26.01.2019 Views

Golv till Tak #6-2015

Tidningen handlar mycket om akustik. Här finns bland annat en genomgång av akustikgolv och akustikunderlägg som finns på marknaden, med uppgift om leverantör, produktnamn, material, tjocklek och stegljudsförbättring. En bra ljudmiljö prioriteras allt högre i både bostäder och lokaler som kontor, skolor, vårdinrättningar med mera. Det märks bland annat på försäljningen av akustikgolv och akustikunderlag. Vi har i det här numret gjort en sammanställning över sådana. En annan aktuell fråga inom akustikområdet är att ljudstandarden för bostäder nyligen uppdaterats. Vad det innebär berättar vi också en del om. Kravet på personalliggare inom byggbranschen, som träder ikraft vid kommande årsskifte, är också en aktuell fråga där det gäller för alla inom branschen att veta hur reglerna ser ut. Vi bidrar med information i den saken.

Tidningen handlar mycket om akustik. Här finns bland annat en genomgång av akustikgolv och akustikunderlägg som finns på marknaden, med uppgift om leverantör, produktnamn, material, tjocklek och stegljudsförbättring.

En bra ljudmiljö prioriteras allt högre i både bostäder och lokaler som kontor, skolor, vårdinrättningar med mera. Det märks bland annat på försäljningen av akustikgolv och akustikunderlag. Vi har i det här numret gjort en sammanställning över sådana.

En annan aktuell fråga inom akustikområdet är att ljudstandarden för bostäder nyligen uppdaterats. Vad det innebär berättar vi också en del om.

Kravet på personalliggare inom byggbranschen, som träder ikraft vid kommande årsskifte, är också en aktuell fråga där det gäller för alla inom branschen att veta hur reglerna ser ut. Vi bidrar med information i den saken.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK ÅRGÅNG Å 44 | PRIS SEK 60 | NR 6 2015

TYSTNADEN BREDER UT SIG

– ÖVERSIKT ÖVER AKUSTIKGOLV

OCH AKUSTIKUNDERLÄGG

GBR-STANDARD

VINNER MARK

DET ÄR PLAST

I NÄSTAN

ALLA GOLV!

6/15


Det har vi redan gjort

| Miljöarbete från grunden lönar sig i längden |

Ett offensivt miljöarbete är en självklarhet och hos oss

en ständigt pågående process. Hälsa och hållbarhet är

inte bara vackra ord, utan klart lysande ledstjärnor i

vårt dagliga arbete. Ingen som idag använder produkter

från Casco eller Schönox ska behöva oroa sig för att

luften man andas ska innehålla farliga ämnen. Ingen

som vistas i en miljö där produkter från Casco eller

Schönox finns i väggar, golv och tak ska behöva oroa sig

över framtida obehag eller kvalitetsproblem. Att välja

produkter från oss är att välja det bästa ur både kvalitetsoch

miljösynpunkt. Det är ett enkelt och bekymmersfritt

val. Ett val du kan lita på eftersom de flesta av våra

produkter är utprovade och testade för att överträffa

gällande miljöklassificeringar. För säkerhets skull.

www.casco.se

www.schonox.se


INNEHÅLL 6 /15

2 LVT-golv läggs på trygghetsboende

6 Tystnaden breder ut sig

12 Ny ljudstandard för bostäder

15 GBR-standard vinner mark

16 Nu blir det krav på personalliggare

19 Göteborgsoperans parkett renoverad

20 Det är plast i nästan alla golv!

23 Noterat

30 Golvbranschen & -företagen

32 Benny

6

ÖKAT FOKUS PÅ

TYSTNAD

En bra ljudmiljö prioriteras allt

högre i både bostäder och lokaler

som kontor, skolor, vårdinrättningar

med mera. Det märks

bland annat på försäljningen av

akustikgolv och akustikunderlag.

Vi har i det här numret gjort en

sammanställning över sådana

(sid 8). En annan aktuell fråga

inom akustikområdet är att ljudstandarden

för bostäder nyligen

uppdaterats. Vad det innebär

berättar vi en del om på sid 12.

Kravet på personalliggare inom

byggbranschen, som träder ikraft

vid kommande årsskifte, är också

en aktuell fråga där det gäller för

alla inom branschen att veta vad

som gäller. Vi bidrar med information

i den saken på sid 16.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

15 20

OMSLAGSBILD:

Utrustning för provning av ytdraghållfasthet

och vidhäftning hos golvavjämning

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Stockholm. TEL: 08-34 03 05. E-POST: gtt@informa.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Box 4604, 116 91 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Ineko AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


LVT-GOLV

LÄGGS PÅ

› TEXT OCH FOTO:

Inger Evertson

Ett tyst, tåligt och slitstarkt golv som dessutom är vackert att se på.

Det var några av de krav som Västerviks Bostads AB hade när de

letade golv till sitt nya trygghetsboende i stadsdelen Midgård.

Valet föll på iD Inspiration Click, ett LVT-golv från Tarkett

– LVT-golv blir ett allt vanligare golvval också i boendemiljöer.

2 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


TRYGGHETSBOENDE

› DET FINNS TVÅ OLIKA FÄRGNYANSER

på golven i lägenheterna. Både Janne

Carlqvist (till vänster) och Michael Palm

som gör läggningsarbetet är förtjusta

i den lite gråare varianten. Lägg märke

till att det inte finns några trösklar

mellan rummen.

Västerviks Bostads AB, i folkmun kallat

Bostadsbolaget, är Västerviks kommunala

bostadsbolag, anslutet till

SABO. Bolaget har 140 anställda,

bland dem snickare, VVS-montörer,

elektriker och murare.

EGEN PERSONAL

GÖR JOBBEN

– Vi är lite unika i det avseendet att

vi har egen byggpersonal, säger chefen

för Bostadsbolagets byggavdelning,

Ulf Petersén.

Han säger att de flesta kommunala

bostadsbolag tar in den kompetensen

utifrån när det behövs.

– Vi har sett att det blir mer

kostnadseffektivt att ha egen personal

anställd istället för att låta underentreprenörer

göra jobbet, säger Ulf

Petersén.

MÅSTE TÅLA ROLLATORER

OCH RULLSTOLAR

Vid vårt besök i Västervik är det golvläggning

som är i fokus. Ett trygghetsboende

i stadsdelen Midgård ska

iordningställas.

– Vi ville ha ett tyst, vackert,

tåligt, behagligt och, inte minst, slitstarkt

golv eftersom minst en av

hyres gästerna i familjen måste vara

över 70 år när de flyttar in i bostaden.

Golvet måste tåla både rollatorer

och rullstolar utan att bli slitet i förtid,

säger Ulf Petersén.

LÄTT ATT LÄGGA

Efter sondering av golvterrängen föll

valet till slut på Tarketts relativt nya

LVT-golv iD Inspiration Click. Golvet

läggs i Midgård av Michael Palm

och Janne Carlqvist, som båda är

anställda på Bostadsbolaget.

Golvet är föredömligt lätt att

lägga. Materialet kommer i långa

”plankor” och slitytan ser ut som trä,

säger Janne Carlqvist.

Det är ett klickgolv och läggs direkt

på underlaget, inget lim behövs. Produkten

finns i 22 olika färgnyanser

och till varje nyans finns matchande

socklar. Enligt Tarkett är golvet 20

procent snabbare att lägga än ett traditionellt

LVT-golv som måste limmas

och tio procent snabb are än

andra klicksystem.

– De enda verktyg vi egentligen

behöver är en kniv och en liten hammare.

Eftersom materialet är vinyl

skär vi av ”plankan” med en mattkniv.

Hade det varit ett trägolv hade

vi behövt såga, vilket hade gjort att

det blivit träflis över hela lägenheten.

I vissa fall behöver man gå till ett

annat utrymme för att såga när man

lägger ett trägolv, säger Michael

Palm.

INGEN SKADA

AV VATTENSPILL

Också Ulf Petersén är nöjd.

– Fördelen med det här golvet

är att det är tåligt mot vätska. Spiller

man vatten och inte märker det händer

egentligen ingenting. Golvet är

helt tätt, säger han.

För ett otränat öga ser golvet

också ut som ett trägolv. Underlaget

är ett flytspackel, levererat av TM

Progress. Säljare på Tarkett är Patrik

Bertilsson.

– iD Inspiration Click har en

hög slitageklass, klass 33. Det gör att

golvet lämpar sig väldigt bra för

offent liga miljöer. Och, som i detta

fall, för ett trygghetsboende där exempelvis

rollatorer och rullstolar gör att

slitaget blir stort, säger han.

BLAND ANNAT

KRAV PÅ GOD LJUDMILJÖ

Slitstyrkan och intryckståligheten är

hög, slitskiktet är 0,55 millimeter

tjockt. Tyskland är golvets tillverkningsland

och produkten är utveck-

› FORTSÄTTNING

på sid 4

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 3


› YTAN ÄR FÖR-

VILLANDE LIK TRÄ

– det är svårt att se

skillnad för ett otränat

öga.Ulf Petersén, chef

för Bostadbolagets

byggavdelning flankeras

av Michael Palm

(till vänster) och Janne

Carlqvist som gör

golvläggningen.

lad av Tarketts europeiska designteam.

iD Inspiration Click är också

tyst. Golvet är vidare ftalatfritt och

har låga emissioner, TVOC* är

mindre än tio mikrogram per kubikmeter.

– Låg ljudnivå var också något

som kunden efterfrågade speciellt.

Dessutom gör det fotografiska skiktet

att golvet ser ut som ett trägolv,

säger Patrik Bertilsson.

Även ur ett skötselperspektiv har

produkten sina fördelar. Mopp och

dammsugare är det enda som behöver

användas.

Kunden hade också ett annat

krav, nämligen att det inte fick finnas

några trösklar, för att göra det enkelt

för de boende att vid behov använda

rollator och rullstol.

– Det hade varit svårt att lägga

ett trägolv på så stora ytor utan att

dela av med trösklar, säger Janne

Carlqvist.

* Total Volatile Organic Compound

TAR HJÄLP MED VÅTRUM

I alla lägenheterna i Midgårds trygghetsboende,

sammanlagt 39 stycken,

läggs iD Inspiration Click både i

köken och i rummen. I badrummen

läggs våtrumsmatta, också den från

Tarkett. Här tar man hjälp av underentreprenörer.

– Vi har ingen egen personal

som har GVK-behörighet, så därför

kan vi inte göra dessa jobb själva,

förklarar Ulf Petersén.

Mellan rum och badrum finns

en liten rundad tröskel, som bör vara

lätt att ta sig över med både rollator

och rullstol.

I fastigheten finns ett korridorsystem

både ovanför och under lägenheterna.

Här läggs bland annat klinkergolv

från Revigres.

BOENDE MED PERSONAL

I huset byggs också en restaurang,

öppen för allmänheten, men där

natur ligtvis också de boende kan äta.

Ett trygghetsboende utmärks av att

det ska finnas personal att tillgå vid

vissa tider. Därför byggs speciella

lokaler för denna personal i husets

bottenvåning. Det blir också lokaler

för de boendes samvaro, gästlägenhet

och speciella hobbyrum.

Äldreboendeformen trygghetsboende

är ett relativt nytt begrepp,

som togs fram 2007 av Äldreboendedelegationens

utredning om framtidens

behov av boende för äldre.

Kommunen får vissa bidrag av staten

för att uppföra trygghetsboenden.

UPPFYLLER FÖRVÄNT-

NINGARNA

– Vi är på det hela taget väldigt nöjda

med golven i trygghetsboendets lägenheter.

Jag tycker att golven faktiskt

har hållit allt som utlovades, säger

Ulf Petersén och ser väldigt nöjd ut.


4 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


Tänk smart. Tänk fyrkantigt.

Tessera – The Nordic selection är en ny kollektion av tuftade textila plattor för offentlig miljö,

med otaliga variationsmöjligheter. Både vad det gäller design och läggning. Den flexibla

kollektionen innehåller 22 nya färger och är skapad för att kunna uppfylla alla de hårda

krav som ställs i en modern kontorsmiljö. Och förutom att golven är kostnadseffektiva och

slitstarka har de olika prislägen som är anpassade efter just dina behov. Fast oavsett vad du

väljer, kan du vara säker på att få en estetiskt tilltalande lösning med perfekt prestanda.

Kolla gärna in fler intelligenta produktfördelar på forbo-flooring.se

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 5


TYSTNADEN

BREDER UT SIG

Försäljningen av akustikgolv – det vill säga tystare och

mjukare golv som minskar steg- och trumljud – ökar stadigt.

Plast-, linoleum- eller gummigolv med olika typer av skumbaksidor

tar större och större marknads andelar. Även tvåskiktskonstruktioner

med en vanlig golvmatta på ett speciellt

ljuddämpande underlagsmaterial ökar.

Inte bara försäljningen utan även utbudet av akustikmattor

ökar och Golv till Tak har därför gjort en aktuell sammanställning

av de akustik golv och akustikunderlägg som finns på

den svenska marknaden – se tabellerna som följer på sid 8.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

"Arkitekterna

är mer pålästa.

Dessutom blir

det vanligare

att akustikkonsulter

kopplas in

på ett tidigt

stadium. Man

tänker ljudmiljö

på ett

helt annat sätt

än förut."

– Efterfrågan ökar hela tiden, säger

Mats Sten, Forbo Flooring. Det är

skolor, förskolor, äldreboenden och

alla möjliga olika verksamheter som

efterfrågar bättre ljudmiljö. På äldreboenden

är också mjukheten en fördel

ifall man ramlar. Lårbensbrott är

inte att leka med.

Men det är inte bara vid livets

början och slut som man vill ha mjuka

golv.

– Här i Malmö finns det akustikgolv

överallt i de nya projekten, säger

Mats. Till exempel i nya högskolan

och nyinvigda Malmö Live-komplexet

(visat i Golv till Tak 4/15). Vi märker

dessutom en större förståelse hos

både arkitekter och beställare för

ljudfrågor. Arkitekterna är mer pålästa.

Dessutom blir det allt vanligare

att akustikkonsulter kopplas in

på ett tidigt stadium. Man ”tänker”

ljudmiljö på ett helt annat sätt än

förut.

DUBBLA LAGER

Efterfrågan på tvåskiktslösningar ökar

också. En fördel är att uppvik på vägg

blir snyggare med en vanlig tvåmillimeters

matta än om det är en fyramillimeters

matta med vit baksida

som man viker upp. Det krävs då

ofta någon form att täcklist för att se

snyggt ut. Är det däremot fråga om

vanlig slätläggning utan uppvik är

akustikmattan att föredra.

– Vi säljer mer och mer av tysta

golv säger Anders Gustafsson, DLW

Flooring. Men det är inte enbart

akustikmattor som ökar utan det

gäller också försäljningen av korkment

som underlag. I till exempel

Danmark är det väldigt vanligt att

man lägger det under linoleum och

här ökar det också kraftigt. Många

upplever att det ger en ”stabilare”

konstruktion och merkostnaden mot

att lägga en akustikmatta är kanske

inte mer än 10 – 15 procent med

vana läggare.

MJUKHET KONTRA

ARBETSMILJÖ

I offentliga lokaler vill man ofta ha

mjukhet för gåkomfortens skull,

kom binerat med ljuddämpning för

en bra ljudmiljö. Väljer man ett

mjukt golv med goda ljudegenskaper

finns dock risken att man istället

skapar en dålig arbetsmiljö – till

exem pel på sjukhus på grund av att

rullmotståndet ökar för sjukhussängar,

kärror etcetera och att därmed

också risken för belastningsskador

ökar. Det gäller då att göra en

avvägning och se vilka behov som

ska prioriteras. Men det kan finnas

andra lösningar också – som att förse

all personal med mjuka skor och behålla

det hårda golvet. Man måste

dock göra ett medvetet val.

Intrycksmärken är en faktor som

kan vara besvärande med ett mjukare

golv. Det gäller i så fall att märkena

går tillbaka inom rimlig tid. Den

typen av information framgår av testresultaten

på produkternas datablad.

Man kan också lägga ytor med olika

golvtyper för att få en bättre miljö.

Problemet med denna lösning är

dock att den ger mindre flexibilitet

vid framtida ändrad användning av

lokalerna.

Även kontorsstolar och länk-

6 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


hjul kan vara problem för akustikgolv.

Det förutsätts i sådana här

sammanhang att underläggsskivor

används under stolarna. Annars kan

stolen ”valsa” sönder mattan.

Det gäller att nå en bra kompromiss

mellan de akustiska kraven

och övriga tekniska krav som till

exem pel att minimera intrycksmärken

eller att golvet ska tåla länkhjul.

Att se över behoven och sedan att

prioritera. Golvvalet är alltid en kompromiss!

– Vi har märkt de senaste åren

att beställarna fäster allt mindre vikt

vid risken för intrycksmärken, säger

Mats Samuelsson, Falck Design. Det

är dämpningen av ljud och skrammel

som är det viktigast. Man är beredd

att kompromissa och accepterar

en viss risk för intrycksmärken.

NYA MÖJLIGHETER

Idag finns ett skriande byggbehov i

landet. Även renovering av miljonprogrammet

står högt upp på önskelistan

och då kan akustikgolv vara en

intressant golvtyp. I miljonprogrammets

hus är bjälklagen ofta dåliga

och det läcker ljud på många ställen.

Elementbyggen med dåliga fogar är

inget tyst drömboende. Då kan ett

mjukt golv förbättra ljudklimatet

inomhus väsentligt. Man kan även

tänka sig en ökad användning i korridorer,

istället för en textilmatta lägger

man kanske ett akustikgolv. Även i

trappor kan akustikgolv användas

för att ta bort stomljud.

Behövs ännu mjukare och tystare

golv kan sportgolv i vissa lägen vara

en möjlighet. Då bör man kontrollera

golvets tekniska data med leverantören

för att kunna göra en korrekt

bedömning. Sport och spel ställer

andra krav på ett golv, så det gäller

att kolla de tekniska specifikationerna

noga. ■

› FÖRSKOLOR OCH

FRITIS är typiska

använd ningsområden

för akustikgolv. Här är

det Taralay Premium

Osmoz från Gerflor

som ungarna rasar

omkring på.

› FORTSÄTTNING

med tabell över

akustik golv och

respektive golvs

stegljudsdämpning

på sid 8

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 7


› FORTSÄTTNING

från sid 7:

Tystnaden breder

ut sig

AKUSTIKGOLV

Akustikgolv av plast, gummi eller linoleum med stegljudsförbättring på tio decibel eller mer

Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring,

dB

DLW Flooring Colorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 17

Marmorette Acoustic Linoleum 4,0 15

Marmorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 17

Favorite Acoustic PUR Plast 4,0 17

Ehrenborg Estrad dB Plast 2,9 14

R 200 Silence Plast 2,6 15

R 250 Silence Plast 3,65 19

R 450 Silence Plast 4,0 19

M 500 V Silence Modular Flooring Plast 2,6 15

Falck Design Polysafe Wood fx Acoustix PUR Plast 3,7 19

Acoustix Gallery fx PUR Plast 3,7 19

Acoustix Forest fx PUR Plast 3,7 19

Acoustix Harmony fx PUR Plast 3,7 19

Simplay Acoustic Click Plast 3,7 20

Granito Elastic Gummi 4,0 20

UNI/Kayar LL Gummi 5,0 16

Zeus Gummi 3,5 12

Kayar Gummi 3,0 10

Multifloor/ND-UNI Gummi 3,0 10

Grain Gummi 3,0 10

Natura Gummi 3,0 10

Screed Gummi 3,0 10

BS Strong Gummi 4,0 10

Lava Gummi 3,5 12

Zeus Ant/48 Gummi 3,5 12

Forbo Sarlon 15 dB Plast 2,6 15

Sarlon 17 dB Plast 3,0 17

Sarlon 19 dB Plast 3,4 19

Sarlon Absolu Plast 2,6 15

Surestep Wood Decibel Plast 3,0 17

Scandilon Plast 2,9 20

Novilon Lux Plast 3,0 17

Novilon Scandinavia Plast 2,4 16

Eternal Decibel Plast 3,4 17

Allura Flex Decibel Plast 3,45 19

Allura Click Decibel Plast / MDF 10 19

Marmoleum Acoustic Linoleum 4,0 14

Marmoleum Decibel Linoleum med polyolefinskum 3,5 17

Marmoleum Decibel Linoleum med polyolefinskum 3,0 17

Flotex (matta) Flockad nylonfiber 4,3 20

Flotex (plattor) Flockad nylonfiber 5,3 19

› TABELLEN

FORTSÄTTER

på sid 10

Gerflor Taralay Premium Comfort Plast 3,25 16/17

Taralay Impression Comfort Plast 3,2 19

Taralay Impression Interiör Concept 2.0 Plast 3,2 19

Comfort

Taralay UNI Comfort Plast 3 17

Taralay Initial Comfort Plast 3,8 19

Tarasafe Ultra Comfort Plast 3,2 16

Texline Plast 2,9 16

HQR Plast 3,1 16

SRA Plast 2,9 20

8 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


På Tarkett ser vi inte

hållbarhet som en

begränsning.

Istället är det något

som inspirerar oss att

tänka nytt i allt vi gör.

Sedan 2011 bygger Tarketts produktutveckling

på det slutna kretsloppet enligt principerna för

Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi.

Läs mer om vårt miljöarbete på tarkett.se.

Kom och träffa oss

i monter C:31 på

Ekobygg, Kistamässan

i Stockholm,

30 sep–1 okt.

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING

från sid 8:

Tystnaden breder

ut sig

› "STÖRSTA MÖJLIGA

TYSTNAD ..."

Både med möblering

och golvval skapar

man tystnad i ett norrländskt

kommunhus.

Mattan på golvet är

Flotex från Forbo.

Nora

Noraplan, Stone acoustic,

Gummi 4,0 20

Sentica acoustic, Signa acoustic

Norament 926 (plattor) Gummi 3,0 12

Tarkett Tapiflex Excellence Plast 3,05 19

Tapiflex Stairs* Plast 3,5 18

iQ Granit Acoustic Plast 4,0 15

iQ Optima Acoustic Plast 3,7 16

Acoustic xf Linoleum 3,8 18

* För trappor med inbyggd trappnos

Stegljudsförbättring mäts enligt den internationella normen ISO 140 med olika undernummer

för mätning, tolkning med mera av mätvärdena.

AKUSTIKUNDERLÄGG

Läggs under golvbeläggningar av plast, gummi eller linoleum

Leverantör Produktnamn Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB

Aprobo Decibel 1 3,0 22 / 23

DLW Flooring Korkment 2,0 / 3,2 24 1

Korkment Special 2,0 14

Falck Design Regupol 4515 3,0 17

Acoustifoam 2,0 17

Forbo Acoustic underlay (plastunderlagsmatta) 2,0 18

Humidity underlay (ventilerande plastunderlagsmatta) 1,5 12 – 15 1

Corkment (korkunderlag) 2,0 14 1

Forbo Quickfit-Forbo foam 11 23

Akustikpapp (korkfilt) 2,2 17

Tarkett Elafono 2,0 14 2

Tarkomfort Premium (underlagsmatta för LVT) 1,0 19 3

Tarkomfort Premium (underlagsmatta för LVT 1,0 18 4

1

Tillsammans med minst 2 mm kompakt ytskikt

2

Tillsammans med minst 2 mm linoleumytskikt

3

Tillsammans med iD Inspiration Click

4

Tillsammans med Starfloor Click

10 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


NYHET

2015

Revinylution!

Vi har skapat den nya generationens vinylgolv. Med ett nytt ytskikt ökar det naturliga intrycket både i

utseende och känsla. En ny tillverkningsprocess och nya klickfogar har förbättrat stabiliteten och gjort

golvet snabbare och enklare att lägga. Och den varma, bekväma och mjuka känslan överträffar allt du

känner igen från andra vinylgolv.

» 24 dekorer i två kvalitetsnivåer

» 30% snabbare läggning med PerfectFold TM V

» Nytt slitlager som skyddar mot fläckar och repor, TitanV TM

» Formstabilast på marknaden

» Tillverkas i vår vinylfabrik i Belgien

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 11


NY LJUDSTANDARD

FÖR BOSTÄDER

› FÖR BULLER UTOM-

HUS, från till exempel

trafik, har acceptansen

ökats, så att det ska

bli lättare att bygga

smålägenheter i bland

annat storstadsmiljö.

En ny utgåva av ljudklassningsstandarden för bostäder, SS 25267:2015,

kom i våras och den innehåller fl era uppdateringar. Den viktigaste är

att standarden har anpassats till att Boverkets Byggregler, BBR, har

sina ljudkrav direkt i sin text istället för att hänvisa till ljudklass C,

och till att Boverket i samband med den förändringen har bytt de

termer som kraven redovisas i. Ljudklass C innebär numera att uppfylla

myndigheternas aktuella allmänna råd om skydd mot buller.

Utöver anpassningen till ändringarna i BBR har den nya utgåvan

framförallt gjorts tydligare, men följande ändringar kan vara värda

att lyfta fram: nya beteckningar används, luft- och stegljudskrav från

trapphus differentieras och det är nu krav på lågfrekvent ljud även

i vardagsrum.

Relativt den tidigare utgåvan har kraven generellt varken skärpts

eller mildrats, men ändrats så att det i vissa fall blir ett skärpt krav

och i vissa fall ett mildrat.

› TEXT:

Bo Gärdhagen,

Gärdhagen Akustik AB

Sedan 1996 har vi i Sverige haft en

ljudklassningsstandard för bostäder.

Den andra utgåvan kom redan efter

två år med mindre, men nödvändiga,

justeringar. År 2004 kom så den förra

utgåvan av ljudklassningsstandarden

ut, med ganska stora förändringar

och där varje ljudklass fick ett eget

uppslag med alla ljudegenskaperna

sammanställda i tabeller för just den

ljudklassen. En väldigt viktig förändring

som kom då var de så kallade

begränsnings reglerna för ljudisoleringen

– vilket i praktiken innebar

att man bytte från reduktionstal till

ljudnivåskillnad.

LJUDKLASS C

LIKA MED BBR

Genom att ljudklass C tidigare varit

lika med Boverkets Byggregler, BBR,

och i många fall likställts med dessa,

behövdes en effektiv koppling mellan

ljudklass C och BBR. Lösningen blev

att man för att uppfylla ljudklass C

ska uppfylla gällande myndighetskrav:

dels allmänt råd om bullerskydd

i bostäder i BBR och dels Folkhälsomyndighetens

allmänna råd om ljudnivåer

inomhus i bostäder, FoHMFS

2014:13.

› FORTSÄTTNING på sid 14

12 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


Uniplan ECO TDR

”När du vill att det ska gå lite snabbare”

Levereras i 20 kg säck

• Självutjämnande,

fiberarmerad spackelmassa

• Beläggningsklar med täta

- skikt efter 4-6 timmar

• Hög tryckhållfasthet

• Dammreducerad

• Snabbhärdande

PLUS

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 13


› FORTSÄTTNING från sid 12: Ny ljudstandard för bostäder

enkla och billiga åtgärder slipper

man dessa problem.

STEGLJUDSNIVÅ

NER TLL 20 HZ

I standardens enda bilaga redovisas

underlag för att ställa krav på och

verifiera stegljudsnivå ner till 20 Hz,

L nT,w,20

, vilket forskningsprojektet Aku-

Lite har visat är viktigt för att få en

relevant korrelation mellan uppmätt

stegljudsnivå och upplevelsen av stegljud

i byggnader med lätta bjälklag.

Genom att lägga en definition av

detta mått som en informativ bilaga

och en rekommendation i en not till

tabellen med krav på stegljudsnivå,

ger man nu möjlighet att på bred

front samla in information om hur

väl måttet L nT,w,20

fungerar i praktiken.

De byggherrar som vill säkra sin

byggnad mot besvärande lågfrekvent

stegljud får ett effektivt verktyg, även

i totalentreprenader som inte är styrda

avseende stomsystem.

› KRAVET PÅ LJUD-

ISOLERING FRÅN

TRAPPHUS differentieras

beroende på hur

stor risken för ljudstörning

är. Vid hissen

på entré planet till ett

höghus är ljudstörningen

inte tillfällig

och det krävs bättre

ljudisolering för både

luftljud och stegljud

än vid avskilda hisshallar

högre upp i

huset. I lägre hus där

trappan är kopplad till

trapphusets våningsplan

föreligger ett

mellanläge.

NYA BEGREPP

Luftljudsisolering har fått en ny storhet,

lika med i BBR: D nT,w,50

. Det

tekniska skiftet gjordes i huvudsak

redan i och med förra utgåvan av

standarden 2004, och nu är ändringen

en ny beteckning och att

siffer värdet för luftljudsisoleringen

sänks med en decibel.

För stegljud görs motsvarande

för ändring, också lika med i BBR:

L nT,w,50

som ett förkortat skrivsätt av

det högsta värdet av L’ nT,w

och L’ nT,w

+ C 1,50-2500

. En teknisk konsekvens av

detta skifte är dock att stegljudskravet

till små sovrum med bärande

väggar i hus med lätta bjälklag skärps

med cirka två decibel. Detta motsvarar

den upplevda ljud störningen.

För lågfrekventa stegljud finns

nu möjlighet att ställa krav i L nT,w,20

,

men mer om det senare i artikeln.

LJUD FRÅN TRAPPHUS

OCH KORRIDOR

Kraven på ljudisolering från trapphus,

korridorer och loftgångar har

differentierats, så att kraven för ljudklass

B motsvarar dem som gäller enligt

BBR i tysta lägen, och det har

istället införts hårdare krav där det är

mer gångtrafik, exempelvis i entréplan

i höga hus.

LJUDNIVÅ FRÅN

KYL- OCH FRYS

Ljudnivå från kyl- och frysskåp ska

nu normalt verifieras med beräkning

baserat på den deklarerade ljudeffekts

nivå som ingår i produkternas

CE-märkning. Det gör det enkelt

vid projektering och verifiering,

samtidigt finns möjlighet till mätningar

om det behövs.

LJUDISOLERING

INOM BOSTAD

I många projekt har man valt att

göra avsteg från krav på ljudisolering

inom bostad i samband med ljudklass

B, bland annat motiverat med

att ljudklassade dörrar inte går att få

i vilket utseende som helst, exempelvis

i samband med tillval. Kravet på

ljudisolering för vägg med dörr

inom bostad har därför blivit en rekommendation

för ljudklass B. Det

har istället tillkommit krav på ljudisolering

för väggar utan dörr för att

undvika ”pappväggar” mellan sovrum,

eller att ventilationskanalerna

utgör ”talrör” mellan rummen. Med

KRAV OCH UNDANTAG

I TABELLER

Alla krav ligger nu så gott som möjligt

inlagda i, eller i direkt anslutning

till, tabellerna. Det finns detaljer

i den övriga texten som medger

vissa lättnader, men så länge man

följer det som står i tabellerna med

noter, eller direkt hänvisat från en

tabellnot, så uppfyller man kraven. I

den förra utgåvan fanns vissa definitionstexter

som implicit innebar

skärpningar av vissa krav och då inte

alla läser hela textmassan kunde det

hända att man missade faktiska

krav.

INTE HANDBOK

Den förra utgåvan av standarden

hade ett stort antal bilagor och texter

som var av handbokskaraktär. I den

nya utgåvan finns dessa delar inte

längre kvar. Boverket är på gång att

uppdatera sin handbok Bullerskydd i

bostäder och lokaler, och där samlas

en stor del av de praktiska råd, tabeller

etcetera som tidigare fanns inne i

standarden. Boverkets handbok är

fritt tillgänglig. ■

14 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


GBR-STANDARD

VINNER MARK

Golvbranschens branschstandard för hur man bestämmer relativ

fuktighet (RF) i normaltorkande golvavjämning finns sedan tidigare

med i AMA Hus. Nytt är att i senaste upplagan, AMA Hus 14, även

finns en hänvisning till GBR Branschstandard Bestämning av golvavjämnings

ytdraghållfasthet och vidhäftning till underlag.

› TEXT:

Jenny Arnoldsson

Metoden som det nu hänvisas till i

nya AMA Hus är utvecklad av Golvbranschen,

GBR, genom Golvbranschens

arbetsgrupp för golvavjämning.

Gruppen förkortas GAGG och

representerar Sveriges ledande leverantörer

av golvavjämning.

ning till underlaget och är anpassad

för provning i fält. Standarden underlättar

kvalitetssäkring eftersom mätningarna

säkerställer funktionen hos

avjämningsmassor och deras samverkan

med underlag och ytbeläggning.

MISSFÖRSTÅND UNDVIKS

GAGGs ordförande Anders Anderberg

tycker att det är glädjande att

GAGGs gemensamma arbete ger

resultat:

– Att branschstandarden nu finns i

AMA Hus skapar enhetlighet. Marknadens

aktörer förstår varandra bättre

vilket betyder att många missförstånd

kan undvikas.

Företagen inom GAGG har

märkt av en ökad efterfrågan på mätmetoden

och den verkar uppskattad

på marknaden.

Standarden i sin helhet finns tillgänglig

på golvbranschen.se. ■

GAGG

YTDRAGHÅLLFASTHET

OCH VIDHÄFTNING

Branschstandarden omfattar en metod

för bestämning av golvavjämnings

ytdraghållfasthet och vidhäft-

Golvavjämningsgruppen

inom Golvbranschen,

som samverkat

för att ta fram

standarden, består av

representanter för

landets ledande leverantörer

av golvavjämning:

Ardex

Bostik

Combimix

Finja

Kiilto

Sika (Schönox)

Sto

TM Progress

Weber

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 15


NU BLIR DET KRAV

PÅ PERSONALLIGGARE

› DEN 4 DECEMBER 2014

röstades lagen som

innebär att personalliggare

ska införas

i byggbranschen

igenom i riksdagen.

Vid årsskiftet blir det obligatoriskt med personalliggare på byggarbetsplatser.

Alla som arbetar på en byggarbetsplats måste vara

registrerade i liggaren och Skatteverket ska komma på oanmälda

besök och kontrollera att registreringen stämmer med dem som

befinner sig på byggarbetsplatsen.

› TEXT:

Elisabeth Sedig

Den 1 januari 2016 träder lagen ikraft om att det ska föras

personalliggare på byggarbetsplatser. Motsvarande krav

har tidigare funnits för restauranger, frisörer och tvätterier.

Och nu alltså även för byggbranschen, fast med

skillnaden att här måste personalliggarna vara elektroniska.

SKA MOTVERKA SVARTARBETE

I personalliggaren ska finnas uppgifter om

• vilka näringsidkare som deltar i verksamheten på byggarbetsplatsen,

• vilka personer som arbetar där och

• vid vilken tidpunkt de personerna börjat och slutat sitt

arbete varje dag.

Skatteverket ska sedan kunna komma ut på oanmäld

kontroll och se till att alla som befinner sig i arbete på

byggarbetsplatsen också är registrerade i personalliggaren.

Därför måste alltid personalliggaren vara tillgänglig för

Skatteverket när de eventuellt dyker upp. Syftet är att

motverka svartarbete och Sveriges Byggindustrier, BI, är

mycket positiva till den nya lagen:

– Att Skatteverket nu får muskler att göra oanmälda

kontrollbesök ute i verkligheten kommer att ha en avskräckande

effekt genom att risken för upptäckt blir påtaglig

för de oseriösa aktörerna. Lampan har tänts och

det svarta mörker de tidigare har kunnat gömma sig i har

förbytts i vitt ljus och synlighet, säger BIs utvecklingschef

Peter Löfgren.

BYGGHERREN SKA

ORDNA MED PERSONALLIGGARE

Det är byggherrens ansvar att se till att det finns en personalliggare,

och att tillhandahålla en sådan åt entreprenörerna.

Det kan till exempel innebära att byggherren

monterar upp elektroniska läsare där de som arbetar på

byggarbetsplatsen kan registrera sig, eller distribuerar en

mobilapp med samma funktion.

Byggherren kan emellertid lämna det ansvaret vidare

till sin huvudentreprenör, men inte längre ner i entreprenörskedjan

än så.

Det finns också ett par undantag, då personalliggare

inte behöver finnas. Det ena är när projektet totalt ligger

under fyra prisbasbelopp, vilket för närvarande innebär

178000 kronor, och det andra när det gäller konsu-

16 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


mentjobb, det vill säga när byggherren är en privatperson

som bygger för egen räkning.

GOLVENTREPRENÖREN FÅR BETALA OM

GOLVLÄGGARNA INTE REGISTRERAR SIG

Det är alltså byggherrens ansvar att se till att det finns en

personalliggare att registrera sig i. Det ska varje person

som arbetar på byggarbetsplatsen göra, vid arbetspassets

början och slut. Fast de som bara levererar och lossar

mate rial behöver inte registrera sig.

När Skatteverket kommer ut på kontroll kan de begära

att den som arbetar på bygget eller antas göra det ska

legitimera sig och de har även rätt att fråga om anställningsförhållanden.

De lämnade uppgifterna kontrolleras

sedan mot dagens aktuella uppgifter i personalliggaren,

som ska vara direkt tillgänglig för Skatteverket vid besöket.

I och med att byggherren ska kunna visa upp den

samlade personalliggaren för Skatteverket så måste byggherren

ha direktansluten elektronisk tillgång till uppgifterna

i de olika underpersonalliggare som förs på byggarbetsplatsen.

Det är alltså inte först när byggherren

begär det han ska få tillgång till de olika personalliggarna.

Om Skatteverket när man gör en kontroll upptäcker

att allt inte fungerar som det ska, kan man ta ut ”kontrollavgifter”.

För golventreprenören innebär det att han

får betala 2000 kronor för varje person i hans personal

som befinner sig på byggarbetsplatsen utan att vara registrerad.

Samt 10000 kronor om delliggaren är bristfällig

eller inte bevarats enligt reglerna.

› FORTSÄTTNING på sid 18

ANNONS

08-556 315 50

ardex.se

ARDEX - Sätter fart på bygget!

• Färre arbetsmoment

• Snabbast

• Färdig yta direkt

www.ardex.se

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 17

ARDEX AB, Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM. 08-556 315 50


ANNONS

› FORTSÄTTNING från

sid 17:

Nu blir det krav på

personall iggare

MÅSTE SPARAS I TVÅ ÅR

För att Skatteverket ska kunna hålla ordning på alla

byggarbetsplatser införs med den nya lagen också ett

krav på byggherrar att anmäla alla nya byggarbetsplatser

till Skatteverket.

Skatteverket kräver att personalliggaren ska sparas i

två år efter räkenskapsåret. Och för det har även golventreprenören

ansvar att se till att det görs, för sin ”delliggare”.

Vem som sparar informationen lägger sig inte

Skatteverket i, bara det görs av någon.

Syftet är som sagt att motverka svartarbete. Som en

jämförelse kan nämnas att året efter att motsvarande regler

infördes i restaurangbranschen ökade de redovisade

lön erna med en miljard kronor vilket motsvarar 4 000

nya ”vita” heltidsjobb.

– Det blir mycket kontroller, säger Conny Svensson,

projektledare på Skatteverket. Vi har stora förväntningar

på oss att vara synliga.

Regelverket för personalliggare inom byggbranschen

finns i Skatteförfarandelagen, 2011:1244, Skatteförfarandeförordningen

, 2011:1261, samt i Skatteverkets föreskrifter

SKVFA 2015:6 och SKVFS 2015:7. ■

› EXEMPEL FRÅN

SKATTEVERKET

på hur en personalliggare

kan se ut

Tidpunkt

(ÅÅÅÅ:MM:DD:

TT:MM:SS)

Identifikationsnummer

byggarbetsplats

Namn


Närings

-idkare

Personnr/

Samordnnr/

Orgnr/

annat nr

Namn

person

Personnr/

samordnnr/

annat nr

Arbetspass

påbörjas

(ÅÅÅÅ:MM:DD:

TT:MM:SS)

Arbetspass

avslutas

(ÅÅÅÅ:MM:DD:

TT:MM:SS)

2016:06:01:

15:00:00

xxxxxxxxxxxxx Y AB ÅÅMMDD-XXXX AAAAAA ÅÅMMDD-XXXX 2016:06:01:

08:00:00

xxxxxxxxxxxxx Y AB ÅÅMMDD-XXXX BBBBBB ÅÅMMDD-XXXX 2016:06:01:

08:00:00

xxxxxxxxxxxxx Y AB ÅÅMMDD-XXXX CCCCCC ÅÅMMDD-XXXX 2016:06:01:

08:01:00

xxxxxxxxxxxxx Y AB ÅÅMMDD-XXXX DDDDDD ÅÅMMDD-XXXX 2016:06:01:

08:01:00

xxxxxxxxxxxxx Y AB ÅÅMMDD-XXXX EEEEEE ÅÅMMDD-XXXX 2016:06:01:

08:02:00

xxxxxxxxxxxxx Y AB ÅÅMMDD-XXXX FFFFFF ÅÅMMDD-XXXX 2016:06:01:

08:02:00

xxxxxxxxxxxxx Y AB ÅÅMMDD-XXXX GGGGG ÅÅMMDD-XXXX 2016:06:01:

08:02:00

2016:06:01:

15:20:00

2016:06:01:

15:30:00

18 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


GÖTEBORGSOPERANS

PARKETT RENOVERAD

Göteborgsoperans massiva körsbärsgolv är utsatt för hårt slitage.

Nu har det fräschats upp rejält och fått ett skyddande skikt av lack

som UV-härdats på plats.

Operan i Göteborg är en imponerande

fastighet. Som besökare upplever

man huset som stort och luftigt,

men då ska man veta att publiken rör

sig på en yta av ”bara” 2 500 kvadratmeter.

Mer än tio gånger så stor yta

används för scen, scen bygge, repetitionslokaler,

förrådslokaler, sminkloger

och allt annat som hör till den

praktiska och konstnärliga verksamheten,

som vi inte ser.

BLÖTA VINTRAR OCH

OTILLRÄCKLIG ENTRÉZON

Till publikens ytor hör en vacker

entré, garderobsytor, foajéer och en

elegant restaurang med utsikt över

Göta älv och hamnen. Operapubliken

väntar sig att lokalerna ska vara

praktiska, men också att de håller en

stil som förknippas med opera.

Göteborgsoperans entré, foajé

och restaurang har ett vackert golv av

massivt körsbärsplank. Parkettgolvet

har fått känna på många blöta vintrar

med skydd av en entrézon som är

mer arkitektoniskt än vardagspraktiskt

utformad.

Efter många års slitage har golven

under sommaren 2015 fått en

renoverande underhållsoljning. Dock

har man för att behålla golvens karaktär

valt att inte slipa bort alla spår av

använd ning. De ska ge ett intryck av

vackert slitna golv i god kondition.

Hela golvytan har behandlats med

tvåkomponentsoljan Sprint Titan 2-K

från Duri.

UNDERHÅLLSOLJA PLUS

UV-HÄRDAD TOPPLACK

Restaurangdelen, där slitaget är kraftigt

och där flera dörrar leder direkt

till en utomhusaltan mot älven, utsätts

för hårdare slitage än rena kommunikationsytor.

Här har man valt

att förstärka underhållsoljningen på

ett nytt sätt. Första olje skiktet med

Sprint Titan har kompletteras med

ett skikt av Compo Titan.

För att ge extra styrka åt ytan

har man dessutom lagt två skikt av

UV-härdad golvlack UV Elite på

toppen. Resultatet har blivit ett golv

med ett utseende som ett oljat körsbärsparkettgolv

med en jämn halvmatt

lyster. Med den UV-härdade

topplacke ringen kan man räkna med

mycket bra motståndskraft mot restaurangmiljön

och vädrets makter i

Göteborg.

Underhållsarbetet har utförts av

Golvvårdskonsulten, där Dan Holmgren

lett arbetet. Beställa ren Arne

Sahlstedt, som förvaltar fastigheten,

kommer att utvärdera resultatet av

den nya renoveringstekniken med

tvåkomponentsolja och UV-härdad

lack. Vi andra får följa föreställningen

från parkett. ■

› OVAN:

RESTAURANGEN

på Göteborgsoperan

med sitt massiva golv

av körsbärsplank, som

nu renoverats med

målsättningen att det

ska ge intryck av ett

vackert slitet golv i

god kondition.

› TEXT:

Magnus Rönnmark

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 19


› ÅTERVUNNEN PLAST,

från till exempel PETflaskor,

kommer i ännu

högre grad än idag att

användas för golv.

Många vill undvika plast och istället välja naturmaterial.

Men plaster finns i nästan alla golv,

på något sätt. Även i dem som upp fattas som

natur material.

DET ÄR PLAST I NÄSTAN

› TEXT:

Magnus Rönnmark

"Egentligen

är gummi

en härd plast

med bra

flexibilitet."

Med ytterst få undantag bygger alla

våra golv på plastteknik. Vi kan börja

med undantagen.

PLAST I BÅDE TRÄ- OCH

TEXTILGOLV

För löslagd oljad parkett på lumppapp

används ingen plast. Sten eller

keramik satt i cementbruk har heller

inte plast i sig, men används ofta

i våtrum. Då måste man använda

plast i fuktspärrar, och alla bruk för

fix och fog är heller inte fria från polymera

tillsatser. Ull- och bomullsmattor

kan vara fria från plast, men

om det är så beror på vad som finns i

stödväv och backing.

Vad är polyamid om inte plast?

Nylon är plast som man kan göra

bra fibrer av och det finnas fler plaster

som kan bli till lugg i textil golv.

Bärare av poly propen är också plast.

De flesta textilgolv är egentligen lurviga

plastgolv.

Materialfamiljen gummi fick

sitt namn så tidigt att vi inte brukar

kalla dem plaster. Gummi är liksom

plast erna ett polymermaterial som är

något mer flexibelt än andra. Egentligen

är gummi en härdplast med

bra flexibilitet, men dit skulle också

många polyuretanplaster kunna räknas.

Gummi är alltså en seg plast

med eget namn.

LINOLEUM OCH LAMINAT

ÄR PLASTGOLV

Linoleum är en polymer tillverkad av

fleromättade oljor, som kan förnätas

till en slags plast. Eftersom lino leum

uppfanns långt före de moderna

plast erna har materialet fått sitt eget

namn, men det är tekniskt sett en

härdplast. Om lino leum hade uppfunnits

i dag hade det kallats en revolutionerande

ny bioplast.

Visst innehåller golvet kork.

Men under korken ligger ett skikt av

mjuk gjord PVC och det transparenta

slitskiktet som gör korkgolvet slitstarkt

och lättstädat – det består av

mjukgjord PVC. Ändå har många

valt detta golv för att de absolut inte

vill ha plast i huset.

Melamin är en härdplast med

många användningsområden. Den

finns i köket som skålar och bunkar.

När melaminplast används för golv

blir det märkligt nog inte något plastgolv.

Vi kallar det laminat eftersom

det är uppbyggt av flera skikt. Men

det är många plastgolv också.

MER PLAST

Lim är på sätt och vis plast. Akustikunderlägg

är oftast plastskum av

polyuretan eller polyolefiner. Lackering

av trägolv och polishbehandling

innebär att polymerteknik liknande

plastteknik kommer till användning.

Tätskikt under keramik är plast. Golvtekniken

välkomnar plast i många

former.

Men när vi till vardags talar om

plastgolv menar vi något annat. Här

följer en genomgång av de plaster vi

idag använder i de sammanhangen.

Golven av PVAc, polyvinylacetat,

kom tidigt och de blir kvar länge.

Kvarts vinylplattorna med högt innehåll

av kvarts och kalksten är nästan

outslitliga. Sådana plattor från 1950-

talet ligger ännu på Bromma fl ygplats.

Poly vinylacetat är samma plast

20 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


ALLA GOLV!

som användes i grammofonskivor.

Den är lättsmält och lättbearbetad

även med mycket stora mängder

fyll medel. Mest sand, litet plast och

ännu mindre ftalatmjukgörare.

PVC HAR MÅNGA

FÖRDELAR

Polyvinylklorid, PVC, är den viktigaste

plastfamiljen inom golvtekniken.

PVC är, ekonomiskt och tekniskt

sett, överlägset den viktigaste plasten

i sammanhanget.

Ekonomiskt har den fördelen

att polymeren till mer än hälften består

av klor, som finns i överflöd i

form av salt, och att man dessutom

får två värdefulla biprodukter –

natron lut och vätgas. Att PVC till

mer än hälften består av klor är inte

bara sparsamt med tanke på oljeförbrukningen.

Det bidrar också till

bra säker het mot brand utan tillsats

av flamskyddsmedel.

För tillverkning och användning

av golvbeläggningar, har PVC fördelen

att egenskaperna kan varieras

inom vida gränser. Det gör man med

hjälp av tillsatser som mjukgörare,

färgämnen och armering. Det finns

flera olika tillverkningsprocesser för

PVC-golv. Bestrykning, valsning och

pressning är vanligt. I många sammanhang

används PVC i form av

skum.

En viktig fördel med PVC-plast

är också att den inte har en bestämd

smältpunkt. När man värmer PVCgolv

blir de gradvis mjukare och mer

form bara. För en golvläggare som ska

anpassa golvbeläggningen i till exempel

ett våtrum med uppvik är det

därför lätt att arbeta med PVC. Det

beror på att plasten inte är kristallin.

På det sättet liknar den glas och kan

liksom glas vara helt genomskinlig.

Det kan inte plaster med hög kristallbildning.

Miljömässigt har inte PVCplasten

det bästa ryktet. Det beror

inte på att den skulle ha givit stora

problem för miljö eller hälsa utan på

en utspridd folklig misstro mot klor.

Likaså finns en utbredd upp fattning

att många tillsatser till PVC- plast

skulle ge problem. Den misstron

motsvaras alls inte av någon på visad

skade bild under de decennier då

PVC-golv använts.

GOLV AV

"ICKE-PVC-PLASTER"

Polyolefiner är ett samlingsnamn

för plaster som i typfallet består av

polyeten, polypropen och poly buten

i blandning. Det är kända plaster från

många andra områden, allt ifrån

sladdar, förpackningar, vattenledningar

och mycket annat i vår omgivning.

För golv introducerades de

först med argumentet att vara ”icke-

PVC”.

Någon omedelbar framgång

fick inte polyolefingolven, delvis beroende

på att de är svårare att arbeta

med än motsvarande PVC-golv.

Polyolefinplast är styvare och fäster

inte lika bra i vanligt lim. Den styvare

plasten ställer också större krav på

spackelskiktets styrka. Polyolefinplaster

har ett ganska snävt temperaturspann

mellan hårt material och

flytande material. Detta upplevs som

svårt vid krävande golvläggning som

"Att PVC

till mer än

hälften består

av klor är inte

bara sparsamt

med tanke på

oljeförbrukningen,

det

bidrar också

till bra säkerhet

mot brand

utan tillsats

av flam skyddsmedel."

› FORTSÄTTNING

på sid 22

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | 21


ANNONS

› FORTSÄTTNING från sid 21: Det är plast i alla golv!

"Utvecklingen

av nya plaster

och plasttillsatser

har inte

stannat av.

Därför ska

vi inte bli förvånade

över

att få fler

plaster, även

för golv."

till exempel i våtrum. Sannolikt är

det sådana användningstekniska

nack delar som gör att polyolefingolv

inte är stora på marknaden trots att

de är fria från klor och mjukgörare.

Jonomerplast är en akrylatmodifierad

polyolefin, förnätad med

zink joner. Denna plast har använts

till förpackningsfilm under nam net

Surlyn, men den kan användas även

till golv. Då kan den kallas Enomer

och presenteras som ett PVC-fritt

och mjukgörarfritt golv alternativ.

Golven har ofta högt innehåll av fyllmedel

och är fria från mjukgörare,

vilket gör att de inte blir lika flexibla

som traditionella plastgolv, men de

är klart godkända för användning i

våtrum.

INTE BARA FLASKOR

Av polyesterplast kan man göra fibrer

och förpackningar, så varför inte

också golv? Det finns golv av plast

baserad på PET, som vi annars förknippar

med flaskor i livsmedelsbutiken.

Bokstäverna PET står för

det vackra namnet Poly Etylenglykol-

Tereftalat. Jaså, är det ftalat i flaskorna

och golven? Ja, det är det på

sätt och vis. En släkting till ftalaterna

är tereftalaterna som kan reagera med

glykol till PET.

Tereftalater är vanliga ersättare

för ftalater, när man inte trivs med

namnet ftalat. Golvplattor av polyester

har använts med framgång för

golv när man haft höga krav på att

rökgaserna vid brand inte ska innehålla

saltsyra. Polyesterplasterna är

slitstarka och fläcktåliga. De passar

bra ihop med dekortryck, infärgning

och limning. De är ganska styva och

de får hellre bli plattor än golv på

rulle.

VI KOMMER ATT FÅ SE NYA

PLASTER I GOLV

Världen är full av intressanta plastmaterial,

men alla blir inte till golv.

Många är alldeles för dyra. Andra är

svåra att arbeta med eftersom de är

styva, svårlimmade och svåra att foga.

Ytterligare andra är olämpliga av

miljöskäl eller farliga vid brand.

Kemist erna i plastindustrin har under

åren visat sig vara oerhört kreativa.

Utvecklingen av nya plaster och

plasttillsatser har inte stannat av.

Därför ska vi inte bli förvånade över

att få fler plaster även för golv. Vi

kan också räkna med att återvunnen

plast från andra användningsområden

i ännu högre grad än i dag kommer

att användas till golv.

Golvbranschen brukar inte alltid

betraktas som den mest innovativa,

men när det gäller plastanvändning

är vi långt framme. Hela plasttekniken,

inte minst när det gäller

golv, visar klart att framtiden redan

har börjat. ■

22 | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


UNIKA LÖSNINGAR

FÖR UNIKA RUM ...

NOTERAT

... är Kasthalls motto när man nu introducerar sin linje med infärgade trägolv.

På en presskonferens nyligen visades de nya produkterna upp för en intresserad

presskår.

– Kasthall arbetar med både

texilgolv och trägolv och i båda

fallen är målet detsamma, säger

marknadschef Sara Althini.

Att med kunskap och tradition

skapa unika lösningar för unika

rum. Trenden med tryckta och

avancerade mönster på textila

golv har vuxit sig allt starkare.

Att vidareutveckla och expandera

konceptet till att även gälla

för vår andra huvudprodukt,

infärgade trägolv, är ett spännande

– och naturligt – steg.

Därför har vi utvecklat en oljebaserad

färgkollektion tillsammans

med vår samarbetspartner

Saicos. Allt för att ytterligare

hjälpa kunden.

Tolv specialframtagna

kulörer

Kollektionen är nu tillgänglig

för projekt och består av tolv

neutrala färger, vilka sedan

kan kompletteras med starka

kulörer efter kundens behov.

– Vi är glada att vi kunnat

utvidga vårt samarbete med

Kasthall, säger Saicos Sverigeansvarige

Per Rickard. Dessa

tolv kulörer är unika för Kasthall

och säljs inte till någon annan.

Systemet med infärgning har vi

testat under flera år med bra

resultat – som exempel kan

nämnas Emporia-varuhuset

i Malmö. Vi vet att det fungerar

och att det fungerar bra.

Licensiering

för infärgning?

– Det är inte bara stora ytor

som kan färgas in, påpekar

Per. Det går också att göra

olika mönster där man rollar

på färgen med hjälp av schabloner

och sedan förseglar den.

Metoden förutsätter dock att

entreprenören har kunskap om

hur det ska gå till och vi kommer

under hösten att satsa

på utbildning för entreprenörssidan.

Eventuellt kommer vi

även att införa någon form av

licensiering för dem som ska

handskas med produkterna. Allt

för att kunna garantera beställaren

ett bra slutresultat. ■

Sara Althini, Kasthall, och Per Rickard, Saicos, står ovanpå sitt nya samarbetsprojekt – infärgad parkett,

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 23


NOTERAT

Jobbar du med golvprojekt

för offentlig miljö?

Vi har samlat alla Duris produkter som är framtagna för att klara av offentlig

miljö med dess krav på funktion, hållbarhet och design i egen katalog.

I katalogen finner du bland annat:

Entrémattor 3M


Golvlister Contract


Trappnosar Gradus

Golvlack UVElite -


Katalogen visar även övrigt sortiment som vänder sig till offentlig miljö samt tips

om hur en väl fungerande entrézon skall byggas upp.

Kontakta din Durisäljare eller någon på vårt innesälj för ditt egna exemplar.

Du hittar alla kontaktuppgifter på www.duri.se

Välkommen till vår projektvärld!

ANNONS

KOMPAKTA CIRKELSÅGAR

Bosch lanserar nu två små

kompakta handhållna cirkelsågar,

GKS 55+ G Professional

och GKS 55+ GCE Professional.

Fördelen med de nya sågarna

ska förutom deras format och

starka motorer vara att de kan

skära 15 procent djupare snitt

än motsvarande system med

samma klinga samt att de går

att kombinera med Bosch styrskenssystem.

Det som möjliggör de djupare

snitten är växelhusgeometrin,

närmare bestämt storleken och

placeringen av spindeln. Växelhusspindeln

är mindre än hos

traditionella system och den

andra spindeln är placerad ovanpå

och förskjuten till vänster.

Den är således aldrig inne i den

skärande axeln, vilket möjliggör

djupare snitt.

Sågarna kan användas tillsammans

med Bosch styrskens

system FSN Professional

men sågarnas bottenplattor är

även utrustade med frästa spår

som gör maskinerna kompatibla

med styrskenor från andra tillverkare.

Bosch egna skenor

finns med 800 – 3 100 millimeter

långa skenor och systemet

innefattar även vinkelanslag,

skruvtvingar och fästelement

som gör det möjligt att kombinera

flera styrskenor. De två

sågarnas rotationspunkter är

designade så att klingans position

är identisk vid snitt i 45 och

i 90 graders vinkel, dessa snitt

kan därför göras med samma

styrskenssystem.

Båda modellerna har ett

skärdjup på upp till 63 millimeter

och väger 3,8 kilo. GKS

55+ G Professional har en

motor styrka på 1200 watt.

GKS 55+ GCE Professional

har en något starkare motor på

1 350 watt samt ger möjlighet

att välja mellan sex olika hastigheter.

Det medför att modellen

kan hålla kontinuerlig hastighet

även vid djupa snitt i hårda

mate rial och passar för en

mängd olika material som trä,

mjukare metall eller värmekänsliga

plaster. Båda modellerna

har en integrerad bromsfunktion

som gör att sågklingan

stannar på några få sekunder

då maskinen stängs av, för att

skydda både användare och

material. ■

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


NYA PRODUKTER TILL TRÄGOLV

NOTERAT

Bona lanserar nu ett antal

nyheter och tillbehör för trägolv.

Här finns den nya slipmaskinen

Bona Belt HD 2.2,

hjälpmedlen Bona Prime Gel

och Bona Cleaning Wipes samt

en praktisk förvaringslåda till

kantslipen Bona Combi Edge.

Bona Belt HD 2.2 är enligt

tillverkaren en exakt, kraftfull

och effektiv slipmaskin för trägolv.

Den har ett unikt system

med en remskiva, två hastigheter

på valsen och steglös

juste ring av valstrycket för

optimal slipkvalitet oavsett träslag.

Tung vals med stor diameter

ger maximal kontakt

med slipmaterialet för att få en

effektiv slipning. Maskinen

delas enkelt i tre delar och går

snabbt att montera ihop igen.

Motorn är på 2,2 kW och körs

på en vanlig säkring.

Bona Cleaning Wipes är våtservetter

för snabb och effektiv

borttagning av smuts från

händer och verktyg utan att

använda tvål eller vatten. Våtservetterna

har två olika sidor.

En mjuk för rengöring av ömtåliga

ytor och en grövre, lätt

slipande sida för effektivare

och intensivare rengöring.

Användningsområdet är brett

och våtservetten kan avlägsna

många olika fläckar som till

exem pel olja, lim, färg och fett.

Bona Gel är en snabbtorkande,

högviskös primer speciellt

anpassad för applicering

med stålspackel. Den kan användas

på både obehandlat trä

och mellan olika lacklager. Vid

användning på obehandlat trä

torkar den snabbt och skapar

i princip ingen träresning. Vanligtvis

krävs heller ingen efterföljande

slipning. Mellan lacklagren

kan Bona Gel användas

för att minska sliprepor och

fylla små ojämnheter för en

perfekt finish. Den finns i förpackningar

om fem liter.

Till kantslipen Bona Combi-

Edge finns nu en praktisk förvarings-

och transportlåda

framtagen. I lådan ryms förutom

maskinen – med kort och

lång arm – även slippapper, förlängningssladd

och lite verktyg.


Den nya slipmaskinen Bona Belt HD 2.2.

Praktisk förvaringslåda till kantslipen Bona

Combi Edge.

Ny snabbtorkande primer: Bona Prime Gel.

NY TÄCKFILT

KGC Verktyg & Maskiner lanserar

en mjuk och smidig täckfilt

av återvunnen textil med plastad

undersida. Textilen suger

upp visst vattenspill vilket

elimi nerar halkrisk.

Filten har hög följsamhet när

den läggs på golv med fall och

andra ojämna underlag och kan

även användas för täckning av

trappor. Den ligger stadigt utan

att tejpas fast och kan återanvändas

flera gånger. For matet

är 1 x 10 meter. ■

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT

PERGO LANSERAR KLICKVINYL I TVÅ KVALITETER

Det är ett helt nytt sortiment av

LVT-produkter – premiärvisat

på Domotex i januari – som Pergo

nu lanserar under hösten.

Kollektionen består av 24 dekorer

som är inspirerade av den

naturliga känslan i trä, skiffer

eller rå betong. De finns i två

kvalitetsnivåer, Premium Click

(klass 32) och Optimum Click

(klass 33), alltså totalt 48 blad.

Premium-golven är avsedda för

läggning i bostäder och Optimum

för objektmiljö.

En ny tillverkningsprocess

och nya klickfogar har förbättrat

stabiliteten så att man kan lägga

hela 20 meter på längden utan

dilatationsfog och det finns inga

begränsningar för breddmåtten.

Formaten är 187 x 1 251 millimeter

(Planks) och 320 x 1 300

millimeter (Tiles). Totaltjockleken

är 4,5 millimeter.

Ett nytt starkt klicksystem,

Perfect Fold, har utvecklats

speciellt för dessa vinylgolv.

Den enligt tillverkaren unika

konstruktionen gör det möjligt

att vika och låsa golvet på plats

Pergos nya klickvinyl finns i 24 olika dekorer för både hem- och objektmiljö. Mönstren är inspirerade av den

naturliga känslan i trä, skiffer eller rå betong.

såväl vertikalt som horisontellt.

Det gör golvläggningen enkel,

snabb och hållbar.

Det nya slitlagret Titan V

skyddar mer effektivt än någonsin

mot fläckar och repor och

gör golven lätta att städa. Klickgolven

är konstruerade för att

passa till golvvärme och Pergo

erbjuder i konsumentmiljö en

garanti på 25 år. ■

ANNONS

HÖSTNYHETER PÅ VÄGGEN

PURESTEP

STEGLJUDSISOLERING.

Midbec välkomnar hösten

med två nya tapetkollektioner,

Podium och Valldemossa. Den

första rymmer virvlande löv,

växtlighet och ett antal nästan

enfärgade tapeter. Allt som allt

består den av elva mönster i

olika höstinspirerade färgställningar

med mycket beige, gult,

orange, brunt och lila.

Den andra kollektionen,

Valldemossa, rymmer även

den en del enfärgat men här

samsas dessa tapeter med

enkla och avskalade 20-talsinspirerade

blommor och

ränder. Sammanlagt består

kollek tionen av sex mönster

i olika ljusa pudriga färger med

lite cerise, rött och grått bland

blommorna. ■

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


SPILL FRÅN BILGLAS ERSÄTTER LATEX

NOTERAT

Textilgolvskoncernen Interface

ersätter nu latex i baksidan av

sina textilplattor med återvunnen

polyvinylbutyral, PVB, som

återvinns från spill av laminerat

bilglas. Enligt tillverkaren har

PVB en klimatpåverkan som är

80 procent lägre än den latexbeläggning

som normalt används

inom branschen idag.

– Att återvinna PVB för att

använda som ersättning för

latex i mattillverkning markerar

en tio år lång innovationsresa

för Interface säger Ton van

Keken, Senior Vice President

Operations för Interface.

PVB är ett laminat som

används i bilglas för att förhindra

att glaset spricker. Bilbranschen

har återvunnit denna

typ av glas under en tid men

man har tidigare inte kunnat

återvinna PVB-laminatet.

– Interface Scandinavian

Collec tion är den första mattkollektionen

som producerats

med återvunnet PVB, säger

Ann Charlott Lade, marknadschef

för Interface i Norden. Att

använda mindre latex i tillverkningen

är en viktig milstolpe för

oss.

Tillsammans med nya och

gamla partners, däribland det

danska cleantech-företaget

Shark Solutions, har Interface

investerat tio års forskning för

att utveckla denna nya återvinningsmetod

som gör att PVB

får ett andra liv. Det nya materialet

innebär att Interface

använd ning av återvunna eller

biobaserade råvaror når upp till

66 procent sett till företagets

samtliga produkter. Under de

kommande två åren räknar

Interface med att lansera produkter

som består av upp till

90 procent återvunnet eller biobaserat

material. ■

MER GULDKANT PÅ TILLVARON

Purus serie Limited

Edition som består av

designbrunnar i guld och

högblankt svart har fått

tillökning i form av ännu

en nyans, Rose Gold.

Designbrunn arna i kollektionen

ligger enligt företaget

rätt i tiden då

många väljer att göra

allt personligare badrum

och en stor trend är

kakel, klinker och mosaik

med metallisk lyster.

Enligt Purus kan brunnnarna

ses som en extra

guldkant på tillvaron,

med tanke på färg och

form kanske även bokstavligt.

Precis som

tidig are modeller finns

brunnarna i den nya

kulören både i avlångt

format som på bilden

samt anpassade för att

placeras i hörn. ■

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


NOTERAT

SVARTVITT, OCH GRÅTT

Eco Wallpaper har nu tagit fram

en svartvit kollektion, passande

döpt till Black & White. Den

rymmer dock inte bara svartvitt

utan mönstren rör sig över hela

skalan, från vitaste vitt till mjukt

grått och svartaste svart. Målet

med kollektionen har varit att

erbjuda ett sätt att skapa kontraster

i inredningen.

– Det händer mycket spännande

i mötet mellan ytterligheter,

förklarar ansvarig designer

Ingela Wingborg. Black &

White är en perfekt bas att utgå

från när du vill lyfta fram ditt

personliga uttryck.

I kollektionen ryms en hel del

– enfärgat, grafiskt, växter och

ett gästspel i form av två art

déco-inspirerade mönster i

nytappning av designern

Therese Sennerholt. Allt som

allt består kollektionen av 35

tapeter och fyra digitala motiv

där en del trivs bättre i bakgrunden

och andra kräver mer

uppmärksamhet. ■

EVENTS AV

GOLVINTRESSE

HEM VILLA &

BOSTADSRÄTT

Stockholmsmässan

18– 21 oktober

Stockholm

BOSTADSRÄTTS-

MÄSSAN

Kistamässan

20 – 21 november

Stockholm

DOMOTEX

16 – 19 januari 2016

Hannover

STOCKHOLM

FURNITURE FAIR

Stockholmsmässan

9 – 13 februari 2016

NORDBYGG

Stockholmsmässan

5 – 8 april 2016

ANNONS

LUGNA RUM med

högteknologiskt ljuddämpning

Steg & trumljuds dämpande underlagsmaterial

för Parkett, Laminat, Pvc,

Linoleum, Gummigolv, Klickvinyl etc.

Ring oss för konsultation och vägledning

EFTERLÄNGTAD

GEOMETRISK UPPFÖLJNING

Cole & Son släpper nu Geometric

II, en uppföljare till deras

populära tapetkollektion Geometric

från 2011. Inspirationen

till kollektionen har hämtats

från art déco-arkitektur och

-formgivning världen över.

Resul tatet är genomgående

mycket färg och geometriska

mönster som det är lätt att förlora

blicken i.

Mest uppmärksamhet drar nog

Miami-mönstren som över satt

bebyggelse och grönska till

upprepade mönster, samt

tapeten Cirkus som känns

enkel trots överflöd på färg

och form. Sammanlagt består

kollektionen av elva mönster

framtagna med olika tekniker

som digitaltryck, plantryck och

screentryck. ■

Magnus Ahl

magnus@decibex.se

0738-17 72 77

Johan Nyberg

johan@decibex.se

070-553 10 58

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


LINNE I NATURTROGEN

FÄRGSKALA

Boråstapeter lanserar nu kollektionen

Linen som består av

enfärgade tapeter med linnestruktur

som är tänkta att ge

rummet en mjuk textil känsla

och ett ombonat intryck. Färgerna

i kollektionen är precis

som strukturen hämtade från

nordisk natur och för tankarna

till skiftningar mellan olika årstider.

− Det handlar om en längtan

tillbaka till naturen, förklarar Lisa

Vilhelmson, ansvarig designer

för kollektionen. Jag har tagit

fram naturliga och jordnära

nyanser inspirerade av växter

och mineraler i neutrala toner.

Sammanlagt består kollektionen

av 33 färger framtagna

för att fungera väl tillsammans

och kunna kombineras med varandra.


DRÖMLIKA TAPETER

FÖR LJUSA HEM

NOTERAT

Mr Perswall lanserar nu kollektionen

Shades som är framtagen

tillsammans med formgivaren

Magdalena Lundkvist.

Kollektionen går i ljusa och dova

kulörer och rymmer drömlika

tapeter tänkta att gå bra ihop

med ljus inredning.

− Magdalena Lundkvist har

på bara några år växt fram som

en mycket intressant tapetdesigner.

Hon har tidigare specialritat

tapeter för hotell och

restauranger runt om i Europa.

Shades är hennes första kollektion

för vanliga hemmiljöer,

berättar Linda Pålemo som är

designansvarig på Mr Perswall.

I kollektionens mönster

gömmer sig både fåglar, fjärilar,

växter och fragment av städer.

− När man tittar på tapeterna

ska man kunna upptäcka nya

saker även långt efter att de har

satts upp. Tapeterna innehåller

ofta textbudskap och bildelement

som bjuder på glädje

och nya dimensioner, förklarar

Magdalena Lundkvist.

Sammanlagt består kollektionen

av 22 artiklar som kan

anpassas efter kundens önskemål

och väggstorlek. ■

ANNONS

Miljösmarta golv

för offentliga miljöer

Interface

Nordic Flooring Wood

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR: golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Box 4604

116 91 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Gunnar Sennström

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Sofia Karlsson

FULLT ÖS!

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

Paolo Roberto i berättartagen inför den stora publiken på Stockholm Design Districts Italienska afton.

"Tro på dig själv" var det viktigaste budskapet.

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Hans-Olav Friberg

Tarkett AB

Tel: 0771- 25 19 00

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Stockholm Design District,

i Tobaksmonopolets gamla

lokaler på Söder i Stockholm,

är ett centrum för design och

golv. Här har Egetaepper,

Ehren borg, Interface och

Kährs sina visningslokaler tillsammans

med företag med

lampor, möbler, textilier med

mera. Varje höst är det ett

större gemensamt arrangemang

riktat till arkitekter och

beställare.

I år var temat Italiensk afton

och ett av dragplåstren ett föredrag

av välkände Paolo Roberto

med svenska och italienska

rötter. Intresset var så stort

att hans föredragning fick äga

rum nere i parkeringsgaraget

i källaren i en avspärrad del.

Paolo valde att berätta om

sin utveckling och vikten av att

tro på sig själv. Största skrattet

kom när han beskrev hur han

kände sig när han blev tillfrågad

att spela sig själv i en filmproduktion.

Fast först måste han

dock provspela:

– Då blev jag rädd. Tänk ifall de

hittade någon som var bättre

på att spela Paolo Roberto?

Ungefär 160 personer,

gissade Maria Olsson, Interface,

att det hade kommit till

aktiviteten. Maria var mycket

nöjd med uppslutningen och en

givande afton. Dessutom fick

hon en kram av Paolo.

Thomas Åkerblad

GBR-SN

Ordf Torbjörn Karlsson

Bydalens Golv AB

Tel: 060-12 22 22

GBR-ÖST

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

GBR-MITT

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

GBR-VÄST

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

GBR-SYD

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Maria Olsson, Interface, en glad arrangör tillsammans med Paolo Roberto.

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #6 - 2015


BYTER NAMN

I början av 1980-talet lanserades

Hestra Plattan och den blev en

storsäljare. För att öka igenkänningsfaktorn

byter nu företaget

som tillverkar den namn från

QTile AB till Hestra Plattan AB.

Plattan har fått sitt namn

efter den lilla skånska orten

Hestra där produktion och lager

finns. ■

KÖPER BBM

I ÖREBRO

BBM i Örebro har fått ny ägare

och vd. Han heter Martin

Andreas son och äger sedan

tidigare Örebro Parkett & Golv.

Mats Johansson, tidigare vd på

BBM i Örebro stannar kvar i

företaget som entreprenadchef.

– Tillsammans blir vi 45 golvläggare

och plattsättare, säger

Martin Andreasson. Vi kommer

att fortsätta att erbjuda våra

tjänster i två bolag, BBM i Örebro

som entreprenadföretag

och Örebro Parkett & Golv som

ett serviceföretag.

– Det här är ett naturligt steg

att kunna möta framtida krav,

kommenterar Mats Johansson,

och jag är glad över att på det

här sättet kunna förfoga över

större resurser framåt.

I och med förvärvet ingår nu

båda företagen i Golvkedjan. ■

STARKA VARUMÄRKEN

Eva Boding blev vd för anrika

Kasthall i våras och har nu blivit

varm i kläderna i sin nya roll.

Med tanke på att hon de

senaste 15 åren jobbat med

försäljning och marknadsföring

hos modeföretagen Gant och

Filippa K är kanske ”varm i

kläderna” ett extra passande

uttryck?

– Jag har alltid jobbat med

starka varumärken, säger Eva.

Och det är någonting som

också tilltalar mig när det gäller

Kasthall. Det finns en kärna av

kunskap. Vi vet hur man gör bra

kvalitetsprodukter.

– Samtidigt har vi en spännande

resa framför oss, poängterar

Eva. Vi har vår fasta

svenska anknytning och vi

bygger ett globalt varumärke.

Vi har showrooms i Milano och

New York och det är spännande

kanaler för oss. I USA finns till

exempel en jättepotential för

våra produkter. Även Asien och

Europa har fortfarande mycket

kvar för oss att erövra.

Här hemma kommer det att

bli ett starkare fokus på projektverksamheten.

– Det är grunden i vår verksamhet,

säger Eva.

– I år var ni inte med på

Möbel mässan. Hur blir det

nästa år?

– Jo, då kommer vi att vara

med, säger Eva med ett brett

leende. Vi kommer att synas

ordentligt. ■

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

EXPORTPRIS TILL VÄLINGE

En av årets två vinnare av den

prestigefyllda utmärkelsen

Export Hermes är Välinge

Innovation som får priset för

sina mekaniska sammanfogningsmetoder

för golvprodukter,

så kallade klick-golv. Priset

delades nyligen ut av kronprinsessan

Victoria i samband med

Stockholms Handelskammares

World Trade Day på Grand

Hotel.

Export Hermes tilldelas

svenska företag som genomfört

exceptionella exportsatsningar

och därigenom bidragit

till svenskt välstånd.

Juryns motivering lyder:

”Välinge Innovation AB har

tagit världen med ett ’klick’

genom uthållig forskning och

smart licensstrategi som resulterat

i exceptionella exportframgångar.”

Mottagare av utmärkelsen

Export Hermes ska ha en stabil

och växande export till många

länder baserad på genomtänkt

marknadsföring och med god

lönsamhet. Priset delas ut av

Fonden för exportutveckling

som stiftats av Sveriges

Handels kamrar, Sveriges

Allmänna Utrikeshandelsförening,

Sveriges Marknadsförbund,

Företagsekonomiska

Institutet och Mercuri-Schartauanerna.

Export Hermes har

delats ut sedan 1981. ■

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3092

Sara Salomonsson 08-702 3099

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

ROADTRIP FÖR BONA

Nu är det dags för årets upplaga

av Bona Turné. En roadtrip

med slipmaskiner, slippapper

och kunskap som åker runt

i Sverige. Starten är 5 oktober

i Göteborg och avslutningen

3 november i Umeå. Däremellan

blir det stopp i Falun,

Örebro, Skövde, Stockholm,

SÖDRA BLIR

NYA NAMNET

I november 2014 slogs Södra

Timber och Södra Interiör ihop

till ett nytt affärsområde med

namnet Södra Wood. Utanför

sammanslagningen stod då

Södras båda bolag Föllinge

Golv (massiva trägolv) och

Berg & Berg (lamellparkett).

Båda dessa har nu under sommaren

slagits samman till en

egen avdelning inom Södra

Wood.

− Under en övergångsperiod

kommer vi att behålla varumärket

Berg & Berg med tilllägget

"en del av Södrakoncernen",

säger Truls Skaugen,

marknadschef på Södra Wood.

På sikt är dock strategin att alla

golvprodukter ska marknadsföras

under samma namn. ■

Norrköping, Kalmar, Växjö och

Malmö.

I år ligger fokuset på slippapper

samt den nya slipmaskinen

Bona Belt HD 2.2.

En vidare utveckling av den

tidig are maskinen Bona Belt

HD. ■

NY MEDLEM

I GOLVBRANSCHEN,

GFF:

Golvbiten i Stockholm,

Stenhamra

Kontaktperson: Mikael Kolam

PRENUMERERA!

Golv till Tak vill inspirera och

informera dig som har ett

professionellt intresse av golv

och bygg keramik. Arbetar du

inom golv- och platt sätt nings -

branschen, är hus- eller inrednings

arkitekt, fastighetsägare

eller -för valtare så ska du

självklart ha en prenumeration.

En årsprenumeration kostar

bara 380:- (exkl moms) och då

får du åtta välmatade och

intressanta nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

#6 - 2015 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


PURLINE Akustik

Det PVC-fria golvet för offentlig miljö!

”Mattan känns bra att jobba med, inga

problem att få den att fästa i limmet

och snygga svetsar blir det också. Det

blir jättesnyggt. Den känns hård men

ändå behaglig att gå på”

Golvläggare Mikael från Ekenhuset

PURLINE Akustik ligger på lekterapin, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

PURLINE Akustik läggs i Odenslundaskolan i Upplands Väsby.

Skapar lugna och tysta miljöer!

Nu lanserar vi PURLINE Akustik, ett ljuddämpande, PVC- och klorfritt golv

med egenskaper som gör det både lätt att installera och underhålla. Golvet har

inga mätbara emissioner, fri från ftalater och är utvecklade för miljöer med höga

ljudnivåer, hård belastning och extra stora krav på hälsosam inomhusmiljö som t.ex

sjukhus, förskolor och skolor.

Ring oss

för mer

information!

031-68 10 00

www.idetrading.se


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Box 4604

116 91 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!