26.01.2019 Views

Golv till Tak #7-2015

Det här numret av Golv till Tak presenterar en mängd aktuella projekt med intressanta golv av olika slag men innehåller också ett reportage från den nyligen genomförda Ekobygg-mässan med mera. Här visar vi upp många olika möjligheter att skapa intressanta interiörer och i samtliga fall spelar golven en väsentlig roll. De ger en sammanhållande, helhetsskapande bakgrund eller tillför det där lilla extra som höjer upplevelsen av rummet. Läs om sunda, miljövänliga, tysta och lugnande golv. Samt golv som genom sin färg ger orientering, associationer eller bara är vackra. Naturligt trä, enfärgat, rutigt, trianglar och så vidare. De återfinns på Bornholm, i Kungälv, i Stockholm, i Kristianstad, i Malmö ...

Det här numret av Golv till Tak presenterar en mängd aktuella projekt med intressanta golv av olika slag men innehåller också ett reportage från den nyligen genomförda Ekobygg-mässan med mera.

Här visar vi upp många olika möjligheter att skapa intressanta interiörer och i samtliga fall spelar golven en väsentlig roll. De ger en sammanhållande, helhetsskapande bakgrund eller tillför det där lilla extra som höjer upplevelsen av rummet.

Läs om sunda, miljövänliga, tysta och lugnande golv. Samt golv som genom sin färg ger orientering, associationer eller bara är vackra. Naturligt trä, enfärgat, rutigt, trianglar och så vidare. De återfinns på Bornholm, i Kungälv, i Stockholm, i Kristianstad, i Malmö ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 44 | PRIS SEK 60 | NR 7 <strong>2015</strong><br />

LÄS OM ALLA<br />

INTRESSANTA PROJEKT!<br />

Hållbarhetssatsning ska<br />

dra besökare <strong>till</strong> Bornholm<br />

Ny och bra arbetsmiljö i Kungälvs Stadshus<br />

Det började med minibarer<br />

Årets Bygge: Rådhuskvarteret i Kristianstad<br />

Tjusigt på WTC i Malmö ...


Large and small squares,<br />

planks and skinny planks.<br />

EM551, EM552 and EM553 in Broad<br />

VÄGEN TILL KREATIVITET<br />

Naturen får våra grundläggande sinnen att vakna <strong>till</strong> liv. Det är roten <strong>till</strong> kreativitet och välbefinnande. Bjud in naturen med Interface textilplattor och<br />

bevittna den positiva påverkan naturen har på människors motivation och produktivitet. Här presenteras Equal Measure ® Collection.<br />

A Foundation For Beautiful Thinking.<br />

beautifulthinkers.com


INNEHÅLL 7 /15<br />

2 Hållbarhetssatsning ska dra besökare <strong>till</strong> Bornholm<br />

7 Ny och bra arbetsmiljö i Kungälvs Stadshus<br />

13 Det började med minibarer<br />

15 Årets Bygge: Rådhuskvarteret i Kristianstad<br />

21 Tjusigt på WTC i Malmö<br />

27 Bistron är företagets centrum<br />

29 Piller, burkar och snygga golv<br />

35 "Eko" i golvbranschen<br />

39 Vad är naturligt?<br />

42 Noterat<br />

58 <strong>Golv</strong>branschen & -företagen<br />

60 Benny<br />

2<br />

SÅ MÅNGA<br />

SPÄNNANDE<br />

GOLV<br />

Vi är alltid lika glada att kunna<br />

visa upp så många möjligheter att<br />

skapa intressanta interiörer där<br />

golven spelar en väsentlig roll.<br />

Att ge en sammanhållande,<br />

helhetsskapande bakgrund eller<br />

<strong>till</strong>föra det där lilla extra som<br />

höjer upplevelsen av rummet.<br />

Här visar vi fl era exempel på<br />

sunda, miljövänliga, tysta och<br />

lugnande golv. Samt på golv som<br />

genom sin färg ger orientering,<br />

associationer eller bara är vackra.<br />

Naturligt trä, enfärgat, rutigt,<br />

trianglar och så vidare. Läs<br />

våra reportage från Bornholm,<br />

Kungälv, Stockholm, Kristianstad<br />

och Malmö.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

7 13<br />

OMSLAGSBILD:<br />

Från Hoist Groups nya huvudkontor i Stockholm<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Stockholm. TEL: 08-34 03 05. E-POST: gtt@informa.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Box 4604, 116 91 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Ineko AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


HÅLLBARHETSSATSNING<br />

SKA DRA BESÖKARE TILL BORN<br />

I april i år invigdes Green Solution House på Bornholm<br />

– ett kunskaps- och konferenscenter kombinerat med hotell.<br />

Här har man satsat fullt ut på hållbarhet ur alla synvinklar<br />

och redan väckt internationell uppmärk samhet för det.<br />

Inneklimatet har varit en viktig aspekt och därmed golvvalet.<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› GREEN SOLUTION<br />

HOUSE<br />

Konferens:<br />

350 deltagare<br />

Hotell:<br />

64 dubbelrum<br />

28 lägenheter<br />

Restaurang:<br />

À la carte med fokus<br />

på ekologi och bornholmska<br />

råvaror<br />

Park:<br />

50 000 kvadratmeter<br />

Bornholm har sjösatt ett ambitiöst<br />

projekt, med målet att skapa ett fullt<br />

ut hållbart samhälle och att ön <strong>2015</strong><br />

<strong>till</strong> 100 procent ska försörjas med förnybar<br />

energi. Som en del av ansträngningarna<br />

att uppnå visionen har<br />

kunskaps- och konferenscentret Green<br />

Solution House skapats. Cent ret ska<br />

dra fler affärsresenärer <strong>till</strong> ön och<br />

fungera som ett showroom för de<br />

bästa hållbara lösningarna.<br />

DET SKA VARA<br />

VACKERT OCKSÅ<br />

Det har krävt ett tämligen stort<br />

detektiv arbete att hitta fram <strong>till</strong> de<br />

yppersta materialen, får vi höra. Allra<br />

helst ska produkterna vara cradle-tocradle-certifierade,<br />

vilket bland annat<br />

innebär att de inte bara ska vara<br />

miljö vänliga och giftfria utan också<br />

fullt återvinningsbara.<br />

Men hållbarhet räcker inte, menar<br />

direktören i Green Solution<br />

House, Trine Richter, utseende och<br />

design och också väsentliga parametrar:<br />

– Det är en förutsättning att det är<br />

vackert. Många hållbara produkter<br />

är kanske sunda och miljövänliga,<br />

men ofta är de inte särskilt läckra,<br />

eller också finns de bara <strong>till</strong>gängliga i<br />

några få färger. Jag vill inte att vårt<br />

› GREEN SOLUTION HOUSE på Bornholm ska sprida kunskap om bästa möjliga hållbara lösningar men samtidigt bidra<br />

<strong>till</strong> en ekonomiska <strong>till</strong>växten på ön genom att dra affärsresenären <strong>till</strong> detta kunskaps- och konferenscenter.<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


HOLM<br />

› NÅGRA AV SATSNINGARNA<br />

Energi kommer från solceller i fasaden och takkonstruktionen.<br />

Varmt vatten <strong>till</strong> hotell köket och golvvärme i konferenssalarna kommer<br />

från en stor solvärmeanläggning.<br />

Husets spillvatten renas med alger i en biologisk renings anläggning.<br />

En pyrolysanläggning behandlar vid 700 grader köksavfallet, så att det<br />

skapas gödning <strong>till</strong> hotellets köksträdgård. Energi och värme som bildas<br />

i processen återanvänds i hotellets drift.<br />

Alla av det tidigare hotellets kvalitetsmöbler har reparerats för att göra<br />

upp med slit och slängmentaliteten.<br />

› I HELA GREEN SOLUTION HOUSE har man valt att lägga Desso Airmaster på golven, som här i konferensdelen vilken har utrymme<br />

för 350 deltagare.<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 3


› ETT AV DE 64 hotellrummen<br />

i Green Solution<br />

House, naturligtvis<br />

med Desso<br />

Airmaster på golvet.<br />

hotell som är det mest hållbara i<br />

världen inte också ska ha en estetiskt<br />

<strong>till</strong>talande miljö – för det skulle gå ut<br />

över antalet gäster.<br />

INTENSIV JAKT<br />

PÅ MATERIAL<br />

Ganska få produkter kan leva upp<br />

<strong>till</strong> alla kraven, men de finns. Som<br />

exempel framhålls de textilgolv som<br />

ligger i hela Green Solution House.<br />

De kommer från Desso och <strong>till</strong>verkas<br />

uteslutande av giftfria råmaterial och<br />

kan separeras och göras <strong>till</strong> nya textilgolv<br />

när de en gång är utslitna. Dessutom<br />

har de fördelen att reducera<br />

antalet dammpartiklar i luften på<br />

hotellet.<br />

– Vi har undersökt vad som har<br />

störst betydelse för inomhusklimatet,<br />

berättar Trine Richter. Det är inte så<br />

avgörande om vi bygger i glas, stål,<br />

massivträ eller mursten. Det som verkligen<br />

har betydelse är inredningen i<br />

byggnaderna, alltså vilken golvbeläggning,<br />

vilken målning, vilka möbler<br />

och vilka tyger vi har samt vilka rengöringsmedel<br />

vi använder. Därför är<br />

det ju oerhört intressant för oss att<br />

Desso kan leverera ett textilgolv som<br />

för det första är cradle-to-cradle-certifierat<br />

och för det andra också renar<br />

luften. Det kommer våra gäster <strong>till</strong><br />

godo att vi också kan leverera en bra<br />

luftkvaliteten när de besöker oss.<br />

SKA BLI ETT LYFT<br />

FÖR BORNHOLM<br />

Projektet är ett samarbete mellan<br />

många aktörer på Bornholm. Idag<br />

har verksamheten lagts i en fond, där<br />

stadgarna garanterar att överskott i<br />

hotellverksamheten oavkortat ska gå<br />

<strong>till</strong> fortsatt utveckling av Green Solution<br />

House.<br />

Målet är att centret på sikt årligen<br />

ska dra 20 000 affärsresenärer<br />

<strong>till</strong> ön och att det strikta fokus på hållbarhet<br />

och gott inomhusklimat man<br />

har, ska ge internationell uppmärksamhet.<br />

Utformningen står CXN/<br />

3XN arkitekter för och allt arbete<br />

under byggnadstiden har gjorts av<br />

bornholmska hantverkare.<br />

– Nu har ni alltså varit igång i ett<br />

halvår. Hur går det?<br />

– Det är ju ännu väldigt nytt<br />

men vi är absolut på rätt väg, svarar<br />

Trine. Vi har redan väckt stort intresse,<br />

inte minst i Sverige. ■<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


VI ÄLSKAR<br />

HÅLLBARA GOLV.<br />

Idag pratas det mycket om hållbarhet världen över. Och det är vi på Forbo glada för.<br />

Faktum är att hållbarheten ligger i vårt DNA, <strong>till</strong> exempel var vi först ut i branschen<br />

med livscykel analyser redan i början av 90-talet, där miljö arbetet genomsyrar hela<br />

vår organisation och våra samarbetspartners. Ända fram <strong>till</strong> att rätt golv ligger på<br />

rätt plats. Här vill vi lyfta fram tre bra exempel ur vårt breda sortiment, alla byggda<br />

på hållbarhet. Coral Welcome som är gjord av bl a kasserade fiskenät och återvunna<br />

PET-flaskor, ett entrégolv som förhindrar att 94% av all smuts och fukt dras in<br />

i inomhusmiljön. Textilgolvet Flotex som är enkelt att rengöra och <strong>till</strong>verkas med ett<br />

minimalt spill och avfall. Och naturligtvis vårt välkända linoleumgolv Marmoleum,<br />

ett material som bara andas ren och skär hållbarhet gjort av 97 % naturliga råvaror.<br />

Lägg <strong>till</strong> att det är vackert att se på och skönt att gå på i många, många år.<br />

Då förstår du att det är lätt att älska hållbara golv.<br />

Vill du veta mer om våra hållbara golv och vårt genomgripande arbete<br />

som bygger på FN:s hållbarhetsprinciper med fokus på people, planet,<br />

profit, gå in på www.forbo-flooring.se<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 5


En trekant<br />

i duschen<br />

BLÜCHER Drain TRIO som placeras<br />

i duschens hörn erbjuder<br />

nya, spännande möjligheter <strong>till</strong><br />

design i badrummet.<br />

Perfekt när man vill inreda sitt<br />

badrum med diagonalt liggande<br />

kakel eller riktigt stora kakelplattor.<br />

BLÜCHER Drain TRIO har en fastskruvad<br />

klämring, kan monteras<br />

i både trä- och betongbjälklag<br />

och är typgodkänd av SITAC<br />

enligt EN 1253 och Boverkets<br />

Byggregler. För information om<br />

godkända tätskiktskombinationer,<br />

se www.sakervatten.se.<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong><br />

www.blucher.se


NY OCH BRA<br />

ARBETSMILJÖ<br />

I KUNGÄLVS STADSHUS<br />

Kungsälvs Stadshus har en brokig historia av om- och <strong>till</strong>byggnader,<br />

men nu har man slutligen tagit ett rejält grepp och skapat en ur alla<br />

aspekter god arbetsmiljö för de 600 personer som dagligen vistas i<br />

huset. På golven ligger huvudsakligen textilgolv, av akustiska skäl.<br />

› EFTER EN OMFATT-<br />

ANDE OMBYGGNAD<br />

har Kungälvs Stadshus<br />

återöppnats – med<br />

stora öppna ytor där<br />

en stor mängd människor<br />

rör sig varje dag.<br />

Stadshuset i Kungälv var 2011 i akut<br />

behov av ett nytt och inspirerande<br />

arbetsklimat i en frisk miljö. Läckande<br />

fasader och undermålig ventilation<br />

hade lett <strong>till</strong> att byggnaden<br />

2010 dömts ut av myndigheterna<br />

som undermålig arbetsmiljö. Verksamheter<br />

omlokaliserades <strong>till</strong> <strong>till</strong>fälliga<br />

lokaler i väntan på renovering<br />

av stadshuset <strong>till</strong> godtagbart skick.<br />

TOTAL OMBYGGNAD<br />

Man kan inte säga att Kungälvs<br />

Kommun gick halvvägs i det nödvändiga<br />

projektet. Det nya stadshuset<br />

skulle bli en modern arbetsplats<br />

för 600 anställda, med modernt<br />

arbetssätt organiserat efter principer<br />

som befrämjar ett gott resultat och<br />

ett hälsosamt arbetsklimat. Efter studier<br />

av framgångsrika arbetssätt i<br />

andra kommuner valde man att inreda<br />

för effektivt arbete med utgångspunkt<br />

från aktivitet snarare än<br />

från organisationsschemat. Förebilder<br />

blev kom munerna Nacka och<br />

Värmdö.<br />

Lindfors Arkitektkontor fick uppdraget<br />

att utforma inredningen för<br />

en aktivitetsstyrd verksamhet med<br />

naturligt växlande samarbetsformer<br />

i en friare organisationsform. Men<br />

naturligtvis fick frihet och kreativitet<br />

inte äventyra den sekretess och djupare<br />

koncentration som krävs för<br />

vissa arbetsuppgifter.<br />

ÖPPNA YTOR KRÄVER<br />

GOD AKUSTIK<br />

Det gamla stadshuset hade haft cellkontor<br />

med isolerade arbetsplatser,<br />

något som varken befrämjat luftväx-<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

› FOTO:<br />

Från Lindfors Arkitektkontor<br />

› FORSÄTTNING<br />

på sid 8<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 7


› LINDFORS ARKITEKT-<br />

KONTOR har valt att ta<br />

fasta på de olika landskapsbilder<br />

man kan<br />

hitta i Kungälv – älven,<br />

havskusten, landsbygden<br />

och så vidare –<br />

och uttrycka dem i<br />

mönsterläggningar<br />

med textila plattor<br />

från Egetæpper. Olika<br />

på varje våningsplan.<br />

De mönsterpassade<br />

textilmattorna<br />

i Kungälvs<br />

Stadshus har<br />

ställt krav om<br />

stor noggrannhet<br />

och skicklighet<br />

på golvläggarna.<br />

ling eller kommunikation inom och<br />

mellan arbetsgrupperna. Arkitekten<br />

Carl-Johan Lindfors med medarbetarna<br />

Lena Drake och Birgitta Tengberg<br />

skapade öppna rum med olika<br />

zoner för enskilt arbete i tystnad och<br />

ytor för kreativt samarbete i grupp.<br />

Arbete i sådana lokaler kräver<br />

att akustiken är mycket bra. Buller<br />

ska inte alstras och inte spridas.<br />

Ändå ska samtal kunna föras utan<br />

känsla av instängdhet. Akustikkraven<br />

betydde att textilgolv var det realistiska<br />

valet för de större ytorna. Även<br />

avskärmning och val av möbelytor<br />

bidrar <strong>till</strong> dämpad akustik. Det är en<br />

helhetslösning som arkitekterna presenterar.<br />

UTVECKLING I SAMRÅD<br />

Mattias Carlsson som har varit kommunens<br />

ansvarige för hela projektet<br />

och som är engagerad i den fortsatta<br />

driften, berättar om hur alla ombyggnadsplaner<br />

förankrats hos de<br />

anställda och deras representanter:<br />

– I ett tidigt skede byggde vi en<br />

mindre kontorsenhet för 20 personer<br />

som pilot för att få synpunkter innan<br />

det stora projektet gick av stapeln.<br />

Det här var ett mycket viktigt led i<br />

det stora förändringsarbete som vi<br />

genomfört med nya former för samarbete<br />

och organisation.<br />

KUNGÄLVS MILJÖER<br />

SOM GOLV<br />

Kungälv är en stad med intressant<br />

historia – huvudstad under vikingatid<br />

och med en fästning som i år-<br />

› FORTSÄTTNING på sid 10<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


› TILL MÖNSTERLÄGG-<br />

NINGEN, unik för varje<br />

våningsplan, har man<br />

totalt använt elva<br />

färger av Ege Epoca<br />

Knit och fem färger<br />

av Ege Epoca Twist.<br />

Här finns<br />

älven med<br />

fartygstrafik<br />

och böljande<br />

vassar. Havskusten<br />

med<br />

skärgård och<br />

klippor. Den<br />

rika landsbygden,<br />

stadskärnan,<br />

skogarna<br />

och havet.<br />

Vart och ett av<br />

de sex våningsplanen<br />

har<br />

fått sin egen<br />

karaktär och<br />

visar en av de<br />

naturtyper<br />

som ryms inom<br />

Kungälvs<br />

Kommun.<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 9


› DE 600 SOM ARBETAR<br />

i Kungälvs Stadshus<br />

har nu fått en estetiskt<br />

och akustiskt,<br />

och på alla andra sätt<br />

bra arbetsmiljö.<br />

Strävan efter att skapa<br />

en god ljudmiljö var<br />

ett av huvudskälen <strong>till</strong><br />

valet av textilgolv.<br />

Buller ska inte<br />

alstras och inte<br />

spridas. Ändå<br />

ska samtal<br />

kunna föras<br />

utan känsla av<br />

instängdhet.<br />

Akustikkraven<br />

betydde att<br />

textilgolv var<br />

det realistiska<br />

valet för de<br />

större ytorna.<br />

SAMARBETE I<br />

INSTALLATIONS PROJEKTET<br />

Tuve Bygg som ansvarat för bygget<br />

har haft <strong>Golv</strong>et Göteborg som golventreprenör.<br />

Det omfattande och<br />

kom plicerade projektet med arbete<br />

i hela byggnaden och pressat tidsschema<br />

har krävt ett tätt samarbete<br />

mellan alla aktörer.<br />

Marcus Johansson på Tuve Bygg<br />

är mycket nöjd med resultatet. Även<br />

från <strong>Golv</strong>et Göteborg uppskattar man<br />

samarbetet. De mönsterpassade textilmattorna<br />

i Kungälvs Stadshus har<br />

ställt krav på stor noggrannhet och<br />

skicklighet på golvläggarna. Med sin<br />

erfarenhet från tidigare avan cerade<br />

mönsterpassningsarbeten tyckte de<br />

det var kul att få ta sig an uppgiften.<br />

Unika mönster med meningsfull<br />

design ger inspiration och arbetsglädje.<br />

Arbetsledaren Anders Göth<br />

kommenterar:<br />

– Vi är mycket stolta över resultatet.<br />

Vi upplevde stort engagemang<br />

och mycket bra samarbete både med<br />

beställaren och med Tuve Bygg. Det<br />

är förutsättningen för att kunna leverera<br />

ett så komplext golvprojekt.<br />

EN NY ARBETSMILJÖ<br />

Nu har stadshuset öppnat lokalerna<br />

med verksamhet för 600 anställda.<br />

De får en estetiskt och akustiskt<br />

mycket <strong>till</strong>talande arbetsplats och<br />

får med den nya utformningen <strong>till</strong>fälle<br />

att arbeta i kreativt öppna eller<br />

koncentrerat i avskilda zoner. Naturligtvis<br />

är också de gamla problemen<br />

med dålig ventilation och läckage<br />

borta. Det var annars så det hela<br />

började. ■<br />

hundraden bevakat handelsvägen<br />

längs Göta Älv. Allt detta beskrivs på<br />

många sätt inom kommunen.<br />

Lindfors Arkitektkontor valde<br />

att ta fasta på de olika landskapsbilder<br />

Kungälv visar upp. Här finns älven<br />

med fartygstrafik och böljande vassar.<br />

Havskusten med skärgård och klippor.<br />

Den rika landsbygden, stadskärnan,<br />

skogarna och havet. Vart och<br />

ett av de sex våningsplanen har fått<br />

sin egen karaktär och visar en av de<br />

naturtyper som ryms inom Kungälvs<br />

kommun. I textila mattor och<br />

plattor från Egetæpper har arkitekterna<br />

funnit färgskalor som kan<br />

skildra de olika miljöerna med ett<br />

rimligt antal kulörer.<br />

Mönsterläggningen och kulörerna<br />

gör varje våning unik och underlättar<br />

orienteringen i det stora huset.<br />

Plattorna är elva färger av Ege Knit<br />

och fem färger av Ege Epoca Twist.<br />

Två färger av rullvara Ege Epoca Compact<br />

har också använts.<br />

Kompletterande ytor, som av<br />

tek niska skäl kräver halvhårda golv,<br />

täcks med fem färger av Forbo Marmoleum<br />

och Ehrenborgs Hoviplattor.<br />

Resultatet har blivit sex våningsplan<br />

med personlig framtoning förankrad<br />

i stadens aktuella miljöer.<br />

KUNGÄLVS STADSHUS<br />

BESTÄLLARE:<br />

Kungälvs Kommun<br />

GOLVLEVERANTÖRER:<br />

Egetæpper AB<br />

Ehrenborg & Co AB<br />

Forbo Flooring AB<br />

LIMLEVERANTÖR:<br />

Sika Sverige AB<br />

GOLVENTREPRENÖR:<br />

<strong>Golv</strong>et Göteborg AB<br />

BYGGENTREPRENÖR:<br />

Tuve Bygg AB<br />

ARKITEKT:<br />

Lindfors Arkitektkontor AB<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


BASSÄNG<br />

Starka lösningar <strong>till</strong> pooler och badanläggningar<br />

med Konradssons Kakel och Alfix.<br />

STARKA LÖSNINGAR<br />

TILLSAMMANS<br />

Läs gärna vår<br />

broschyr om lösningar<br />

för bassänger.<br />

Ansvarig styrka<br />

www.alfix.com/se<br />

KAKEL<br />

www.konradssons.com<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 11


12 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


DET BÖRJADE<br />

MED MINIBARER<br />

Hoist Group grundades<br />

1994 och verksamheten<br />

bestod då av att<br />

hyra ut minibarer <strong>till</strong><br />

hotell i Sverige. Sedan<br />

dess har företaget vuxit<br />

kraftigt och idag utvecklar<br />

och levererar<br />

man system, produkter<br />

och tjänster <strong>till</strong> fristående<br />

hotell, hotellkedjor,<br />

sjukhus och<br />

offentlig miljö i<br />

Europa och Mellanöstern.<br />

Man tar helhetsansvar<br />

för det<br />

man levererar vilket<br />

innebär att kunden<br />

bara behöver vända<br />

sig <strong>till</strong> en leverantör<br />

för allt från projektering<br />

<strong>till</strong> installation,<br />

service och support.<br />

› TEXT: Thomas Åkerblad<br />

På det nya huvudkontoret i Stockholm<br />

City ville Hoist Group skapa<br />

en miljö som både är bra för personalen<br />

och representativ för verksamheten.<br />

KONTOR MED<br />

HOTELLKÄNSLA<br />

– Vi ville skapa ett modernt kontor<br />

som förutom att det skulle erbjuda<br />

en behaglig miljö för våra anställda<br />

även speglade oss som företag, säger<br />

› ELEGANT, LJUDDÄMPANDE OCH LÄTTSKÖTT är några av de kvaliteter som fick Hoist Group<br />

att välja Bolon-golv <strong>till</strong> sitt nya kontor.<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 13


PCI – Försprång<br />

genom kunskap<br />

Mångårig kompetens och erfarenhet som producent av produkter av premiumkvalitet – som fästoch<br />

fogprodukter, spackel och tätskikt bakom kakel och klinker, har gjort PCI <strong>till</strong> marknadsledande.<br />

PCI utvecklar intelligenta systemlösningar för keramiska konstruktioner och fungerar som en pålitlig<br />

och kompetent partner för återförsäljare och hantverkare.<br />

PCI – från professionella <strong>till</strong> professionella.<br />

Du hittar mer information på www.pci-sverige.com<br />

ANNONS<br />

› FORTSÄTTNING från sid 13: Det började med minibarer<br />

Åsa Holmlund, ansvarig för ombyggnaden<br />

hos Hoist.<br />

– Eftersom vi arbetar mycket<br />

med hotell var det ett naturligt val att<br />

vår reception skulle ge en känsla av<br />

hotellobby, säger Åsa.<br />

– Vi hade tidigare tittat på Bolongolv<br />

och när inredningsarkitekten<br />

Jacob Wallér på Jordens Arkitekter<br />

presenterade sitt förslag med trianglar<br />

i olika kulörer föll vi direkt. <strong>Golv</strong>et<br />

ger ett elegant och levande intryck<br />

samtidigt som det är ljuddämpande<br />

och lättskött. Ett perfekt golv.<br />

BÅDE PLATTOR<br />

OCH PÅ RULLE<br />

Till golvet har använts olika delar ur<br />

kollektionen BKB i Bolon Studio trianglar<br />

och rullvara. Totalt ligger det<br />

600 kvadratmeter Bolongolv på<br />

kontoret. ■<br />

› "KÄNSLA AV HOTELLOBBY" var eftersträvansvärt för Hoist Group och det har man<br />

verkligen lyckats uppnå.<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


ÅRETS BYGGE:<br />

RÅDHUS-<br />

KVARTERET<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Christina Adlers<br />

I KRISTIANSTAD<br />

Rådhuskvarteret i Kristianstads historiska stadsmiljö ser vid första anblicken ut som<br />

det måste ha gjort sedan 1800-talet, inte minst det gamla Rådhuset från 1891 med<br />

sina klassiska fasader. Men skenet bedrar. Bakom fasaderna har byggts ett nytt modernt<br />

kontorshus med 700 arbetsplatser. Och projektet utsågs <strong>till</strong> Årets Bygge <strong>2015</strong>.<br />

År 2010 tog Kristianstads kommun<br />

beslutet att förnya Rådhuskvarteret<br />

och bygga ett nytt kommunhus och<br />

regionkontor för Region Skåne. Arkitektuppdraget<br />

gick <strong>till</strong> Fojab arkitekter<br />

och Greger Dahlström som föreslog<br />

att man skulle bygga om det gamla<br />

rådhuset med annex och polishus,<br />

riva resterande bebyggelse samt inuti<br />

kvarteret bygga ett nytt kontorshus i<br />

sex våningar med ljusgårdar, möteslokaler,<br />

ny sessionssal och personalmatsal.<br />

Gestaltningsidén var att behålla<br />

de yttre fasaderna så långt som<br />

möjligt.<br />

NCC blev huvudentreprenör och<br />

projektet genomfördes i partneringssamarbete<br />

mellan de olika aktörerna<br />

där kvalitetsverktyget BIM, Byggnadsinformationsmodellering,<br />

använ-<br />

› TEXT:<br />

Christina Adlers<br />

› FOTO:<br />

Felix Gerlach<br />

› GENOMGÅENDE har<br />

man använt ljus ask<br />

i inredningen, även på<br />

väggar och golv.<br />

Askgolven är Industriparkett<br />

Design från<br />

Almedals Trägolv. Ofta<br />

övergår textilmattan<br />

<strong>till</strong> askparkett utan<br />

någon täckande list<br />

över skarven – tjusigt,<br />

men det ställer krav på<br />

hantverksskicklighet.<br />

› FORSÄTTNING<br />

på sid 17<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 15


NY LOOK FÖR LOOSE LAID DESIGNVINYL GOLV<br />

Amtico Access är en kollektion med eleganta LVT-golv, perfekt<br />

anpassad för detaljhandeln, sjukvård, kontorsmiljöer, hotell,<br />

bostadsmiljö och andra kommersiella miljöer. Produkterna i<br />

Amtico Access-kollektionen kan kombineras eller användas<br />

individuellt för att skapa snygga golv med moderna mönster.<br />

Amtico Access kombinerar vackra och mångsidiga mönster<br />

med högkvalitativ och praktisk design – i en välbalanserad<br />

blandning av 43 eleganta och moderna golv med trä, sten<br />

och abstrakta mönster.<br />

Amtico Access är särskilt utformad för snabb installation utan<br />

användning av permanent lim; golven är också anpassningsbara<br />

och flexibla, vilket gör dem enkla att integrera i krävande<br />

kommersiella projekt.<br />

Information och inspiration hittar du på amtico.com<br />

Amtico International AB<br />

Strömögatan 7<br />

164 40 Kista<br />

08-584 233 24<br />

amtico.com<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


des som dialog redan på planeringsstadiet<br />

och fullt ut i hela projektet.<br />

ASK I INREDNING,<br />

PÅ VÄGGAR OCH PÅ GOLV<br />

Dikt mot rådhusets ena gavel byggdes<br />

en ny huvudentré och utställningshall,<br />

vars moderna fasader med<br />

glas och travertin på ett spännande<br />

sätt samverkar med de äldre fasaderna.<br />

Inne i foajén med bland annat kundcenter,<br />

möteslokaler och sessionssal<br />

möts besökaren av ljusa naturmaterial<br />

som trä, sten, koppar och travertinklädda<br />

pelare vilka fortsätter upp<br />

i atriet. Som genomgående träslag<br />

har använts ljus ask i nästan all inredning<br />

och även på väggar och golv.<br />

Göinge <strong>Golv</strong> har lagt trägolven,<br />

allt från den stora matsalen sex våningar<br />

upp med en vidunderlig utsikt<br />

över Kristianstad och dess vattenrike,<br />

<strong>till</strong> den nya sessionssalen i bottenplanet<br />

med plats för 300 personer<br />

och vars ytterväggar omgärdas av<br />

ett mäktigt konstverk, en trärelief<br />

med topografiska landskap i grönt<br />

och med en ton av ärgad koppar, vilken<br />

täcker 800 kvadratmeter.<br />

› NÅGRA VÅNINGAR<br />

UPP har man en vidunderlig<br />

utsikt över<br />

Kristianstad och dess<br />

"vattenrike".<br />

› KONTORSYTORNA<br />

får mycket ljus tack<br />

vare öppenheten och<br />

de högt placerade<br />

fönster öppningarna.<br />

Ljudet dämpas av<br />

textil golven, Epoca<br />

Pro i gråbrun ton från<br />

Egetæpper.<br />

› FORSÄTTNING<br />

på sid 18<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 17


› FORTSÄTTNING från sid 17: Årets Bygge: Rådhuskvarteret i Kristianstad<br />

› BILDEN OVAN:<br />

DEN NYA SESSIONS-<br />

SALEN i bottenplanet<br />

har plats för 300 personer.<br />

Som i hela<br />

huset är ask träslaget,<br />

på golvet i form av<br />

industriparkett från<br />

Almedals Trägolv.<br />

"SÅ MYCKET TEXTIL HAR<br />

VI ALDRIG TIDIGARE LAGT"<br />

– Vi har dessutom klätt inte mindre<br />

än 150 trappsteg med askträ inklusive<br />

utrymningstrapporna. Det massiva<br />

askträgolvet är Industriparkett<br />

Design från Almedalsgolv som vi lagt<br />

på 3 000 kvadratmeter. Parketten<br />

ligger hellimmad med Casco Elastic<br />

Plus direkt på betongen och har installationsoljats<br />

på plats. Det var lite<br />

pyssel med elinstallationsluckorna<br />

som också klätts med parkett. I det<br />

här huset ligger flera hundra sådana<br />

”elbrunnar”, säger Håkan Alfonsson,<br />

vd på Göinge <strong>Golv</strong>.<br />

Totalt har golventreprenaden<br />

spänt över 13 000 kvadratmeter. Det<br />

är mängden textilmatta som Håkan<br />

Alfonsson vill framhålla.<br />

– Vi har lagt mer än 9 000 kvadrat<br />

meter textilmatta. Så mycket har<br />

vi aldrig tidigare lagt på en och samma<br />

gång. Mattan är fyra meter bred<br />

och varje mattrulle som levererades<br />

innehöll 100 kvadratmeter. Det krävdes<br />

en lyftkran för att hissa upp och<br />

få in de 100 rullarna, bara det tog<br />

några dagar. När mattorna väl är inne<br />

finns det bra hjälpmedel för att rulla<br />

ut dem och vi hade dessutom stor<br />

hjälp med bra planering av NCCs<br />

arbetsledning.<br />

Nu ligger Egetæppers stilrena och<br />

ljuddämpande textilmatta, Epoca Pro<br />

i gråbrun ton, i de öppna kontorsmiljöerna.<br />

Dessutom ligger cirka 100<br />

kvadratmeter likadan textilmatta i<br />

en blågrön kulör, Dark Petrol, i ett<br />

antal mindre mötesrum. Mattorna<br />

är hellimmade med Casco-lim på ett<br />

flytspacklat golv.<br />

– Tack vare textilmattans ribbmönster<br />

var den lätt att hantera i läggningen<br />

för att få osynliga skarvar. Vi<br />

har haft fem golvläggare på plats och<br />

de är textilutbildade på Ege i Danmark<br />

och har vanan inne. Mattan är<br />

smutstålig men för säkerhets skull<br />

har vi lämnat en rulle på 100 kvadratmeter<br />

i samma färgbad så att vi<br />

enkelt kan byta ut vid eventuellt<br />

kommande skador, säger Håkan<br />

Alfonsson.<br />

BRA SAMARBETE<br />

Genomgående i huset är kulörerna<br />

ljusa och går i en naturskala som kanske<br />

ska associera <strong>till</strong> Kristianstads<br />

Vattenrike. Kontorslandskapen får<br />

också mycket ljus tack vare de många<br />

› FORTSÄTTNING på sid 20<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


LVT DESIGNGOLV<br />

iD Inspiration – perfekt för<br />

butiker och hotell<br />

iD Inspiration är en trendriktig LVT-kollektion med ett brett<br />

utbud av färger, mönster och format. Möjligheterna att<br />

mixa och matcha för att skapa en unik design är nästin<strong>till</strong><br />

oändliga. En gedigen konstruktion med hög slitstyrka och<br />

komfort gör att golvet passar perfekt i butiker och hotell.<br />

Låga emissioner och ftalatfri teknologi bidrar <strong>till</strong> en god<br />

inomhusmiljö. Släpp loss din fantasi och låt golvet bli din<br />

nya kreativa lekplats.<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 19


OBEX® MODULSYSTEM - det kompletta<br />

sortimentet för entréer <strong>till</strong> offentlig miljö<br />

OBEX®<br />

SKAPA DIN EGEN DESIGN!<br />

OBEX® modulsystem erbjuder flera kombinationer av<br />

mönster och färger för att passa inredningen. Dessutom<br />

behåller den sin höga kvalité på funktion som krävs<br />

för offentliga entréer med hög gångtrafik. De viktiga<br />

funktionerna man finner i OBEX® är avskrapning för både<br />

grov och mindre smuts samt absorption för regn och snö.<br />

PASSAR ALLA FORMER!<br />

Forma Tergo Prior Lättinstallerat<br />

OBEX® plattor är flexibla och lätta att skära, vilket <strong>till</strong>åter en<br />

installation i vilken form som helst i en byggnad, från karuselldörrar<br />

<strong>till</strong> hexagonalt eller halvcirkelformade områden.<br />

POLYTUFTS PROFF KATALOG<br />

Idag har vi samlat alla våra produkter <strong>till</strong> offentlig miljö i en<br />

PROFF katalog. Här hittar man allt inom mattor <strong>till</strong> företaget.<br />

ENTRÉ / ERGONOMI / TEXTILGOLV / KOKOS & SISAL / MÄSSA<br />

RÖDA MATTAN / KONSTGRÄS och mycket mer.<br />

- Gör det enkelt, beställ PROFF idag!<br />

Polytuft of Sweden AB<br />

Tfn: 0451-61210<br />

Internet: www.polytuft.se<br />

E-post: info@polytuft.se<br />

ANNONS<br />

› FORTSÄTTNING från sid 18: Årets Bygge ...<br />

› FLERA HUNDRA ELINSTALLATIONSLUCKOR har också klätts med industriparkett<br />

– ett visst pyssel för golvläggarna.<br />

fönsterinsläppen samtidigt som arbetsplatserna<br />

delas av med genomsiktliga<br />

växtmönstrade textilskärmar.<br />

Här och var är skärmarna textilklädda<br />

i grönt eller blått, vilket ger variationsrikedom.<br />

Ofta övergår textilmattan <strong>till</strong> askparkett<br />

utan några lister, som vid ett<br />

pentry eller i en mindre trappa som<br />

markerar en nivåskillnad. Den massiva<br />

parketten är sex millimeter högre<br />

än mattan och för att det ska bli<br />

samma nivå på materialen har golvläggarna<br />

spacklat ut skillnaden.<br />

Göinge <strong>Golv</strong> har också lagt en<br />

halkhämmande plastmatta från Altro<br />

Nordic, Altro Maxis 2,5 millimeter<br />

tjock, i köket och ett linoleumgolv<br />

från Forbo Flooring på 700 kvadratmeter.<br />

I övriga hygienutrymmen<br />

ligger Ehrenborgs Lifeline.<br />

– Det här har varit ett roligt jobb<br />

med stora volymer. När vi fick golvhandlingarna<br />

var de redan kulörsatta<br />

och vi kom in först när projekteringen<br />

var nästan klar. Vi mängdar i ett<br />

program som heter Geometra. De ritningarna<br />

ville byggarna gärna ta del<br />

av då de var färgsatta i olika kulörer<br />

för olika ytskikt. Tack vare god planering<br />

från NCCs sida och en bra<br />

dialog med deras arbetsledning har<br />

jobbet flutit på och varit effektivt,<br />

säger Håkan Alfonsson. ■<br />

RÅDHUS SKÅNE, KRISTIANSTAD<br />

BESTÄLLARE:<br />

Kristianstads Kommun<br />

GOLVLEVERANTÖRER:<br />

Egetæpper Sverige AB<br />

Almedals Trägolvsaktiebolag<br />

Altro Nordic AB<br />

Forbo Flooring AB<br />

LIMLEVERANTÖR:<br />

Sika Sverige AB<br />

GOLVENTREPRENÖR:<br />

Göinge <strong>Golv</strong> AB<br />

BYGGENTREPRENÖR:<br />

NCC<br />

ARKITEKT:<br />

Fojab Arkitekter Malmö<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


TJUSIGT<br />

PÅ WTC<br />

I MALMÖ<br />

Det finns två World Trade<br />

Center-byggnader i Malmö.<br />

Båda ligger i Västra Hamnen<br />

ett stenkast från varandra och<br />

båda har <strong>till</strong> vissa delar genomgått<br />

en renovering utöver det<br />

vanliga. <strong>Golv</strong> & Kakel har lagt<br />

golv, som krävt både intresse och<br />

ovanlig tankeverksamhet, i ett<br />

av husen.<br />

› TEXT:<br />

Christina Adlers<br />

› FOTO:<br />

Martin Olson<br />

Organisationen World Trade Center, WTC, erbjuder företag<br />

arbetsplatser i kontorshotell och finns sedan 1970 på<br />

fler än 330 platser i hela världen. WTC i Malmö ägs av<br />

Midroc Property Development och det första kontoret på<br />

Skeppsgatan invigdes hösten 2006, två år senare stod<br />

kontors huset på Jungmansgatan klart. Cirka 1 500 arbetsplatser<br />

är fördelade på drygt 100 olika företag i de båda<br />

husen.<br />

BOLONMATTA MED "ROSTIG FÄRGTON"<br />

När det var dags att modernisera ett av våningsplanen på<br />

Skeppsgatan valde man en aktivitsbaserad arbetsmiljö<br />

som bygger på allt från hela kontor, enstaka arbetsplatser<br />

för längre eller kortare arbetstid, samt konferenslokaler.<br />

Kontorsmiljön är utformad för olika typer av arbetsuppgifter<br />

med tysta zoner för koncentrerat arbete, mindre<br />

sittgruppsrum för intima möten, ståbord för snabba<br />

samtal och större mötesrum.<br />

En gång i tiden fanns det tågvagns- och flygplans<strong>till</strong>verkning<br />

på tomten och det industriella är just vad<br />

Horisont Arkitekter tagit fasta på i gestaltningen. Stål och<br />

armering som rumsavdelare och dekoration, liksom<br />

kopparlaminat på dörrar och som utsmyckningar ger<br />

karak tär och ska påminna om historien. Som kon trast<br />

› FORTSÄTTNING på sid 22<br />

› BJÖRN PALM, arbetsledare på <strong>Golv</strong> & Kakel Bernt Lövkvist som utfört arbetet, visar stolt upp<br />

golven på World Trade Center i Malmö, <strong>till</strong> stor del Bolon-golv.<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 21


arkitekt!<br />

fritt fram för kreativa lösningar på golv och<br />

vägg med PANDOMO ®<br />

› FORTSÄTTNING från sid 21: Tjusigt på WTC i Malmö<br />

<strong>till</strong> stålet täcks en lång vägg av grov vitmålad träpanel.<br />

– De många kulörerna är inspirerade av naturens olika<br />

färgskiftningar. En grön ton löper genom hela kontorsmiljön<br />

med mycket grönska, i fondtapeter, fåtöljgrupper<br />

och i textilmattan. Vi har bland annat valt en Bolonmatta<br />

som passar bra med en rostig färgton som för tank arna <strong>till</strong><br />

rostig plåt, här är den för finad och raffinerad, säger Anders<br />

Blomqvist, arkitekt på Horisont Arki tekter.<br />

panDOMO ®<br />

ARDEX - Sätter fart på bygget!<br />

ARDEX AB, Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM. 08-556 315 50<br />

• Vi har certifierade entreprenörer som lägger<br />

PANDOMO ® designgolv.<br />

• PANDOMO ® designgolv ligger bland annat på NK´s<br />

restaurang i Stockholm om du har vägarna förbi.<br />

• Kreativ? Ring oss!<br />

08-556 315 50<br />

ANNONS<br />

MYCKET SVART KLINKER<br />

Per Nilsson Bygg har varit bygg entreprenör och <strong>Golv</strong> & Kakel<br />

Bernt Lövkvist har haft uppdraget som golv entreprenör med<br />

två golvläggare och en plattsättare på plats. Arbets ledaren<br />

Björn Palm visar stolt upp golven. Det börjar med en svart<br />

klinkerplatta, Marte Nero Acapulco, 30 x 60 från Kakeldax,<br />

i loungen som fortsätter in i en del av kontors miljön.<br />

– Samma klinkerplatta har vi också satt i sex hygienutrymmen.<br />

Totalt har vi satt omkring 160 kvad ratmeter<br />

klinker på ett flytspacklat underlag som byggarna stått för.<br />

Fogmassan och fixen som vi använde var Schönox, säger<br />

Björn Palm.<br />

Horisont Arkitekter har inte sparat på kulörerna. Inredningen<br />

är skräddarsydd, möbler och textilier harmonierar<br />

med färgsättningen på golv och väggar. På 315 kvadratmeter<br />

har golvläggarna lagt Bolonmattan Create i olika kulörer,<br />

rostrött, grönt, ett par nyanser av grått samt orange. Ofta har<br />

kulörerna kombinerats i gångstråk och öppna kontorsytor.<br />

"INTE LÄTT MED ALLA BRYTPUNKTER"<br />

En tidigare tunnelgång med ett blått ledljus och välvt tak<br />

fick ett lyft genom att Bolonmattan bröts ner i sekvenser<br />

med flera kulörer.<br />

– Den här typen av matta var förr vanlig som förtältsmatta<br />

<strong>till</strong> husvagnar. Nu har den utvecklats <strong>till</strong> en slitstark<br />

och lättskött matta med en homogen baksida, för bland<br />

annat kontor. Här ligger den limmad med Cascos lim direkt<br />

på betongplattan. Mattan är två meter bred och två millimeter<br />

tjock och egentligen lätt att arbeta med. Men här var<br />

det inte lätt att lägga mattan med alla brytpunkter. Det är<br />

viktigt att skarvarna ligger helt tätt och därför la golvläggarna<br />

två färger omlott och skar genom fyra millimeter, säger<br />

Björn Palm.<br />

– Det var också ett pyssel med färgpennor, fortsätter<br />

han, när uppställningsritningen från arkitekten med sifferkoder<br />

och typbeteckningar skulle översättas <strong>till</strong> kulörer. Det<br />

tog lite tid med alla färgskiftningar och krävde noggrannhet<br />

av golvläggarna. Det var en utmaning och först tyckte de det<br />

var lite komplicerat men efter hand blev de mer och mer intresserade<br />

när de såg mönstren växa fram.<br />

Längs gångstråken ligger mötes rummen på rad likt<br />

gamla tågvagnar med inglasade kupéer. Även här är möbeltextilierna<br />

ibland inspirerade av en roströd eller brunaktig<br />

färgton likt dåtidens lädersoffor och träinred ning.<br />

ÄVEN PÅ VÄGGARNA<br />

I flera av rummen ligger textilmattan Heuga 580 och Interface<br />

Elevation II från Ehrenborg. Totalt har <strong>Golv</strong> & Kakel Bernt<br />

› FORTSÄTTNING på sid 24<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong><br />

www.ardex.se


› KULÖRERNA är inspirerade av naturens olika färgskiftningar – Bolon Create har använts<br />

i rostrött, grönt, ett par nyanser av grått samt orange.<br />

› I LOUNGEN har <strong>Golv</strong> & Kakel satt en svart klinkerplatta, Marte Nero Acapulco, som också<br />

fortsätter in i en del av kontorsmiljön.<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 23


› EN TRÅKIG KULVERT<br />

fick ett lyft med ett<br />

Bolongolv som bröts<br />

ner i sekvenser med<br />

flera kulörer.<br />

› GOLV & KAKEL har<br />

även lagt nya trägolv,<br />

Salsa från Tarkett<br />

i några lokaler.<br />

WORLD TRADE<br />

CENTER, MALMÖ<br />

BESTÄLLARE:<br />

Midroc Property<br />

Development AB<br />

GOLVLEVERANTÖRER:<br />

Bolon AB<br />

Ehrenborg & Co AB<br />

Tarkett AB<br />

KERAMIKLEVERAN-<br />

TÖR:<br />

Kakeldaxgruppen<br />

LIMLEVERANTÖR:<br />

Sika Sverige AB<br />

FIX- OCH FOGLEVE-<br />

RANTÖR:<br />

Sika Sverige AB<br />

GOLVENTREPRENÖR:<br />

<strong>Golv</strong> & Kakel Bernt<br />

Lövkvist AB<br />

BYGGENTREPRENÖR:<br />

Per Nilsson Bygg i<br />

Malmö AB<br />

ARKITEKT:<br />

Horisont Arkitekter<br />

AB<br />

Lövkvist lagt 255 kvad ratmeter textilmatta i rutor 50 x 50<br />

i sju olika kulörer, allt från olika nyanser av orange, gult<br />

och grått <strong>till</strong> grönt.<br />

För första gången har golvläggarna också klätt väggar<br />

med en textilmatta. Det är Heuga 580 i tre olika orange<br />

nyanser som klättrar uppåt väggarna i tre tysta zoner.<br />

Och det var heller inte helt enkelt.<br />

– <strong>Golv</strong>läggarna började med att limma rutorna med<br />

Casco golv- och vägglim, men det höll inte, utan de fick<br />

också fixera rutorna med nubb. I några lokaler har vi<br />

även lagt nya trägolv, Salsa från Tarkett, men vi har också<br />

slipat och behandlat några äldre trägolv med mattlack.<br />

Och så har vi lagt en textilmatta Stubb Rust Red 116 från<br />

Kasthall. Det har varit roligt att jobba med den här typen<br />

av golvmaterial och med alla dessa säkert tjugo kulörer.<br />

Ett krävande jobb men mycket stimulerande, säger Björn<br />

Palm. ■<br />

24 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


NYHET<br />

<strong>2015</strong><br />

Revinylution!<br />

Vi har skapat den nya generationens vinylgolv. Med ett nytt ytskikt ökar det naturliga intrycket både i<br />

utseende och känsla. En ny <strong>till</strong>verkningsprocess och nya klickfogar har förbättrat stabiliteten och gjort<br />

golvet snabbare och enklare att lägga. Och den varma, bekväma och mjuka känslan överträff ar allt du<br />

känner igen från andra vinylgolv.<br />

» 24 dekorer i två kvalitetsnivåer<br />

» 30% snabbare läggning med PerfectFold TM V<br />

» Nytt slitlager som skyddar mot fl äckar och repor, TitanV TM<br />

» Formstabilast på marknaden<br />

» Tillverkas i vår vinylfabrik i Belgien<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 25


26 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


BISTRON ÄR<br />

FÖRETAGETS<br />

CENTRUM<br />

Så säger man på<br />

Netlight Consulting<br />

i Stockholm City.<br />

Ett svenskt IT- och<br />

managementkonsultföretag<br />

som startade<br />

1999 och idag sysselsätter<br />

drygt 500 konsulter<br />

och har kontor<br />

i Stockholm, München,<br />

Oslo, London, Berlin<br />

och Helsingfors.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

Bistron ligger som ett nav mellan de<br />

olika rummen på kontoret och det är<br />

många fötter som trampar förbi här<br />

dagligen. Men lokalen är inte enbart<br />

genomgångsrum utan här genomförs<br />

även diverse event, så utnyttjandegraden<br />

är hög.<br />

Nyligen renoverade man lokalerna<br />

och diskussionen kom då upp<br />

om vilket golv denna centrala yta<br />

skulle få. I de omgivande rummen<br />

ligger en gammal renoverad ekparkett<br />

i fiskbensmönster.<br />

TÅLIGT OCH TYST<br />

Ansvarig arkitekt för ombyggnaden<br />

är Niklas Larsen, på MER Arkitekter<br />

i Stockholm.<br />

– Tidigare har man haft trägolv<br />

på den här ytan, säger Niklas, men<br />

det blev slitet och såg inte så vackert<br />

ut, samtidigt som ljudnivån blev hög.<br />

Så vi ville ha ett tåligt material med<br />

bättre ljudegenskaper. Och då tyckte<br />

vi att gummigolv kunde vara lämpligt.<br />

Det är justa golv som ligger väl<br />

<strong>till</strong> i alla miljöutvärderingar och dessutom<br />

minskar ljudnivån.<br />

– Dessutom kunde vi lätt få <strong>till</strong><br />

mönster genom speciellt <strong>till</strong>skurna<br />

plattor i olika färger, säger Niklas.<br />

Linjeringen i golvet underlättar för<br />

olika sittningar när man ska placera<br />

ut möblemang vid de events som<br />

äger rum i bistron. Ytan är 100 kvadratmeter<br />

så det går ju att göra en hel<br />

del här.<br />

"VISSTE ATT DET<br />

SKULLE FUNGERA"<br />

Gummigolvet är fabriks<strong>till</strong>skuret av<br />

Nora Systems i trianglar i tre färger.<br />

Kollektionen är Noraplan Uni, två<br />

millimeter, och plattorna är lagda av<br />

Naturgolv i Stockholm.<br />

– Resultatet blev bra och både vi<br />

och beställaren är nöjda, säger Niklas.<br />

I ärlighetens namn måste jag väl erkänna<br />

att jag gjort en liknande lösning<br />

tidigare på ett företag som heter<br />

Amgen, så jag visste ju att det skulle<br />

fungera. Eftersom vi befinner oss i<br />

IT-miljö kan jag ju säga att vi gjorde<br />

en ”copy and paste” med gott resultat,<br />

konstaterar Niklas med ett skratt.<br />

■<br />

› BISTRON ÄR MITT-<br />

PUNKTEN eller centrum<br />

hos Netlight<br />

Consulting. Här passerar<br />

flest människor<br />

och här händer mest<br />

saker. Här behövs det<br />

något som är slitstarkt<br />

och tyst. Då blev det<br />

gummigolv från Nora<br />

Systems.<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 27


UNIDRAIN - SHOWERLINE<br />

Snabbare badrumsbyggnation med kvalitétssäkrat golvfall<br />

Beställ vår ShowerLine broschyr på<br />

info@jafo.eu eller via QR koden<br />

Unidrain - ShowerLine är en vidareutveckling av<br />

Unidrains linjeavloppsarmaturer vilket ger stora byggtekniska<br />

fördelar samt ett kvalitétssäkrat golvfall.<br />

Hela arbetsprocessen med att bygga golvfall och att<br />

utföra golvavjämning i ett badrum / våtrum kan utföras<br />

snabbare än med konventionella metoder.<br />

Det kvalitétssäkrade golvfallet får man på köpet.<br />

<strong>Golv</strong>ytan utanför duschzonen kan utföras helt plan enl<br />

gällande branschregler. Dock får aldrig bakfall förekomma.<br />

Unidrain ShowerLine kan placeras i vänster- eller<br />

högerhörn samt även mitt på en vägg om man vill ha en<br />

så kallad walk-in dusch.<br />

<strong>Golv</strong>fallet utförs med valfritt golvspackel<br />

Inbyggt<br />

golvfall som<br />

uppfyller gällande<br />

branschregler<br />

= kvalitetsäkring<br />

<strong>Golv</strong>fall och golvavjämning före tätskiktsläggning<br />

= Plan yta<br />

= Lokalt fall mot golvavloppet<br />

ShowerLine finns i 3 olika grundmodeller, höger, vänster eller walk-in.<br />

28 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong><br />

www.unidrain.se | www.jafo.eu | 046 33 39 00


PILLER, BURKAR OCH<br />

SNYGGA GOLV<br />

När det amerikanska läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme,<br />

MSD, skulle fl ytta sitt Sverigekontor från Rotebro <strong>till</strong> Stockholms<br />

City valde man ett läge nära Karolinska och Nya Karolinska sjukhusen.<br />

Detta för att ha nära <strong>till</strong> medicinsk verksamhet. Dessutom<br />

ville man ha ett representativt kontor med kopplingar <strong>till</strong> verksamheten.<br />

Och det fick man verkligen.<br />

› BILDEN OVAN:<br />

PRINCIPEN MED STORA<br />

färgade ytor användes<br />

även på trägolvet.<br />

Här ligger Kasthalls<br />

industriparkett med<br />

ytbehandling från<br />

Saicos.<br />

Bakom Merck Sharp & Dohmes,<br />

MSDs, nya aktivitetsbaserade kontor,<br />

ett vackrare ord för kontorslandskap<br />

utan egna rum, ligger Pontus Söderström<br />

och Anna Wallerstedt Öberg,<br />

Spectrum arkitekter. I designkonceptet<br />

har Spectrum lyft fram attribut<br />

som är kopplade <strong>till</strong> MSDs verksamhet.<br />

Förstorade dosetter, pillerburkar<br />

och medicinskåp utgör <strong>till</strong> exempel<br />

personliga skåp och mötesrum. Och<br />

golven används mycket medvetet<br />

när det gäller form och färg.<br />

MÅNGA MATERIAL<br />

I kontoret har man använt ett flertal<br />

olika typer av golvmaterial. Dels trägolv<br />

i den publika delen och dels<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› FOTO:<br />

Jason Strong<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 29


› BILDEN OVAN:<br />

– I BIBLIOTEKET ANVÄNDE VI<br />

Ege Canvas som golvmaterial,<br />

säger Pontus Söderström, en<br />

av arkiktekterna bakom inredningen.<br />

Vi ville ha ett annat<br />

uttryck än på övriga textilgolv.<br />

Men mönstret är uppbyggt av<br />

mindre färgfält så det blir i alla<br />

fall samma grundprincip som<br />

används.<br />

textilgolv i övriga delar av lokalerna.<br />

Trägolvet är från Kasthall och är en<br />

massiv mosaikparkett i ask infärgad<br />

med Saicos produkter. Textilgolven<br />

är från Interface och Egetæpper.<br />

– Vi hade sett bilder från varuhuset<br />

Emporia i Malmö, säger Pontus.<br />

Där arbetade man med stora färgade<br />

fält på trägolvet och det tyckte vi<br />

verkade spännande. Så vi blev inspirerade<br />

och Kasthall och Saicos gav oss<br />

möjlighet att arbeta på samma sätt,<br />

så då valde vi den kombinationen.<br />

Det gav oss <strong>till</strong>fälle att fortsätta att<br />

arbeta med olika färgfält som vi redan<br />

valt att göra med textilgolven.<br />

› OVAN:<br />

TELEFONHYTT UTFORMAD SOM läkemedelsförpackning?<br />

Varför inte? Det är en kul fortsättning<br />

på det konceptuella temat för lokal erna.<br />

› TILL HÖGER:<br />

OCH EN PILLERBURK som konferensrum?<br />

Naturligtvis!<br />

LUGN DEL OCH AKTIV DEL<br />

Kontoret är L-format och vi har valt<br />

att göra ena flygeln i grön färgskala,<br />

den där arbetsplatserna finns. Där<br />

ska man koncentrera sig, säger Pontus.<br />

Den andra flygeln går i rött och<br />

varmare färger och där är det mera<br />

öppet och upplagt för samtal med<br />

olika sittgrupper.<br />

– Interfacemattorna ingick i fastig<br />

hetsägarens ursprungliga koncept,<br />

› FORTSÄTTNING på sid 32<br />

30 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 31


› BILDEN OVAN:<br />

SITT- OCH SAMTALS-<br />

GRUPPERNA har fått<br />

höga ryggstöd och<br />

dessutom en Kasthallmatta<br />

under för att<br />

förstärka rumsligheten.<br />

säger Pontus, och det accepterade vi<br />

utan problem. De mattorna gav oss<br />

de förutsättningar vi behövde. Känslan<br />

av rumslighet för sittgrupperna<br />

har vi förstärkt genom att lägga lösa<br />

Kasthallmattor under sittgrupperna.<br />

Alltså textil på textil.<br />

– Till biblioteket har vi valt en<br />

Ege Canvas-matta där mönsterbilden<br />

i sig består av färgfält, säger Pontus.<br />

Vi ville ha mycket färg på golven för<br />

att kompensera att det är väldigt<br />

mycket väggar och lite fönster.<br />

FÖRSTÄRKA VARUMÄRKET<br />

– Sedan ville vi också förstärka varumärket<br />

konceptuellt, säger Pontus.<br />

Det vill säga att skapa en inredning<br />

som ansluter <strong>till</strong> verksamheten<br />

och kan vara lite kul samtidigt.<br />

Pontus och hans kollegor spånade<br />

på kontoret och började fundera<br />

runt det här med läkemedel. Burkar,<br />

dosetter med mera. Och så småningom<br />

började tankarna formera<br />

sig. Konferensrum? Varför inte runt<br />

som en pillerburk och med autentisk<br />

text på utsidan? Låsbara utrymmen<br />

för personalen? Varför inte som<br />

en jättestor dosettlåda? Draperier<br />

utformade som pillerkartor? Och så<br />

vidare. Idéerna flödade och beställaren<br />

var nöjd och ”köpte” förslagen.<br />

– Vi hade ett väldigt bra samarbete<br />

med Merck, säger Pontus. De<br />

förstod vad vi ville göra och understödde<br />

oss. I vissa fall kunde de spara<br />

genom att <strong>till</strong> exempel inte köpa nya<br />

möbler <strong>till</strong> konferensrummen utan ta<br />

med sig sådant som de redan hade.<br />

De insparade pengarna kunde då<br />

användas <strong>till</strong> sådant här.<br />

Och nog har man lyckats göra ett<br />

fantastiskt kontor med uttänkta detaljer<br />

och fina färg- och materialsamband.<br />

Att beställaren är nöjd behöver<br />

knappast nämnas. ■<br />

SVERIGEKONTOR FÖR MSD<br />

BESTÄLLARE:<br />

Merck Sharp & Dohme, MSD<br />

LEVERANTÖRER:<br />

Kasthall Mattor & <strong>Golv</strong> AB<br />

(industriparkett, 420 m 2 )<br />

Saicos Colour GmbH<br />

(oljeprodukter och infärgning)<br />

Interface Sverige AB<br />

(Heuga, 1 400 m 2 )<br />

Egetæpper Sverige AB<br />

(Ege Canvas, 55 m 2 )<br />

GOLVENTREPRENÖR:<br />

Miljögolv i Stockholm AB<br />

ARKITEKT:<br />

Spectrum Arkitekter<br />

32 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


EXPLORE THE FIGURA<br />

CONCEPT<br />

Figura-conceptet tar designen hos dina golv <strong>till</strong> en helt ny<br />

dimension. Med Figura-konceptet har du full kontroll över<br />

form, material och färg. Det gör att du kan skräddarsy ditt golv<br />

<strong>till</strong> en helt unik upplevelse. Genom att kombinera flexibiliteten<br />

och de miljömässiga värdena hos textilplattor, med de<br />

kreativa och lekfulla formerna hos olika material och färger,<br />

erbjuder Figura uppseendeväckande designs som matchar<br />

alla rum och krav. Utforska konceptet genom att våga sticka<br />

ut med starka kontraster, eller skapa en diskret och förfinad<br />

atmosfär genom att använda olika material i samma färgnyans.<br />

Läs mer på egecarpets.com<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 33


S P L I T Z<br />

Dags att golva<br />

alla fördomar.<br />

#1: PVC-PLAST<br />

Det kostar att sitta fast i gamla fördomar. Upp <strong>till</strong> tre gånger<br />

mer, närmare bestämt, om du förlitar dig på miljöbedömningar med<br />

anor från svunna tider. De plastgolv av PVC som vi <strong>till</strong>verkar idag,<br />

är bra miljöval. Funktionella, slitstarka och ekonomiska alternativ <strong>till</strong><br />

onödigt dyra golv. Bilda dig din egen uppfattning med <strong>Golv</strong>branschens<br />

faktablad “Sanningen om PVC-plast”. Finns på www.falckdesign.com.<br />

UPPFYLLER MILJÖBEDÖMNINGAR MED DAGENS KRAV<br />

MILJÖBYGGNAD<br />

LEED <br />

BREEAM ®<br />

BYGGVARUBEDÖMNINGEN <br />

34 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


"EKO" I GOLV BRANSCHEN<br />

Den 30 september<br />

– 1 oktober var det<br />

dags för Ekobyggmässan<br />

med <strong>till</strong>hörande Sweden<br />

Green Building Conference.<br />

Tidigare var<br />

det här en lokal mässa<br />

i Uppsala. Nu har den<br />

utvecklats, fl yttat <strong>till</strong><br />

Kista i Stockholm och<br />

blivit en nationell<br />

mässa som går i tvåårsintervall.<br />

”Eko” är populärt – speciellt inom<br />

arkitektkretsar – och mässan hade<br />

därför dragit <strong>till</strong> sig många utställare<br />

från golvbranschen. Här fanns Desso,<br />

Ehrenborg, Englundgruppen, Forbo,<br />

<strong>Golv</strong>kedjan med Weber och Höganäs,<br />

Idé Trading, Interface och Tarkett<br />

repre senterade med egna montrar.<br />

Alla hade valt sina bästa ekoprodukter<br />

och stoppat undan allting<br />

som kunde ifrågasättas, som <strong>till</strong><br />

exem pel PVC-produkter. Vilket vissa<br />

renläriga bland besökarna tyckte var<br />

fusk.<br />

VAD FANNS ATT SE?<br />

En liten snabbvända bland utställarna<br />

gav följande intressanta saker att<br />

rapportera:<br />

Hos Interface talades det mycket om<br />

de nya, naturinspirerade kollektionerna<br />

Equal Measure, Narratives och<br />

Near & Far. De presenteras på sid 54<br />

i denna tidning.<br />

Englundgruppen visade bland annat<br />

upp ett eget vintage-trägolv gjort av<br />

återvunnet virke. Kollektionen kallas<br />

Reclaim Wood Collection. Materialet<br />

hämtas bland annat från gamla broar<br />

och hus som ska rivas. <strong>Golv</strong>et är<br />

FSC-certifierat och ger flera LEEDpoäng.<br />

I Idé Tradings monter var det<br />

Sverige-premiär för PUR Line Akustik<br />

från tyska Wineo. Deras PUR-mattor<br />

har funnits på marknaden några år<br />

› BILDEN ÖVERST:<br />

FREDRIK HAMMARBÄCK<br />

OCH MARIA OLSSON,<br />

Interface, tycker att<br />

Eko är jättekul? Eller?<br />

› OVAN:<br />

OM INTERFACE SKÖTER<br />

sina leveranser med<br />

paketcyklar är väl<br />

tveksamt men den<br />

fungerar åtminstone<br />

bra som bardisk i<br />

montern.<br />

› TILL VÄNSTER:<br />

EMMA DAHLIN,<br />

Englundgruppen/NTK,<br />

har fötterna tryggt<br />

placerade på Englundgruppens<br />

återvunna<br />

trägolv, Reclaim<br />

Wood Collection.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Thomas Åkerblad<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 35


"förbrukas" och generera avfall. Vi<br />

hade många besökare i vår monter<br />

som ser en cirkulär värld växa fram<br />

och där ligger vi långt framme.<br />

FACIT?<br />

– Vi ser Sweden Green Building Conference<br />

och Ekobygg som en bra<br />

mötes plats för att diskutera och debattera<br />

hållbarhetsfrågor med byggoch<br />

fastighetsbranschens olika aktörer,<br />

säger Kerstin Lagerlöf, nordisk<br />

marknadskommunikationschef på<br />

Tarkett. Det kändes särskilt spännande<br />

att en av huvudfrågorna var<br />

den cirkulära ekonomin, ett område<br />

som vi själva är starkt engagerade<br />

inom. ■<br />

› OVAN:<br />

FREDRIK SÖDERSTEN<br />

Tarkett, (<strong>till</strong> vänster)<br />

diskuterar cradle-tocradle-filosofin<br />

med<br />

en intresserad besökare<br />

i Dessos monter<br />

på mässan. Tarkett<br />

och Desso hade var<br />

sin monter trots att<br />

de numera är samma<br />

företag.<br />

› TILL HÖGER:<br />

MICHAEL PANTZAR,<br />

Wineo, är glad att<br />

kunna presentera nya<br />

PUR Line Akustik. En<br />

polyuretanmatta med<br />

en stegljudsdämpning<br />

på 17 decibel.<br />

som ett PVC-fritt plastgolv för<br />

offent lig miljö. Nu är sortimentet<br />

utvidgat med en akustikmatta.<br />

– Vi har känt ett behov av en<br />

sådan här produkt, säger Michael<br />

Pantzar, Sverigechef för Wineo.<br />

Extra kul är det att vi kunde börja<br />

lanseringen på den här mässan.<br />

PUR Line Austik är 4,0 millimeter<br />

tjock och ger en stegljudsdämpning<br />

på 17 decibel.<br />

Hos Forbo var det premiär för ett<br />

nytt ansikte, Håkan Nordqvist, tidigare<br />

Idé Trading. Håkan är nu ansvarig<br />

för Forbos försäljning mot butiker<br />

och kedjor.<br />

CRADLE-TO-CRADLE<br />

Förut talade man gärna inom industrin<br />

om vaggan-<strong>till</strong>-graven för industriprodukter.<br />

Nu går man sedan<br />

några år <strong>till</strong>baka ett steg längre och<br />

talar om ”cradle-to-cradle”, det vill<br />

säga från vagga <strong>till</strong> vagga. Vi talar<br />

med andra ord om ”cirkulär ekonomi”<br />

– också det ett mycket populärt<br />

uttryck just nu. Det ska inte bli<br />

några ekologiska fotspår. Allt ska<br />

vara ett nollsummespel.<br />

Cradle-to-cradle är ett tema som<br />

både Tarkett och det nyblivna dotterbolaget<br />

Desso har drivit under lång<br />

tid.<br />

– Det räcker inte att vara ”less<br />

bad” inom miljö området idag, säger<br />

Fredrik Södersten, Tarkett. Du måste<br />

visa upp konkreta lösningar och ta<br />

ansvar för produktens livscykel. Det<br />

handlar om att vår samhälls- och<br />

produktutveckling har mycket att<br />

vinna på att likna ekologiska system<br />

där energi och material "brukas"<br />

effek tivt och cykliskt istället för att<br />

36 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


Skapa en välkomnande miljö som<br />

är både trygg och snygg<br />

Altro Suprema II säkerhetsgolv<br />

Altro Suprema II – 40 färger ger dig stor frihet i din inredning, alla med det lättstädade<br />

PUR-systemet<br />

livslängd<br />

15<br />

Stegsäkerhetens<br />

år<br />

Innehåller<br />

bioplast<br />

Ftalatfri<br />

www.altro.se/SES info@altro.se 040 31 22 00<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 37


Värdesäkra badrummet enligt GVK<br />

PLANERA<br />

GENOMFÖRA ANALYSERA FÖRBÄTTRA<br />

GVKs KVALITETSSYSTEM<br />

VÅTRUMSANMÄLAN<br />

Ritning<br />

GVK-auktoriserade företag registrerar var<br />

arbetet utförs, valt tätskikt samt beställaruppgifter<br />

när våtrumsarbetet startar.<br />

FÖRKONTROLL - AVVIKELSERAPPORT<br />

EGENKONTROLL<br />

Skicka<br />

Klinkers<br />

Klinkers<br />

Inför ett tätskiktsarbete görs en förkontroll av underlaget enligt<br />

GVKs branschregler. Vid avvikelser noteras och kommuniceras<br />

dessa <strong>till</strong> beställaren med en Förkontroll-Avvikelserapport.<br />

Foton kan bifogas.<br />

Dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation<br />

överlämnas <strong>till</strong> beställaren enligt överenskommelse.<br />

Foton kan bifogas.<br />

STICKPROVSKONTROLL<br />

VÅTRUMSINTYG<br />

Kontroll av tätskiktsarbeten utförs av oberoende kontrollanter,<br />

utbildade av GVK.<br />

Våtrumsintyg av utförd tätskiktsinstallation visar att installationen<br />

är fackmässigt utförd och följer gällande branschregler.<br />

Intyget lämnas alltid <strong>till</strong> konsument.<br />

För mer information se www.gvk.se<br />

38 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


Salt, natriumklorid,<br />

är en naturlig råvara.<br />

VAD ÄR NATURLIGT?<br />

Alla <strong>till</strong>verkare vill visa att råvarorna i deras produkter är naturliga<br />

och valda med tanke på hållbarhet och resursförbrukning och. Att jordens<br />

resurser är begränsade gör också sparsamhet befogad. Liksom tanken på<br />

vad som kan påverka klimatförändringen.<br />

Det här med "naturligt" är lite knepigt.<br />

Kalksten, järnmalm och salt ur<br />

gruvor är självklart naturligt förekommande<br />

material. Olja och kol<br />

finns ju lika naturligt – men betraktas<br />

annorlunda. De fossila gasfyndigheterna<br />

fick en gång i tiden namnet<br />

"naturgas" och det gav gasolen bättre<br />

status under ett antal år. Men nu vet<br />

de flesta att gas och olja kommer ur<br />

samma begränsade resurs av fossilt<br />

kolväte. Kalkstenen i fossila bergarter<br />

ser vi fortfarande som mer naturlig<br />

än olja, kanske mest för att <strong>till</strong>gången<br />

är säker.<br />

KLOR ÄR EN NATURLIG DEL<br />

AV VANLIGT SALT<br />

När en naturlig råvara gått igenom<br />

flera processer av bearbetning och<br />

kemisk förändring är det inte alltid<br />

lätt att se det naturliga i sammanhanget.<br />

Som kemist kan jag se att vanligt<br />

salt, natriumklorid, är en naturlig<br />

råvara. Salt finns ju naturligt i<br />

havet och i saltgruvor som ett minne<br />

av uttorkade oceaner.<br />

När man i elektrolys delar saltet<br />

i natronlut, vätgas och klor kan man<br />

fråga sig vart naturen tog vägen. När<br />

klor sedan får reagera med oljeprodukten<br />

eten <strong>till</strong> vinylklorid och vidare<br />

<strong>till</strong> PVC, känns det för många överraskande<br />

att klorinnehållet kan beskrivas<br />

som en naturlig råvara.<br />

Råvarubasen är absolut naturlig<br />

men råvaran har gått igenom många<br />

synteser, så det krävs kanske en kemist<br />

för att se det naturliga i materialet.<br />

En parallell är stål, som många<br />

ser som ett naturligt konstruktionsmaterial<br />

trots alla industriella processer<br />

järnet har gått igenom och alla<br />

<strong>till</strong>satser man gjort med legeringsmetaller<br />

med mera.<br />

EN DEL RÅVAROR ÄR<br />

OÄNDLIGT TILLGÄNGLIGA<br />

Kalksten och sand finns i sådan<br />

mängd att man betraktar materialen<br />

som oändligt <strong>till</strong>gängliga. Det gäller<br />

också för salt som finns i stora gruvor<br />

och dessutom i havet. Just därför<br />

finns det alltid klor <strong>till</strong> PVC, som i<br />

sin tur kan bli <strong>till</strong> plastgolv.<br />

Det känns bra att kunna använda<br />

något och veta att barnbarnen inte<br />

kom mer att sakna det. Så är det inte<br />

med alla råvaror, <strong>till</strong> exempel inte<br />

med olja och inte heller med kol.<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 40<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | 39


› FORTSÄTTNING<br />

från sid 39:<br />

Vad är naturligt?<br />

SNABBT FÖRNYBART<br />

BETYDER UR VÄXTRIKET<br />

Solen kommer att lysa i ytterligare<br />

fyra miljarder år. Så länge den lyser<br />

och det regnar på gröna växter kan<br />

fotosyntesen skapa kolhydrater och<br />

syre ur vatten och luftens koldioxid.<br />

Kolhydraterna är socker, stärkelse<br />

och cellulosa – alla bra råvaror för<br />

golv i olika form.<br />

Förnybara råvaror kommer alltså<br />

från skogar och odlade fält som<br />

pro dukter av ett uthålligt system.<br />

Fyra miljarder år måste vi betrakta<br />

som uthålligt, för sedan är allt slut.<br />

De råvaror som kommer ur växter<br />

kan beskrivas som snabbt förnybara,<br />

och det är det vi behöver. Långsamma<br />

processer nyskapar sakta olja och gas,<br />

men alldeles för långsamt för att det<br />

ska räcka.<br />

För Svanenmärkning av golvbeläggning<br />

krävs att minst 60 procent<br />

av materialet är biologiskt förnybart.<br />

I praktiken betyder det att bara trä-,<br />

laminat- och linoleumgolv klarar det<br />

kravet idag.<br />

I framtiden kan vi kanske se<br />

andra möjligheter om plaster och<br />

gummi kan <strong>till</strong>verkas av växande råvaror.<br />

Det är fullt möjligt, men ännu<br />

inte ekonomiskt realistiskt. Många<br />

tror att gummi idag kommer ur växtriket,<br />

men det gör normalt inte den<br />

sorts gummi man använder i golv.<br />

Endast mindre mängder naturgummi<br />

används i ett fåtal golvprodukter.<br />

ÅTERVINNING ÄR INTE<br />

ALLTID MILJÖVÄNLIGT<br />

Försök att återvinna bensinen du använt<br />

<strong>till</strong> bilen! Omöjligt. Om man<br />

istället gör plast av oljan får man ett<br />

material som kan användas <strong>till</strong> exempel<br />

<strong>till</strong> PVC-golv. Det materialet kan<br />

återvinnas flera gånger och <strong>till</strong> sist<br />

förbrännas och ge energi. Nu är det<br />

bara fem procent av all olja som blir<br />

något annat än bränsle. Vad kommer<br />

framtida generationer att tycka<br />

om det?<br />

Återvinning av använt material<br />

förutsätter att vi kan samla in det i<br />

<strong>till</strong>räcklig mängd. Men vi vill inte<br />

blanda rena material med annat avfall<br />

och vi vill inte förstöra hela miljövinsten<br />

med långa frakter. Ur miljösynvinkel<br />

ser det bra ut att kunna<br />

säga att man använt återvunnet material<br />

i produkterna. Miljövärdet beror<br />

dock mycket på hur insamling och<br />

transport kan organiseras.<br />

Eldning med ved är inte heller<br />

miljövänligt. Allt trä borde ju först<br />

användas <strong>till</strong> papper, virke, board<br />

eller annat konstruktionsmaterial och<br />

kanske återvinnas några gånger innan<br />

man <strong>till</strong> sist tar farväl av materialet<br />

och energiåtervinner.<br />

När det gäller golv finns några<br />

verkligt bra exempel på hur material<br />

av lågt värde kan användas <strong>till</strong> bra<br />

produkter. Ett exempel är att spill<br />

från golvläggning återvinns <strong>till</strong> nya<br />

plastgolv. Men det bästa exemplet är<br />

nog ändå att nermalet spill från<br />

snickeriindustrin utgör en stor andel<br />

av materialet i ny<strong>till</strong>verkade linoleumgolv.<br />

LÄTTARE ATT ÅTERVINNA<br />

MATERIAL ÄN PRODUKT<br />

När trägolv och laminatgolv med<br />

klicklåsning introducerades användes<br />

ibland argumentet att man kunde ta<br />

golven med sig <strong>till</strong> sin nya bostad<br />

när man flyttade. Hur ofta har det<br />

hänt? Åter användning är svårt.<br />

Då är materialåtervinning lättare.<br />

Återvinning av spill från den<br />

egna produktionen är inte ens värt att<br />

nämna. För omvärlden är det ju ointressant<br />

vilka materialflöden man har<br />

inom en fabrik, det är vad som kommer<br />

ut därifrån som räknas.<br />

Sorterat läggningsspill av oanvända<br />

golv kan bli <strong>till</strong> nya golv utan<br />

större problem. De stor <strong>till</strong>verkarna<br />

av plast- och linoleumgolv återvinner<br />

redan sådant i stor skala.<br />

Återvinning av material från använda<br />

golv är också tekniskt möjlig.<br />

I Tyskland, nära Köln, finns en anläggning<br />

för upparbetning av utrivna<br />

PCV-golv med limrester, spackel och<br />

allt. Materialet är inte bara förorenat<br />

utan också gammalt och har en sammansättning<br />

som inte platsar i moderna<br />

golv. Det kan dock användas<br />

<strong>till</strong> mindre krävande produkter.<br />

Materialåtervinning kräver insamling,<br />

sortering och transport – och<br />

därmed energi och andra resurser.<br />

Det är därför inte självklart att miljön<br />

alltid vinner på materialåtervinning<br />

istället för energiåtervinning.<br />

IMPONERANDE AMBITIÖST<br />

ARBETE<br />

När jag försöker se på golvbranschen<br />

utifrån blir jag faktiskt imponerad av<br />

hur ambitiöst alla arbetar med att<br />

göra sina golv och kringprodukter<br />

allt mer resurssnåla och hållbara.<br />

Det är naturligt att hushållning<br />

med energi och andra resurser är ett<br />

viktigt konkurrensmedel för golvbranschen,<br />

i det avseendet är det stora<br />

skillnader mellan olika golvmaterial.<br />

Men ingen som känner <strong>till</strong> golv på<br />

allvar kan tro att moderna golv har<br />

några negativa effekter på hälsa och<br />

miljö – så den aspekten borde vara helt<br />

irrelevant som konkurrens medel. ■<br />

40 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


Stoppa smutsen<br />

i entrén...<br />

Kåbe Skrapgaller<br />

Halkskyddslister av pressat stål eller gummi<br />

Normalt ligger skrapgallret utanför entrédörren. Om möjligt<br />

över en djupare försänkning där smutsen kan samlas<br />

under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring.<br />

Skrapgaller finns i flera olika utföranden.<br />

Kåbe Original<br />

Svensk originalprodukt i mer än 60 år!<br />

Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller och<br />

torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade<br />

gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man<br />

passerar mattan och fjädrar <strong>till</strong>baks med kraft när trycket<br />

minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps<br />

bort från skorna bara genom att man går över mattan.<br />

...vi har lösningarna!<br />

Kåbe Original Kulör<br />

Finns i grått och rött!<br />

Nu finns Kåbe Originalmatta med gummi i grått eller rött<br />

som ett alternativ <strong>till</strong> Kåbe Originalmatta med svart gummi.<br />

Funktionen är lika god med nya designmöjligheter.<br />

Kåbe-Mattan AB • Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta<br />

Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59<br />

mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se<br />

Kåbe Kombi<br />

Där trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas!<br />

Kåbe Kombi är den damklacksvänliga, slitstarka och rullbara<br />

entrémattan som är ett bra alternativ <strong>till</strong> Kåbe<br />

Originalmatta. Kåbe Kombi förses med inlägg av borst,<br />

textil eller gummi. Dessa kan även <strong>#7</strong> - kombineras <strong>2015</strong> | GOLV TILL med TAK | varandra<br />

i samma<br />

41<br />

matta.


NOTERAT<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ANNONS<br />

SAMMANHÅLLEN YTA MED VALFRITT UTTRYCK<br />

Ardex ytbeläggningssystem<br />

Pandomo har använts i en rad<br />

byggnader i olika länder där arkitekten<br />

eftersträvat en enhetlig<br />

yta med ett utseende som passar<br />

projektet, snyggt ansluten <strong>till</strong><br />

angränsande ytor och helt utan<br />

störande skarvar. Ett enkelt sätt<br />

att åstadkomma en stilig robust<br />

design.<br />

Grunden för systemet är<br />

Pandomo K1 Design, en cementbaserad<br />

avjämningsmassa. Den<br />

kan ges önskad färg med Pandomo<br />

färgkoncentrat. Även strukturen<br />

kan varieras och man kan även få<br />

en yta med <strong>till</strong> exempel terrazzoutseende.<br />

Pandomo K1 Design kan läggas<br />

i skikt om fem – tio milli meter och<br />

är gångbar efter tre timmar.<br />

Pandomosystemet finns inte<br />

bara för golv utan även för väggar<br />

och andra ytor. Det ger i stort sett<br />

möjlighet <strong>till</strong> helt fritt val variation<br />

av färger, struktur och mönster på<br />

både golv och vägg. Och resultatet<br />

blir som sagt skarvlöst. ■<br />

42 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


PVC HAR<br />

BLIVIT MILJÖVÄNLIGARE<br />

Ett nytt informationsblad från <strong>Golv</strong>branschen behandlar ämnet<br />

PVC. Det har idag utvecklats <strong>till</strong> ett miljövänligare alternativ<br />

där både <strong>till</strong>verkning och återvinning förändrats.<br />

I debatten har PVC-golv beskrivits som ett miljöproblem.<br />

Det var möjligen en korrekt beskrivning på 1980- och 90-talen<br />

då <strong>till</strong>verkningsprocessen såg helt annorlunda ut. Idag är PVCgolv<br />

ett miljömässigt mycket bättre alternativ, framförallt för<br />

offentliga miljöer som skolor och sjukhus där slitaget är stort<br />

och kraven på hygien extra höga.<br />

I Sanningen om PVC-plast beskriver <strong>Golv</strong>branschen, GBR,<br />

PVC-materialets egenskaper, hur det <strong>till</strong>verkas, brandsäkerhet<br />

och miljöhänsyn.<br />

– Många har tyvärr en förlegad bild av PVC som något farligt.<br />

PVC består bara av vanligt koksalt och olja. Det som tidigare<br />

gjorde att PVC-golv ansågs miljöfarligt var att man blandade<br />

i andra ämnen, såsom vissa ftalater och brandskyddsmedel.<br />

De har nu tagits bort och <strong>till</strong>verkningen har förändrats med<br />

hänsyn <strong>till</strong> miljö och hälsa, säger Johan Aspelin, vd för <strong>Golv</strong>branschen.<br />

PVC-golv är enkla att hålla rena tack vare att de har få fogar<br />

och sprickor där smuts kan ansamlas. Samtidigt är de slitstarka<br />

och hållbara, vilket ger lång livslängd.<br />

– Dessutom kan PVC-golv återvinnas ända upp <strong>till</strong> sju gånger<br />

utan att de förlorar i kvalitet. Sammantaget gör det att PVC<br />

idag är ett bra golvmaterial ur miljösynvinkel, faktiskt bättre än<br />

många andra sett <strong>till</strong> livslängd och användning, säger Johan<br />

Aspelin.<br />

Det nya informationsbladet Sanningen om PVC-plast kan<br />

laddas ned på https://www.golvbranschen.se/media/<br />

3754906/ gbr-fakta-sanningen-om-pvc-plast-<strong>2015</strong>-10.pdf. ■<br />

konstruktör!<br />

för simhallar, SPA, äventyrsbad<br />

NOTERAT<br />

VIT SNABB HÅRDVAXOLJA<br />

Welin & Co lanserar Osmo Hårdvaxolja Rapid 3240 Vit. Den är<br />

sidenmatt och ingår i serien Osmo Hårdvaxolja Rapid. Den<br />

passar som ytbehandling av trägolv och andra träytor inomhus,<br />

men även på kork och OSB-fiberskivor. Den används för<br />

kombinerad grundbehandling och slutbehandling, eller enbart<br />

slutbehandling efter en infärgning med annan vit produkt i<br />

Osmos sortiment.<br />

Produktserien Rapid är naturoljevaxbaserad och ger en<br />

mikro porös, vattenavvisande och mycket slitstark yta. Den<br />

är godkänd för barnleksaker enligt EN 71.3.<br />

Torktiden är fyra – sex timmar, så två appliceringar kan<br />

göras samma dag. En liter räcker <strong>till</strong> 24 kvadratmeter och<br />

produkten finns att köpa i burkar om 0,75, 2,5 och 10 liter. ■<br />

ARDEX - Sätter fart på bygget!<br />

ARDEX AB, Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM. 08-556 315 50<br />

• Vi levererar HELA tätskiktskonstruktionen. På så sätt<br />

undviker du de fallgropar som finns i komplexa poolprojekt.<br />

Högkvalitativa produkter och rätt teknisk kompetens gör att<br />

vi levererar <strong>till</strong> landets största poolprojekt. Det blir helt enkelt<br />

tätt med ARDEX.<br />

ANNONS<br />

• Vi har också utbildat och samarbetar med en rikstäckande<br />

entreprenör som specialiserat sig på just poolprojekt.<br />

• En stor investering som måste blir rätt från<br />

början. Ring oss!<br />

08-556 315 50<br />

www.ardex.se<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 43


NOTERAT<br />

ALLT PÅ EN GÅNG?<br />

Nu är det snart åter dags för alla som är intresserade av golv och inredning för<br />

tyska mässbesök i januari. Som på ett band kommer mässorna och de börjar<br />

med Heimtextil i Frankfurt, 12 –15 januari. Domotex – världens största golvmässa<br />

– hålls i Hannover 16 –19 januari. Därefter kommer Internationella Möbel mässan,<br />

IMM, i Köln 18 – 24 januari. De går att besöka alla i ett svep – om man har mjuka<br />

skor och gillar att trava på betonggolv. Så nog är det mycket att se i Tyskland.<br />

Bilden ovan:<br />

Jochen Köckler, Hannovermässan,<br />

slår ett slag för Domotex Innovations,<br />

mässans samlingsplats för<br />

nya och smarta golvlösningar.<br />

Heimtextil är något för den<br />

som är intresserad av textilier<br />

och tapeter. Man har sagt i flera<br />

år att man även ska starta en<br />

pavil jong speciellt för textilgolv<br />

av högsta kvalitet men ännu<br />

har det inte blivit något av det.<br />

Nu är målsättningen 2017, <strong>till</strong><br />

nästa år blir det inte klart.<br />

IMM är den stora möbelmässan<br />

i Köln. Man försöker<br />

hela tiden öka mängden golvmaterial<br />

på samma sätt som<br />

på vår svenska möbelmässa<br />

i Älvsjö. Här är det främst de<br />

tyska textilgolvs<strong>till</strong>verkarna<br />

som visar sina produkter för<br />

offentlig miljö. En av delutställningarna<br />

på IMM heter Living<br />

Interiors – the event for rooms<br />

and bathrooms. Där finns bland<br />

annat häftiga badrumsinteriörer<br />

och intressanta exempel på<br />

kreativ materialanvändning.<br />

Största mässan<br />

Lite <strong>till</strong>spetsat skulle man kunna<br />

säga att Heimtextil och IMM är<br />

förrätten respektive desserten<br />

<strong>till</strong> huvudrätten Domotex. En<br />

mässa som alltsedan starten<br />

1989 varit den internationella<br />

golvbranschens huvudmässa.<br />

Nästa år verkar Domotex få<br />

drygt 100000 kvadratmeter<br />

utställningsyta, det vill säga<br />

unge fär som i år. Antalet inbokade<br />

utställare är nu 1400,<br />

vilket är 100 fler än på årets<br />

mässa.<br />

Till Domotex 2016 är följande<br />

svenska utställare anmälda:<br />

Arboritec, Bergo Flooring, Brokmatt<br />

Design, Eltex of Sweden,<br />

<strong>Golv</strong>abia, Hitex, Kährs, North<br />

Carpet och Välinge.<br />

Observera att det kan <strong>till</strong>komma<br />

ytterligare svenska<br />

utställare – detta skrivs tre<br />

månader före mässan – och<br />

det kan även finnas svenska<br />

företag som är anmälda via<br />

sina tyska dotterbolag och<br />

därför inte omedelbart syns<br />

i listorna.<br />

LVT ökar<br />

På en presskonferens i oktober<br />

inför Domotex-mässan berättade<br />

Jochen Köckler från mässledningen<br />

vad man idag vet om<br />

Domotex 2016:<br />

– Ungefär 85 procent av<br />

mässans utställare är utländska,<br />

alltså icke-tyska. Mätt i monteryta<br />

är Tyskland största utställarlandet<br />

följt av Turkiet, Indien,<br />

Belgien, Kina, Neder länderna<br />

och Iran.<br />

– En sak som vi kan säga<br />

med säkerhet redan nu är att<br />

LVT-produkter kommer att vara<br />

en av de stora attraktionerna på<br />

mässan när det gäller halvhårda<br />

golv, säger Jochen Köckler.<br />

LVT-utbudet kommer att bli<br />

mycket stort. Samma gäller för<br />

parkett och laminatgolv med de<br />

flesta av de stora leverantör erna<br />

representerade.<br />

Fokus på trä<br />

En stor besöksmagnet hoppas<br />

mässledningen att Wood<br />

Flooring Summit i hall 9 ska bli.<br />

Här kommer det att finnas 200<br />

› FORTSÄTTNING på sid 46<br />

44 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


Ultrabond Eco Fix<br />

Fixeringslim<br />

NOTERAT<br />

PLUS<br />

Låga emissioner!<br />

Byt textilplattor enkelt vid behov<br />

Med fixeringslimmet Ultrabond Eco Fix blir framtida byte av textilplattor<br />

enkelt och kan utföras upprepade gånger. För användning inomhus vid<br />

fixering av:<br />

• Textila golvplattor<br />

• Gångmattor i trappor<br />

• PVC-plattor<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 45


NOTERAT<br />

› FORTSÄTTNING från sid 44: Allt på en gång?<br />

<strong>Golv</strong> i alla färger och av alla sorter kan man få se på Domotex om tre<br />

månader.<br />

utställare från parkett- och<br />

laminat golvsindustrin. Samt<br />

över 180 leverantörer som visar<br />

<strong>till</strong>behör och installationsteknik.<br />

Här finns välkända namn som<br />

<strong>till</strong> exempel Amorim, Boen,<br />

Egger, Kährs, Meister och<br />

Unilin.<br />

– Vi visar ett stort och oberoende<br />

utvalt sortiment av innovativa<br />

nya produkter och lösningar,<br />

säger Jochen Köckler.<br />

Det bästa av det bästa i sektorn<br />

parkett, trä och laminatgolv.<br />

Ett informativt och stimulerande<br />

skyltfönster för besökare med<br />

alla bakgrunder.<br />

Annorlunda utformning<br />

– Vi kommer att ha en stor<br />

monter på nästa mässa, säger<br />

Lisa Holmlund, Kährs. Att mässsan<br />

satsar på trä som tema<br />

passar oss förstås alldeles utmärkt.<br />

Montern blir annorlunda<br />

mot vad vi brukat ha hit<strong>till</strong>s.<br />

Istället för stora öppna ytor blir<br />

det nu mer rum med olika<br />

teman där vi visar nya format<br />

och mönster.<br />

– På en sådan här central europeisk<br />

mässa visar vi naturligtvis<br />

även produkter som inte kommer<br />

<strong>till</strong> Sverige, som <strong>till</strong> exempel<br />

tvåskikts lamellparkett.<br />

Men det blir mycket att titta<br />

på även för svenska besökare!<br />

Här finns <strong>till</strong> och med plast,<br />

säger Lisa med ett leende.<br />

Tema innovation – de<br />

bästa idéerna i branschen<br />

Begreppet Innovations@<br />

DOMOTEX lanserades <strong>till</strong><br />

mässan 2014 och lever vidare<br />

även nästa år. Tanken är att<br />

uppmärksamma nyheter och<br />

innovationer som de utställande<br />

företagen vill lyfta fram.<br />

På mässan finns det tre<br />

”innovationsområden” som<br />

ligger i hallarna 6, 9 och 17<br />

– där årets mest innovativa<br />

produkter ges konstnärlig<br />

iscensättning och extra uppmärk<br />

samhet. Själva produkterna<br />

kommer att väljas före<br />

Domotex av en expertjury.<br />

Thomas Åkerblad<br />

ANNONS<br />

DESIGNING<br />

YOUR SPACE<br />

WITH<br />

JUNCKERS<br />

TEKNISKA LÖSNINGAR<br />

PÅLITLIG<br />

CREATING EXCEPTIONAL SPACES<br />

JUNCKERS INDUSTRIER AB I JUNCKERS.SWEDEN@JUNCKERS.COM I WWW.JUNCKERS.SE I TEL. 08 - 644 52 00<br />

GOLVVÄRME<br />

46 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


FORTSATT TILLVÄXT MED GODA<br />

MÖJLIGHETER FÖR GOLVBRANSCHEN<br />

NOTERAT<br />

Industrifakta presenterade i slutet av september en färsk konjunkturrapport över byggandets utveckling i år.<br />

Utfallet för påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar av bostäder och lokaler visar en god <strong>till</strong>växttakt för<br />

första halvåret, och prog nosen för helåret har höjts något. De samlade investeringarna väntas öka med drygt<br />

fem procent i år. Bostadsbyggandet är motorn, med en förväntad ökning av de samlade nybyggnadsinvesteringarna<br />

på 12 – 15 procent. Industrifakta räknar med att drygt 43000 lägenheter i småhus och flerbostadshus<br />

påbörjas i år, vilket kan jämföras med drygt 38000 föregående år. Således en fortsatt god <strong>till</strong>växt, men samtidigt<br />

en tydlig inbromsning av ökningstakten jämfört med de senaste två åren.<br />

Denna trend väntas fortsätta ytterligare ett par år, kring 2017 väntas produktionstakten stabili seras kring<br />

47 000 nya lägenheter i småhus och flerbostadshus. Lokal byggnadsinvesteringarna, som inbegriper kontor,<br />

handel och offentliga lokaler, spås växa med i genomsnitt tre – fem procent per år <strong>2015</strong> – 17. Ny<strong>till</strong> skottet av<br />

lokalytor genom nybyggnad väntas växa med i genomsnitt fyra – fem procent årligen <strong>2015</strong> och 2016.<br />

Stora möjligheter<br />

i beståndet<br />

Samtidigt som blickarna ofta<br />

riktas mot nyproduktion, finns<br />

det stora marknadsmöjligheter<br />

för golvbranschen i samband<br />

med renovering och hyresgästanpassning<br />

i det befintliga beståndet<br />

av lokaler och bostäder.<br />

Man kan peka ut flera intressanta<br />

områden. Inom handeln<br />

har konkurrensen de senaste<br />

åren skärpts på grund av den<br />

segdragna konjunkturåterhämtningen<br />

i kombination med den<br />

växande e-handeln och konkurrensen<br />

mellan externhandeln<br />

och cityhandeln. Det medför<br />

tyvärr utslagning av butiker,<br />

men också hyresgästskiften<br />

och konvertering av butiksytor<br />

<strong>till</strong> andra verksamheter som<br />

kontor, kaféer och restauranger.<br />

Bland många olika ombyggnadsåtgärder<br />

betyder detta<br />

även behov av nya golvytskikt.<br />

› FORTSÄTTNING på sid 48<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 47


NOTERAT<br />

› FORTSÄTTNING från sid 47: Fortsatt <strong>till</strong>växt med goda möjligheter för golvbranschen<br />

En annan sektor med stora<br />

möjligheter för golvföretagen<br />

är det kommunala beståndet<br />

och landstingens lokaler. Det<br />

handlar inte bara om att åtgärda<br />

byggnadstekniska brister och<br />

förslitning, utan många av lokalerna<br />

behöver också förändras<br />

och göras mer ändamålsenliga<br />

för dagens verksamhetskrav.<br />

Detta gäller särskilt utbildningslokaler<br />

och lokaler inom vårdsektorn.<br />

Både landsting och<br />

kommuner har behov av att förnya<br />

och effektivisera sina lokalbestånd<br />

och i många fall också<br />

göra sig av med delar av beståndet.<br />

Det betyder att en stor<br />

volym lokalyta står inför stora<br />

förändringar, oavsett vem som<br />

kommer att vara ägare <strong>till</strong><br />

ytorna.<br />

Ett annat och ofta omdebatterat<br />

område för renovering och<br />

förnyelse är renoveringen av<br />

miljonprogrammet. Aviseringen<br />

från regeringen om ett statligt<br />

stöd <strong>till</strong> fastighetsägare som<br />

satsar på energieffektivisering,<br />

kan emellertid på kort sikt leda<br />

<strong>till</strong> att man avvaktar med åtgärder<br />

<strong>till</strong> dess att stödet träder<br />

ikraft under 2016.<br />

Gör-det-själv-marknaden<br />

uppåt<br />

Industrifakta har lyft sin prognos<br />

för den konsumentrelaterade<br />

byggvaruförsäljningen i år och<br />

gör bedömningen att volymen<br />

kan komma att växa med drygt<br />

fyra procent. Det finns flera<br />

orsaker <strong>till</strong> justeringen: Bibehållen<br />

rekordlåg ränta. Växande<br />

småhusproduktion som också<br />

kan innebära att husägaren på<br />

ett nybyggt hus gör eget arbete<br />

och inredning. Dåligt väder<br />

under inledningen av sommaren<br />

som bland annat inneburit<br />

en ökad omsättning i den byggrelaterade<br />

detaljhandeln. Och<br />

sist, men inte minst, bantningen<br />

av ROT-avdraget 2016, som<br />

inneburit att många åtgärder<br />

som även inbegriper GDS-insatser<br />

tidigareläggs <strong>till</strong> i år.<br />

Största osäkerhetsfaktorn<br />

är politiken<br />

Sammantaget pekar Industrifaktas<br />

senaste konjunkturrapport<br />

för den samlade volymen<br />

husbyggnad och underhåll<br />

inom bostäder och lokaler på<br />

en ökning med fem procent i år<br />

och därefter en årlig ökning<br />

med tre procent 2016 – 17. På<br />

sista raden är detta en ganska<br />

modest <strong>till</strong>växt som ligger i linje<br />

med BNP-prognosen. Det finns<br />

dock anledning att vara försiktig<br />

i framtidsbedömningen.<br />

Debatten blir allt hetare kring<br />

hushållens skuldsättning och<br />

den långsiktigt ohållbara kraftiga<br />

prisökningen på bostadsmarknaden.<br />

Amorteringskrav<br />

och minskade ränteavdrag<br />

i kombination med skattehöjningar<br />

ska komma <strong>till</strong>rätta<br />

med problemen. Det är dock<br />

inte säkert att det blir en särskilt<br />

lugn pyspunka på marknaden,<br />

utan risken är stor för oro<br />

och turbulens med flera år av<br />

negativa effekter.<br />

Prognosen för världsekonomin<br />

justeras ner kontinuerligt<br />

och inte ens USA vågar höja sin<br />

styrränta. Kinas ekonomi har<br />

bromsat in och den ekonomiska<br />

återhämtningen i Europa äventyrats<br />

av den pågående flyktingkatastrofen.<br />

Byggmarknadens koppling<br />

<strong>till</strong> den svenska ekonomin är<br />

stark och starkt är även Sveriges<br />

beroende av den internationella<br />

utvecklingen. En joker i leken är<br />

hur politiska beslut, regleringar<br />

och stimulanser kan komma att<br />

påverka utvecklingen. Detta är<br />

troligen i dagsläget den största<br />

osäkerhetsfaktorn för byggmarknaden.<br />

Jens Linderoth<br />

Industrifakta<br />

INDUSTRIFAKTA<br />

har sedan 1978 arbetat med<br />

analyser, marknadsundersökningar<br />

och löpande konjunkturbevakning<br />

på svensk och<br />

nordisk bygg- och fastighetsmarknad.<br />

ANNONS<br />

Yellow<br />

Yellow oxide<br />

Red<br />

TIMBEREX AQUA PLUS<br />

Vattenburen ytbehandling för träytor inomhus<br />

Infärgning och slutbehandling i samma produkt<br />

Red oxide<br />

Blue<br />

Black<br />

Snabb härdning spar tid/pengar, 2 appliceringar<br />

samma dag<br />

Färgerna kan blandas med varandra för<br />

ytterligare kulörer/effekter<br />

Dryg produkt med mycket lågt VOC-värde<br />

1 liter räcker <strong>till</strong> 12-15 m²<br />

www.welinoco.com<br />

48 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


SKICKLIGT HANTVERK, MOD<br />

OCH DJÄVLAR ANAMMA<br />

På mässan Hem, Villa & Bostadsrätt i Stockholm i början på<br />

oktober offentliggjordes årets Isabellestipendium – ett stipendium<br />

för kvinnliga hantverkare inom byggbranschen som delades<br />

ut för femte året i rad.<br />

Vinnare blev plattsättaren Julia Schaffer Flemk som för ”sitt<br />

mod, djävlar anamma och genom att vara en förebild för kvinnor<br />

i byggbranschen” <strong>till</strong>delades priset.<br />

– Jag tycker att Julia är en riktig förebild eftersom hon<br />

genom sitt eget företag ser <strong>till</strong> att lyfta fram andra kvinnor<br />

i byggbranschen, säger Isabelle McAllister, som förutom att<br />

vara stipendiets grundare också är juryns ordförande.<br />

Julia Schaffer Flemk bor i Stockholm och driver sedan<br />

2014 Julias Plattsättning & Bygg där majoriteten av dem<br />

som arbetar är kvinnor.<br />

– Isabellestipendiet känns finare att få än Nobelpriset, sa<br />

Julia Schaffer Flemk när hon tog emot priset. Om jag lyckas<br />

få upp intresset för byggyrkena hos ett antal tjejer så vet jag<br />

att deras inträdande i byggbranschen per automatik kommer<br />

att förbättra yrkeskulturen. Alla vinner på det.<br />

Enligt juryn så visar Julia med sitt företag Julias Plattsättning<br />

& Bygg prov på ”högklassig hantverksskicklighet,<br />

ansvars full rekrytering, medvetet nätverksbyggande och<br />

är på det sättet en inspiration för kvinnor som vill bli eller<br />

redan är aktiva hantverkare.”<br />

Stipendiet är på 20 000 kronor. ■<br />

Rätt<br />

tänkt.<br />

NOTERAT<br />

” ETT BRA GOLV BLIR BÄTTRE när det installeras<br />

av någon med rätt kompetens, rätt erfarenhet och<br />

med rätt miljöansvar. Då kan du vara säker på att<br />

funktion och kvalitet hos våra produkter utnyttjas<br />

<strong>till</strong> 100 procent.”<br />

Nedan finner du leverantörer som aktivt stödjer kvalitetssystemet<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag.<br />

De rekommenderar dig att använda ett Auktoriserat<br />

<strong>Golv</strong>företag vid installation av deras material:<br />

Julia Schaffer Flemk som sedan 2014 driver Julias Plattsättning &<br />

Bygg.<br />

ANNONS<br />

KOMPETENS \ KVALITET \ GARANTI<br />

DET SJÄLVKLARA VALET<br />

Aktivt stödjande leverantörer:<br />

Almedalsgolv \ Altro \ Bona \ Bostik \ Casco \ DLW Flooring<br />

Duri \ ege \ Ehrenborg \ Falck \ Finja \ Forbo \ Gerflor \ Interface<br />

Junckers \ Kasthall \ Kiilto \ Kährs \ Nora \ Pergo \ Rappgo<br />

Stosett \ Tarkett \ TM Progress \ Weber \ Welin&Co<br />

Auktorisationen administreras av <strong>Golv</strong>branschen, GBR.<br />

info@golvbranschen.se \ www.golvbranschen.se<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 49


NOTERAT<br />

ENKELHET MED INSPIRATION FRÅN ÖST<br />

Eco Wallpaper har, med inspiration<br />

hämtad från Fjärran Österns<br />

formspråk och brittiska antikviteter,<br />

tagit fram en tapetkollektion<br />

anpassad <strong>till</strong> skandinavisk<br />

stil under namnet Simplicity.<br />

Kollektionen är avslappnad och<br />

enkel både vad gäller mönster<br />

och färgpalett. Varma lugna<br />

färger bidrar <strong>till</strong> en ombonad<br />

känsla samtidigt som de små<br />

mönstren är tänkta att fungera<br />

väl som lågmäld fond <strong>till</strong> moderna<br />

inredningar.<br />

– Vi ville att Eco Simplicity<br />

skulle återspegla värderingar<br />

från äldre tider. Tider då det<br />

perfekta hantverket och hantverkskunnandet<br />

var högt värderat<br />

och oerhörd möda och omsorg<br />

lades på att skapa saker så<br />

vackra att vi fortsatt älska dem<br />

och gör det ännu idag, säger<br />

Emma von Brömssen, designern<br />

bakom kollektionen. Jag<br />

hoppas och tror att kollektionen<br />

kan användas för att skapa interiörer<br />

och stämningar som återspeglar<br />

en längtan efter att leva<br />

ett mer avslappnat, meningsfullt<br />

liv.<br />

Totalt rymmer Simplicity tio<br />

mönster i 42 varianter. ■<br />

EVENTS AV<br />

GOLVINTRESSE<br />

BOSTADSRÄTTS-<br />

MÄSSAN<br />

Kistamässan<br />

20 – 21 november<br />

Stockholm<br />

DOMOTEX<br />

16 – 19 januari 2016<br />

Hannover<br />

STOCKHOLM<br />

FURNITURE FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

9 – 13 februari 2016<br />

DOMOTEX ASIA/<br />

CHINAFLOOR<br />

Shanghai New International<br />

Expo Center<br />

22 – 24 mars 2016<br />

NORDBYGG<br />

Stockholmsmässan<br />

5 – 8 april 2016<br />

DOMOTEX TURKEY<br />

23 – 26 maj 2016<br />

Gaziantep<br />

ANNONS<br />

LUGNA RUM med<br />

högteknologiskt ljuddämpning<br />

Steg & trumljudsdämpande underlagsmaterial<br />

för Parkett, Laminat, Linoleum,<br />

Pvc, Gummigolv, Klickvinyl etc. Nu även<br />

på lager av godkänd parkettfoam.<br />

NY SERIE FÖR YTBEHAND-<br />

LING AV TRÄGOLV<br />

Timberex har tagit fram en ny<br />

serie vattenburna polyuretanprodukter<br />

för ytbehandling av<br />

trägolv och andra ytor av trä<br />

inomhus. Serien heter Aqua<br />

Plus och används för kombinerad<br />

infärgning och slutbehandling<br />

eller senare vid underhåll.<br />

Aqua Plus <strong>till</strong>verkas i sju grundkulörer<br />

– vit, gul, gul oxid, röd,<br />

röd oxid, blå och svart. För<br />

ytter ligare nyanser kan dessa<br />

blandas med varandra. De ger<br />

ett heltäckande utseende men<br />

bevarar träets struktur.<br />

Aqua Plus avger låga VOChalter<br />

och flera appliceringar<br />

kan utföras samma dag. En liter<br />

räcker <strong>till</strong> 15 kvadratmeter och<br />

produkten säljs i förpackningar<br />

om 0,2, 1 och 5 liter. ■<br />

Ring oss för konsultation och vägledning<br />

Magnus Ahl<br />

magnus@decibex.se<br />

0738-17 72 77<br />

Johan Nyberg<br />

johan@decibex.se<br />

070-553 10 58<br />

50 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


SOCKEL MED DUBBEL FUNKTION<br />

NOTERAT<br />

Att byta golvsocklar anses vara en enkel sak, men det kan dock vara rätt krångligt<br />

om de sitter hårt fast i betong eller i putsväggar. Nu lanseras Renoveringssockeln<br />

som är högre än den ursprungliga sockeln och enkelt monteras ovanpå. Dessutom<br />

kan en variant av sockeln även ta hand om vägglöss.<br />

Gammal puts kan släppa och<br />

listerna kan sitta fast hårt i<br />

betong väggarna. Kablar kan<br />

sitta spikade uppe på och ett<br />

flertal lager med tapet kan<br />

också ställa <strong>till</strong> det. Med den<br />

nya sockeln tar man enligt <strong>till</strong>verkaren<br />

en enkel och snabb<br />

Henrik Pettersson på Byggfram monterar Renosafe-socklar åt kommunala<br />

Bostadsbolaget i Göteborg. Där jobbar man aktivt med att förebygga vägglöss<br />

i sitt bostadsbestånd och tycker att detta är en bra metod.<br />

genväg för att slippa problemen.<br />

Intresse från fastighetsbranschen<br />

Principen för Renoveringssockeln<br />

bygger på ett gammalt<br />

patent som Daniel Karlsson, på<br />

List & Inredningsbolaget övertagit.<br />

– Efter flera möten med upphovsmannen<br />

som var äldre och<br />

inte hade drivet att få ut produkten<br />

på marknaden, så tog<br />

jag över den, säger Daniel.<br />

Att produkten kan ha en stor<br />

potential fick Daniel bevis på då<br />

han medverkade i TV programmet<br />

Draknästet, och fick två<br />

drakar med anknytning <strong>till</strong><br />

fastig hetsbranschen att bli<br />

intres serade.<br />

– Det här borde vara en<br />

alldeles utmärkt produkt för<br />

golvläggare som vill ge kunderna<br />

det lilla extra, säger Daniel.<br />

Dessutom har jag vidare utvecklat<br />

Renoveringssockeln så den<br />

även förebygger vägglöss. Den<br />

produkten heter Renosafe.<br />

Vägglöss är<br />

ett växande problem<br />

Vägglöss har de senaste åren<br />

blivit en allt värre plåga för alltfler<br />

svenskar. Varje år drabbas<br />

10000-tals svenskar av vägglöss<br />

i bostaden. Saneringsföretagen<br />

använder värmebehandlingar<br />

eller frysning av lägen -<br />

heterna innan lössen är utrotade<br />

eller har flyttat. Dyra och omständliga<br />

metoder.<br />

På senare år har man börjat<br />

använda kiselgur för att få stopp<br />

på lössen. Kiselgur är finmald<br />

kisel som absorberar lössens<br />

skyddande vaxhinna så att de<br />

små krypen helt enkelt torkar<br />

ut och dör. Saneringsföretagen<br />

har petat ner kiselpulver bakom<br />

golvlisterna men det har inte<br />

varit så effektivt utan det mesta<br />

har hamnat i dammsugaren.<br />

– Då kom jag på att man<br />

borde kunna placera kiselpulvret<br />

bakom golvsocklarna redan<br />

från början, säger Daniel. Kan<br />

man ta livet av lössen innan de<br />

anfaller dem som bor i lägenheten<br />

vore slaget vunnet.<br />

Tillsammans med ett kemiföretag<br />

har Daniel tagit fram en<br />

tunn remsa med kiselgur som<br />

monteras på baksidan av renoveringssockeln.<br />

På så sätt kan<br />

lägenheterna klara en lusinvasion<br />

som kan uppstå <strong>till</strong> exempel<br />

i samband med ombyggnad<br />

då lössen lätt kan spridas.<br />

– Väldigt många fastighetsbolag<br />

är intresserade, säger<br />

Daniel. De har haft problem<br />

med löss under många år och<br />

vill gärna se en lösning där man<br />

snarare förebygger angreppen<br />

än försöker åtgärda dem när<br />

skadan väl är skedd.<br />

Thomas Åkerblad<br />

ANNONS<br />

NATURECORE<br />

HÅLLBAR OCH NATURLIG<br />

Produkten har en kärna av linoleum, som <strong>till</strong>verkas av<br />

linolja, trämjöl, harts och kalksten.<br />

NATURECORE ÄR BRA FÖR MILJÖN<br />

› Fritt från lösningsmedel, mjukgörare och PVC<br />

› Fritt från föroreningar som halogener, tungmetaller och klor<br />

› Inga toxikologiska risker<br />

› Kan enkelt bortskaffas som vanligt avfall<br />

www.dlwflooring.se<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 51


NOTERAT<br />

NY, SVENSK STAVPARKETT<br />

Lilla Vegby utanför Ulricehamn är säte för Sveriges nyaste golv<strong>till</strong>verkare, Ekebo<br />

Svenska AB. Ett bolag som satte igång <strong>till</strong>verkning av klassisk stavparkett nu i våras.<br />

– Varför startar man upp en sådan nischprodukt när det finns fullt<br />

med billig, utländsk trästav på marknaden?<br />

– Jag gjorde en marknads undersökning som visade att det finns<br />

en marknad för klassisk svensk stavparkett av hög kvalitet, säger<br />

Ingemar Johansson, en av de tre företagsgrundarna. Parkettläggarna<br />

har saknat en stavparkett som är lätt att lägga, håller<br />

måtten och går att lägga i alla mönster.<br />

Svensk <strong>till</strong>verkning med lokala råvaror<br />

Marknadsnamnet är Vegbyparketten – produktionen ligger i Vegby<br />

– och det är enligt <strong>till</strong>verkaren en alltigenom ”grön” produkt.<br />

– Den väcker intresse hos arkitekter som i allt större omfattning<br />

jobbar med ”Green Buildings”, säger Ingemar. Vi köper ek från<br />

Västergötland, vi sågar och torkar svenskt och producerar med<br />

Jonseredsmaskiner. Mer grönt kan det knappast bli? Det innebär<br />

korta transporter och god kontroll på råvaror och <strong>till</strong>verkning. Ingen<br />

container från Kina som man behöver vänta på i ett halvår.<br />

Kundens val styr <strong>till</strong>verkningen<br />

– Det är en designprodukt, påpekar Ingemar. Den är <strong>till</strong> för den<br />

kund som vill vara med och bestämma slutresultatet. Kunden kan<br />

välja sortering, läggningsmönster och ytbehandling. Allt för att<br />

parketten ska passa in i den miljö man vill skapa.<br />

Företagets ledning består av Ingemar <strong>till</strong>sammans med Maria<br />

Tony Carlsson, vd för Ekebo Svenska, kontrollerar de färdiginplastade<br />

paketen med stavparkett.<br />

Fabrikslokalen för Ekebo Svenska i Vegby. Produktionen prioriteras<br />

så företagsnamn och skyltar har inte hunnit upp på fasaden ännu.<br />

ANNONS<br />

Ny projektsäljare hos Falck Design<br />

I september började Eva-Lena<br />

Gullberg som projektsäljare i<br />

Stockholm.<br />

Ett välkänt ansikte är <strong>till</strong>baka i<br />

golvbranschen. Eva-Lena har en<br />

lång bakgrund i golvbranschen och<br />

har tidigare bland annat arbetat för<br />

både Kasthall och Armstrong.<br />

ZLATAN-SVITEN – MED UNIDRAIN<br />

På 23e våningen i det nya<br />

hotellet Malmö Live Clarion<br />

finns Zlatan-sviten – en hotellsvit<br />

som blivit en världsnyhet<br />

och innehåller allt en världsstjärna<br />

kan önska sig. Som<br />

en specialbeställd säng på<br />

210 x 200 centimeter. Och<br />

alltså i duschen golvavloppet<br />

Unidrain HighLine.<br />

Fast av hotellets 444 rum<br />

har 337 Unidrains eleganta<br />

golvavlopp, i sviterna High Line<br />

och i övriga rum Classic Line.<br />

■<br />

52 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


Larsson, marknadsansvarig och Tony Carlsson, vd. De har alla<br />

stor träerfarenhet, Ingemar från Burseryds <strong>Golv</strong>handel och<br />

Maria från Ekebo Parkett i Limmared. Det senare företaget är<br />

nu helt nedlagt och har ingenting med dagens verksamhet att<br />

göra.<br />

20000 kvadratmeter per år<br />

– Jag har jobbat med massiva trägolv i över 30 år på entreprenad<br />

sidan, säger Tony, och jag känner verkligen för det.<br />

Det här är en nisch som vi kan och där vi kan svara upp mot<br />

kundernas krav. Vi har även god kontakt med försäkringsbolagen<br />

och kan göra små serier åt dem för speciella reklamationsfall.<br />

Vår produktion är så pass flexibel att det går enkelt<br />

att ställa om för specialformat.<br />

På 2000 kvadratmeter nyinredd fabriksyta räknar man med<br />

att producera 20000 kvadratmeter parkett per år. Idag <strong>till</strong> verkar<br />

man stav av ek, ask och björk. Även mahogny har förekommit<br />

på special beställning. Sortimentet kommer att utvidgas stegvis<br />

efter marknadens önskemål och behov. Och då får orterna<br />

runtomkring Ulricehamn släppa <strong>till</strong> namn <strong>till</strong> nya kollektioner.<br />

Allt för att betona den lokala kopplingen.<br />

Thomas Åkerblad<br />

VILL DU BLI<br />

EN AV VÅRA<br />

EXPERTER<br />

PÅ GOLV?<br />

Sika är en global partner och leverantör <strong>till</strong> industrin och<br />

byggbranschen. Sedan 2013 inkluderar verksamheten Casco<br />

och Schönox lim, fogmassor och spackel.<br />

TEKNISK SPECIALIST<br />

GOLVLIM OCH GOLVSPACKEL<br />

HIGHLINE<br />

Teknisk Specialist för våra Nordiska och Baltiska marknader,<br />

för <strong>Golv</strong>lim och <strong>Golv</strong>spackel, med Casco och Schönox kända<br />

varumärken.<br />

Med inriktning på att stödja och utveckla kompetens inom<br />

våra lokala organisationer, hantera produkttekniska ärenden<br />

samt samarbeta med våra internationalla funktioner inom<br />

produktutveckling.<br />

Vi söker dig som har stor kunskap inom området och vill<br />

utvecklas i en internationell roll.<br />

För information om tjänsten och ansökan titta under<br />

“nyheter“ på: www.sika.se<br />

ANNONS<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 53


NOTERAT<br />

TRE NYA KOLLEKTIONER<br />

ANNONS<br />

Interface lanserar nu tre nya<br />

kollektioner inspirerade av<br />

naturen och naturens förmåga<br />

Equal Measure<br />

att både lugna och att ge energi<br />

– Equal Measure, Narratives<br />

och Near & Far.<br />

Kollektionerna är designade av<br />

David Oakey som har sporrats<br />

av rapporten Human Spaces<br />

som kom tidigare i år. Rapporten<br />

visade att arbetsglädje och<br />

kreativitet ökade med närmare<br />

15 procent när det ingick naturliga<br />

element i arbetsmiljön.<br />

– Naturinspirerad design är<br />

en ny inredningstrend som<br />

ligger i linje med den växande<br />

hälsotrenden, säger Josefin<br />

Carne, Concept Designer för<br />

Interface i Norden.<br />

De nya kollektionerna är alltså<br />

Equal Measure, Narratives<br />

och Near & Far:<br />

• Equal Measure<br />

Equal Measure består av tre<br />

motiv i formatet 25 x 100<br />

meter, bland annat ett snidat,<br />

oregelbundet mönster som<br />

påminner om väl slitna kullerstenar.<br />

Equal Measure finns<br />

i åtta neutrala färgställningar.<br />

• Narratives<br />

Här finns minimalistiska<br />

mönster inspirerade av<br />

orientaliska motiv samt en<br />

enkel och rättfram design<br />

som lätt kan kombineras<br />

med de flesta andra mönster,<br />

färger och texturer.<br />

• Near & Far<br />

Near & Far är gjord av 100<br />

procent återvunna nylonfibrer.<br />

Här är den organiska<br />

referensen tydlig men man<br />

kan också se hantverkarens<br />

hand i valet av form och<br />

mate rial. ■<br />

Narrative<br />

PURESTEP<br />

STEGLJUDSISOLERING.<br />

NY BEHANDLING<br />

FÖR TRÄ INOMHUS<br />

Timberex Enviro heter Timberex<br />

nya vattenburna ytbehandling<br />

för trä inomhus. Den är ofärgad<br />

och anpassad för obehandlat<br />

trä som <strong>till</strong> exempel trappor<br />

och golv. Behandlingen skyddar<br />

ytan och gör den motståndskraftig<br />

mot fläckar och slitage<br />

men den kan även användas<br />

för uppfräschning och underhåll<br />

eller för slutbehandling av<br />

ytor som förbehandlats med<br />

Timberex Active Stain.<br />

Timberex Enviro finns i två<br />

varianter, Clear som ger ett<br />

oljat utseende och Raw Timber<br />

som ger ett dimmigare intryck.<br />

Produkten gulnar eller mörknar<br />

inte och har en låg VOC-halt.<br />

En liter räcker <strong>till</strong> 18 – 20 kvadratmeter<br />

och den säljs i burkar om<br />

en respektive fem liter. ■<br />

54 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


SKAPA DIN EGEN MATTA!<br />

Egetaepper lanserar nu kollektionen<br />

Create! och uppmuntrar<br />

<strong>till</strong> att vi gör just det. I kollektionen<br />

finns ett antal olika<br />

mönster fördelade på två<br />

teman, Made by hand och<br />

Made by geometry. Mönstren<br />

i den första kategorin har en<br />

handgjord touch. Här finns<br />

bland annat patchwork, vattenfärg<br />

och mönster inspirerade<br />

av plantor lagda i press.<br />

Made by geometry rymmer,<br />

som namnet antyder, just geometriska<br />

figurer – ränder, rutor,<br />

linjer och prickar − i olika sammansättningar,<br />

former och<br />

färger. Kollektionen går i turkost,<br />

grönt, blått och grått men där<br />

finns också lite rött och någon<br />

enstaka orange eller rosa.<br />

Samtliga mattor går att få<br />

i önskad storlek och form men<br />

för den som behöver eller vill<br />

ha lite forminspiration har Ege<br />

även en hel del färdiga figurer<br />

att välja mellan. Samtliga mattor<br />

är <strong>till</strong>verkade av 100 procent<br />

återvunnet material. ■<br />

NOTERAT<br />

ANNONS<br />

Miljösmarta golv<br />

för offentliga miljöer<br />

Nordic Flooring erbjuder en stilren lösning<br />

<br />

från klassisk skiffer och traditionellt trä <strong>till</strong><br />

mer exceptionella mönster. Vi har nu utökat<br />

kollektionen med Nordic Flooring Click där<br />

plattorna enkelt klickas ihop med 5G låsningsteknik<br />

- för en snabb, enkel och limfri<br />

installation.<br />

Ett golv är mycket mer än bara ett golv; det<br />

visar attityd, sätter stämningen i ett rum och<br />

skapar helhetsintrycket. Nordic Flooring är<br />

dessutom helt fritt från ftalater.<br />

Låt dig inspireras!<br />

Nordic Flooring Stone<br />

Nordic Flooring Wood<br />

Nordic Flooring Click<br />

Nordic Flooring Future<br />

<br />

<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 55


NOTERAT<br />

TA EN SELFEET!<br />

I sociala medier ser vi många<br />

selfies men på instagramkontot<br />

@ihavethisthingwithfloors<br />

finner vi istället en ansenlig<br />

mängd selfeets. Vad är då en<br />

selfeet? Samma sak som en<br />

selfie fast för dina fötter.<br />

Det populära kontot startades<br />

2014 av tre holländare vid namn<br />

Pien van Wijmen, Josha Jansen<br />

och Edith Beurskens. De uppmanar<br />

sina följare att ta en selfeet<br />

när deras fötter träffar på<br />

ett fint golv. Så vill du vara med<br />

på deras hall of fame för golv<br />

och fötter, gör såhär: När du ser<br />

ett fint golv, tag en fot-selfie,<br />

lägg upp bilden på instagram<br />

och tagga den med #ihavethisthingwithfloors.<br />

Har du lite tur<br />

så lägger de upp den på sitt<br />

konto och bilden visas då för<br />

deras närmare 500 000 följare.<br />

Kontot domineras av klinkeroch<br />

mosaikgolv som syns på<br />

bilderna men för den som letar<br />

lite finns även en hel del annat<br />

kul. ■<br />

TRISS I TAPETER<br />

Intrade har nu tagit fram tre nya<br />

kollektioner lagom <strong>till</strong> att många<br />

vill stänga in sig hemma och<br />

pyssla i höstmörkret. Den första<br />

kollektionen heter Black & Light<br />

och är en uppföljare <strong>till</strong> den<br />

tidig are populära kollektionen<br />

Black & White. I Black & Light<br />

finns förutom svart och vitt<br />

även en gnutta pastell och lite<br />

skimrande grått. Mönstermässigt<br />

innehåller den både<br />

blommor, prickar och ränder<br />

och många av mönstren spelar<br />

på kontrasterna mellan blankt<br />

och matt.<br />

Den andra kollektionen heter<br />

Jasmine. Dess mest iögonfallande<br />

mönster är nog de<br />

stora bollarna (bilden) men här<br />

finns även blommor, medaljonger<br />

och batik. Gemensamt<br />

för många av mönstren är en<br />

känsla av akvarell.<br />

Den tredje och sista kollektionen<br />

för den här gången heter<br />

Rice. Den är gjord i samarbete<br />

med det danska heminredningsföretaget<br />

med samma<br />

namn, känt för sin glada och<br />

lekfulla design. Att de två<br />

nyckel orden i Rices designarbete<br />

är lycklig och färgglad<br />

är inte svårt att förstå när man<br />

tittar på kollektionen. De flesta<br />

tapeterna går i glada pastellfärger<br />

men här finns även<br />

mycket guld och glitter samt<br />

ett antal väggbilder och intressanta<br />

filurer som lurar i mönstren.<br />

■<br />

NY HÅRDVAXOLJA<br />

Pallmann lanserar nu Magic<br />

Oil 1K, en hårdvaxolja helt fri<br />

från lösningsmedel. Produkten<br />

är enligt <strong>till</strong>verkaren dryg, lättarbetad<br />

och luktsvag och lämpar<br />

sig såväl för grundoljning som<br />

underhållsoljning.<br />

Magic Oil 1K är en enkomponents<br />

hårdvaxolja med naturliga<br />

oljor och vaxer som förstärker<br />

trägolvets färg och<br />

struktur. Oljevaxkombinationen<br />

ger en smutsavvisande och slitstark<br />

yta med god resistens<br />

mot slitage och kemikalier.<br />

Det är ett lämpligt val där<br />

arbets- och inomhusmiljön är<br />

av stor betydelse, samt enkel<br />

att sköta med underhållsprodukten<br />

Magic Oil Care.<br />

Både Magic Oil 1K och<br />

Magic Oil Care är registrerade<br />

på Byggvarubedömningen. ■<br />

ANNONS<br />

NATURECORE<br />

Naturecore-golven passar<br />

perfekt både i hemmiljö och<br />

kommersiellt. De är vackra,<br />

tåliga och lättskötta, med ett<br />

naturligt utseende som gör dem<br />

perfekta för alla situationer.<br />

www.dlwflooring.se<br />

56 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


FRANSK NOSTALGI<br />

BETONGMÖNSTER<br />

I FLERA FÄRGER<br />

Midbec lanserar nu kollektionen<br />

Downtown fylld av tapeter<br />

före ställande råa och obehandlade<br />

betongytor. Företaget<br />

upplever att industritrenden<br />

med råa material som betong,<br />

sten, tegel och trä är fortsatt<br />

stark och det här är en kollektion<br />

helt i linje med det.<br />

Totalt består Downtown av<br />

25 tapeter, samtliga med olika<br />

former av betongmönster.<br />

Huvud delen av mönstren rör<br />

sig mellan vitt, grått och beige<br />

men kollektionen rymmer även<br />

accentfärger i form av rostrött,<br />

senapsgult och lila. ■<br />

NOTERAT<br />

ANNONS<br />

Under namnet A vintage book<br />

släpper Boråstapeter nu en<br />

tapet kollektion för den som<br />

gillar romantik och nostalgi.<br />

Före tagets designer Ulrica<br />

Hurtig har hittat inspirationen<br />

i just en gammal bok, närmare<br />

bestämt en mönsterbok från<br />

1840-talets Alsace i Frankrike.<br />

– Det här är tapeter som<br />

inspi rerar <strong>till</strong> att plocka fram<br />

vackra minnessaker, antikviteter<br />

och låta kärleken <strong>till</strong> det<br />

nostalgiskt poetiska ta över<br />

hemma, säger Ulrica Hurtig.<br />

Jag har försökt ta vara på<br />

mönsterbokens autentiska<br />

uttryck när det gäller det måleriska<br />

samt åldrad charm och<br />

patina. Patinerade tryckeffekter<br />

och limtryck ger karaktär och<br />

ett genuint uttryck – ett slags<br />

åldrad charm.<br />

Bland mönstren finner vi<br />

bland annat pastellprickar,<br />

harlequin rutor, spetsmönster,<br />

handskrivna texter, körsbärsblommor<br />

och rosor. Tapeterna<br />

går i vita, beige och gråa toner<br />

<strong>till</strong>sammans med <strong>till</strong> exempel<br />

porslinsblått, mintgrönt och<br />

rosa. Totalt består kollektionen<br />

av 43 tapeter. ■<br />

KeraSafe Foliesystem<br />

Vårt branschgodkända KeraSafe Foliesystem<br />

kan nu även monteras med Kiilto M1000 ECO.<br />

Med Kiilto M1000 ECO <strong>till</strong>sammans med KeraSafe Våtrumsfolie<br />

behöver du inte prima, får en längre öppentid och en snabbare<br />

montering. Systemet passar för montering enligt H-metoden<br />

och gör det möjligt att limma runt ytterhörn utan remsa.<br />

KeraSafe Våtrumsfolie finns i 3 bredder: 0,66, 1 och 2 meter<br />

För mer information - kontakta<br />

KIILTO AB | Box 7080 | 187 12 Täby<br />

telefon 08-732 88 75 | fax 08-756 80 04<br />

www.kiilto.se | info@kiilto.se<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 57


NOTERAT<br />

NU SKA VI SATSA I SVERIGE<br />

Det säger Erling Poulsen, Skandinavien chef hos golvleverantören DLW Flooring.<br />

Ett före tag med gamla anor men i ny skepnad sedan i somras.<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Box 4604<br />

116 91 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Gunnar Sennström<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Joanna Nordström<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Sofia Karlsson<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Hans-Olav Friberg<br />

Tarkett AB<br />

Tel: 0771- 25 19 00<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Torbjörn Karlsson<br />

Bydalens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 060-12 22 22<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

Vid juletid förra året kom det<br />

överraskande beskedet att amerikanska<br />

Armstrong gjorde sig<br />

av med hela sin europeiska verksamhet.<br />

Sedan dess har det<br />

varit mycket snack och många<br />

turer innan det <strong>till</strong> slut blev klart<br />

med en lösning under sommaren.<br />

Ny ägare blev holländska<br />

kapitalmark nads bolaget Fields<br />

och man behåller båda de tyska<br />

fabrik erna.<br />

Bra lösning<br />

– Det fanns två möjligheter, berättar<br />

Erling Poulsen. Antingen<br />

en strukturell lösning där någon<br />

befintlig marknadsaktör gick in<br />

och köpte oss eller en finansiell<br />

lösning där ett kapitalintresse<br />

gick in och tog över för att utveckla<br />

oss vidare. Som tur var<br />

blev det den senare lösningen<br />

som innebar att hela företaget<br />

blev kvar i sin befintliga form.<br />

Om det blivit en strukturell lösning<br />

hade förmodligen enbart<br />

linoleumdelen blivit kvar.<br />

Plastgolvs<strong>till</strong>verkare finns<br />

det många av medan det bara<br />

finns tre leverantörer av linoleum<br />

på marknaden, så det<br />

torde vara en befogad gissning.<br />

Att bygga en ny linoleumfabrik<br />

är förenat med stora kostnader<br />

där framförallt de många torkugnarna<br />

är en stor investering.<br />

När Tarkett (dåvarande Sommer)<br />

startade linoleum<strong>till</strong>verkning<br />

i Italien för 30 år sedan tog<br />

man över en gammal nerlagd<br />

linoleumfabrik som stått övergiven<br />

i många år men där torkugnarna<br />

fanns kvar. Dessutom<br />

är världsmarknaden för linoleum<br />

inte så stor. Produkten är<br />

Erling Poulsen, Skandinavienchef<br />

för DLW Flooring.<br />

främst stor i Norden, England,<br />

Holland och Tyskland. Men<br />

efter frågan ökar hela tiden på<br />

grund av all diskussion om miljö.<br />

– Men även på plastsidan är<br />

vi starka idag, säger Erling.<br />

Framförallt när det gäller produktion<br />

av LVT-plattor som ju<br />

också är en växande marknad.<br />

Under de år Armstrong ägde<br />

oss släppte vi allting som hade<br />

med konsumentsidan att göra.<br />

Där kan nämnas nerläggningen<br />

av CV-<strong>till</strong>verkningen i Teeside i<br />

England och Holmsund <strong>Golv</strong> i<br />

Sverige. Så det är ett rent<br />

objekt sortiment vi har och<br />

kommer att driva och utveckla.<br />

Det finns inga planer på att gå<br />

in på konsumentsidan igen.<br />

Linoleum ökar<br />

På BAU-mässan i januari presen<br />

terades den nya lino leumkollektionen<br />

Naturecore med<br />

tryckt trämönster som en stor<br />

nyhet.<br />

HÖGTFLYGANDE REKLAM<br />

– Vi har fått mycket god respons<br />

på den produkten under våren,<br />

säger Erling, och det känns som<br />

att vi där fått ytterligare ett ben<br />

att stå på. Vi har <strong>till</strong>sammans<br />

med våra nya ägare tagit fram<br />

en Växtplan 2020 som bland<br />

annat innebär att vi kommer att<br />

satsa på Sverige och anställa<br />

mer personal per omgående.<br />

Sverige är ju en mycket stark<br />

linoleummarknad, så här finns<br />

att bygga på.<br />

Starkt namn<br />

När Armstrong köpte tyska<br />

DLW 1998 behöll man namnet<br />

och kallade det nya företaget<br />

DLW Armstrong. Ett förfarande<br />

som är ganska ”oamerikanskt”.<br />

Det vanliga för amerikanska<br />

bolag är att omedelbart ta bort<br />

namnet på det uppköpta företaget.<br />

Så skedde med Holmsund<br />

där namnet snabbt försvann<br />

efter Armstrongs<br />

över tagande vilket innebar att<br />

när de nya golvpärmarna kom<br />

ut på arkitektkontoren placerades<br />

de in bland undertakspärmarna<br />

och de övriga Armstrongprodukterna.<br />

Efter ett<br />

tag kom det ut klisterlappar<br />

med ”<strong>Golv</strong>” på som man kunde<br />

klistra på pärmarna.<br />

– Ja, DLW var ett så starkt<br />

namn i Tyskland att man inte<br />

vågade ta bort det, säger Erling.<br />

Det är vi tacksamma för nu efter -<br />

som arkitekter och be ställare<br />

vet vilka vi är och vi inte behöver<br />

offra tid i vårt säljarbete på att<br />

tala om det. Så det ger oss en<br />

god start i vår nya offensiv.<br />

Thomas Åkerblad<br />

58 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> - <strong>2015</strong>


SÖDRAS GOLVPRODUKTION<br />

KONCENTRERAS TILL SVERIGE<br />

Södra Wood genomför strukturella<br />

förändringar inom sågverks-<br />

och hyvleriverksamheten<br />

för att stärka den långsiktiga<br />

konkurrenskraften. <strong>Golv</strong>produktionen<br />

inom koncernen koncentreras<br />

därför från tre <strong>till</strong> två<br />

fabriker. Det innebär att fabriken<br />

Sunds i Danmark kommer att<br />

stängas och hela produktionen<br />

flyttas <strong>till</strong> Kallinge och Föllinge<br />

i Sverige. Orsaken är att Södra<br />

Wood vill öka lönsamheten<br />

genom att minska transportkostnaderna<br />

och utnyttja stordriftsfördelar.<br />

Hela Sunds produktion<br />

kommer att få plats i fabrikerna<br />

i Sverige utan att man behöver<br />

öka bemanningen. Sunds producerar<br />

idag 75 000 kvadratmeter<br />

golv per år. Den huvudsakliga<br />

produktionen är obehand<br />

lade, oljade och lackade<br />

golv, i furu och ädelträ.<br />

Produktionen planeras ha<br />

flyttats <strong>till</strong> Sverige vid årsskiftet<br />

och fabriken i Danmark avvecklas<br />

under början av 2016. ■<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

På BAU-mässan i januari i år stod det fortfarande Armstrong DLW på monterväggarna.<br />

I fortsättningen blir det bara DLW.<br />

INTE BARA JULLUNCH?<br />

– Det är Sveriges största arkitektevent,<br />

säger Mats Sten,<br />

Forbo! Tillsammans med ett<br />

antal andra företag inom byggsektorn<br />

ordnar vi varje jul den<br />

så kallade julgranslunchen där<br />

förutom jullunch även en julgran<br />

ingår.<br />

– Företagen kompletterar varandra<br />

med sina produkter, säger<br />

Mats. Här finns lås, väggar, profiler,<br />

glas och mycket mer. Och<br />

så förstås golv genom oss på<br />

Forbo. Alltsammans visas i en<br />

utställning där vi även kör en<br />

tipsrunda med fina priser. Istället<br />

för julgran kan man även skänka<br />

summan <strong>till</strong> välgörenhet.<br />

– Det är rätt mycket praktisk<br />

hantering runt det hela, säger<br />

Laurent Heindorff på SAPA<br />

Profiler i Vetlanda som sköter<br />

det praktiska med julluncherna<br />

för gruppen. Vi kör i Stockholm,<br />

Göteborg och Malmö. Våra<br />

säljare håller koll på sändlistor<br />

och ser <strong>till</strong> att inbjudningarna<br />

kommer <strong>till</strong> rätt adressat. Man<br />

kan även själv anmäla sig direkt<br />

på nätet. Totalt hade vi 1 900<br />

arkitekter som besökare förra<br />

året.<br />

Hur länge man hållit på?<br />

Ingen vet, men Laurent gissar<br />

att det pågått i mer än 25 år.<br />

Enda förändringen är att man<br />

numera inte behöver släpa<br />

hem julgranen själv från restaurangen<br />

utan får en presentcheck<br />

som kan lösas i någon av<br />

Blomsterlandets butiker.<br />

I år är det 2 – 3 december<br />

i Stockholm, 8 – 9 december<br />

i Göteborg och 10 december<br />

i Malmö som gäller. För många<br />

svenska arkitekter är detta ett<br />

tydligt tecken på att julen närmar<br />

sig! ■<br />

Bostik som <strong>till</strong>verkar lim,<br />

spackel, fix och fog presenterar<br />

under hösten utöver produktnyheter<br />

sin nya grafiska profil.<br />

Det görs på ett lite annorlunda<br />

sätt, nämligen på sidan av en<br />

Boeing 737- 800 från Air France -<br />

KLMs dotterbolag Transavia.<br />

Den 250 kvadratmeter stora<br />

reklamskylten och logotypen,<br />

målad på fenan, ska få konsumenter<br />

över hela Europa att få<br />

upp ögonen för varumärket.<br />

Valet av reklampelare är även<br />

passande då Bostik levererat<br />

produkter <strong>till</strong> flygplansindustrin<br />

sedan 1950-talet.<br />

Planet avtäcktes på en<br />

presskonferens på Orly-flygplatsen<br />

alldeles innan det skulle<br />

lyfta och ge sig iväg på sin jungfrufärd<br />

och det kommer att flyga<br />

med detta utseende fram <strong>till</strong><br />

slutet av november. Innan dess<br />

kommer det att ha flugit <strong>till</strong> 47<br />

destinationer i 20 europeiska<br />

länder och transporterat<br />

145 000 passagerare. ■<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3092<br />

Sara Salomonsson 08-702 3099<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

<strong>#7</strong> - <strong>2015</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 59


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Box 4604<br />

116 91 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!