Golv till Tak #2-2011

GolvTillTak

Temat för tidningen är Privatkunden. Vi får ta del av en besiktningsmans erfarenheter, vi får hans och även Golvbranschens jurists syn på vad det är som orsakar reklamationer och hur de kan undvikas. Vidare får vi en rapport om utvecklingen av e-handeln inom golvbranschen samt en sammanfattning av vad som visades på årets Möbelmässa. Skriv kontrakt! Det är en uppmaning som hela tiden återkommer från dem som har anledning att studera de problem som ibland uppstår vid konsumententreprenader. Så säger Lars Jurell, GBR-besiktningsman, som ofta anlitas av personer som är missnöjda med sitt nya golv. Så säger Johan Aspelin, jurist på Golvbranschen, som ger råd till och företräder de anslutna företagen när de inte lyckas komma överens med sin privatkund. Och Golvbranschen tillhandahåller också företagen ett bra standardkontrakt. En annan aspekt på temat Privatkunden som vi tar upp är näthandelns utveckling inom branschen. Några av dem som satsat på e-handel har kommit igång rejält, andra befinner sig precis i starten. Vi har också tittat lite på konkurrensen från byggvaruhusen, och i vilken mån de utgör ett hot mot golvfackhandeln. Naturligtvis har vi också ett reportage från Möbelmässan som alltmer befäster sin position som årets viktigaste samlingspunkt för arkitekter, och inte bara svenska.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK • ÅRGÅNG 40 • PRIS SEK 60 • NR 2 2011

”Privatkunder har orimliga

förväntningar”

Ta del av besiktningsmannens erfarenheter

Oklara avtal ger reklamationer

Det finns bra standardavtal

På Möbelmässan

samlas arkitekterna

#2-11


Erfarenhet får du

med tiden

Kunskap får du av oss

| Vi bjuder på allt vi kan. Hållbara konstruktioner till exempel. |

Yrkesskicklighet är inget mindre än summan av varje individs

erfarenhet och kunskap. Det gäller i princip alla yrken, och

inte minst golvläggare och plattsättare. Erfarenhet får man

med tiden. Kunskap däremot, kan du få av oss redan idag.

Vi bjuder på allt du behöver veta om rätt utförda konstruktioner

och effektivaste arbetsmetoden. Det är kunskap som

kan ge dig viktiga fördelar i jakten på nya anbud. För att

inte tala om hur den kan påverka din lönsamhet.

I många år har vi forskat, utvecklat och tillverkat produkter

för entreprenörer och hantverkare. Vår erfarenhet är stor.

Liksom vår kunskap om hållbara konstruktioner. Under 2011

kommer vi därför att erbjuda alla våra kunder specialiserade

utbildningar inom plattsättning, avjämning och golvläggning.

På hemsidan finns alla våra kurser beskrivna och där kan du

också anmäla dig. Utbildningarna håller vi hos dig eller i din

närhet för att så många som möjligt på företaget ska kunna

delta. Välkommen till oss när du vill veta mer!

www.casco.se

www.schonox.se


2 4

11 15

INNEHÅLL #2-2011

2 ”PRIVATKUNDER HAR ORIMLIGA FÖRVÄNTNINGAR”

4 OKLARA AVTAL GER REKLAMATIONER

6 SOM ETT GOLV PÅ POSTEN

8 ALLA NYA BYGGMARKNADER

– HOTAR DE GOLVBUTIKERNA?

11 MÖBLER ... OCH ALLTFLER GOLV

14 SOM VANLIGT MÅNGA KVÄLLSEVENTS

15 SOV SÄKERT I DUSCHEN!

18 NU VET VI ATT DET GÅR ATT MÄTA GÅKOMFORT.

VAD HÄNDER SEDAN?

21 P-MÄRKNING UNDERLÄTTAR

22 VÄLINGE – ETT VÄRLDSLEDANDE KLICK!

25 NOTERAT

29 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

32 BENNY

Skriv kontrakt!

Det är en uppmaning som hela tiden återkommer

från dem som har anledning att

studera de problem som ibland uppstår vid

konsumententreprenader. Så säger Lars Jurell,

GBR-besiktningsman, som ofta anlitas av

personer som är missnöjda med sitt nya

golv (sid 2). Så säger Johan Aspelin, jurist

Golvbranschen, som ger råd till och företräder

de anslutna företagen när de inte

lyckas komma överens med sin privatkund

(sid 4). Och Golvbranschen tillhandahåller

också företagen ett bra standardkontrakt.

Det är Privatkunden som är temat för det

här numret av Golv till Tak. En annan aspekt

på det temat som vi tar upp är näthandelns

utveckling inom branschen (sid 6). Några

av dem som satsat på e-handel har kommit

igång rejält, andra befinner sig precis i

starten. Vi har också tittat lite på konkurrensen

från byggvaruhusen, och i vilken mån

de utgör ett hot mot golvfackhandeln (sid 8).

Naturligtvis har vi också ett reportage

från Möbelmässan som alltmer befäster sin

position som årets viktigaste samlingspunkt

för arkitekter, och inte bara svenska (sid 11).

Nästa nummer av Golv till Tak kommer

en vecka in i april och har tema Miljö.

Elisabeth Sedig

Chefredaktör

OMSLAGSBILD: Foto från Stockholmsmässan

HEMSIDA: golvtilltak.nu

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Elisabeth Sedig

REDAKTION:

Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Sthlm.

Tel: 08-651 56 20. E-post: redaktion@gtt.se

ANNONSER:

Informa, Industrigatan 4 B, 112 46 Sthlm.

Tel: 08-34 03 05. E-post: gtt@informa.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING:

GBR Förlags AB, Box 4604, 116 91 Sthlm.

Tel: 08-702 30 90. E-post: info@gtt.se

Årsprenumeration: 380:– exkl moms Lösnummer: 48:– exkl moms

Tryck: Ekotryck Redners AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver

alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller

Golvbranschens Riksorganisation.

Förlag: GBR Förlags AB. Postgiro 2 06 47-4. Bankgiro: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter

Upplagan TS-kontrollerad ISSN 0345-3979


”Privatkunder har

möjligt om situationen:

– Jag tar reda på vad som är problemet, och läser

AMA, branschriktlinjer och producentens produktoch

monteringsanvisningar. Båda parter ska sedan

ges tillfälle att vara med på besiktningen. Jag har

alltid med kamera för att kunna dokumentera felen

när jag besiktigar golvet.

– Efteråt får båda parter en kopia av protokollet,

en sänder jag till återförsäljaren också och en kopia

ska Golvbranschen ha. Jag förutsätter att parterna

kommer överens efteråt, ingen har i alla fall kommit

tillbaka till mig med klagomål, säger han.

Som GBR-godkänd besiktningsman anlitas Lars Jurell ofta av

privat personer som är missnöjda med sitt golv. Vid nästan alla

sådana fall saknas skrivna kontrakt.

– Kunden har ofta orimliga förväntningar på resultatet, men

med ett bra skriftlig avtal hade antalet besiktningar varit hälften

av vad de är i dag, säger han.

Lars Jurell:

– Ofta handlar det

om klimatskador,

att kunden inte har

sett till att ha rätt

inomhusklimat för

sitt trägolv, säger

Lars Jurell i Mölnlycke

som har 20

års branscherfarenhet

från Tarkett,

och flera års

erfaren het som

GBR-besiktningsman.

Text: Chera Westman

Hälften av alla reklamationer som leder till att en

besiktningsman anlitas, hade kunnat undvikas om det

funnits ett bra avtal mellan parterna. Det tror Lars

Jurell, som har flera års erfarenhet som GBR-besiktningsman

i Göteborgsområdet och 20 års branscherfarenhet

från Tarkett.

SKRIVA KONTRAKT ÄR BRA FÖR ALLA

– En konsument som är missnöjd med golvinstallationen

går först till entreprenören och klagar, säger

Lars Jurell. Då uppstår ofta en diskussion om vad

som är rätt och fel, särskilt om det saknas kontrakt.

Om konsumenten inte blir nöjd kan han anlita en

besiktningsman som är neutral och opartisk.

– Båda parter tjänar på att ha ett bra kontrakt,

fortsätter han, men vid samtliga fall jag har varit

inblandad i saknas skriftliga kontrakt och avtal. Då

måste jag hänvisa till Konsumenttjänstlagen, byggregler

och producentens monteringsanvisningar.

LÄSER PÅ OM FALLET

När Lars Jurell kontaktas av en missnöjd golv köpare,

försöker han först samla så mycket information som

KLIMATSKADOR VANLIGAST

Nästan alla besiktningar Lars Jurell har genomfört,

har rört ROT-uppdrag som trägolvsinstallationer i

äldre hus eller parkettslipning. Och i de flesta fall är

entreprenören och tillverkaren oskyldiga.

– Ofta handlar det om klimatskador, att kunden

inte har sett till att ha rätt inomhusklimat för sitt

trä golv. Kan entreprenören visa att han har överlämnat

drifts- och skötselanvisningar till kunden,

och golvet ändå har fått sprickor så är det kundens

fel. Många kunder tror också att trägolv fungerar

överallt och undersöker inte om parkett faktiskt är

det bästa alternativet, säger han.

Det kan också förekomma att golvet installerats

fel, utan rörelsefogar eller trösklar, eller att undergolvet

är för ojämnt.

– Det normala är då att rätta till felet. Men sådana

frågor bör entreprenören ta upp med kunden i förväg,

och om kunden till exempel inte vill ha trösklar,

ska entreprenören skriva en avvikelserapport om att

golvet på kundens inrådan är lagt i strid med monteringsanvisningen.

INTE EN MÖBEL

Avvikelserapporten ska bifogas kontraktet, och båda

parter ska ha var sin kopia. Kontraktet är också bra

för att ge konsumenten en mer korrekt uppfattning

om vad som ingår i entreprenaden.

– Ofta har konsumenten orimliga förväntningar

på resultatet. Golv är ingen möbel, och man kan inte

förvänta sig att parketten ska vara som en bordskiva.

Men många klagar på minsta skavank. Samtidigt är

det klart att en golvläggare kan ha en dålig dag också.

Ingen är felfri, avslutar Lars Jurell. ■

2 | GOLV TILL TAK #22011


orimliga förväntningar”

Trä är ett fuktkänsligt material och skadas lätt om det har frekvent

kontakt med vatten. Fukten kan komma underifrån från ett

fuktigt och dåligt tätat undergolv, via läckage, eller från våta

skor i hallen, till exempel.

Foto denna sida:

Lars Jurell

Klimatskador är den

vanligaste typen av

trägolvsbesiktningar

så här års. Om

inom husklimatet blir

för torrt, torkar och

krymper trä och problem

kan uppstå.

Längst till vänster:

Solstrålarnas ultravioletta

ljus orsakar

färgförändringar i

trä. Om delar av

golvet täcks med en

matta som sedan

flyttas, kan golvet

under en period få

färgskillnader. Dessa

minskar eller försvinner

helt med tiden.

Till vänster:

Här har golvet skadats

genom att stavar

har spruckit. Det är

ett produktfel som

ska åtgärdas på

garantin.

Längst till vänster:

Vissa byggtejper kan

skada lacken. Det är

viktigt att inte fästa

tejpen på parketten

utan på pappen när

golvet täcks.

Till vänster:

Här har trägolvet

slipats och laserats.

Lasyren släpper från

underlaget, på grund

av fel vid behandlingen.

GOLV TILL TAK #22011 | 3


Oklara avtal

Kontrakt är viktiga,

men Konsumenttjänstlagen

gäller alltid

Vid arbeten mot privatmarknaden uppstår

nästan alla reklamationer på golvinstallationer

för att parterna är oeniga om vad som har

avtalats. Detta trots att alla GBR-anslutna

företag sedan 1986 har gratis tillgång till

ett bra standardavtal.

– Branschen har mycket att lära om att

teckna goda kontrakt, slår Golvbranschens

förbundsjurist Johan Aspelin fast.

– Det kan verka

som om parterna

generar varandra

genom att ta upp

kontraktsskrivandet,

säger Johan

Aspelin, som tror

att de allra flesta

konflikter mellan

privatkunden och

entreprenören

kunde ha undvikits

om ett bra kontrakt

var signerat.

Text: Chera Westman

I de allra flesta fall uppstår reklamationer på golvinstallationer

på grund av oklarheter i vad som är

avtalat mellan kunden och entreprenören.

KONSUMENTTJÄNSTLAGEN KAN INTE

AVTALAS BORT

– Avtalet ska vara två samstämmiga viljeyttringar.

Hur ska entreprenören veta vad kunden vill ha, och

hur ska kunden veta vad entreprenören vill göra, om

det inte finns ett skriftligt avtal? frågar Johan Aspelin

retoriskt och fortsätter:

– Branschen har tyvärr mycket att lära om att skriva

goda kontrakt! Men sedan 1986 har Golvbranschen

ett bra standardkontrakt som är tillgängligt för alla

anslutna företag. Och egent ligen borde man inte få

vara ansluten om man inte använder sig av kontrakt.

Kontrakt eller inte: Den som jobbar mot privatmarknaden

måste känna till innehållet i Konsumenttjänstlagen.

Lagen går inte att avtala bort, om det

inte är till fördel för konsumenten. I lagen regleras

alla grundförutsättningarna för uppdrag som utförs

för konsumenters räkning, och slår bland annat fast

att alla tjänster ska utföras fackmässigt av yrkesmän.

I lagen anses entreprenören vara en kompetent fackman,

medan konsumenten är lekman.

– Entreprenören har också skyldighet att ge goda

råd om uppdraget och riktiga materialval, och måste

säga ifrån när han tror att resultatet inte kommer att

bli bra, säger Johan Aspelin.

Som förbundsjurist på Golvbranschen ger han

råd till och företräder de anslutna företagen i de fall

parterna inte kan komma överens vid en reklamation

på utförda golvarbeten.

DET FINNS RUTINER FÖR FELHANTERING

Men även om kontraktet är bra utformat, kan det

upp stå fel och bli reklamationer vid en golv installation.

– Vi är alla människor, och kan ha en dålig dag.

Den avgörande frågan är om entreprenören har ett

system för att ta hand om dessa fel, säger Aspelin.

De vanligaste reklamationerna gäller skönhetsfel,

som buktiga undergolv, fogsprång, ojämnheter och

sprickor. Om parterna inte kan komma överens

själva, kan en opartisk besiktningsman tillfrågas.

– Det är oftast privatkunden som anlitar en besikt-

4 | GOLV TILL TAK #22011


ger reklamationer

ningsman för att styrka sin sak. De GBR-godkända

besiktningsmännen är utbildade i att bedöma skönhetsfel

och annat efter fasta krite rier. Det finns en

etablerad norm för skönhetsfel som fungerar som ett

facit och en sanning att jämföra med, säger Johan

Aspelin.

FÅ GBR-FÖRETAG TILL ARN

Golvbranschen har ett bra och fungerande system för

hur klagomål ska behandlas. Det första en missnöjd

kund ska göra är att klaga hos entreprenören. Om

han inte vinner gehör, ska en GBR-besiktningsman

kon taktas. Efter att en opartisk fackman har styrkt

skadan, brukar parterna bli eniga. När det inte går

att enas råds alltid konsumenten att ta sitt ärende till

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Alla reklamationer bokförs hos Golvbranschen och

redovisas i verksamhetsberättelsen. Enligt den sista

tillgängliga, från 2009, klagades det till ARN på 90

tjänster som gällde golvinstalla tioner. Vid 17 av dessa

var GBR-anslutna företag inblandade. ARN hann

behandla 13 av de ärendena under 2009, och endast

tre GBR-företag fälldes!

– Alla GBR-företag följer dessutom ARNs rekommendationer,

och det är unikt i byggbranschen, säger

Johan Aspelin.

STÖRRE FRIHET MOT PROFFS

ARN bedömer ärendet utifrån Konsumenttjänstlagens

regler som inte kan avtalas bort. Den talar om

vad entreprenören måste göra och hur han ska förhålla

sig till kunden. Avtalsfriheten är mycket mer

omfattande mot företag. Därför drar sig många

golventreprenörer för att jobba mot privatmark naden.

Det upplevs som krångligt och osäkert, och det är

klart att det krävs mer av en entreprenör som har

konsumenter som kunder. Man måste vara noga med

att upplysa om ändrade förutsättningar och hela tiden

upprätthålla en god kommunikation med kunden.

– Men den som är duktig på att jobba mot konsumentmarknaden,

klarar sig ofta mycket bra också

mot professionella beställare och andra entreprenörer.

Det viktigaste är att ha goda rutiner för att hantera

tillkommande arbeten och ändringar. Den som har

det klarar sig bra både mot proffs och mot konsumenter,

avslutar Johan Aspelin. ■

Golvreklamationer till ARN

90 reklamationer på golvinstallationer anmäldes 2009 till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden).

I 17 fall var GBR-företag inblandade.

13 av de fallen hann ARN behandla under 2009.

Tre GBR-företag fälldes.

Golvbranschens Golvgaranti

ARNs beslut är rekommendationer och inte lagligt bindande. Golvbranschens Golvgaranti garanterar

privatkunden ekonomisk upprättelse, även om entreprenören vägrar att betala efter att

kunden vann i ARN.

Alla GBR-företag följer ARNs rekommendationer och GBRs Garantifond har inte behövt användas.

I andra branscher kan kunden tvingas gå till tingsrätten för att få den ersättning han har rätt

till.

Gången i en reklamationssak

Kunden som inte är nöjd ska:

1. Klaga till entreprenören inom rimlig tid, normalt tre månader.

2. Om han inte får gehör ska han styrka felet med GBR-godkänd besiktningsman.

3. Privatkunder som får nej där råds att anmäla till ARN. GBRs förbundsjurist bistår medlemsföretagen

i ARN.

Konsumenttjänstlagens viktiga krav på entreprenören

Om bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen skiljer sig från villkoren i eventuella avtal,

gäller lagen om det är till fördel för konsumenten.

Fackmässigt utförande

4 §

Entreprenören ska utföra tjänsten fackmässigt. Han ska också ta till vara konsumentens

intressen och vid behov samråda med denne.

Om inte annat avtalas, ska entreprenören tillhandahålla nödvändigt material.

Ge goda råd

6 §

Om en tjänst kostar mer än den ger, med hänsyn till värde och nytta för konsumenten,

ska entreprenören avråda kunden från att låta utföra tjänsten.

Tilläggsarbeten och ändringar

8 §

Om det under arbetets gång upptäcks behov av andra uppdrag som bör utföras samtidigt

(s k tilläggsarbeten), ska entreprenören underrätta konsumenten och begära dennes

anvisningar.

Pris

36 §

Har entreprenören lämnat ett cirkapris till konsumenten, får detta inte överskridas med mer än

15 procent.

(Fast pris gäller oavsett vad som händer, men alla avtal kan omförhandlas vid nya förutsättningar).

GOLV TILL TAK #22011 | 5


Som ett golv

Svensken har alltid varit van att handla på postorder.

Kataloger från Åhlén & Holm, Ellos, Hobbex och många

fl er har funnits i hemmen och man har beställt för

leverans med Posten. Idag har försäljningen till stor

del övergått till internet men proceduren är densamma.

Och nuförtiden säljs även golv på detta sätt. Golv till

Tak har tittat på tre företag med nätförsäljning av

golv. Företag med ganska olika inriktning.

Text och foto:

Thomas Åkerblad

Ovan:

Att handla bekvämt

på nätet är en

mycket utbredd

vana. Nu kan man

också handla golv

på det sättet. Vilket

blir alltmer populärt.

Nedan:

Kungsbacka Golv

har inte bara butik

utan även en

webb shop sedan

ett år tillbaka.

Mattlandet tillhör de företag som givit sig in i nätförsäljningens

mysterier. Mattlandet har två stora butiker

i Göteborg och ser e-handeln som en komplettering

av sin ordinarie verksamhet. På nätet säljer man i

princip samma varor som man gör i butikerna.

ÄNNU INTE LÖNSAMT

– Vi startade för ungefär ett år sedan så man kan säga

att vi fortfarande är i startgroparna, säger Anders

Andreasson som är butikschef för båda butikerna

och den som driver projektet. Idag har vi ungefär

fem procent av vår omsättning på nätet och två killar

som jobbar heltid med verksamheten. De har också

tagit fram de rutiner som behövs för att få nät handeln

att fungera. Mycket av arbetet har varit att lägga upp

rätt sökord och se till att sökmotorerna på nätet hittar

fram till oss. Än så länge har det kanske inte lönat

sig men vi tror på verksamheten och räknar med att

på några års sikt komma upp i en nätandel på 20

procent av den totala omsättningen.

– Det som säljer bäst är avpassade mattor, trägolv

och Marmoleum Click, konstaterar Anders.

NÄTHANDEL KRÄVER TID OCH PENGAR

Kungsbacka Golv är också nybörjare på området,

deras webbshop har funnits i ett års tid. De pro-

dukter som idag finns i webbshopen är linoleumplattor

från Forbo, gummigolv från Artigo och parkett

från Kährs samt tillbehör.

– Vi är fortfarande på steg 1, säger Martin Larsson,

vd för Kungsbacka Golv. Vi har haft lite för

mycket att göra med den ordinarie verksamheten för

att riktigt hinna med det här också. Men nu känner

vi för att gå vidare och lägga ner mer kraft på den

delen. För att lyckas på nätet krävs det mycket tid

eller mycket pengar. Eller både och. Man måste jobba

med sökmotorer och sådant och det är en annan typ

av marknadsföring. Vi kanske måste ut på Facebook

också. Utvecklingen av sociala medier går så rasande

snabbt, så det gäller att hänga med.

– De som handlar i vår webbshop är andra kunder

än våra ordinarie, så det gäller att försöka få dem att

knyta an till oss så att de återkommer. Vi ringer

alltid tillbaka på varje order vi får på internet. Dels

för att kolla att det är en riktig beställning – det

finns så många fall av kapade identiteter och fuskbeställningar.

Dels för att försöka få personlig kontakt

med kunden. Och kanske få merförsäljning.

– Vi håller också på att jobba med våra leverantörer

för att få dem att leverera direkt till kunden så

att produkterna inte behöver gå via oss.

– Vad ger du för tips till kollegor som vill ut och

sälja på nätet?

– Jag ger inga tips, säger Martin med ett skratt.

Då får vi ju fler konkurrenter och det vill vi inte ha!

STÖRST PÅ NÄTET?

bjoorn.se heter både företaget och hemsidan – adressen

bjoorn.com förekommer också men det är för framtida

expansion i Norden. Företaget ingår i Darko

Perváns Välingeimperium och har drivit sin verksamhet

sedan år 2007. Lager och visningsbutik ligger i

Välinges gamla utvecklingscenter i Viken mittemot

6 | GOLV TILL TAK #22011


Lagret för bjoorn.se finns i Viken norr om Helsingborg

i Välinge Innovations gamla lokaler. Välinges nya

utveck lingscentrum ligger tvärs över vägen.

på Posten

koncernens nybygge (se reportage på sid 22 i detta

nummer) och kontoret ligger i Stockholm. Den som

driver verksamheten är Tony Perván, Darkos son.

– Vi är nog störst med att sälja golv på nätet, säger

Harald Hynell, som är marknadschef på bjoorn.se.

Omsättningen är 25 miljoner om året och vi har tusen

besök om dagen på vår hemsida. Alla golv vi säljer

är klickgolv från Välinges licenstagare. Vi har en

mycket stor bredd på sortimentet och många udda

produkter. Vi har bland annat ett golv från Teka

med lila ränder som vi mest tog med för skojs skull

– men det säljer!

– Jag tror att tillgängligheten är bästa konkurrensmedlet.

Vi skickar omedelbart provbitar till konsumenten

så han kan se produkten på riktigt. Det ska

vara bekvämt att handla hos oss. Man ska lätta hitta

den info man söker och det ska vara lätt att jämföra.

ÄNDA TILL YTTERDÖRREN, OCKSÅ PÅ KVÄLLAR

OCH HELGER

– Alla priser inkluderar fri hemleverans. Leveranserna

sker från vårt lager i Viken eller direkt från

leverantören. Vi ser nu över hur vi kan förbättra leverans

erna på kvällar och helger när folk är hemma.

Bland annat se till att kartongerna bärs ut till kunden

den sista biten till ytterdörren också. Det sista inte

minst viktigt, påpekar Harald.

– För att synas på nätet måste man vara tydlig i

hur man skriver så att rätt ord kommer upp i sökmotor

erna. Sidan måste ha ett bra innehåll och den

måste ständigt uppdateras. Vi försöker också arbeta

så att bloggar och artiklar tar in länkar till vår hemsida.

Prover skickas ut per omgående

till intresserade kunder.

– Eftersom vi bara har ett lager behöver vi inte ta in

så stora mängder av en ny produkt. Ifall en byggvarukedja

tar in en ny produkt, så måste den finnas

i alla deras 40 butiker. För oss räcker en pall till att

börja med. Det gör oss mycket mer flexibla, framhåller

Harald.

Golvtillverkarna är lite kluvna i sin syn på oss,

avslutar han. Å ena sidan stör vi kanske deras trogna

kunder och grossister ute i landet. Å andra sidan

kan våra volymer bli rätt stora … ■

Förutom lager finns

här även en visningsbutik

där man

både kan se och

köpa de olika

golven i sortimentet.
GOLV TILL TAK #22011 | 7


Alla nya byggmarknader

Text: Thomas Åkerblad

På den senaste tiden har antalet nyöppnade byggmarknader ökat nästan explosionsartat. Det kommer en strid ström av

pressmeddelanden om att kedjorna öppnar nya försäljningsställen runt om i landet.

Bilden ovan:

Byggmarknaderna

blir fler och fler, och

större och större.

Här Horn bachs

anläggning i Botkyrka

söder om

Stockholm.

Nedan:

Trä- och laminatgolv

är de vanligaste

golvprodukterna

hos byggmarknaderna.

Det är Byggmax här, det är Bauhaus, Hornbach och

K-Rauta där. Ständigt nya byggvaruhus. Svenskens

önskan att fixa och dona hemma – påhejad av TVprogram

i Martin Timell-anda – tycks aldrig ta slut.

Vilka strategier har då byggvaruhusen när det

gäller golvmateriel? Har de några överhuvudtaget?

EKPARKETT FÖR 175 KRONOR ÄR STORSÄLJARE

Efter rundringning till några av de stora aktörerna

på området kan man konstatera att golv inte är en

produktgrupp som man tänker speciellt mycket på.

Den finns där och det är främst trä- och laminatgolv

som gäller. Produkter som är enkla att hantera och

som alla känner till. Vissa kompletterar med plastoch

textilgolv.

– Våra utbyggnadsplaner rullar på, säger Weronica

Lundgren, marknadschef på Hornbach. Vi har två

nya varuhus i Sundbyberg och Helsingborg på gång

som kommer att öppnas inom en nära framtid. Golv

är inget område som vi specialbehandlar utan vi

säljer det som efterfrågas och det är främst trä-,

laminat- och textilgolv. Framförallt trägolven har

ökat kraftigt och är den produktgrupp på golvsidan

som vi säljer mest av just nu. Vår ekparkett för 175

kronor kvadratmetern är en storsäljare. Textilgolven

ökar också. Självklart försöker vi också att anpassa

sortimentet efter lokala önskemål i så stor utsträckning

som möjligt.

Hornbach i södra Storstockholm är just ett exempel

på lokal anpassning. Där har man satsat på en stor

avdelning med textilgolv. Orsak? Det bor många

människor med utländsk bakgrund i området och de

har ett betydligt större intresse för textilgolv än vad

medelsvensson normalt har.

BYGGVARUHUSEN OCH GOLVBUTIKERNA

HAR OLIKA KUNDGRUPPER

Hur påverkar etableringen av byggmarknader de

traditionella golvbutikerna och deras försäljning?

– Inte speciellt mycket, säger Mattias Jansson, vd

för BBM i Uppsala. De kunder som går till Bauhaus

8 | GOLV TILL TAK #22011


– hotar de golvbutikerna?

för att köpa laminatgolv för 39 kronor kvadrat metern

skulle i alla fall inte köpa laminatgolv hos oss för 200

kronor kvadratmetern.

– Våra kunder vill ofta ställa frågor och få råd

eller beställa läggning om de känner att de inte klarar

hantverket själva. Sådan service är byggvaru husen

inte speciellt bra på. Så vi känner inte av det särskilt

mycket. När ett nytt byggvaruhus öppnar drabbar

det inte oss i första hand, utan det är de andra byggvaruhusen

som får färre kunder. Det blir ju ytterligare

en med tävlare som ska in och dela på samma

grupp av köpare. ■

100 ÅR AV INNOVATION!

Våra produkter ger dig snabbare arbetsmetoder, bättre ergonomi

och arbeten som håller. Vi gör dig bättre helt enkelt.

FIX & FOG

Fix, fog och tätskikt för säkra och godkända badrum

SPACKEL

Spackel för jämnare ytor med mindre

efterbehandling.

LIM

Lim som förenklar ditt arbete.

FOG & TÄTNING

Fogar och tätningar som

sparar energi

och pengar.

TÄVLA PÅ WWW.BOSTIK.SE &

VINN EN RESA. TOTALT 100 VINSTER.

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg Tel 042-19 50 00 www.bostik.se


ingång

Att välja ett nytt trägolv handlar mycket om

design och vilken färg, form och funktion

som matchar den övriga inredningen. Därför

utvecklar vi hela tiden sortimentet för att inspirera

till nya möjligheter hemma. Pärlemorskimrande

Epoque Ask Pearl är ett exempel.

Ett spännande och vackert golv som matchar

både antikviteter och modern inredning.

Epoque är försett med Proteco - marknadens

mest slitstarka lacksystem. Det gör trägolvet

starkt, samtidigt som den äkta träkänslan

bevaras.

Varmt välkommen till

Tarketts värld av trägolv!

www.tarkett.se

Nya

möjligheter

hemma

Epoque Ask White Pearl


Möbler ...

... och alltfler golv

Text och foto:

Thomas Åkerblad

På årets Möbelmässa var det återigen golvrekord med nästan 40 utställande företag från branschen. Dessutom golvaktiviteter

på stan för de företag som inte hade egen mässmonter. Främst i och kring nya Stockholm Design District

på Söder med många showrooms för offentlig miljö. Här fi nns bland annat Kasthall, Kährs, Egetaepper och Interface

representerade. Och här var det fullt drag under många av mässans kvällar. När arkitekterna är i stan för Möbelmässan

gäller det att skjuta på allt som rör sig!

Årets upplaga, den sextionde, av Möbelmässan – eller

Stockholm Furniture Fair som mässan själv föredrar

att kalla sig – var som vanligt en stor begiven het.

– Vi har befäst vår position som den näst viktigaste

designmässan i Europa efter Milano, säger Cecilia

Nyberg, projektledare för Stockholm Furniture Fair.

Antalet besökare var 38 422, vilket var marginellt

färre än förra året, men antalet fackbesökare ökade.

Trots full snöstorm utanför mässan under några av

mässdagarna verkade utställarna känna att det vårades.

Optimismen var stor och flera företag kunde vittna

om bättre tider. Nedan presenterar vi ett axplock av

intressanta montrar och utställda nyheter.

SLÄKTTRÄFF?

Hos Kasthall var årets budskap: ”2011 bjuder Kasthall

in till släktträff i mattornas värld. Gammalt möter nytt

och vår stora och personliga släkt med vävda, hand-

Ovan: Färggrann

ullfilt på både vägg

och golv kunde man

beskåda i montern

hos danska Fraster.

Nytt för året är att

Aprobo är agent

och sköter den

svenska försäljningen.

Till vänster: Det mesta

går i naturens tecken

i Kasthalls monter. I

reklam och pressreleaser

inför mässan

omtalades de nya

kollektionerna som

grenar på ”Kasthalls

släktträd”, så då

måste det naturligtvis

också finnas ett

träd i montern. Den

randiga gångmattan

tillhör den nya kollek -

tionen Happy.


GOLV TILL TAK #22011 | 11


Ovan: Friedrich

Bender, tyska Kymo,

var nöjd med sitt

besök i Sverige. Här

visar han nyheten

Superdot – en

textil matta med

mocka-känsla och

små runda upphöjningar.

Ovan till höger: Lisa

Holmlund, Kährs,

mitt i montern med

de nya ekgolven ur

Artisan-kollektionen

framför sina fötter.

Golv- och ytskiktsutställare

på årets mässa var:

Bargi AB

Bolon AB

Carpet Concept

CC Höganäs Byggkeramik AB

Dahl agenturer

Der Kelim

Desyt AB

Egetaepper

Ernst P AB

Fraster

Galant Form

Golvabia

Hanna Korvela Design

Horredsmattan AB

InterfaceFLOR

Kakeldaxgruppen

Kasthall

Kateha AB/Brokmatt Design AB

Kevin carpets

Kjellbergs

KYMO

Kährs

Mosaic Sweden

Navimpex

North Carpet AB

Ogeborg AB

Pappelina AB

Rappgo AB

Rezas Oriental & Modern Rugs

SamLiam

Sarria Import

Strehög AB

Tisca

Unidrain

Woodnotes


tuftade och tryckta mattor har vuxit ytterligare.” Det

fanns också både ett stort, stiliserat träd på utsidan av

montern och ett riktigt träd i den! Kanske ett sätt att

också tala om att företaget efter ägarbyte och intern

omorganisation nu mår bra och är hungrigt på nya

marknadsandelar?

Nyheterna på mässan var handtuftkollektionen

Gry, med ”mjukt skimrande och robust yta”. Happy,

vävd i ull och lin med färgstarka ränder. Karin, en

tryckt matta med ett mönster av klassiska virkade

rutor som designern Gunilla Lagerhem Ull berg

själv har virkat. Dag & Natt, en tryckt matta med ett

avancerat mönster med olika färger i lager på lager.

Fading, en handtuftad matta med ett tonande

mönster. Embroidery, en exklusiv handtuftad matta

med ett mönster som påminner om ett halvfärdigt

broderi, i Tekla-garn. Marocco, ”med rötter i våra

vävda bouclémattor” och utförd i färgställningar som

inspi rerats av kryddor.

FILT PÅ SVENSKA

Danska Fraster fanns även i år på plats med sina

textilgolv av ullfilt. En nyhet för året var samarbetet

med svenska Aprobo. Lars Brindell, Aprobo, berättade

att man sedan i höstas har agenturen för den

svenska marknaden.

– Det är ett bra komplement till vårt övriga sortiment,

säger Lars, och Frasters ullfiltmattor är kvalitetsprodukter

som väl svarar upp mot våra krav.

Sam arbetet innebär även att Fraster kommer att

utföra langetteringen av avpassade textilgolv ur

Aprobos sorti ment.

I montern fanns även ullfilt använd på ett annat

sätt. Nämligen som färggranna ljudabsorbenter på

väggarna.

LIVLIGT FANÉR

I Golvabias monter låg huvudfokus på Lightwood,

den nya kollektionen av fanérgolv som presenterades

på Domotex i januari. Både golv och väggar i montern

var klädda med Lightwood Rökt ek för att riktigt

märkas.

LAPPTÄCKEN OCH SPECIALMATTOR

Tyska Kymo hade för tredje året i rad en stor vit

monter där man visade sitt exklusiva sortiment.

Friedrich Bender, marknadschef för Kymo, var nöjd

med försäljningen hittills på den nordiska marknaden

men kommer ändå att satsa på en bredare

försäljningsorganisation än tidigare.

Sortimentet är olika typer av specialmattor samt

fler och fler patchwork-mattor – i Golv till Tak nummer

7/10 berättade vi om de mattor Kymo levererat

till HQ-Bank i Stockholm. I montern visades den

nya mattan Superdot som är ett extremt slitstarkt

textilgolv med mocka-känsla och med små runda

upphöjningar och dekorativa sömmar. Onekligen

ett originellt koncept.

EK MED MÅNGA UTTRYCK

För första gången ställde Kährs ut på Möbelmässan

och det var någonting man kan tänka sig att göra

fler gånger, enligt Lisa Holmlund, marknadskoordinator

hos Kährs.

Främsta nyheten i montern var den nya kollektionen

Artisan som består av sju enstavsgolv av ek med

olika behandling. Varje golv har sin egen stil som

spänner från blekaste vitt till nästan svart och med

en rad olika handgjorda ytbehandlingar såsom skrapning

eller slipning. Alla golv har fasade kanter och

är naturoljade.

HAR BOGART VERKLIGEN VARIT I BRAÅS?

Hos Rappgo var det stora blickfånget en fondvägg

med en bild av Humphrey Bogart. Kopplingen till

småländska Braås var kanske inte helt klar men Ulf

Graffman, marknadschef på Rappgo, såg nöjd ut

och trodde att det gjorde att folk lade märke till

montern. Sedan kom förklaringen att Bogart var

klädd i en snygg och välsittande kostym. Och temat

i Rappgos monter var ”Tailor made”, det vill säga

skräddarsytt.

– I trägolven kan vi fälla in mönster, symboler eller

utsmyckningar, säger Ulf. Det kan vara av olika

sorters glas, metaller, sten, trä och textilier. Till och

med lampor. Så våra golv är lika välskräddade som

Bogart. Och så tyckte vi förstås att bilden var kul!

Vad är det man brukar säga? Den som inte syns

finns inte!

PORTRÄTT AV EN DAM …

… utfört med den nya kollektionen Artisan var det

som drog blickarna till sig i Bolons monter. De brasilianska

arkitekt- och designbröderna Campana

hade låtit fantasin leka och skapat ett imponerande

12 | GOLV TILL TAK #22011


kvinnoporträtt av mattbitar som tog upp en hel lång

fondvägg i montern.

– Vi har träffat Fernando och Humberto Campana

ett flertal gånger under åren, inte minst på Milanomässan

och en ömsesidig respekt och intresse för

varandras arbete har växt fram. I våras började vi

diskutera om vi inte skulle ta och göra något tillsammans.

Bröderna Campana blev smått förälskade i

vårt visuella upplägg för årets golvnyhet Artisan och

ville bidra med sin egen tolkning. Montern på Möbelmässan

blir introduktionen av vårt nya samarbete,

sedan väntar fler gemensamma projekt, säger Marie

Eklund, designansvarig på Bolon.

– Samarbetet med bröderna Campana kröner ett

intensivt och framgångsrikt 2011. Vi har investerat

stora summor i nya maskiner, större produktionsapparat,

miljöförbättringar och ny kompetens, säger

Annica Eklund, vd på Bolon. Den nya kollektionen

Artisan är mer slitstark än sina föregångare och håller

slitageklass 33 enligt EN 685.

ÅTERBRUK

Danska Egetæpper hade en stor och inbjudande monter

där man kunde se plattor ur de olika kollektionerna

utlagda. Som förra årets nyhet Cityscape och

årets nyhet Carré Modular som är tillverkad i återvunnet

material från företagets eget produktionsavfall.

Kollektionen är en del av Eges Ecoline-serie

och består av 17 distinkta mönster som går att få i en

mängd standardkulörer.

antal av Ogeborgs handtuftade kollektioner i ull, linne

och viskos.

DEN UNDRE VÄRLDEN

Även Duri hade hittat till Möbelmässan i år för att

intressera arkitekter och beställare för olika typer av

kompletterande utrustning som akustiska underlagsmattor,

golvprofiler, entrémattor med mera.

FLER OCH FLER GOLVFÖRETAG

Golvutställarna fortsätter att öka sitt deltagande på

mässan och antalet växer för varje år. Sedan deltar

ytterligare golvleverantörer i olika möbelmontrar

även om de inte finns i utställarförteckningen. Det

är bara att konstatera att det är länge sedan golvbranschens

enda representanter på mässan var en

enstaka Forbo-, Wicanders- eller Tarkettmonter. Nu

har alltfler i branschen insett att Möbelmässan är

den stora träffpunkten för Sveriges arkitekter och att

det är där man når flest av dem på en gång. Golv är

inredning! ■

Två utställare använde

jätte porträtt för

att locka besökare

till montern.

Ovan till vänster:

En välskräddad

Humphrey Bogart

skulle leda tankarna

till Rappgos

skräddar sydda

trägolv.

Ovan:

Arkitektbröderna

Campanas kvinnoporträtt

i Bolons

monter är gjort med

material ur den nya

kollektionen Artisan.

Nedan:

Hos Egetaepper var

det öppna ytor som

gällde. Info-disken

är omgiven av de

nya objektplattorna

Carré Modular.

ARKITEKTRITADE RÄNDER

I Ogeborgs kritvita monter fanns ett otal nya textila

kvaliteter att titta på.

Handtuftat och handvävt av olika typer samt mattor

enligt konceptet Strip som är framtaget av det

välkända arkitektkontoret Claesson Koivisto Rune.

Strip-konceptet har ett mönster som skärs fram i

tjocka mattor med hög lugghöjd och finns i 34 färger

i olika kvaliteter. Strip kan även appliceras på ett

GOLV TILL TAK #22011 | 13


Som vanligt många kvällsevents

Liksom varje år kompletterades Möbelmässan 2011

av en rad aktiviteter på olika håll runt om i ”Design-

Stockholm”. Mest uppmärksammad blev den stora

fest (infällda bilden i mitten) som hölls kvällen

9 februari i det nya centrum för designföretag på

Söder som går under namnet Stockholm Design

District. Rum var arrangör tillsammans med alla de

företag som under året flyttat sina showrooms hit.

Ett av dessa företag är Egetæpper som adderade

egna aktiviteter både 9 och 10 februari. Som inledning

på den stora festen bjöd Egetæpper 400 arkitekter

på strömming och kall öl. Kvällen därefter

bjöd man lika många på äkta danska smörrebröd, öl

och Gammeldansk (övre bilden). Ingredienserna till

smörre bröden var speciellt hittransporterade från

Köpen hamn och självklart kom också de som förvandlade

råvarorna till delikata smörrebröd därifrån.

Kvällen 9 februari var det också traditionsenligt

Öppet hus med ost och vin på Studio B3 på Norrmalm.

Det vill säga hos Tarkett (undre bilden) och

16 inredningsföretag till. ■

Branschens krav på systemgodkännande

uppfylls,

godkända tätskikt mot

Purus Line anges på

www.sakervatten.se

ROLIGARE PÅ JOBBET

Plattsättning är en hel vetenskap. Ett precisionsjobb. Därför har du

säkert redan insett fördelarna med en Purus Line mot vägg: ensidigt

fall för symmetri och balans; stora, obrutna plattor. Inget pill med

kuvertbrytningar, ojämnheter eller bakfall. Snyggt, smidigt och enkelt.

14 | GOLV TILL TAK #22011

www.purusline.se

– Lite roligare i badrummet


Sov säkert i duschen!

GVK har infört ett råd om 20 millimeters nivåskillnad mellan ytskikt vid dörröppning och ytskikt vid brunnssil. Detta för att

öka säkerheten mot vattenskador. Bengt Jonasson, tekniskt ansvarig på GVK, förklarar.

GVK har infört ett nytt tekniskt råd som innebär att

nivåskillnaden mellan golvets ytskikt vid dörröppningen

och ytskiktet vid brunnssil ska vara minst 20

milli meter. Detta är samtidigt en harmonisering

med vad skadeförsäkringsbolagen önskar sig för att

få en viss buffert innan vatten, vid läckage eller spill,

rinner över till angränsande rum. Framförallt är det

viktigt när man valt att inte ha någon tröskel. En

vanlig skadeorsak lär vara att människor kommer

hem mellan tre och fem på morgonen, somnar sittande

eller ligg ande över brunnssilen i duschen och

skyller på sjukdom när vattenskadan är ett faktum.

Vad för sorts sjukdom det kan vara fråga om faller

utanför GVKs kompetensområde.

15 MINUTER PÅ SIG ATT VAKNA!

Ett badrum med en yta (Y) på sex kvadratmeter, med

nivåskillnaden (H) på 20 millimeter, skulle vid jämnt

fall få en buffert på 40 liter. Volymen (V) har då beräknats

som en pyramid, det vill säga V = H x Y/3

(0,2 x 600/3 = 40). Då fallet ofta är brantare närmare

duschplatsen blir pyramiden deformerad, och det är

mer rimligt att volymen blir 20–30 liter. Vid normal

duschning går det åt ungefär 0,1 liter per sekund.

Det tar alltså 3–5 minuter innan vattnet rinner över

till angränsande rum. Om det dessutom finns en

tröskel med 15 millimeters uppvik ökar bufferten

med 90 liter, V = H x Y (0,15 x 600 = 90), varvid det

dröjer ytterligare 15 minuter tills vattnet rinner över

till angränsande rum.

Det är alltså mycket större chans att hinna till-

Text: Bengt Jonasson

”En vanlig skadeorsak lär vara att människor

kommer hem mellan tre och fem på morgonen,

somnar sittande eller ligg ande över brunnssilen

i duschen och skyller på sjukdom när vattenskadan

är ett faktum.”

friskna innan skadan är ett faktum om det finns ett

sådant uppvik. En fördel med nivåskillnaden på 20

millimeter är också att detta mått är lätt att mäta

och att man på köpet säkerställer ett hyfsat genomsnittligt

fall mot golvbrunnen och minskar risken

för bakfall. I stora våtrum blir det ofta något mer än

20 millimeter om man följer de normala fallreglerna.


GOLV TILL TAK #22011 | 15


Figur 1


I små våtrum kan fallet behöva utnyttjas maximalt

om brunnen är placerad en eller drygt en meter från

dörren.

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

ALLT VATTEN SKA KUNNA RINNA

MOT EN GOLVBRUNN

Kravet på 20 millimeters nivåskillnad avser golvbrunn

i duschplats eller motsvarande. Se figur 1 som

visar ett badrumsgolv, uppifrån. Om det finns ytterligare

en golvbrunn, till exempel för att avleda vatten

från tvättmaskin, gäller inte kravet på 20 milli meters

nivåskillnad. Den extra brunnen kan alltså placeras

något högre. Viktigt är dock att det inte finns något

lokalt bakfall. Allt vatten som hamnar på golvet ska

kunna rinna mot någon av brunnarna. Den extra

brunnen innebär också ett skydd mot översvämning

om det blir stopp i den ordinarie. Man kan alltså

lugnt sova vidare.

Vanligen föreskrivs tröskel med uppvik av tätskikt.

Se figur 2 som visar plastmatta som ytskikt. Vid handikappanpassning,

som kan vara vanligt på sjukhus,

kan man tänka sig att plastmattan fortsätter ut i

angräns ande rum där golvet är i våg. Se figur 3 med

plastmatta utan uppvik.

BARA OM ANGRÄNSANDE RUM

ÄR OKÄNSLIGT FÖR FUKT …

Om man har klinker som ytskikt, gäller att ytskikt

och tätskikt ska följas åt parallellt. Det innebär att

nivåskillnaden mellan tätskikt och brunn blir samma

som mellan ytskikt och brunnssil. För att skydda eventuellt

fuktkänsligt material i angränsande rum från

att skadas, ska tätskiktet under klinker ha ett uppvik

som hindrar fukt i fästmassa att ledas vidare. Se

figur 4 som visar keramiskt ytskikt med uppvik av

tätskikt, här utan tröskel.

Endast om underlag och angränsande rum är

okäns ligt för fukt kan tätskikt under keramiska plattor

avslutas utan uppvik. Se figur 5 som visar ytskikt med

klinker utan uppvik av tätskikt. ■

Fukt i golvet?

Inga problem!

Florosil®

Florosil TS®

Stay Florosil Clean® HF®

Stay Clean®

Heltäckande sortiment av

impregnerings- och skyddsprodukter.

16 | GOLV TILL TAK #22011


SEMENTBASERT

AVRETTINGSMASSE

Uniplan FR

Uniplan FR - cementbaserad avjämningsmassa

utvecklad för utomhusbruk

Uniplan FR är lämplig för vatten- och frostutsatta områden

som balkonger och terrasser. Även mycket lämplig till

källargolv, verkstäder, garage och inom lättare industri.

Skall alltid beläggas med keramik, härdplastbelägg

eller liknande.

• Gångbar efter 5 timmar, kan beläggas

med keramik efter 1 dygn

• Från 5 till 20 mm i ett skikt

• Kan läggas på underlag av betong,

slipsatser, klinker mm

• Lämplig till fallbyggnad

• Mycket hög sluthållfasthet (55 MPa)

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

EN 13813

Primer FR - lösningsmedelsfri akrylprimer

till de flesta underlag innan spackling

med Uniplan FR

Primer FR är i vattenemulsion och har mycket låg emission.

• Ger god vidhäftning till underlag av betong,

keramik och stål

• Är klassificerad enligt Emicode EC1

Rescon Mapei AB

Gelbgjutarevägen 6

Tel: +46 GOLV 8 525 TILL 090 TAK #2 80 • 2011 | 17

Fax. +46 8 525 090 86

info@resconmapei.se

www.resconmapei.se


Nu vet vi att det går

att mäta gåkomfort

Vad händer sedan?

Det går inte att objektivt bedöma om en vanlig golvmatta har en lämplig gåkomfort, eftersom det inte fi nns några mätmetoder

för detta. Detta har hittills varit Arbetsmiljöverkets ståndpunkt. En studie gjord av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,

visar dock att det fi nns användbara mätmetoder. Därför vill SP att Arbetsmiljöverket nu formulerar rekommendationer

för golvmattors gåkomfort i form av stötdämpande förmåga samt svikt.

Text: Björn Lundbeck

I mars 2002 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion

vid Skottsundsbackens äldreboende i Sundsvall.

Arbetsmiljöverket drog då slutsatsen att de ergonomiska

besvär som många av de anställda hade drabbats

av, kunde relateras till golvmattan i lokalerna.

Sundsvalls kommun överklagade beslutet och därmed

drog också ärendet ut ordentligt på tiden.

SP INITIERADE UTREDNING

I oktober 2005 beslutade regeringen att avslå kommunens

överklagande. Regeringen hänvisade i sitt

beslut till att Arbetsmiljöverket kommit fram till att

det inte går att objektivt bedöma om en golvmatta

har lämplig gåkomfort eller inte, eftersom mätmetoder

inte finns. Trots det ansåg Arbetsmiljöverket

att bästa sättet att minimera risken för belastningsskador

på personalen vid äldreboendet, var att byta

ut den befintliga golvmattan mot en mjukare. Därför

blev det också så, att det två millimeter tjocka

vinylgolvet i början av år 2006 byttes ut mot ett på

fyra millimeter, varav 2,5 millimeters skumbaksida.

Om detta berättades i Golv till Tak nummer 2/06.

Därefter fattade SP intresse för golv problematiken

och initierade på eget initiativ en studie i ämnet.

Rapporten Determination of mechanical comfort properties

of floor coverings är gjord av Ingvar Demker

och presenterades i april 2009. Där konstateras

inledningsvis att det finns existerande provningsmetoder

för att mäta gåkomfortegenskaper – stötdämpande

förmåga och svikt – för sportgolv. Syftet

18 | GOLV TILL TAK #22011


Så här gick provningarna till

MÄTNING AV DEFORMATION (SVIKT)

Så tycker …

Ett tiotal golvtillverkare deltog i fi nansieringen av SP-studien och ställde dessutom

sina golvmaterial till förfogande. Vi har talat med ett par som båda

tycker att rapporten är värdefull.

En vikt på 20 kilo släpps från 120 millimeters höjd på en fjäder, vilken

i sin tur vilar på en lastcell som registrerar maxkraften. Två lägesgivare

placeras symetriskt 125 millimeter från utrustningens centrum och

registrerar beläggningens deformation då vikten släpps. Resultatet

redovisas som ett millimetervärde på hur mycket beläggningen deformeras

(sviktar) på grund av påförd kraft.

MÄTNING AV STÖTUPPTAGNINGSFÖRMÅGA

… DAG DUBERG, TARKETT

Dag Duberg, teknisk chef på Tarkett, tycker att den största nyttan med rapporten består i att den

visar att man kan använda befi ntliga mätmetoder även för vanliga golvmattor:

– Det allra viktigaste är kanske att man kan mäta skillnader i deformation och därmed också skillnader

mellan olika produkter, förutom då på kompakta golv.

– Det jag saknar i rapporten är den vetenskapliga kopplingen till människors upplevelser.

Därför har jag också förståelse för att det är svårt för Arbetsmiljöverket att ställa krav utifrån resultaten.

Myndighetsbeslut och direktiv måste alltid bygga på vetenskaplig grund och inte på tyckande.

Vilka precisa krav ska i så fall ställas på stötdämpningsförmåga respektive deformation?

Det är svårt att utifrån de mätningar som beskrivs, veta hur folk känner sig i ben och rygg eftersom

det fi nns så många olika faktorer som spelar in.

– En viss typ av beläggning kan vara väldigt bra för en sjuttiokilos-person, medan den inte alls

upplevs lika positivt av den som väger hundratio kilo. Sedan spelar det också stor roll vilken typ

av skor man har på sig. Rätt typ av skor kan betyda mer ur stötdämpningssynvinkel än valet av

golv.

– Jag skulle vilja se ytterligare forskning på området, som undersöker hur belastningsskador

och stötupptagningsförmåga korrelerar med ergonomiska faktorer. Mer ergonomisk inriktning på

forskningen alltså. Det räcker inte med ett enda fall i Sundsvall för att dra slutsatser. Hur män niskor

upplever sin arbetsmiljö är en mycket komplex fråga. Och när det gäller kopplingen mellan

produkt egenskaper och människors hälsa, så behöver vi support från den medicinska världen.

En vikt på 20 kilo släpps från 55 millimeters höjd på en fjäder, vilken i

sin tur vilar på en lastcell som registrerar maxkraften. Värdet för den

provade beläggningen jämförs med en referenskraft uppmätt genom

ett prov på solid betong. Resultatet redovisas som en procentsats av

hur mycket bättre beläggningen är på att dämpa kraften jämfört med

ett helt stumt underlag.

med studien var att ta reda på om dessa metoder även

kan användas för mätningar på vanliga golvmattor.

Om det var så, kunde detta vara ett sätt att objektivt

bedöma om en golvmatta är lämplig eller inte för

användning i ett specifikt sammanhang.

De testmetoder som valdes var EN 14808, Sportbeläggningar

– Bestämning av stötdämpande förmåga

samt EN 14809, Sportbeläggningar – Bestämning av

vertikal deformation.

RESULTAT:

MATTOR MED SKUMMAD BAKSIDA KAN MÄTAS

Studien kan även ses som en inventering av vilka

egenskaper som kan krävas av vanliga golvmattor i

Sverige. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2


… PETER LINDSTRÖM, FORBO FLOORING

Forbo Flooring bidrog till fi nansieringen av SPs studie eftersom man såg värdet i att hitta gemensamma

faktorer som kunde användas för att jämföra olika mattor.

– Upprinnelsen var ju att det fördes en diskussion inom Golvbranschen om just detta, konstaterar

Peter Lindström, chef för teknisk service på Forbo Flooring. Därför tyckte vi att det var

utmärkt att SP studerade problematiken lite närmare.

– Att sedan studien ledde fram till att det nu fi nns ett sätt att mäta så att vi rent faktiskt kan

påvisa komfortskillnader mellan olika golv är mycket positivt. Jag har emellertid intrycket att arbetet

har gått i stå efter det att rapporten presenterades. Det verkar åtminstone inte ha hänt så mycket

från branschens sida.

… MAGNUS RÖNNMARK, GOLVBRANSCHENS TEKNISKA KOMMITTÉ

Magnus Rönnmark är ordförande i Golvbranschens tekniska kommitté och driver eget konsultföretag

med inriktning på golvtekniska frågor. När den aktuella rapporten presenterades i april 2009

var han teknisk chef på Forbo Flooring. Han anser att SP-rapporten har fått praktisk betydelse ute

bland de större golvleverantörerna:

– Det värdefulla med rapporten är att den ger oss en mätmetod för att bestämma hur stötupptagande

ett golv är. Bland golvleverantörerna fi nns dock en enighet om att man inte vill ha

någon klassning utifrån stötdämpningsförmåga. En orsak till det är att det på en och samma

arbetsplats kan fi nnas väldigt olika uppfattningar om ett golvs ergonomiska funktion.

– Det är till exempel inte alls ovanligt att en stor majoritet bland personalen på ett sjukhus

uppfattar ett mjukare golv som mycket positivt ur ergonomisk synpunkt, samtidigt som det fi nns

en minoritet som upplever det som en försämring. Den senare gruppen är oftast en kategori som

arbetar mycket med att fl ytta vagnar och sängar.

– Men nu fi nns det tack vare SP-rapporten en mätmetod för att bestämma stötupptagningsförmågan

hos ett golv. Utifrån detta faktum kan sedan branschen använda sig av olika kombinationer

för att försöka komma till rätta med ergonomiska problem. Möjligheten fi nns ju också att

variera det underlag som en matta läggs på, och på så vis få en tillfredsställande gåkomfort.

Gång- och körbanor med annan typ av golv än i lokalerna i övrigt är också en möjlighet.

Magnus Rönnmark säger sig vara helt övertygad om att samtliga ledande golvtillverkare använder

SP-rapportens resultat för att serva sina kunder på ett bättre sätt.

GOLV TILL TAK #22011 | 19


NYHET!

BUILD 10

SNABBTORKANDE

& LÄTTARBETAT

• Allround byggspackel

• För skikt på 1-50 mm

• Snabbtorkande

• Polymerförstärk

Kontakta Bostik för mer

information, telefon 042-19 50 00.

Resultat av krympningstest.

Build 10:s resultat är satt till 1.

2,5

Bäst i

krympningstest!

2

1,5

1

0

Build 10 Konkurrent 1 Konkurrent 2

Efter torkning och härdning hade Konkurrent 1

krympt strax över 50% mer än Build 10 och

Konkurrent 2 mer än dubbelt så mycket

som Build 10.

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg Tel 042-19 50 00 www.bostik.se


§ 40 står bland annat att golv ska ha ”en för verksam

heten lämplig svikt”. I SP-rapporten påpekas att

Arbets miljöverket därmed har formulerat ett krav

på gåkomfort som är omöjligt att kvantifiera, och att

denna situation är mycket otillfredsställande för hela

golvbranschen.

Man ville också ta reda på om det var möjligt att

Så säger Arbetsmiljöverket

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 § 40 står att golv ska ha ”en för verksamheten lämplig

svikt”. Föreskrifterna trädde i kraft 1 april förra året, samtidigt som SPs rapport Determination

of mechanical comfort properties of fl oor coverings presenterades.

Claes Langenborg, golvexpert på Arbetsmiljöverket, tycker att rapporten är viktig och han

säger att man kommer att informera om den på verkets hemsida under våren. Däremot har han

svårt att tänka sig att man skulle föra in krav om stötdämpningsförmåga och deformation i föreskrift

erna just nu.

– Det har från vår uppdragsgivare, regeringen, uttryckts en vilja att minska regelmängden.

Den viljan har sin grund i att man bland annat vill minska den administrativa bördan för småföretagen.

Alltför många och detaljerade regler i Sverige kan ju också verka konkurrens hämmande

gentemot andra tillverkare i Europa.

kvantifiera skillnaden mellan det golv som byttes ut

på Skottsundsbacken, och det mjukare golv som slutligen

lades in.

De slutsatser SP anser sig kunna dra är att de

nämnda provningsmetoderna är lämpliga för att mäta

gåkomfortegenskaper hos golvmattor med skummad

baksida. Övriga mattor, det vill säga mattor utan

skummad baksida, har alltför liten förmåga att absorbera

energi för att man ska kunna använda de här

metoderna.

SP VILL ATT ARBETSMILJÖVERKET

UTFÄRDAR REKOMMENDATIONER

I studien bekräftades också att man klart kunde mäta

skillnaden i gåkomfort mellan den matta som byttes

ut på Skottsundsbackens äldreboende, och den

mjuk are matta som lades in. Ytterligare ett resultat

var att man bland personalen på Skottsundsbacken

kunde konstatera minskade besvär i fötter och ryggar

sex veckor efter bytet av golv.

SPs rapport avslutas med önskemålet att Arbetsmiljöverket

formulerar rekommendationer för vilken

stötdämpningsförmåga respektive svikt som behövs

på golven vid specifika typer av arbete. ■

20 | GOLV TILL TAK #22011


-märkning underlättar

Jenny Arnoldsson, teknikansvarig på Golvbranschen, berättar här vilken nytta man kan ha av P-märkning när det gäller

golvavjämning. Bland annat hjälper det projektören och användaren att få rätt produkt på rätt ställe.

De senaste tio åren har användningen av golvavjämningsprodukter

ökat med 300 procent. Idag läggs de

på sju miljoner kvadratmeter golvyta per år i Sverige.

Några anledningar till ökningen är:

• Kortare byggtider

• Ökad prefabriceringsgrad

• Generationsskifte

• Ytbeläggningar med höga toleranskrav

• Leverantörer lever upp till marknadens kvalitetsoch

miljökrav

Vad är P-märkning?

P-märket är framtaget av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är ett

kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter.

Enligt SP innebär P-märkningen att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav

men i de flesta fall även andra högre krav som marknaden efterfrågar.

P-märkta produkter är typprovade, tillverkarens egen kontroll övervakas av SP

och för vissa produkter kontrolleras också installationen.

P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen av intyg att krav i svenska byggregler uppfylls,

när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för CE-märket.

GAGG TALAR FÖR P-MÄRKNING

GAGG, Golvavjämningsgruppen inom Golvbranschen,

anser att det på grund av den ökande användningen

är extra viktigt att ge tydlig information om golv avjämningsprodukternas

egenskaper, både mekaniska och

miljömässiga. P-märkning är här en väsentlig hjälp

att enkelt välja ”rätt produkt till rätt ställe”. Därför

ställer sig alla golvavjämningsleverantörer i GAGG

bakom märkningen.

Golvavjämningsgruppen arbetar ideellt. Alla

leverantörer är välkomna att delta och vi driver tillsammans

frågor som syftar till att kontinuerligt förbättra

både miljö och kvalitet. Ett led i denna förbättring

är P-märkningen av golvavjämningsprodukter,

där alla ska känna säkerhet i samtliga led i

byggprocessen – från projektören till användaren,

säger Anders Hansson på Weber Saint Gobain Byggprodukter.

PRODUKTEN UPPFYLLER HÖGT STÄLLDA KRAV

Genom P-märkning garanteras produktens miljöoch

kvalitetsegenskaper av en oberoende part. I certifieringen

ingår omfattande kontroller och krav gränser

såväl av innemiljöaspekter som hållfasthets- och funktionsegenskaper.

Produkten får till exempel inte innehålla

kasein. En årlig uppföljning görs hos leverantören

för att säkerställa att kraven uppfylls.

Följande utvärderas när det gäller golvavjämning:

• Emissionsprovningar

Krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska

föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak

• Lukttest

Krav på upplevd lukt

• Tekniska egenskapsprovningar

Klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet

• Funktionsprovning

Klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga

mot rullande stolshjul

• Funktionsprovning

Krav på maximal avgivning av sekundära emissioner

för golvkonstruktion

För att underlätta vid projektering och beskrivning

av produkternas tekniska och mekaniska egenskaper

delas de in i fyra kravnivåer, vilkas egenskaper

och användning beskrivs i tabellerna nedan. ■

Text: Jenny Arnoldsson

I GAGG ingår Sveriges

ledande leverantörer av

golvavjämning:

• Akzo Nobel Bygglim

(Schönox)

• Ardex

• Bostik

• Combimix

• Finja Betong

• Kiilto

• TM Progress

• Weber Saint Gobain

Byggprodukter

Egenskap hos golvavjämning

Krav för P-klass

P1

(högsta klassen)

P2 P3 P4

(lägsta klassen)

Tryckhållfasthet C 30 C 20 C 16 C 12

Böjdraghållfasthet F 7 F 5 F 4 F 3

Vidhäftningshållfasthet B 1,5 B 1,0 B 0,5 B 0,5

Rullande stolshjul RWFC 450 RWFC 350 RWFC 250 Inga krav

Typ av golvbeläggning Lämplig P-klass för golvavjämning

P1 P2 P3 P4

Keramik • • • •

Trägolv, löslagt • • • •

Linoleum • • •

Textil • • •

Gummi • •

PVC • •

Trägolv, hellimmat • •

Polyolefin


GOLV TILL TAK #22011 | 21


Välinge – ett världsledande klick!

Så här ren och prydlig kan en fabrikshall se ut! Bild från

Välinges tillverkningslinje för prov- och förserieproduktioner.

När klickfogningen presenterades på den stora golvmässan Domotex i Hannover 1996 betraktades den med ett lätt överseende

av expertisen. Idag 15 år senare är klickfogningen i princip allenarådande när det gäller laminatgolv och allt vanligare

för parkettgolv. En utveckling som Välinge Innovation har lett och avser att leda även i framtiden. Med sitt nya utvecklingscenter

på 17 000 kvadratmeter i Viken, norr om Helsingborg visar man att man menar allvar.

Text och foto:

Thomas Åkerblad

Båten nedan väger

fem ton och vilar

på fyra stålhjul.

Det trycket är inget

problem för ett hellimmat

golv med

Välinges träpulveryta.

– Vi har ett hus fullt med ingenjörer som forskar i

nya golv- och paneltekniker, konstaterar Darko Perván,

Välinges grundare och ”motor”. Det finns ingen golvtillverkare

på träsidan som har lika stora resurser

som vi inom forskning.

FABRIK FÖR BARA TEST- OCH SPECIALPRODUKTION

Och utvecklingsresurserna är onekligen imponerande.

Här finns laboratorier och en fullständig golvfabrik

som kan producera de flesta typer av golv inom detta

segment. Men det är en golvfabrik som enbart används

för att köra special- och testproduktion.

Redan på avstånd kan man se det vita fabriksoch

kontorskomplexet resa sig över de platta skånska

landskapet. Fladdrande vita flaggor med det röda

Välinge-emblemet fullbordar bilden. Ingen blygsamhet

här inte.

På andra sidan vägen från nybygget ligger ett huskomplex

som också ägs av Välinge och som inte ens

är tio år gammalt. I motsats till nybygget gör det vissa

försök till att ansluta till den lokala byggnadstraditionen

i stil och färg. Detta är lokaler som Välinge

vuxit ur och där finns nu i stället det egna e-handelsföretaget

bjoorn.se vars affärsidé är att sälja klickgolv

på nätet.

SE FRAMÅT

Men det handlar inte enbart om teknik. För Välinges

del är juristerna en lika självklar del av medarbetar-

staben. För det är av patent och därtill hörande

licenser som företaget lever. Och lever väl. Välinge

har under flera år varit ett av Sveriges mest lönsamma

företag. Något som de 700 patenten och 100-

talet licenstagare ska fortsätta att hjälpa till med.

Men, med klickfogens totala seger för laminatgolven

gäller det också att finna andra ben att stå på

för Välinge. Och här finns fördelarna med en stor

stab av tekniker som kan hitta nya lösningar och

uppslag.

ALTERNATIV TILL KERAMIK

För närvarande är det främst träpulvertekniken som

är intressant. Det innebär att man med en ”pulversmet”

bestående av trä, aluminiumoxid, dekorativa

element och bindemedel skapar en hård, pressad yta

ovanpå en bärare – normalt är det HDF-board man

använder.

Med träpulvertekniken vill Välinge skapa produkter

som konkurrerar med kakel och klinker. Detta

eftersom ytskiktet kan göras lika hårt och med samma

utseende som de keramiska produkterna. Vid presentationen

visades naturlika skiffer- och stenimitationer

med slitagevärden klart bättre än sina förlagor

av ”äkta” material. Även tryckhållfastheten är

imponerande. I en lokal stod en motoryacht uppställd

på ett hellimmat golv av HDF-board med den nya

pulverytan på toppen. Båten som vägde fem ton var

uppställd på golvet i fyra punkter. Tala om tryck!

22 | GOLV TILL TAK #22011


De första kommersiella produkterna – med sten

eller skifferutseende – presenterades av licenstagarna

Alloc och Tarkett på Domotex-mässan i Hannover i

januari.

Men Darko Perván kunde också visa upp de första

proverna där man använt ny teknik för digitalt tryck

på pulverytan. De visade proverna var främst olika

typer av trämönster. Här är ännu inte tekniken färdigutvecklad

men det torde bara vara en tidsfråga innan

de första produkterna dyker upp på marknaden.

SKRÄDDARSYDDA GOLV?

– Javisst, säger Niclas Håkansson, utvecklingschef

för området Ytteknologi hos Välinge. Vi kan justera

strukturens utformning och djup, slitstyrka, rep tålighet,

slaghållfasthet, glansgrad och tillsats av effektpigment.

Själva produkten kan även byggas på flera

sätt – antingen som separata skikt eller som ett enda

skikt direkt på en bärare. Även mängden hårda partiklar

kan anpassas efter behovet. Så behöver man till

exempel mindre mängd aluminiumoxidpartiklar i

en väggpanel än i ett golv, påpekar Niclas.

– Vad kostar den nya tekniken?

– Med pulvertekniken får ytskiktet en motsvarande

– eller bättre yta – till samma eller lägre kostnad

än befintliga produkter, framhåller Niclas. Om

kraven på slitstyrka och slaghållfasthet är låga kan

ytans tjocklek minskas och andelen hårda partiklar

minimeras. Om istället kraven är djup struktur i

kombination med hög slitstyrka får mängden pulver

ökas och en större andel hårda partiklar blandas i.


Bords- och bänkskivor, väggpaneler

och skåpsluckor. Välinges nya träpulverteknik

är användbar i många

sammanhang. Här ett exempel från

utställningslokalen i Viken.

Plattor med skifferutseende är bland

de första tillämpningarna för Välinges

träpulverteknik.

Darko Perván är Välinges ”motor” och

den som uppfunnit både laminatgolvet

och klickfogen. Här redogör

han för nya tekniker och produkter.

Konjunkturrapport för byggbranschen

Ekonomin i Sverige växer på

bred front, och den senaste

konjunkturundersökningen från

Sveriges Byggindustrier visar

på att den utvecklingen fortsätter.

Svensk ekonomis starka

återhämtning har startat ett

högtryck inom byggindustrin.

Och det är under året framförallt

bostadsinvesteringarna

som nu kommer att utgöra

dess drivkraft, med visst stöd

av lokal- och anläggningsinvesteringar.

BOSTADSINVESTERINGARNA

FORT SÄTTER ÖKA

I fjol ökade antalet påbörjade

lägenheter för första gången

sedan 2006. Totalt sett beräknas

ökningen i bostadsinveste-

ringar för det gångna året vara

20 procent och antalet påbörjade

lägenheter 25 500. Prognosen

visar att motsvarande

siffra för 2011 hamnar på

28 000 och för 2012 på

30 000 lägenheter, vilket motsvarar

en ökning med 27 respektive

15 procent.

Något som ökade markant

förra året var även ombyggnadsinvesteringarna,

de tre

första kvartalen med hela

39 procent. Den utvecklingen

mattas nu av och stiger i en

lugnare takt. Att nivån är hållbar

beror på ett oförändrat

ROT-avdrag samt fortsatt

konsum tionsvilliga hushåll.

Ökningen spås hamna på

två procent både 2011 och

2012.

LOKALINVESTERINGARNA

BÖRJAR OCKSÅ ÖKA

Lokalinvesteringarna minskade

på det stora hela förra året.

Nu börjar privata investeringar

återigen visa positiva siffror,

till största delen beroende på

att projekt som lagts på is nu

startat igen.

I takt med att konjunkturen

vände under 2010 ökade

investeringarna inom både

handel, restaurang och hotell.

Av dessa tre branscherna ser

det extra ljust ut för hotellbranschen.

Bara i Stockholm väntas

4200 hotellrum färdig ställas

inom de närmaste tre åren.

När det kommer till köpcentra

händer det kommande

år mest i Stockholm och

Malmö. I Stockholm sker det

i form av en omfattande

utbygg nad av Täby centrum

och i Malmö i form av ett nytt

köpcentrum – Emporia – vid

Hyllieområdet.

Stora offentliga lokalinvesteringar

kommande år utgörs

bland annat av en ny akutoch

operationsmottagning på

Södersjukhuset, Psykiatrins hus

i Uppsala och omlokaliseringen

av Universitetssjukhuset i

Malmö.

Allt som allt bedöms bygginvesteringarna

ha ökat med

fyra procent under 2010.

Motsvarande siffra tros i år bli

sju procent för att sedan återigen

hamna på fyra procent

år 2012 då infrastruktursatsningarna

minskar. ■

GOLV TILL TAK #22011 | 23


Noterat

Kährs lanserar nya FSC-golv

För oss är miljöengagemang bland annat att förädla den svenska skogsråvaran. Under 2010 kom 73% av

allt trämaterial till Kährs golvtillverkning från svenska skogar. Certifierad träråvara är dock fortfarande

en bristvara och vi är därför väldigt glada åt att nu kunna lägga till några av våra mest populära trägolv,

såsom ek Hampshire, ek Verona och ek Siena till FSC-sortimentet. Även flera produkter inom Linnea

samt 24 alla | GOLV våra TILL TAK #2 sportgolv • 2011 har nu blivit certifierade enligt denna standard. Läs mer på www.kahrs.com.


Enfärgat och småmönstrat

GÅR

BARA

ATT

GÖRA

MED

Noterat

Duro lanserar nu en lugn och

enkel kollektion, Enfärgat &

småmönstrat. Enfärgade tapeter

i en mängd av färger samsas

här med diskreta mönster

som prickigt, randigt eller, som

på bilden, mosaik.

Tapeterna trycks med limtrycksmetod

vilket ger dem

lyster och en handtryckt känsla.

Tillverkningsprocessen är miljövänlig

med vattenbaserade

Ny hälsoanpassad färgserie

Jotun lanserar nu en hälsoanpas

sad färgserie. Lady Sensitive,

som serien heter, är framtagen

i samarbete med Norges

Astma- och Allergi förbund men

även godkänd av dess svenska

motsvarighet och märkt med

både Svanen och EU-blomman.

– Idag lider en tredjedel av

Sveriges befolkning av astma

och allergier och siffran ökar

ständigt. Därför är vi otroligt

stolta över att som enda färgproducent

kunna lansera en

färgserie som utan undantag

kan rekommenderas till alla.

Tack vare att färgen är nästintill

luktfri och avger minimalt

med hälsoskadliga ämnen

passar den utmärkt för personer

som är överkänsliga,

säger Kristina Tunegård, produktchef

interiör hos Jotun.

färger utan skadliga ämnen.

Alla tapeter är tillverkade i

quickup-material, som innebär

att limmet rollas direkt på

väggen och sedan är det

bara att sätta upp våderna.

Det svåra i det här fallet blir

nog att välja då kollektionen

allt som allt består av 68

tapeter varav 44 enfärgade

och 24 mönstrade. ■

Totalt tillverkas 30 kulörer uppdelat

på fyra kulörpaletter för

olika stämningar. Men för den

som vill går det att bryta färgerna

i andra kulörer. Lady

Sensitive består allt som allt

av fyra färgprodukter. En färg

för silkesmatta ytor, en för halvblanka,

en snabbtorkande

snickerifärg och en takfärg

som ska stänka minimalt. ■

ARDEX!

Stamrenovera på fem

dagar!

fler

exempel

ardex.se/unik

08-556 315 50

GOLV TILL TAK #22011 25


Noterat

Golvakustik

DecibeX 3300 TES

Ljuddämpande underlagsmaterial

för keramisk ytbeläggning.

Whiiten

Vill man få någonting gjort

får man göra det själv, är en

devis som många känner igen

sig i. På Golvspecialisten i

Skellefteå har man tagit det

ett steg längre. Vill man få

någonting gjort och saknar

verktyg, varför inte uppfi nna

det?

Hos Golvspecialisten

används en liten vit platta i

hårdplast när man gör uppvik

i badrum. Plattan, som kan tillverkas

av vilken hårdplast som

helst, till exempel en bit av en

ishockeysarg, används för att

trycka ner mattan i golv-väggvinkeln,

gnida fast uppviket

samt kapa mattan på rätt

höjd. Det lilla verktyget mäter

20 x 10 centimeter.

– Vi har använt det under

15 års tid och tycker att det

är underbart, säger Johnny

Grundström, en av ägarna till

Golvspecialisten.

Så vad heter då denna

uppfi nning?

– Hm, den har väl egentligen

inget namn. Men vi ska

nog komma på något, skrattar

Johnny.

Och så föddes Whiiten.


Rulltestad och godkänd

Tålig dansk industriparkett

Stegljudsdämpning

Trumljudsdämpning

Låg

bygghöjd

COMPO

TITAN

För tuffa tag

i offentlig miljö!

Spar

energi

Lämplig vid

värmegolv

Mer information om vårt produktsortiment

hittar du på vår hemsida.

www.duri.se


Danska Woodfl oor lanserar

nu Inline, en serie massiv industriparkett

som ska prestera bra

både vad gäller montering,

hållbarhet och underhåll. De

tio millimeter tjocka golven

levereras efter behandlade och

hellimmas mot undergolven.

Golven har enligt Woodfl oor

hög resistans mot smuts, slitage

och tryckmärken men för rum

med hårdare krav fi nns ytterligare

två varianter: Natwood

ek och Natwood Thermo ek

som bland annat är behandlade

med vax och kåda under

värme och tryck vilket ska öka

träets hårdhet med 60 procent.

Den senare av dessa två varianter

är även behandlad för

att tåla fukt.

– Danskarna är mycket förtjusta

i industriparkett eftersom

det är en golvtyp som har ett

levande färgspel och ett exklusivt

utseende. Tyvärr har många

valt bort drömmen om ett industri

golv då kraven på golvets

tålighet har varit för höga.

Många har även haft dåliga

erfarenheter med golv som

efter kort tids användning har

sett mycket slitna ut på grund

av bristande underhåll, säger

Woodfl oors försäljningschef

Lars Tommerup.

– I jämförelse med vanlig industriparkett

uppnår man en markant

tidsbesparing under monteringen

av Inline massiv parkett.

Dessutom kräver golven minimalt

underhåll, exempelvis

behöver de inte oljebehandlas

lika ofta som vanliga golv.

Resultatet blir att även om

golven kostar lite mer i inköp

så blir det totala priset på sikt

lägre, avslutar Tommerup.

Inline fi nns i sex utföranden:

Lönn, Ask, Ek objekt, Rökt ek,

Natwood ek och Natwood

Thermo ek. Samtliga golv kan

levereras med FSC-certifi kat.


26 | GOLV TILL TAK #22011


Valfri färg

Kraftfull och kompakt

Bosch lanserar nu GCM 10 J

Professional, en kap- och

gerings såg med nyutvecklad

och extra kraftfull dammresistent

motor på 2000 W. Med sin

kompakta design, en vikt på

14,5 kilo samt ett integrerat

handtag är sågen utformad

för att vara enkel att transportera.

Sågbladet mäter tio tum

och har en klingdiameter på

254 millimeter. Kaplängd och

kaphöjd uppgår till 130 respek-

Noterat

tive 89 millimeter.

Då sågen inte har något

utdrag går det att utföra precisionsarbete

i vitt skilda material

såsom trä, aluminium och

plast. Ett precist resultat underlättas

av en detaljerad vinkelskala

samt lutningsjustering.

Maskinen har även en inbyggd

funktion som gör att den startar

lugnt och den är utrustad med

gummifötter för att minimera

vibrationer. ■

Nu kommer en färgglad nyhet,

om man så vill, från Dala-

Floda. Click’n’colour heter

deras nya trägolv som kan

färgsättas i valfri transparent

färg.

Golvet är 15 millimeter

tjockt med elva millimeter

björk plywood som bas och

fyra millimeter ek ovanpå. Det

läggs med klicksystem och

kan läggas fl ytande såväl på

betong som på annat underlag.

Ytan är behandlad med

Osmo easy care, vilket ska

göra den enkel att underhålla.

Plankorna mäter 220 millimeter

i bredd. ■

Vägledning vid upphandling

Kammarkollegiets Upphandlings

stöd har publicerat en ny

vägledning att använda som

stöd vid utvärdering av anbud

när det gäller upphandling av

byggentreprenader. Anbudsutvärderingen

är en central

del vid offentlig upphandling

men detaljerade regler saknas.

Ett väl genomtänkt val av tilldelningskriterier

och utvärderingsmodell

är dock viktigt för

att en upphandlande myndighet

ska få det som bäst motsvarar

efterfrågat behov.

– Målet med vägledningen

är att den ska ge ett praktiskt

stöd vid anbudsutvärderingen.

Vi vill också uppmärksamma

upphandlare på de fallgropar

som fi nns och på hur viktigt

det är att man testar, simulerar,

utvärderingsmodellen för

att säkerställa att man uppnår

det resultat man avsett, säger

Sofi a Mårtensson, jurist på

Upphandlingsstödet.

– Det största glappet idag

ligger emellertid i att man

ställer ganska bra krav i upphandlingen

av ett byggföretag,

men när det kommer till

underentreprenörer så har man

helt glömt bort att det är viktigt

att de har kongruenta

kvali teter med sin beställare.

Alltså måste upphandlarna

hitta former för att låsa fast

byggföretagen så att de inte

blandar bort kvalitets- och

miljö krav när de i sin tur handlar

upp underentreprenörer,

kommenterar golvbranschens

jurist Johan Aspelin.

Vägledningen fi nns tillgänglig

på upphandlingsstod.se.


GOLVKEDJAN

Vi representerar de bästa golv- och plattsättningsföretagen i landet.

Golvkedjan består av 49 företag med över 1200 golvläggare och plattsättare. Vi finns på

70 platser i landet, omsätter 1600 miljoner kronor och har över 20 % av den svenska

marknaden. Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och plattsättningsföretagen i landet.

Vill du veta mera? Besök oss på www.golvkedjan.se.

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

GOLV TILL TAK #22011 27


Noterat

Vårnyheter för väggen

Grått för färgälskaren

Alcro lanserar nu något deras

kunder länge efterfrågat,

ad.grey, en kollektion helt

i grått. Ad.grey består av tolv

grå kulörer hämtade ur tidigare

ad-kollektioner som nu samlats

för att utgöra en egen.

– Grått gör andra kulörer

rättvisa på ett sätt som inga

andra färger kan. Grå nyanser

är mindre dramatiska än vitt

och svart, som lätt tar över,

och lyfter istället fram färg starka

möbler, textilier och andra

detaljer, kommenterar Maria

Midby Arén på Alcro Färg.


Intrade släpper nu fyra tapetkollektioner

för att ljusa upp

tillvaron i väntan på våren. Att

tapetsera hela rummet med

mönster och färg är enligt

Intrade vad som gäller för tillfället,

så i dessa fyra kollektioner

hittar vi deras förslag

på hur man gör det i vår.

Den första, Wallpaper

wanted, rymmer tapeter och

väggbilder med motiv som

skyskrapor, städer, närbilder

av blommor och natur samt

lite mer oväntade inslag som

en vilande och nöjd kamel

(bilden ovan). Den andra

kollek tionen, Elegance, innehåller

rutor och ränder i både

mönster och struktur. En färgskala

i brunt, beige, vitt och

svart tillåter dessutom struk turen

att ta ordentligt med plats.

I den tredje kollektionen,

Mirror mirror, hittar vi mönstrade

engelska tapeter. Men även

inslag som till exempel ”gammal

engelsk badort” och zebramönster.

I den fjärde och sista

kollek tionen, Mood living, hittar

vi klassiska tapetmönster

som ränder och medaljonger

i varierande utförande.

Alla tapeter mäter 10 x 0,53

meter förutom Mood living

som har formatet 8,2 x 0,68

meter. ■

Golvevents

EasyFairs Butiksleverantör

12–13 april

Kistamässan, Stockholm

Hem & Villa

13–16 oktober

Stockholm

Hem & Villa

27–30 oktober

Göteborg

Domotex 2012

14–17 januari

Deutsche Messe, Hannover

Möbelmässan 2012

7–11 februari 2012

Stockholmsmässan

Nordbygg 2012

20–23 mars 2012

Stockholmsmässan

www.ehrenborg.se

The Future Collection

EP 96401

The Stone Collection

ES 9128 och ES 9130

The Wood Collection

ERW 95171

28 | GOLV TILL TAK #22011


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Tack för 125 år!

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

GBR SERVICE AB • GBR FÖRLAGS AB

HEMSIDOR: golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Box 4606

116 91 STOCKHOLM

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Jan-Eric Allberg

EKONOMI: Lars Wessén

Carina Vässblad

JURIDIK: Johan Aspelin

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson

ADM TIDNING: Carola Lennström

KURSER/INDEX: Jannika Tingvall

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

Mobil: 0704-40 86 00

GOLVÅTERFÖRSÄLJARNAS FÖRENING, GFF

Ordf Torsten Hådén

Golv Ettan AB

Tel: 060-14 17 70

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Lars-Ivar Norén

Forbo Flooring AB

Tel: 031- 89 20 00

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN Ordf Thomas Jakobsson

Bra Golv i Norrbotten AB

Tel: 0920-886 64

GBR-SN Ordf Torsten Hådén

Golv Ettan AB

Tel: 060-14 17 70

GBR-ÖST Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

GBR-MITT Ordf Olle Jansson

Olle Janssons Golvtjänst AB

Tel: 0587-130 10

GBR-VÄST Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

GBR-SYD Ordf Lars Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Från vänster: Barbro Svensson, Per Svensson och Roland Carlsson.

Fredagen 4 februari var en

både glad och lite sorgsen

dag på BBM Golv & Bad

i Växjö. Barbro Svensson,

Roland Carlsson och Per

Svensson avtackades för sin

långa tid i företaget i samband

med att de tre gick i pension.

Och lång tid blev det,

samman lagt mer än 125 år

både i golvbranschen och

samma företag.

Barbro Svensson har jobbat

med löner och administration

men även gjort en stor insats

vad gäller datautvecklingen

på företaget. Roland Carlsson

Stefan Aronsson, som varit vd

för Golvkedjan i sju år, går

under 2011 vidare till nya uppgifter.

Det betyder att han blir

vd för färgfackhandelskedjan

Happy Homes.

– Stefan har gjort ett jättebra

jobb inom Golvkedjan, säger

kedjans styrelseord förande

Jerker Björk. Vi arbetar nu med

att fi nna en ny ledare som kan

ta över när Stefan lämnar oss.

Det är självklart spännande att

få in en ny person i den rollen,

men det kommer inte att innebära

några förändringar ifråga

om Golvkedjans inriktning. Vi

har vår färdriktningsplan fastlagd,

och den kommer vi att

följa.

Även Niklas Estlander, marknadsansvarig

Golvkedjan,

kommer att lämna organisationen.

Han går till ett av delägarföretagen,

Rosersbergs

och Per Svensson har varit

golvläggare på företaget.

– Att vi har stannat så länge

beror på att vi har trivts, säger

Per Svensson.

En som inte stannade så

länge som golvläggare är Per-

Olof Strandberg som en gång

i tiden började som Per Svenssons

lärling.

– Men han brukar kommentera

att jag var så dålig på det

så att jag fi ck bli chef istället,

skrattar Per-Olof Strand berg.

Men allt har ett slut och

visst ska det bli skönt att gå i

pension, tycker Per Svensson.

Personförändringar hos Golvkedjan

Golv, för att som marknadsoch

butiksansvarig utveckla

företagets satsning på konsument

entreprenader. Att tiden

då Stefan och Niklas lämnar

Golvkedjan råkar samman falla

är alltså en ren tillfällighet. ■

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

– Det får räcka nu, säger han

glatt.

De tre nyblivna pensionärerna

började under 1960- och

70-talen på Dackes Golv som

sedermera blev BBM Golv &

Bad. För företaget som idag

har 27 anställda är det en

kännbar del som försvinner.

– Det är ju roligt att de har

varit med så länge, men samtidigt

är det tråkigt att bli av

med dem, säger Per-Olof

Strandberg, vd på BBM Golv

& Bad. ■

Nya medlemmar i

Golvbranschen, GFF:

City Golv i Göteborg AB

Kontaktperson: Jimmy Rosén

Nivågolv i Väst AB, Trollhättan

Kontaktperson: Andreas Austvik

VD: Jan-Eric Allberg

Teknik: Bengt Jonasson 08-702 3099

Henrik Sjelin 08-702 3092

Kurser/adm: Rigmor Ahlström 08-702 3093

GOLV TILL TAK #22011 | 29


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

Vad gör man när någon missköter sig på jobbet?

Finns det bland de anställda någon som missköter sig? Hur agerar man i så fall som arbetsgivare? Råd

kring detta ges i boken Att hantera misskötsel – handbok för chefer av Georg Frick.

Boken visar vad man som chef

kan göra i förebyggande syfte,

men även hur man bör agera

när misskötseln redan är ett

faktum. Dessutom beskrivs hur

man kan undvika de vanligaste

fallgroparna genom att göra

rätt från början.

VIKTIGT ATT VARA TYDLIG

MED DE REGLER SOM FINNS

Det är givetvis viktigt att man

som chef tydliggör de ordningsregler

som fi nns, lämpligen i

en personalhandbok. Då kan

ingen medarbetare i efterhand

hävda att en regel var okänd.

Många gånger förlorar en

arbetsgivare en juridisk tvist

därför att det har saknats ordningsregler,

eller på grund av

att han har varit otydlig.

Områden som enligt författaren

bör omfattas av ordningsregler

är arbetstider, mobiltelefon,

e-post och internet,

rutiner för tidrapportering, för

semesteransökan, tjänstebil,

ordning och reda på arbetsplatsen,

klädkod, smycken,

hårfärg, hygien, hem lån av

material, rökning och snusning,

representation, droger

och alkohol, personal rabatter

samt konkurrens klausuler.

DET FINNS MÅNGA TYPER

AV MISSKÖTSEL

Exempel på misskötsamhet kan

vara olovlig frånvaro, orderoch

arbetsvägran samt sena

ankomster utan godtagbara

förklaringar. Dåligt uppträdande

kan till exempel bestå

i dålig hygien. Här varierar

dock kraven beroende på

Hur man som arbetsgivare kan undvika de vanligaste misstagen

• Obefintlig eller bristfällig dokumentation

Undviks genom att föra loggbok

• Oklara ordningsregler

Undviks genom att sammanställa ordningsreglerna i en personalhandbok

• Bristande kunskap hos chefen

Undviks genom att höja arbetsgivarkompetensen hos alla chefer

• Bristande kunskap hos medarbetaren

Undviks genom att gå igenom anställningsavtalets grundkrav med varje medarbetare vid

anställningens början

• Otydligt chefskap

Undviks genom att ge klar och tydlig information samt göra klart att man är arbetsgivare

med rätt att leda och fördela arbetet

• Arbetsgivaren agerar för sent

Undviks genom att innan det händer besluta om hur processen ska se ut vid misstanke om

misskötsel

• Osäkerhet hos cheferna på vad deras befogenheter innebär

Undviks genom att tydliggöra vad varje chef har för mandat och se till att närmsta chef har

så stora befogenheter som möjligt i dessa frågor

bransch, och hygienfrågan

är ofta mycket känslig och

svår att ta upp.

Samarbetssvårigheter är också

en vanlig men ofta svår bevisad

typ av misskötsel. Förolämpningar

och trakasserier får

givetvis inte förekomma på en

arbetsplats. Sådana handlingar

är också ofta att betrakta

som brottsliga.

Bristande kompetens hos en

anställd kan i vissa fall betraktas

som misskötsel. Det är dock

viktigt att arbetsgivaren verkligen

har försökt göra någonting

åt underpresta tionen, och

att han har doku menterat sina

åtgärder.

EKOBROTT MEN SÄLLAN NAR-

KOTIKA

Brottslighet i olika former kan

vara hänförbart till misskötsel.

Det gäller till exempel om en

medarbetare som har till uppgift

att ansvara för pengar,

har gjort sig skyldig till urkunds -

förfalskning, för sking ring eller

stöld. Ett sådant brott är grund

för avsked enligt domar i

arbets dom stolen (AD).

För att kunna säga upp en

medarbetare som gjort sig

skyldig till narkotikabrott krävs

det att personen ifråga gjort

sig skyldig till ett arbetsrättsligt

fel. AD prövade detta i ett rättsfall

1984 och konstaterade att

även om samhällets syn på

narkotikabrott är sträng så

måste den arbetsrättsliga

bedömningen göras utifrån

varje enskild situation.

VID MISSBRUK MÅSTE MAN

DOKUMENTERA ALLT

Att missbruka alkohol eller

andra droger är inte att

betrakta som misskötsamhet

utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv

om missbruket sker på fritiden.

Men när det går att

bevisa att en anställd sköter

sitt jobb sämre som en konsekvens

av missbruk så handlar

det om misskötsamhet.

Om missbruket kan anses

vara en sjukdom har arbetsgivaren

ett rehabiliterings ansvar.

Det innebär dock inte att missbruk

automatiskt är att betrakta

som en sjukdom. Som

arbets givare ska man alltid

utgå från att medarbetaren är

frisk, fastän man misstänker att

30 | GOLV TILL TAK #22011


GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

hans eller hennes beteende

grundar sig i exempelvis alkoholmissbruk.

Det är medarbetarens

skyldighet att bevisa att

han eller hon är sjuk, annars

ska den försämrade arbetsprestation

som blivit konsekvensen

av missbruket hanteras

som misskötsel.

Många chefer är dåliga på

att initialt dokumentera de

åt gärder som vidtas för att

komma tillrätta med en missbrukssituation.

Det är arbetsgivaren

som måste bevisa att

han gjort allt han kan för att

missbruket ska upphöra. Vid

en rättslig prövning är inte heller

medarbetarens mis skötsel det

mest centrala, utan istället hur

arbetsgivaren har agerat.

FAKTAKOLL, KONTROLLSAMTAL,

KORRIGERANDE SAMTAL …

När man misstänker att en

medarbetare missköter sig

inleder man en process där

åtgärder ska vidtas i fl era

steg. Man börjar med att

kolla fakta, det vill säga om

det som påstås ha skett fi nns

dokumenterat. Sedan följer

kontrollsamtal där den anställde

konfronteras med uppgifterna

om misstänkt misskötsel. Syftet

med samtalet är att arbetsgivaren

ska besluta sig för

om ärendet ska drivas vidare.

Om det blir så, blir nästa

steg ett korrigerande samtal.

Här handlar det om att konkretisera

situationen samt att

man som chef ska få underlag

för beslut om den fortsatta

processen. Nu är det viktigt

att vara tydlig men också att

lyssna på vad medarbetaren

har att säga.

Om misskötseln inte upphör

efter korrigeringssamtalet så

har arbetsgivaren följande

batteri av åtgärder att välja

på: Avstängning, erinran/varning,

kompetensutveckling,

rehabilitering, omplacering,

uppsägning eller avsked.

Att hantera misskötsel

– handbok för chefer

Georg Frick

Liber förlag 2010.

Vilka erfarenheter har golvföretagen?

Att arbetstiderna naggas i

kanten är den vanligast förekommande

formen av missskötsel

hos de golventreprenörer

vi talat med. Även

erfaren heter av att hantera

alkoholproblem bland personalen

har förekommit.

”HOS OSS FÖRSVINNER I

GENOMSNITT EN HALVTIMME”

Hos Olle Lind Golv i Stockholm

betonar vd Olle Lind (bilden

ovan) inledningsvis att han har

en mycket bra personalstyrka.

– Vi har ett sanslöst bra lag

helt enkelt. När det gäller missskötsel

så har vi ingenting alls

av den varan, förutom då att

tidhållningen missköts en aning.

Där har det blivit sämre ända

sedan stämpeluren försvann

på byggena. Jag uppskattar

att hos oss försvinner i genomsnitt

en halvtimme per anställd

och dag. Eftersom vi är 70

gubbar så blir det mycket

pengar på ett år.

– Arbetsdagen slutar klockan

fyra, men tyvärr är det mycket

vanligt att man går hem kanske

redan kvart över tre med

förklaringen att man har jobbat

in rasten, även om man

inte har gjort det. Sedan skriver

man ändå att man har

jobbat full dag på veckorapporten.

Den här försämringen

har märkts framförallt

under de senaste tio åren, det

har blivit lite sämre för varje

år. Av mina sjuttio gubbar

uppskattar jag att ett tjugotal

sköter sig perfekt, medan femtio

fuskar med tiden.

– En viss förståelse för vad

det beror på har jag dock.

Många av våra anställda är

killar i trettioårsåldern med

fruar eller fl ickvänner som

också jobbar. Med barn på

dagis som ska hämtas, så

inser jag ju att situationen är

helt annorlunda idag än den

var när jag var ung i den här

branschen. Då var kvinnorna

hemma och tog hand om

barnen så att vi män kunde

koncentrera oss på arbetet.

– Fast jag anser ändå att

om man går hem tidigare så

ska man vara så ärlig att man

inte låter arbetsgivaren betala

för den tid man inte jobbar.

Avslutningsvis avslöjar Olle

Lind ett knep i sammanhanget

som kanske till en del förklarar

varför han ändå lyckas så bra

när han nyanställer personal.

– Under anställningsintervjun

frågar jag alltid om de någon

gång har spelat fotboll,

is hockey, handboll eller utövat

någon annan idrott. Sport och

i synnerhet lag sporter stärker

känslan för regler och sådana

killar brukar vi anställa på

direkten. Har de däremot bara

ägnat sig åt fl ipperspel så är

vi inte intresse rade.

”DETTA PROBLEM FINNS

I ALLA FÖRETAG”

Det är inte bara storstädernas

golventreprenörer som tycker

att respekten för arbetstiderna

kunde vara bättre. Även på

Bra Golv i Norrbotten i Luleå

med tio anställda upplever vd

Niklas Granström (bilden ovan)

att det är vissa problem med

tidhållningen.

– Man drar gärna ut lite för

mycket på servicejobben och

tänker inte på att det kostar

företaget pengar. Det blir ju

alltid slutkunden som måste

betala och därmed tappar

vi konkurrenskraft och i förlängningen

jobb.

Den bakomliggande för klaringen

till dålig tidshållning

tror Niklas Granström till stor

del är att golvläggarens arbete

är fritt och utförs under eget

ansvar. En del klarar detta

bättre och en del sämre:

– Det är min övertygelse att

detta problem fi nns i alla företag.

– Vad gör ni då åt problemet?

– Vi för en ständig dialog

kring detta med våra anställda.

Man märker i till exempel

lunchrummet att en del drar

ut på minuterna, medan andra

reser på sig i god tid. Det är

ytterst en fråga om moral.

Några alkohol- eller narkotikaproblem

fi nns inte på Bra

Golv i Norrbotten idag, men

man hade ett fall med alkoholmissbruk

för några år sedan.

– Det var en av våra

anställda som hade uppenbara

alkoholproblem. Vi pratade

med honom men han

ville absolut inte kännas vid

att det var så. Till slut fi ck han

lämna företaget.

– Alkoholproblem hos

en anställd på ett företag

är mycket svårt att hantera,

inte minst för arbetskamraterna

som ju märker det allra först.

De betraktas ju tyvärr ofta

som tjallare om de berättar

för arbetsgivaren om sina iakttagelser,

när det i själva verket

handlar om att de bryr sig

om en arbetskamrat och medmänniska.

Björn Lundbeck

GOLV TILL TAK #22011 | 31


NY

PEARLAZZO PUR

DISTINCTIVE

FLOORING

GOLV MED

MILJÖFÖRDELAR

Nytt homogent vinyl plastgolv fra Polyflor från Polyflor – Pearlazzo – PEARLAZZO PUR PUR

En kolleksjon kollektion med bestående 24 stycken av 24 färger moderne och farger unikt mönster og unik dekor

Klarar Høyeste högsta sliteklasse slitageklass for homogen – Grupp vinyl; T gruppe T

Enkelt skötsel vedlikehold med PUR med – PUR-forsterket förstärkt yta overflate

Se mer på vår hjemmeside hemsida www.falckdesign.com

www.polyflor.no

Polyflor Nordic, tlf. 23 00 84 00 e-mail: firmapost@polyflor.no www.polyflor.no

Tel: 0300 - 158 20 •www.falckdesign.com • info@falckdesign.com


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Box 4604

116 91 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid defi nitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

” Jag vill ha golv

som man kan köra

grävskopa på.”

Nya Novilon – Skönhet och styrka

Nya Novilon är ett golv som förenar skönhet och styrka på ett unikt

sätt. Du får ett snyggt och stilrent golv som harmonierar perfekt

med resten av inredningen i ditt hem. Samtidigt klarar golvet av

mycket tuff behandling och är dessutom mjukt, tyst och behagligt

att gå på. Hämta prover på Novilon hos din återförsäljare eller

prova dig fram på forbo-flooring.se

More magazines by this user