’Atelier de Paris är gjord

med amerikansk tryck teknik,

Matilda består av engelska rosor

och Siroc andas Afrika.

I den första kollektionen,

L’Atelier de Paris, finner vi handmålade

akvareller som överförts

med hjälp av speciell tryckteknik.

Mönstren ska kännas

moderna och ger på nära håll

ett abstrakt intryck samtidigt

som det på håll kan framträda

tydligare figurer. Kollektionen

innehåller bland annat en hel

del grönt, blått, rosa, beige och

ljust grå.

Den andra kollektionen, Matilda,

för tankarna till engelsk landsbygd,

sommar och spetsgardiner.

Här finns såväl blommor

som slingor och medaljonger.

Färgskalan går i rosa, mintgrönt,

vitt och beige, och det finns

både randiga och enfärgade

tapeter att matcha med.

Till den tredje kollektionen,

Siroc, har Intrade hämtat inspiration

från Afrika. Här finns

mycket mustiga färger och

mönster. Färgskalan för tankarna

till en marockansk marknad

med toner som brunt, sand

och terrakotta i kombination

med svart, turkost och blått

samt några inslag av skimmer

och guld för extra effekt. ■

UPPDATERAD KLASSIKER

NOTERAT

Boråstapeter släpper en ny upplaga

av kollektionen Borosan,

som lanserades första gången

redan 1956 och upp daterades

senast 2014. Kollektionen är

bred med strama grafiska

mönster, enfärgade tryck och

blommönster i lågmälda färger.

Tanken är att det här ska finnas

någonting för alla rum, oavsett

storlek och karaktär. Tapeterna

ska även vara enkla att arbeta

med samt ha bra miljöegenskaper,

de är tillverkade av

papper från hållbara skogsodlingar,

CE-märkta och fria från

skadliga ämnen.

− Att kollektionen är så bred

vad gäller mönster och uttryck,

plus att den är enkel att sätta

upp och miljömässigt hållbar,

gör den till en självklar vinnare

– vi är övertygade om att den

här kollektionen, trots att den

nyss firat sin 60-årsdag, kommer

fortsätta att tilltala både

privata och professionella

kunder under många år framöver,

säger Sissa Sundling,

designansvarig på Boråstapeter.

Sammanlagt består årets

upplaga av Borosan av 120

tapeter, av vilka huvuddelen är

nyheter men ett antal mönster

känns igen sedan tidigare.

Tapet erna finns både som nonwoven

Easy Up och papperstapeter.


ANNONS

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 29


NOTERAT

NY KOLLEKTION AV PLASTGOLV

Tarkett lanserar nu en ny kollek tion

av iQ Megalit som är ett högkvalitativt,

homogent plastgolv för offentlig

miljö som sjukhus, butiker med

mera. Den nya kollektionen innehåller

24 färger och två mönster,

Pearl och Graphite, som är riktningsfria

och som hämtat inspiration från

naturens mineraler och moderna

metaller som koppar och mässing.

Mönsterbilden är producerad

med stora flakes för att ge kollektionen

ett elegant uttryck. Nya iQ

Megalit har en förbättrad PUR-yta

som kallas New iQ PUR. Den

skyddar mot fläckar och specifikt

mot kemikalier som används inom

exempelvis sjukvården. Golvet är

ftalatfritt och har mycket låga VOCemissioner

(


GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Vakant

SOM ETT SKOTT ...

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall

AB

Tel: 0650 - 177 60

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Svegab har med jämna mellanrum

något vi kallar vår stora

Leverantörsutmaning. I år var

det 20 leverantörer på plats

som tävlade mot varandra på

Boxholms jaktskytteförenings

banor i södra Östergötland.

Grenarna var: kula på löpande

gris, skeet på skeetbanan och

lågt flygande lerduva från marken.

Tillsammans tre discipliner

med gänget uppdelat i två lag.

Efter finalskjutningen blev de

PRENUMERERA!

En årsprenumeration på

Golv till Tak kostar bara

380:- (exkl moms) och

då får du åtta välmatade

och intressanta nummer

av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

lyckliga vinnarna:

1 Tony Müller, Wolff

2 Rasmus Enocksson, Kährs

3 Michael Bergkvist, Hey'di

På bilden syns ett flertal personer

som deltog – med vinnaren

Tony i mitten – och som vi

hann samla innan det var dags

för hemfärd. Alla vinnarna fick

fina Boxholms ostar som priser

och den stora pokalen, Svegabs

Vandringspris i Leverantörsutmaningen,

kommer till nästa

BOLON PRISNOMINERADE

Bolon har blivit nominerade till

Svenska Designpriset i kategorierna

3D Identitet digital och

Redaktionell Kundtidning. Detta

för hemsidan bolon.com och

projektmagasinet Project We

Love.

Tävlingen arrangeras av Batteri

Kommunikation och prisutdelningen

sker 19 oktober på

Rondo, Liseberg, i Göteborg.

De vinnande bidragen kommer

sedan att ställas ut i Stockholm,

Göteborg och Malmö. ■

gång att få stå hos Wolff i

Sverige. Den kommer närmast

från Ardex som denna gång

fick se sig besegrade.

Svegab tackar alla leverantörer

för en riktigt kul dag där

vi bytte golvrelaterade samtalsämnen

mot ord som "sving",

"framförhållning", "träffpunkt"

med mera.

Per Strömqvist

Svegab Växjö

NY CHEF PÅ

WEBER

Peter Hamberg tillträdde

1 augusti som Managing

Director för Weber. Sedan

1 september är han även CEO

för Saint-Gobain Sweden. ■

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099

Christoffer Lundkvist 08-702 3092

Sara Salomonsson (tjänstledig)

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

#6 - 2017 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


Ställ rätt krav på din

våtrumsentreprenör

GVK STÄLLER KRAV på både företag och montörer att följa branschreglerna

för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer.

Fotolegitimation gör det lätt för beställaren att kontrollera om

montören tillhör ett GVK-auktoriserat företag och har behörighet

för det aktuella våtrumsutförandet.

GVKs branschregler SÄKRA VÅTRUM ger både mattläggare

och plattsättare praktiska instruktioner för hur man bygger

våtrum på rätt sätt.

Samtliga GVK-auktoriserade företag finns på www.gvk.se


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Säkra ditt våtrum!

TÄTSKIKTSSYSTEM FÖR PROFFSEN

Underlätta applicering och montering med Bostik Pro

Tätskiktssystem som lägger grunden för ett problemfritt

brukande av våtrum under många år.

Läs mer på www.bostik.se

FÅ KOMPONENTER FÖR

SNABBARE RESULTAT

NY SMIDIG FOLIE!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!