20.02.2019 Views

Golv till Tak #1 - 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK

ÅRGÅNG 48

PRIS SEK 60

NR 1 2019

Vad har egentligen

hänt med betongen?

Kan forskningsprojekten

komma

med lösningar?

Varför behöver

vi siffror på

ånggenomgångs -

motstånd?

# 1 / 19


INNEHÅLL 1 /19

3 Vad har egentligen hänt med betongen?

6 Forskning för en framtid med tät betong

10 Nyttan av siffror på ånggenomgångsmotstånd

14 Här läggs ofta oregelbunden skiffer i stugorna

18 Domotex och BAU – tydlig uppdelning mellan mässorna

24 Keramik och insekter

25 Noterat

28 Fråga GVK

28 Fräscha och fina badrum av senaste snitt ...

29 # Golv

30 Golvbranschen & -företagen

32 Benny

3

ATT FÖRSTÅ

BETONGEN

Det är just det som är problemet idag.

För betongen har förändrats så mycket.

Av goda skäl. Men ingen kan ännu fullt

överblicka konsekvenserna.

Sammansättningen har ändrats, delvis

för att minska koldioxidavtrycket – och

det är ju bra. Ballasten har blivit annorlunda,

delvis för att skydda rullstensåsarna

– och det är ju också bra. Men

resultatet har blivit något vi inte riktigt

känner igen.

Forskning pågår, många projekt, för att

komma ifatt kunskapsmässigt. Även det

är bra.

I den här tidningen försöker vi ge en lätttillgänglig,

och därmed naturligtvis lite

förenklad, översikt över vilka förändringar

som skett och vilken forskning

som pågår. Vi får säkert anledning att

återkomma till ämnet många gånger.

För självklart kommer vi i Golv till Tak

att berätta om den nya kunskap som

kommer fram och vad det kan leda till

ifråga om förändrade regler och nya

konstruktioner.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

6

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 073-590 25 32. E-POST: fernando@adsales.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


Bada i inspiration från hela Norden

Nordic Spirit är en helt ny våtrumskollektion som inspirerats av det nordiska ljuset och den speciella inredningstradition

som finns i våra nordiska hem. Här tolkad av vår franska designer Fanny Francine Gay, som adderat en modern vinkling

i färg och mönster. Genomgående för väggkollektionen TermaLife är de ljusa grå och vita tonerna som anknyter till det

nordiska ljuset. Väggarnas mönster är finstämda och noga avvägda för att lyfta fram detaljer och badrummets övriga

inredning och stil. I Nordic Spirit är kombinationsmöjligheterna oändliga då alla vägg- och bårdmönster i TermaLife

och vår golvkollektion TermaStar matchar varandra färgmässigt. Intresserad att veta mer om Nordic Spirit?

Gå in på forboflooring.se/wetroom eller upplev kollektionen hos utvalda färg- och golvfackhandlare.

2 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


VAD HAR EGENTLIGEN

HÄNT MED BETONGEN?

Betongen har blivit allt tätare. Det finns fl era orsaker, som allt lägre vattencementtal

och bland annat fl ygaska som tillsatsmaterial. Det finns rimliga

motiv för alla förändringar, men vi har inte tillräcklig kunskap om konsekvenserna.

Det låter så enkelt – cement, vatten

och ballast i form av till exempel

grus – och så är det bara att gjuta. Så

enkelt verkar det också ha upplevts

en gång i tiden. Men knappast idag.

Betongen har trots sin enkla naturlighet

utvecklats på en rad olika sätt

– för att bli bättre ur teknisk, ekonomisk

eller miljömässig synvinkel.

Den har fått nya blandningsproportioner,

förändringar i ingående material,

nya tillsatsmaterial och nya tillsatsmedel.

Och det enkla har till slut

blivit så komplicerat att ingen riktigt

vet hur det fungerar.

ALLT LÄGRE VCT-TAL

GÖR BETONGEN TÄTARE

I betongfabriken blandas cement,

ballast, vatten och tillsatsmedel för att

ta fram den betong byggaren har beställt.

En viktig faktor för betongens

egen skaper är vct-talet. Vct-tal är

helt enkelt för hållandet mellan mängden

blandningsvatten och mängden

cement, ett högt vct-tal betyder att

betongen innehåller mycket vatten.

En betong med högt vct-tal är

inte så tät, den kan torka genom

diffu sion och fortsätter att göra det

› TEXT:

Elisabeth Sedig

› FOTO:

Finja Betong

› FORTSÄTTNING

på sid 4

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 3


› FORTSÄTTNING från sid 3: Vad har egentligen hänt med betongen?

så länge den är fuktigare än luften.

Men det kan ta väldigt lång tid innan

den når de 85 procent RF vi normalt

har som mål.

Ända sedan 1960-talet har man

sänkt ”det normala” vct-talet i betong

allteftersom och idag är det för husbyggnad

0,45 – 0,50 men ner mot

0,30 kan förekomma. Den utvecklingen

har flera orsaker. Betongen

får högre hållfasthet med lägre vcttal,

betong med lågt vct brukar ju

En rad förändringar har gjort

betongen allt tätare.

också kallas högpresterande. Men

strävan efter högre hållfasthet medför

knappast lägre vct-tal än 0,70.

TIDEN ÄR HUVUDORSAKEN

Den främsta orsaken till de allt lägre

vct-talen på senare år är produktionstakten

på byggena. Betongen förbrukar

vatten när den härdar – och

idealet skulle naturligtvis vara att det

fanns precis lagom mycket vatten i

den så att den snabbt blir tillräckligt

torr och det inte finns något överskottsvatten

kvar som behöver försvinna

på annat sätt.

Problemet är att betong med lågt

vct-tal blir så tät att det vatten som

ändå alltid återstår har väldigt svårt

att ta sig ut ur betongen. Så när betongen

väl härdat händer nästan

ingenting beträffande RF-värdena.

FLYGASKA GÖR BETONGEN

ÄNNU TÄTARE

Det finns dessutom fler faktorer som

också bidragit till att göra betongen

tätare. Det gamla grovmalda Portlandscementet,

OPC, som funnits

sedan 1800-talet består huvudsakligen

av osläckt kalk som man får

genom att krossa och mala kalksten,

och gips.

År 2001 introducerade Cementa,

som dominerar cementmarknaden i

Sverige, sitt Byggcement som är lite

mer finmalet och har kalkstensfiller

som tillsatsmaterial, det vill säga man

har lagt till mer finmald kalksten som

inte förväntas vara med i de kemiska

reaktionerna, i cementen.

År 2012 lanserade man så Bascement.

Här har kalkstensfillern, till

stor del av miljöskäl, ersatts av flygaska

som är en restprodukt från koleldning

i värmekraftverk. Att ersätta

kalksten med flygaska minskar koldioxidavtrycket,

flygaska är en restprodukt.

Men tillgången på flyg aska

kommer sannolikt att minska framåt

eftersom ju kolkraftverk knappast har

framtiden för sig. Alter nativa tillsatsmaterial

är slagg från stålindustrin

och silika, det vill säga kiseldioxid.

Alltså kvarts.

VI VET INTE RIKTIGT HUR

BETONGEN FUNGERAR

Alla de här förändringarna har gjort

betongen tätare. Det medför inte bara

att vatten har svårt att diffundera ut

ur betongen. Betongen har lika svårt

att ta upp vatten. Och då är den inte

längre ett sugande underlag vid limning

av golv. Limvattnet måste alltså

ta vägen någon annanstans.

Det här vet vi. Vi vet också att den

dagens täta betong kommer att vara

den vi har att förhålla oss till nu och

framåt. Men vi vet idag inte tillräckligt

om hur dagens betong fungerar i

en golvkonstruktion och vad som är

bästa lösningen för att slippa problem

i fortsättningen. Om det pågår

idag ett antal forskningsprojekt. Läs

vidare på följande sidor. ■

Vi vet idag inte tillräckligt mycket

om hur dagens betong fungerar.

4 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


NYA PEUGEOT PARTNER

INTERNATIONAL

VAN OF THE YEAR

Pris från 139.900 kr

eller 985 kr/mån

Effektiva motorer - låg förbrukning (från 4,2 l/km)Effektivt BlueHDi-system

- låga CO 2

-utsläpp (från 110 g/km)i-Cockpit - innovativ utformning av förarmiljön

Surround rear vision - ökat synfält runt bilenHög lastkapacitet - upp till 800 kg

Multiflex-soffa - ökad lastlängd för längre föremål (+1,27 m)Säkerhetssystem

- aktiv farthållare, filhållningsassistent, släpvagnsstabilisering och autobroms och mycket mer

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Alla priser är exklusive moms. Förbrukning: NEDC: blandad körning 4,2-4,4* l/100km, koldioxidutsläpp CO 2

110-116* g/km. WLTP: blandad körning 5,7-6,2*

l/100km, koldioxidutsläpp CO 2

150-161* g/km. Finansiell leasing genom Peugeot Finans: Första förhöjda avgift 30 %, rörlig ränta(beräknad på 3,99%). Restvärde 52 % av kampanjpriset #1 - 2019 | GOLV efter 36 TILL månader. TAK | 5

Uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. *Preliminära siffror. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Läs mer på www.peugeot.se


FORSKNING

FÖR EN FRAMTID

MED TÄT BETONG

Bland en rad SBUF-projekt som gäller fukt och betong finns ett som ska

hitta väl fungerande golvkonstruktioner med dagens täta betong och samtidigt

öka kunskapen om hur golvsystem med tät betong fungerar. Självklart

kommer det sedan att behövas fortsatt forskning. Förhoppningen är emellertid

att det som oftast ses som en nackdel i golvsammanhang – betongens täthet –

istället ska kunna vändas till en fördel.

› TEXT:

Jenny Adnerfall

› FOTO:

Finja Betong

› I PROJEKTET SKA MAN

göra mätningar på

prov kroppar för att få

mer kunskap om hur

fukt och alkali rör sig

genom betong och

golvkonstruktion och

hur de olika skikten

påverkas. Provkropparnas

principiella uppbyggnad

visas på

bilden till höger.

För att inte få problem med utan

istället kunna dra nytta av den

moderna betongens egenskaper,

behöver vi veta mer om hur fukt och

alkali rör sig genom betong och golvkonstruktion

och hur de olika skikten

påverkas. Just nu pågår flera SBUFprojekt

som ska ge oss mer kunskaper

om de sakerna. Ett av dem, projektet

SBUF 13560 Framtidens golvsystem

med modern, tät betong löper över två

år och där ska man göra praktiska

mätningar på ett antal konstruktioner.

BETONG KAN VARA TÄTARE

ÄN PLASTMATTA

Det finns indikationer på att den täta

betongen släpper ifrån sig fukt så

långsamt att det inte hinner uppstå

skador på överliggande golvmaterial,

så länge fukten inte stängs in av ett

helt tätt ytmaterial utan långsamt

kan diffundera ut genom hela golvkonstruktionen.

Just denna effekt av

betongens ökade täthet undersöks i

SBUF-projektet ur synvinkeln att

tätheten kan vara en fördel. Annars

kan lätt betongens täthet uppfattas

som endast en nackdel, då den i

praktiken eliminerar möjligheten till

effektiv diffusionsuttorkning.

Att med traditionellt lim limma

ned golvmaterial direkt på den täta

betongen kan vara en utmaning.

Detta eftersom limfukten inte kan

tas upp av det täta underlaget på

samma sätt som av traditionell betong,

vilket kan leda till att limmet

inte torkar och att bindningen av limmet

fördröjs. För att man ska kunna

limma ned golvmaterial behövs ett

något sugande underlag. Dessutom

kan limfukten bidra till att nivån av

alkalisk fukt i betongens yta blir

högre, vilket i sin tur kan bryta ned

limmet.

En lösning som diskuteras är därför

att alltid lägga ett skikt avjäm-

6 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


FLER PROJEKT

AV INTRESSE

Inom SBUF pågår ytterligare ett antal klart

intressanta projekt som behandlar fukt och

betong. Några exempel följer här.

Utredning av funktionell uttorkningsnivå

hos betong med mineraliska tillsatsmaterial

Projektets syfte är att undersöka funktionell uttorkningsnivå

hos betong baserad på Bascement i jäm förelse

med betong baserad på Portlandscement utan mineraltillsatser.

Detta för att söka besvara frågan om dagens

uttorkningskrav, baserade på betong med Portlandscement

som enda bindemedel, fortfarande är rele vanta

och rimliga eller är i behov av revidering och möjligen

differentiering. Om man kommer fram till att det finns

behov av revidering avser man också att ge riktlinjer för

fördjupade undersökningar om kritiska fuktnivåer för

ytskikt applicerade på betong med mineraliska tillsatser.

Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier

Projektledare: Ted Rapp

Sluttid: 2019-01-31

I projektet ska man, förutom att samla

kunskap om golvkonstruktioner och

fukt, ta fram en bästa konstruktionslösning

utifrån mätningar i projektet

och resultat från annan pågående

forskning.

ningsmassa som underlag för limmet.

Avjämningsmassan kan då fungera

dels som ett alkaliskydd och dels

som buffert för limfukten. Teoretiska

beräk ningar har indikerat att ett skikt

på 10 – 15 millimeter avjämningsmassa

är tillräckligt för att uppfylla

den funktionen.

MÄTNINGAR SKA GE

REKOMMENDATIONER

På kort sikt syftar SBUF-projekt

13560 till att presentera en typ av

konstruktionslösning som kan användas

som bästa alternativ, detta

utifrån resultat av pågående forskning

samt projektets egna mätresultat.

Lösningen ska avse ”modern

tät betong” med receptförslag på en

slags typbetong med viss bindemedelssammansättning

som medför

tillräcklig täthet. Rekommenderat

golv system ska utgå från egenskaperna

hos olika ingående skikt snarare

än från typ av produkter. Konstruktionens

funktion ska bekräftas i mätningar

och dessutom ska eventuella

oönskade emissioner registreras.

Projektet kommer att genom föras

i följande steg:

• Design av ett antal ”täta betong -

recept” för praktiskt bruk, i samverkan

med betongleverantörer

och entreprenörer. Recepten baseras

på det vetenskapliga underlaget

och är inriktade på att praktiskt

kunna fungera under varierande

för utsättningar för betongproduktion

samt kunna gjutas med rimlig

ansträngning under olika årstider.

• Design av försöksuppställningar med

kombinationer av betong inklusive

härdningsförhållanden, avjämning

samt lim och ytskikt för undersökning

av eventuella oönskade

emissioner. Undersökningen kommer

till viss del att följa GBRs

bransch standard för emissionsmät-

› FORTSÄTTNING på sid 8

Hållbart samhällsbyggande och beständig betong

Projektet utgår från ett behov av vägledning vid val av

ballast för betongkonstruktioner, med avseende på

risken för alkali-silika-reaktioner. Målsättningen är att

utarbeta riktlinjer och ge rekommendationer för

• lämpliga metoder att identifiera risken för skadliga

alkali-silika-reaktioner

• lämpliga förebyggande åtgärder för nya konstruktioner

som byggs med potentiellt alkalireaktiv ballast

och

• råd om mildrande åtgärder för redan drabbade konstruktioner.

Projektansvarig: PEAB

Projektledare: Jan Trädgårdh

Sluttid: 2019-03-31

Tillämpningsmodellering av fuktfenomen i betong

för modern uttorkningssimulering

Det senaste steget inom simulering av fuktflöde, beräkningsverktyget

Produktionsplanering Betong, har en

högre ambitionsnivå än tidigare beräkningsverktyg.

Med det nya verktyget vill man inte vara begränsad till

ett fåtal situationer med mer eller mindre ideala uttorknings

för hållanden eller till förenklade materialinteraktioner,

till exempel endast betong, ingen insugning från

regn, inget utbyte med avjämningsmassor. För tillförlitliga

uttorkningsprognoser måste man kunna simulera

en mycket bredare del av verkligheten. Denna ambitionsnivå

kräver förbättrade, mer stringenta eller ibland

helt nya modeller för beskrivning av både kemisk och

fysikalisk bindning av vatten samt för transportmodellering.

Projektansvarig: Skanska

Projektledare: Peter Johansson

Sluttid: 2019-07-31

Minimera kemiska golvskador

Avsikten är att ta fram fakta om hur kemiska golvskador

kan undvikas genom säker uttorkning av avjämningsskikt

och om vad som tekniskt sker med olika golvbeläggningar

vid fuktpåverkan.

Projektansvarig: NBI Bygg

Projektledare: Jörgen Grantén

Sluttid: 2019-09-30

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 7


Applicera Webers tätskikt redan vid

RF 90 % och korta byggtiden

Nu hjälper vi till att korta byggtiden genom ett generellt godkännande

att montera Webers tätskiktssystem redan vid 90% relativ fuktighet (RF).

Läs mer på se.weber

www.se.weber

ANNONS

› FORTSÄTTNING

från sid 7:

Forskning för en

framtid med tät

betong

SBUF 13560

Framtidens golvsystem

med modern,

tät betong

PROJEKTANSVARIG:

Sveriges Byggindustrier

PROJEKTLEDARE:

Ted Rapp

PROJEKTTID:

2018 - 08 - 31 –

2020 - 09 - 30

ning på sammansatta konstruktioner,

fastställd 2017. Vissa avsteg

och kompletteringar kommer dock

att göras då undersökningens syfte

inte sammanfaller fullt med GBRs

standard.

• Utförande av provkroppar inklusive

gjutning, härdning, uttorkning,

avjämning och uttorkning av densamma

samt påläggning av ytskikt.

• Mätning av emissioner och RF i avjämningsmassa

vid olika tidpunkter

under två års tid från mattläggning.

Resultaten kommer att publiceras

underhand och avrapporteras

ett år efter mattläggning samt efter

avslutade försök.

Projektet påbörjades under hösten

2018 och beräknas avslutas hösten

2020.

ETT FÖRSTA STEG

MOT SÄKRA GOLVSYSTEM

Det finns indikationer på att man

skulle kunna dimensionera fuktsamverkan

annorlunda och arbeta med

en mycket fuktigare betong så länge

den är så tät att den släpper ifrån sig

fukten mycket långsamt. Detta skulle

kunna förkorta produktionstiden

avse värt. Det finns emellertid inga

garantier för att föreslagna konstruktionslösningar

fungerar i praktiken.

Däremot pekar tillgänglig kunskap i

för detta positiv riktning.

Projektets långsiktiga mål är att

samla kunskap för att i framtiden

lättare och snabbare kunna hantera

nya material i hela golvsystemet, det

vill säga betong, avjämningsmassa,

ytskikt, limmer etc. För detta behövs

en bättre samlad kunskap om mekanismer

bakom fuktproblematiken i

golvkonstruktioner, bland annat

kring vad som driver nedbrytningsprocesser,

hur skador definieras och

hur de bäst ska mätas. Detta projekt

tar sig inte an dessa frågor men kan

utgöra en grund för fortsatt forskning.

– Vi påbörjade de första RF- och

emissionsmätningarna på prov kropparna

i december. Det byggbranschen

behöver är robusta metoder för riskfritt

utförande av golvsystem som

utnyttjar de nya miljövänliga materialens

egenskaper. Det här projektet

är ett steg i den riktningen, säger

Ted Rapp från Sveriges Byggindustrier,

projektledare för SBUF-projektet.

TILLSVIDARE GÄLLER

BEFINTLIGT REGELVERK

Att frångå dagens RF-nivåkrav kräver

en grundlig utredning. Golvbranschen,

GBR, uppmanar därför anslutna

golventreprenörer att alltid skriva

avvikelserapport då de ombeds lägga

golvmaterial på underlag som överskrider

något av de ingående materialens

fuktnivåkrav. På samma sätt

uppmanar GBR anslutna leverantörer

att inte föreslå lösningar som

inte är verifierade. Tillsvidare gäller

alltså de RF-nivåkrav som anges i

AMA Hus eller i materialleverantörens

anvisning. ■

8 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


ingång

Låt oss presentera nya

Vinylklick

med akustikbaksida

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 9


NYTTAN AV SIFFROR PÅ

ÅNGGENOMGÅNGS-

MOTSTÅND

Allt oftare efterfrågas siffror på ånggenomgångsmotstånd hos olika golv material. Det är

fuktkonsulterna som behöver de siffrorna som underlag för sina omfördelningsberäkningar

av fukt. Enligt RBK är det OK att utgå från en sådan beräkning i det enskilda fallet – och

då kan man ju slippa komma ner till 85 procent! Men för att kunna göra en sådan beräkning

behöver fuktkonsulterna detaljerade data om alla i konstruktionen ingående material.

Som just ånggenomgångsmotstånd.

› TEXT:

Magnus Rönnmark

› FOTO:

Sika / Casco

Mattorna vi använder som golvbeläggning är inte täta.

Vatten brukar inte kunna rinna genom dem, men fukt i

form av ånga kan vandra genom plast och linoleum, vilket

kan vara både till nytta och till skada. I ständigt blöta

badrum är det viktigt med täta mattor både på golv och

vägg. Annars skulle en alltför stor mängd ånga kunna

migrera ut i andra delar av huset och kondensera så att vi

får fuktskador. På andra ställen kan det vara en fördel att

golven är mer diffusionsöppna så att fukt från betong,

spackel och lim kan vädras ut genom golvmattan och ge

ett friskare hus.

Skillnaderna

i täthet är

stor mellan

olika mattor.

STOR SKILLNAD I TÄTHET

En 2,5 millimeter tjock linoleummatta kan ha ett motstånd

mot ånggenomgång på 0,3 miljoner sekunder per

meter (s/m). För samma lokal skulle man kunna välja en

homogen PVC-matta på två millimeter och den kan ha

ett motståndsvärde på två miljoner s /m. Linoleummattan

passar inte bra i våtrum, men på andra ställen kan det

vara en fördel att fukten vandrar sex gånger snabbare

genom den jämfört med genom PVC-mattan.

När skillnaderna är så stora är det viktigt att byggnadstekniker

gör en fuktanalys för att kunna välja rätt golv till

rätt plats. Fukt finns alltid och det är bara frågan om var

man vill ha den. Många känner till den vanliga regeln:

Gummi- och plastgolv på 85 procent RF i betongen.

Lino leum och högfyllda plattor klarar 90 procent RF.

Man kommer ganska långt med det, men det är relativt

grova styrmedel.

VAD BETYDER EGENTLIGEN

SEKUNDER PER METER?

Vi är vana vid enheten meter per sekund för att ange

hastig het och vindstyrka. Betyder det att enheten

sekunder /meter för ånggenomgångsmotstånd beskriver

långsamhet? Ja, på sätt och vis anger enheten hur långsamt

ångan tar sig upp eller ner genom en golvmatta

beroende på skillnader i fuktighet mellan ovan- och

undersida.

När vi gör en beräkning av fuktvandring vill vi veta

hur stor mängd vattenånga som kan vandra genom vår

matta per ytenhet och tidsenhet. Ångflödet får enheten

gram per kvadratmeter och sekund, g /m 2 s. Flödet är

direkt beroende av skillnaden i fuktighet. Vi brukar tala

om relativ fuktighet, RF, i procent av fuktigheten för luft

mättad med vattenånga. Här räknar vi med koncentrationen

av vattenånga i gram per kubikmeter, g /m 3 . Ångflödet

är direkt proportionellt mot skillnaden i ångkoncentration

men omvänt proportionellt mot mattans

ång genomgångsmotstånd. Att enheten för ånggenomgångsmotstånd

blir s /m framgår av denna formel:

ångflöde g/m 2 s =

koncentrationsskillnad g/m 3

ånggenomgångsmotstånd s/m

Eller kanske det blir tydligare om man skriver:

ånggenomgångsmotstånd s/m =

koncentrationsskillnad g/m 3

ångflöde g/m 2 s

10 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


Kan limvattnet

transporteras bort

genom mattan?

MÄTNINGEN TAR LÅNG TID

När man mäter ånggenomgång är det viktigt att först

beskriva förhållandena där golvet eller fuktspärren ska

finnas. En fuktspärr i en dusch har säkert 100 procent

RF bakom kakel i duschen och kanske 75 procent på

andra sidan. Då ska fuktvandringen mätas under sådana

förhållanden. En linoleummatta som ska släppa igenom

limfukt kanske har 85 procent RF på undersidan och 50

procent i luften ovanför. Då är det så man mäter.

Provningen går till så att provmaterialet monteras på

en skål med en saltlösning av sådan koncentration att RF

över vätskeytan blir den önskade lägre RF-nivån. Skålen

får sedan stå i en klimatkammare där RF konstant hålls

på den önskade högre nivån. Då börjar fukt att vandra

från kammaren till provmaterialet, genom materialet och

ner i saltlösningen. Med noggrann vägning kan man

sedan få reda på viktökningen av skålen och på så vis

räkna ut ångvandring och ånggenomgångsmotstånd.

Mätningen tar lång tid. Provmaterialet ska komma i

balans med fuktförhållandena och absorbera den fukt

som gäller för dem. Särskilt för mycket täta material blir

viktökningen i skålen väldigt långsam och det kräver

lång provtid för att man ska kunna väga med tillräcklig

noggrannhet.

EMULGATORER OCH FYLLMEDEL

ÖKAR GENOMSLÄPPLIGHETEN

Som vi ser i formeln på föregående sida är det skillnaden

i ångkoncentration som sätter igång ångvandringen. I ett

material som inte innehåller något vatten blir det inte

många molekyler som kan vandra och det blir därför ett

litet flöde. Sådana material får därför högt ånggenomgångsmotstånd.

Ett material som innehåller vatten kan

däremot släppa fram ångan bättre. En sådan skillnad ser

vi mellan den PVC som används för homogena golv och

den PVC som används för bestrukna skiktade golv. Den

slags PVC som används för bestrykning innehåller emulgatorer,

en kemikalietyp som kan öka vatteninnehållet.

En homogen golvmatta med mindre emulgatorer kan

därför ha dubbelt så högt motstånd och PVC-fria golv

utan emulgeringsmedel kan komma ännu högre. Stort

innehåll av fyll medel är också något som kan göra ett

› EN FJÄRDEDEL

av limmet är vatten,

som måste ta vägen

någonstans.Det kan

inte tas upp av dagens

täta betong. Hur möjligheten

är att vattnet

kan passera ut genom

mattan, så att limmet

kan torka, beror på

ånggenomgångsmotståndet

för den aktuella

mattan.

› FORTSÄTTNING

på sid 12

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 11


› FORTSÄTTNING från sid 11: Nyttan av siffror på ånggenomgångsmotstånd

Det skulle ta

mer än ett år

för limmet

att torka

genom de

tätaste

mattorna.

› ÅNGGENOMGÅNGS-

MOTSTÅND hos olika

typer av mattor. Uppgifter

har inhämtats

från Tarkett, Forbo

Flooring, Falck Design,

Nora Systems, Ehrenborg

och Gerflor.

MASSIVA

GOLVMATTOR

material mer genomsläppligt för ånga. Materialet i polish,

vax och vatten buren lack har mycket emulgatorer och

bidrar med sina tunna skikt knappt märkbart till att hejda

ångvand ring genom golvbeläggningar.

Det är naturligt att tjocka mattor är tätare än tunna

mattor av samma material. Likaså är det lätt att förstå att

små plattor av täta material kan släppa igenom ånga i

öppna fogar. Paradexemplet är glaserad keramik, som är

ångtät, men som är nästan helt ångöppen i fogarna.

HUR SNABBT TORKAR LIMMET?

Med formeln som hjälp kan man räkna på olika fall av

fuktpåverkan och uttorkning om man har rätt ingångsdata.

Vi kan som exempel räkna på ett teoretiskt fall där

en golvmatta limmas på ett helt tätt underlag. Hur lång

tid tar det för limmet att torka?

Under mattan ligger 300 gram lim, varav 75 gram enligt

Sika är vatten.

Under mattan är luften mättad med vattenånga, 18

gram/m 3 vid 20°C.

Över mattan är ånghalten 9 gram/m 3 vid 20 grader och

50 procent relativ fuktighet.

Mattan är en homogen PVC-matta med ånggenomgångsmotstånd

2 miljoner s/m.

Ångfl ödet blir då (18- 9)/2 miljoner g/m 2 s.

För att förånga 75 g limvatten tar det då 75 x 2 miljoner/

(18- 9)s, det vill säga cirka 17 miljoner sekunder, vilket är

cirka 190 dygn.

Det är ju inte rimligt att det skulle behöva ta ett halvår

för limmet att torka, men exemplet visar hur viktigt det

är att limvattnet då har en annan väg ut, till exempel

genom avjämningsmassa och betong. Med homogena

PVC-mattor eller ännu tätare mattor skulle det teoretiskt

krävas mer än ett år för limmet att torka genom

mattan. Linoleum skulle däremot låta limmet torka på

tre veckor.

För varje golvkonstruktion är det alltså av stor betyd-

ÅNGGENOMGÅNGS-

MOTSTÅND,

miljoner s/m

KOMMENTAR

Homogena PVC-golv

2 mm 2 – 3 De flesta ligger kring 2,5

miljoner s/m

1,5 mm 2 För våtrum krävs 1 miljon

s/m

Heterogena PVC-golv 1 Stort antal produkter av

många fabrikat

Gummigolv

2 mm 2 – 4

Linoleumgolv

2,5 mm 0,3 – 0,4

Med akustikskum 0,8 Räknas här som plastgolv,

85 procent RF

Jonomergolv 3 Upofloor Zero

Polyuretangolv 0,7 Tarkett iQ One

else att kunna beräkna hur fukt från betong, spackel och

lim kan vandra. Då är det absolut nödvändigt att från

leverantören få aktuella värden på mattans ånggenomgångsmotstånd.

Om det inte står i de tekniska beskrivningarna

bör man kontakta leverantören för att få aktuella

uppgifter för de mattor man överväger att använda.

Skillnaderna kan ju vara stora.

PÅGÅR UTVECKLING

AV MINDRE TÄTA GOLV?

Eftersom snabb ånggenomgång innebär stora fördelar,

är det tänkbart att golvtillverkare redan utvecklar mattor

som är mindre täta. Att kunna lägga golvet på betong

med RF 90 procent istället för att behöva vänta tills

betongen kommit ner till 85 procent betyder mycket i

tid och pengar. Med alternativa polymerer eller med tillsatser

till våra vanliga plaster borde det inte vara omöjligt

för kvalificerade producenter att utveckla golvmaterial

med förbättrade egenskaper beträffande ångtransport.

Plast som andas kanske inte är långt borta.

De flesta golvleverantörer kan lämna uppgifter om

ånggenomgångsmotstånd för sina viktigaste produkter.

De uppgifterna får man om man särskilt begär dessa

data, och det har vi gjort. Uppgifterna lämnas ofta med

flera siffrors noggrannhet, till exempel ”IQ Optima 1,94

miljoner s/m”. Med hänsyn till mätnoggrannhet och

möjliga variationer i produktion väljer vi att presentera

uppgifterna med bara en siffras noggrannhet (om de inte

är lägre än 1). Vi skriver alltså ”IQ Optima 2 miljoner s/m”.

Data har lämnats av Tarkett, Forbo, Falck Design, Nora,

Ehrenborg och Gerflor. Sammanställningen här nedan till

vänster gäller massiva mattor, inte plattor och skum.

ALLTFLER FUKTBERÄKNINGAR ATT VÄNTA

En etablerad rutin för att avgöra när golv kan läggas på

betongunderlag är den enkla regeln:

• Linoleum och högfyllda plattor – max 90 procent RF

• Plast, gummi och linoleum med akustikskum – max 85

procent RF

Ånggenomgångsmotståndet inom en och samma materialgrupp

kan, som framgår av tabellen här till vänster,

variera åtminstone mellan 0,7 och 3 miljoner s/m, det

vill säga med en faktor fyra. Med hänsyn till det kan man

ställa sig frågan om den enkla regeln alltid är motiverad.

För produkter med betydligt högre eller lägre ånggenomgång

än genomsnittet skulle det kunna vara befogat med

en mer förfinad beräkning av de möjliga läggningsförutsättningarna.

Kraven för våtrumsgolv är att de ska ha ett ånggenomgångsmotstånd

större än en miljon s/m för att inte

belasta byggnaden med fuktvandring från ständigt blöta

golv. Det är viktigt att kontrollera data för de golv man

väljer. I våt miljö vill man också ofta ha skydd mot halka.

Man bör då vara observant på att halkskyddade golv i

flera fall har lägre ånggenomgångsmotstånd än väntat.

Sannolik är det en följd av att de halkskyddande partiklarna,

liksom fyllmedel i hög halt, kan ge en passage för

ångtransport genom golvbeläggningen.

Säkert är att det kommer att bli alltmer räknande på

fukt och ånggenomgång framåt. ■

12 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 13


HÄR LÄGGS OFTA

OREGELBUNDEN SKIFFER

I STUGORNA

Att lägga skiffergolv är ett lite speciellt och tidskrävande plattsättningsarbete.

För Nyströms Kakel i Östersund är det ett återkommande uppdrag eftersom

skiffergolv ofta läggs i stugorna på skidorterna i området.

› TEXT OCH FOTO:

Björn Lundbeck

Offerdalsskiffer bryts i dagbrott i

Jämt land av det norska bolaget

Minera. Företaget är leverantör av

skiffern som läggs på ett hallgolv i ett

timmerhus i Bydalen av Nyströms

Kakel i Östersund.

TAR TID ATT LÄGGA

De oregelbundna skifferplattorna ska

vara tolv millimeter tjocka, med en

felmarginal på plus minus 1,5 millimeter.

Rätt mått åstadkoms genom

att skiffern hyvlas av i en speciell

maskin, så kallad kalibrering.

Eftersom varje platta måste lyftas

fyra – fem gånger innan den är klippt

på alla sidor och sitter på plats, så blir

det ett mycket tidskrävande arbete.

En platta är helt klar först när den är

inbyggd med plattor runt om. Man

ristar och klipper en sida åt gången,

vilket innebär att det blir många

vändor till klippen.

Kjell Alfredsson, Nyströms specia list

på skifferläggning, uppskattar att han

lägger 0,3 – 0,4 kvadratmeter fogat

och klart oregelbundet skiffergolv per

timme. Tidsåtgången är givetvis en

del av förklaringen till att kvadratmeterpriset

på ett färdiglagt oregelbundet

skiffergolv ligger på cirka

3 000 kronor plus moms.

ETT VANLIGT GOLV PÅ

SKIDORTERNA

Kjell har lagt skiffer i många hallar i

västra Jämtlands skidorter.

– Skiffern har en halkdämpande

yta, vilket är bra när du kommer in

i hallen med skidpjäxor med snö

under. Dessutom är den slitstark och

tål vatten.

Underlaget är i normalfallet betong,

men det går även att lägga på

ett träbjälklag. Då måste man dock

först göra en förstyvningsspackling.

Grå fog är vanligast eftersom man

vill ha en fog så nära skifferns färg

som möjligt. Fogen Kjell använder

heter Schönox Flex och är i princip

en ren cementprodukt som är lika

beständig som skiffern.

– Personligen föredrar jag en fog

med lite grövre ballast i, säger Kjell.

Jag vill ha en grövre struktur på fogen

jämfört med en vanlig kakelfog. Jag

tycker att det passar bättre till stenen.

I den aktuella hallen i Bydalen vill

beställaren ha en mörkgrå fog som

gör att det blir lite större skillnad

mellan färgen på fogen och färgen

på skiffern.

BEHÖVER PORTÄTNING

– Finns det några nackdelar med ett

skiffergolv?

Golvet bör impregneras ungefär

vartannat år med en portätning,

ungefär som när du vaxar en bil.

› I VINTERVÄDER

som på bilden är det

mycket lämpligt med

Offerdalsskiffer på

hallgolvet, och det

håller också Nyströms

Kakel på att lägga i det

här huset. Skiffern är

slitstark och tål vatten

alldeles utmärkt. Bara

att klampa in med

snöiga skidpjäxor.

14 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


Att lägga ett oregelbundet skiffergolv

skiljer sig på flera sätt från läggning av

regelbundna plattor. Kjell Alfredsson,

delägare i Nyströms Kakel, är också

före tagets specialist på området.

Och befinner man sig i ett område där

det byggs många skidstugor och finns

skifferbrytning nästgårds, så behövs

den kunskapen relativt ofta.

› KJELL ALFREDSSON har en hel del fogning kvar på det här 20 kvadratmeter stora hallgolvet. Med en hastighet på 0,4 kvadratmeter

i timmen kommer hela läggningen av skiffergolvet är kräva en arbetsinsats på 50 timmar.

› FORTSÄTTNING

på sid 16

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 15


› OVAN:

KJELL ALFREDSSON

har först lagt ut skifferplattorna

lösa och

klippt dem på alla sidor

så att han är säker på

pusslet innan han som

här lägger dem i fix.

› TILL HÖGER:

DET BLIR MÅNGA

vändor till klippen när

alla sidor på skifferplattorna

ska klippas

en i taget, med mellanliggande

turer till

golvet där plattorna

ska passas in.

FRITIDSHUS

I BYDALEN

BESTÄLLARE:

Överbygg AB

SKIFFER LEVERANTÖR:

Minera Skiffer AB

FIX- OCH FOG-

LEVERANTÖR:

Casco /

Sika Sverige AB

LEVERANTÖR AV

IMPREGNERING:

Akemi

PLATTSÄTTNINGS-

ENTREPRENÖR:

Nyströms Kakel

Slarvar du med det och råkar spilla

till exempel olja eller vin så kan det

bli bestående fläckar som sugs ner i

själva stenen.

– Något speciellt att tänka på när

det gäller städningen?

– Eftersom skiffern är ojämn i ytstrukturen,

så är det lättare för smuts

att fastna. Dessutom blir det i ett

oregelbundet golv lite bredare fogar,

och i regel är det fogarna som är

svårast att hålla rena.

SKA UNDVIKA

”FYRVÄGSKORSNINGAR”

Kjell brukar börja läggningen i ett

hörn. Han klipper till och lägger ut

skifferplattorna lösa på ungefär en

tredjedel av golvytan. Sedan lägger

han dem på samma sätt med fixet

Schönox Q9, som är speciellt anpassat

för natursten. Därefter fortsätter han

på samma sätt med återstoden av

golvytan.

– Finns det några oskrivna regler

för hur man lägger oregelbundna skifferplattor?

– Inga absoluta regler, men däremot

vissa rekommendationer. Till

exempel att man ska undvika att fogarna

bildar fyrvägskorsningar. Sedan

finns det vissa som inte klipper alla

stenar. Om det fattas en liten bit så

kan de leta fram en sten som passar

så pass bra att den inte behöver klippas

till. Jag klipper däremot varje sten

så att den passar exakt. ■

16 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


ATTRACTION ®

Den bästa lösningen för fuktproblem

UNIK LÖSLÄGGNINGSLÖSNING FÖR TUFF OFFENTLIG MILJÖ

UNDERGOLVET KRÄVER INGA ELLER MINIMALA FÖRBEREDELSER

KAN ANVÄNDAS PÅ UNDERLAG MED MYCKET HÖG RF

SNABBT OCH LÄTT ATT LÄGGA MED INTERLOCKINGSYSTEM

UNDERHÅLLET ÄR ENKELT OCH KOSTNADERNA ÄR LÅGA

GODA AKUSTISKA EGENSKAPER

635 x 635 mm

NYA MÖNSTER - TOTALT 21 MÖNSTER OCH FÄRGER

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 17


DOMOTEX OCH BAU

– TYDLIG UPPDELNING MELLAN MÄSSORNA

I ett kallt Tyskland utan snö i norr men snö i söder ägde de två stora mässorna Domotex i Hannover och

BAU i München rum i mitten på januari. Med datumen lagda så att man kan besöka båda utan problem.

Och riktigt frossa i golvmaterial.

Sedan 31 år tillbaka är Domotex

– världens ledande golv mässa –

i tyska Hannover startskottet för

det nya ”golvåret”. I år ägde

mässan rum 11–14 januari. 40000

besökare från mer än 100 länder

såg det nyaste som finns att se

på golvmarknaden från drygt

1400 utställare. Över 70 procent

av besökarna på Domotex kom

från andra länder än Tyskland,

vilket visar mässans internationella

karaktär.

”Man måste armbåga sig

fram”

BAU-mässan i München var öppen

14 –19 januari och säger sig vara

världens största byggmässa med

över 250000 besökare, varav

85000 är utländska – 5000 fler än

förra gången. Man måste armbåga

sig fram!

Tidigare år har golvmaterial

och byggkemi (lim, spackel, fästmassor

med mera) varit delat på

två utställningshallar men i år

hade ytorna ökat rejält. Totalt har

mässan byggt till två nya mässhallar

varför golvmaterialen i år

kunde breda ut sig i två hallar och

byggkemi få en egen hall. En

utvidg ning som behövdes eftersom

det varit väntelistor till

monterplatserna tidigare år.

Både och?

För tio – femton år sedan hade

leverantörerna ofta montrar på

båda mässorna men nu är det

oftast så att man väljer den ena

eller andra mässan men inte

båda. Det blir helt enkelt för dyrt.

Även om Domotex är en internationell

mässa och BAU främst

en nationell – dock med ökande

internationellt deltagande – har

de olika besökargrupper. I år var

det en tydlig uppdelning med att

textilgolvsleverantörerna var på

Domotex och leverantörerna av

plast- och linoleumgolv fanns på

BAU.

Domotex-mässorna fortsätter

dock att växa. 28 februari – 2 mars

är det premiär för den första nordamerikanska

mässan, i Atlanta

i USA. Längre fram i vår är det

också dags för 21a upplagan av

Domotex ASIA i Shanghai, 26 – 28

mars. Denna mässa har redan

175000 kvadratmeter utställningsyta

bokad, vilket gör den nästan

dubbelt så stor som Domotex i

Hannover. Den asiatiska marknaden

rullar på och blir allt intensivare!

I höst blir det också en ny

Domotex-mässa i Mexico 15 –19

oktober.

Tar tillbaka tillverkningen

till Europa

På trägolvssidan är det fort farande

större och bredare plankor som

gäller. Fiskbensmönster fanns

nästan överallt i montrarna. Lite

innovativa läggningsmetoder som

magneter på undersidan av plank

mot metallremsor på golven

kunde också beskådas. Leverantörerna

av olja och lack visade

främst färgeffekter med sina nya

produkter. Även nya, matta produkter

med naturutseende – det

vill säga det inte ska synas att

golven behandlats.

Utvecklingen inom LVT- området,

det vill säga design golven, verkar

dock ha kulminerat. Nu har de

flesta leverantörer sådana produkter

i sina sortiment och det gäller

främst att förfina och förbättra de

produkter man redan har. Här syns

det också tendenser till att leverantörerna

börjar ta tillbaka tillverkningen

av produkterna till Europa.

Allt kommer inte längre från Kina.

Bland de europeiska LVT-leverantörerna

finns också trenden att

erbjuda PVC-fria produkter.

Ur svenskt perspektiv

Efter grundlig bevakning har Golv

till Tak gjort en sammanställning

av viktiga produktnyheter och

intressanta leverantörer från de

båda mässorna. Allt sett med

svenska glasögon och uppdelat

efter tillverkare eller leverantör

och i bokstavsordning. Har vi

missat något som är viktigt för

den svenska marknaden, så tveka

inte att ta kontakt och berätta för

Fortsättning på sid 20

18 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


FUKTSENSORN

Mät fukt bakom fuktspärren utan ingrepp!

”Create’N’Connect”, det vill säga ”Skapa och koppla samman”

var det officiella temat för årets upplaga av Domotex-mässan.

I Hall 9 fanns det en mängd montrar och installationer som anknöt

till detta tema. Bland annat detta hjul där man kunde trava runt,

runt, runt. Kopplingen till temat? Man behöver nog en förklaring

från reklambyrån som gjort jobbet för att förstå det.

• Självhäftande

passiva fuktsensorer

• Läs av fukt med trådlös

fuktskanner utan att riva

ner ytskikt

• Dynamisk mätning från 20% till 133%

• Lättanvänd och mångsidig

• Kan integreras med andra system

• Fungerar i all byggnation

och passar i alla utrymmen

Den passiva sensorn placeras

bakom tätskiktet och läses

enkelt av med fuktskanner.

En ovanlig metod – parkettplankor från Parkmobel Instaladora som

läggs fast mot metallprofiler.

ANNONS

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 19


Fortsättning från sid 19:

”Domotex och Bau – tydlig uppdelning mellan mässorna”

oss – och för läsarna – vad det är

som borde varit med i uppräkningen.

Vi försöker – men ser

ändå inte allt!

Många av nyheterna kommer

att presenteras för den svenska

marknaden på Möbelmässan i

Älvsjö i februari. Den mässa som

alltmer utvecklats till att bli den

stora svenska golvmässan.

Lister i Corbusiers färger

I Amticos monter tog Erik Dammert

emot svenska kunder och

kunde visa två nyheter, dels förändringar

i kollektionen Amtico

First med 0,3 millimeter slitskikt

och dels den nya produkten Mico

One som är styv med en hård,

cementbaserad kärna. Den kan

läggas flytande på stora ytor utan

att behöva delas av med expansionsfogar.

Produkten är avsedd

att användas i offentlig miljö

( bruksklass 33 ). Den totala tjockleken

är 7,5 millimeter inklusive

fabriksmonterat akustikskikt som

ger en stegljudsreduktion på 19

decibel.

Bjelin hade även i år en stor

monter tillsammans med moderbolaget

Välinge. Här var det främst

nya utföranden i Woodura-sortimentet,

det vill säga faner och

träpulver som pressas samman,

med bredare plankor och långa

längder som var i fokus. Vidare

visades prover på utför anden där

Woodura-ytskiktet används på

konstruktioner med en lamellkärna

som bärare i stället för en

HDF-board. Alltså som den traditionella

uppbyggnaden av nordeuropeiska

lamellparkettgolv.

I år lanserade listtillverkaren

Döllken en kollektion med färger

baserade på den världsberömde

arkitekten Le Corbusiers verk.

Han tog fram en färgskala som

grundas på naturliga pigment och

där alla kulörer är tänkta att kunna

blandas och harmoniera med varandra.

Ett koncept som även den

tyska textilgolvstillverkaren Anker

tidigare lanserat på sina mattor.

Nu ser Mikael Skog, Döllken,

fram emot att visa upp den nya

kollektionen för arkitekter i sin

monter på Möbelmässan.

Beröringsångest?

I Gerflors stora monter med bland

annat LVT-nyheter hade givetvis

nyförvärvet DLW en framträdande

plats. Det gäller att markera att

företagets linoleum finns kvar.

När Gerflor köpte DLW tog man

enbart över linoleumtillverkningen

medan plastgolvsfabriken lades

ner. Den typen av produkter

fanns redan i Gerflors sortiment.

Kährs hade en stor monter på

BAU där nyheterna främst var tvåskikts

lamellprodukter för den

tyska marknaden och en ny serie

med LVT-produkter. Dessa följde

med in i boet vid Kährs köp av

Ehrenborg nu i höstas. De tidigare

Ehrenborg-produkterna har kompletterats

med en ny serie kallad

Rigid Click som klarar av läggning

på ojämnt underlag. Ehrenborgs

vd Jörgen Warsell – dagen till ära

med Kährs namnskylt på bröstet

– var där för att visa ”sina” LVTkollektioner

för en intresserad

publik.

En intressant detalj i sammanhanget

är att Kährs inte talar om

LVT-kollektioner, utan de är omdöpta

till LT-kollektioner. Ordet

vinyl är borttaget. Det anrika träföretaget

har fortfarande beröringsångest

när det gäller plast? Plast

kom ju in i Kährs sortiment först

i samband med köpet av finska

Upoflor för en del år sedan. Finnarna

tillverkade både parkettgolv

och plastgolv. En produktlinje

som Kährs behållit men där man

överlåtit försäljningen till Ehrenborg.

Ehrenborg drivs vidare som

ett självständigt företag och man

breddar nu sin produktportfölj

med textilgolv från belgiska

Modulyss, berättade Jörgen.

Samarbetet med Interface på

textilgolvssidan avslutades vid

årsskiftet och Modulyss fyller

därför en lucka i sortimentet.

”Vi kan sälja erfarenheten

tillbaka”

Loba – nyligen uppköpt av Ardex

dotterbolag Wakol – presenterade

sitt färgsystem 2K Impact Oil Color

och Markant Color för hårdvaxolja

där man nu kan välja från 17 färger

varav tre basfärger, sju träfärger

och sju trendfärger. En nyhet är

också hårdvaxoljan Markant Nature

som ger intrycket av en helt obehandlad

träyta.

Tyska Meisterwerke har varit

föregångare på att använda

Välinges Woodura-teknik, det vill

säga ett ytskikt av träpulver och

faner som förenas under tryck

och värme. Produkten kallas

Lindura och på BAU-mässan

kunde exportchefen Jethro

Verhauwert presentera den nya

kollek tionen HD 400 med borstad

yta och djupare strukturer. Dessutom

med en ny receptur på träpulvret.

– Detta är en produkt som

kommer att synas på den svenska

marknaden under året, säger

Jethro. Tillsammans med våra

PVC-fria designgolv ger den oss

en stark produktportfölj.

Fortsättning på sid 22

Johan Larsson (till vänster) och Zoran Mihajlovic, försäljningschef respektive

vd på Bjelin ser med glada miner på den ökande försäljningen av produkterna

Woodura och Nadura. Produkter med härdat träpulver på toppen. Något som

på engelska kallas ”Cured wood”.

”De gamla gudar leva än” sjunger man i studentsångerna. Tyska Döllken tar fasta

på detta och dammar av den gamle arkitektikonen Le Corbusier och hans färgskala

med ”naturliga färger” för sina golvlister. Ett färgkoncept som används av

både golv- och tapettillverkare så det bör finnas stora möjligheter till matchning.

Två vd:ar på samma bild. Jörgen Warsell (till vänster) är vd för dotterbolaget

Ehrenborg och Christer Persson är vd för moderbolaget Kährs Group. Båda herrarna

betraktade förnöjt det stora intresset för det nya sortimentet med designgolv.

20 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


GOLV - VERKTYG - MASKINER - PROFILER

I Gerflors monter var det stor uppmärksamhet på linoleum från

DLW. Gerflor köpte DLW förra året och nu vill man visa att firman

finns kvar och att fransmännen kan driva en tysk fabrik. Det finns

ju bara fyra linoleumfabriker i världen så det gäller att vårda de kvarvarande

nu när linoleum fått ett uppsving som miljövänligt material.

BESÖK VÅR WEBBSHOP

WWW.GPSHOP.SE

NY KATALOG - Beställ ditt ex.

På demo-ytan hos Loba var det hantering av lack och olja som

gällde. Speciellt den nya hårdvaxoljan Markant Nature som ger

intrycket av en helt obehandlad träyta.

ANNONS


#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 21


UZIN SELECTION SVERIGE

Varumärket UZIN är känt och uppskattat av golvläggare världen över. UZIN:s sortiment

av innovativa, perfekt skräddarsydda produkter för installation av golv och trägolv

gör

UZIN till ett självklart val.

Nu vill vi försöka göra vardagen lite enklare för alla våra UZIN användare och presenterar

UZIN Selection Sverige – 18 stycken noga utvalda kvalitetsprodukter tsprodukter som klarar hela

90% av alla applikationer!

Mer information om UZIN Selection Sverige och

våra återförsäljare finns på www.uzin.com.

UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.

ANNONS

Fortsättning från sid 21: ”Domotex och Bau – tydlig uppdelning mellan mässorna”

Woodura-tekniken är också något

som Välinge/Bjelin satsar på sedan

något år tillbaka.

– Men glöm inte att vi har fem

års driftserfarenheter av teknologin,

säger Jethro med ett leende

och att vi har vidareutvecklat den.

Vi kanske kan sälja den erfarenheten

tillbaka till Välinge?

Cradle to Cradle Gold

I Tarketts monter fanns både

Tarkett och Desso representerade

och tonvikten låg på cradle-tocradle-filosofin

med fokus på

mångfald, funktion och design.

Här visades bland annat innovationen

iD Revolution, som enligt

Tarkett är världens första designgolv

utan PVC som uppfyller

Cradle to Cradle Gold-klassen.

De nya iD Revolution-planken

och -plattorna är gjorda av mer än

80 procent återvunnet och biobaserat

material. Det inkluderar

23 procent återvunnet PVB från

vind rutor och säkerhetsglas för

byggnader, elva procent bioplast,

PLA, och 49 procent krita som är

ett mineral som är rikligt förekommande

i naturen. iD Revolution

kommer att lanseras i Sverige

under våren.

Färgen visar om

det är fuktigt

Uzin lanserade ett nytt gipsspackel

med speciella egenskaper, NC 111

Bicolor. Spacklet ändrar färg utifrån

fuktinnehåll. Från grönt när

det är fuktigt till laxfärgat när det

är beläggningsbart.

– Vi är mycket förväntansfulla

inför vår Sverige-satsning, säger

Steffen Kallus, exportchef Uzin.

Vi har tagit fram ett speciellt sortiment

kallat Selection Sverige

med de produkter som vi tror

passar den svenska marknaden.

Dessutom har vi gjort en speciell

Pocket Guide att kunna ha i benfickan.

Något som vi förstått att

den svenska marknaden vill ha.

Nästa år ...

… är det enbart Domotex-mässan

som gäller. Den äger rum 10 –13

januari 2020 och blir ånyo mittpunkten

för det årets golvaktviteter.

Thomas Åkerblad

Cradle-to-Cradle var temat hos Tarkett och illustrerat med trasiga bilfönster.

Fönstrens skyddsfilm av PVB återanvänds och ingår som en beståndsdel

i de nya designgolven iD Revolution.

22 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


VÅRA

PARTNERS I SVERIGE

GÖTALAND

Svegab, Malmö

Tel: 040–14 08 80

E-Mail: info@svegab.se

Englund-Gruppen, Malmö

Tel: 040–18 47 90

E-Mail: malmo@englund-gruppen.se

Svegab, Växjö

Tel: 0470–606 30

E-Mail: info@svegab.se

Englund-Gruppen, Kalmar

Tel: 0480–47 96 86

E-Mail: kalmar@englund-gruppen.se

Englund-Gruppen, Göteborg

Tel: 031–67 01 70

E-Mail: goteborg@englund-gruppen.se

Fredbergs, Göteborg

Tel: 031–19 90 68

E-Mail: info@fredbergsgg.se

Fredriksson & Berglund Golvgrossisten,

Skövde

Tel: 0500–27 27 90

E-Mail: info@fredbergsgg.se

SVEALAND & NORRLAND

Englund-Gruppen, Stockholm

Tel: 08–555 308 80

E-Mail: stockholm@englund-gruppen.se

Golvproffsbutiken, Västberga/Stockholm

Tel: 08–122 107 00

E-Mail: order@golvproffsbutiken.se

Golvproffsbutiken Infracity, Upplands

Väsby

Tel: 08–122 107 00

E-Mail: order@golvproffsbutiken.se

Golv & Byggterminalen, Norrköping

Tel: 08–122 107 00

E-Mail: info@golvobygg.se

Depån i Örebro AB

Tel: 019–609 01 00

E-Mail: info@depanab.se

Golvgrossisten i Dalarna AB, Falun

Tel: 023–79 36 60

E-Mail: order@golvgrossisten.se

Umeå Golvcenter AB

Tel: 090–18 18 86

E-Mail: info@umeagolvcenter.se

FRÅGOR? KONTAKTA MIG GÄRNA!

Henrik Pettersson, Försäljningschef

Tel: 070–799799 29 24

E-Mail: henrik.pettersson@uzin-utz.com

ANNONS

Forbo hade en stor monter på BAU där fokus var miljövänlig linoleum. En oval med

texten ”CO2-neutral Marmoleum” var inskuret som motiv i montergolvet.

Hos Meisterwerke visade exportchefen Jethro Verhauwert stolt upp den

nya kollektionen med Lindura HD 400 som har borstad yta och djupare

strukturer. Plankorna är gjorda med Välinges Woodura-teknik, det vill säga

en yta gjord med faner och träpulver som pressas samman under värme

och tryck. En teknik som Meisterwerke säger sig ha förfinat.

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 23


HAR DU PROBLEM MED FUKT, PUR-SKIKT ELLER REPOR? DET HAR INTE VI!

nora ® nTx

nora systems AB

Tel.: 08-705 27 70 | info-se@nora.com | www.nora.com/se

ANNONS

KERAMIK OCH INSEKTER

Amerikanska Floor Daily rapporterar

om de problem italienska

exportörer av kakel och klinker

haft med den amerikanska tullen.

Problemen har varit – inte de

kera miska produkterna i sig –

utan de träpallar som keramiken

står på inne i containrarna. Den

amerikanska tullen har varit misstänksam

mot träpallarna och varit

rädda för att de skulle innehålla

insekter eller sporer som kan hota

amerikansk flora och fauna. Många

av er läsare har säkerligen sett TVprogrammen

om gränsbevakare i

Australien där allting organiskt

plockas ut ur resenärernas packningar

av allvarliga tullare. Det här

är lite grand av samma sak.

År 2013 nekade den amerikanska

tullen att släppa in 1 500

containrar med italiensk keramik

på grund av risk för ohyra i pallarna.

De italienska producenterna har

därför under de senaste tre åren

dragit igång ett frivilligt system

för sundhetsmärkning av containrarna

och deras innehåll som kallas

Dåliga pallar är alltid ett problem. Antingen som här där de ligger och far illa av tidens tand, eller om de ser fräscha ut men

ändå innehåller ohyra. Det senaste är ett problem för de italienska keramikexportörerna.

GPP (Good Phytosanitary Practices

= sundhetsintyg). Detta är en

tredjepartscertifiering som genomförs

på alla led i transporterna.

Containrarna förses med speciella

etiketter som intygar att innehållet

är granskat och kontrollerat.

– Tack vare certifieringen har

antalet reklamationer i den amerikanska

tullen minskat med 70

procent, säger Armondo Cafiero,

vd för branschorganisationen

Ceramics of Italy. Vi har idag 133

företag som är anslutna till certifieringen

och den har slagit väldigt

väl ut.

Observera att detta inte enbart

gäller USA. För vissa asiatiska

mark nader finns också motsvarande

regler eftersom man

även där är rädd för vad som kan

komma in via obevakade transporter.


24 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


ÄNDRAD RF-GRÄNS

FÖR WEBERS TÄTSKIKT

Weber ändrar riktlinjerna för

applicering av sina tätskikt på

underlag av betong och golvavjämning.

Dagens betong och förfinade

mättekniker för bestämning av

den relativa fuktigheten, RF, i

betong har fått många att uppleva

att det inte bara kan ta lång

tid att torka ut ett betongbjälklag,

det finns även en osäkerhet

i bedömningen av hur lång tid

uttorkningen tar.

Den vanligaste ytbeläggningen

i bostadsprojekt är idag

flytande parkett som kräver max

90 procent RF i betongunderlaget.

Andra ytbeläggningar,

exempelvis plastmattor och

tätskikt kräver ofta max 85

procent RF. Skillnaden i torktid

för att nå ner till 85 procent RF

kontra 90 procent RF i nygjuten

betong kan vara mycket lång.

Därför har Weber beslutat

att ändra sina riktlinjer för RF

i underlag av betong och golvavjämning

vid applicering av

Webers tätskikt (Tec Dispersionssystem,

Tec Foliesystem

och Tec Superflex D2). Vid applicering

av dessa tätskikt på

betong och golvavjämning godkänns

nu upp till 90 procent RF

i underlaget, vilket förenklar för

kunderna och ger möjlighet att

spara tid i byggprocessen.

För detta generella godkännande

gäller att verifiering av

RF ska ske i både betong och

golvavjämning. I betong med

RBK-mätning och i normaltorkande

golvavjämning enligt

GBRs branschstandard. Weber

godkänner även applicering av

tätskikten på sina självtorkande

golvavjämningar utan att fuktmätning

görs, förutsatt att

under laget uppfyller förhållandena

enligt aktuellt produktdatablad.


TEJP TILL ALLT

Bostik Roll är en serie specialtejper

som kan användas för i

stort sett allt – för montering av

PVC-mattor, våtrumsmattor,

trappnosar, golvlister, textilgolv,

hårda PVC-plattor med

mera. Tejperna kombinerar förstärkt

väv med avancerade limmer.

De är lättarbetade och

fäster omedelbart, de ger alltså

snabb och enkel montering

utan väntetider.

I serien ingår

• Bostik Roll 25/50/85

Förstärkt specialtejp för mon-

tering av olika typer av golvmaterial

samt golvlister

• Bostik Roll 240

För alla typer av golvmaterial

i trappor

• Bostik Roll MT35

Dubbelsidig skumtejp för

bland annat trappnosar

• Bostik Roll SD50

Mycket tunn specialtejp för

väggmattor i våtrum ■

NOTERAT

ANNONS

creom.se

HAR NI FUKT- OCH

MÖGELPROBLEM?

Då är vår produkt CREOM lösningen!

OCKSÅ EPS I

PLASTSÄCK

Finja meddelar att kunderna

uppskattade att få torrbruk i

plastsäck, och att man därför

nu också övergår till att leverera

sina EPS-produkter så.

Man framhåller att de nya förpackningarna

är slitstarka och

bidrar till längre hållbarhet och

lägre miljöpåverkan.

Finja har tre EPS-produkter

med något olika egenskaper:

EPS-Betong, EPS-Betong Varm

och EPS-Betong Kvick. ■

CREOM-behandlat betong- eller spackelgolv är läggbart

eller målningsbart efter 3 dygn • Kapillära fuktvandringen

stoppas helt • Alkalier spärr • Ökad vidhäftning för lim och

lacker • Förkortar byggtiden minst 3 gånger • 10 års garanti som

är återförsäkrad hos IF försäkringsbolag • Inga reklamationer

på 30 år! CREOM KREATIVA OHLSSON MILJÖER

0707-710 464 • creom@hotmail.com

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT

FIRAR 70-ÅRSJUBILEUM MED

NY KOLLEKTION

Under ledning av den tredje familjegenerationen

firar Bolon nu under 2019 sitt 70-årsjubileum.

Jubileet firas bland annat med en

ny golvkollektion, Diversity, som släpps i

samband med Stockholm Furniture Fair i

Stockholm i februari. Den nya kollektionen

ska uppmuntra och fira variation, engagemang

och inspiration och hylla att man som

företag under sju årtionden vågat vara annorlunda.

Kollektionen består av tre olika mönster,

Bling, Buzz och Bouquet, i tolv samtida

både ljusa och mörka färger, valda för att

de tre mönstren enkelt ska kunna kombineras.

− Diversity är ett efterlängtat tillskott till

Bolons portfölj. Kollek tionen skapar möjligheter

att vara kreativ med mönstren och ge

olika golvytor av ett hotell eller kontor en

egen prägel utan att tumma på helhetsintrycket,

säger Bolons vd Marie Eklund. ■

EVENTS AV

GOLVINTRESSE

STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR

Stockholmsmässan

5 – 9 februari

DOMOTEX USA

Georgia World Congress Center

28 februari – 2 mars

Atlanta

FASTIGHETSMÄSSAN

Kistamässan

6 – 7 mars

Stockholm

DOMOTEX ASIA / CHINAFLOOR

Shanghai New International Expo Centre,

SNIEC

26 – 28 mars

DOMOTEX TURKEY

Gaziantep Middle East Fair Center

27 – 30 april

FASTIGHETSMÄSSAN

Åbymässan

4 – 5 september

Göteborg

TAPETSAMARBETE

FÖR BARNRUM

FJÄRRAN ÖSTERN

INSPIRERAR

Boråstapeter har tillsammans

med Kappahl och deras koncept

Newbie, ett livsstilskoncept i

hållbara material för baby och

barn, tagit fram en liten tapetkollektion

med nostalgiska

mönster i typisk Newbieanda.

Kollektionen består av fyra

tapeter med mönster handritade

av Newbies designteam.

Tapeterna produceras utan

farliga ämnen, med vatten baserade

färger och material från

hållbara skogsbruk i norra

Europa. Samtidigt med tapetkollektionen

släpper Kappahl

och Newbie även sängkläder,

pyjamasar och accessoarer i

matchande mönster. ■

Boråstapeter har även tagit

fram en ny tapetkollektion inspirerad

av Fjärran Östern,

Oriental Dreams. Kollektionen

är bred och tänkt att passa det

varma, ombonade och personliga

hemmet. Här finns både

blomsterslingor, guldskimrande

medaljonger och bohemisk batik

i lugn och behaglig färgsättning

med mycket blått, grönt och

gammalrosa samt olika ljusa

toner.

− Jag har låtit det orientala gifta

sig med de inredningstrender

vi ser i norra Europa, resultatet

är denna unika, lyxiga tapetsamling

med en exotisk twist.

Oavsett vilken tapet du väljer

kommer den skänka ditt hem

en elegant touch av orientalisk

lyx, säger Sissa Sundling,

design ansvarig på Boråstapeter.

Sammanlagt innehåller kollektionen

38 tapeter fördelade på

elva mönster. ■

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


NYA GOLVBRUNNAR

Jafo lanserar nu golvbrunnarna

PS 75 ROT M2 och PS 50 M2

som är nya modeller med förbättrat

vattenlås. Mått, kapacitet

och funktion är i övrigt lika som

de utgående golvbrunnarna

PS 75 ROT och PS 50.

Det nya vattenlåset har

handtag i rostfritt stål och är

anpassat för ett cirkulärt säte

med integrerad tätning. Med

ett enkelt handgrepp delar man

vattenlåset för snabb och effektiv

rengöring. Vattenlåset är

tillverkat i svetsbar PEH-plast.

Det nya vattenlåset är anpassat

till alla Jafos plast golvbrunnar

med cirkulärt vattenlås

tillverkade från 1991 och framåt.

Det införs successivt på alla

plastgolvbrunnar och finns som

reservdel sedan hösten 2018.

PS 75 ROT M2 och PS 50

M2 finns även i varianter med

rostfri sil och rostfri eller grå

klämring. ■

BEHAGLIG KALKLOOK

NOTERAT

KRAFTFULLT

VERKTYGSBATTERI

Dewalt lanserar nu ett nytt,

effek tivt 54 volts verktygsbatteri

med hela tolv amperetimmars

körtid och kompatibelt med

hela Flexvolt-systemet.

För ett par år sedan lanserade

Dewalt batteriplattformen XR

Flexvolt för kraftfulla batteridrivna

verktyg vilken ger möjlighet

till sladdlös frihet på professionella

byggarbetsplatser.

Storleken och vikten på det

nya batteriet är densamma

som för det tidigare 54 V Flexvolt-batteriet

på nio amperetimmar

men det nya erbjuder

alltså betydligt mer energi.

Det är extra lämpligt för kap-

eller gersågar och cirkelsågar

men även för omrörare och

kompressorer. Kapaciteten är

jämförbar med ett 230 volts

sladdverktyg.

Det nya tolv amperetimmarsbatteriet

är kompatibelt med

hela Dewalts verktygssystem

54 V XR Flexvolt och även med

alla Dewalts befintliga18 V XRverktyg

och laddare. Batteriet

har också försetts med en LEDladdningsindikator

som direkt

varnar användaren när batterinivån

börjar bli låg eller om

batte riet behöver laddas upp.


Midbec börjar året med att

lansera tapetkollektionen Solitär,

en uppföljare till kollektionen

Kalk med kalkliknande ytor

som kom för drygt ett år sedan.

Solitär knyter an till den tidigare

kollektionen genom samma

matta kalkade ytor. Mönsterinspirationen

har den här gången

hämtats från medelhavet

och Portugals pioner.

Med kollektionen vill man

skapa förutsättningar för och

bidra till en behaglig atmosfär

och en elegant look. Tapeterna

ska vara enkla att matcha med

dagens möbler och inredningsdetaljer,

och färgskalan går i

dämpade pasteller och toner

som stämmer väl med vår

nordiska natur. Sammanlagt

består kollektionen av sex

mönster i olika färgställningar

tillverkade i non-woven. ■

GOLVBRUK I NY TAPPNING

Weber har tagit fram Weberfloor

318 slipsats grov DR, en

dammreducerad version av

Weberfloor 318 slipsats grov

som funnits i sortimentet sedan

2001. Produkten kan användas

i såväl bostäder som kontor,

offentliga inomhusmiljöer och

våtrum, i de senare är den särskilt

lämplig för fallbyggnad.

− Produkten används främst

på mindre ytor där mycket av

arbetet sker manuellt och vi

vill förstås bidra till en sundare

arbets miljö för användarna,

säger Anders Anderberg,

produkt chef för golv på Weber.

Weberfloor 318 slipsats grov

DR är ett snabbhårdnande,

självtorkande golvbruk och har

en något grövre struktur än

avjämningsmassor. Det blir

snabbt ythållfast och kan läggas

i skikt om 20 – 150 millimeter

samt användas i flytande konstruktioner

på ytor upp till tio

kvadratmeter om skikten mäter

minst 40 millimeter. Weberfloor

318 slipsats grov DR säljs

i säckar om 20 kilo eller storsäckar

om 1 000 kilo och har en

hållbarhet på nio månader. ■

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


FRÅGA

GVK

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om

godkända konstruktionslösningar, tätskiktsprodukter eller

något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter

svara. Skriv ned din fråga och mejla till info@gvk.se.

Hur går jag tillväga när konsumenten

inte vill bekosta till

exem pel flyttning av kall- och

varmvatten som kommer upp

genom golv med tätskikt i badrum

eller radiator rör eller har

andra önskemål som avviker

från branschreglerna Säkra

Våtrum?

Om du som mattläggare eller

plattsättare inte tycker att arbetet

borde genomföras, exempelvis

på grund av att det inte är möjligt

att uppfylla kraven i branschreglerna

Säkra Våtrum, så är du enligt

lag skyldig att avråda konsumenten.

För att företaget inte ska riskera

att bli ansvarigt för sådana avvikelser

är det viktigt att kommunicera

och träffa en överenskommelse

med konsumenten. Som hjälpmedel

kan ett GVK-auktoriserat

företag använda GVKs Kvalitetsapp

för att göra en avvikelserapport.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

Vilka rörgenomföringarna är

godkända att bryta väggens

tätskikt i våtzon 1?

Den del av utrymmet som utsätts

för mest vattenbelastning och är

mest vattenskadedrabbat kallas

våtzon 1. Våtzon 1 utgör hela golvet

samt plats för bad- och dusch

+ 1 meter.

De enda rörgenomföringar som

får bryta väggens tätskikt i plats

för bad och dusch är rörgenomföringar

i direkt i anslutning till kareller

duschblandare. I den del av

våtzon 1 som ligger utanför plats

för bad och dusch är det godkänt

att övriga rörgenomföringar bryter

väggens tätskikt.

Christoffer Lundkvist

christoffer@gvk.se

Hur samarbetar ni med övriga

branschorganisationer?

Det är viktigt att branschreglerna

för tätskikt Säkra Våtrum harmonierar

med övriga gränsöverskridande

regelverk. Den senaste revideringen

av Säkra Våtrum har till

exempel genomförts samtidigt

och samordnat med revideringen

av VVS-branschens branschregler

Säker Vatteninstallation och så

blir det även vid nästa utgåva

2021.

Utöver det medverkar GVK i

flera gemensamma projekt där

målet bland annat är att bättre

samordna branschreglerna.

Christoffer Lundkvist

christoffer@gvk.se

Jag vill lära mig mer om branschreglerna

för tätskikt men arbetar

inte som mattläggare eller plattsättare,

vad gör jag?

Är du som projektör, byggherre,

byggare, installatör, besiktningsman

eller har en annan roll som

kräver kunskap om branschregler

för våtrum kan vi erbjuda dig att

gå vår webbutbildning Säkra våtrum

för beställare. I utbildningen

vägleds du genom processen från

planering, via utförande till färdigt

badrum och du kommer bland

annat få svar på frågorna:

• Vad är godkänt enligt GVK?

Är branschreglerna samordnade

med andra branschregler och

regelverk?

• Vilka krav bör jag ställa på våtrumsentreprenören?

• Vilka tätskikt är godkända i våtrum?

• Hur kontrollerar jag slutleveransen?

Läs mer om kursen under sidan

Arbeta med våtrum på gvk.se.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

FRÄSCHA OCH FINA BADRUM

AV SENASTE SNITT ...

… visas på den stora V VS-mässan

ISH i Frankfurt 11–15 mars.

Mässan går vartannat år och förra

gången var betoningen på det

digi tala badrummet, som vi då

berättade om i Golv till Tak. Allting

är uppkopplat och det mesta

sköts med hjälp av el, vatten och

Microsoft.

Den slutliga omvandlingen av

badrummet till ett livsstilsrum är

enligt mässan den starkaste

trenden på ISH i år. Mässans

trendforum Pop up my Bathroom

visar med scenen Färgval vilka

möjligheter som öppnar sig med

nuvarande färgtrender inom

inred ningen. Här förklaras också

varför färg är så viktigt för den

kommande utvecklingen av badrummet

och hur modern badrumsdesign

kan användas.

I Tyskland talar man väldigt

mycket om barriärfria badrum,

det vill säga utan trösklar så att

alla enkelt kan ta sig in. Både med

rullstol och rollator. Här finns

många exempel på lösningar och

många intressanta idéer att hämta.

Kort sagt – rikligt med inspiration.

Förra gången mässan hölls

räknade man in 200 000 besökare.

Förmodligen kommer årets siffror

att bli ungefär likadana.

Thomas Åkerblad

Bild från tidigare ISH-mässa – där det alltid visas det absolut senaste när det

gäller badrum. Nu i mars i Frankfurt kan vi kanske vänta oss en hel del olika

lösningar på "barriärfria" badrum, det vill säga badrum där det är lätt att ta sig in

både med rullstol och rullator.

28 | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


# GOLV

JONAS HULT

Grymt nöjda med mixervagnen.

Dammar inte ett skit. 1 050 kg SP-X.

Inga problem alls!

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

51

2019 - 01 - 07

PATRIK LINDQVIST

Förstår inte alls varför hyresbolaget

vill att jaga ska byta golvet som hyresgäster

själv lagt in.

Källa: Facebook, Byggmissar – klantigast i Byggsverige

830

2019 - 01 - 08

MORGAN BODEHAG

Tur att kaklet ska ner, hade varit

mindre skoj om det bara varit dörrfoder

som skulle bytas.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

42

2019 - 01 - 07

JOHAN HELIN

2018 - 12 - 21

Ett av badrummen som avslutar 2018. Tvättställ av glas med LED-belysning.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

61

PONTUS BRINDSJÖ

Det bidde en lucka.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

27

2019 - 01 - 08

SIMON LEHMUS

Sista badrummet innan jul!

Blev riktigt snyggt!

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

118

2018 - 12 - 20

MORGAN JOHANSSON

Här är några bilder från ett projekt i Oslo. Familjen ville ha ett bad med SPA-feeling

och så blev det. De är skitnöjda, sånt blir man glad av.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

114

2018 - 12 - 22

#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR: golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Malin Bergström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall

AB

Tel: 0650 - 177 60

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

BERG & BERG LÄGGS NER

MEN ÅTERUPPSTÅR

Södra överlåter parkettgolvstillverkaren Berg & Berg i Kallinge till Mor-Gerd gruppen,

kontrollerad av Bernt Ivarsson.

Södra valde i somras att dra sig

ur interiörsegmentet där parkettgolven

ingår. Tillverkningen av

lister och paneler såldes till tyska

Sörnsen Holzleisten samtidigt

som det offentliggjordes att

Berg & Berg var till salu. Södra

förde diskussioner med olika

intressenter för att hitta en bra

lösning men utan framgång.

Den 21 november meddelades

istället att man inleder en process

för nedläggning, vilket

berörde ett 60-tal medarbetare.

Snabb ändring: det blir

ingen nedläggning

Efter nedläggningsbeskedet

har dock en av intressenterna,

Bernt Ivarsson som är ägare av

Mor-Gerd gruppen samt Profura

gruppen, valt att ta över verksamheten.

Ett besked som kom

29 november.

– Vi är mycket glada över

vändningen, främst för våra

medarbetares skull, säger Peter

Karlsson, segmentschef på

Södra Interiör.

Vill utveckla företaget

– Jag är medveten om att det

är en utmaning och att enheten

har ett stort investeringsbehov

men är redo att ta över verksamheten,

säger Bernt Ivarsson.

Jag har haft ett nära och bra

samarbete med Södra i över

30 år och känner mig trygg med

affären. Jag har köpt Berg &

Berg för att utveckla företaget

– inte för att avveckla det. Vi

kommer att fortsätta tillverka

trägolv gjorda av svensk skogsråvara.

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm

Tel 08-702 3090

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099

Christoffer Lundkvist 08-702 3092

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

Berg & Bergs tillverkning av parkettgolv sker i Blekingska Kallinge.

Bernt Ivarsson berättar vidare

att han inom de närmaste veckorna

kommer att återkomma

med marknadsplaner och

detaljer om hur verksamheten

kommer att läggas upp praktiskt.

– Vi önskar Bernt all lycka

med verksamheten och kommer

att fortsätta att leverera

råvara från Södras medlemmars

skogar till Berg & Berg, säger

Peter Karlsson.

Tyngdpunkt på export

Bernt Ivarsson grundade sin

verksamhet 1974 och är baserad

i Göteborg. Mor-Gerd gruppen

har i närheten av Berg & Bergfabriken

i Blekinge kontroll över

AriVislanda, LB-Hus i Bromölla,

Trensum i Tingsryd, samt Olle

Svensson i Olofström. Ett 20-tal

företag ingår i koncernen som

omsatte 3,2 miljarder kronor

under 2017.

Berg & Berg har sedan länge

sålt det mesta av sin produktion

på export och på den stora byggmässan

BAU i München i januari

fanns en montervägg med aktuella

Berg & Berg-produkter hos

en återförsäljare. Så det finns

kanske fog för att använda det

gamla uttrycket ”Ryktet om min

död är betydligt överdrivet”?

Ett påstående som brukar tillskrivas

den amerikanske författaren

Mark Twain men som

verkar vara användbart även

här.

Thomas Åkerblad

PRENUMERERA!

En årsprenumeration på

Golv till Tak kostar bara

380:- (exkl moms) och då

får du åtta välmatade och

intressanta nummer av

tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu och

beställ idag!

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #1 - 2019


NYTT SAMARBETE

Kährs Group har tecknat ett distributionsavtal

med belgiska Modulyss för försäljning

och distribution av deras textila golvplattor

i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Avtalet gäller från och med 1 januari i år.

Kährs Group reviderade nyligen sin kundkanalstrategi,

som innebär ett förstärkt fokus

på projektmarknaden och en breddning av

bolagets golverbjudande med nya produktkategorier.

De nya kategorierna ska komplettera

Kährs nuvarande erbjudande och

samtidigt passa med bolagets värderingar

och kvalitetsstandarder.

– Samarbetet med Modulyss passar

perfekt med vår reviderade strategi, eftersom

vi har ett tydligt mål att bli en komplett

leverantör av hårda och mjuka golvalternativ

i kommersiella projekt, säger Christer Persson,

vd och koncernchef för Kährs Group.

– Vi ser fram emot att introducera

Modulyss textilgolv till våra kunder på de

nordiska marknaderna, fortsätter Christer

Persson. Modulyss och Kährs har samma

syn på vad som krävs av en premiumprodukt

ifråga om design, kvalitet och hållbarhet.

Egenskaper som vi noggrant har utvärderat

som förutsättningar för detta samarbete

och som vi tror kommer att uppskattas av

våra kunder.

– Vi ser fram emot att samarbeta med

Kährs Group, säger André Kerckhof, försäljningschef

på Modulyss. Kährs är ett företag

som vi tror kan förmedla våra produkter

och värden på bästa möjliga sätt. Vi ser

en stor potential att utveckla varumärket

Modulyss på den nordiska marknaden

genom detta samarbete.

Modulyss är en del av belgiska golvkoncernen

Balta Group. ■

BLEV ÅRETS

GOLVKEDJE-

FÖRETAG

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

Modulyss monter på Stockholm Furniture & Light Fair 2018.

“Efter ett fantastiskt år är Miljögolv i Stockholm

AB nu Golvkedjans fjärde största

före tag. Tillväxten var i topp och lönsamheten

stärktes rejält. Miljögolv förtjänar

verkligen vår allra finaste utmärkelse!”

Så löd juryns motivering när Magnus

Andreasson (till vänster på bilden) och

Johan Nylén från Miljögolv kunde ta emot

Golvkedjans utmärkelse Årets Golvkedjeföretag.

– Det värmer så mycket att vinna det här

priset. Utan alla våra underbara kollegor

som gör ett så lysande jobb hade vi inte

stått här, säger Johan Nylén, en av ägarna i

Miljögolv. ■

DESIGNPRIS TILL TARKETT

INTERFACE EXPANDERAR

Tarketts mässmonter The

Look out på förra årets möbelmässa

har vunnit utmärkelsen

Small Interior of the Year i

prestige fyllda Dezeen Awards

2018. Så här lyder juryns motivering:

"Detta projekt har smarta

detaljer, en vacker estetik och

är nyskapande i sin omvandling

av en banal inredning till en

som är fylld med potential."

The Lookout designades av

Note Design Studio i samarbete

med Tarkett för att visa nya

perspektiv och användningsområden

för golv. Genom att

kombinera trä, vinyl, linoleum

och textil skapades nya designuttryck

som både förstärkte

och kompletterade materialens

unika egenskaper. Arkitektoniska

element i utvalda färgkombinationer

blev till oväntade

möten mellan material, färg

och form.

Dezeen är ett av världens

mest inflytelserika onlinemagasin

inom arkitektur, inredning

och design med läsare och

följare över hela världen. Årligen

arrangeras den prestigefyllda

Dezeen Awards där bidragen

inom ett antal olika grupper

rankas av en internationell

design jury.

Det är dock inte första gången

som The Lookout vinner ett

pris. På förra årets möbelmässa

vann Tarkett utmärkelsen för

Bästa monter i Editors´ Choice

Award. Motiveringen där löd:

"Ett intelligent tredimensionellt

sätt att visa en tvådimensionell

produkt och en smart arkitektonisk

användning av rymden." ■

Interface utökar sin säljorganisation

och anställer nya medarbetare

inom sälj och marknad.

Interface har i år etablerat en

egen säljkår för hela den svenska

marknaden.

– Vi är i en expansiv fas och

då Sverige är den största regionen

på den nordiska marknaden

för Interface, så är det självklart

att ta steget med en egen säljorganisation.

Vi kommer att

komma närmare våra kunder

och därmed förbättra vår tillgäng

lighet och service, säger

Erika Frankkila Rydja, marknadschef

för Norden och Baltikum.

Interface utvidgade produktportföljen

med LVT-golv för två

år sedan. Förra året genomfördes

även köpet av Nora som

är en stor aktör inom gummigolv.

Interface har för avsikt att

fortsättningsvis investera i

produkt kategorierna textilplattor,

LVT och gummigolv.

Nya medarbetare just nu är:

Håkan Nordqvist som blir

distrikts ansvarig för västra

Sverige. Han kommer närmast

från Forbo och har tidigare

arbetat på både Altro och

Amtico.

Linus Mollberg som blir

account manager för södra

Sverige och kommer från

Ehrenborg.

Mila Dounaeva som blir marknadskoordinator

för Norden och

Baltikum. Hon har när mast

arbetat på Ford Motor Company.


#1 - 2019 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


FRI ENTRÉ

Nordens ledande Fastighetsmässa sedan 2009

DRIFT | UNDERHÅLL | FÖRVALTNING | ENERGI | MILJÖ | SÄKERHET | DIGITALISERING

Nordens ledande fastighetsmässor

sedan 2009 - tillbaka till Stockholm!

Kom och träffa 280 utställare som visar de senaste nyheterna och

produkterna på mässgolvet. Helt kostnadsfritt!

Anna Kinberg Batra

Fd. Partiledare

Moderaterna

Niklas Berntzon

Partner & Mäklare

Eklund Stockholm

Anders Borg

Tidigare finansminister

Stefan Attefall

Fd. Bostadsminister

Nyheter på mässan

Eva-Mia Westergren

Marknadschef

Microsoft

Arash Gilan

Digitaliseringsexpert/ VD

Viva Media

RISE håller utbildning för Energibyggare, certifiering och diplom på mässan

SBC: halvdagsseminarium för er som är aktiva i en bostadsrättsförening

Hissförbundet föreläser om ”Hur ni höjer värdet på fastigheten genom hissar”

Utställarscenen: interagera direkt med utställare som presenterar sina produkter

Över 280

utställare

10-årsjubileum

och mingel

Prisutdelning

Framtidens fastighet

Över 50

högaktuella talare

DIN FRIBILJETT TILL MÄSSAN

ANMÄL DIG PÅ: FASTIGHETSMASSANSTHLM.SE

ANVÄND KOD 7002


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

FÅ KOMPONENTER FÖR

SNABBARE RESULTAT

SMIDIG FOLIE

Bostik Pro

NÄR TID OCH KVALITET ÄR VIKTIG

Bostik PRO tätskiktssystem är utvecklat för proffsen. Systemet är tidsbesparande då det

innehåller få komponenter, dessutom är produkterna mycket smidiga att arbeta med. Våra tätskiktssystem

finns både som rollat- och som foliesystem.

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!