20.02.2019 Views

Golv till Tak #1 - 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 48<br />

PRIS SEK 60<br />

NR 1 <strong>2019</strong><br />

Vad har egentligen<br />

hänt med betongen?<br />

Kan forskningsprojekten<br />

komma<br />

med lösningar?<br />

Varför behöver<br />

vi siffror på<br />

ånggenomgångs -<br />

motstånd?<br />

# 1 / 19


INNEHÅLL 1 /19<br />

3 Vad har egentligen hänt med betongen?<br />

6 Forskning för en framtid med tät betong<br />

10 Nyttan av siffror på ånggenomgångsmotstånd<br />

14 Här läggs ofta oregelbunden skiffer i stugorna<br />

18 Domotex och BAU – tydlig uppdelning mellan mässorna<br />

24 Keramik och insekter<br />

25 Noterat<br />

28 Fråga GVK<br />

28 Fräscha och fina badrum av senaste snitt ...<br />

29 # <strong>Golv</strong><br />

30 <strong>Golv</strong>branschen & -företagen<br />

32 Benny<br />

3<br />

ATT FÖRSTÅ<br />

BETONGEN<br />

Det är just det som är problemet idag.<br />

För betongen har förändrats så mycket.<br />

Av goda skäl. Men ingen kan ännu fullt<br />

överblicka konsekvenserna.<br />

Sammansättningen har ändrats, delvis<br />

för att minska koldioxidavtrycket – och<br />

det är ju bra. Ballasten har blivit annorlunda,<br />

delvis för att skydda rullstensåsarna<br />

– och det är ju också bra. Men<br />

resultatet har blivit något vi inte riktigt<br />

känner igen.<br />

Forskning pågår, många projekt, för att<br />

komma ifatt kunskapsmässigt. Även det<br />

är bra.<br />

I den här tidningen försöker vi ge en lätt<strong>till</strong>gänglig,<br />

och därmed naturligtvis lite<br />

förenklad, översikt över vilka förändringar<br />

som skett och vilken forskning<br />

som pågår. Vi får säkert anledning att<br />

återkomma <strong>till</strong> ämnet många gånger.<br />

För självklart kommer vi i <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong><br />

att berätta om den nya kunskap som<br />

kommer fram och vad det kan leda <strong>till</strong><br />

ifråga om förändrade regler och nya<br />

konstruktioner.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

6<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 073-590 25 32. E-POST: fernando@adsales.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


Bada i inspiration från hela Norden<br />

Nordic Spirit är en helt ny våtrumskollektion som inspirerats av det nordiska ljuset och den speciella inredningstradition<br />

som finns i våra nordiska hem. Här tolkad av vår franska designer Fanny Francine Gay, som adderat en modern vinkling<br />

i färg och mönster. Genomgående för väggkollektionen TermaLife är de ljusa grå och vita tonerna som anknyter <strong>till</strong> det<br />

nordiska ljuset. Väggarnas mönster är finstämda och noga avvägda för att lyfta fram detaljer och badrummets övriga<br />

inredning och stil. I Nordic Spirit är kombinationsmöjligheterna oändliga då alla vägg- och bårdmönster i TermaLife<br />

och vår golvkollektion TermaStar matchar varandra färgmässigt. Intresserad att veta mer om Nordic Spirit?<br />

Gå in på forboflooring.se/wetroom eller upplev kollektionen hos utvalda färg- och golvfackhandlare.<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


VAD HAR EGENTLIGEN<br />

HÄNT MED BETONGEN?<br />

Betongen har blivit allt tätare. Det finns fl era orsaker, som allt lägre vattencementtal<br />

och bland annat fl ygaska som <strong>till</strong>satsmaterial. Det finns rimliga<br />

motiv för alla förändringar, men vi har inte <strong>till</strong>räcklig kunskap om konsekvenserna.<br />

Det låter så enkelt – cement, vatten<br />

och ballast i form av <strong>till</strong> exempel<br />

grus – och så är det bara att gjuta. Så<br />

enkelt verkar det också ha upplevts<br />

en gång i tiden. Men knappast idag.<br />

Betongen har trots sin enkla naturlighet<br />

utvecklats på en rad olika sätt<br />

– för att bli bättre ur teknisk, ekonomisk<br />

eller miljömässig synvinkel.<br />

Den har fått nya blandningsproportioner,<br />

förändringar i ingående material,<br />

nya <strong>till</strong>satsmaterial och nya <strong>till</strong>satsmedel.<br />

Och det enkla har <strong>till</strong> slut<br />

blivit så komplicerat att ingen riktigt<br />

vet hur det fungerar.<br />

ALLT LÄGRE VCT-TAL<br />

GÖR BETONGEN TÄTARE<br />

I betongfabriken blandas cement,<br />

ballast, vatten och <strong>till</strong>satsmedel för att<br />

ta fram den betong byggaren har beställt.<br />

En viktig faktor för betongens<br />

egen skaper är vct-talet. Vct-tal är<br />

helt enkelt för hållandet mellan mängden<br />

blandningsvatten och mängden<br />

cement, ett högt vct-tal betyder att<br />

betongen innehåller mycket vatten.<br />

En betong med högt vct-tal är<br />

inte så tät, den kan torka genom<br />

diffu sion och fortsätter att göra det<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› FOTO:<br />

Finja Betong<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 4<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 3


› FORTSÄTTNING från sid 3: Vad har egentligen hänt med betongen?<br />

så länge den är fuktigare än luften.<br />

Men det kan ta väldigt lång tid innan<br />

den når de 85 procent RF vi normalt<br />

har som mål.<br />

Ända sedan 1960-talet har man<br />

sänkt ”det normala” vct-talet i betong<br />

allteftersom och idag är det för husbyggnad<br />

0,45 – 0,50 men ner mot<br />

0,30 kan förekomma. Den utvecklingen<br />

har flera orsaker. Betongen<br />

får högre hållfasthet med lägre vcttal,<br />

betong med lågt vct brukar ju<br />

En rad förändringar har gjort<br />

betongen allt tätare.<br />

också kallas högpresterande. Men<br />

strävan efter högre hållfasthet medför<br />

knappast lägre vct-tal än 0,70.<br />

TIDEN ÄR HUVUDORSAKEN<br />

Den främsta orsaken <strong>till</strong> de allt lägre<br />

vct-talen på senare år är produktionstakten<br />

på byggena. Betongen förbrukar<br />

vatten när den härdar – och<br />

idealet skulle naturligtvis vara att det<br />

fanns precis lagom mycket vatten i<br />

den så att den snabbt blir <strong>till</strong>räckligt<br />

torr och det inte finns något överskottsvatten<br />

kvar som behöver försvinna<br />

på annat sätt.<br />

Problemet är att betong med lågt<br />

vct-tal blir så tät att det vatten som<br />

ändå alltid återstår har väldigt svårt<br />

att ta sig ut ur betongen. Så när betongen<br />

väl härdat händer nästan<br />

ingenting beträffande RF-värdena.<br />

FLYGASKA GÖR BETONGEN<br />

ÄNNU TÄTARE<br />

Det finns dessutom fler faktorer som<br />

också bidragit <strong>till</strong> att göra betongen<br />

tätare. Det gamla grovmalda Portlandscementet,<br />

OPC, som funnits<br />

sedan 1800-talet består huvudsakligen<br />

av osläckt kalk som man får<br />

genom att krossa och mala kalksten,<br />

och gips.<br />

År 2001 introducerade Cementa,<br />

som dominerar cementmarknaden i<br />

Sverige, sitt Byggcement som är lite<br />

mer finmalet och har kalkstensfiller<br />

som <strong>till</strong>satsmaterial, det vill säga man<br />

har lagt <strong>till</strong> mer finmald kalksten som<br />

inte förväntas vara med i de kemiska<br />

reaktionerna, i cementen.<br />

År 2012 lanserade man så Bascement.<br />

Här har kalkstensfillern, <strong>till</strong><br />

stor del av miljöskäl, ersatts av flygaska<br />

som är en restprodukt från koleldning<br />

i värmekraftverk. Att ersätta<br />

kalksten med flygaska minskar koldioxidavtrycket,<br />

flygaska är en restprodukt.<br />

Men <strong>till</strong>gången på flyg aska<br />

kommer sannolikt att minska framåt<br />

eftersom ju kolkraftverk knappast har<br />

framtiden för sig. Alter nativa <strong>till</strong>satsmaterial<br />

är slagg från stålindustrin<br />

och silika, det vill säga kiseldioxid.<br />

Alltså kvarts.<br />

VI VET INTE RIKTIGT HUR<br />

BETONGEN FUNGERAR<br />

Alla de här förändringarna har gjort<br />

betongen tätare. Det medför inte bara<br />

att vatten har svårt att diffundera ut<br />

ur betongen. Betongen har lika svårt<br />

att ta upp vatten. Och då är den inte<br />

längre ett sugande underlag vid limning<br />

av golv. Limvattnet måste alltså<br />

ta vägen någon annanstans.<br />

Det här vet vi. Vi vet också att den<br />

dagens täta betong kommer att vara<br />

den vi har att förhålla oss <strong>till</strong> nu och<br />

framåt. Men vi vet idag inte <strong>till</strong>räckligt<br />

om hur dagens betong fungerar i<br />

en golvkonstruktion och vad som är<br />

bästa lösningen för att slippa problem<br />

i fortsättningen. Om det pågår<br />

idag ett antal forskningsprojekt. Läs<br />

vidare på följande sidor. ■<br />

Vi vet idag inte <strong>till</strong>räckligt mycket<br />

om hur dagens betong fungerar.<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


NYA PEUGEOT PARTNER<br />

INTERNATIONAL<br />

VAN OF THE YEAR<br />

Pris från 139.900 kr<br />

eller 985 kr/mån<br />

Effektiva motorer - låg förbrukning (från 4,2 l/km)Effektivt BlueHDi-system<br />

- låga CO 2<br />

-utsläpp (från 110 g/km)i-Cockpit - innovativ utformning av förarmiljön<br />

Surround rear vision - ökat synfält runt bilenHög lastkapacitet - upp <strong>till</strong> 800 kg<br />

Multiflex-soffa - ökad lastlängd för längre föremål (+1,27 m)Säkerhetssystem<br />

- aktiv farthållare, filhållningsassistent, släpvagnsstabilisering och autobroms och mycket mer<br />

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Alla priser är exklusive moms. Förbrukning: NEDC: blandad körning 4,2-4,4* l/100km, koldioxidutsläpp CO 2<br />

110-116* g/km. WLTP: blandad körning 5,7-6,2*<br />

l/100km, koldioxidutsläpp CO 2<br />

150-161* g/km. Finansiell leasing genom Peugeot Finans: Första förhöjda avgift 30 %, rörlig ränta(beräknad på 3,99%). Restvärde 52 % av kampanjpriset <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV efter 36 TILL månader. TAK | 5<br />

Uppläggnings- och aviavgifter <strong>till</strong>kommer. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. *Preliminära siffror. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Läs mer på www.peugeot.se


FORSKNING<br />

FÖR EN FRAMTID<br />

MED TÄT BETONG<br />

Bland en rad SBUF-projekt som gäller fukt och betong finns ett som ska<br />

hitta väl fungerande golvkonstruktioner med dagens täta betong och samtidigt<br />

öka kunskapen om hur golvsystem med tät betong fungerar. Självklart<br />

kommer det sedan att behövas fortsatt forskning. Förhoppningen är emellertid<br />

att det som oftast ses som en nackdel i golvsammanhang – betongens täthet –<br />

istället ska kunna vändas <strong>till</strong> en fördel.<br />

› TEXT:<br />

Jenny Adnerfall<br />

› FOTO:<br />

Finja Betong<br />

› I PROJEKTET SKA MAN<br />

göra mätningar på<br />

prov kroppar för att få<br />

mer kunskap om hur<br />

fukt och alkali rör sig<br />

genom betong och<br />

golvkonstruktion och<br />

hur de olika skikten<br />

påverkas. Provkropparnas<br />

principiella uppbyggnad<br />

visas på<br />

bilden <strong>till</strong> höger.<br />

För att inte få problem med utan<br />

istället kunna dra nytta av den<br />

moderna betongens egenskaper,<br />

behöver vi veta mer om hur fukt och<br />

alkali rör sig genom betong och golvkonstruktion<br />

och hur de olika skikten<br />

påverkas. Just nu pågår flera SBUFprojekt<br />

som ska ge oss mer kunskaper<br />

om de sakerna. Ett av dem, projektet<br />

SBUF 13560 Framtidens golvsystem<br />

med modern, tät betong löper över två<br />

år och där ska man göra praktiska<br />

mätningar på ett antal konstruktioner.<br />

BETONG KAN VARA TÄTARE<br />

ÄN PLASTMATTA<br />

Det finns indikationer på att den täta<br />

betongen släpper ifrån sig fukt så<br />

långsamt att det inte hinner uppstå<br />

skador på överliggande golvmaterial,<br />

så länge fukten inte stängs in av ett<br />

helt tätt ytmaterial utan långsamt<br />

kan diffundera ut genom hela golvkonstruktionen.<br />

Just denna effekt av<br />

betongens ökade täthet undersöks i<br />

SBUF-projektet ur synvinkeln att<br />

tätheten kan vara en fördel. Annars<br />

kan lätt betongens täthet uppfattas<br />

som endast en nackdel, då den i<br />

praktiken eliminerar möjligheten <strong>till</strong><br />

effektiv diffusionsuttorkning.<br />

Att med traditionellt lim limma<br />

ned golvmaterial direkt på den täta<br />

betongen kan vara en utmaning.<br />

Detta eftersom limfukten inte kan<br />

tas upp av det täta underlaget på<br />

samma sätt som av traditionell betong,<br />

vilket kan leda <strong>till</strong> att limmet<br />

inte torkar och att bindningen av limmet<br />

fördröjs. För att man ska kunna<br />

limma ned golvmaterial behövs ett<br />

något sugande underlag. Dessutom<br />

kan limfukten bidra <strong>till</strong> att nivån av<br />

alkalisk fukt i betongens yta blir<br />

högre, vilket i sin tur kan bryta ned<br />

limmet.<br />

En lösning som diskuteras är därför<br />

att alltid lägga ett skikt avjäm-<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


FLER PROJEKT<br />

AV INTRESSE<br />

Inom SBUF pågår ytterligare ett antal klart<br />

intressanta projekt som behandlar fukt och<br />

betong. Några exempel följer här.<br />

Utredning av funktionell uttorkningsnivå<br />

hos betong med mineraliska <strong>till</strong>satsmaterial<br />

Projektets syfte är att undersöka funktionell uttorkningsnivå<br />

hos betong baserad på Bascement i jäm förelse<br />

med betong baserad på Portlandscement utan mineral<strong>till</strong>satser.<br />

Detta för att söka besvara frågan om dagens<br />

uttorkningskrav, baserade på betong med Portlandscement<br />

som enda bindemedel, fortfarande är rele vanta<br />

och rimliga eller är i behov av revidering och möjligen<br />

differentiering. Om man kommer fram <strong>till</strong> att det finns<br />

behov av revidering avser man också att ge riktlinjer för<br />

fördjupade undersökningar om kritiska fuktnivåer för<br />

ytskikt applicerade på betong med mineraliska <strong>till</strong>satser.<br />

Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier<br />

Projektledare: Ted Rapp<br />

Sluttid: <strong>2019</strong>-01-31<br />

I projektet ska man, förutom att samla<br />

kunskap om golvkonstruktioner och<br />

fukt, ta fram en bästa konstruktionslösning<br />

utifrån mätningar i projektet<br />

och resultat från annan pågående<br />

forskning.<br />

ningsmassa som underlag för limmet.<br />

Avjämningsmassan kan då fungera<br />

dels som ett alkaliskydd och dels<br />

som buffert för limfukten. Teoretiska<br />

beräk ningar har indikerat att ett skikt<br />

på 10 – 15 millimeter avjämningsmassa<br />

är <strong>till</strong>räckligt för att uppfylla<br />

den funktionen.<br />

MÄTNINGAR SKA GE<br />

REKOMMENDATIONER<br />

På kort sikt syftar SBUF-projekt<br />

13560 <strong>till</strong> att presentera en typ av<br />

konstruktionslösning som kan användas<br />

som bästa alternativ, detta<br />

utifrån resultat av pågående forskning<br />

samt projektets egna mätresultat.<br />

Lösningen ska avse ”modern<br />

tät betong” med receptförslag på en<br />

slags typbetong med viss bindemedelssammansättning<br />

som medför<br />

<strong>till</strong>räcklig täthet. Rekommenderat<br />

golv system ska utgå från egenskaperna<br />

hos olika ingående skikt snarare<br />

än från typ av produkter. Konstruktionens<br />

funktion ska bekräftas i mätningar<br />

och dessutom ska eventuella<br />

oönskade emissioner registreras.<br />

Projektet kommer att genom föras<br />

i följande steg:<br />

• Design av ett antal ”täta betong -<br />

recept” för praktiskt bruk, i samverkan<br />

med betongleverantörer<br />

och entreprenörer. Recepten baseras<br />

på det vetenskapliga underlaget<br />

och är inriktade på att praktiskt<br />

kunna fungera under varierande<br />

för utsättningar för betongproduktion<br />

samt kunna gjutas med rimlig<br />

ansträngning under olika årstider.<br />

• Design av försöksuppställningar med<br />

kombinationer av betong inklusive<br />

härdningsförhållanden, avjämning<br />

samt lim och ytskikt för undersökning<br />

av eventuella oönskade<br />

emissioner. Undersökningen kommer<br />

<strong>till</strong> viss del att följa GBRs<br />

bransch standard för emissionsmät-<br />

› FORTSÄTTNING på sid 8<br />

Hållbart samhällsbyggande och beständig betong<br />

Projektet utgår från ett behov av vägledning vid val av<br />

ballast för betongkonstruktioner, med avseende på<br />

risken för alkali-silika-reaktioner. Målsättningen är att<br />

utarbeta riktlinjer och ge rekommendationer för<br />

• lämpliga metoder att identifiera risken för skadliga<br />

alkali-silika-reaktioner<br />

• lämpliga förebyggande åtgärder för nya konstruktioner<br />

som byggs med potentiellt alkalireaktiv ballast<br />

och<br />

• råd om mildrande åtgärder för redan drabbade konstruktioner.<br />

Projektansvarig: PEAB<br />

Projektledare: Jan Trädgårdh<br />

Sluttid: <strong>2019</strong>-03-31<br />

Tillämpningsmodellering av fuktfenomen i betong<br />

för modern uttorkningssimulering<br />

Det senaste steget inom simulering av fuktflöde, beräkningsverktyget<br />

Produktionsplanering Betong, har en<br />

högre ambitionsnivå än tidigare beräkningsverktyg.<br />

Med det nya verktyget vill man inte vara begränsad <strong>till</strong><br />

ett fåtal situationer med mer eller mindre ideala uttorknings<br />

för hållanden eller <strong>till</strong> förenklade materialinteraktioner,<br />

<strong>till</strong> exempel endast betong, ingen insugning från<br />

regn, inget utbyte med avjämningsmassor. För <strong>till</strong>förlitliga<br />

uttorkningsprognoser måste man kunna simulera<br />

en mycket bredare del av verkligheten. Denna ambitionsnivå<br />

kräver förbättrade, mer stringenta eller ibland<br />

helt nya modeller för beskrivning av både kemisk och<br />

fysikalisk bindning av vatten samt för transportmodellering.<br />

Projektansvarig: Skanska<br />

Projektledare: Peter Johansson<br />

Sluttid: <strong>2019</strong>-07-31<br />

Minimera kemiska golvskador<br />

Avsikten är att ta fram fakta om hur kemiska golvskador<br />

kan undvikas genom säker uttorkning av avjämningsskikt<br />

och om vad som tekniskt sker med olika golvbeläggningar<br />

vid fuktpåverkan.<br />

Projektansvarig: NBI Bygg<br />

Projektledare: Jörgen Grantén<br />

Sluttid: <strong>2019</strong>-09-30<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 7


Applicera Webers tätskikt redan vid<br />

RF 90 % och korta byggtiden<br />

Nu hjälper vi <strong>till</strong> att korta byggtiden genom ett generellt godkännande<br />

att montera Webers tätskiktssystem redan vid 90% relativ fuktighet (RF).<br />

Läs mer på se.weber<br />

www.se.weber<br />

ANNONS<br />

› FORTSÄTTNING<br />

från sid 7:<br />

Forskning för en<br />

framtid med tät<br />

betong<br />

SBUF 13560<br />

Framtidens golvsystem<br />

med modern,<br />

tät betong<br />

PROJEKTANSVARIG:<br />

Sveriges Byggindustrier<br />

PROJEKTLEDARE:<br />

Ted Rapp<br />

PROJEKTTID:<br />

2018 - 08 - 31 –<br />

2020 - 09 - 30<br />

ning på sammansatta konstruktioner,<br />

fastställd 2017. Vissa avsteg<br />

och kompletteringar kommer dock<br />

att göras då undersökningens syfte<br />

inte sammanfaller fullt med GBRs<br />

standard.<br />

• Utförande av provkroppar inklusive<br />

gjutning, härdning, uttorkning,<br />

avjämning och uttorkning av densamma<br />

samt påläggning av ytskikt.<br />

• Mätning av emissioner och RF i avjämningsmassa<br />

vid olika tidpunkter<br />

under två års tid från mattläggning.<br />

Resultaten kommer att publiceras<br />

underhand och avrapporteras<br />

ett år efter mattläggning samt efter<br />

avslutade försök.<br />

Projektet påbörjades under hösten<br />

2018 och beräknas avslutas hösten<br />

2020.<br />

ETT FÖRSTA STEG<br />

MOT SÄKRA GOLVSYSTEM<br />

Det finns indikationer på att man<br />

skulle kunna dimensionera fuktsamverkan<br />

annorlunda och arbeta med<br />

en mycket fuktigare betong så länge<br />

den är så tät att den släpper ifrån sig<br />

fukten mycket långsamt. Detta skulle<br />

kunna förkorta produktionstiden<br />

avse värt. Det finns emellertid inga<br />

garantier för att föreslagna konstruktionslösningar<br />

fungerar i praktiken.<br />

Däremot pekar <strong>till</strong>gänglig kunskap i<br />

för detta positiv riktning.<br />

Projektets långsiktiga mål är att<br />

samla kunskap för att i framtiden<br />

lättare och snabbare kunna hantera<br />

nya material i hela golvsystemet, det<br />

vill säga betong, avjämningsmassa,<br />

ytskikt, limmer etc. För detta behövs<br />

en bättre samlad kunskap om mekanismer<br />

bakom fuktproblematiken i<br />

golvkonstruktioner, bland annat<br />

kring vad som driver nedbrytningsprocesser,<br />

hur skador definieras och<br />

hur de bäst ska mätas. Detta projekt<br />

tar sig inte an dessa frågor men kan<br />

utgöra en grund för fortsatt forskning.<br />

– Vi påbörjade de första RF- och<br />

emissionsmätningarna på prov kropparna<br />

i december. Det byggbranschen<br />

behöver är robusta metoder för riskfritt<br />

utförande av golvsystem som<br />

utnyttjar de nya miljövänliga materialens<br />

egenskaper. Det här projektet<br />

är ett steg i den riktningen, säger<br />

Ted Rapp från Sveriges Byggindustrier,<br />

projektledare för SBUF-projektet.<br />

TILLSVIDARE GÄLLER<br />

BEFINTLIGT REGELVERK<br />

Att frångå dagens RF-nivåkrav kräver<br />

en grundlig utredning. <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, uppmanar därför anslutna<br />

golventreprenörer att alltid skriva<br />

avvikelserapport då de ombeds lägga<br />

golvmaterial på underlag som överskrider<br />

något av de ingående materialens<br />

fuktnivåkrav. På samma sätt<br />

uppmanar GBR anslutna leverantörer<br />

att inte föreslå lösningar som<br />

inte är verifierade. Tillsvidare gäller<br />

alltså de RF-nivåkrav som anges i<br />

AMA Hus eller i materialleverantörens<br />

anvisning. ■<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


ingång<br />

Låt oss presentera nya<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vinylklick<br />

med akustikbaksida<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 9


NYTTAN AV SIFFROR PÅ<br />

ÅNGGENOMGÅNGS-<br />

MOTSTÅND<br />

Allt oftare efterfrågas siffror på ånggenomgångsmotstånd hos olika golv material. Det är<br />

fuktkonsulterna som behöver de siffrorna som underlag för sina omfördelningsberäkningar<br />

av fukt. Enligt RBK är det OK att utgå från en sådan beräkning i det enskilda fallet – och<br />

då kan man ju slippa komma ner <strong>till</strong> 85 procent! Men för att kunna göra en sådan beräkning<br />

behöver fuktkonsulterna detaljerade data om alla i konstruktionen ingående material.<br />

Som just ånggenomgångsmotstånd.<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

› FOTO:<br />

Sika / Casco<br />

Mattorna vi använder som golvbeläggning är inte täta.<br />

Vatten brukar inte kunna rinna genom dem, men fukt i<br />

form av ånga kan vandra genom plast och linoleum, vilket<br />

kan vara både <strong>till</strong> nytta och <strong>till</strong> skada. I ständigt blöta<br />

badrum är det viktigt med täta mattor både på golv och<br />

vägg. Annars skulle en alltför stor mängd ånga kunna<br />

migrera ut i andra delar av huset och kondensera så att vi<br />

får fuktskador. På andra ställen kan det vara en fördel att<br />

golven är mer diffusionsöppna så att fukt från betong,<br />

spackel och lim kan vädras ut genom golvmattan och ge<br />

ett friskare hus.<br />

Skillnaderna<br />

i täthet är<br />

stor mellan<br />

olika mattor.<br />

STOR SKILLNAD I TÄTHET<br />

En 2,5 millimeter tjock linoleummatta kan ha ett motstånd<br />

mot ånggenomgång på 0,3 miljoner sekunder per<br />

meter (s/m). För samma lokal skulle man kunna välja en<br />

homogen PVC-matta på två millimeter och den kan ha<br />

ett motståndsvärde på två miljoner s /m. Linoleummattan<br />

passar inte bra i våtrum, men på andra ställen kan det<br />

vara en fördel att fukten vandrar sex gånger snabbare<br />

genom den jämfört med genom PVC-mattan.<br />

När skillnaderna är så stora är det viktigt att byggnadstekniker<br />

gör en fuktanalys för att kunna välja rätt golv <strong>till</strong><br />

rätt plats. Fukt finns alltid och det är bara frågan om var<br />

man vill ha den. Många känner <strong>till</strong> den vanliga regeln:<br />

Gummi- och plastgolv på 85 procent RF i betongen.<br />

Lino leum och högfyllda plattor klarar 90 procent RF.<br />

Man kommer ganska långt med det, men det är relativt<br />

grova styrmedel.<br />

VAD BETYDER EGENTLIGEN<br />

SEKUNDER PER METER?<br />

Vi är vana vid enheten meter per sekund för att ange<br />

hastig het och vindstyrka. Betyder det att enheten<br />

sekunder /meter för ånggenomgångsmotstånd beskriver<br />

långsamhet? Ja, på sätt och vis anger enheten hur långsamt<br />

ångan tar sig upp eller ner genom en golvmatta<br />

beroende på skillnader i fuktighet mellan ovan- och<br />

undersida.<br />

När vi gör en beräkning av fuktvandring vill vi veta<br />

hur stor mängd vattenånga som kan vandra genom vår<br />

matta per ytenhet och tidsenhet. Ångflödet får enheten<br />

gram per kvadratmeter och sekund, g /m 2 s. Flödet är<br />

direkt beroende av skillnaden i fuktighet. Vi brukar tala<br />

om relativ fuktighet, RF, i procent av fuktigheten för luft<br />

mättad med vattenånga. Här räknar vi med koncentrationen<br />

av vattenånga i gram per kubikmeter, g /m 3 . Ångflödet<br />

är direkt proportionellt mot skillnaden i ångkoncentration<br />

men omvänt proportionellt mot mattans<br />

ång genomgångsmotstånd. Att enheten för ånggenomgångsmotstånd<br />

blir s /m framgår av denna formel:<br />

ångflöde g/m 2 s =<br />

koncentrationsskillnad g/m 3<br />

ånggenomgångsmotstånd s/m<br />

Eller kanske det blir tydligare om man skriver:<br />

ånggenomgångsmotstånd s/m =<br />

koncentrationsskillnad g/m 3<br />

ångflöde g/m 2 s<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


Kan limvattnet<br />

transporteras bort<br />

genom mattan?<br />

MÄTNINGEN TAR LÅNG TID<br />

När man mäter ånggenomgång är det viktigt att först<br />

beskriva förhållandena där golvet eller fuktspärren ska<br />

finnas. En fuktspärr i en dusch har säkert 100 procent<br />

RF bakom kakel i duschen och kanske 75 procent på<br />

andra sidan. Då ska fuktvandringen mätas under sådana<br />

förhållanden. En linoleummatta som ska släppa igenom<br />

limfukt kanske har 85 procent RF på undersidan och 50<br />

procent i luften ovanför. Då är det så man mäter.<br />

Provningen går <strong>till</strong> så att provmaterialet monteras på<br />

en skål med en saltlösning av sådan koncentration att RF<br />

över vätskeytan blir den önskade lägre RF-nivån. Skålen<br />

får sedan stå i en klimatkammare där RF konstant hålls<br />

på den önskade högre nivån. Då börjar fukt att vandra<br />

från kammaren <strong>till</strong> provmaterialet, genom materialet och<br />

ner i saltlösningen. Med noggrann vägning kan man<br />

sedan få reda på viktökningen av skålen och på så vis<br />

räkna ut ångvandring och ånggenomgångsmotstånd.<br />

Mätningen tar lång tid. Provmaterialet ska komma i<br />

balans med fuktförhållandena och absorbera den fukt<br />

som gäller för dem. Särskilt för mycket täta material blir<br />

viktökningen i skålen väldigt långsam och det kräver<br />

lång provtid för att man ska kunna väga med <strong>till</strong>räcklig<br />

noggrannhet.<br />

EMULGATORER OCH FYLLMEDEL<br />

ÖKAR GENOMSLÄPPLIGHETEN<br />

Som vi ser i formeln på föregående sida är det skillnaden<br />

i ångkoncentration som sätter igång ångvandringen. I ett<br />

material som inte innehåller något vatten blir det inte<br />

många molekyler som kan vandra och det blir därför ett<br />

litet flöde. Sådana material får därför högt ånggenomgångsmotstånd.<br />

Ett material som innehåller vatten kan<br />

däremot släppa fram ångan bättre. En sådan skillnad ser<br />

vi mellan den PVC som används för homogena golv och<br />

den PVC som används för bestrukna skiktade golv. Den<br />

slags PVC som används för bestrykning innehåller emulgatorer,<br />

en kemikalietyp som kan öka vatteninnehållet.<br />

En homogen golvmatta med mindre emulgatorer kan<br />

därför ha dubbelt så högt motstånd och PVC-fria golv<br />

utan emulgeringsmedel kan komma ännu högre. Stort<br />

innehåll av fyll medel är också något som kan göra ett<br />

› EN FJÄRDEDEL<br />

av limmet är vatten,<br />

som måste ta vägen<br />

någonstans.Det kan<br />

inte tas upp av dagens<br />

täta betong. Hur möjligheten<br />

är att vattnet<br />

kan passera ut genom<br />

mattan, så att limmet<br />

kan torka, beror på<br />

ånggenomgångsmotståndet<br />

för den aktuella<br />

mattan.<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 12<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 11


› FORTSÄTTNING från sid 11: Nyttan av siffror på ånggenomgångsmotstånd<br />

Det skulle ta<br />

mer än ett år<br />

för limmet<br />

att torka<br />

genom de<br />

tätaste<br />

mattorna.<br />

› ÅNGGENOMGÅNGS-<br />

MOTSTÅND hos olika<br />

typer av mattor. Uppgifter<br />

har inhämtats<br />

från Tarkett, Forbo<br />

Flooring, Falck Design,<br />

Nora Systems, Ehrenborg<br />

och Gerflor.<br />

MASSIVA<br />

GOLVMATTOR<br />

material mer genomsläppligt för ånga. Materialet i polish,<br />

vax och vatten buren lack har mycket emulgatorer och<br />

bidrar med sina tunna skikt knappt märkbart <strong>till</strong> att hejda<br />

ångvand ring genom golvbeläggningar.<br />

Det är naturligt att tjocka mattor är tätare än tunna<br />

mattor av samma material. Likaså är det lätt att förstå att<br />

små plattor av täta material kan släppa igenom ånga i<br />

öppna fogar. Paradexemplet är glaserad keramik, som är<br />

ångtät, men som är nästan helt ångöppen i fogarna.<br />

HUR SNABBT TORKAR LIMMET?<br />

Med formeln som hjälp kan man räkna på olika fall av<br />

fuktpåverkan och uttorkning om man har rätt ingångsdata.<br />

Vi kan som exempel räkna på ett teoretiskt fall där<br />

en golvmatta limmas på ett helt tätt underlag. Hur lång<br />

tid tar det för limmet att torka?<br />

Under mattan ligger 300 gram lim, varav 75 gram enligt<br />

Sika är vatten.<br />

Under mattan är luften mättad med vattenånga, 18<br />

gram/m 3 vid 20°C.<br />

Över mattan är ånghalten 9 gram/m 3 vid 20 grader och<br />

50 procent relativ fuktighet.<br />

Mattan är en homogen PVC-matta med ånggenomgångsmotstånd<br />

2 miljoner s/m.<br />

Ångfl ödet blir då (18- 9)/2 miljoner g/m 2 s.<br />

För att förånga 75 g limvatten tar det då 75 x 2 miljoner/<br />

(18- 9)s, det vill säga cirka 17 miljoner sekunder, vilket är<br />

cirka 190 dygn.<br />

Det är ju inte rimligt att det skulle behöva ta ett halvår<br />

för limmet att torka, men exemplet visar hur viktigt det<br />

är att limvattnet då har en annan väg ut, <strong>till</strong> exempel<br />

genom avjämningsmassa och betong. Med homogena<br />

PVC-mattor eller ännu tätare mattor skulle det teoretiskt<br />

krävas mer än ett år för limmet att torka genom<br />

mattan. Linoleum skulle däremot låta limmet torka på<br />

tre veckor.<br />

För varje golvkonstruktion är det alltså av stor betyd-<br />

ÅNGGENOMGÅNGS-<br />

MOTSTÅND,<br />

miljoner s/m<br />

KOMMENTAR<br />

Homogena PVC-golv<br />

2 mm 2 – 3 De flesta ligger kring 2,5<br />

miljoner s/m<br />

1,5 mm 2 För våtrum krävs 1 miljon<br />

s/m<br />

Heterogena PVC-golv 1 Stort antal produkter av<br />

många fabrikat<br />

Gummigolv<br />

2 mm 2 – 4<br />

Linoleumgolv<br />

2,5 mm 0,3 – 0,4<br />

Med akustikskum 0,8 Räknas här som plastgolv,<br />

85 procent RF<br />

Jonomergolv 3 Upofloor Zero<br />

Polyuretangolv 0,7 Tarkett iQ One<br />

else att kunna beräkna hur fukt från betong, spackel och<br />

lim kan vandra. Då är det absolut nödvändigt att från<br />

leverantören få aktuella värden på mattans ånggenomgångsmotstånd.<br />

Om det inte står i de tekniska beskrivningarna<br />

bör man kontakta leverantören för att få aktuella<br />

uppgifter för de mattor man överväger att använda.<br />

Skillnaderna kan ju vara stora.<br />

PÅGÅR UTVECKLING<br />

AV MINDRE TÄTA GOLV?<br />

Eftersom snabb ånggenomgång innebär stora fördelar,<br />

är det tänkbart att golv<strong>till</strong>verkare redan utvecklar mattor<br />

som är mindre täta. Att kunna lägga golvet på betong<br />

med RF 90 procent istället för att behöva vänta <strong>till</strong>s<br />

betongen kommit ner <strong>till</strong> 85 procent betyder mycket i<br />

tid och pengar. Med alternativa polymerer eller med <strong>till</strong>satser<br />

<strong>till</strong> våra vanliga plaster borde det inte vara omöjligt<br />

för kvalificerade producenter att utveckla golvmaterial<br />

med förbättrade egenskaper beträffande ångtransport.<br />

Plast som andas kanske inte är långt borta.<br />

De flesta golvleverantörer kan lämna uppgifter om<br />

ånggenomgångsmotstånd för sina viktigaste produkter.<br />

De uppgifterna får man om man särskilt begär dessa<br />

data, och det har vi gjort. Uppgifterna lämnas ofta med<br />

flera siffrors noggrannhet, <strong>till</strong> exempel ”IQ Optima 1,94<br />

miljoner s/m”. Med hänsyn <strong>till</strong> mätnoggrannhet och<br />

möjliga variationer i produktion väljer vi att presentera<br />

uppgifterna med bara en siffras noggrannhet (om de inte<br />

är lägre än 1). Vi skriver alltså ”IQ Optima 2 miljoner s/m”.<br />

Data har lämnats av Tarkett, Forbo, Falck Design, Nora,<br />

Ehrenborg och Gerflor. Sammanställningen här nedan <strong>till</strong><br />

vänster gäller massiva mattor, inte plattor och skum.<br />

ALLTFLER FUKTBERÄKNINGAR ATT VÄNTA<br />

En etablerad rutin för att avgöra när golv kan läggas på<br />

betongunderlag är den enkla regeln:<br />

• Linoleum och högfyllda plattor – max 90 procent RF<br />

• Plast, gummi och linoleum med akustikskum – max 85<br />

procent RF<br />

Ånggenomgångsmotståndet inom en och samma materialgrupp<br />

kan, som framgår av tabellen här <strong>till</strong> vänster,<br />

variera åtminstone mellan 0,7 och 3 miljoner s/m, det<br />

vill säga med en faktor fyra. Med hänsyn <strong>till</strong> det kan man<br />

ställa sig frågan om den enkla regeln alltid är motiverad.<br />

För produkter med betydligt högre eller lägre ånggenomgång<br />

än genomsnittet skulle det kunna vara befogat med<br />

en mer förfinad beräkning av de möjliga läggningsförutsättningarna.<br />

Kraven för våtrumsgolv är att de ska ha ett ånggenomgångsmotstånd<br />

större än en miljon s/m för att inte<br />

belasta byggnaden med fuktvandring från ständigt blöta<br />

golv. Det är viktigt att kontrollera data för de golv man<br />

väljer. I våt miljö vill man också ofta ha skydd mot halka.<br />

Man bör då vara observant på att halkskyddade golv i<br />

flera fall har lägre ånggenomgångsmotstånd än väntat.<br />

Sannolik är det en följd av att de halkskyddande partiklarna,<br />

liksom fyllmedel i hög halt, kan ge en passage för<br />

ångtransport genom golvbeläggningen.<br />

Säkert är att det kommer att bli alltmer räknande på<br />

fukt och ånggenomgång framåt. ■<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 13


HÄR LÄGGS OFTA<br />

OREGELBUNDEN SKIFFER<br />

I STUGORNA<br />

Att lägga skiffergolv är ett lite speciellt och tidskrävande plattsättningsarbete.<br />

För Nyströms Kakel i Östersund är det ett återkommande uppdrag eftersom<br />

skiffergolv ofta läggs i stugorna på skidorterna i området.<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Björn Lundbeck<br />

Offerdalsskiffer bryts i dagbrott i<br />

Jämt land av det norska bolaget<br />

Minera. Företaget är leverantör av<br />

skiffern som läggs på ett hallgolv i ett<br />

timmerhus i Bydalen av Nyströms<br />

Kakel i Östersund.<br />

TAR TID ATT LÄGGA<br />

De oregelbundna skifferplattorna ska<br />

vara tolv millimeter tjocka, med en<br />

felmarginal på plus minus 1,5 millimeter.<br />

Rätt mått åstadkoms genom<br />

att skiffern hyvlas av i en speciell<br />

maskin, så kallad kalibrering.<br />

Eftersom varje platta måste lyftas<br />

fyra – fem gånger innan den är klippt<br />

på alla sidor och sitter på plats, så blir<br />

det ett mycket tidskrävande arbete.<br />

En platta är helt klar först när den är<br />

inbyggd med plattor runt om. Man<br />

ristar och klipper en sida åt gången,<br />

vilket innebär att det blir många<br />

vändor <strong>till</strong> klippen.<br />

Kjell Alfredsson, Nyströms specia list<br />

på skifferläggning, uppskattar att han<br />

lägger 0,3 – 0,4 kvadratmeter fogat<br />

och klart oregelbundet skiffergolv per<br />

timme. Tidsåtgången är givetvis en<br />

del av förklaringen <strong>till</strong> att kvadratmeterpriset<br />

på ett färdiglagt oregelbundet<br />

skiffergolv ligger på cirka<br />

3 000 kronor plus moms.<br />

ETT VANLIGT GOLV PÅ<br />

SKIDORTERNA<br />

Kjell har lagt skiffer i många hallar i<br />

västra Jämtlands skidorter.<br />

– Skiffern har en halkdämpande<br />

yta, vilket är bra när du kommer in<br />

i hallen med skidpjäxor med snö<br />

under. Dessutom är den slitstark och<br />

tål vatten.<br />

Underlaget är i normalfallet betong,<br />

men det går även att lägga på<br />

ett träbjälklag. Då måste man dock<br />

först göra en förstyvningsspackling.<br />

Grå fog är vanligast eftersom man<br />

vill ha en fog så nära skifferns färg<br />

som möjligt. Fogen Kjell använder<br />

heter Schönox Flex och är i princip<br />

en ren cementprodukt som är lika<br />

beständig som skiffern.<br />

– Personligen föredrar jag en fog<br />

med lite grövre ballast i, säger Kjell.<br />

Jag vill ha en grövre struktur på fogen<br />

jämfört med en vanlig kakelfog. Jag<br />

tycker att det passar bättre <strong>till</strong> stenen.<br />

I den aktuella hallen i Bydalen vill<br />

beställaren ha en mörkgrå fog som<br />

gör att det blir lite större skillnad<br />

mellan färgen på fogen och färgen<br />

på skiffern.<br />

BEHÖVER PORTÄTNING<br />

– Finns det några nackdelar med ett<br />

skiffergolv?<br />

– <strong>Golv</strong>et bör impregneras ungefär<br />

vartannat år med en portätning,<br />

ungefär som när du vaxar en bil.<br />

› I VINTERVÄDER<br />

som på bilden är det<br />

mycket lämpligt med<br />

Offerdalsskiffer på<br />

hallgolvet, och det<br />

håller också Nyströms<br />

Kakel på att lägga i det<br />

här huset. Skiffern är<br />

slitstark och tål vatten<br />

alldeles utmärkt. Bara<br />

att klampa in med<br />

snöiga skidpjäxor.<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


Att lägga ett oregelbundet skiffergolv<br />

skiljer sig på flera sätt från läggning av<br />

regelbundna plattor. Kjell Alfredsson,<br />

delägare i Nyströms Kakel, är också<br />

före tagets specialist på området.<br />

Och befinner man sig i ett område där<br />

det byggs många skidstugor och finns<br />

skifferbrytning nästgårds, så behövs<br />

den kunskapen relativt ofta.<br />

› KJELL ALFREDSSON har en hel del fogning kvar på det här 20 kvadratmeter stora hallgolvet. Med en hastighet på 0,4 kvadratmeter<br />

i timmen kommer hela läggningen av skiffergolvet är kräva en arbetsinsats på 50 timmar.<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 16<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 15


› OVAN:<br />

KJELL ALFREDSSON<br />

har först lagt ut skifferplattorna<br />

lösa och<br />

klippt dem på alla sidor<br />

så att han är säker på<br />

pusslet innan han som<br />

här lägger dem i fix.<br />

› TILL HÖGER:<br />

DET BLIR MÅNGA<br />

vändor <strong>till</strong> klippen när<br />

alla sidor på skifferplattorna<br />

ska klippas<br />

en i taget, med mellanliggande<br />

turer <strong>till</strong><br />

golvet där plattorna<br />

ska passas in.<br />

FRITIDSHUS<br />

I BYDALEN<br />

BESTÄLLARE:<br />

Överbygg AB<br />

SKIFFER LEVERANTÖR:<br />

Minera Skiffer AB<br />

FIX- OCH FOG-<br />

LEVERANTÖR:<br />

Casco /<br />

Sika Sverige AB<br />

LEVERANTÖR AV<br />

IMPREGNERING:<br />

Akemi<br />

PLATTSÄTTNINGS-<br />

ENTREPRENÖR:<br />

Nyströms Kakel<br />

Slarvar du med det och råkar spilla<br />

<strong>till</strong> exempel olja eller vin så kan det<br />

bli bestående fläckar som sugs ner i<br />

själva stenen.<br />

– Något speciellt att tänka på när<br />

det gäller städningen?<br />

– Eftersom skiffern är ojämn i ytstrukturen,<br />

så är det lättare för smuts<br />

att fastna. Dessutom blir det i ett<br />

oregelbundet golv lite bredare fogar,<br />

och i regel är det fogarna som är<br />

svårast att hålla rena.<br />

SKA UNDVIKA<br />

”FYRVÄGSKORSNINGAR”<br />

Kjell brukar börja läggningen i ett<br />

hörn. Han klipper <strong>till</strong> och lägger ut<br />

skifferplattorna lösa på ungefär en<br />

tredjedel av golvytan. Sedan lägger<br />

han dem på samma sätt med fixet<br />

Schönox Q9, som är speciellt anpassat<br />

för natursten. Därefter fortsätter han<br />

på samma sätt med återstoden av<br />

golvytan.<br />

– Finns det några oskrivna regler<br />

för hur man lägger oregelbundna skifferplattor?<br />

– Inga absoluta regler, men däremot<br />

vissa rekommendationer. Till<br />

exempel att man ska undvika att fogarna<br />

bildar fyrvägskorsningar. Sedan<br />

finns det vissa som inte klipper alla<br />

stenar. Om det fattas en liten bit så<br />

kan de leta fram en sten som passar<br />

så pass bra att den inte behöver klippas<br />

<strong>till</strong>. Jag klipper däremot varje sten<br />

så att den passar exakt. ■<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


ATTRACTION ®<br />

Den bästa lösningen för fuktproblem<br />

UNIK LÖSLÄGGNINGSLÖSNING FÖR TUFF OFFENTLIG MILJÖ<br />

UNDERGOLVET KRÄVER INGA ELLER MINIMALA FÖRBEREDELSER<br />

KAN ANVÄNDAS PÅ UNDERLAG MED MYCKET HÖG RF<br />

SNABBT OCH LÄTT ATT LÄGGA MED INTERLOCKINGSYSTEM<br />

UNDERHÅLLET ÄR ENKELT OCH KOSTNADERNA ÄR LÅGA<br />

GODA AKUSTISKA EGENSKAPER<br />

635 x 635 mm<br />

NYA MÖNSTER - TOTALT 21 MÖNSTER OCH FÄRGER<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 17


DOMOTEX OCH BAU<br />

– TYDLIG UPPDELNING MELLAN MÄSSORNA<br />

I ett kallt Tyskland utan snö i norr men snö i söder ägde de två stora mässorna Domotex i Hannover och<br />

BAU i München rum i mitten på januari. Med datumen lagda så att man kan besöka båda utan problem.<br />

Och riktigt frossa i golvmaterial.<br />

Sedan 31 år <strong>till</strong>baka är Domotex<br />

– världens ledande golv mässa –<br />

i tyska Hannover startskottet för<br />

det nya ”golvåret”. I år ägde<br />

mässan rum 11–14 januari. 40000<br />

besökare från mer än 100 länder<br />

såg det nyaste som finns att se<br />

på golvmarknaden från drygt<br />

1400 utställare. Över 70 procent<br />

av besökarna på Domotex kom<br />

från andra länder än Tyskland,<br />

vilket visar mässans internationella<br />

karaktär.<br />

”Man måste armbåga sig<br />

fram”<br />

BAU-mässan i München var öppen<br />

14 –19 januari och säger sig vara<br />

världens största byggmässa med<br />

över 250000 besökare, varav<br />

85000 är utländska – 5000 fler än<br />

förra gången. Man måste armbåga<br />

sig fram!<br />

Tidigare år har golvmaterial<br />

och byggkemi (lim, spackel, fästmassor<br />

med mera) varit delat på<br />

två utställningshallar men i år<br />

hade ytorna ökat rejält. Totalt har<br />

mässan byggt <strong>till</strong> två nya mässhallar<br />

varför golvmaterialen i år<br />

kunde breda ut sig i två hallar och<br />

byggkemi få en egen hall. En<br />

utvidg ning som behövdes eftersom<br />

det varit väntelistor <strong>till</strong><br />

monterplatserna tidigare år.<br />

Både och?<br />

För tio – femton år sedan hade<br />

leverantörerna ofta montrar på<br />

båda mässorna men nu är det<br />

oftast så att man väljer den ena<br />

eller andra mässan men inte<br />

båda. Det blir helt enkelt för dyrt.<br />

Även om Domotex är en internationell<br />

mässa och BAU främst<br />

en nationell – dock med ökande<br />

internationellt deltagande – har<br />

de olika besökargrupper. I år var<br />

det en tydlig uppdelning med att<br />

textilgolvsleverantörerna var på<br />

Domotex och leverantörerna av<br />

plast- och linoleumgolv fanns på<br />

BAU.<br />

Domotex-mässorna fortsätter<br />

dock att växa. 28 februari – 2 mars<br />

är det premiär för den första nordamerikanska<br />

mässan, i Atlanta<br />

i USA. Längre fram i vår är det<br />

också dags för 21a upplagan av<br />

Domotex ASIA i Shanghai, 26 – 28<br />

mars. Denna mässa har redan<br />

175000 kvadratmeter utställningsyta<br />

bokad, vilket gör den nästan<br />

dubbelt så stor som Domotex i<br />

Hannover. Den asiatiska marknaden<br />

rullar på och blir allt intensivare!<br />

I höst blir det också en ny<br />

Domotex-mässa i Mexico 15 –19<br />

oktober.<br />

Tar <strong>till</strong>baka <strong>till</strong>verkningen<br />

<strong>till</strong> Europa<br />

På trägolvssidan är det fort farande<br />

större och bredare plankor som<br />

gäller. Fiskbensmönster fanns<br />

nästan överallt i montrarna. Lite<br />

innovativa läggningsmetoder som<br />

magneter på undersidan av plank<br />

mot metallremsor på golven<br />

kunde också beskådas. Leverantörerna<br />

av olja och lack visade<br />

främst färgeffekter med sina nya<br />

produkter. Även nya, matta produkter<br />

med naturutseende – det<br />

vill säga det inte ska synas att<br />

golven behandlats.<br />

Utvecklingen inom LVT- området,<br />

det vill säga design golven, verkar<br />

dock ha kulminerat. Nu har de<br />

flesta leverantörer sådana produkter<br />

i sina sortiment och det gäller<br />

främst att förfina och förbättra de<br />

produkter man redan har. Här syns<br />

det också tendenser <strong>till</strong> att leverantörerna<br />

börjar ta <strong>till</strong>baka <strong>till</strong>verkningen<br />

av produkterna <strong>till</strong> Europa.<br />

Allt kommer inte längre från Kina.<br />

Bland de europeiska LVT-leverantörerna<br />

finns också trenden att<br />

erbjuda PVC-fria produkter.<br />

Ur svenskt perspektiv<br />

Efter grundlig bevakning har <strong>Golv</strong><br />

<strong>till</strong> <strong>Tak</strong> gjort en sammanställning<br />

av viktiga produktnyheter och<br />

intressanta leverantörer från de<br />

båda mässorna. Allt sett med<br />

svenska glasögon och uppdelat<br />

efter <strong>till</strong>verkare eller leverantör<br />

och i bokstavsordning. Har vi<br />

missat något som är viktigt för<br />

den svenska marknaden, så tveka<br />

inte att ta kontakt och berätta för<br />

Fortsättning på sid 20<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


FUKTSENSORN<br />

Mät fukt bakom fuktspärren utan ingrepp!<br />

”Create’N’Connect”, det vill säga ”Skapa och koppla samman”<br />

var det officiella temat för årets upplaga av Domotex-mässan.<br />

I Hall 9 fanns det en mängd montrar och installationer som anknöt<br />

<strong>till</strong> detta tema. Bland annat detta hjul där man kunde trava runt,<br />

runt, runt. Kopplingen <strong>till</strong> temat? Man behöver nog en förklaring<br />

från reklambyrån som gjort jobbet för att förstå det.<br />

• Självhäftande<br />

passiva fuktsensorer<br />

• Läs av fukt med trådlös<br />

fuktskanner utan att riva<br />

ner ytskikt<br />

• Dynamisk mätning från 20% <strong>till</strong> 133%<br />

• Lättanvänd och mångsidig<br />

• Kan integreras med andra system<br />

• Fungerar i all byggnation<br />

och passar i alla utrymmen<br />

Den passiva sensorn placeras<br />

bakom tätskiktet och läses<br />

enkelt av med fuktskanner.<br />

En ovanlig metod – parkettplankor från Parkmobel Instaladora som<br />

läggs fast mot metallprofiler.<br />

ANNONS<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 19


Fortsättning från sid 19:<br />

”Domotex och Bau – tydlig uppdelning mellan mässorna”<br />

oss – och för läsarna – vad det är<br />

som borde varit med i uppräkningen.<br />

Vi försöker – men ser<br />

ändå inte allt!<br />

Många av nyheterna kommer<br />

att presenteras för den svenska<br />

marknaden på Möbelmässan i<br />

Älvsjö i februari. Den mässa som<br />

alltmer utvecklats <strong>till</strong> att bli den<br />

stora svenska golvmässan.<br />

Lister i Corbusiers färger<br />

I Amticos monter tog Erik Dammert<br />

emot svenska kunder och<br />

kunde visa två nyheter, dels förändringar<br />

i kollektionen Amtico<br />

First med 0,3 millimeter slitskikt<br />

och dels den nya produkten Mico<br />

One som är styv med en hård,<br />

cementbaserad kärna. Den kan<br />

läggas flytande på stora ytor utan<br />

att behöva delas av med expansionsfogar.<br />

Produkten är avsedd<br />

att användas i offentlig miljö<br />

( bruksklass 33 ). Den totala tjockleken<br />

är 7,5 millimeter inklusive<br />

fabriksmonterat akustikskikt som<br />

ger en stegljudsreduktion på 19<br />

decibel.<br />

Bjelin hade även i år en stor<br />

monter <strong>till</strong>sammans med moderbolaget<br />

Välinge. Här var det främst<br />

nya utföranden i Woodura-sortimentet,<br />

det vill säga faner och<br />

träpulver som pressas samman,<br />

med bredare plankor och långa<br />

längder som var i fokus. Vidare<br />

visades prover på utför anden där<br />

Woodura-ytskiktet används på<br />

konstruktioner med en lamellkärna<br />

som bärare i stället för en<br />

HDF-board. Alltså som den traditionella<br />

uppbyggnaden av nordeuropeiska<br />

lamellparkettgolv.<br />

I år lanserade list<strong>till</strong>verkaren<br />

Döllken en kollektion med färger<br />

baserade på den världsberömde<br />

arkitekten Le Corbusiers verk.<br />

Han tog fram en färgskala som<br />

grundas på naturliga pigment och<br />

där alla kulörer är tänkta att kunna<br />

blandas och harmoniera med varandra.<br />

Ett koncept som även den<br />

tyska textilgolvs<strong>till</strong>verkaren Anker<br />

tidigare lanserat på sina mattor.<br />

Nu ser Mikael Skog, Döllken,<br />

fram emot att visa upp den nya<br />

kollektionen för arkitekter i sin<br />

monter på Möbelmässan.<br />

Beröringsångest?<br />

I Gerflors stora monter med bland<br />

annat LVT-nyheter hade givetvis<br />

nyförvärvet DLW en framträdande<br />

plats. Det gäller att markera att<br />

företagets linoleum finns kvar.<br />

När Gerflor köpte DLW tog man<br />

enbart över linoleum<strong>till</strong>verkningen<br />

medan plastgolvsfabriken lades<br />

ner. Den typen av produkter<br />

fanns redan i Gerflors sortiment.<br />

Kährs hade en stor monter på<br />

BAU där nyheterna främst var tvåskikts<br />

lamellprodukter för den<br />

tyska marknaden och en ny serie<br />

med LVT-produkter. Dessa följde<br />

med in i boet vid Kährs köp av<br />

Ehrenborg nu i höstas. De tidigare<br />

Ehrenborg-produkterna har kompletterats<br />

med en ny serie kallad<br />

Rigid Click som klarar av läggning<br />

på ojämnt underlag. Ehrenborgs<br />

vd Jörgen Warsell – dagen <strong>till</strong> ära<br />

med Kährs namnskylt på bröstet<br />

– var där för att visa ”sina” LVTkollektioner<br />

för en intresserad<br />

publik.<br />

En intressant detalj i sammanhanget<br />

är att Kährs inte talar om<br />

LVT-kollektioner, utan de är omdöpta<br />

<strong>till</strong> LT-kollektioner. Ordet<br />

vinyl är borttaget. Det anrika träföretaget<br />

har fortfarande beröringsångest<br />

när det gäller plast? Plast<br />

kom ju in i Kährs sortiment först<br />

i samband med köpet av finska<br />

Upoflor för en del år sedan. Finnarna<br />

<strong>till</strong>verkade både parkettgolv<br />

och plastgolv. En produktlinje<br />

som Kährs behållit men där man<br />

överlåtit försäljningen <strong>till</strong> Ehrenborg.<br />

Ehrenborg drivs vidare som<br />

ett självständigt företag och man<br />

breddar nu sin produktportfölj<br />

med textilgolv från belgiska<br />

Modulyss, berättade Jörgen.<br />

Samarbetet med Interface på<br />

textilgolvssidan avslutades vid<br />

årsskiftet och Modulyss fyller<br />

därför en lucka i sortimentet.<br />

”Vi kan sälja erfarenheten<br />

<strong>till</strong>baka”<br />

Loba – nyligen uppköpt av Ardex<br />

dotterbolag Wakol – presenterade<br />

sitt färgsystem 2K Impact Oil Color<br />

och Markant Color för hårdvaxolja<br />

där man nu kan välja från 17 färger<br />

varav tre basfärger, sju träfärger<br />

och sju trendfärger. En nyhet är<br />

också hårdvaxoljan Markant Nature<br />

som ger intrycket av en helt obehandlad<br />

träyta.<br />

Tyska Meisterwerke har varit<br />

föregångare på att använda<br />

Välinges Woodura-teknik, det vill<br />

säga ett ytskikt av träpulver och<br />

faner som förenas under tryck<br />

och värme. Produkten kallas<br />

Lindura och på BAU-mässan<br />

kunde exportchefen Jethro<br />

Verhauwert presentera den nya<br />

kollek tionen HD 400 med borstad<br />

yta och djupare strukturer. Dessutom<br />

med en ny receptur på träpulvret.<br />

– Detta är en produkt som<br />

kommer att synas på den svenska<br />

marknaden under året, säger<br />

Jethro. Tillsammans med våra<br />

PVC-fria designgolv ger den oss<br />

en stark produktportfölj.<br />

Fortsättning på sid 22<br />

Johan Larsson (<strong>till</strong> vänster) och Zoran Mihajlovic, försäljningschef respektive<br />

vd på Bjelin ser med glada miner på den ökande försäljningen av produkterna<br />

Woodura och Nadura. Produkter med härdat träpulver på toppen. Något som<br />

på engelska kallas ”Cured wood”.<br />

”De gamla gudar leva än” sjunger man i studentsångerna. Tyska Döllken tar fasta<br />

på detta och dammar av den gamle arkitektikonen Le Corbusier och hans färgskala<br />

med ”naturliga färger” för sina golvlister. Ett färgkoncept som används av<br />

både golv- och tapet<strong>till</strong>verkare så det bör finnas stora möjligheter <strong>till</strong> matchning.<br />

Två vd:ar på samma bild. Jörgen Warsell (<strong>till</strong> vänster) är vd för dotterbolaget<br />

Ehrenborg och Christer Persson är vd för moderbolaget Kährs Group. Båda herrarna<br />

betraktade förnöjt det stora intresset för det nya sortimentet med designgolv.<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


GOLV - VERKTYG - MASKINER - PROFILER<br />

I Gerflors monter var det stor uppmärksamhet på linoleum från<br />

DLW. Gerflor köpte DLW förra året och nu vill man visa att firman<br />

finns kvar och att fransmännen kan driva en tysk fabrik. Det finns<br />

ju bara fyra linoleumfabriker i världen så det gäller att vårda de kvarvarande<br />

nu när linoleum fått ett uppsving som miljövänligt material.<br />

BESÖK VÅR WEBBSHOP<br />

WWW.GPSHOP.SE<br />

NY KATALOG - Beställ ditt ex.<br />

På demo-ytan hos Loba var det hantering av lack och olja som<br />

gällde. Speciellt den nya hårdvaxoljan Markant Nature som ger<br />

intrycket av en helt obehandlad träyta.<br />

ANNONS<br />

<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 21


UZIN SELECTION SVERIGE<br />

Varumärket UZIN är känt och uppskattat av golvläggare världen över. UZIN:s sortiment<br />

av innovativa, perfekt skräddarsydda produkter för installation av golv och trägolv<br />

gör<br />

UZIN <strong>till</strong> ett självklart val.<br />

Nu vill vi försöka göra vardagen lite enklare för alla våra UZIN användare och presenterar<br />

UZIN Selection Sverige – 18 stycken noga utvalda kvalitetsprodukter tsprodukter som klarar hela<br />

90% av alla applikationer!<br />

Mer information om UZIN Selection Sverige och<br />

våra återförsäljare finns på www.uzin.com.<br />

UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.<br />

ANNONS<br />

Fortsättning från sid 21: ”Domotex och Bau – tydlig uppdelning mellan mässorna”<br />

Woodura-tekniken är också något<br />

som Välinge/Bjelin satsar på sedan<br />

något år <strong>till</strong>baka.<br />

– Men glöm inte att vi har fem<br />

års driftserfarenheter av teknologin,<br />

säger Jethro med ett leende<br />

och att vi har vidareutvecklat den.<br />

Vi kanske kan sälja den erfarenheten<br />

<strong>till</strong>baka <strong>till</strong> Välinge?<br />

Cradle to Cradle Gold<br />

I Tarketts monter fanns både<br />

Tarkett och Desso representerade<br />

och tonvikten låg på cradle-tocradle-filosofin<br />

med fokus på<br />

mångfald, funktion och design.<br />

Här visades bland annat innovationen<br />

iD Revolution, som enligt<br />

Tarkett är världens första designgolv<br />

utan PVC som uppfyller<br />

Cradle to Cradle Gold-klassen.<br />

De nya iD Revolution-planken<br />

och -plattorna är gjorda av mer än<br />

80 procent återvunnet och biobaserat<br />

material. Det inkluderar<br />

23 procent återvunnet PVB från<br />

vind rutor och säkerhetsglas för<br />

byggnader, elva procent bioplast,<br />

PLA, och 49 procent krita som är<br />

ett mineral som är rikligt förekommande<br />

i naturen. iD Revolution<br />

kommer att lanseras i Sverige<br />

under våren.<br />

Färgen visar om<br />

det är fuktigt<br />

Uzin lanserade ett nytt gipsspackel<br />

med speciella egenskaper, NC 111<br />

Bicolor. Spacklet ändrar färg utifrån<br />

fuktinnehåll. Från grönt när<br />

det är fuktigt <strong>till</strong> laxfärgat när det<br />

är beläggningsbart.<br />

– Vi är mycket förväntansfulla<br />

inför vår Sverige-satsning, säger<br />

Steffen Kallus, exportchef Uzin.<br />

Vi har tagit fram ett speciellt sortiment<br />

kallat Selection Sverige<br />

med de produkter som vi tror<br />

passar den svenska marknaden.<br />

Dessutom har vi gjort en speciell<br />

Pocket Guide att kunna ha i benfickan.<br />

Något som vi förstått att<br />

den svenska marknaden vill ha.<br />

Nästa år ...<br />

… är det enbart Domotex-mässan<br />

som gäller. Den äger rum 10 –13<br />

januari 2020 och blir ånyo mittpunkten<br />

för det årets golvaktviteter.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Cradle-to-Cradle var temat hos Tarkett och illustrerat med trasiga bilfönster.<br />

Fönstrens skyddsfilm av PVB återanvänds och ingår som en beståndsdel<br />

i de nya designgolven iD Revolution.<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


VÅRA<br />

PARTNERS I SVERIGE<br />

GÖTALAND<br />

Svegab, Malmö<br />

Tel: 040–14 08 80<br />

E-Mail: info@svegab.se<br />

Englund-Gruppen, Malmö<br />

Tel: 040–18 47 90<br />

E-Mail: malmo@englund-gruppen.se<br />

Svegab, Växjö<br />

Tel: 0470–606 30<br />

E-Mail: info@svegab.se<br />

Englund-Gruppen, Kalmar<br />

Tel: 0480–47 96 86<br />

E-Mail: kalmar@englund-gruppen.se<br />

Englund-Gruppen, Göteborg<br />

Tel: 031–67 01 70<br />

E-Mail: goteborg@englund-gruppen.se<br />

Fredbergs, Göteborg<br />

Tel: 031–19 90 68<br />

E-Mail: info@fredbergsgg.se<br />

Fredriksson & Berglund <strong>Golv</strong>grossisten,<br />

Skövde<br />

Tel: 0500–27 27 90<br />

E-Mail: info@fredbergsgg.se<br />

SVEALAND & NORRLAND<br />

Englund-Gruppen, Stockholm<br />

Tel: 08–555 308 80<br />

E-Mail: stockholm@englund-gruppen.se<br />

<strong>Golv</strong>proffsbutiken, Västberga/Stockholm<br />

Tel: 08–122 107 00<br />

E-Mail: order@golvproffsbutiken.se<br />

<strong>Golv</strong>proffsbutiken Infracity, Upplands<br />

Väsby<br />

Tel: 08–122 107 00<br />

E-Mail: order@golvproffsbutiken.se<br />

<strong>Golv</strong> & Byggterminalen, Norrköping<br />

Tel: 08–122 107 00<br />

E-Mail: info@golvobygg.se<br />

Depån i Örebro AB<br />

Tel: 019–609 01 00<br />

E-Mail: info@depanab.se<br />

<strong>Golv</strong>grossisten i Dalarna AB, Falun<br />

Tel: 023–79 36 60<br />

E-Mail: order@golvgrossisten.se<br />

Umeå <strong>Golv</strong>center AB<br />

Tel: 090–18 18 86<br />

E-Mail: info@umeagolvcenter.se<br />

FRÅGOR? KONTAKTA MIG GÄRNA!<br />

Henrik Pettersson, Försäljningschef<br />

Tel: 070–799799 29 24<br />

E-Mail: henrik.pettersson@uzin-utz.com<br />

ANNONS<br />

Forbo hade en stor monter på BAU där fokus var miljövänlig linoleum. En oval med<br />

texten ”CO2-neutral Marmoleum” var inskuret som motiv i montergolvet.<br />

Hos Meisterwerke visade exportchefen Jethro Verhauwert stolt upp den<br />

nya kollektionen med Lindura HD 400 som har borstad yta och djupare<br />

strukturer. Plankorna är gjorda med Välinges Woodura-teknik, det vill säga<br />

en yta gjord med faner och träpulver som pressas samman under värme<br />

och tryck. En teknik som Meisterwerke säger sig ha förfinat.<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 23


HAR DU PROBLEM MED FUKT, PUR-SKIKT ELLER REPOR? DET HAR INTE VI!<br />

nora ® nTx<br />

nora systems AB<br />

Tel.: 08-705 27 70 | info-se@nora.com | www.nora.com/se<br />

ANNONS<br />

KERAMIK OCH INSEKTER<br />

Amerikanska Floor Daily rapporterar<br />

om de problem italienska<br />

exportörer av kakel och klinker<br />

haft med den amerikanska tullen.<br />

Problemen har varit – inte de<br />

kera miska produkterna i sig –<br />

utan de träpallar som keramiken<br />

står på inne i containrarna. Den<br />

amerikanska tullen har varit misstänksam<br />

mot träpallarna och varit<br />

rädda för att de skulle innehålla<br />

insekter eller sporer som kan hota<br />

amerikansk flora och fauna. Många<br />

av er läsare har säkerligen sett TVprogrammen<br />

om gränsbevakare i<br />

Australien där allting organiskt<br />

plockas ut ur resenärernas packningar<br />

av allvarliga tullare. Det här<br />

är lite grand av samma sak.<br />

År 2013 nekade den amerikanska<br />

tullen att släppa in 1 500<br />

containrar med italiensk keramik<br />

på grund av risk för ohyra i pallarna.<br />

De italienska producenterna har<br />

därför under de senaste tre åren<br />

dragit igång ett frivilligt system<br />

för sundhetsmärkning av containrarna<br />

och deras innehåll som kallas<br />

Dåliga pallar är alltid ett problem. Antingen som här där de ligger och far illa av tidens tand, eller om de ser fräscha ut men<br />

ändå innehåller ohyra. Det senaste är ett problem för de italienska keramikexportörerna.<br />

GPP (Good Phytosanitary Practices<br />

= sundhetsintyg). Detta är en<br />

tredjepartscertifiering som genomförs<br />

på alla led i transporterna.<br />

Containrarna förses med speciella<br />

etiketter som intygar att innehållet<br />

är granskat och kontrollerat.<br />

– Tack vare certifieringen har<br />

antalet reklamationer i den amerikanska<br />

tullen minskat med 70<br />

procent, säger Armondo Cafiero,<br />

vd för branschorganisationen<br />

Ceramics of Italy. Vi har idag 133<br />

företag som är anslutna <strong>till</strong> certifieringen<br />

och den har slagit väldigt<br />

väl ut.<br />

Observera att detta inte enbart<br />

gäller USA. För vissa asiatiska<br />

mark nader finns också motsvarande<br />

regler eftersom man<br />

även där är rädd för vad som kan<br />

komma in via obevakade transporter.<br />

■<br />

24 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


ÄNDRAD RF-GRÄNS<br />

FÖR WEBERS TÄTSKIKT<br />

Weber ändrar riktlinjerna för<br />

applicering av sina tätskikt på<br />

underlag av betong och golvavjämning.<br />

Dagens betong och förfinade<br />

mättekniker för bestämning av<br />

den relativa fuktigheten, RF, i<br />

betong har fått många att uppleva<br />

att det inte bara kan ta lång<br />

tid att torka ut ett betongbjälklag,<br />

det finns även en osäkerhet<br />

i bedömningen av hur lång tid<br />

uttorkningen tar.<br />

Den vanligaste ytbeläggningen<br />

i bostadsprojekt är idag<br />

flytande parkett som kräver max<br />

90 procent RF i betongunderlaget.<br />

Andra ytbeläggningar,<br />

exempelvis plastmattor och<br />

tätskikt kräver ofta max 85<br />

procent RF. Skillnaden i torktid<br />

för att nå ner <strong>till</strong> 85 procent RF<br />

kontra 90 procent RF i nygjuten<br />

betong kan vara mycket lång.<br />

Därför har Weber beslutat<br />

att ändra sina riktlinjer för RF<br />

i underlag av betong och golvavjämning<br />

vid applicering av<br />

Webers tätskikt (Tec Dispersionssystem,<br />

Tec Foliesystem<br />

och Tec Superflex D2). Vid applicering<br />

av dessa tätskikt på<br />

betong och golvavjämning godkänns<br />

nu upp <strong>till</strong> 90 procent RF<br />

i underlaget, vilket förenklar för<br />

kunderna och ger möjlighet att<br />

spara tid i byggprocessen.<br />

För detta generella godkännande<br />

gäller att verifiering av<br />

RF ska ske i både betong och<br />

golvavjämning. I betong med<br />

RBK-mätning och i normaltorkande<br />

golvavjämning enligt<br />

GBRs branschstandard. Weber<br />

godkänner även applicering av<br />

tätskikten på sina självtorkande<br />

golvavjämningar utan att fuktmätning<br />

görs, förutsatt att<br />

under laget uppfyller förhållandena<br />

enligt aktuellt produktdatablad.<br />

■<br />

TEJP TILL ALLT<br />

Bostik Roll är en serie specialtejper<br />

som kan användas för i<br />

stort sett allt – för montering av<br />

PVC-mattor, våtrumsmattor,<br />

trappnosar, golvlister, textilgolv,<br />

hårda PVC-plattor med<br />

mera. Tejperna kombinerar förstärkt<br />

väv med avancerade limmer.<br />

De är lättarbetade och<br />

fäster omedelbart, de ger alltså<br />

snabb och enkel montering<br />

utan väntetider.<br />

I serien ingår<br />

• Bostik Roll 25/50/85<br />

Förstärkt specialtejp för mon-<br />

tering av olika typer av golvmaterial<br />

samt golvlister<br />

• Bostik Roll 240<br />

För alla typer av golvmaterial<br />

i trappor<br />

• Bostik Roll MT35<br />

Dubbelsidig skumtejp för<br />

bland annat trappnosar<br />

• Bostik Roll SD50<br />

Mycket tunn specialtejp för<br />

väggmattor i våtrum ■<br />

NOTERAT<br />

ANNONS<br />

creom.se<br />

HAR NI FUKT- OCH<br />

MÖGELPROBLEM?<br />

Då är vår produkt CREOM lösningen!<br />

OCKSÅ EPS I<br />

PLASTSÄCK<br />

Finja meddelar att kunderna<br />

uppskattade att få torrbruk i<br />

plastsäck, och att man därför<br />

nu också övergår <strong>till</strong> att leverera<br />

sina EPS-produkter så.<br />

Man framhåller att de nya förpackningarna<br />

är slitstarka och<br />

bidrar <strong>till</strong> längre hållbarhet och<br />

lägre miljöpåverkan.<br />

Finja har tre EPS-produkter<br />

med något olika egenskaper:<br />

EPS-Betong, EPS-Betong Varm<br />

och EPS-Betong Kvick. ■<br />

CREOM-behandlat betong- eller spackelgolv är läggbart<br />

eller målningsbart efter 3 dygn • Kapillära fuktvandringen<br />

stoppas helt • Alkalier spärr • Ökad vidhäftning för lim och<br />

lacker • Förkortar byggtiden minst 3 gånger • 10 års garanti som<br />

är återförsäkrad hos IF försäkringsbolag • Inga reklamationer<br />

på 30 år! CREOM KREATIVA OHLSSON MILJÖER<br />

0707-710 464 • creom@hotmail.com<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT<br />

FIRAR 70-ÅRSJUBILEUM MED<br />

NY KOLLEKTION<br />

Under ledning av den tredje familjegenerationen<br />

firar Bolon nu under <strong>2019</strong> sitt 70-årsjubileum.<br />

Jubileet firas bland annat med en<br />

ny golvkollektion, Diversity, som släpps i<br />

samband med Stockholm Furniture Fair i<br />

Stockholm i februari. Den nya kollektionen<br />

ska uppmuntra och fira variation, engagemang<br />

och inspiration och hylla att man som<br />

företag under sju årtionden vågat vara annorlunda.<br />

Kollektionen består av tre olika mönster,<br />

Bling, Buzz och Bouquet, i tolv samtida<br />

både ljusa och mörka färger, valda för att<br />

de tre mönstren enkelt ska kunna kombineras.<br />

− Diversity är ett efterlängtat <strong>till</strong>skott <strong>till</strong><br />

Bolons portfölj. Kollek tionen skapar möjligheter<br />

att vara kreativ med mönstren och ge<br />

olika golvytor av ett hotell eller kontor en<br />

egen prägel utan att tumma på helhetsintrycket,<br />

säger Bolons vd Marie Eklund. ■<br />

EVENTS AV<br />

GOLVINTRESSE<br />

STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

5 – 9 februari<br />

DOMOTEX USA<br />

Georgia World Congress Center<br />

28 februari – 2 mars<br />

Atlanta<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Kistamässan<br />

6 – 7 mars<br />

Stockholm<br />

DOMOTEX ASIA / CHINAFLOOR<br />

Shanghai New International Expo Centre,<br />

SNIEC<br />

26 – 28 mars<br />

DOMOTEX TURKEY<br />

Gaziantep Middle East Fair Center<br />

27 – 30 april<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Åbymässan<br />

4 – 5 september<br />

Göteborg<br />

TAPETSAMARBETE<br />

FÖR BARNRUM<br />

FJÄRRAN ÖSTERN<br />

INSPIRERAR<br />

Boråstapeter har <strong>till</strong>sammans<br />

med Kappahl och deras koncept<br />

Newbie, ett livsstilskoncept i<br />

hållbara material för baby och<br />

barn, tagit fram en liten tapetkollektion<br />

med nostalgiska<br />

mönster i typisk Newbieanda.<br />

Kollektionen består av fyra<br />

tapeter med mönster handritade<br />

av Newbies designteam.<br />

Tapeterna produceras utan<br />

farliga ämnen, med vatten baserade<br />

färger och material från<br />

hållbara skogsbruk i norra<br />

Europa. Samtidigt med tapetkollektionen<br />

släpper Kappahl<br />

och Newbie även sängkläder,<br />

pyjamasar och accessoarer i<br />

matchande mönster. ■<br />

Boråstapeter har även tagit<br />

fram en ny tapetkollektion inspirerad<br />

av Fjärran Östern,<br />

Oriental Dreams. Kollektionen<br />

är bred och tänkt att passa det<br />

varma, ombonade och personliga<br />

hemmet. Här finns både<br />

blomsterslingor, guldskimrande<br />

medaljonger och bohemisk batik<br />

i lugn och behaglig färgsättning<br />

med mycket blått, grönt och<br />

gammalrosa samt olika ljusa<br />

toner.<br />

− Jag har låtit det orientala gifta<br />

sig med de inredningstrender<br />

vi ser i norra Europa, resultatet<br />

är denna unika, lyxiga tapetsamling<br />

med en exotisk twist.<br />

Oavsett vilken tapet du väljer<br />

kommer den skänka ditt hem<br />

en elegant touch av orientalisk<br />

lyx, säger Sissa Sundling,<br />

design ansvarig på Boråstapeter.<br />

Sammanlagt innehåller kollektionen<br />

38 tapeter fördelade på<br />

elva mönster. ■<br />

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


NYA GOLVBRUNNAR<br />

Jafo lanserar nu golvbrunnarna<br />

PS 75 ROT M2 och PS 50 M2<br />

som är nya modeller med förbättrat<br />

vattenlås. Mått, kapacitet<br />

och funktion är i övrigt lika som<br />

de utgående golvbrunnarna<br />

PS 75 ROT och PS 50.<br />

Det nya vattenlåset har<br />

handtag i rostfritt stål och är<br />

anpassat för ett cirkulärt säte<br />

med integrerad tätning. Med<br />

ett enkelt handgrepp delar man<br />

vattenlåset för snabb och effektiv<br />

rengöring. Vattenlåset är<br />

<strong>till</strong>verkat i svetsbar PEH-plast.<br />

Det nya vattenlåset är anpassat<br />

<strong>till</strong> alla Jafos plast golvbrunnar<br />

med cirkulärt vattenlås<br />

<strong>till</strong>verkade från 1991 och framåt.<br />

Det införs successivt på alla<br />

plastgolvbrunnar och finns som<br />

reservdel sedan hösten 2018.<br />

PS 75 ROT M2 och PS 50<br />

M2 finns även i varianter med<br />

rostfri sil och rostfri eller grå<br />

klämring. ■<br />

BEHAGLIG KALKLOOK<br />

NOTERAT<br />

KRAFTFULLT<br />

VERKTYGSBATTERI<br />

Dewalt lanserar nu ett nytt,<br />

effek tivt 54 volts verktygsbatteri<br />

med hela tolv amperetimmars<br />

körtid och kompatibelt med<br />

hela Flexvolt-systemet.<br />

För ett par år sedan lanserade<br />

Dewalt batteriplattformen XR<br />

Flexvolt för kraftfulla batteridrivna<br />

verktyg vilken ger möjlighet<br />

<strong>till</strong> sladdlös frihet på professionella<br />

byggarbetsplatser.<br />

Storleken och vikten på det<br />

nya batteriet är densamma<br />

som för det tidigare 54 V Flexvolt-batteriet<br />

på nio amperetimmar<br />

men det nya erbjuder<br />

alltså betydligt mer energi.<br />

Det är extra lämpligt för kap-<br />

eller gersågar och cirkelsågar<br />

men även för omrörare och<br />

kompressorer. Kapaciteten är<br />

jämförbar med ett 230 volts<br />

sladdverktyg.<br />

Det nya tolv amperetimmarsbatteriet<br />

är kompatibelt med<br />

hela Dewalts verktygssystem<br />

54 V XR Flexvolt och även med<br />

alla Dewalts befintliga18 V XRverktyg<br />

och laddare. Batteriet<br />

har också försetts med en LEDladdningsindikator<br />

som direkt<br />

varnar användaren när batterinivån<br />

börjar bli låg eller om<br />

batte riet behöver laddas upp.<br />

■<br />

Midbec börjar året med att<br />

lansera tapetkollektionen Solitär,<br />

en uppföljare <strong>till</strong> kollektionen<br />

Kalk med kalkliknande ytor<br />

som kom för drygt ett år sedan.<br />

Solitär knyter an <strong>till</strong> den tidigare<br />

kollektionen genom samma<br />

matta kalkade ytor. Mönsterinspirationen<br />

har den här gången<br />

hämtats från medelhavet<br />

och Portugals pioner.<br />

Med kollektionen vill man<br />

skapa förutsättningar för och<br />

bidra <strong>till</strong> en behaglig atmosfär<br />

och en elegant look. Tapeterna<br />

ska vara enkla att matcha med<br />

dagens möbler och inredningsdetaljer,<br />

och färgskalan går i<br />

dämpade pasteller och toner<br />

som stämmer väl med vår<br />

nordiska natur. Sammanlagt<br />

består kollektionen av sex<br />

mönster i olika färgställningar<br />

<strong>till</strong>verkade i non-woven. ■<br />

GOLVBRUK I NY TAPPNING<br />

Weber har tagit fram Weberfloor<br />

318 slipsats grov DR, en<br />

dammreducerad version av<br />

Weberfloor 318 slipsats grov<br />

som funnits i sortimentet sedan<br />

2001. Produkten kan användas<br />

i såväl bostäder som kontor,<br />

offentliga inomhusmiljöer och<br />

våtrum, i de senare är den särskilt<br />

lämplig för fallbyggnad.<br />

− Produkten används främst<br />

på mindre ytor där mycket av<br />

arbetet sker manuellt och vi<br />

vill förstås bidra <strong>till</strong> en sundare<br />

arbets miljö för användarna,<br />

säger Anders Anderberg,<br />

produkt chef för golv på Weber.<br />

Weberfloor 318 slipsats grov<br />

DR är ett snabbhårdnande,<br />

självtorkande golvbruk och har<br />

en något grövre struktur än<br />

avjämningsmassor. Det blir<br />

snabbt ythållfast och kan läggas<br />

i skikt om 20 – 150 millimeter<br />

samt användas i flytande konstruktioner<br />

på ytor upp <strong>till</strong> tio<br />

kvadratmeter om skikten mäter<br />

minst 40 millimeter. Weberfloor<br />

318 slipsats grov DR säljs<br />

i säckar om 20 kilo eller storsäckar<br />

om 1 000 kilo och har en<br />

hållbarhet på nio månader. ■<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


FRÅGA<br />

GVK<br />

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om<br />

godkända konstruktionslösningar, tätskiktsprodukter eller<br />

något annat? Ställ din fråga <strong>till</strong> oss så ska vi låta våra experter<br />

svara. Skriv ned din fråga och mejla <strong>till</strong> info@gvk.se.<br />

Hur går jag <strong>till</strong>väga när konsumenten<br />

inte vill bekosta <strong>till</strong><br />

exem pel flyttning av kall- och<br />

varmvatten som kommer upp<br />

genom golv med tätskikt i badrum<br />

eller radiator rör eller har<br />

andra önskemål som avviker<br />

från branschreglerna Säkra<br />

Våtrum?<br />

Om du som mattläggare eller<br />

plattsättare inte tycker att arbetet<br />

borde genomföras, exempelvis<br />

på grund av att det inte är möjligt<br />

att uppfylla kraven i branschreglerna<br />

Säkra Våtrum, så är du enligt<br />

lag skyldig att avråda konsumenten.<br />

För att företaget inte ska riskera<br />

att bli ansvarigt för sådana avvikelser<br />

är det viktigt att kommunicera<br />

och träffa en överenskommelse<br />

med konsumenten. Som hjälpmedel<br />

kan ett GVK-auktoriserat<br />

företag använda GVKs Kvalitetsapp<br />

för att göra en avvikelserapport.<br />

Jon Herrdahl<br />

jon@gvk.se<br />

Vilka rörgenomföringarna är<br />

godkända att bryta väggens<br />

tätskikt i våtzon 1?<br />

Den del av utrymmet som utsätts<br />

för mest vattenbelastning och är<br />

mest vattenskadedrabbat kallas<br />

våtzon 1. Våtzon 1 utgör hela golvet<br />

samt plats för bad- och dusch<br />

+ 1 meter.<br />

De enda rörgenomföringar som<br />

får bryta väggens tätskikt i plats<br />

för bad och dusch är rörgenomföringar<br />

i direkt i anslutning <strong>till</strong> kareller<br />

duschblandare. I den del av<br />

våtzon 1 som ligger utanför plats<br />

för bad och dusch är det godkänt<br />

att övriga rörgenomföringar bryter<br />

väggens tätskikt.<br />

Christoffer Lundkvist<br />

christoffer@gvk.se<br />

Hur samarbetar ni med övriga<br />

branschorganisationer?<br />

Det är viktigt att branschreglerna<br />

för tätskikt Säkra Våtrum harmonierar<br />

med övriga gränsöverskridande<br />

regelverk. Den senaste revideringen<br />

av Säkra Våtrum har <strong>till</strong><br />

exempel genomförts samtidigt<br />

och samordnat med revideringen<br />

av VVS-branschens branschregler<br />

Säker Vatteninstallation och så<br />

blir det även vid nästa utgåva<br />

2021.<br />

Utöver det medverkar GVK i<br />

flera gemensamma projekt där<br />

målet bland annat är att bättre<br />

samordna branschreglerna.<br />

Christoffer Lundkvist<br />

christoffer@gvk.se<br />

Jag vill lära mig mer om branschreglerna<br />

för tätskikt men arbetar<br />

inte som mattläggare eller plattsättare,<br />

vad gör jag?<br />

Är du som projektör, byggherre,<br />

byggare, installatör, besiktningsman<br />

eller har en annan roll som<br />

kräver kunskap om branschregler<br />

för våtrum kan vi erbjuda dig att<br />

gå vår webbutbildning Säkra våtrum<br />

för beställare. I utbildningen<br />

vägleds du genom processen från<br />

planering, via utförande <strong>till</strong> färdigt<br />

badrum och du kommer bland<br />

annat få svar på frågorna:<br />

• Vad är godkänt enligt GVK?<br />

Är branschreglerna samordnade<br />

med andra branschregler och<br />

regelverk?<br />

• Vilka krav bör jag ställa på våtrumsentreprenören?<br />

• Vilka tätskikt är godkända i våtrum?<br />

• Hur kontrollerar jag slutleveransen?<br />

Läs mer om kursen under sidan<br />

Arbeta med våtrum på gvk.se.<br />

Jon Herrdahl<br />

jon@gvk.se<br />

FRÄSCHA OCH FINA BADRUM<br />

AV SENASTE SNITT ...<br />

… visas på den stora V VS-mässan<br />

ISH i Frankfurt 11–15 mars.<br />

Mässan går vartannat år och förra<br />

gången var betoningen på det<br />

digi tala badrummet, som vi då<br />

berättade om i <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>. Allting<br />

är uppkopplat och det mesta<br />

sköts med hjälp av el, vatten och<br />

Microsoft.<br />

Den slutliga omvandlingen av<br />

badrummet <strong>till</strong> ett livsstilsrum är<br />

enligt mässan den starkaste<br />

trenden på ISH i år. Mässans<br />

trendforum Pop up my Bathroom<br />

visar med scenen Färgval vilka<br />

möjligheter som öppnar sig med<br />

nuvarande färgtrender inom<br />

inred ningen. Här förklaras också<br />

varför färg är så viktigt för den<br />

kommande utvecklingen av badrummet<br />

och hur modern badrumsdesign<br />

kan användas.<br />

I Tyskland talar man väldigt<br />

mycket om barriärfria badrum,<br />

det vill säga utan trösklar så att<br />

alla enkelt kan ta sig in. Både med<br />

rullstol och rollator. Här finns<br />

många exempel på lösningar och<br />

många intressanta idéer att hämta.<br />

Kort sagt – rikligt med inspiration.<br />

Förra gången mässan hölls<br />

räknade man in 200 000 besökare.<br />

Förmodligen kommer årets siffror<br />

att bli ungefär likadana.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Bild från tidigare ISH-mässa – där det alltid visas det absolut senaste när det<br />

gäller badrum. Nu i mars i Frankfurt kan vi kanske vänta oss en hel del olika<br />

lösningar på "barriärfria" badrum, det vill säga badrum där det är lätt att ta sig in<br />

både med rullstol och rullator.<br />

28 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


# GOLV<br />

JONAS HULT<br />

Grymt nöjda med mixervagnen.<br />

Dammar inte ett skit. 1 050 kg SP-X.<br />

Inga problem alls!<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

51<br />

<strong>2019</strong> - 01 - 07<br />

PATRIK LINDQVIST<br />

Förstår inte alls varför hyresbolaget<br />

vill att jaga ska byta golvet som hyresgäster<br />

själv lagt in.<br />

Källa: Facebook, Byggmissar – klantigast i Byggsverige<br />

830<br />

<strong>2019</strong> - 01 - 08<br />

MORGAN BODEHAG<br />

Tur att kaklet ska ner, hade varit<br />

mindre skoj om det bara varit dörrfoder<br />

som skulle bytas.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

42<br />

<strong>2019</strong> - 01 - 07<br />

JOHAN HELIN<br />

2018 - 12 - 21<br />

Ett av badrummen som avslutar 2018. Tvättställ av glas med LED-belysning.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

61<br />

PONTUS BRINDSJÖ<br />

Det bidde en lucka.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

27<br />

<strong>2019</strong> - 01 - 08<br />

SIMON LEHMUS<br />

Sista badrummet innan jul!<br />

Blev riktigt snyggt!<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

118<br />

2018 - 12 - 20<br />

MORGAN JOHANSSON<br />

Här är några bilder från ett projekt i Oslo. Familjen ville ha ett bad med SPA-feeling<br />

och så blev det. De är skitnöjda, sånt blir man glad av.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

114<br />

2018 - 12 - 22<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR: golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Mats Tingstam<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Joanna Nordström<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Malin Bergström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Björn Törnquist<br />

Welin & Co AB<br />

Tel: 08 - 544 104 41<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Daniel Hägg<br />

Jannes <strong>Golv</strong> i Hudiksvall<br />

AB<br />

Tel: 0650 - 177 60<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

BERG & BERG LÄGGS NER<br />

MEN ÅTERUPPSTÅR<br />

Södra överlåter parkettgolvs<strong>till</strong>verkaren Berg & Berg i Kallinge <strong>till</strong> Mor-Gerd gruppen,<br />

kontrollerad av Bernt Ivarsson.<br />

Södra valde i somras att dra sig<br />

ur interiörsegmentet där parkettgolven<br />

ingår. Tillverkningen av<br />

lister och paneler såldes <strong>till</strong> tyska<br />

Sörnsen Holzleisten samtidigt<br />

som det offentliggjordes att<br />

Berg & Berg var <strong>till</strong> salu. Södra<br />

förde diskussioner med olika<br />

intressenter för att hitta en bra<br />

lösning men utan framgång.<br />

Den 21 november meddelades<br />

istället att man inleder en process<br />

för nedläggning, vilket<br />

berörde ett 60-tal medarbetare.<br />

Snabb ändring: det blir<br />

ingen nedläggning<br />

Efter nedläggningsbeskedet<br />

har dock en av intressenterna,<br />

Bernt Ivarsson som är ägare av<br />

Mor-Gerd gruppen samt Profura<br />

gruppen, valt att ta över verksamheten.<br />

Ett besked som kom<br />

29 november.<br />

– Vi är mycket glada över<br />

vändningen, främst för våra<br />

medarbetares skull, säger Peter<br />

Karlsson, segmentschef på<br />

Södra Interiör.<br />

Vill utveckla företaget<br />

– Jag är medveten om att det<br />

är en utmaning och att enheten<br />

har ett stort investeringsbehov<br />

men är redo att ta över verksamheten,<br />

säger Bernt Ivarsson.<br />

Jag har haft ett nära och bra<br />

samarbete med Södra i över<br />

30 år och känner mig trygg med<br />

affären. Jag har köpt Berg &<br />

Berg för att utveckla företaget<br />

– inte för att avveckla det. Vi<br />

kommer att fortsätta <strong>till</strong>verka<br />

trägolv gjorda av svensk skogsråvara.<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099<br />

Christoffer Lundkvist 08-702 3092<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

Berg & Bergs <strong>till</strong>verkning av parkettgolv sker i Blekingska Kallinge.<br />

Bernt Ivarsson berättar vidare<br />

att han inom de närmaste veckorna<br />

kommer att återkomma<br />

med marknadsplaner och<br />

detaljer om hur verksamheten<br />

kommer att läggas upp praktiskt.<br />

– Vi önskar Bernt all lycka<br />

med verksamheten och kommer<br />

att fortsätta att leverera<br />

råvara från Södras medlemmars<br />

skogar <strong>till</strong> Berg & Berg, säger<br />

Peter Karlsson.<br />

Tyngdpunkt på export<br />

Bernt Ivarsson grundade sin<br />

verksamhet 1974 och är baserad<br />

i Göteborg. Mor-Gerd gruppen<br />

har i närheten av Berg & Bergfabriken<br />

i Blekinge kontroll över<br />

AriVislanda, LB-Hus i Bromölla,<br />

Trensum i Tingsryd, samt Olle<br />

Svensson i Olofström. Ett 20-tal<br />

företag ingår i koncernen som<br />

omsatte 3,2 miljarder kronor<br />

under 2017.<br />

Berg & Berg har sedan länge<br />

sålt det mesta av sin produktion<br />

på export och på den stora byggmässan<br />

BAU i München i januari<br />

fanns en montervägg med aktuella<br />

Berg & Berg-produkter hos<br />

en återförsäljare. Så det finns<br />

kanske fog för att använda det<br />

gamla uttrycket ”Ryktet om min<br />

död är betydligt överdrivet”?<br />

Ett påstående som brukar <strong>till</strong>skrivas<br />

den amerikanske författaren<br />

Mark Twain men som<br />

verkar vara användbart även<br />

här.<br />

Thomas Åkerblad<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration på<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar bara<br />

380:- (exkl moms) och då<br />

får du åtta välmatade och<br />

intressanta nummer av<br />

tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu och<br />

beställ idag!<br />

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2019</strong>


NYTT SAMARBETE<br />

Kährs Group har tecknat ett distributionsavtal<br />

med belgiska Modulyss för försäljning<br />

och distribution av deras textila golvplattor<br />

i Sverige, Norge, Danmark och Finland.<br />

Avtalet gäller från och med 1 januari i år.<br />

Kährs Group reviderade nyligen sin kundkanalstrategi,<br />

som innebär ett förstärkt fokus<br />

på projektmarknaden och en breddning av<br />

bolagets golverbjudande med nya produktkategorier.<br />

De nya kategorierna ska komplettera<br />

Kährs nuvarande erbjudande och<br />

samtidigt passa med bolagets värderingar<br />

och kvalitetsstandarder.<br />

– Samarbetet med Modulyss passar<br />

perfekt med vår reviderade strategi, eftersom<br />

vi har ett tydligt mål att bli en komplett<br />

leverantör av hårda och mjuka golvalternativ<br />

i kommersiella projekt, säger Christer Persson,<br />

vd och koncernchef för Kährs Group.<br />

– Vi ser fram emot att introducera<br />

Modulyss textilgolv <strong>till</strong> våra kunder på de<br />

nordiska marknaderna, fortsätter Christer<br />

Persson. Modulyss och Kährs har samma<br />

syn på vad som krävs av en premiumprodukt<br />

ifråga om design, kvalitet och hållbarhet.<br />

Egenskaper som vi noggrant har utvärderat<br />

som förutsättningar för detta samarbete<br />

och som vi tror kommer att uppskattas av<br />

våra kunder.<br />

– Vi ser fram emot att samarbeta med<br />

Kährs Group, säger André Kerckhof, försäljningschef<br />

på Modulyss. Kährs är ett företag<br />

som vi tror kan förmedla våra produkter<br />

och värden på bästa möjliga sätt. Vi ser<br />

en stor potential att utveckla varumärket<br />

Modulyss på den nordiska marknaden<br />

genom detta samarbete.<br />

Modulyss är en del av belgiska golvkoncernen<br />

Balta Group. ■<br />

BLEV ÅRETS<br />

GOLVKEDJE-<br />

FÖRETAG<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

Modulyss monter på Stockholm Furniture & Light Fair 2018.<br />

“Efter ett fantastiskt år är Miljögolv i Stockholm<br />

AB nu <strong>Golv</strong>kedjans fjärde största<br />

före tag. Tillväxten var i topp och lönsamheten<br />

stärktes rejält. Miljögolv förtjänar<br />

verkligen vår allra finaste utmärkelse!”<br />

Så löd juryns motivering när Magnus<br />

Andreasson (<strong>till</strong> vänster på bilden) och<br />

Johan Nylén från Miljögolv kunde ta emot<br />

<strong>Golv</strong>kedjans utmärkelse Årets <strong>Golv</strong>kedjeföretag.<br />

– Det värmer så mycket att vinna det här<br />

priset. Utan alla våra underbara kollegor<br />

som gör ett så lysande jobb hade vi inte<br />

stått här, säger Johan Nylén, en av ägarna i<br />

Miljögolv. ■<br />

DESIGNPRIS TILL TARKETT<br />

INTERFACE EXPANDERAR<br />

Tarketts mässmonter The<br />

Look out på förra årets möbelmässa<br />

har vunnit utmärkelsen<br />

Small Interior of the Year i<br />

prestige fyllda Dezeen Awards<br />

2018. Så här lyder juryns motivering:<br />

"Detta projekt har smarta<br />

detaljer, en vacker estetik och<br />

är nyskapande i sin omvandling<br />

av en banal inredning <strong>till</strong> en<br />

som är fylld med potential."<br />

The Lookout designades av<br />

Note Design Studio i samarbete<br />

med Tarkett för att visa nya<br />

perspektiv och användningsområden<br />

för golv. Genom att<br />

kombinera trä, vinyl, linoleum<br />

och textil skapades nya designuttryck<br />

som både förstärkte<br />

och kompletterade materialens<br />

unika egenskaper. Arkitektoniska<br />

element i utvalda färgkombinationer<br />

blev <strong>till</strong> oväntade<br />

möten mellan material, färg<br />

och form.<br />

Dezeen är ett av världens<br />

mest inflytelserika onlinemagasin<br />

inom arkitektur, inredning<br />

och design med läsare och<br />

följare över hela världen. Årligen<br />

arrangeras den prestigefyllda<br />

Dezeen Awards där bidragen<br />

inom ett antal olika grupper<br />

rankas av en internationell<br />

design jury.<br />

Det är dock inte första gången<br />

som The Lookout vinner ett<br />

pris. På förra årets möbelmässa<br />

vann Tarkett utmärkelsen för<br />

Bästa monter i Editors´ Choice<br />

Award. Motiveringen där löd:<br />

"Ett intelligent tredimensionellt<br />

sätt att visa en tvådimensionell<br />

produkt och en smart arkitektonisk<br />

användning av rymden." ■<br />

Interface utökar sin säljorganisation<br />

och anställer nya medarbetare<br />

inom sälj och marknad.<br />

Interface har i år etablerat en<br />

egen säljkår för hela den svenska<br />

marknaden.<br />

– Vi är i en expansiv fas och<br />

då Sverige är den största regionen<br />

på den nordiska marknaden<br />

för Interface, så är det självklart<br />

att ta steget med en egen säljorganisation.<br />

Vi kommer att<br />

komma närmare våra kunder<br />

och därmed förbättra vår <strong>till</strong>gäng<br />

lighet och service, säger<br />

Erika Frankkila Rydja, marknadschef<br />

för Norden och Baltikum.<br />

Interface utvidgade produktportföljen<br />

med LVT-golv för två<br />

år sedan. Förra året genomfördes<br />

även köpet av Nora som<br />

är en stor aktör inom gummigolv.<br />

Interface har för avsikt att<br />

fortsättningsvis investera i<br />

produkt kategorierna textilplattor,<br />

LVT och gummigolv.<br />

Nya medarbetare just nu är:<br />

Håkan Nordqvist som blir<br />

distrikts ansvarig för västra<br />

Sverige. Han kommer närmast<br />

från Forbo och har tidigare<br />

arbetat på både Altro och<br />

Amtico.<br />

Linus Mollberg som blir<br />

account manager för södra<br />

Sverige och kommer från<br />

Ehrenborg.<br />

Mila Dounaeva som blir marknadskoordinator<br />

för Norden och<br />

Baltikum. Hon har när mast<br />

arbetat på Ford Motor Company.<br />

■<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2019</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


FRI ENTRÉ<br />

Nordens ledande Fastighetsmässa sedan 2009<br />

DRIFT | UNDERHÅLL | FÖRVALTNING | ENERGI | MILJÖ | SÄKERHET | DIGITALISERING<br />

Nordens ledande fastighetsmässor<br />

sedan 2009 - <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> Stockholm!<br />

Kom och träffa 280 utställare som visar de senaste nyheterna och<br />

produkterna på mässgolvet. Helt kostnadsfritt!<br />

Anna Kinberg Batra<br />

Fd. Partiledare<br />

Moderaterna<br />

Niklas Berntzon<br />

Partner & Mäklare<br />

Eklund Stockholm<br />

Anders Borg<br />

Tidigare finansminister<br />

Stefan Attefall<br />

Fd. Bostadsminister<br />

Nyheter på mässan<br />

Eva-Mia Westergren<br />

Marknadschef<br />

Microsoft<br />

Arash Gilan<br />

Digitaliseringsexpert/ VD<br />

Viva Media<br />

RISE håller utbildning för Energibyggare, certifiering och diplom på mässan<br />

SBC: halvdagsseminarium för er som är aktiva i en bostadsrättsförening<br />

Hissförbundet föreläser om ”Hur ni höjer värdet på fastigheten genom hissar”<br />

Utställarscenen: interagera direkt med utställare som presenterar sina produkter<br />

Över 280<br />

utställare<br />

10-årsjubileum<br />

och mingel<br />

Prisutdelning<br />

Framtidens fastighet<br />

Över 50<br />

högaktuella talare<br />

DIN FRIBILJETT TILL MÄSSAN<br />

ANMÄL DIG PÅ: FASTIGHETSMASSANSTHLM.SE<br />

ANVÄND KOD 7002


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

FÅ KOMPONENTER FÖR<br />

SNABBARE RESULTAT<br />

SMIDIG FOLIE<br />

Bostik Pro<br />

NÄR TID OCH KVALITET ÄR VIKTIG<br />

Bostik PRO tätskiktssystem är utvecklat för proffsen. Systemet är tidsbesparande då det<br />

innehåller få komponenter, dessutom är produkterna mycket smidiga att arbeta med. Våra tätskiktssystem<br />

finns både som rollat- och som foliesystem.<br />

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!