Golv till Tak #6-2013

GolvTillTak

Det här numret har temat Akustik. Här behandlas både grundläggande akustiska begrepp, ges en översikt över akustikgolv som för närvarande finns på svenska marknaden och presenteras projekt där man speciellt tänkt på att skapa en mjuk och behaglig och tyst miljö. Akustik är ett ämne som väcker allt större intresse hos beställare och arkitekter såväl som hos leverantörer och entreprenörer. Ett tecken är att vi vid den översikt över akustikgolv som presenteras i den här tidningen funnit att antalet produkter ökat med nästan 25 procent. Ett annat tecken är att Golvkedjan arrangerar beställarträffar just med temat akustik. Och numera är en akustikkonsult inkopplad i nästan alla större projekt i storstäderna, berättar en akustiker.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 42 | PRIS SEK 60 | NR 6 2013

TEMA:

AKUSTIK

Samma akustiklösningar

fungerar inte överallt

Mjukt och behagligt

– och tyst

6 | 2013

Akustikgolv på

frammarsch


INNEHÅLL | 6 | 2013

3 SAMMA AKUSTIKLÖSNINGAR FUNGERAR INTE ÖVERALLT

5 LJUD, OLJUD OCH UTVECKLING

6 MJUKT OCH BEHAGLIGT – OCH TYST

9 AKUSTIKGOLV PÅ FRAMMARSCH

13 TUNN, TUNNARE – FÖR TUNT?

14 EFTERFRÅGAR SAMVERKAN I VÅTRUMMEN

15 VÄGGNÄRA BRUNNAR OCH DESIGNBRUNNAR

16 KONSUMENTVERKET SLÅR IN ÖPPNA DÖRRAR

20 NOTERAT

29 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

32 BENNY

5

6

AKUSTIK-

INTRESSET

ÖKAR

Akustik är ett ämne som väcker

allt större intresse hos beställare

och arkitekter såväl som hos leverantörer

och entreprenörer.

Ett tecken är att vi vid den

översikt över akustikgolv som

presen teras i den här tidningen

(sid 9) funnit att antalet produkter

ökat med nästan 25 procent.

Ett annat tecken är att

Golvkedjan arrangerar beställarträffar

just med temat akustik

(sid 31). Och numera är en

akustik konsult inkopplad i

nästan alla större projekt i storstäderna,

berättar en akustik er

på sid 3.

På återseende i nummer 7/13

– det stornummer som går ut till

alla Sveriges arkitekter och inredare.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

9

OMSLAGSBILD: Från Arlanda, Terminal 2

FOTO: Jason Strong

HEMSIDA: GOLVTILLTAK.NU

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: ELISABETH SEDIG

REDAKTION: GOLV TILL TAK, BOX 12 250, 102 26 STHLM. TEL: 070-772 2682. E-POST: REDAKTION@GTT.SE

ANNONSER: INFORMA, INDUSTRIGATAN 4 B, 112 46 STHLM. TEL: 08-34 03 05. E-POST: GTT@INFORMA.SE

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR FÖRLAGS AB, BOX 4604, 116 91 STHLM. TEL: 08-702 30 90. E-POST: INFO@GTT.SE

ÅRSPRENUMERATION: 380:– EXKL MOMS LÖSNUMMER: 48:– EXKL MOMS

TRYCK: INEKO AB, STOCKHOLM

FÖR INNEHÅLL OCH ÅSIKTER I SIGNERADE ARTIKLAR SVARAR FÖRFATTAREN. DE BEHÖVER ALLTSÅ INTE GE UTTRYCK FÖR UPPFATTNINGAR SOM DELAS AV

REDAKTIONEN ELLER GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION.

FÖRLAG: GBR FÖRLAGS AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

MEDLEM I SVERIGES TIDSKRIFTER UPPLAGAN TS-KONTROLLERAD ISSN 0345-3979


VÄLKOMMEN

TILL

LINOVILLE

TA EN TITT PÅ

TARKETTS NYA

LINOLEUM-

KOLLEKTION

Linoleum enligt klassiskt

originalrecept med enbart

naturliga ingredienser.

Utökad kollektion med 112

färger och ny, mattare yta.

Slitstarkt och lättskött utan

vax eller polish tack vare

ytskyddet xf 2 .

www.tarkett.se

Välj mellan 4 olika mönster:

klassiskt marmorerade Veneto,

mjukt marmorerade Style Emme,

tufft linjära Style Elle eller det

enfärgade mönstret Etrusco i

klara färger.

Alla kan fås i 18 dB akustikutförande.

För miljöer med krav

på halksäkerhet eller elavledande

egenskaper finns Sicuro och

Veneto SD.

SILVER

Linoleum xf 2 Etrusco

2 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


"Ser ett golv ut som ett

trägolv, förväntar man

sig att det ska låta som

ett trägolv."

Samma akustiklösningar

FUNGERAR INTE

ÖVERALLT

Man måste anpassa akustiklösningen till den verksamhet som pågår i

lokalen, framhåller Ann-Charlotte Thysell, akustikforskare och -konsult.

Och det är inte så enkelt som att titta på vilken stegljudsdämpning en

golvbeläggning kan ge, stomkonstruktion och underlag spelar också en stor

roll.

Ann-Charlotte Thysell har forskat

om golv och ljud vid Lunds Tekniska

Högskola. 2005 kom hennes

avhandling Trumljud. Nu är hon

avdelningschef för akustik på

Tyréns i Malmö. Vi frågar henne

vad man ska tänka på, när det

gäller golv, för att få en behaglig

ljud miljö i ett rum.

AKUSTIKKONSULTER

PÅVERKAR GOLVVALET

– Man måste anpassa golvet efter

den verksamhet som pågår i rummet

och i den nära omgivningen,

säger Ann-Charlotte. På en förskola

gäller det till exempel att få

ner trumljudet. Där är det mycket

hopp och spring, leksaker som

smäller mot golvet, stolar som

skra par och så vidare. Alltså ljud

som stör i samma rum där de uppstår.

Då är det bra med en mjuk

golvbeläggning.

– I andra lokaler kan det vara

stegljudet man bör koncentrera sig

på, fortsätter hon. Det gäller till

exempel i en entré där man inte

vill störa intilliggande konferensrum.

Men att skapa en bra ljudmiljö

handlar inte bara om att

dämpa ljud, det handlar också om

en sammanhängande helhetsupplev

else. Ser ett golv ut som ett trägolv,

förväntar man sig att det ska

låta som ett trägolv, påpekar Ann-

Charlotte.

Ljudmiljön är heller inte bara

beroende av golvbeläggningen

utan av hur hela stommen byggs

upp. Därför bör man på ett tidigt

› BILDEN OVAN:

ANN-CHARLOTTE

THYSELL har forskat

om golv och ljud och

har en hel del att säga

om ämnet.

› TEXT:

Elisabeth Sedig

› FORTS PÅ SID 4

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 3


ANNONS

Kvalitet & KompetensDina problem–vår uppgift.


Florosil ®

Florosil ® TS

Florosil ® TS Colour

www.silanex.se

08-449 73 57 | info@silanex.seFlorosil ®

Florosil ® TS

Florosil ® TS Colour

FORTS FRÅN SID 3

Samma akustiklösningar

fungerar inte

överallt

stadium ha en akustikkonsult inkopplad.

Så är det också numera i

nästan alla större projekt i storstads

områdena, berättar hon vidare.

– Man gör val av golv i nästan

alla projekt där vi är engagerade,

berättar Ann-Charlotte vidare, och

våra synpunkter påverkar ofta golvvalet.

Ett ganska vanligt fall är att

man tänkt sig att lägga klinker i

hallen i bostäder men samtidigt

vill ha samma nivå på golven i hela

lägenheten. Oftast väljer man något

annat i hallen när man fått klart

för sig vilken konstruktionshöjd

det blir på klinkergolvet om man

ska ha tillräcklig ljuddämpning.

VIKTIGT ATT UNDERLAGET

ÄR PLANT

När det gäller valet mellan underlägg

av olika slag och akustikgolv

med dämpande baksida, säger

Ann- Charlotte att det vanligen

inte spelar någon större roll vilket

man bestämmer sig för. Båda lösning

arna fungerar i de flesta fall.

För båda gäller också att de fungerar

bättre ihop med tunga konstruk

tioner. Har man stål och träbalkar

ger varken traditionella

under lägg eller akustikgolv så stor

förbätt ring. Då är det dags att rådgöra

med en akustiker.

Nästan alla golv som finns att

köpa har en angivelse om hur stor

stegljudsdämpning de ger, det kan

till exempel stå att golvet ”dämpar

stegljud med 17 deci bel”. Sådana

"Är det ojämnt skapas

bommar, det vill säga luftfickor,

och då blir resultatet

mycket sämre."

uppgifter ska man ta med en nypa

salt, anser Ann-Charlotte:

– De här mätresultaten är framtagna

på laboratorium. Men vilken

stegljudsförbättring man får

i praktiken beror väldigt mycket

på vilket underlag man har. Till

exempel är det viktigt att underlaget

är plant. Är det ojämnt skapas

”bommar”, det vill säga luftfickor,

och då blir resultatet mycket

sämre.

– Om det finns någon osäkerhet

bör man rådgöra med en akustiker,

sammanfattar Ann-Charlotte

bestämt.

FÖRÄNDRINGAR AV STEG-

LJUDS KRAVEN PÅ GÅNG

För närvarande pågår arbetet med

att uppdatera ljudstandarden för

bostäder (SS 25267 Byggakustik –

Ljudklassning av utrymmen i byggnader

– Bostäder) som väntas bli

klar inom det närmaste året. I det

arbetet är Ann-Charlotte också

enga gerad och när standarden är

klar kan det kom ma att innebära

förändringar av stegljudskraven för

bostäder, säger hon. ■

4 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


LJUD,

OLJUD och

UTVECKLING

Ljudmiljön runt omkring oss får mer och mer

uppmärksamhet och är ständigt aktuell, inte bara

i och med att vi bor allt tätare inne i städerna

utan även i normalfallen då vi bygger om och

bygger nytt. Enligt Boverket ska uppkomst och

spridning av störande ljud begränsas så att de som

vistas i byggnaden inte störs, men vad räknas som

störande och hur gör man?

OLIKA STANDARDER

FÖR BOSTÄDER OCH LOKALER

Olika standarder för ljud gäller

för bostäder och lokaler. I båda

fallen finns ljudklasserna A, B, C

och D definierade, med ljudklass

A som den med hårdast krav.

Vid nybyggnad av bostäder är

ljudklass C, som tillåter stegljud

på upp till 56 decibel, ett minimikrav

som ska garantera en behaglig

ljudmiljö för minst 80 procent

av de boende.

När det gäller kontor finns

det ytterligare en typ av ljud att ta

hänsyn till, nämligen trumljud.

Skillnaden på trum- och stegljud

är att stegljud är ljud från angränsande

utrymmen medan trumljud

uppstår i det rum man befinner

sig, ett exempel är öppna kontorslandskap

med flera arbetsplatser.

EN LOGARITMISK SKALA

Ljudstyrka mäts i decibel, ett logarit

miskt mått. Det innebär att

ökningen inte upplevs som lika

stor mellan varje steg utan att en

ökning med 8–10 decibel av örat

upplevs som en fördubbling av

ljud styrkan. Vi upplever alltså till

exempel att det låter dubbelt så

mycket i en lägenhet med ljudklass

C som i en lägenhet med ljudklass

A även om det bara skiljer

åtta decibel mellan ljudklasserna.

HUR MÄTER MAN LJUD?

För att ta reda på hur ljudbilden i

en lokal ser ut, både vad gäller

steg- och trumljud, mäter man

med en så kallad hammarapparat

som slår på bjälklaget på ett visst

sätt. För att mäta stegljud placerar

man apparaten i ett angränsande

rum och för att mäta trumljud

placerar man apparaten i samma

rum.

Hammarapparaten används

även för att mäta stegljuds för bättring.

Då mäter man istället skillnaden

i decibel då en apparat på

våningen ovanför slår på en standardiserad

betongskiva samt ljudet

då den slår på samma betongskiva

men med önskad golvbeläggning.

LJUDMILJÖN OCH FRAMTIDEN

Allt oönskat ljud kallas buller och

på senare år har buller blivit en

stor arbetsmiljöfråga. Byggnader

och installationer ska enligt Boverket

utformas så att uppkomsten

av störande ljud från installationer,

från angränsande utrymmen

samt utifrån dämpas. Vad

gäller bostäder är det särskilt viktigt

i rum för sömn och vila medan

det på kontor som sagt är en viktig

arbetsmiljöfråga. Hur kan

man då jobba för bättre ljudmiljöer

och vad händer på området?

Då buller kan leda till ohälsa och i

och med det även stora kost nader

har frågan successivt fått mer och

mer uppmärksamhet. Det som i

första hand görs på området idag

är att man försöker att välja golvkonstruktioner

och -material som

begränsar uppkomst av både trumoch

stegljud.

Men alla ljud uppstår inte i

husen utan en hel del uppstår även

utanför för att sedan ta sig in, ett

problem som växer i och med

ökad förtätning av våra städer. Att

det är ett område som uppmärksammas

mer och mer bevisas inte

minst av att Chalmers Tekniska

Hög skola i år rekryterar studenter

till en europeisk forskarskola för

urban ljudplanering. Så ljud och

buller lär vi få höra mer om i framtiden.


BOVERKETS LJUD-

STANDARDER

Bostäder: SS 25267

Lokaler: SS 25268

HÖGSTA TILLÅTNA

VÄRDEN FÖR BOSTÄ-

DER I RESPEK TIVE

LJUDKLASS

Klass A: 48 dB

Klass B: 52 dB

Klass C: 56 dB

Klass D: 60 dB

STEGLJUD

Ljud som uppstår i

angränsande rum

TRUMLJUD

Ljud som uppstår i

samma rum

› TEXT: Johanna Sedig

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 5


Mjukt och

Golvakustik

Decibex – Steg- och trumljudsdämpande

underlagsmaterial

för alla golv och

miljöer. Fungerar både i

privata som offentliga rum.

www.duri.se

6 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013

ANNONS


ehagligt – OCH TYST

"Ett textilt golv var nyckeln till

att skapa den mjuka och behagliga

miljö vi strävade efter. Och

en förutsättning för den låga

ljudnivån."

Terminal 2 på Arlanda har rustats rejält för

att bli ”ombonad, hemtrevlig och familjär”.

I konceptet ingår 4 500 kvadrat meter textilplattor

från Interface på plan 2 och 3.

Terminal 2 har fört ett brokigt liv

under sina drygt 20 år. Nu har

ägaren Swedavia genomfört ett

ambitiöst om- och nybyggnadsprogram

för att få den att fungera

som en modern flygplats med

snabba och smidiga flöden. Ytan

har byggts ut med mer än 2 000

kvadratmeter och nu finns här ett

brett utbud av både shopping, mat

och dryck. Det är korta avstånd

från entré till gate och resenärerna

kan njuta av en miljö som passar

både för arbete och avkoppling.

– Nya Terminal 2 ger en känsla

av vardagslyx i ett litet men modernt

format, säger Kjell-Åke

Westin, flygplatsdirektör på Stockholm

Arlanda Airport. Förutom

smidigheten ska resenärerna få

känslan av att vara på den lilla

gemyt liga flygplatsen i den stora.

HARMONISK MILJÖ

Det nya textila golvet spelade en

huvudroll i det ambitiösa koncept

som tagits fram av Tema Arki tekter.

Ledorden för projektet var ”ombonat,

hemtrevligt och familjärt”.

Man ansåg det textila golvet vara

viktigt för att skapa en modern

flygplats med hemkänsla.

Plattorna från Interface – i

kon trasterande färger – skapar tillsammans

med mindre sittgrupper

känslan av inbjudande lounger

för umgänge och avslappning eller

en lugn plats för arbete. Ett textilt

golv förbättrar också akustiken

jämfört med ett hårt. Det skapar

en mer harmonisk miljö med en

lyxigare, mer ombonad känsla.

AVGÖRANDE FÖR KÄNSLAN

Tema Arkitekter har på uppdrag

av Swedavia varit ansvariga för

ombyggnaden.

– Valet av golv var avgörande

för känslan, säger Karolina Hammar,

inredningsarkitekt på Tema

Arkitekter och ansvarig för inomhusmiljön

i nya Terminal 2. Ett

textilt golv var nyckeln till att

skapa den mjuka och behagliga

miljö vi strävade efter. Och en förutsättning

för den låga ljudnivån.

– Miljö var överhuvudtaget

› OVAN OCH TILL

VÄNSTER:

FÖR TERMINAL 2

gäller temat Sommar

och textilplattor i färgerna

Lime, Turquoise

och Coffee bidrar till

intrycket. Kvaliteten

heter Straight Forward

och kommer

från Interface.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

› FOTO:

Jason Strong

› FORTS PÅ SID 8

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 7


› I TERMINAL 2

har man – tack

vare hög takhöjd

– kunnat bygga

upp en entresolvåning

för den

ökande trafiken.

Även på dessa

lätta bjälklag ligger

textilplattor från

Interface.

en viktig faktor i projektet, och

det finns bara ett fåtal leveran törer

som klarar de krav som vi och

Swedavia ställde, fortsätter Karolina.

Interface har ju till exempel

ett system för att återta begagnat

material som vi tycker är bra.

Plattor är också bra så att man lätt

kan åtgärda skador och lokal nedsmutsning.

Textilplattorna som använts

är Interface Straight Forward i färgerna

Lime, Turquoise och Coffee

som ansluter till temat Sommar

vilket gäller för hela Terminal 2.

Glada friska färger som ska göra

resenären på gott humör. För att

ytterligare förstärka miljövinklingen

har plattorna installerats

med det limfria fästsystemet Tac-

Tiles.

STÄDBARHET

För att textilgolv ska vara snygga

måste de städas på rätt sätt. För

Terminal 2 innebär det att man

anskaffat åkbara dammsugare från

tyska Kärcher. En typ som inte är

speciellt vanlig men som kommer

mer och mer på ytor som ska tåla

hårt slitage och hela tiden vara

snygga och fräscha.

– Det har fungerat väldigt

väl, säger Fredrik Hammerbäck,

Interface. Städpersonalen behöver

inte släpa en dammsugare efter

sig där sladden konstant är i vägen

utan nu kör man över ytorna på

ett snabbt och enkelt sätt. ■

ANNONS

M 500 V Silence

miljösmart, ftalatfritt

akustik- och designgolv8 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


Akustikgolv

PÅ FRAMMARSCH

Försäljningen av akustikgolv – det vill säga tystare och mjukare golv som

minskar steg- och trumljud – ökar stadigt. Plast-, lino leum- eller gummigolv

med olika typer av skumbaksidor tar mer och mer marknadsandelar. Golv

till Tak har gjort en sammanställning av de akustikgolv som finns på den

svenska marknaden, de presenteras i tabellen på sid 10.

Jämfört med vid vår motsvarande

genomgång av akustikgolv för två

år sedan har antalet produkter ökat

med nästan 25 procent. Och att

intresset för denna golvtyp stadigt

ökar bekräftas av alla tillfrågade

leve rantörer.

"DRAMATISK ÖKNING

AV EFTERFRÅGAN"

– Akustik är en fråga som nu för

tiden alltid kommer upp när vi

diskuterar golvprojekt inom offentlig

sektor som skola, dagis, äldreboende,

säger Anders Gustafsson,

Armstrong. Arkitekterna är också

mer medvetna om akustikens betydelse.

Fast egentligen vill ju beställaren

veta hur ljudet blir i

rummet. Men det är steg ljuden vi

redovisar. Det är lite konstigt.

Men det är det som alla går efter.

– Vi har haft en dramatisk

ökning av efterfrågan på akustikgolv

inom vård och omsorg, konstaterar

Anders. Vilket också gjort

att vi utvecklat vårt sortiment

inom detta område. Däremot har

vi inte sett någon direkt ökning av

efterfrågan på kontorssidan.

MJUKHET KONTRA

ARBETSMILJÖ

I offentliga lokaler vill man ofta ha

mjukhet för gåkomfortens skull

kombinerat med ljuddämpning

för en bra ljudmiljö. Väljer man

ett mjukt golv med goda ljudegenskaper

finns dock risken att man

istället skapar en dålig arbetsmiljö

till exempel på ett sjukhus på

grund av att rullmotståndet ökar

för sjukhussängar, kärror etc och

därmed risken för belastningsskador.

Det gäller då att göra en

avvägning och se vilka behov som

ska prioriteras.

Intrycksmärken kan vara besvärande

på ett mjukt golv. Det

gäller i så fall att märkena går tillbaka

inom rimlig tid. Den typen

av information framgår av testresultaten

på produkternas datablad.

› OVAN:

STÖKIGA OCH STOJIGA

barn gör ljudnivån

hög. Mycket spring

och dunk. Här bidrar

Marmoleum Acoustic

linoleum från Forbo till

att dämpa ljuden.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

› FORTS PÅ SID 10

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 9


› SAMMANSTÄLLNING

ÖVER AKUSTIKGOLV

som för närvarande

finns på svenska

marknaden.

Akustikgolv

Leverantör Namn Typ Tjocklek (mm) Stegljudsförbättring (dB)

Armstrong Marmorette Acoustic Linoleum 4,0 14

Marmorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 17

Colorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 17

Favorit Acoustic Plast 4,0 17

Ehrenborg Estrad dB Plast 2,9 14

R 200 Silence Plast 2,6 15

R 400 Silence Plast 3,3 18

M 500 V Silence Plast 2,6 15

Acoustic Design Plast 3,65 19

Falck Design Polysafe Wood fx Acoustic PUR Plast 3,7 19

Acoustix Gallery fx PUR Plast 3,7 19

Acoustix Forest fx PUR Plast 3,7 19

Acoustix Harmony fx PUR Plast 3,7 19

Granito Elastic Gummi 4,0 20

Artigo Loose Lay Gummi 5,0 16

Forbo Marmoleum Decibel 3,0 Linoleum 3,0 17

Marmoleum Decibel 3,5 Linoleum 3,5 17

Marmoleum Acoustic Linoleum 4,0 14

Sarlon Quartz Plast 3,4 17

Sarlon Tech Plast 2,6 15

Sarlon Traffic Plast 3,4 19

Sarlon 15 Plast 2,6 15

Sarlon 17 Plast 3,0 17

Sarlon 19 Plast 3,4 19

Sarlon Absolu (bio) Plast 2,6 15

Scandilon Plast 2,9 20

Gerflor Taralay Premium Plast 3,25 16

Taralay Impression Plast 3,2 18

Taralay Initial Plast 3,8 19

Taralay Elements Plast 3,0 17

Taralay Interiör Concept Plast 3,2 18

Texline Hitex HQR Plast 3,2 16

Nora Noraplan Stone, Signa, Sentica Gummi 4,0 20

Tarkett Acczent Acoustic Plast 3,05 19

Square Acoustic Plast 4,7 14

iQ Granit Ergoflor 3 mm Plast 3,0 12

iQ Granit Acoustic Plast 4,0 15

iQ Optima Acoustic Plast 3,7 17

Acoustic xf 3,8 mm Linoleum 3,8 18

Stegljudsförbättringen mäts enligt den internationella normen ISO 140 med olika undernummer

för mätning, tolkning och så vidare av mätvärdena.

Även kontorsstolar och länkhjul

kan vara problem för akustik golv.

Det förutsätts att underläggsskivor

används under stolarna. Annars

kan stolen ”valsa” sönder

mattan.

Det viktigaste är att nå en bra

kompromiss mellan akustiska

krav och övriga tekniska krav –

till exem pel att minimera intrycksmärken

eller att golvet ska

tåla länkhjul. Det gäller att se över

behoven och sedan att prioritera.

Golvvalet är alltid en kompromiss.

NYA MÖJLIGHETER

– ÄVEN FÖR BOSTÄDER

När miljonprogrammet börjar renoveras

på allvar kan akustikgolv

vara en intressant golvtyp. I dessa

hus är ofta bjälklagen dåliga och

det läcker ljud på många ställen.

Då kan ett mjukt golv av den här

typen förbättra ljudklimatet inomhus

väsentligt. Man kan tänka sig

en ökad användning i korridorer

också. Istället för en textilmatta

lägger man kanske ett akustikgolv.

I trappor och loftgångar kan

de användas för att ta bort stomljud.

ANDRA LÖSNINGAR

Förutom akustikgolv finns även

möjligheten att lägga någon form

av skum- eller korkskikt underst

› FORTS PÅ SID 12

10 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


Decibel Concept

Från ett akustiskt problem till en fungerande lösning

Decibel Concept innehåller intressanta lösningar på de flesta akustiska problem

som kan förknippas med golv och bjälklagskonstruktioner.

Att lösa akustikproblem innebär ofta problem. Akustik är en komplicerad

vetenskap och det är inte alltid lätt att förstå problemet eller hur man skall lösa det.

Vår affärsidé bygger på att hjälpa kunden från problem till en färdig lösning. Ofta

handlar det om att uppfylla ljudkrav som ställs vid nyproduktion och renovering.

I konceptet ingår våra Decibel mattor men även vår fria konsultation med över

tjugo års erfarenhet.

Genom att kombinera våra Decibel mattor med olika golvmaterial eller

integrera mattan i bjälklaget så kan vi erbjuda enkla, välbeprövade och

effektiva konstruktioner för att uppnå ljudkraven.

Nu lanserar vi vår nya Decibel 4 avsedd i första hand för lätta bjälklagskonstruktioner.

Decibel 4 har unika egenskaper för lätta konstruktioner.

Installationen sker i vår SoundSeal konstruktion som innebär en permanent

akustikåtgärd där mattan monteras under en avjämningsmassa.

Kontakta oss för mer information kring Decibel 4 eller besök vår hemsida.

Givetvis är våra Decibel produkter miljögodkända och vi arbetar löpande med utveckling för att möta framtidens krav

på miljöpåverkan och akustiska krav.

Aprobo ab, Norra mellby 1129, 280 10 Sösdala

info@aprobo.com | 0451-611 97 | www.aprobo.com

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 11


Branschens krav på

systemgodkännande

uppfylls, godkända

tätskikt mot Purus

Line anges på

www.sakervatten.se

Visste du att även golvbrunnen

får plats i mobilen?

Med Purus Line app kan du se inspirationsbilder, hitta produkter och ladda

ner monteringsanvisningar. För dig som är installatör har du den senaste

monteringsanvisningen i mobilen. Det har aldrig varit enklare att installera en

Purus Line och Corner. Appen finns tillgänglig i App Store och Google Play.

ANNONS

› FORTS FRÅN SID 10

› BIBLIOTEK är

sinne bilden för

en tyst miljö. Här

hjälper linoleum

från Armstrong till

att skapa en lugn

atmosfär.

och sedan limma golvmaterialet

ovan på. Det blir normalt dyrare

eftersom man då får dubbla läggningskostnader.

Uppskattningsvis

blir det 20–30 procent dyrare enligt

tillfrågade entreprenörer och

leverantörer. En fördel är dock att

man inte är begränsad till akustikkollektionernas

mönster och färgskalor

utan kan välja fritt från hela

det ordinarie golvsortimentet. En

annan fördel är att risken för intrycksmärken

normalt blir mind re.

Även risken för utvalsning minskar.

– Vi har även märkt en kraftig

ökning av vår försäljning av

kork mentunderlag, säger Anders

Gustafsson. Så det är inte bara vår

försäljning av akustikgolv som

ökar utan även försäljningen av

vårt ljuddämpande underlag för

tvåskiktskonstruktioner.

Behövs ännu mjukare och

tyst are golv kan sportgolv i vissa

lägen vara en möjlighet. ■

12 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


Tunn, tunnare

– FÖR TUNT?

Byggnadstekniken utvecklas och konstruktionerna med den. Vi lär oss att

göra tunnare och smidigare konstruktioner. Det sägs att det gäller till exempel

bjälklagen. Och att de ibland blivit för tunna för att ge en god ljudkomfort?

Från vissa håll i branschen hävdas att bjälklagen blivit

så tunna att de – tillsammans med golvbeläggningen

– inte ger tillräckligt god stegljudsdämpning. De

golv beläggningar som traditionellt har fungerat med

ett visst bjälklag påstås inte längre fungera med nya,

tunnare bjälklag. Golv till Tak har undersökt saken.

STÄMMER INTE?

På Bjerking Ingenjörsbyrå i Uppsala – en av Sveriges

största – är Leif Dahlback chef för akustikavdelningen.

Leif är civilingenjör och har lång erfarenhet

av akustiska problem i byggnader.

När vi ställer vår fråga om nya, slimmade bjälklag

ger upphov till ljudproblem och att traditionella

golvbeläggningar inte längre klarar sin uppgift ser

Leif lite lätt undrande ut.

– Det stämmer inte med våra erfarenheter, säger

Leif. Vi upplever inte att betongbjälklagen blivit

tunnare och mer ”designade”. Snarare motsatsen. Jag

tror att de har ökat i tjocklek i en del fall och det

gäller både platsgjutet och prefabricerat. Tjockleken

på ett normalt betongbjälklag ligger på 25 centi meter

och det brukar räcka till. Det är ju fråga om tunga

konstruktioner också.

– Normalt är det här inte något problem, funderar

Leif vidare. De stora entreprenörerna har ju sina

egna standarder som de beställer efter. Och där är

nog grant specificerat hur konstruktionen ska se ut

och vilka dimensioner det ska vara. Sedan beställer

de det utförandet hos sina underentreprenörer eller

leverantörer. Så där upplever vi inga sådana problem.

– De problem jag har träffat på, fortsätter Leif,

gäller trähus – och det är inga hus som vi konstruerat

utan sådana vi gjort reklamationsbesiktningar på. Där

man har lagt in tunnare bjälklag för att inte överskrida

husets totalhöjd enligt byggnadslovet. Men det

är nog den enda varianten av det här problemet som

jag sett.

OKÄNT PROBLEM?

Inte heller hos Teknisk Service på Forbo Flooring känner

man till problemet. Vilket är lite förvånande,

golvleverantören är normalt den förste att bli anklagad

för akustikproblem. Den första misstanken brukar

vara att golvmate rialet inte uppfyller kraven.

– Nej, säger Robert Jürke, Forbo, det är ingenting

som jag hört talas om. Vi har inte haft några

rekla mationer som kunnat ha sådana orsaker.

En rundringning till arkitekter ger intrycket att

det även där är ett okänt problem.

– Jag känner bara till ett fall där tunnare bjälklag

varit uppe till diskussion, säger arkitekt Katalin Rozsa,

Arkitekttriangeln i Trollhättan. Där försökte man

pruta ner bjälklagstjockleken från 25 till 22 centimeter

för att spara pengar. Men det genomfördes inte

utan det blev den ursprungliga tjockleken till slut i

alla fall. Och det är det enda fall jag har hört talas

om. ■

ANNONS

› ÄR TUNNA BJÄLKLAG

ETT PROBLEM?

För betong bjälklag

verkar det inte vara så

men konstruktören

varnar för att man gör

för tunna träbjälklag

för att hålla den totala

hushöjden nere, vilket

automatiskt ger problem

med ljudkomforten

i huset.

› TEXT OCH FOTO:

Thomas Åkerblad

NY SÄLJARE PÅ ARMSTRONG

Vi på Armstrong har nöjet att presentera vår nya

säljare, Claes Lundberg.

Claes kommer att arbeta på delar av det

distrikt som tidigare bearbetades av Anders

Nilsson som i sin tur har slutat sin anställning

hos Armstrong.

Claes Lundberg började 2 september. Tidigare

har Claes arbetat inom värmegolvsbranschen

och även inom tapetförsäljning.

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 13


MIPOLAM

SYMBIOZ TM

Högsta slitklass: T

100 % biobaserad

mjukgörare

100% återvinningsbar

Ftalatfri

organic

inside

ANNONS

Efterfrågar samverkan i våtrummen

› GÖRAN LILLBERG (TILL VÄNSTER) OCH ROBERT ÖHRNER, inköpare

respektive byggskadespecialist på Folksam, kräver bättre samordning

i våtrummen.

› TEXT OCH FOTO:

Thomas Åkerblad

Det gör Robert Öhrner och Göran Lillberg, byggskadespecialist respektive inköpare bygg

på försäkringsbolaget Folksam.

– Helheten? Vem ansvarar för helheten,

det totala våtrummet, frågar

Robert Öhrner. De olika branschsegmenten

har sina auktoriseringssystem

men det finns ingen som

tar ett totalansvar för den färdiga

produkten. Ingen certifiering för

hela kategorin. Där har vi en bit

att gå. Vi har ju tre yrkesgrupper

som kolliderar i våtrummet och

det ger såklart konflikter.

"REGELSYSTEMEN MÅSTE

KUGGA I VARANDRA"

Herrarna konstaterar dock att vi

är en bra bit på väg. Vi har hittat

regelsystem som fungerar – till och

med fungerar bra. Vi har auktoriserade

företag. Men vi måste bli

bättre på att få de olika regelsystemen

att kugga i varandra och verka

tillsammans. Där återstår mycket

att göra.

Vi måste också kunna samköra

systemen och skapa någon form

av gemensam databas. Fastighetsägarna

måste lära sig att kontrolldokumenten

är värdehandlingar.

De visar historiken, vad som hänt

i fastigheten – vilket är nödvändigt

att veta vid kommande reparationer

och underhållsarbeten.

VEM SKA TA TAG I DET?

– Fast vem äger egentligen samordningsproblemet?

– Det är en viktig fråga, säger

Göran Lillberg. Men den har tyvärr

inget enkelt svar. Det är svårt

att få parterna att inse att de har ett

gemensamt ansvar. Det går inte

att skjuta över ansvaret till någon

annan part. Så där behöver vi verkligen

samverka ytterligare! ■

14 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


VÄGGNÄRA BRUNNAR

och

DESIGNBRUNNAR

– ett välbehövligt klargörande

Det finns en del oklarheter om vad som är vad, säger Bengt Jonasson,

tekniskt ansvarig på GVK. Därför ger han här definitioner och förklaringar

utifrån Golvbranschens och GVKs uppfattning och ställningstagande.

SKA LÄMPA SIG FÖR

VÄGGNÄRA PLACERING

Vi har till och från uppfattat att

det råder en viss oklarhet beträffande

väggnära brunnar. Förvirringen

kan ha orsakats av att några

icke väggnära brunnar testats på

samma villkor som de väggnära

brunnarna. De har då visat sig

klara testet av tätskiktets vattentäthet

i anslutning till brunnen.

Men att tätskiktet håller tätt är

bara en del av vad man kan önska

sig. Vi deklarerar härmed följande

uppfattning:

En väggnära brunn är ett golvavlopp

som till sin kompletta utformning

och till sitt kompletterande utseende

har egenskaper som gör att

det lämpar sig för väggnära placering,

det vill säga längs med hela

väggen eller längs med en väsentlig

del av väggens längd. Alternativt

kan brunnen vara placerad väggnära

två väggar gränsande till varandra,

det vill säga vara en så kallad

hörnbrunn med normalt lika längd

längs två väggar.

SKA OCKSÅ LÄMPA SIG FÖR

FALL I ETT ENDA PLAN

För att kallas väggnära krävs också

att brunnen lämpar sig för golvfall

i ett enda plan, något som även

ger bra förutsättningar om man

använder stora plattor. Mot traditionella

runda brunnar tillämpar

man koniskt golvfall och till en

spärränna, det vill säga en designbrunn

som inte är placerad väggnära

kan pyramidformat golvfall

passa. Figurerna nedan visar vad

som avses.

För icke väggnära golv brunnar

gäller också att de ska placeras

minst 20 centimeter från väggens

tät skikt. Avvikelser från detta

minsta mått om 20 centimeter ska

förhandlas med beställare när det

gäller:

• Möjlighet att åstadkomma önskad

falluppbyggnad

• Möjlighet att fackmässigt montera

och fästa tätskikt av brunnsmanschett

eller plastmatta

• Möjlighet att åstadkomma tillfredsställande

estetiskt utseende

› BILDEN OVAN:

ETT EXEMPEL på en

spärränna, i detta fall

en designbrunn från

Blücher.

› TEXT:

Bengt Jonasson

1

Väggnära brunn,

designbrunn med

plant fall i ett lutande

plan mot en vägg.

1.

3.

3

Det här är inte en

väggnära brunn. Det

är en spärränna och

designbrunn med fyra

plana fall mot brunnsavloppet.

Spärränna

kallas den eftersom

den fungerar som en

spärr för vattnet så att

det inte rinner från

duschplatsen ut på

det övriga golvet.

2

Väggnära brunn,

hörnnära designbrunn,

med plant fall i ett

lutande plan mot två

väggar.

2.

4.

4

Det här är inte en

väggnära brunn. Det

är en traditionell rund

brunn, inte en

designbrunn, med

konisk fall i oändligt

många plan mot

brunnsavloppet.

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 15


Konsumentverket slår in

› KONSUMENTVERKET

VILL titta på möjligheten

till omvänd

bevis börda mellan

konsument och entreprenör.

Foto:

Konsumentverket

› TEXT:

Björn Lundbeck

Förslagen finns i rapporten ”Marknaden

för hantverkstjänster” (Rapport

2013:6) som har lämnats till

regeringen. Bakgrunden är att

klago mål på hantverkstjänster

under många år har toppat statistiken

hos den kommunala konsumentvägledningen.

Enligt Konsumentverkets

egna undersökningar

borde en stor del av detta konsumentmissnöje

kunna undvikas

genom bättre kommunikation och

tydlig dokumentation av det arbete

som är tänkt att utföras. Till

exempel konstateras att avsaknad

av detaljerade avtal verkar vara

mer regel än undantag på hantverksmarknaden.

VILL STANDARDISERA

ARBETSPROCESSEN

Hantverkstjänster utgör en komplex

köpsituation och innebär ofta

en stor investering för den enskilde

konsumenten. Därför behövs åtgärder

som reglerar ansvarsfördelning

och riskspridning, anser Konsumentverket.

Samtidigt påpekar

16 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


ÖPPNA DÖRRAR

TROR INTE PÅ BRANSCH-

ORGANISATIONERNA

Konsumentverket föreslår

en standardisering

av arbetsprocessen kring

hantverkstjänster. Man

säger sig vilja under lätta

och förtydliga spelreglerna

mellan konsument

och hantverkare. Dessutom

vill Konsument -

verket att möjligheten

till omvänd bevisbörda

mellan konsument och

näringsidkare utreds.

de att det är viktigt att även ta

hänsyn till näringsidkarperspektivet,

med tanke på att en majoritet

av alla hantverkarföretag är små

och ofta har begränsade möjligheter

att axla ytterligare administrativt

arbete. Utifrån denna argu-

Arbetet med standardiseringen av hantverkstjänster har redan börjat på

Konsumentverket. Ett intressentmöte är inplanerat dit bland annat

branschföreträdare och enskilda hantverkare är kallade. Även SIS deltar

i arbetet.

I förslaget betonas att man vill fånga in de små

enskilda hantverkare som inte är med i någon

branschorganisation. Fredrik Ekholm, projektledare

på Konsumentverket, är medveten om

att det kan vara en svår grupp att nå ut till.

"Det tar säkert tid"

– Att sprida kännedom om det här tar säkert

tid, säger Fredrik Ekholm. Det är väldigt viktigt

att standarden inte upplevs som ytterligare

en administrativ börda. Innehållet kommer

att utformas gemensamt och bygga på

konsensus mellan parterna. Syftet är att förbättra

dia logen och kommunikationen mellan

hantverkare och konsumenter före, under

och efter arbetet. Mycket missnöje beror på

missförstånd samt otydliga rutiner för klagomålshantering

och offertförfarande. Kan vi

hitta rutiner som förenklar kommunikationen

är mycket vunnet. För den enskilde hantverkaren

blir det en form av garanti att man är

ansluten till en standard.

Orättvis konkurrens?

– Finns inte en risk att det uppstår en orättvis

konkurrenssituation, om konsumenten tror

att ett enmansföretag som anslutit sig till den

här allmänna standarden ger samma trygghet

som om ett branschanslutet företag hade

anlitats för jobbet?

– Standarden är inte framtagen ännu, men

jag ser ingen sådan risk för missförstånd om

standardens innehåll. En förutsättning är att

den är lätt att förstå och att innehållet är tydligt

även för en oinvigd konsument. En standard

ska göra det lättare för konsumenten att fatta

beslut och säkerställa att företag konkurrerar

på mer lika villkor. Ett viktigt område är offertförfarandet,

som idag inte är reglerat alls. Kan

det ske enligt samma villkor gynnar det

seriösa företag och konkurrens. Dessutom

måste en tjänst även utföras fackmässigt

enligt konsumenttjänstlagen.

Varför inte rekommendera

branschorganisationerna?

– Varför uppmanar inte Konsument verket

istället konsumenterna att söka sig till de

Missnöje finns även med tjänster utförda av hantverkare

som är anslutna till branschorganisationer,

hävdar Fredrik Ekholm, projektledare på

Konsument verket.

seriösa hantverkarna via branschorganisationerna?

– Vi ser att det finns ett stort antal missnöjda

konsumenter men vi kan inte se att det

här missnöjet skulle bero på oseriösa hantverkare,

även om det finns sådana. Med en

standard som förhoppningsvis lockar även de

mindre företagarna tror vi att konsumenterna

får lättare att undvika de oseriösa. Missnöje

finns även med de tjänster som utförs av

hantverkare som är anslutna till branschorganisationer.

Dessutom är det väldigt

många mindre hantverkare som inte är

branschanslutna. ■

FORTS PÅ SID 18

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 17


© Copyright Golvbranschens Riksorganisation

FORTS FRÅN SID 17

Den trygghet för konsumenten som

Konsument verket vill skapa genom sin

plane rade standard finns redan inom Golvbranschen.

Den heter "AK 86 Leveransbestämmelser

för golvarbeten åt konsument".

Konsumentverket

vill:

• Skapa en

standard

för arbetsprocessen

kring hantverkstjänster

• Skapa en

interaktiv

hantverksguide

för att

lotsa konsumenten

vid

köp av hantverkstjänster

• Få möjligheten

till omvänd

bevisbörda

mellan

konsument

och entreprenör

utredd

mentation inne håller rapporten tre

konkreta åtgärdsförslag.

Konsumentverket vill standardisera

arbetsprocessen kring hantverkstjänster

för att förenkla och

förtydliga spelreglerna mellan konsumenter

och hantverkare före,

under och efter arbetet. Som exempel

på områden med förbättringspotential

nämns utformning av

offerter och avtal, hur ändrade

tidsplaner, tilläggstjänster och ändringsarbeten

ska kommuniceras

och dokumenteras samt vem som

kommer att utföra arbetet och

dennes kompetens.

Men standarden kan även

tänkas omfatta krav som säkerställer

hantverkarens seriositet

genom till exempel kreditvärdighet,

följsamhet av Allmänna reklamationsnämndens,

ARNs, rekommendationer

samt ansvars försäkring,

referenser och utbildningar.

Konsumentverket vill i första

AK 86 GER TYDLIGHET

OCH TRYGGHET

hand engagera de mindre företagen

i utformningen av standarden,

eftersom det i stor utsträckning är

dessa företag som arbetar mot

konsumenter. Drygt hälften av

hantverksföretagen med 0 – 4 anställda

är heller inte anslutna till

någon branschorganisation, och

kan därmed inte få stöd och hjälp

därifrån. Att ansluta sig till den

planerade standarden för hantverksarbeten

kommer att bli gratis

för att säkerställa största möjliga

tillgänglighet.

Den trygghet för konsumenterna som Konsumentverket

vill uppnå genom ett allmänt hållet standardavtal för

hantverks tjänster kan Golvbranschens medlemsföretag

sedan länge erbjuda genom att använda formuläret AK 86,

Leveransbestämmelser för golvarbeten åt konsument.

Blanketten är för övrigt framtagen i samarbete med just

Konsumentverket.

Golv till Tak har tidigare berättat om blanketten AK 86 som finns att hämta

Golvbranschens hemsida. Henrik Widell, som driver Widells Golv i

Härnösand, använder den ofta när han utför jobb åt konsumentkunder.

Han kan inte påminna sig att det uppstått några större oenigheter i samband

med dessa uppdrag. Däremot kan han peka på en konkret punkt där

han tidigare ibland hamnade i diskussioner, men där AK 86 skingrar dimmorna

och skapar klarhet.

– Det hände vid några tillfällen att kunden ansåg att det var min sak att

frakta bort soporna. Det kan tyckas vara en bagatell men om jag ska köra

bort fyra–fem sopsäckar med skräp så tar det mig ett par timmar. Frågan är

då om kunden är villig att betala mig runt tusenlappen för det. Nu hänvisar

jag bara till AK 86 där det klart och tydligt står att rengöring och städning

inte ingår i uppdraget. Dessutom sparar jag tid på att slippa diskussionerna.


INTERAKTIV HANTVERKS-

GUIDE PÅ FÖRSLAG

En interaktiv hantverksguide ser

man som ett sätt att möta det stora

informationsbehovet kring köp av

hantverkstjänster. Med interaktivitet

blir det möjligt att serva användaren

med situationsanpassad

information. Det kan fungera så

att konsumenten hemma vid datorn

systematiskt lotsas genom ett

frågebatteri som slutligen mynnar

ut i ett mer eller mindre färdigt

avtal eller i en anbudsförfrågan.

VILL ATT OMVÄND BEVIS-

BÖRDA SKA UTREDAS

Konsumentverket vill vidare att

möjligheterna till en omvänd bevisbörda

mellan konsumenter och

näringsidkare utreds, så som det

redan idag fungerar vid småhusentreprenader.

Det innebär att

det åligger hantverkaren att vid en

eventuell tvist visa vad som avtalats

beträffande arbetets omfattning,

pris och tidsramar. Därmed

skapas starka incitament till tydlig

dokumentation, framhåller man,

vilket bör underlätta kommunikationen

men framförallt stärka

konsumentens ställning vid en

eventuell tvist.

Idag bygger affärsrelationen

mellan konsument och hantverk-

Anbud nr Arbetsadress

Anbudsdatum Handläggare

Härmed erbjuder vi oss att utföra:

............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Enligt följande handlingar: 1. Detta anbud med leveransbestämmelserna GBR AK86 2. Bes

Löpande räkning

Anbudssumma

Ungefärligt pris

Anbudssumma/ ungefärligt pris ................................

Härtill kommer mervärdesskatt enligt vid varje tillfälle gällan

Anbudssumma/ ungefärligt pris + mervärdesskatt ............

Ungefärligt pris får inte överskridas med mer än ...............

I priset undantagna arbeten, se punkt 2 i leveransbestämmelserna GBR AK86.

Arbeten på löpande räkning respektive ändrings- och tilläggsarbeten debiteras på följande sätt:

Timtid: Material:

........................................................................................................................................

Betalning skall ske: Kontant Enligt leveransbestämmelserna

Elektrisk ström och vatten tillhandahålles, om inte annat avtalas. Se i övrigt punkt 3 i leveransbestämmelsern

Härutöver skall kunden tillhandahålla följande material, arbetsredskap m m:

Blanketten AK 86 ger

både konsumenten

och golventreprenören

den nödvändiga

tryggheten vid

ett uppdrag, anser

Henrik Widell som

driver Widells Golv

i Härnösand.

...........................................................................................................................................

På begäran av kunden har prisuppgift angivits utan besiktning på platsen och

grundats på uppgifter som kunden lämnat.

Tid för arbetets färdigställande. Se i övrigt punkt 4 i leveransbestämmelserna GBR AK86.

Detta anbud är bindande i en månad från anbudsdatum

Anbudet anta

20 ............

.......................................................................................................................... .................

Företagets underskrift

Kundens unde

..........................................................................................................................

Namnförtydligande

..........................................................................................................................

Företagets postadress

...................

Adress (fakturer

Telefon dagtid

OBS! Om anbudet antas genom underskrift eller genom muntligt meddelande har bindande avtal mellan parterna komm

18 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


...................................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

krivning 3. Ritningar

ANBUD/ BESTÄLLNING på golvarbeten

åt konsument - AK 86

(Utarbetade efter samråd med Konsumentverket)

Detta anbud, med leveransbestämmelserna GBR

AK86, är avsett att användas vid golvarbeten på fast

egendom eller fast sak åt konsument (kunden). För

sådana arbeten gäller konsumenttjänstlagen samt

följande anbud. Leveransbestämmelserna GBR

AK86, se separat dokument.

Pris kr

............................................................................................................... Kr

de grunder f n beräknad till ............................................................................ Kr

............................................................................................................. Kr

............................................................................................................ %

.............................................................................................................

GBR AK86, se punkt 6

a GBR AK86.

Övrigt:

..........................................................................................................

ges:

.....................................................

.........................................................................................................

rskrift

are i stor utsträckning på muntliga

överenskommelser och tillit, skriver

Konsumentverket. Hantverkaren

har ett informations- och

kunskapsövertag beträffande framförallt

omfattningen av det påtänkta

arbetet, men även när det

gäller nivån på slutresultat, finish

samt vanligt förekommande tillläggsarbeten.

Konsumentverket anser

att den här obalansen när det

gäller kunskap bör återspeglas i

fråga om ansvar.

En omvänd bevisbörda ställer

krav på att hantverkaren kan visa

vad som avtalats och att konsumentens

påståenden vid en tvist

är oriktiga. För att det här förslaget

ska kunna genomföras krävs det

dock en lagändring. ■

"ETT MYCKET MÄRKLIGT FÖRSLAG"

– Ett mycket märkligt förslag, kommenterar Golvbranschens vd

Johan Aspelin Konsumentverkets planer på en standardisering

av hantverkstjänster. Han tycker att verket istället borde lägga

kraft på att hjälpa konsumenterna att hitta de branschanslutna,

seriösa företagen.

Johan Aspelin berättar att

Golvbranschen har haft ett

möte med VVS-, måleri- och

plåt slageribranschernas företrädare

där man disku terat

den aktuella rapporten från

Konsumentverket. Det blev

ett samfällt tummen ner för

förslaget om en standardisering

av hant verks tjänster.

GBR och GVK

gör det redan

– Ingen tyckte att det här är

något bra sätt att stärka

konsument skyddet. För vår

del täcker man inom såväl

GBR som GVK redan idag in

rutinerna för stora delar av

arbetsprocessen. I Konsument -

verkets förslag handlar det

mycket om juridiska och ekonomiska

rutiner för tilläggstjänster,

men även det finns

ju redan reglerat i Konsumenttjänstlagen

och i de standardavtal

som används inom byggbranschen

när konsumenter

är kunder.

Johan Aspelin tycker att

rapporten framför allt visar på

ett behov hos Konsumentverket

att motivera sin egen existens:

– Istället borde Konsumentverket hjälpa

konsumenterna att hitta de seriösa företagen,

i vårt fall alltså hänvisa till de företag som är

anslutna till Golvbranschen och GVK. Då får

konsumenten den nödvändiga tryggheten,

till exempel i form av Golvbranschens Golvgaranti

som är en unik lösning inom byggbranschen.

Inget problem för Golvbranschen

– De missnöjda konsumenterna är ett mycket

litet problem för Golvbranschen. Våra 300

medlemsföretag hade det senaste året tillsammans

mindre än fem fällningar i Allmänna

Reklamationsnämnden. Det har heller inte

betalats ut en enda krona ur Golvbranschens

Garanti fond, beroende på att de företag som

gjort fel alla har gjort rätt för sig.

Omvänd bevisbörda för hantverkstjänster

är inte heller någonting som tilltalar Johan Aspelin.

Han menar att det i grunden handlar om

vem som enligt Konsumenttjänstlagen har

ansvaret när någonting i arbetet har blivit fel,

Konsumentverket borde istället hjälpa konsumenterna att hitta de

seriösa företagen, säger Golvbranschens vd Johan Aspelin.

och att Golvbranschen redan har rutiner för

det:

– Om det efter en teknisk undersökning

visar sig att hantverkaren gjort fel så har vi

ett system där konsumenten ytterst skyddas

av Golvbranschens Golvgaranti. Ett problem

kan dock vara att en del konsumenter

inte nöjer sig med beskedet att den avvikelse

man påtalat inte betraktas som ett fel

som ska åtgärdas. Då är det bra att i enlighet

med branschens rutiner kunna få en opartisk,

kostnadsfri bedömning i Allmänna

Reklamationsnämnden. De som köper

tjänster från branschanslutna företag är

trygga redan idag, med tanke på det kvalitetsarbete

de företagen gör i sin verksamhet.

Fler borde värdera detta istället för att

välja den entreprenör som har absolut lägst

pris. Kvalitet kostar alltid. ■

......................................................................................................

ingsadress)

it till stånd.

kvällstid

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | 19


ARDEX HAR UTÖVER

SPACKEL OCH BRUK

ETT 30 TAL GOLV-

KONSTRUKTIONER

OCH ETT FLERTAL

UNIKA PRODUKTER.

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA

BÄSTSÄLJARE NU ÄVEN

FÖR KLINKER OCH LAMINAT

För några år sedan lanserade

Bona sin Spray Mop för trägolv,

nu kommer efterföljaren

för hårda golv som laminat,

klinker, linoleum och vinyl.

Produkten fungerar på

samma sätt som den tidigare,

det vill säga den består av ett

moppstativ, en påfyllningsbar

behållare för rengöringsmedel

samt en tvättbar mikrofibermopp.

Det tänkta rengöringsmedlet

är Bona Cleaner, anpassat

för just den här typen

av golv. Spraymoppen har ett

rote rande huvud, fördelar rengöringsmedel

jämnt och ska

varken lämna rester eller

märken. ■

NYTT KONCEPT

FÖR "GAMLA" PRODUKTER

Altro har tagit bort

biocider

(Thomas)

I Welins sortiment Gammeldags

finns nu traditionella

behand lingar för trägolv samlade.

Produkterna är Gammeldags

Träsåpa, Gammeldags

Trälut och Gammeldags Lövträlut.

Gammeldags Träsåpa är

base rad på sojafettsyra, vilket

återfettar träet och ger en

skon sam rengöring utan att

torka ut. Gammeldags Trälut

används som förbehandling av

furu och gran inomhus. Gammeldags

Lövträlut är en förbehandling

för ek och andra

lövträslag. Efter lutbehandlingen

slutbehandlas träet

med Gammeldags Träsåpa

eller någon av Timberex träoljor,

ofärgade eller pigmenterade.


DE 50 FÖRSTA

ÅRETS ALCRO-KOLLEKTION

Alcro har presenterat årets

kulör kollektion. Den heter

ad.pashmina efter den nya

super matta färgen Alcro

Pashmina. Tolv kulörer ingår

med namn som Apricot

Nude, Misty Mint, Crème

Satin och Old Rose. ■

Cream Satin Old Rose Apricot Nude

Mellow Yellow Misty Mint Lunar Grey

ANNONS

Perfect White Pink Nouveau Lucky Green

k l i l k

20 | GOLV TILL TAK | #6 - 2013

08-556 315 50


DEN BÄSTA MÄSSA VI STÄLLT UT PÅ!

NOTERAT

– Vi har redan anmält oss till

nästa mässa om två år, säger

en upprymd Håkan Nordqvist,

Idé Trading, om mässan Ekobygg

i Kista nyligen. Det var

exakt rätt typ av besökare.

Kunniga och dessutom beslutsfattare

i många fall. Som utställare

fanns också stora byggherrar

och fastighetsägare som

till exempel Akademiska Hus.

Kunde inte bli bättre! Redan vid

lunch dag ett hade vi fått lika

många kontakter som vi brukar

få under två – tre dagar på en

byggmässa.

Allt som är grönt

Mässan Ekobygg är en nystartad

mässa som inriktar sig mot

grönt byggande och hållbar

stadsutveckling. På mässprogrammet

fanns den här

gången också spännande föreläsare

och debatter under titeln

Sweden Green Building Conference

samt utflykter till gröna

stadsplaneprojekt i Stockholm

– företag som presenterar den

senaste gröna tekniken och

I Forbos monter på Ekobyggmässan var det självklart linoleum som stod i fokus.

mycket mer. Enbart till konferensen

var över 700 deltagare

anmälda.

Hållbart byggande

– Jättebra mässa, tyckte också

Ola Wiklund, produktchef linoleum

på Forbo Flooring. Mässan

fokuserade på hållbart byggande

vilket passade oss och vår

monter med Svanen-märkta

linoleumgolv. Jag höll även

före drag i samarbete med

Svanen på tema Smarta golv.

Jag talade bland annat om

miljö bedömningar, så kallade

EPD (Environmental Product

Declaration).

Övriga utställare från golvbranschen

var Aprobo, Ardbo,

Interface, Imex Golvprodukter

och Tretum. ■

ANNONS

Bonas nya

Hårdvax och oljesystem

för vackra trägolv

Visuella effekter, skydd och underhåll för

oljade trägolv

Nya oljesortimentet Bona Oil System, gör det möjligt att skapa

2-dimensionella effekter som lyfter fram trägolvets olika karaktärer.

Med hållbarhet, miljö och säkerhet i åtanke, har vi utvecklat ett

system för oljade trägolv, med exceptionellt låg VOC-halt, bästa

slitstyrka samt motståndskraft mot vatten och kemikalier.

Bona Oil System ger golvproffsen allt de behöver för att skapa

hållbara, vackra trägolv med möjligheten till personlig design i

kombination med en skyddande ytbehandling, underhåll och

skötsel.

bona.com/olja

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 21


NOTERAT

Upplev tystnaden -

källan till lugn och harmoni.

Mapesilent och Mapesonic CR

Användarvänliga och effektiva stegljudssystem

Mapesilent System och Mapesonic CR är enkla att installera.

Systemen passar utmärkt under keramiska plattor och naturstensgolv.

Allt du inte hör värdesätts.

Mapei. Våra erfarenheter - dina lösningar.

För ytterligare information, se www.mapei.se

22 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


TARKETT NYSATSAR PÅ TEXTIL

NOTERAT

Tarkett lanserar nu tre textilkollektioner på rulle, en öglad, en skuren och en flatvävd.

Den flatvävda är dessutom färgmässigt speciellt anpassad till vad som efterfrågas på

den nordiska marknaden.

Ett golv ur den nya öglade kollektionen Robust i färgen Charcoal.

Ett mjukt och lyxigt intryck ger kollektionen Royal med skurna mattor, här i

färgen Purple.

Försäljningen av textilgolv ökar

sakta men säkert och varje år

tar textilen marknadsandelar.

Vad är då naturligare än att

Tarkett återigen tar upp textilen

på allvar. För något år sedan

fräschade man upp Tecsomsortimentet

av textilplattor,

bland annat med kollektionen

Nordic i uteslutande grå- och

beigeskala. Den har blivit en

storsäljare och är idag den som

säljer mest i Tarketts textilsortiment.

Lanserar

tre kollektioner

Nyligen köpte också internationella

Tarkett den amerikanska

textilgolvstillverkaren

Tandus – ett stort företag med

anor från 1803.

– Det är ett val Tarkett gjort

att nu satsa på textil, säger Olle

Friberg, försäljningschef för

Norden.

Och nu kommer nästa steg,

under oktober lanserar Tarkett

textil på rulle för projektmarknaden

i tre nya kollektioner:

• Robust,

• Royal och

• Strata.

Robust i 24 färger

Robust är en slitstark öglad

matta i 100 procent polyamid

med vävd textilbaksida och en

garnvikt på 460 gram per kvadrat

meter. Mattan är enfärgad

och finns i 24 färger, har bruksklass

33 och ger en stegljudsdämpning

med 21 decibel.

Royal i 40 färger

Royal är en skuren matta, också

den i 100 procent polyamid

med vävd textilbaksida men

med en garnvikt på 1000 gram

per kvadratmeter. Även Royal

är enfärgad och finns i 40 färger.

Bruksklassen är även för Royal

33 och stegljudsdämpningen är

hela 28 decibel.

Strata i tolv

"nordiska" färger

Den tredje nyheten, och den

kanske mest intressanta, är

Strata. Det är en vävd matta

med tunn latexbaksida, också

i 100 procent polyamid. Mattan

har en garnvikt på 660 gram per

kvadratmeter. Som de två andra

är den klassad 33. Stegljudsdämpningen

är 15 deci bel.

Intres sant med kollektionen är

den nordiska färg skalan med

tolv färgtoner som alla går mot

grått eller beige.

Alla tre nyheterna finns alltså

på rulle, med fyra meters

bredd. Strata finns som lagervara

i Ronneby, Robust och

Royal är beställningsvara. Vi

kan nog vänta oss att få se en

del av de här mattorna på kontor,

hotell och så vidare framåt.

Elisabeth Sedig

Nya Strata, som är en flatvävd matta finns i tolv "nordiska" färger som syns

nedan. Ovan visas den i miljö.

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 23


NOTERAT

NYA ENTRÉMATTOR

Forbo Flooring lanserar en ny,

bred kollektion av Coral entrémattor.

Enligt tillverkaren har

de en effektivare funktion och

lägre miljöpåverkan än tidigare

produkter. Hela kollektionen

har slitageklass 33.

Flera av produkterna är tillverkade

av 100 procent återvunnet

polyamidgarn, Econyl.

Bäst i klassen är Coral Welcome

som är det första entrégolvet

i världen som har försetts

med miljöklassningen

BRE A+.

Den nya kollektionen består

av följande delar:

Coral Grip

är avsedd för utomhusbruk

i entrézon 1. Mattan finns i två

versioner, både som Medium

Duty (MD) för medelhård trafik

och Heavy Duty (HD) för hård

trafik samt i sex enfärgade

kulörer och går att få med eller

utan vattentät vinylbaksida.

Coral Classic

har genomfärgat garn och

skrap fibrer. Mattan finns i tolv

kulörer och kan levereras i

bredderna 105, 155 och 205

centimeter samt i fyra standardstorlekar

för avpassade

mattor.

Coral Welcome

är gjord av 100 procent econylgarn

från återvunnen polyamid.

Den har även en återvunnen

primärbaksida av polyamid från

petflaskor. Det här är det enda

entrégolvet i världen som har

Coral Grip är avsedd att ligga utomhus och ta hand om den första grova

avtorkningen. I det här fallet ger den dessutom hotellentrén en extra elegant

touch. Att mötas av en röd matta är alltid trevligt och ser lite lyxigt ut.

I miljöer där enfärgade mattor känns för vardagliga passar Coral Brush

Blend med sitt distinkta mönster.

försetts med miljöklassningen

BRE A+. Det finns i åtta kulörer

och två bredder (105 respektive

205 centimeter) samt som

avpassad matta med måtten

105 x 155 centimeter.

Coral Brush Pure

ersätter den tidigare Brush

Active och är en allroundmatta

för både smuts och fukt. Även

Brush-serien har 100 procent

econylgarn av återvunnen polyamid.

Mattan är enfärgad och

finns i tolv kulörer och i bredderna

105, 155 och 205 centimeter

samt i fyra standardstorlekar

för avpassade mattor.

Coral Brush Blend

har samma funktion som Brush

Pure men ett tydligare designuttryck.

Blend finns i nio kulörer

och kan levereras med bredderna

105, 155 och 205 centimeter

samt i fyra standardstorlekar

för avpassade mattor.

Coral Duo

är en kombination av Classic

och Brush med extra skrapfibrer.

Mattan är avsedd för

ingångar där man endast har

en kort entrézon. Den finns

i åtta kulörer och levereras på

205 centimeters bredd.

Utöver de uppräknade mattorna

finns även Coral Logo där

kunden bestämmer mönstret

samt Coral Luxe som ser ut

som en heltäckningsmatta men

har entrémattans funktion. ■

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


75 000 MÖJLIGA KOMBINATIONER

NOTERAT

Tarkett presenterar i dagarna

en alldeles ny LVT-kollektion.

Den omfattar 102 mönster

i olika färger, elva format, 13

ytstrukturer och tre fasningar.

Allt kan kombineras med allt,

vilket ger 75 000 valmöjlig heter.

Kollektionens namn är

iD Inspiration och efter som

det gäller LVT är inriktningen

i första hand handels-, representations-

och arbetsmiljöer.

Golvet tillverkas på Tarketts

fabrik i Tyskland av 50 procent

naturligt råmaterial, innehåller

48 procent återvunnet material

och är till 100 procent återvinningsbart.

Av de 102 mönstren är

60 trä, resten är huvudsakligen

sten och andra material effekter.

Planken eller plattorna kan alla

fås med fyrsidig eller tvåsidig

fasning, eller ingen alls. ■

ANNONS

Välkommen till vår nya

proffsbutik i Skarpnäck

• Öppet från kl 06.30

• Hos oss får du all hjälp du behöver

Golvavjämning i säck eller

i våra moderna pumpbilar

Thomas Maher

Flygfältsgatan 3, Skarpnäck, Stockholm

Tfn 070-888 88 38 • E-post proffsbutik@tmprogress.se

www.tmprogress.se

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT

EXKLUSIV MARMORMOSAIK

I TVÅ FORMAT

EN BLOMMANDE HÖST

Intrade lanserar lagom till

höstens intåg fyra nya kollektioner.

Enligt företaget är blommor

fortsatt stort så det hittar

vi mycket av bland nyhet erna.

Kollektionerna Muse och

Chantelle rymmer båda en hel

del, i den första handmålade

i must iga färger och i den senare

mer vintageinspirerade

akva reller. Här ryms även en

och annan medaljong. Den

tredje kollektionen Stars &

Stripes är inspirerad av New

England med rutor och ränder

i klassisk färgskala med mycket

rött, blått och vitt.

Den fjärde och sista kollektionen,

Playtime, är anpassad

för de något mindre. Här ryms

både ugglor, ele fanter och dinosaurier

bland pastell erna. Och

för de föräldrar som vill bryta av

med något lite lugn are finns

det smårutigt och randigt att

matcha med. ■

Bricmate lanserar nu

marmormosaiken Serie U på

den svenska marknaden.

Mosaiken finns i två färger

respektive två mått och går att

sätta på såväl golv som vägg.

Den ena varianten är den

ljusare Carrera och den andra

den mörkare Nero Marquina.

Plattorna är antingen rektangulära

eller har formen av

små hexagoner där de förra

mäter 23 x 48 millimeter och de

senare 48 x 48. Samtliga levereras

på nät för enkel och snabb

sättning. ■

NY REPRESENTANT

FÖR DOMOTEX

ANNONS

Junckers Massiva

Plankgolv

Från 1 juni i år är Trade Fair

Agency – genom Marie Jaeger,

vd, och Linda Steen, marknadschef

– ansvariga för Hannovermässans

verksamhet i Sverige.

Det innebär att de sköter allt

som har med den stora golvmässan

Domotex att göra.

Det vill säga monterbokningar,

besöks biljetter, information

med mera.

– Vår strategi är att vara rådgivande

och hjälpa våra kunder

tillrätta med alla frågeställningar

både när det gäller att

ställa ut och besöka de mässor

vi repre sen terar, säger Marie

Jaeger.

Trade Fair Agency är även

representant för mässan i

Nürnberg. ■

Skanna koden

och läs mer på

junckers.se

Junckers Sverige

Mats Gustafson

070-814 44 92

Thomas Jörlöv

070-976 95 97

Linda Steen (till vänster) och Marie Jaeger.

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


SE UPP!

GOLVET KAN VARA STULET

NYA SVENSKA KNÄSKYDD

NOTERAT

Golv som säljs i Sverige kan vara tillverkade av ryskt,

olagligt avverkat trä. Det framgår av en rapport från Världsnaturfonden,

WWF.

Skogarna i ryska Fjärran Östern

hotas av illegal avverkning. Det

stulna virket används för tillverk

ning av bland annat golv

och möbler i Kina som sedan

vidareexporteras till Europa och

USA. Det visar en ny rapport

från Världsnaturfonden, WWF,

som heter Illegal logging in the

Russian far east: Global demand

and taiga destruction.

Oordning

i ryska skogar

På grund av bristande lag och

ordning har skogssektorn i

Ryssland kriminaliserats och

värdefulla bestånd av ek, ask,

alm och lind plundras. WWFs

granskning av ryska tullens

uppgifter visar att det under

vissa år på 2000-talet har

exporte rats två till fyra gånger

så mycket ek som varit tillåtet

att lagligt avverka i regionen.

Vidare visar rapporten att upptäckta

fall av olaglig avverkning

sällan leder till åtal.

I Ryssland arbetar WWF för

att myndigheterna ska stoppa

den illegala avverkningen – men

det räcker inte. Även de länder

som importerar virke måste

agera. Det finns en betydande

risk att vi även i Sverige köper

golv och möbler tillverkade av

illegalt avverkat trä från ryska

skogar i Fjärran Östern. För att

undvika det rekommenderar

WWF främst köp av FSC-certifie

rade träprodukter. WWF vill

betona det stora ansvar både

importländer och företag som

importerar träprodukter har.

Via Kina kommer träet

till Sverige?

– En mycket stor del av

exporten från ryska Fjärran

Östern går till kinesiska tillverkare

av träprodukter – som

möbler och golv. Produkter

som ofta exporteras vidare till

bland annat EU. Även Sverige

har en omfattande import av

träprodukter från Kina, säger

Per Larsson, expert på skog

och handel med träprodukter

på WWF.

Inom EU gäller sedan i mars

i år en ny lagstiftning – den så

kallade timmerförordningen

– som förbjuder import av träprodukter

som innehåller olagligt

virke samt kräver att före tag

vidtar åtgärder för att minska

risken för att handla med

sådana produkter.

– Den nya rapporten visar tydligt

på behovet av att svenska

företag och den ansvariga

myndigheten Skogsstyrelsen

agerar och effektivt tillämpar

den nya lagstiftningen, avslutar

Per Larsson.

Rapporten Illegal logging in

the Russian far east: Global

demand and taiga destruction

kan laddas ner från WWFs

hemsida wwf.se.

Thomas Åkerblad

Att arbeta på knä kan vara slitsamt,

det vet de flesta golvläggare.

Därför har det svenska

företaget Kneefree utvecklat

ett nytt avlastande knäskydd

med samma namn. Efter fyra

år av utvecklingsarbete, där

bland annat Byggnads och

Sveriges Byggindustrier deltagit,

samt efter ett tiotal funktionsmodeller

lanseras nu den

EVENTS AV GOLVINTRESSE

HEM & VILLA

Stockholmsmässan

3 – 6 oktober

Stockholm

BILAR SOM JOBBAR

Stockholmsmässan

16 – 17 oktober

Stockholm

HEM & VILLA

Svenska Mässan

24 – 27 oktober

Göteborg

DOMOTEX MIDDLE EAST

7 – 10 november

Instanbul

DOMOTEX

Hannovermässan

11 – 14 januari

Hannover

slutgiltiga versionen.

Knäskyddet tillverkas i en

universalstorlek, monteras

utanpå byxa eller ben och avlastar

genom sin konstruktion

knä, vrist och tår för att istället

belasta skenbenet. Kneefree är

patenterat och säljs från och

med oktober via företagets

hemsida. ■

STOCKHOLM FURNITURE

FAIR

Stockholmsmässan

4 – 8 februari 2014

Stockholm

FASTIGHETSMÄSSAN

Malmömässan

5 – 6 februari 2014

Malmö

NORDBYGG

Stockholmsmässan

1 – 4 april 2014

Stockholm

ANNONS

NY BUTIK I GOLVKEDJANS BUTIKSPAKET!

En ny butik har tillkommit i Golvkedjans butikspaket. Det är BBM i Dalarna som öppnat upp en

utställning med golv och mattor i Bad- & Keramikspecialistens butik i Borlänge.

Vi önskar er lycka till med det nya samarbetet!

Golvkedjan består av ett 50-tal företag med över 1 400 golvläggare och plattsättare. Vi finns på 70

platser i landet, omsätter 2 000 miljoner kronor och har över 20 procent av den svenska

marknaden. Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och plattsättningsföretagen

i landet.

Vill du veta mera? Besök oss på golvkedjan.se.

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


NOTERAT

PVC-FRITT DESIGNGOLV

TILLSKOTT

AV TRAPPKANTSLISTER

Dione Pro utökar nu sitt sortiment

av lister med en ny serie

trappkantslister för offentliga

miljöer. Listerna är framtagna

för att skydda både trappa och

användare. De är designade för

att tåla hårt slitage och försedda

med såväl halkskydd

som kontrastfärg.

Den nya serien heter Gradus

och består av fyra olika profiler:

XT, Elite, Traditional och Transedge.

Serien innehåller lister

för såväl inom- som utomhusbruk

och finns med ett antal

olika kontrastfärger. Även när

det kommer till profilerna finns

ett antal olika utföranden att

välja på, nämligen aluminium,

brons, krom, PVC-u, metall

PVC-u samt mjuk PVC. ■

Designgolvet Nordic Flooring Halo Free finns bland annat i 22 trämönster.

Ehrenborg lanserar nu ett PVCfritt

designgolv under det egna

varumärket Nordic Flooring.

Golvet heter Halo Free. Det

finns i 42 mönster varav 22 trä,

17 sten och tre abstrakta. Trämönstren

har plankformat,

övriga är plattor i måtten 60 x 60

och 30 x 30 centimeter.

– Med det här tillskottet i vår

produktportfolio vågar vi säga

att vi är ett av de ledande företagen

på miljösmarta golvlösningar,

säger Jörgen Warsell,

vd på Ehrenborg. ■

ANNONS

VISST ÄR DET SKÖNT NÄR DET ÄR ENKELT ATT BESTÄLLA?

GOLVPROFIL - FAMILJEFÖRETAGET MED PRODUKTER FÖR ALLA UNDERLAG.

HOS OSS FINNER

DU ETT KOMPLETT

PRODUKT-

SORTIMENT FÖR

EFFEKTIV

GOLVLÄGGNING.

“SEDAN 1972 -

KVALITET ÄR VÅR

PASSION.”

KONTAKTA OSS IDAG FÖR MER INFORMATION!

WWW.GOLVPROFIL.SE / 0515-16700

GOLV - VERKTYG - MASKINER - PROFILER

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


VÄLBESÖKT TARKETT-MÄSSA I KÖPENHAMN

NOTERAT

Tarkett fortsätter sin tradition med inköpsmässan under tidig höst och samlar alltfler

deltagare till detta evenemang.

GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Box 4604

116 91 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Lars Wessén

Carina Vässblad

JURIDIK: Erik Gustafsson

TEKNIK/MILJÖ: Sara Salomonsson

Chaza Nahra

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Helena Hellström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

Mobil: 0704-40 86 00

GOLVÅTERFÖRSÄLJARNAS FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Hans-Olav Friberg

Tarkett AB

Tel: 0771- 25 19 00

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Torbjörn Karlsson

Bydalens Golv AB

Tel: 060-12 22 22

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Tarkett körde för 35e året i rad

sin populära inköpsmässa i september,

denna gång i Köpenhamn.

Deltagarantalet var större

än någonsin, 170 personer från

90 golv- och färgbutiker över

hela Sverige. Kombinationen av

minisemester och möjlighet att

göra inköp till extra bra rabatt är

ett lockande koncept.

Uppskattad träffpunkt

– Det är ett bra tillfälle att träffa

branschfolk också, tycker

Michael Malmström från

Material männen i Vimmerby.

Det är ett bra evenemang som

jag alltid brukar åka på.

Självklart har Michael passat

på att köpa en del produkter

samt studerat de ganska många

nyheter som visas.

– Det nya våtrumsprogrammet

är efterlängtat, fortsätter

han. Det är lite djärvare och

mer varierat än det tidigare.

Det är en ny Aquarellekollektion

han avser och det är

något som intresserar också

Lasse Karlsson från Alvesta

Måleri, särskilt som ett par av

hans medarbetare pekar på

mönster de tycker är ”riktigt

snygga”. Även Lasse är sedan

ett tiotal år en återkommande

gäst på Tarketts inköpsmässor.

Från hela Sverige

Eva Segerljung och Ulla Eriksson,

Nordemalms Jern i Örnsköldsvik,

var två av de ganska

många norrlänningar som tagit

sig till Köpenhamn med anledning

av inköpsmässan.

– Vi brukar alltid åka på mässsorna,

säger Ulla. Det är roligt

att träffa säljare från annat håll,

det finns ju skillnader när det

gäller vad som säljer i olika

delar av landet.

Inköp har de naturligtvis också

gjort, de nya vinylplanken

och så trägolv.

JURIDISK FÖRSTÄRKNING

Stefan Granö demonstrerar hur man lägger nya Starfloor Click.

EvaSegerljung (till vänster) och Ulla Eriksson, Nordemalms Jern i Örnsköldsvik,

berättar liksom de flesta besökare att de alltid försöker åka på mässorna.

Golvbranschen gör en extrasatsning

på juridik. Erik Gustafsson,

som tog ut sin jur kand i

januari, ska under ett år förstärka

Golvbranschens juridiska

verksamhet. Tanken är att han

under denna tid ska utveckla

och sjösätta projekt som sedan

ska vara användbara i medlemmarnas

dagliga arbete. ■

Många nyheter i år

Förutom den mycket tidiga visningen

av nya Aquarelle, där

riktigt alla prover och allt informationsmaterial

ännu inte

fanns framme, kunde mässbesökarna

ta del av en rad nyheter

– den nya laminatkollektionen,

den nya linoleumkollektionen

Linoville, den nya

LVT-kollektionen ID Inspiration,

det likaså nya och starkt

utökade textilprogrammet –

samt dessutom titta på Stefan

Granös demonstration av hur

man lägger vinylplank.

De extra bra rabatterna under

mässan ökade naturligtvis på

intresset. Och till det totala utbytet

bidrog också lunch och

middag och, som sagt, trevligt

umgänge och möjlighet att

”göra Köpenhamn”. ■

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

NYTT OCH OMBYGGT VID SILJAN

Siljan Wood Products har breddat sortimentet och förbättrat produktionen väsentligt.

Idylliskt vid kanten av Siljan,

med Mora nära intill, ligger

Siljan Wood Products och

koncern systern Siljan Timber.

Ena halvan av den stora anläggningen

sågar timmer och andra

halvan gör trägolv. Allt timmer

blir dock inte golv utan en del

av produktionen går till väggpaneler

och sågade trävaror.

Förbättrad produktion

Siljan är känt för sina massiva

trägolv i furu. Stora delar av

råvaran tas från egna skogar

eller sådana som man har

exklu siv tillgång till.

– Vi har byggt om rejält i

fabriken de senaste ett och ett

halvt åren, säger Peter Funk,

som funnits i ledningen för

Siljan Wood Floors sedan i april

förra året. Peter har ett gediget

träkunnande från bland annat

jobb i Ryssland under ett antal år.

Man har ökat effektiviteten

avsevärt och producerar nu

dubbelt så mycket per anställd

som man gjorde för ett år

sedan.

– Något vi känner oss stolta

över, kommenterar Peter nöjt.

Flera massiva

produkter

Nu utvidgar man sortimentet

med massivparkett av ek från

Ukraina. Det är samma tillverkning

och utförande som

Dala Floda tidigare sålde.

Trä, trä, trä. Allt handlar om trä hos Siljangruppen.

– Vi har övertagit produkt erna

och konceptet, säger Peter.

Produkterna är bra och leverantören

seriös så vi tog kontakt

med dem direkt när Dala Floda

försvann från marknaden. Dessutom

förstärker Dala Flodas

tidig are marknadschef Lars

Norrman vår organisation – som

keyaccount ansvarig – vilket

ytter ligare borgar för att vi på

ett bra sätt kan foga in produkterna

i vårt sortiment.

– Vi koncentrerar oss på

fyra färger: Coffee, Cognac,

Honey och Milk. Det är en

utmärkt och önskad utökning

av vårt massiva sortiment,

säger Peter, det blir en bra

komplettering.

Förutom massivparketten har

Siljan även ett sortiment med

lamellparkett i furu som tas

från en extern leverantör.

Sortimentet byggs även här ut

och nu är nya ekbrädor under

lansering.

Totalt säljer Siljan ungefär

300 000 kvadratmeter per år

– varav lamellparkett står för

20 000 kvadratmeter. Huvudmarknaderna

är Sverige, Norge

och Danmark. Mängden färdigbehandlade

golv ökar hela

tiden.

Kebony i framtiden?

För framtiden ser man utvecklingsmöjligheter

med konceptet

Kebony, en speciell sort av

virkesbehandling som gör

virket hårdare och okänsligt

mot det mesta. Produktionen

är Svanenmärkt och produkten

är prismässigt som ek och trefyra

gånger hårdare än furu.

Man levererar råvara till en

norsk fabrik som utför själva

processen. Produkten passar

för offentliga rum och entréer

med mycket slitage och där

man i normala fall inte lägger

trägolv. Den ersätter i många

fall tunga, mörka, exotiska träslag.

Thomas Åkerblad

Plankans väg är lång från stock till färdigbehandlat golv. Här ser vi några av faserna i produktionsprocessen i Mora.

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #6 - 2013


ARKITEKTSAMLING PÅ B3

Tarkett samlade 18 – 19 september

arkitekter på Studio B3

i Stockholm för att visa aktuella

nyheter. Det som visades var

den nya linoleumkollektionen

Linoville lättåskådligt utlagd på

golvet, den nya LVT-kollektionen

iD Inspiration samt det likaledes

nya textilprogrammet

som kompletterats med tre kollektioner

på rulle: Robust, Royal

och Strata.

Dessutom bjöds på lunchbuffé,

tydligt uppskattad, vilket

toppades med ett vinlotteri. ■

33 AKUSTIKTRÄFFAR

MED BESTÄLLARE

Under oktober – november

genom för Golvkedjan en serie

”akustikträffar” runt om i landet.

Det är 33 av delägarföretagen

som bjuder in sina beställare

till en kostnadsfri utbildning

om akustik och akustikgolv.

Totalt blir det 1 500 beställare

NY TEKNISK CHEF

PÅ TARKETT

Stefan Granö är nybliven teknisk

chef på Tarkett Sverige.

Det innebär att han arbetar med

utbildning i tekniska frågor,

internt och externt, samt med

teknisk rådgivning och reklamationer.

Han kommer också att

vara Tarketts representant i

Golvbranschens Tekniska Kommitté.

Stefan kommer närmast från

som bjuds in, huvudsakligen

ägare och förvaltare av kommersiella

fastigheter.

Initiativet kan ses som ytterligare

ett uttryck för det stigande

intresset kring akustikfrågor,

både hos entreprenörer

och beställare. ■

Kiilto och Olle Friberg, Tarkett,

kommenterar rekryteringen så

här:

– Stefans djupa kunskap inom

området lim och spackel tillför

oss kompetens och det är vi

mycket glada för.

Dag Duberg som tidigare var

teknisk chef är nu produktchef.


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

Linda Ebenfors, Tarkett, visar den nya LVT-kollektionen för intresserade

arkitekter.

ANNONS

NY MEDLEM I GOLV-

BRANSCHEN, GLF:

Ardbo Golv AB, Norsborg

Kontaktperson:

Patrik Walle

NY MEDLEM I GOLV-

BRANSCHEN, GFF:

3L's Golv AB, Stockholm

Kontaktperson:

Lars Löfvenhamn

NYTT TK-RÅD

Golvbranschens Tekniska Kommitté

har kommit med ett nytt

TK-råd, nummer 135 Minsta

tjocklek på avjämningsskikt vid

golvvärme och plastmatta eller

linoleum som ytskikt. Den

minsta tjocklek som anges är

fem milllimeter över elburen

golvvärme och tio millimeter

över vattenburen. ■

ÅTERFÖRSÄLJARE SÖKES

Vi tillverkar kemotekniska produkter, i synnerhet

för bilar, lädervård, djurvård, mattor, stoppning och

industrirengöring. Vårt sortiment består av cirka

130 olika produkter.

Vi letar efter agenter, oberoende handelsagenter

och återförsäljare som vill inkludera

våra superkvalitativa produkter i sitt program.

Intressenter ombeds kontakta oss. Vi kan därefter

på begäran förse dig med informationsmaterial

och prover.

AB SVENSK

VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099

Jon Herrdahl 08-702 3092

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

Kontakta:

LEKA PRODUCTS

W. Keidel - E. Lehr GbR

Rheinstrasse 124

D - 64319 Pfungstadt

Tel: +49 6157 85115

Fax: +49 6157 84157

info@leka.de

www.leka.de

Kontakta:

SPEXX PRODUCTS

Lehr, Keidel, Dr. Germeshausen GbR

Rheinstrasse 124

D - 64319 Pfungstadt

Tel.: +49 6157 157 435

Fax: +49 6157 157 437

info@spexx-products.com

www.spexx-products.com

#6 - 2013 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


Pergo

Long Planks

Enastående design

- Ett annat sätt att beskriva Pergo Long Planks

Åter igen höjer vi ribban. Långa och tåliga golv med super-enkel

installation tack vare vår patenterade PerfectFold teknik.

Enastående design med den senaste präglingstekniken.

PerfectFold

Enkel läggning, klart på nolltid

Det finns vanliga laminatgolv - och så finns det Pergo. Originalet.

Med över två meter långa

golvplankor och strukturerad yta.

www.pergo.com


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Box 4604

116 91 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Köp golv från

vår OUTLET!

Beställ på

vår hemsida

eller ring

031-68 10 00

www.idetrading.se

More magazines by this user