03.09.2019 Views

Golv till Tak #5-2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK

ÅRGÅNG 48 | PRIS SEK 60 | NR 5 2019

TEMA:

AKUSTIK

Akustikgolv kräver mer av golvläggaren – varför då?

Är fransmännen bättre på akustikgolv?

Marknadsöversikt akustikgolv

# 5 / 19


Ett nytt språk

för golvmaterial

Forbo flooring lanserar med stolthet en ny kollektion Flotex i

samarbete med visionären och formgivaren Phillipe Starck.

Kollektionen skapar ett nytt språk i landskapet mellan inredning

och design av golvmaterial.

Se mer av kollektionen på: forbo.se


Innehåll 5 /19

2 Akustikgolv i vinyl: Frankrike är bäst i klassen!

5 Läggning av akustikgolv: ”De kräver lite extra kärlek”

8 Marknadsöversikt akustikgolv: Alla frågar efter akustikgolv

15 Textilgolv: Räddaren i nöden

19 Auktorisation av leverantörer: Först Kiilto, sedan Falck Design

23 # Golv

24 Almedalen: Golvdiskussioner

26 FIG-kursen uppdaterad: Bra hjälp att hitta de extra procenten

32 Benny

2 5

AKUSTIKGOLV!

Både intresset för att skapa bra ljudmiljöer

och medvetenheten om

betyd elsen av det växer för varje år.

Och därmed intresset för akustikgolv.

Som vanligt presenterar vi så här års

en översikt över akustikgolv och

-underlägg på den svenska marknaden.

Men vi har också tittat lite

närmare på ett par frågor som många

undrar över kring akustikgolv.

Dels hur och varför man ser annorlunda

på akustikgolv i Frankrike,

där har man länge ställt högre krav

på golvens akustikegenskaper än vi

gjort i Sverige.

Dels vad det är som gör att många

tycker det är lite besvärligt att lägga

akustikgolv. Samt vilka problem

man kan stöta på när man gör det

– under läggningen och efter läggningen.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

OMSLAGSBILD: Golvläggning på Enskedefältets skola i Stockholm

FOTO: Andrzej Markiewicz

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 073-590 25 32. E-POST: fernando@adsales.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


AKUSTIKGOLV I VINYL

FRANKRIKE ÄR BÄST I

› LAURENT MICHEL

i Forbos akustiklaboratorium

med hammarapparaten

som alstrar

enhetligt stegljud och

med mikrofoner för

ljudupptagning.

I Frankrike har man

sedan länge utvecklat

och marknadsfört

vinyl golv med bättre

akustikegenskaper än

vad som funnits att

tillgå på den svenska

marknaden. Dels fanns

det tidigt en efterfrågan

på sådana

produkter i Frankrike,

dels var lite märkliga

brandklassningsregler

länge ett hinder för

att använda dem i

Sverige.

Det har blivit en fransk specialitet

att erbjuda vinylgolv med betydligt

bättre stegljudsdämpning än vad

andra länders tillverkare ställer upp

med. I Sverige har vi länge ansett

att 17 decibels stegljudsdämpning

räcker. I Frankrike har det åtminstone

sedan 1980-talet funnits plastmattor

för offentlig miljö med 19 decibels

och bostadsmattor med över 20 decibels

stegljudsdämpning.

I Frankrike fanns

en tidig efterfrågan

Varför är det så olika? Hur fungerar

extremt akustiska PVC-golv? Hur

tillverkar man dem? Det blev många

frågor att ställa till Laurent Michel,

som är produktansvarig för akustikgolv

hos Forbo Flooring i Reims.

Han beskriver med stolthet vad

Forbo kan erbjuda, men är också

ange lägen att stryka under att akustikvinyl

är en specialitet från Frankrike

och att Forbo inte är allenarådande.

Motsvarande sortiment finns också

från konkurrenterna Gerflo och

Tarkett.

Att just Frankrike sticker ut med

sina akustikgolv beror enligt Laurent

Michel på att det tidigt ställts höga

krav från beställande och före skrivande

parter på marknaden. En krävande

marknad har tvingat golvindu-

2 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


KLASSEN!

”Med rätt recept och lagom gräddning

kan akustikgolven klara både

rullande hjul och intryck av stolsben.”

strin att finna lösningar på de tekniska

svårigheter som är förknippade

med hög akustikprestanda.

Från Frankrike har efterfrågan på

avancerade akustikgolv spritt sig till

de flesta länder i Europa. I vissa länder

har motsvarande krav på ljuddämpning

kanske hellre lösts med textilgolv,

avancerade undergolv eller med

tjockare bjälklag. Alla system har sina

fördelar och begränsningar. Ekonomiskt

torde den franska lösningen

med starkt stegljudsdämpande PVCgolvmattor

vara överlägsen.

Det fanns en tid då det tillverkades

PVC-golv med akustikskum i

Ronneby och Göteborg. Några avancerade

akustikvinylmattor var det

dock inte fråga om. Den nordiska

marknaden efterfrågade på den tiden

inte 19 eller 20 decibels stegljudsdämpning.

Dessutom försvårade den

dåvarande nordiska brandklassningen

användning av sådana golv i offentlig

miljö.

Plastteknik

och matlagning

Den stegljudsdämpande funktionen

hos vinylgolven får man med hjälp

av skummad PVC-plast. Ju tjockare

skumskikt, desto bättre ljuddämpning.

Skumskiktet måste emellertid

hålla för den mekaniska belastning

golvet får i vardagen. Intrycksmärken

från möbelben får inte bli för djupa.

För kontorsmiljö kan de franska golvtillverkarna

erbjuda vinylgolv som

klarar kontorsstolarnas rullande belastning

(NT ISO 4918 ) och samtidigt

har en stegljudsdämpning på

19 decibel (EN ISO 717-2 ).

Laurent Michel berättar om den

speciella teknik som krävs för att ge

skummet rätt struktur – med jämna,

fina bubblor och med god vidhäftning

mot slitskikt och underliggande

material. Materialutveckling har gjort

detta möjligt, med så kallat kemiskt

skum där kemiska jäsmedel avger

gas vid värmebehandling i tillverkningsprocessen.

Även mekaniskt skum kan användas.

Då vispar man in luftbubblor

ungefär som i en marängsmet och

härdar smeten i ugn, också det ungefär

som med maräng. Plastteknik och

matlagning har mycket gemensamt

– och kanske är det därför som

fransmännen är ledande inom vissa

områden. Med rätt recept och lagom

gräddning kan akustikgolven klara

både rullande hjul och intryck av

stolsben.

Märklig brandklassning

var ett hinder i Sverige

I Sverige och i andra nordiska länder

hade vi långt in på 1990-talet en

testmetod och en brandklassning,

NT 007, som gjorde det mycket svårt

att få akustikgolv godkända för

offent lig miljö. Att få brandklass G,

vilket krävdes för samlingslokaler och

utrymningsvägar, var nästan omöjligt.

Testmetoden var mycket besynnerlig

och egentligen inte avsedd för

golv utan för yttertak med beläggning

av tjärpapp. Det är troligt att

denna begränsning på marknaden

också höll tillbaka utvecklingen av

akustikgolv för Sverige.

De nya testmetoderna och den

nya klassningen förändrade totalt

möj lig heterna att använda en del

typer av golv. Vissa vinylgolv som

tidigare bara fått användas i bostäder

blev plötsligt godkända för samlingslokaler

och utrymningsvägar. De

franska akustikgolven är alla klart

godkända med klass C fl

-s1, några av

dem med god marginal.

Allt som bidrar till en akustiskt

bättre miljö gör nytta och ger värde

åt tillvaron. Det är ju klart att det

känns behagligt med tystare innemiljö,

men det är viktigare än så.

Laurent Michel presenterar resultat

från internationell vetenskap som

visar att bra akustik ger bättre hälsa

och bättre studieresultat, till exempel

i skolor. Laurent Michel kan presentera

siffror på att läsinlärningen blir

bättre i tysta skolsalar än i bullriga. I

skolan, på arbetsplatsen och även i

hemmiljön fungerar vi bättre – och

mår bättre – om den akustiska miljön

är bra. ■

› TEXT:

Magnus Rönnmark

› I LABORATORIETS

akustikkammare kan

man mäta ljud och

ljuddämpning under

kontrollerade, standardiserade

förhållanden.

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 3


Moder jord som

inpirationskälla

Human Fascination består av

fyra kollektioner textila plattor,

Arable, Breccia, Flores och

Granite. Designen är abstrakt

med former och färger som

inspirerats av naturen. Det sägs

att Moder jord är en oöverträffad

formgivare, och vi kan

inte annat än instämma.

Human

Fascination

Arable

DESSO CARPET TILES

Kollektionerna gör det möjligt

att inreda på ett hållbart sätt

och är Cradle to Cradle ® -

certifierade på silvernivå. Textilplattorna

har EcoBase-baksida

som är 100% återvinningsbar

och består av minst 75 % återvunnen

kalk från dricksvattenanläggningar.

Dessutom är alla

våra textila golv tillverkade

av ECONYL ® , ett 100 procent

regenererat nylongarn.

Nya

textilgolv –

inspirerade

av naturens

skönhet


LÄGGNING AV AKUSTIKGOLV

”DE KRÄVER LITE

EXTRA KÄRLEK”

› TEXT:

Elisabeth Sedig

› FOTO:

Andrzej Markiewicz

där inte annat anges

Att lägga akustikgolv kräver mer

av golvläggaren. Det gäller främst

vid svetsning och uppvik men även

temperaturen på byggplatsen finn

det extra stor anledning att hålla

koll på.

Det sägs att det är mer besvärligt att lägga akustikgolv än

”vanliga” golv. Och det stämmer, de kräver mer av golvläggaren.

Dels vid svetsningen eftersom man inte ska

svetsa i bak sidesskummet och därför måste ha större

preci sion. Dels när man ska göra de uppvik som många

beställare vill ha, och då glasfiberbäraren som finns i

många akustikgolv kan ställa till det.

Kräver större noggrannhet

vid svetsningen

Vi har talat med Mikael Taberman och Robert Andersson,

golvtekniker på Forbo Flooring respektive Tarkett.

De är rörande eniga om att akustikgolv kräver större

noggrannhet vid svetsningen.

– Felmarginalen är mindre, förklarar Mikael Taberman,

svetstråden ska ju bara foga samman ytskiktet och

det är ofta så tunt som 0,7 millimeter.

Det här poängteras också i Golvbranschens nyligen

uppdaterade svetsråd, där man kan läsa: ”… observera

att stegljudsdämpande produkter inte ska spåras till ¾ av

mattans tjocklek, utan dessa spåras endast genom mattans

slitskikt …”

Men förutsättningar för att klara svetsningen bra måste

skapas redan vid läggningen. När det gäller akustikgolv

ska man lägga våderna tätt mot varandra. Och sedan inte

skära för djupt med snigeln.

– Gör man en för bred glipa mellan våderna, så faller

ju svets tråden ner i den, säger Mikael. Och då blir det

inte ytskiktet den fogar samman.

– Ja, akustikgolv kräver lite extra kärlek, bekräftar

Robert Andersson. Det kan bli svaga skarvar om man

gör fel. De flesta frågor vi får när det gäller akustikgolv

handlar om svetsar som spricker.

Även vid uppvik krävs extra noggrannhet

Uppvik är ett annat moment som kräver noggrannhet.

Glasfiberbäraren som finns i många akustikgolv adderar

ännu en svårighet. Och många beställare vill ha uppvik

just i lokaler där man ofta också vill lägga in akustikgolv.

– Många tror att man inte kan göra uppvik med

akustik golv, säger Mikael, men det kan man. Det finns

emellertid en risk att glasfibern knäcks om man inte

hanterar mattan på rätt sätt när man gör uppvik.

› FORTSÄTTNING på sid 6

› HÄR GÄLLER DET att spåra lagom djupt, bara genom ytskiktet så att det blir det som svetsas

samman sedan. Det är Forbos akustikgolv Sarlon som läggs i Enskedefältets skola i Stockholm

av Öfverbergs Golv & Inredningar.

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 5


› UPPVIK KRÄVER EXTRA noggrannhet, för ett akustikgolv följer inte väggarna lika lätt

som man kanske är van vid och är man oförsiktig kan glasfiberbäraren i golvet knäckas.

Här värmer golvläggaren först med fönen och trycker sedan noggrant och försiktigt

ut golvet i golv-vägg- vinkeln med kombiverktyget.

› PÅ EN SKOLA I UMEÅ släppte svetstråden i akustikgolvet även när

man svetsat efter konstens alla regler. Det visade sig bero på den

låga temperaturen på byggarbetsplatsen – som medförde att man

var tvungen att vänta en hel vecka efter läggning med att svetsa.

› FOTO: Frank Ernstsson

› FOTO: Frank Ernstsson

› FORTSÄTTNING

från sid 5:

”De kräver lite extra

kärlek”

För varje grad

under 18 på

byggarbetsplatsen,

måste

svetsningen

senareläggas

med ett dygn.

– En akustikmatta följer inte vägg arna lika lätt, förklarar

Robert, så man måste vara mer noga. Men det är inga

stora problem.

– Det kan vara svårt vid ytterhörn och där det kanske

är rör och annat i vägen, tillägger Mikael. Det kräver mer

av golvläggaren, att man tänker på vad man gör helt

enkelt. Vid ytterhörn brukar vi rekommendera att man

skär bort lite av bak sidesskummet för att underlätta.

Temperaturen är det också

mer känsligt med

Även om man lägger ett akustikgolv med all den noggrannhet

som rekommenderas kan man få problem –

om temperaturen är alldeles för låg. Det fick Tarkett och

BL-Interiör erfara när det lades linoleum med akustikbaksida

på en skola i Umeå.

– Det var ett stort bygge och när vi täckte av till

besikt ningen såg vi att några skarvar börjat släppa, berättar

Frank Ernstsson, arbetsledare på BL-Interiör i Umeå.

När vi skulle åtgärda dem såg vi att i princip alla börjat

släppa. Vi försökte med allt, vi kantskar, vi fräste djupare,

men problemen fanns ändå kvar. Då fick vi väldigt god

hjälp av Tarkett att utreda vad orsaken var.

– Mattan sväller normalt av fukten när man limmar,

säger Robert, och sedan krymper den till ursprunglig

storlek inom ett dygn. Men det förutsätter att man har

18 – 20 grader i rummet och även som yttemperatur på

underlaget.

I det här fallet var det bara elva grader på golvet och

Tarketts tester som gjordes med anledning av problemet

på skolan visade att det vid den temperaturen tog en hel

vecka innan limmet torkat och mattan återgått till

ursprunglig storlek. Problemen berodde alltså på en

fördröj ning på grund av den låga temperaturen.

– Vi har aldrig sett det här problemet med vanlig

lino leum, konstaterar Frank Ernstsson. Den andas ju

men foamen släpper nog inte igenom luft på samma sätt,

så därför verkar det som om limmet ligger kvar längre

och är blött under en akustikmatta än under en vanlig.

– Nu har vi gjort om flera mil skarvar, fortsätter han.

Men det är ju omöjligt att ha 18 – 20 grader på ett bygge,

så i fortsättningen måste vi vänta tills det fungerar att

svetsa och förklara varför för beställaren.

Tarkett skriver också i sin rapport med anledning av

problemen på skolan i Umeå, att för varje grad under

18 behöver svetsningen senare läggas med ett dygn. Men

även hög luftfuktighet, årstidsbunden eller kanske orsakad

av att målning eller flytspackling pågår i närheten, påverkar.

För varje tiotal som RF-värdet överskrider 50 procent

med, måste man också senarelägga svetsningen ett

dygn. 70 procent RF ger alltså behov av två dygns senareläggning.


6 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


PEUGEOT

TRANSPORTBILAR

NORDIC PACK

DIESELVÄRMARE & DRAGKROK

För endast 5.900 kr, spara 15.900 kr

NYA PARTNER PRO+ L1 BlueHDi 75

Förbrukning 4,3 l/100 km, CO 2

113 g/km

Från 162.900 kr

Från 1.145 kr/mån

EXPERT PRO+ L1 BlueHDi 100

Förbrukning 5,5 l/100 km, CO 2

144 g/km

Från 201.900 kr

Från 1.419 kr/mån

BOXER PRO+ L2H1 BlueHDi 130

Förbrukning 6,0 l/100 km, CO 2

159 g/km

Från 239.900 kr

Från 1.685 kr/mån

Gäller utvalda modeller och så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter, avtal och erbjudanden. Alla priser är exklusive moms. Finansiell leasing genom Peugeot Finans: Första

förhöjda avgift 30 %, rörlig ränta. Restvärde 52 % av kampanjpriset efter 36 månader. Uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Partner WLTP: bränsleförbrukning blandad körning 5,0–5,3 l/100 km.

CO 2

utsläpp blandad körning 113–119 g/km. Med reservation för framtida prisändringar, avvikelser och feltryck. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Läs mer på peugeot.se.


MARKNADSÖVERSIKT AKUSTIKGOLV

Fulfil your creative ambition

with Amtico Signature.

Extended palettes including unique

laying patterns, colours and textures.

A collection of extraordinary floors

ready to bring your space to life.

Discover our new products and

laying patterns at amtico.se.

ALLA FRÅGAR

AKUSTIK G

› TEXT: Thomas Åkerblad

› FOTO: Från Falck Design

Försäljningen av akustikgolv – det vill säga

tystare och mjukare golv som minskar

steg- och trumljud – ökar liksom tidigare.

Plast-, linoleum- eller gummigolv med

olika typer av akustikbaksidor tar mer

och mer marknadsandelar. Systemen för

miljö klassning av bygg nader hjälper också

till att driva på utveck lingen. Gemensamt

för flera av dem är att de bedömer och

poäng sätter ljud kvaliteten. Så då blir ljudmiljön

ännu viktigare.

För att ge en överblick över det aktuella

utbudet har Golv till Tak gjort en sammanställning

av de akustikgolv och akustikunderlägg

Golvbranschens företag kan

erbjuda på den svenska marknaden

– se tabellerna på nästa uppslag.

Sedan förra året tar vi nu även med plattor

och plankor med ytskikt av plast, linoleum

eller gummi i listorna. Utvecklingen av

designplattor och olika LVT-produkter

har de senaste åren varit explosionsartad

och alltfler av produkt erna erbjuds nu

också i olika akustik utföranden. En nyhet

är också LVT- produkter med hård kärna

(kallas ofta ridgid core) som nu också

börjar komma i akustikvarianter. Den

hårda kärnan gör att golven är mer ursäktande

mot ett underlag som inte är helt

perfekt och lättare ”bär” över ojämnheter

i underlaget.

ANNONS

– Visst ökar försäljningen av akustikgolv, säger Anders

Nordin, Gerflor-DL . Det blir mer och mer som standard

för offentliga lokaler där man vill ha en tyst miljö

som i skolor, sjukhus och liknande. Beställarna efterfrågar

så bra rumsakustik som möjligt och är beredda att

betala för det. Man gnäller inte över att det blir för dyrt

utan konstaterar bara: ”Det ska vi ha.” Dessutom får man

ju en bättre gå- och ståkomfort på köpet.

– Men ofta blandar man ihop stegljud med rumsakustik,

fortsätter Anders. Det är inte så stor nytta med

bra stegljudsdämpning ifall man bygger en skola med

platta på mark. Det finns ändå ingen under som kan

klaga.

amtico.se


EFTER

OLV

”Ofta blandar man ihop

stegljud med rumsakustik.”

Ljudmiljö kontra gå-komfort?

I offentliga lokaler vill man ofta ha mjukhet för gå-komfortens

skull, kombinerat med ljuddämpning för en bra

ljudmiljö. Väljer man ett mjukt golv med goda ljudegenskaper

kan det dock finnas risk för att man istället skapar

en dålig arbetsmiljö – till exempel på ett sjukhus på grund

av att rullmotståndet ökar när man kör sjukhussängar,

kärror eller liknande och att man därmed ökar risken för

belastningsskador hos personalen.

Detta är något som många leverantörer har insett och

därför kan de erbjuda samma produkt i olika utföranden

och med olika värden på ljuddämpningen. Då kan man

på ett sjukhus lägga in golv med maximal dämpning i

patientrummen och sedan välja golv med lägre dämpning

– styvare golv – i korridorerna där man ska dra bårar och

sängar. På så sätt håller man ihop det estetiska uttrycket

utan att försämra funktionen.

– Fast, säger Jan Wiberg, Gerflor, när vi föreslår en

sådan lösning visar det sig ofta att man räknat så snålt på

akustiken att man behöver all dämpning man kan få.

Det är lite grand att ”golvet ska rädda hela huset”. Och

då är det ju kört för den typen av lösningar. Men tanken

är god!

– Vi upplever att nu för tiden är akustikkonsulter

inblandade redan vid uppstarten av projekten, säger

Magnus Hartwigsson, Ehrenborg. Det är helt annorlunda

mot för fem – sju år sedan. Beställaren är redan från början

inriktad på att han vill ha akustikgolv.

Enkla hus och miljonprogram

Idag ökar kravet på att bygga snabbt, enkelt och billigt.

Det skissas på olika typer av modulhus och containerbyggnader.

Samtidigt gäller det att inte bygga så billigt

att till exempel ljudmiljön blir helt eftersatt. Vi kan då få

byggnader som är rena resonanslådor. Här är behovet av

akustikgolv stort och de får hjälpa till att ”lösa” byggtekniska

problem.

Även för den pågående renoveringen av miljonprogrammet

är akustikgolv en intressant golvtyp. Här är

bjälklagen ofta dåliga och det läcker ljud på många ställen.

Elementbyggen från 1960- och 70-talen med dåliga fogar

är inget tyst drömboende. Då kan ett mjukt golv förbättra

ljudklimatet inomhus väsentligt. I trappor och loft gångar

kan de användas för att ta bort stomljud.

Ljudkrav med eller utan golvbeläggning?

– Arkitekterna, och beställarna, ”tänker” ljud på ett helt

annat sätt än tidigare, säger Anders Nordin. Förfråg-

› I OFFENTLIG MILJÖ är det ofta mycket ljud och buller. Ett akustikgolv hjälper till att göra ljudklimatet

i lokalen bättre och att hålla grannarna under på bättre humör. Dessutom blir gå- och

ståkomforten bättre.

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING

från sid 9:

Alla frågar efter

akustik golv

ningarna innehåller allt oftare krav på ljudnivåer i lokalerna

och ljud är ett naturligt samtalsämne när vi är ute

på arkitektkontoren och visar våra produkter. Det är en

utveck ling som verkligen tagit fart de senaste åren.

Egentligen skulle Anders vilja se en utveckling mot

regler som i Tyskland där golvkonstruktionen utan golv-

beläggning ska uppfylla ljudkraven. I Sverige gäller ju

ljudkraven för golvkonstruktionen inklusive golvbeläggning.

– Att ha det som i Tyskland skulle göra att man var

betydligt friare att välja lämpligt golvmaterial, säger Anders.

AKUSTIKGOLV

av plast, gummi eller linoleum med en stegljudsförbättring på tio decibel eller mer

Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring,

dB

Altro Floors Altro Wood Silence Plast 2,85 15

Altro Wood Acoustic Plast 3,9 19

Altro Orchestra Plast 2,85 15

Altro Serenade Plast 3,9 19

Altro K 30 Plast 3,0 10

Altro Ensemble Plast (LVT; limmas) 2,6 15

Amtico Amtico Signature Acoustic, Amtico Spacia Acoustic Plast (LVT-plattor) 3,5 18

Amtico Click Smart (integrerat akustikskikt) Plast (LVT-klick) 6,0 20

Bolon

Artisan, Bolon by You, Bolon by Missoni, Create, Vävd plast 2,5 12

Diversity, Silence

Bkb, Botanic, Ethnic, Flow, Now Vävd plast 2,3 13

Artisan, Bolon by You, Bolon by Missoni, Create, Vävd plast (plattor) 3,0 14

Diversity, Silence

Bkb, Botanic, Ethnic, Flow, Now Vävd plast (plattor) 2,9 13

Bolon by Jean Nouvel, Design, Graphic Vävd plast (plattor) 2,9 10

Elements ISI Vävd plast (plattor) 5,0 15

Silence ISI Vävd plast (plattor) 5,0 17

Ehrenborg Kährs LT SPC Click Plast (LVT-klick) 6,0 20

Zero Sound Plast (PVC-fri) 3,6 15

Estrad Sound Plast 3,7 19

Falck Design Silentflor PUR Plast 3,7 19

Polysafe Wood fx Acoustix PUR Plast 3,7 19

Acoustix Forest fx PUR Plast 3,7 19

Simplay Acoustic Clic Plast 6,7 20

Expona Simplay 19 dB Plast 5,0 19

Expona Encore Rigid Loc Plast 6,5 19

X-Elastic Granito, Dharma Gummi 4,0 18

X-Elastic ND Uni, Kayar, Grain, Natura, Screed, Lava Gummi 5,0 18

ND Uni / Kayar LL Gummi 5,0 16

Zeus Gummi 3,5 12

Kayar, ND Uni, Grain, Natura, Screed Gummi 3,0 10

BS Strong Gummi 4,0 10

Lava, Zeus Ant / 48 Gummi 3,5 12

Forbo Flooring Sarlon 15 dB Plast 2,6 15

Sarlon 19 dB Plast 3,4 19

Sarlon Modul UP 19 Plast 3,45 19

Sarlon Habitat Plast 3,65 20

Sarlon Habitat Modul Up Plast 3,4 20

Surestep Wood Decibel Plast 3,0 17

Novilon Scandinavia Plast 2,4 16

Allura / Novilon Click + Forbo Click underlay Plast 5 + 2 15

Eternal Decibel Plast 3 17

› FORTSÄTTNING på sid 12

10 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


OPEL TRANSPORT

ETT SMARTARE TRANSPORTBILSÄGANDE

Opel Combo

Solid L1H1 1.5 Diesel 75 HK

Pris 142.900 kr

exkl. moms

Opel Vivaro

Business L1H1 1.6 Diesel 125 HK

Pris 219.900 kr

exkl. moms

SPARA UPP TILL

58.000 kr

Erbjudandet gäller utvalda modeller och så långt lagret räcker. Priser är exklusive moms. Combo bränsleförbrukning blandad körning: NEDC: 4,2, WLTP: 5,7 l/100 km. CO 2

utsläpp blandad körning: NEDC: 110, WLTP: 150 g/

km. Vivaro bränsleförbrukning blandad körning: NEDC: 5,9 l/100 km. CO 2

utsläpp blandad körning: NEDC: 155 g/km Värdena fastställs med hjälp av WLTP, det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta

nyttofordon, och de relevanta värdena räknas om till NEDC för att möjliggöra jämförelse, i enlighet med förordningarna R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) nr 2017/11. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. För mer information besök opel.se


› FORTSÄTTNING från sid 10: Alla frågar efter akustik golv

Leverantör Produktnamn Material Tjocklek, mm Stegljudsförbättring,

dB

Forbo Flooring Allura Flex Plast (LVT) 4 respektive 5 14

Allura Flex Decibel Plast (LVT) 3,45 19

Marmoleum Acoustic Linoleum 4,0 14

Marmoleum Decibel

Marmoleum Decibel

Flotex (matta)

Flotex FR (matta)

Flotex (plattor)

Linoleum med

poly olefinsku

Linoleum med

polyolefinsku

Plast (flockad nylonfiber

Plast (flockad nylonfiber

Plast (flockad nylonfiber

3,5 18

3,0 17

4,3 20

3,3 22

5,0 19

Gerflo Taralay Premium Comfort Plast 3,25 16 / 17

Taralay Impression Comfort Plast 3,2 19

Tarlay Impression Interiör Concept 2.0 Comfort Plast 3,2 19

Taralay UNI Comfort Plast 3,2 19

Taralay Initial Comfort Plast 3,35 19

Texline Plast 2,9 16

HQR Plast 3,1 16

SRA Plast 2,9 20

SAGA 2 Plast (plattor) 4,6 15

Tarasafe Ultra Comfort Plast 3,2 16

Marmorette Acoustic Linoleum 4,0 14

Marmorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 17

Colorette Acoustic Plus Linoleum 4,0 17

Idé Flooring / Wineo PURline Akustik Plast (PVC-fri) 4,0 17

Idé Flooring Vinyl Locking Comfort Plast (plattor) 5,5 18

Fitnice

Vävd plast (matta och

plattor)

3,0 13 –15 (beroende på

kollektion)

Aspecta Ten Plast (plattor) 10 18

Interface

Level Set, Studio Set, Boundary Metallics,

Drawn Lines, Native Fabrics

Plast (LVT) 4,5 16

Nora Systems

Noraplan, Sentica acoustic, Signa acoustic,

Gummi 4,0 20

Stone acoustic

Norament 926 Gummi (plattor) 4,0 12

Norament 992 Gummi (plattor) 9,0 15

Norament grano ed & ec Gummi (plattor) 3,5 10

Norament 926, Arago, Grano, Satura Gummi (plattor) 3,5 10

Nora trappbeläggning (trappnos, plansteg och sättsteg

i ett stycke)

Gummi 5,0 12

Tarkett Tapiflex Excellence Plast 3,25 19

Tapiflex Stairs (för trappor med inbyggd trappnos) Plast 3,5 18

Tapiflex Tiles Plast 3,45 19

Tapiflex Platinium Plast 3,1 17

Tapiflex Evolution Plast 3,05 17

ID Square Plast 4,5 15

iQ Grani Acoustic Plast 3,5 15

iQ Optima Acoustic Plast 3,7 17

iQ One Acoustic Plast (PVC-fri) 3,7 17

iD Click Ultimate Plast (LVT) 6,5 19

Starfloor Click Ultimate Plast (LVT) 6,5 19

Acoustic xf Linoleum 3,8 18

Stegljudsförbättring mäts enligt den internationella normen ISO 140 med olika undernummer för mätning, tolkning med mera av mätvärdena.

g

12 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


Vi söker medarbetare !

Vi expanderar och söker en ny medarbetare med ansvar för våra

varumärken inom massiva trägolv och textila golv.

Art woodcollection innehåller en stor bredd inom massiva trägolv

och har funnits på marknaden i 20 år.

Zealand Collection representerar våra textila golv där spännande

möjligheter ligger framför oss.

Vår marknadsföring sker till stor del mot föreskrivande led via arkitekter

och inredare där vi varit aktiva i över 25 år, men sedan gäller mycket

kontakt med våra kunder inom golventreprenad företagen.

Vi söker dig som är bosatt i eller i närheten av Göteborgsområdet och

som har erfarenhet av arbete via föreskrivande led.

Det är givetvis ett plus om du även har erfarenhet inom golvbranschen.

Du kommer att få ett stort ansvarsområde men arbetar även tillsammans

med våra övriga säljare.

Om du är intresserad och vill veta mer så titta in på

www.aprobo.com och kontakta Pär Lindstedt.

Tel: 0709 903797 | Mail: p.lindstedt@aprobo.com

A

collection

L AND

CONCEPT

ANNONS

g

AKUSTIKUNDERLÄGG

Läggs under golvbeläggningar av plast, gummi eller linoleum

Leverantör Produktnamn Tjocklek, mm Stegljudsförbättring, dB

Altro Floors Akustik 1101 3,0 17

Aprobo Decibel 1 3,0 26 / 27

Decibel Compact 2,0 15

Decibel 2 5,0

1

Decibel 3 10,0

1

Decibel 4 12,0

1

Forbo Flooring Acoustic underlay (plastunderlagsmatta) 2,0 18 2

Humidity underlay (ventilerande plastunderlagsmatta) 1,5 12 – 15 2

Corkment (korkunderlag) 2,0 14 2

Forbo Quickfit-Forbo foam 11 23

Akustikpapp (korkfilt 2,2 17 2

Gerflo -DLW Korkment 2,0 / 3,2 14 / 15 2

Tarkett Elafono 2,0 15 3

Elafono 2,0 11

Tarkomfort Premium (underlagsmatta för LVT) 1,0 19 4

Tarkomfort Premium (underlagsmatta för LVT) 1,0 18 5

1

Beror på förutsättningarna, kontakta leverantören

2

Tillsammans med minst 2 mm kompakt ytskikt

3

Tillsammans med 2 mm linoleumytskikt

4

Tillsammans med iD Inspiration Click

5

Tillsammans med Starfloor Click

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 13


När krävs tätskikt?

NYHET

825 kr

1100 kr

Vad räknas som

ett våtrum?

Vilka rörgenomföringar är

godkända?

Webbutbilda dig om branschregler för tätskikt i våtrum

Du kommer bland annat lära dig

Vad som är godkänt enligt GVK

Vilka krav bör du ställa på tätskiktsentreprenören

Introduktionskurs om ca 45 min. Gör den var när du vill, när du vill.

Beställ kursen på gvk.se


TEXTILGOLV

RÄDDAREN I NÖDEN

Textilgolv läggs oftast in av estetiska

skäl men att få tystare miljöer

är också en viktig faktor bakom

valet av just textilgolv.

› TEXT: Thomas Åkerblad

› FOTO: Från Interface

Textilgolv är varma och behagliga och dämpar ljud.

Dock missar vi kanske i dagens bullriga miljöer vilken

hjälp till bättre ljudmiljö som textilgolven kan erbjuda?

Matta eller telefonkiosk?

Mängden ”aktivitetsbaserade” kontor – det vill säga öppna

ytor utan egna kontorsrum – har ökat kraftigt under

senare år. Idén är att man tar sin arbetshurts och rullar

iväg till ett ledigt ställe där man kan jobba. Många företag

ser stora besparingar i att minska hyreskostnaderna då

lokalytan kan dras ner mot 70 procent av tidigare ytbehov.

Men, ibland passar det att sitta mitt i stim och stök

och vid andra tillfällen vill man ha lugn och ro. Textila

golv skapar bättre förutsättningar för att kunna välja en

friare placering. Utan textilgolv så blir lösningen kanske

en så kallad ”telefonkiosk” där man kan dra sig undan

och tala om känsliga saker. En inredningsprodukt som

många möbeltillverkare har i sina sortiment. På senaste

Möbelmässan i Stockholm hade nästan alla de stora

möbeltillverkarna sådana produkter som nyheter i sortimentet.

Fast inte är det en vacker lösning! Och den kostar

också pengar. Kanske mer än ett textilgolv skulle gjort.

Snabb lösning

– Hur medvetna är beställarna om de ljudkvaliteter textilgolv

ger? Händer det att man byter från släta golv till textilgolv

under projekteringen?

– Jag kan inte påstå att det händer speciellt ofta, säger

Fredrik Hammerbäck, Interface. Kunderna är redan från

början rätt bestämda på om de vill ha släta golv eller

textil golv. Fast vi har ju haft extremfall, som till exempel

ett callcenter vid Stureplan med ett nylagt parkettgolv.

Efter att de jobbat en vecka fick vi lägga textilgolv över

hela ytan. Det blev för mycket klapper och hårda bakgrundsljud,

så mycket att personalen inte kunde sköta

sina jobb. Vi lade in textilplattor som tejpades mot underlaget

så den dag man ska flytta har man kvar ett vackert

parkettgolv att visa upp i mäklarannonsen!

I de flesta fall är dock beställaren redan från början

inställd på textilgolv för att man vet om de positiva egenskaperna

och vill ha en mer ombonad och tystare miljö.

Ibland lägger man även lösa textilmattor eller löpare på

hårda golv för att få ner den totala ljudnivån. Lite tillspetsat

kan man ju undra om det inte är en fördel för

golvbranschen? Att sälja två golvbeläggningar till samma

yta?

› FORTSÄTTNING på sid 16

› DET FINNS STRUKTUR och känsla i ett textilgolv som ger en speciell och rogivande karaktär åt

en arbetsplats.

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 15


› OVAN:

PÅ ARBETSPLATSER

eller i skolor med

många människor

bredvid varandra

hjälper textilgolvet

till att dämpa ljud

och buller.

› OVAN TILL HÖGER:

STORA TEXTILYTOR

ger ett lugnt och

rogivande intryck.

”I skolan handlar

bra rumsakustik

om god taluppfattbarhet.

I ett

rum med dålig

akustik 'äter'

vokalerna upp

konsonanterna.”

Nära sammanbrott

Mjuka eller hårda golv i skolor? Ett personligt minne från

slutet av 1980-talet – en skola som hade bytt till laminatgolv

genomgående. Städ- och driftspersonalen var nöjda.

Allt blev billigare och enklare. Var alla parter nöjda? Eller?

När jag tittade in i en skolsal satt det en ensam lärare

bakom en kateder och rättade skrivningar. Hon frågade

vad jag gjorde och jag svarade att jag var där för att titta

på golven och då brast det för henne. Hon var språklärare

och samtidigt skolans skyddsombud. Hon var f-d

på de nya golven. De gjorde hennes arbete svårare. Hon

missade vissa ljud och hade svårt att höra ordentligt på

grund av reflexioner mot alla hårda ytor. Även textila

gardiner och draperier var bortrensade på grund av de

häftiga allergidiskussioner som då pågick. Så resultatet

blev ett kalt och tomt rum framför henne. Det var inte

en rolig situation.

”För många hårda ytor”

Akustik är viktigare i vardagen än de flesta av oss tror,

och i skolan finns det extra goda skäl för att säkerställa

goda ljudförhållanden. Hur kan barnen få ett bra lärande

i skolan om klassrummet har ett obekvämt eko av brus

och brum?

– Den vanligaste orsaken till dålig akustik i klassrummen

är att det finns för många hårda ytor, säger Leif

Rydén, akustikkonsult. Du har vertikala ytor som skapar

stående vågor, så att ljudvågorna rör sig fram och tillbaka

från vägg till vägg och ger sämre talförståelse.

Kanske har man också valt för enkla lösningar för att

spara pengar, eller valt moderna och eleganta betongväggar?

Hårda ytor överallt. Lärare och elever registrerar

att det är tröttande att vara i rummet utan att förstå varför.

– I skolan handlar bra rumsakustik om god taluppfattbarhet.

Ljudet från läraren måste vara så bra att eleven

kan lyssna enkelt. I ett rum med dålig akustik ”äter”

vokalerna upp konsonanterna.

Då gäller det främst att ha tillräckligt med absorbenter

i taket och på överdelen av den bakre väggen, konstaterar

Leif. Dessutom bidrar ju också ett textilgolv till en bättre

ljudmiljö. Det blir till exempel inget skrapande från stolar.

”Det är tyst och skönt”

– Vi valde textil på alla öppna ytor i våra senaste skolor,

säger Torben Ferm, lokalstrateg på Öckerö Kommun som

är en skärgårdskommun ute på öarna väster om Göte borg.

Det är två LMH-skolor med elever från förskola upp till

nian, Hedens skola och Brattebergsskolan. Totalt 400 – 450

elever per skola. När vi skulle bygga nytt ordnade jag

studie besök på olika skolor och vi inom projektgruppen

var helt överens om att skolor med mycket textil förändrar

elevernas beteende till det bättre. Det blir tystare och

mindre stökigt. Det blir en mer harmonisk miljö. Akustiken

upplevs som positiv av både lärare och elever. Eller

som en elev uttryckte det till mig: ”Det är tyst och skönt”.

Vi har till exempel en sångkör med 70 personer som övar

i en aula med gradänger som är klädda med textilmatta,

och de är mycket positiva. Textilmattorna kombineras

med nerpendlade akustiktak för att ge bästa effekten.

– Vad säger städpersonalen? Ibland finns det ju nega-

16 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


DURI dB

tiva känslor mot textilgolv därifrån?

– De ser inga större problem. Att moppa eller använda

dammsugare känns inte som någon större skillnad så där

har vi inte haft några problem.

– Det är en tuftad, småöglad matta som ligger på

Brattebergsskolan, säger Agneta Stjärnlöf, Dahl Agenturer,

som har levererat textilgolvet till skolan.

Mer textilgolv i friskolor

– Vi har sålt in textilgolv till skolor i några enstaka fall,

säger Fredrik Hammerbäck, Interface. Men då gäller det

främst friskolor. Till exempel Järvaskolan i Kista, där

man lagt textil genomgående och där de är mycket nöjda.

Även Engelska Skolan använder textilgolv. Där är ju taluppfattbarheten

viktig.

– Men den enda kommunala skola där vi lagt textilgolv

var där vi hade ett speciellt rum för elever med nedsatt

hörsel, säger Fredrik.

Akustikunderlag för golv

Komfortabel tystnad med låg miljöpåverkan!

Duri dB golvakustikprodukter hjälper dig att skapa tysta golv

som är sköna att gå på. Trum- och stegljud dämpas markant.

Lämpligt för golvvärme tack vare sitt låga värmemotstånd.

Alla golvunderlag i dB-serien har låg bygghöjd, från 1,2- 2 mm,

för att fungera lika bra vid ombyggnation, som vid nyinstallation.

Produkterna består av återvunnet material och är fria från PVC.

Inte aktuellt

– Nej, säger arkitekt Kathy Fredriksson, Arkitekttriangeln

i Trollhättan. Det har aldrig varit aktuellt att använda

textilgolv under de 30 år som jag ritat skolor. Det är

lino leum, plast eller gummi som gäller. Akustiken har vi

främst löst med olika typer av undertak.

Så den allmänna slutsatsen blir att skolor är en svår

marknad för textilgolv – om det inte är friskolor som

strävar efter att skapa en speciell miljö. Eller om det finns

eldsjälar i förvaltningen som vill lägga extra pengar på en

tystare och lugnare miljö. ■

ANNONS

Duri dB underlagsprodukter kännetecknas av en

patenterad krysslänkad gummifiberteknologi för att

erbjuda kraftigt akustiskreducerande egenskaper.

Våra produkter är utvecklade för ett miljövänligt,

hållbart byggande och möter kraven för de

vanligaste konstruktions- och installationsmetoderna.


PRODUKTNYHETER

NATURINSPIRERAD ARBETSMILJÖ

Interface har märkt av en stor

efter frågan på enkla och naturinspi

rerade arbetsmiljöer och har

som svar på det tagit fram textilgolvskollektionen

Ice Breaker.

Kollektionen består av lugna mönster

som påminner om sprucken is

och fruset vatten med till synes

slumpmässiga linjer som rör sig

över golvet. Den tillverkas i nio

grå och neutrala toner i plattor om

50 x 50 centimeter och är inte styrd

av mönstret utan kan läggas i alla

riktningar.

Plattorna finns med tre standardbaksidor

– Graphlex, Sone

och Circuit Bac Green. Sone förbättrar

ett rums akustiska egenskaper

genom att öka ljudabsorptionen,

den vadderade baksidan

gör även plattorna mjukare att gå

på. Circuit Bac Green är istället det

bästa alternativet med avseende

på miljö. Baksidan innehåller där

återvunnet material och bioplaster

som bidrar till att reducera textilplattans

totala koldioxidavtryck.

För att komplettera utökar

Interface även sin textilgolvskollektion

Works i skinny plankformat

med tre nya mönster, men

Ice Breaker går även bra att kombinera

med andra produkter från

Interface. Samtliga produkter i

Ice Breaker är koldioxidneutrala

genom hela sin produktlivscykel

via Interface projekt Carbon Neutral

Floors, vilket innebär att Interface

klimatkompenserar för de

utsläpp de inte kan undvika under

produktionen. ■

NY SERIE SKYDDSSKOR

Mascot Workwear lanserar nu en ny serie

skyddsskor och -stövlar under namnet Mascot

Footwear Move. Fokus har, när man tagit fram

serien, legat på komfort och rörelsefrihet,

vilket man främst försökt uppnå genom att

arbeta med låg vikt, design och en lätt och

smidig mellansula. Sulan är tillverkad i det

ultra lätta materialet Phylon som tillverkas av

EVA-plast vilken med särskild kompressionsteknik

omvandlas till ett fast, kraftigt skum

som med hjälp av luftbubblor ger en lätt och

elastisk sula.

Skorna har en låg vikt, från 440 gram, just

på grund av den lätta mellansulan men även

tack vare en tåhätta av lättviktskomposit samt

spiktrampskydd av avan cerad specialtextil.

Skorna är hälförstärkta, har en urtagbar stötdämpande

inläggssula och en non markingyttersula

i naturgummi vilken gör dem motståndskraftiga

mot upp till 300 graders

kontakt värme.

Samtliga skor i serien är ESD-godkända och

håller skyddsklass S1P eller S3. Totalt ingår

fem skomodeller med olika utseende, färger

och med olika stängningsmetoder. Alla skor

i serien har dock i grunden samma egenskaper

och flera av modellerna finns i både herr- och

damstorlekar. ■

FÄRG, FORM OCH VINYL

Tarkett har tillsammans med svenska Note

Design Studio tagit fram den homogena vinylkollektionen

iQ Surface, en kollektion där färg,

form och funktion ska få ta lika stor plats och

som kan användas såväl på golv som på väggar

och möbler. För Note har sammansättningen

av färger och nyanser varit utgångspunkten i

arbetet och den nya kollektionen består av fem

färgfamiljer.

− Vetskapen om var vinylgolv oftast ritas in

sporrade oss i vårt arbete med färgvalen i kollektionen.

Materialet används idag i många miljöer

där färgsättningen verkligen kan bidra till människors

välbefinnande. För projekt inom vård och

skola kan inredningsarkitekterna få chansen

att skapa en rik upplevelse med en tydlig identitet

och karaktär. Det känns verkligen som en

spännande möjlighet, säger Charlotte Ackemar

på Note.

Varje färgfamilj har neutraler och bastoner

som grund, vilket gör att kollektionen kan passa

i olika miljöer. Minst två färgställningar återkommer

i de olika kollek tionerna och olika

nyanser av beige gör att kollektionen håller

ihop. Varje färgton inom samma familj kan

kombineras med andra och ytterligare uttrycksmöjligheter

ges av färgade svetstrådar som

kan användas som accenter.

Kollektionens fem färgfamiljer är:

• Collection Contrast

i svart, vitt och grått med kontraster mellan

ljust och mörkt

• Collection Rouge,

en varm mjukt röd familj som ska skapa fina

kontraster mot trä och metall

• Collection Sober

som rymmer blåa toner med inslag av beige

och grått

• Collection Dimmed

med lugna färger och gröna inslag

• Collection Vivid

som rymmer livliga kontraster med skarpt

rött och moderna färgkombinationer

Golven finns både på rulle och som plattor

med måtten 61 x 61 centimeter, väggmattorna

finns enbart på rulle. iQ Surface är två milli meter

tjockt, återvinningsbart och ftalatfritt. ■

18 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


AUKTORISATION AV LEVERANTÖRER

FÖRST KIILTO,

SEDAN FALCK DESIGN

Förra året blev det möjligt även för leverantörer att bli

auktoriserade golvföretag, en uppgradering från stödjande

leverantör som visar att man är ett företag att lita på och

att man verkligen satsar på hållbarhet på alla plan. Det

första företaget som klarade kraven i den nya auktorisationen

blev Kiilto, tätt följda av Falck Design, och ytterligare

20 – 30 leveran törer står på tur för att ta det steget inom en

nära framtid.

Kiilto var det första leverantörsföretaget

att bli Auktoriserat Golvföretag

och alltså det första att

använda sig av utvidgningen av

auktorisationen från enbart entreprenadföretag

till både leverantörer

och entreprenörer.

Skarp revision

eller ”nollrevision”?

– Vi fick reda på möjligheten vid

årsstämman förra året, berättar

Per Göransson, vd för Kiilto i

Sverige. Vi diskuterade saken

inom företaget och tyckte det var

en klok idé. Vi kunde då välja

mellan att göra en skarp revision

direkt eller att göra en ”nollrevision”

som skulle innebära att vi

fick hjälp att arbeta med det vi

behövde för att klara kraven.

Men när vi synade våra pågående

processer kom vi fram till att det

bara var småjusteringar vi behövde

göra. På de flesta punkterna hade

vi redan arbete igång, som miljö,

arbetsmiljö och riskhantering.

Vi såg att vi hade goda förutsättningar

att klara kraven. Så vi valde

skarp revision och precis före

sommaren fick vi besked om att

det gick vägen.

Den nya auktorisationen har

tagits fram för att hjälpa upphandlare

att ställa relevanta miljö- och

hållbarhetskrav på golvinstallationer

utifrån ett helhetsperspektiv.

Och för att leverantörer och entreprenörer

tillsammans ska kunna

erbjuda en säker och hållbar golvkonstruktion.

Kraven på leverantörer och

entreprenörer måste naturligtvis

vara anpassade till deras respektive

roll i produktionskedjan. Kraven

på leverantörerna bygger på FNs

globala hållbarhetsmål och ISO

26000 för socialt ansvarstagande.

De har tagits fram i samarbete

med hållbarhetsexperter på konsultföretaget

ÅF. Kraven finns

listade i rutan här till höger. Tanken

är att de ska spegla de marknadskrav

som finns inom hållbarhetsområdet

och samtidigt vara relevanta

för just golvinstallationer.

Det ska vara lätt att ställa rätt krav

vid upphandling.

Att leverantörerna uppfyller

kraven i auktorisationen kontrolleras

vid en revision ungefär vartannat

år.

”En bekräftelse på

att vi jobbat på rätt sätt”

Revisionen hos Kiilto i maj i år

visade alltså att de uppfyllde samtliga

krav.

– Vi hade redan arbetat mycket

med miljö och arbetsmiljö, säger

Per Göransson. Vi gör löp ande riskanalyser

för att ha koll på arbetsvillkoren

hos våra underleverantörer.

Och vi har rutiner för att

mot verka korruption. Auktorisationen

som trycker på de här

sak erna kom väldigt lägligt för

oss och vi upplevde det som lätt

att bli auktoriserade även om

kraven är tuffa. För oss blev det

en bekräft else på att vi jobbat på

rätt sätt.

– Sedan fanns det en del småsaker

som behövde göras, fortsätter

Per, till exempel att översätta

vissa dokument som gällde

säkerhet i produktionen och som

bara fanns på finska eftersom vi

är ett finskt företag och tillverkningen

sker där. När allt fanns

på bordet kom revisorn, Anders

Karpesjö, hit och gick igenom allt.

Det gick smidigt och snabbt och

vi upplevde att allt var väl genomtänkt

och bra paketerat.

”Visar att man kan

lita på oss”

Vad väntar man sig då på Kiilto att,

som företag, få för nytta av auktorisationen?

– Den visar att vi är etablerade

och att man kan lita på oss, säger

Per. Och det är bra att kunna visa

upp oss tillsammans med entreprenörerna

så att det blir en helhet.

Vi hoppas naturligtvis att auktorisationen

också ska ha en positiv

Detta diplom kan man nu stoltsera med på Kiiltos kontor. Det visar att Kiilto

uppfyller de tuffa auktorisationskraven för leverantörer, är godkända på alla

punkter. Först ut med auktorisationen blev de också.

ekonomisk effekt för oss, även

om vi har vuxit inom golvbranschen

i Sverige ändå och fortsätter

att göra det.

I skrivande stund får vi meddelandet

att ännu ett leverantörsföretag

klarat auktorisationen –

Falck Design som också valde att

gå direkt på en skarp revision.

– Vi märkte när vi talade med

revisorn att vi redan hade kommit

ganska långt och vi hade en hel

del information framme, säger

Mats Edgren, vd för Falck Design.

Det som återstod var mest att

formalisera den för det här ändamålet

och det tog vi hjälp av en

konsult med att göra.

Mats Edgren instämmer helt

KRAV PÅ LEVERANTÖRER

FÖR ATT BLI AUKTORISERADE

med Kiiltos uppfattning att auktoriseringsprocessen

fungerar väl.

– Det gick smidigt och snabbt,

snabbare än vi trodde, säger han.

Nu förbereder sig många fler

golvleverantörer för att inom en

nära framtid bli auktoriserade

golvföretag. Hela 25 stycken har

en uttalad avsikt att klara av auktorisationen

inom två år.

– Det är bra för hela branschen,

säger Per Göransson. Auktorisationen

är bra initiativ och ett bra

sätt att skapa kvalitet. Vi har tur

som har en branschorganisation

som arbetar så effektivt och med

rätt saker.

Elisabeth Sedig

Leverantören ska

• vara ansluten till Golvbranschen, GBR,

• ha genomfört en riskanalys, en förenklad form av Due Diligence,

• ha ett miljöledningssystem, som ISO 14001 eller motsvarande,

• ha en företagsspecifik antikorruptionspolicy,

• uppfylla kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete,

• uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen REACH, vilket exempelvis kan

visas genom BASTA-registrering av produkter,

• nyttja eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration,

• vara ansluten till GBG Golvåtervinning om man marknadsför plastgolv

samt

• granskas genom extern revision.

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 19


PRODUKTNYHETER

NATURLIGA TEXTILGOLV

Tarkett har tagit fram fyra nya

textil plattskollektioner – Arable,

Breccia, Flores och Granite. De

fyra nyheterna har samlats under

det gemensamma namnet Human

Fascination och ska med sina

abstrakta mönster påminna oss

om naturens skönhet och bredd.

Den första av de fyra kollektionerna,

Arable, ska med hjälp av

ett rikt texturmönster ge intryck

av ett vidsträckt landskap i tio

varma och kalla varianter av blått,

grått och beige. Den andra,

Breccia, för med sina former och

mönster tankarna till stenar som

formats av havet. Breccia innehåller

sju nyanser, från blågrått till

grönt och metallic.

Den tredje kollektionen, Flores,

försöker med sex tredimensionella

flerfärgade plattor fånga naturens

variationer och uttryck i både

ÅTERVINNER TRÄGOLV

Nu är det snart inte bara plastgolv

det handlar om när man talar om

golvåtervinning. För Tarkett har

lyckats återanvända 1 000 kvadratmeter

massivparkett och skapat

ett nytt golv där slitskiktet helt

och hållet utgörs av återvunnen

ek. Det nya golvet finns installerat

dämpade och uttrycksfulla kulörer.

Inspirationen här har varit blomsterängar

med tillhörande artrikedom.

I den fjärde av de fyra kollektionerna,

Granite, finner vi också textilplattor

med tredimensionell framtoning

fast här inspirerade av den

vulkaniska markens grova oförutsägbara

textur. Sammanlagt rymmer

Granite 18 färgställningar där

en dämpad jordig palett möter rika

kryddiga toner.

Samtliga plattor är Cradle to

Cradle-certifierade på silvernivå

och har en Eco Base-baksida som

är fullt återvinningsbar. Plattorna

är tillverkade av Econyl som är ett

100 procent regenererat nylongarn,

gjort av återvunnet avfall

såsom gamla fiskenät och mattgarn.

De mäter 50 x 50 centimeter

och går att få med akustikbaksida.


i en av AMFs fastigheter i Stockholm.

Råvaran, det vill säga det

massiva ekgolvet, kommer från

en industrilokal i Croix, utanför

Lille i Frankrike. Parketten har

rensats från spik, metall och fuktangripna

delar. Och sedan bearbetats

till slitskikt anpassat till den

nya designen.

Under hösten lanserar Tarkett

en kollektion helt baserad på slitskikt

av återvunnen ek. Den har

fått namnet Fenix, efter fågel

Fenix – som en symbol för pånyttfödelse.

Designen är speciellt framtagen

för att ta tillvara så mycket som

möjligt av den återvunna råvaran

och samtidigt ge ett unikt uttryck

som för tankarna till klassiska

parkettmönster. ■

DIGITAL

PLATTSÄTTNINGSHJÄLP

Weber har tagit fram en ny digital

tjänst – kakla.weber. Det är en

mobilanpassad webbplats som

hjälper användaren att visualisera

hur olika typer av klinker- och

kakel plattor gör sig tillsammans

med Webers olika fogkulörer.

Först väljer man vilket rum det

gäller, kök eller badrum, och sedan

vilken yta, golv eller vägg. Därefter

väljer man plattans form och

storlek och till sist plattans och

fogens respektive kulör. Tjänsten

är ett enkelt sätt att se hur kombinationerna

gör sig tillsammans

och vilket intryck de ger i det rum

som ska plattsättas.

Vill man så kan man när man är

nöjd med resultatet gå vidare och

fylla i hur stort rummet är, utifrån

det beräknar tjänsten sedan åtgången

av ingående produkter.

Därefter kan man få en inköpslista

med produkter och mängder

skickad till angiven e-postadress.

Man kan på samma sätt även göra

AKUSTIKGOLV

FÖR LÖSLÄGGNING

en fixberäkning, då utan visualiseringssteget,

och utifrån inmatade

uppgifter på samma sätt få en

inköps lista mejlad till sig. ■

Falck Design breddar sitt sortiment

och lanserar nu Encore Rigid Loc

som är en ny kollektion akustikgolv

av LVT-typ som går att löslägga.

Golvet har en hård kärna

som ger extra god stabilitet och

5G-i-låsning vilket gör det enkelt

att installera.

Golvet finns i tolv olika trämönster

som passar i både offentlig

miljö och i bostäder. Det har en

stegljudsdämpning på 19 decibel,

är ftalatfritt och har enligt tillverkaren

låga emissioner. Slitskiktet är

0,55 millimeter och totaltjockleken

6,5 millimeter. Plankornas mått

varierar beroende på mönster.

Samtliga är försedda med fasad

kant. ■

20 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


NYTT DESIGNGOLV

MED STYV KÄRNA

GOLV - VERKTYG - MASKINER - PROFILER

Tyska Meisterwerke lanserar nu det nya designgolvet

M5 Ridgid Edition. Det vattentåliga golvet har en styv

kärna (kallas ofta ridgid core) med hög dimensionsstabilitet.

Ett inbyggt dämpningskikt gör golvet mjukt och spänstigt.

Det kan läggas flytande på lätt ojämna undergolv och

befin liga golvbeläggningar som till exempel klinker. Tack

vare den låga installationshöjden på bara 4,5 millimeter

passar det bra vid renovering. Golvet finns även med en

speciell akustikbaksida som ger en stegljudsdämpning på

19 decibel och en totalhöjd på 5,5 millimeter. De stabila

golvplankorna har låg ytvikt och är därför lätta att transportera

och arbeta med.

Det nya designgolvet kan läggas på ytor upp till 15 x 10

meter utan expansionsfog och genom dörröppningar utan

någon övergångsprofil. Det kan kombineras med vattenburen

golvvärme och läggas i uterum. Golvet finns i åtta

dekorvarianter. ■

BESÖK VÅR WEBBSHOP

WWW.GPSHOP.SE

BÄST I JUNI OCH JULI!

Energiska golvåtervinnare ska uppmärksammas för

sin miljöinsats, tycker vi på Golv till Tak, och därför

kommer vi i fortsättningen att rapportera fem i topp

för de två månaderna innan respektive tidning

produ ceras. Så här ser topplistan ut för juni – juli:

KATALOG - Beställ ditt ex.

BBM i Karlstad – 2 571 kilo

BL-Interiör – 2 445 kilo

BBM Golv & Bad – 1 342 kilo

Metodgolv i Stockholm – 1 249 kilo

P & B Golv – 1 236 kilo

ANNONS

Golvprofil Sverige AB - www.gpshop.se - Bangatan 14 - Falköping

Telefon: 0515 16700 - Fax: 0515 16735 - E-mail: info@golvprofil.se


BRANSCHNYHETER

NY VD FÖR KÄHRS

ALTRO FIRAR 100

Styrelsen för Kährs Holding har utnämnt

Johan Magnusson till ny vd och koncernchef.

Han kommer närmast från rollen som

vd för Owens Corning och som senior vice

president på Paroc Technical Insulation.

Bytet på vd- posten inträffade 1 september

då han efterträdde tidigare vd Christer Persson.

– Kährs är en marknadsledare med starka

varumärken, säger Johan Magnusson, ny vd

och koncernchef för Kährs Group. Före taget

är väl positionerat för att ta tillvara på nya

möjlig heter och jag har tillförsikt i att vi har

ett bra team och de förutsättningar som i

övrigt krävs för att ta större andelar på våra

europeiska huvud marknader.

– Med en framgångsrik operativ förbättring

av Kährs de senaste åren, lämnar jag

över en solid plattform som är redo för fortsatt

tillväxt till Johan, säger Christer Persson.

Efter att ha styrt före taget de senaste sju

åren, är jag nu redo att ta mig an nya utmaningar.


Familjeföretaget Altro startade 1919 men

stegsäkra golv, som är vad företaget är känt

för, kom lite senare. Det första installerades

i en kyrkhall i Nottingham 1950. Idag leds

familjeföretaget av tredje generationen i ägarfamiljen

och har 900 medarbetare världen över

med kontor i Europa, Nord- och Sydamerika,

Asien och Mellanöstern. ■

Det allra första bolagsfotot från 1919 – som väntat

enbart män.

ÅRETS

HÅLLBARASTE

GOLVKEDJE-

FÖRETAG

Golvkedjans föreningsstämma

delades priset Årets Hållbaraste

Golvkedjeföretag ut. Vinnare blev

KVM Golv entreprenad i Norrköping.

Förutom äran fick företaget

50 000 kronor att använda

för framtida hållbarhets arbete.

Priset donerades av SIKA och

juryn bestod av Lars Holm, SIKA,

Karin Strömkvist Bååthe, generalsekreterare

för Social Venture

Network och Lars-Åke Lidén,

Golvkedjan.

Juryns motivering:

”KVM arbetar ambitiöst med HRfrågor

och agerar mycket ansvarsfullt

som företagare i sitt samhälle.

Man inspirerar både kunder

och leverantörer till mer samverkan

och bättre hållbarhetsarbete,

bland annat genom att

arrangera ett mycket välbesökt

hållbarhetsevent hösten 2018.

KVM är Golvkedjans allra hållbaraste

företag 2019!”

Daniel Johansson på KVM

Golventreprenad kommen terar

priset:

– Vi är superstolta över den här

utnämningen! Och hela personalen

är så klart delaktiga i att vi får

det här priset efter som alla på

firman är engagerade i hållbarhetsarbetet.

Det ska bli kul och utmanande

att ta det här vidare till

nästa nivå! ■

AKUSTIK BLIR ÅRETS TEMA PÅ DOMOTEX 2020

Ett av de nya textilgolven på Aldwych Theatre i London.

På nästa års Domotex-mässa i

Hannover, 10 –13 januari, ligger

fokus på ämnet akustik. Här visas

innovativa golvlösningar som

dämpar buller och förbättrar

rums akustiken tillsammans med

intressanta referensobjekt.

Minskat bakgrundsbuller förbättrar

vår känsla av välbefinnand

och ökar våra koncentrationsnivåer

– en nyckelfaktor i utrymmen

som öppna kontor, restauranger

och hotell. Det finns många lösningar

för att minska buller och

oljud med akustiska paneler, heltäckning,

lösa mattor, fjädrande

golvbeläggningar och olika typer

av golvunderlägg som kan minska

det störande bruset av buller runt

omkring oss.

Följande produktexempel från

innovativa Domotex-utställare

illustrerar den akustiska dimensionen

av hälsa och välbefinnande

TAP Air Portugals nya premiumlounge

på Humberto Delgadoflygplatse

I Lissabon är en 800

kvadratmeter oas som kan ta

hand om 260 passagerare samtidigt.

Här används kork i möbler,

golv och väggbeklädnader. På

golvet ligger Wicanders Hydrocork

med korkkärna. Allt för att få en

så tyst miljö som möjligt.

Aldwych Theatre är ett kulturarv

som ligger i hjärtat av Londons

teaterdistrikt West End. Teatern

är över 100 år gammal och genomgick

nyligen en större renovering.

För att minska störande ljud finns

inlagt 3000 kvadratmeter specialvävda

textilgolv från Oriental

Weavers. De är utförda i stil och

mönster som stämmer med

teaterns historia och dess unika

atmosfär. De dämpar dessutom

effektivt olika former av störande

ljud. Något som är mycket viktigt

för en bra teaterupplevelse. ■

22 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


# GOLV

LEFFE JOHANSSON

2019 - 06 - 12

Överhänget bestämde på vilken höjd

som resten av bården skulle hänga,

med laser. Listen lossnade men lite

sillidill och tejp som plockas bort

imorgon kommer att göra susen.

FILIP MALMROS

2019 - 06 - 27

ADAM JIGFELT

2019 - 06 - 28

Tusen tack alla som besökte Forbos

grillunch i Göteborg! En tillställning

som resulterade i uppemot 200 mättade

magar och solbrända ansikten.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

46

201

39

HÄNKE HÄRDIN

Jaa tack! Håll i där du.

2019 - 06 - 17

WILLY LINDQUIST

2019 - 07 - 04

Man blir lite stolt som golvläggare

och frivillig sjöräddare när man ser

Sjöräddningssällskapets reklam.

PETER VIKSTRÖM

2019 - 07 - 04

Lägger gradänger, bra trappträning.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

72

29

63

JONAS HULT

Så skönt när alla gått hem från

bygget så man får panga på lite.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

39

2019 - 06 - 25

DANIEL BRANDT, HÖGSBO PLATTSÄTTNING

Trevligt när kollegan ställer upp och

hjälper till att foga veckans jobb.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

91

2019 - 06 - 20

FREDRIK ENGSTRÖM

Mumsmums med oljad fiskben, sen

mattlack på det.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

104

2019 - 06 - 18

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 23


ALMEDALEN

GOLVDISKUSSIONER

I ALMEDALEN

Varje år sägs att Almedalen har överlevt sig själv som samlingspunkt. Och varje år bevisas motsatsen.

Även i år fanns det representanter från golvbranschen i aktion under Almedals veckan.

Tarkett håller i taktpinnen under diskussionen om cirkulär omställning.

Från vänster: Anna Lindström, Spendrups, Jonas Carlehed, IKEA, och Dag

Duberg, Tarkett.

Panelen på Golvkedjans / Forbos seminarium, färdiga att ta sig an publikens frågor. Från vänster: Lars-Åke Lidén, Golvkedjan,

Per Lundberg, Forbo, Johan Gerklef, Skanska, Anna Graf, White Arkitekter, Jonas Rothén, Forbo, Louise Röström,

Saint-Gobain, Peter Stenfelt, Obos samt Karin Strömqvist Bååthe, Social Venture Network. På bilden saknas Lars Redtzer,

Sveriges Byggindustrier.

Almedalsveckan sägs vara världens

största demokratiska mötesplats

för samhällsfrågor. Totalt var det

mer än 3 700 evenemang i det

officiella programmet som de

40 000 deltagarna kunde besöka.

Bland dessa evenemang fanns

Tarketts och Golvkedjans / Forbos

seminarier. För Tarkett var det

cirkulära samhället huvudpunkten

och för Golvkedjan / Forbo den

kommande lagen om klimatdeklaration

för nya byggnader.

Cirkulär omställning

Tarkett höll ett Cirkulärt Mingel

tillsammans med Circular Sweden

och deltog i andra aktiviteter som

rundabordssamtal och debatter.

Huvudbudskapet för Tarkett var

att ökad efterfrågan på åter vunnet

material är avgörande för att

Sverige ska kunna bli ett cirkulärt

samhälle. Ökad efterfrågan innebär

i sin tur att näringslivet kan satsa

på forskning, teknik och nya

produktionsanläggningar. Här

behöver Sveriges offentliga

aktörer, som varje år upphandlar

för mer än 600 miljarder kronor,

utmana näringslivet och ställa krav

på återvunnet material i upphandlingar.

Industrin måste få incitament

för att göra nödvändiga

investeringar.

Vem ska då ta initiativ till förändringarna?

Ska näringslivet gå

före eller ska det till politisk styrning?

Vid diskussionerna var alla

överens om att politikerna måste

hänga med och möjliggöra fortsatta

satsningar. Slutbudskapet

blev: Hållbarhet och cirkulär design

– det hänger ihop!

Ny klimatlag

Boverket arbetar med ett lagförslag

om att samtliga nyproducerade

byggnader i Sverige ska klimatdeklareras.

Såväl byggproduktionen

som vissa ingående byggmaterial

ska klimatberäknas – dock

inte användning och avfall utan

bara fram till och med installationen.

Lagen förväntas träda ikraft

2022 enligt Januariöverrenskommelsen.

Golvkedjan och Forbo arrangerade

två paneldebatter under årets

Almedalsvecka med titeln Lagkrav

på klimatdeklarerade byggnader,

så påverkar det hela värdekedjan

i byggbranschen. Platsen var

Aktuell Hållbarhets Arena och i

panelen deltog Skanska, Sveriges

Byggindustrier, White Arkitekter,

Obos, Vasakronan och Saint-

Gobain.

Panelen var självklart positiv till

lagförslaget men hade också en

del kritiska synpunkter som:

– Lagförslaget gäller bara nyproduktion

och inte renovering.

– Deklarationen kommer in för sent

i byggprocessen för att man ska

kunna göra något åt materialvalet.

– Det finns inga krav i förslaget på

att använda mer klimatneutrala

produkter.

Inför Almedalen hade Forbo

genomfört en enkätundersökning

bland 72 inköpschefer på kommuner

och landsting. Resultatet

blev både positivt och negativt.

Hela 87 procent av de tillfrågade

tyckte att det är viktigt med hållbarhetsfrågor

men bara 15 procent

hade själva ställt hållbarhetskrav

vid upphandling av golvinstallationer.

Så det finns mycket kvar

för branschen att göra! Eller som

Lars-Åke Lidén, Golvkedjan,

uttryckte det:

– Ni som har makt över inköp

och upphandlingar. Våga ställ hållbarhetskrav

på golvläggaren! Han

eller hon vill väldigt gärna hjälpa er

att nå era hållbarhetsmål.

Thomas Åkerblad

24 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


NY VD PÅ FORBO

Unik

karaktär.

Hög

slitstyrka.

Nya

Lindura trägolv.

Forbo Flooring har sedan 1 juli en ny vd i Sverige, som tilllika

är regionchef Norden. Den som intagit vd-stolen är

Jonas Palmgren som för ganska exakt ett år sedan kom

till Forbo och då i rollen som marknadschef.

Jonas, som är 49 år gammal, har bland annat hunnit

med nio års vd-jobb på Kärcher som främst är kända för

städmaskiner och högtryckstvättar. Han har även lång

erfarenhet från områdena industriell limning och kemiindustri.

– Forbo är en marknadsledare med bra grundvärderingar

som affärsmässighet, service och goda kundrelationer

och det kommer vi att fortsätta utveckla, säger Jonas.

Vi är specialister på golv i sak och applikation med en bred

produktportfölj, inte minst inom halvhårda och textila golv

för alla målgrupper, och det avser vi att nå ut med ännu

bättre.

– Jämte ledande design och produkter som är bra att

installera är det Forbos hållbarhetsarbete, som verkligen

ligger i framkant, som särskiljer oss och som också kommer

att utvecklas fortsatt. Med framkant menar jag att ta

ansvar för den egna produktens direkta miljöpåverkan

med nollvision för koldioxidutsläpp i tillverkningsfasen.

Det är verklighet för Marmoleum 2.5 redan idag. Boverkets

kommande regler stärker oss i den övertygelsen. Forbos

långtgående hållbarhetsarbete var en av de avgörande

faktorerna för mig att söka mig till företaget, säger Jonas

som också har en bakgrund som miljöchef.

Tidigare vd på Forbo, Harald Burgstaller, har gått till

takföre taget BMI Group där han blivit vd och koncernchef

för den svenska verksamheten. ■

NAMNBYTE

Pergo Europe AB bytte 1 juni namn till Unilin Nordic AB.

Produkterna kommer dock även i fortsättningen att behålla

sina Pergo-namn. I sam band med namnbytet flyttade även

huvudkontoret, från Trelle borg till Hyllie i södra Malmö. ■

L


O r

i g

i n d u r a

i n a

l e t

t r ä g o

f r å n

l v

Ett

statement

av trä

M e


i s t e r

NYA SOM

AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG:

Sehlins Golv AB,

Sundsvall

ANNONS

För mer information, kontakta

Bjoern.Svensson@meisterwerke.com

Telefon: +46 708 805746

www.meister.com


FIG-KURSEN UPPDATERAD

BRA HJÄLP ATT HITTA

DE EXTRA PROCENTEN

Golvbranschens, GBRs, kurs Företagare i Golvbranschen, även kallad FIG, är en populär

och viktig kurs för golvföretagare. Kursen har nu fått en efterlängtad uppdatering.

GBRs kurs

Företagare i

Golvbranschen

(FiG)

STEG 1

Med budgeteringsarbete får vi koll på

hur företaget gick föregående år och

vad vi tror om kommande år.

STEG 2

Från budgeten får vi även

ekonomiska nyckeltal för

verksamheten – s.k. kalkylkrav.

Dessa är ”kopplingen” mellan

företagets budget och

kalkylmodeller.

STEG 3

STEG 4

STEG 5

123+

STEG–FÖR–STEG GUIDE: FÖRENKLA DITT KALKYLARBETE

GÖR EN BUDGET FÖR KOMMANDE ÅR

ANVÄND EKONOMISKA NYCKELTAL

$ %

0 %

Lönekostnadspålägg

GÖR EN FÖRKALKYL

Fyll i företagets kalkylkrav, se ovan.

Använd dessa när du räknar på enskilda

projekt. Excel-mallen som medföljer

GBRs FiG-kurs hjälper dig att hålla reda

på detta.

Resurser

RÄKNA FRAM ETT PRIS

TBO/tim

Motsvarar kalkylens pris företagets budgetmål? Använd GBRs

Excel-mall så får du en indikation om kalkylen motsvarar

företagets budget eller inte.

FÖLJ UPP (EFTERKALKYL)

Med hjälp av efterkalkyler utvärderar du projektet.

Hur gick det?

Vad kan vi lära oss av projektet?

Kai Geivald, tidigare föreläsare och medskapare

av grundmaterialet till kursen, berättar om tillkomsten

av den och om tillhörande kalkyleringsmodell.

En Excelmodell som många golvföretagare

idag använder sig av för att räkna på jobb.

– Jag minns att ett stort golvföretag i Stockholm

hade gått i konkurs, och det uppstod

diskussion om vad orsaken kunde vara, säger

han. En av förklaringarna visade sig vara dåliga

ekonomikunskaper. Detta ledde till att Golvbranschen,

GBR, beslutade att i större utsträckning

utbilda medlemsföretagen i ekonomi.

Den första kursen byggde på SAFs material

Se om ditt företag. Ett material som handlar

om analys och planering, och resulterar i ett

handlingsprogram med åtgärder som företaget

bör genomföra för att bli bättre. Kursmaterialet

byggdes upp kring ett ”praktikfallsföretag”.

Det var ett verkligt företag där företags

ledningen fanns på plats för att svara på

eventuella frågor som dök upp då kursdeltagarna

gjorde sin analys och planering. Kursen

omfattade 30 timmar och förlades till en vecka

utomlands som kombinerad utbildnings- och

rekreationsresa. Detta för att kursdeltagana

skulle få en chans att umgås utan att störas av

det dagliga löpande arbetet. Många av kurserna

hölls på Kanarieöarna.

Hur räknar vi fram rätt pris?

– Ett av de problem som ständigt dök upp vid

samtliga kurser var: Hur ska man räkna fram

$

Utfall föregående år

TB/tim

Budget för

kommande år

Vinstmarginal

Kvadratmeter Antal timmar Materialkostnader

%

%

rätt pris?, minns Kai. Vi upptäckte att det fanns

följande tre metoder:

• Företaget räknade inte alls utan följde marknadspriset,

i princip satte man upp ett finger

i luften

• Företaget gjorde ett generellt procentpåslag

på de direkta kostnaderna för att täcka omkostnader

och få ett resultat

• Företaget gjorde ett timpåslag för att täcka

företagets omkostnader och få ett resultat

Det här ledde till att nästa steg var att enas

kring ett sätt att kalkylera för att täcka sina

kostnader och få ett skäligt resultat. För att

kalkylera ”rätt” behöver man först skapa sig

en bild av vilka omkostnader man kommer att

ha det kommande året och vad ett skäligt

resultat kan vara, det vill säga att göra en

budget. Därefter behöver man bestämma sig

för på vilket sätt man ska täcka dessa omkostnader

och resultatet. Eftersom golvläggarna

anses vara den viktigaste resursen i ett golvföretag,

blev det naturligt att timmarna fick utgöra

utgångspunkt för påslaget. Om man ska

kalkylera, så ska man utgå från den viktig aste

resursen och det blev då även grunden i budget-

och kalkylmodellen som utformades.

Även om branschen var tidigt ute med att

tillämpa Excel-mallen för budgetering och

kalkylering, så används i princip samma mall

idag som för 20 år sedan. Pedagogiska förbättringar

har genomförts under åren. Färger indikerar

till exempel om ett pris inte täcker kostnaden

(rött) eller om man överträffar budgeten

(grönt). Men i övrigt gäller samma principer:

1

2

Gör en budget

Använd nyckeltalen från budgeten i en kalkyl

Självklart är det alltid enklare i teorin, vid kurstillfällena

blir det oftast gröna siffror, berättar

Kai:

– Verkligheten innebär naturligtvis helt andra

utmaningar!

Vinsten kommer tjugo minuter i fyra

En av de frågor som diskuteras flitigt under

FIG-kursen är: När i tid genereras vinst i företaget?

Tid är pengar. Kursdeltagarna ställs inför

följande exempel:

En normalarbetare arbetar 8 timmar, vilket blir

480 minuter om dagen.

Det genomsnittliga golvföretaget har en vinstmarginal

om 4,5 procent. Detta motsvarar

alltså: 480 minuter x 4,5 procent = cirka 20

minuter.

Företagets vinst börjar alltså genereras 15:40

på dagen. För företag med tio procent i vinstmarginal

kommer vinsten istället från 15:10.

– Övningsexemplet på kursen illustrerar verkligen

tydligt att det är små marginaler det rör sig

om i branschen säger Robert Söderkvist, vd för

26 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


ARDEX VÄXER

Boka in dig på nästa kurstillfälle!

Platserna tar snabbt slut.

För information och bokning:

Maila info@golvbranschen.se

eller ring 08-7023090.

Sehlins Golv i Sundsvall och kursdeltagare vid

det senaste kurstillfället.

– Exemplet tjugo i fyra är verkligen handfast

och enkelt att kommunicera, fortsätter han.

Jag skulle för övrigt rekommendera kursen till

alla som har en yrkesroll där de räknar och kalkylerar

på jobb.

Nyhet:

Förberedelse och repetition online

Kursmaterialet i Företagare i Golvbranschen

har uppdaterats utifrån kursdeltagarnas önskemål.

Nu ingår även en förberedande onlinekurs.

Med hänsyn till kursens omfattning finns

ett behov av både förberedelse och repetition,

vilket kursdeltagaren nu enkelt och smidigt

kan sköta online.

Jon Herrdahl

BÄSTA TIPSEN

FÖR DIG SOM VILL KOMMA

IGÅNG ELLER LÄRA DIG MER

HÅLL KOLL PÅ OMKOSTNADERNA!

Att känna till sina omkostnader är en grundförutsättning

för att kunna sätta rätt pris.

Omkostnaderna budgeteras och används

sedan i företagets kalkylkrav, täckningsbidraget

per timme, som precis täcker företagets

omkostnader (omkostnadstalet).

Många företag inom golvbranschen använder

affärssystem där bland annat omkostnadstal

finns med.

HÅLL KOLL PÅ TIDEN!

Att känna till hur många timmar företaget

har att sälja är en grundförutsättning för att

kunna göra en budget som underlag för

kalkyle ringen. Tiden är vår viktigaste resurs.

Hur vi använder den kommer bland annat

att bestämma hur mycket som kan faktureras

till kund.

FÖLJ UPP, FÖRBÄTTRA STÄNDIGT!

Gick det som vi tänkt? Gör man förkalkyl

bör man även göra en efterkalkyl, för att

fortlöpande hålla reda på hur jobben går.

Bokslutet vid årets slut är egentligen ingenting

annat än en efterkalkyl för företaget

totalt. I praktiken går en del projekt bra och

andra projekt mindre bra – vi måste veta

vilka.

LÄGG TILL HÅLLBARHET!

Budget- och kalkylmallen kan med fördel

kompletteras med en hållbarhetsaspekt.

Genom att man lägger till ett par parametrar

med information om material och

kilometrar kan kalkylen ”byggas ut” relativt

enkelt och även inkludera klimataspekten.

SYSTEMLÖSNINGAR, NYA

SEGMENT OCH UTBILDNINGAR

Ardex är sedan många år en välkänd

leverantör av bland annat spackel och

bruk. Produktsortimentet har dock

ökat kontinuerligt och i takt med det

har före taget vuxit, både i Sverige och

globalt. Och det fortsätter …

Ardex fortsätter att växa i Sverige, räknat i

omsätt ning, i personalstyrka och i lokalstorlek.

– Omsättningen har vuxit med 40 procent

på fyra år, berättar Thomas Mattsson som

sedan fem år är vd för Ardex Sverige. Och det

med bibehållen lönsamhet. Nu är vi 25 anställda,

för fem år sedan var vi 19.

Större lager- och utbildningslokaler

Ardex Sverige är ett renodlat försäljningsbolag

och ett av 53 dotterbolag inom den tyskägda

koncernen som numera är riktigt stor, har 38

egna fabriker och verksamhet i 100 länder.

– Koncernen har förvärvat många bolag de

senaste åren, konstaterar Thomas Mattsson,

och därmed har vi också breddat produktportföljen.

För två år sedan hade det svenska bolaget

växt ur de gamla lokalerna och flyttade från

Årsta i Stockholm en liten bit norrut till Sollentuna.

Här är det främst utbildnings- och lagerlokalerna

som kunnat blir större.

– Lagret är fem – sex gånger så stort som

tidigare, berättar Thomas. Snabba produkter

kräver snabba leveranser. På vårt nya lager kan

vi dels lagerhålla större mängder av våra volymprodukter

och dels serva våra återförsäljare

med snabba kompletteringar och leveranser

av specialprodukter som det kan vara svårare

att hitta rätt lagerhållning för ute hos våra återförsäljare.

De stora återförsäljarvolymerna går

fortfarande direkt från fabrik men andelen

leve ranser härifrån ökar.

Satsar mycket på utbildning

Flytten har också inneburit att Ardex Academy

fått särskilda lokaler med egen entré. Ardex

Academy är sedan tre år företagets internationella

koncept för utbildning av främst

hantverkare men också av återförsäljare. Det

har nu uppgraderats på så sätt att man skapar

certifieringsutbildningar inom alltfler områden.

Hittills finns det tre framme, för Pandomo

Wall, Pandomo Floor och för radonsanering.

Dessutom håller man diplomeringskurser

inom golv, bygg, platt och måleri.

– Vi satsar så här mycket på utbildning eftersom

vi är beroende av att våra kunder är kunniga,

kommenterar Thomas. Men vi fokuserar

också extra på kunskap internt och vår personal

utbildas regelbundet i våra produkter och system.

Nu satsar vi också på tjänster riktade mot

föreskrivare och konsulter. En naturlig utveckling

med tanke på alla system vi plockat fram

under årens lopp och nu gärna vill ha föreskrivna

direkt före byggstart. Stegljudsreducering med

upp till 19 decibel är ett exempel. Ardex Dry-Top

Thomas Mattsson, vd för Ardex Sverige, i Ardex

Academys nya lokaler. Här startar man upp certifie

rings kurser inom Pandomo och radon samt diplomeringskurser

inom golv, bygg, platt och måleri.

som kan läggas på restfukt och klarar alla

emissioner är ett annat.

Företagsförvärv

och egen produktutveckling

Pandomo Wall, som en av de nya certifiering -

utbildningarna avser, är en cementbaserad

”deisignprodukt” för vägg som enligt Ardex

väcker stort intresse hos arkitekter. Men som

också tillsammans med Ardex övriga väggspackelsortiment

är en av anledningarna till

att man nu satsar extra på målerisegmentet.

– Nytt är att vi nu också satsar på två säljare

med spetskompetens inom måleri för att öka

vår genomslagskraft inom målerisegmentet,

säger Thomas. Måleribranschen är gigantisk

och tack vare ett systematiskt arbete är vi på

god väg att slå igenom där också. Målarna vill

av tradition använda färdigblandade spackel,

men med många insatser och filmer som visar

att man tjänar på att blanda sitt spackel själv,

så börjar vi slå igenom. Dessutom innehåller

våra väggspackel inga konserveringsämnen.

Produktsortimentet utökas hela tiden, dels

beroende på företagsförvärv, som när koncernen

genom att köpa en limfabrik för fyra år

sedan fick in golvlimmer i sortimentet, men

också genom en ständigt pågående forskning

och produktutveckling. Inriktningen är då till

mycket stor del på system och totala konstruktioner.

Till exempel totala golvkonstruktioner

men också system för akustik, för bassängkonstruktioner,

för balkongrenoveringar med

mera.

– Marknaden vill att leverantörerna ska ta ett

större ansvar, kommenterar Thomas.

Elisabeth Sedig

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 27


FRÅGA

GVK

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar,

tätskiktsprodukter eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara.

Skriv ned din fråga och mejla till info@gvk.se.

Vägghängt WC och val av skivmaterial

– vad gäller?

När det gäller vägghängda toaletter

ska särskild hänsyn tas till risken

för eventuellt läckage. Läckande

vatten ska inte kunna skada underlaget

och ska snabbt bli synligt.

GVK betraktar mer eller mindre

inbyggnadslådan som en konstruktion

som ska kunna repareras

och / eller bytas ut utan att det

medför ett ingrepp på själva golveller

väggkonstruktionen och därmed

skada på tätskiktet. Även om

det idag inte finns krav i branschregler

på att inbyggnadsboxen

ska bekläs med en våtrumsskiva,

så rekommenderas en fukttålig

skiva med hänsyn till risk för kondens

och / eller läckage från spolcisternen.

Vid eventuell osäkerhet,

följ skivleverantörens rekommendation

för val av skivmaterial.

Christoffer Lundkvist

christoffer@gvk.se

Har konsumenten rätt att hålla

inne på betalningen? Och i så

fall, hur mycket?

Enligt Konsumenttjänstlagen,

KTjL, har konsumenten rätt att

hålla inne betalningen om tjänsten

är felaktig. Under KTjL 19 § sägs:

”Konsumenten får hålla inne så

mycket av betalningen som fordras

för att ge honom säkerhet för

hans krav på grund av ett fel hos

tjänsten.” Det avgörande för att

bestämma beloppets storlek är

att beloppet kan fungera som

säkerhet för konsumentens krav.

När det endast rör sig om ett

begränsat fel, till exempel att det

är för lite golvlutning på en mindre

yta, har konsumenten därför inte

rätt att innehålla hela beloppet.

Christoffer Lundkvist

christoffer@gvk.se

Vad krävs för att bli ett GVKauktoriserat

företag?

• Företaget ska till betydande del

arbeta med våtrum, inneha

F-skatt samt vara momsregistrerat.

• Företaget ska ha egna anställda

mattläggare och plattsättare

som sätter tätskikt med yrkesbevis

eller motsvarande yrkeserfarenhet.

• Om yrkesbevis saknas kan de

valideras genom BYN, Byggnadsindustrins

Yrkesnämnd.

• Minst en arbetsledare per tio

anställda genomgår en behörighetskurs

för arbetsledare och

godkänns i prov. Mattläggare

och plattsättare genomför

Behörighet Plast respektive

Behörighet Keramik. Samtliga

våra kurser är endagskurser

och hålls på svenska.

• Företaget får inte ha personer

i ledande ställning som fått

GVK-auktorisationen återkallad

i annat bolag.

Nina Widell

nina@gvk.se

Finns det några skillnader i

utförande krav mellan GVKs

branschregler Säkra Våtrum

och Byggkeramikrådets, BKRs,

branschregler BBV?

En vanligt förekommenade fråga

är i vilken utsträckning GVKs

branschregler Säkra Våtrum skiljer

sig från Byggkeramikrådets, BKRs,

branschregler BBV. Den stora

skillnaden är att Säkra Våtrum förutom

tätskikt under keramik även

omfattar plastmatta som tätskikt /

ytskikt. De tekniska kraven är

snarlika även om ett par detaljer

skiljer dem åt, vilket kan vara värt

att uppmärksamma.

Golvets lutning

Enligt Säkra Våtrum ska ”övriga

ytor i våtrummet ha ett fall mot

golvbrunn inom intervallet 2 – 10

mm / m” medan mot svarande

krav på golvets lutning i BBV är

”5 – 10 mm / m”.

Tätskiktets anslutning

mot dörrkarm

I Säkra Våtrum står att ”om tätskikt

ska förseglas på dörrkarm ska det

tydligt avtalas med beställaren

eller på annat sätt framgå av föreskriven

anvisning” medan det i

BBV står: ”Om dörr eller fönster

är placerat i våtzon 1 på någon av

de väggar där dusch eller badkar

är monterade, ska tätskikt dras ut

på karm. Alternativt om karm inte

är monterad, kan tätskiktet vikas

runt väggens hörn för att på så

sätt skydda dess kant. Även andra

lösningar kan förekomma.”

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

SGD – NU

RIKSTÄCKANDE

Sveriges Golv Distributörer, SGD,

under ägaren Storskogen 3 Invest

har 2 juli förvärvat Umeå Golvcenter.

SGD är en företagsgrupp

som hittills bestått av åtta sammanslagna

företag: Svegab

Malmö, Svegab Växjö, Fredbergs

Golvgrossist, Skövde, Golv &

Bygg terminalen i Norrköping,

Norrköpings Plattsättning, Golvproffsbutiken,

Stockholm, Golvgrossisten

i Dalarna samt Golvgrossisten

Törnkvist och Berg,

Göteborg.

– Genom förvärvet av Umeå

Golvcenter blir SGD rikstäckande,

säger Per Strömqvist, vd för SGD.

Med turbilskapacitet och ett

gediget kunnande kommer vår

konsolidering av golvgrossistbranschen

att leda till bättre service

för våra gemensamma kunder

samt ett bredare utbud från våra

leverantörer. Allt till gagn för marknaden

som ska ha den bästa

service som går att få med de

bästa varumärkena. Vårt motto

är att vi gör våra leverantörer lite

bättre!

– Vi har allt sedan Thomas

Granström tog över Golvcenter

2001 utvecklats väl, säger Jimmy

Andersson, vd för Golvcenter. Vi

har tagit marknadsandelar varje år

och att bolaget nu får chansen att

vidareutvecklas i en större grupp

ser vi som en fantastisk möjlighet.

För bolaget, för dess personal

men framförallt för våra kunder!

– Ur ett ägarperspektiv, säger

Christer Hansson, styrelseordförande

i SGD, är vi inom Storskogen

mycket glada för att Umeågänget

nu gör SGD rikstäckande

och marknadsledande inom golvgrossistbranschen.


EVENTS

AV GOLVINTRESSE

CERSAIE

Bologna Fiera

23 – 27 september

HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT

Stockholmsmässan

11 – 14 oktober

DOMOTEX MEXICO

Centro Citibanamex

15 – 19 oktober

Mexico City

DOMOTEX

Hannovermässan

10 – 13 januari 2020

STOCKHOLM FURNITURE &

LIGHT FAIR

Stockholmsmässan

4 – 8 februari 2020

FASTIGHETSMÄSSAN

Malmömässan

26 – 27 februari 2020

28 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


GOLVBRANSCHENS ÅRSSTÄMMA ...

... hölls 9 maj på Hotell Hasselbacken i Stockholm.

På den vänstra bilden syns Golvbranschens vd Johan Aspelin när han presenterar årets verksamhetsberättelse, och

på den högra redogör Jenny Adnerfall, tekniskt ansvarig på Golvbranschen, för den nya auktorisationen för leverantörer

medan Johan Aspelin och Lars Melin, styrelseordförande i Golvbranschen samt vd för Golv & Vägg i Mora, lyssnar.

Stämman var som vanligt välbesökt.

En av huvudpunkterna

var presentationen av auktorisationen

för leverantörer som är

alldeles ny för i år. Vidare fick

deltagarna en lägesrapport från

arbetet med att få till en fungerande

branschskola – något som

är välbehövligt eftersom bristen

på golvläggare fortsätter att vara

stor.

En nyhet var också att Golvbranschen

får en speciell Hållbarhetskommitté.

Och så kan man

naturligtvis inte ha en samling av

den här typen utan att problemen

med modern betong finns på

dagordningen. Här redogjordes

för pågående arbete, inom SBUF

och inom Tekniska Kommittén.

Sedvanliga punkter i årsmötesförhandlingarna

som val till styrelse

med mera, godkännande av verksamhetsberättelse

och så vidare

avlöpte snabbt och effektivt.

Mötet avslutades med middag

och underhållning på Golden Hits

i centrala Stockholm. ■

#5 - 2019 | GOLV TILL TAK | 29


SKOLTÄVLINGAR

DET ÄR ENKELT

– BARA ATT SÄTTA IGÅNG!

Skoltävlingar är ett sätt att lyfta fram och öka intresset för golvläggaryrket. Tävlingarna kan

enkelt arrangeras av gymnasieskolorna själva tack vare det färdiga tävlingskoncept som

återfinns på constructionskillssweden.se.

Construction Skills Sweden, CSS,

är en plattform inom bygg- och

anläggningsbranschen för samverkan

kring yrkestävlingar för ungdomar.

CSS har tagit fram tävlingsuppgifter

för ett antal yrken, däribland

golvläggning. Alla dokument

som behövs för att arrangera tävlingar

återfinns på constructionskillssweden.se,

där finns tävlingsuppgifter,

bedömningsmallar,

ritningar för tävlingsmoduler och

tips på förberedelser. Det här

mate rialet gör det enkelt att arrangera

tävlingar och alla skolor kan

använda sig av samma koncept.

Det är skolorna

som arrangerar

Skoltävlingarna är främst avsedda

för årskurs 3 men även elever från

andra årskurser kan bjudas in att

tävla. Tävlingsuppgifterna genomförs

på relativt kort tid, den totala

tidsåtgången är cirka fyra timmar.

Tävlingarna arrangeras av gymnasieskolorna

själva, men ofta

med stöd av branschens företag.

Tävlingarna tas på stort allvar och stor koncentration råder, som här under

en tidigare tävling på Stockholms byggtekniska gymnasium.

Det är populärt att genomföra tävlingar

i samband med exempelvis

öppet hus på skolan. Lokala entreprenörsföretag

brukar vara intresserade

av att stötta tävlingarna

och bidrar ofta med domare eller

funktionärer. Det finns exempel

där företagen arrangerat mässor

där inbjudna leverantörer visat

produkter.

Fungerar som uttagning

till Yrkes-SM

Avsikten är att tävlingarna ska

integrera praktiska och teoretiska

moment med arbetsmiljö. I golvläggning

består uppgifterna av

två moduler där ett parkettgolv

och ett linoleumgolv ska läggas.

Höstens skoltävlingar ligger till

grund för uttagning till Yrkes-SM

i Helsingborg 22 – 24 april 2020

och om inte den egna skolan har

tävlingar kan elever normalt tävla

på närliggande skolor.

Så går man vidare

På CSS webbplats, constructionskillssweden.se,

finns mer information

om tävlingar och hur man

går tillväga för att anmäla sin skola.

Om man på en skola är intresserade

av att arrangera skoltävlingar

ska det anmälas till CSS senast

sista september. Det är flexibelt

SÅ KAN EN TÄVLINGSDAG

LÄGGAS UPP

09.00

09.45

10.00

12.00

13.00

15.00

15.30

Start

Information, genomgång

av förutsättningar och

förhållningsregler

Utdelning av tävlingsunderlag:

ritningar,

beskrivning med mera

Tävlingsstart för fyra

timmar tävling

Lunchpaus, delbedömning

Fortsatt tävling

Slut på tävlingen

Prisutdelning och tårt kalas

när tävlingarna arrangeras, men

tanken är att de ska vara avklarade

senast i januari.

För branschens företag kan det

vara en god idé att kontakta den

lokala gymnasieskolan för att uppmärksamma

de ansvariga där på

möjligheten att enkelt arrangera

skoltävlingar. Finns det några

lokala media är det sedan ett bra

tips att kontakta dem för att få publicitet

när en tävling är på gång,

de brukar vara intresserade av att

skriva ett reportage om evenemanget.

Patrik Nordahl

LÄGGARUTBILDNING MED FOKUS PÅ AKUSTIK OCH FUKT

Forbo och Golvkedjan bjöd nyligen in 15 montörer

till en två dagars läggarutbildning i Forbos

fabrik för produkter med akustik- och fuktlösningar

i Reims utanför Paris. Utbildningen omfattade

just installation av dessa produkter

som både limmas och lösläggs i offentlig miljö.

– Eftersom det finns en ökad efterfrågan på

akustik- och fuktlösningar inom ett flertal segment

vill Forbo bidra till att utbilda fler installatörer

i att lägga sådana produkter, säger Per

Lundberg, försäljningschef Sverige.

Utbildningen innehöll både teoretiska och

praktiska övningar. Forbos tekniska specialister

höll i utbildningen tillsammans med Kia Ekedahl,

utbildningsansvarig på Golvkedjan. Hon ledde

en workshop som handlade om fördomar i vår

bransch. Vilka fördomar har vi själva och hur

bemöter vi andras? Både teknikdel och workshop

var mycket uppskattade av deltagarna! ■

30 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


TILL MINNE AV LENNART JOHANSSON

En stor ledare har gått ur tiden. Lennart

Johans son började sin långa yrkeskarriär på

orderavdelningen på Linoleum AB Forshaga

1950. Under sina nästan 50 år på Forbo Forshaga

hann han med att arbeta på en mängd

olika positioner inom företaget. Endast 27 år

gammal blev han chef för Stockholmskontoret

1954.

Försäljningsdirektör och marknadschef

var positioner han också hann med innan han

1969 blev verkställande direktör. En position

som Lennart hade fram till 1982 då han avgick

för att bli styrelsens ordförande. Lennart satt

också under tolv år i Forbos koncernledning

med säte i Schweiz.

Idrott och i synnerhet fotboll låg alltid

Lennart varmt om hjärtat och under sin tid på

Forbo Forshaga var också fotbollen en viktig

del i hans liv. På Forbo Forshaga ingick han

i företagets fotbollslag och han var under

många år ordförande för AIK Fotboll i Solna.

Lennart hann även med att vara ordförande

i Svenska Fotbollförbundet 1985 – 90 och

president för europeiska fotbollsförbundet

UEFA samt vicepresident för internationella

fotbollsförbundet FIFA 1990 – 2007.

Lennart blev 2007 invald i svensk fotbolls

Hall of fame med motiveringen: "Ett strålande

exempel på en ledare sprungen ur den

svenska folkrörelsetraditionen som utan

pampfasoner alltid stått med båda fötterna

på jorden."

Kundrelationer var viktigt för Lennart som

hade väldigt många och nära kundkontakter

inom golvbranschen runt om i Sverige.

Bland kollegorna var Lennart en omtyckt och

respekterad ledare med ett varmt hjärta,

som alltid värnade om sina medarbetare och

om företaget.

Tack Lennart för alla dina år hos oss.

Jonas Palmgren, vd

Per Lundberg, försäljningschef

GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Malin Bergström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

DEN TIDIGARE REDAKTÖREN ...

... för Golv till Tak, Inger Rosengren, har

avlidit efter en längre tids sjukdom vid en

ålder av 84 år.

Inger var chefredaktör för tidningen fram

till 2004 då det var dags att gå i pension, och

då hade hon innehaft den rollen i nästan 20

år. Även hennes man Lars och son Jonas var

involverade i arbetet.

Hela Ingers verksamma liv ägnades åt

skrivande och journalistik. Det började på

Folket i Eskilstuna och fortsatta på ÅF i

Stockholm. Så vidtog en lång period med

många frilansuppdrag som copywriter och

journalist innan hon slutligen alltså landade

Golv till Tak.

Som kollega minns jag Inger som en

energisk språkvårdare som alltid hade SAOL

och Språknämndens skrivregler tillgängliga.

PRENUMERERA!

En årsprenumeration

Golv till Tak kostar

bara 380:- (exkl moms)

och då får du åtta välmatade

och intressanta

nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

Men på fritiden var det hundar, och kanske

svamp, som fick den största uppmärksamheten.

Tack Inger för gott samarbete!

Elisabeth Sedig, chefredaktör Golv till Tak

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm

Tel 08-702 3090

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3099

Christoffer Lundkvist 08-702 3092

Kurser/adm: Nina Widell

08-702 3091

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall AB

Tel: 0650 - 177 60

Ordf Göran Carlsson

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 0250

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60


32 | GOLV TILL TAK | #5 - 2019


lanserar TEXTIL SERVICE program

SGD - Sveriges golvdistributörer - lanserar nu ett komplett TEXTIL sortiment från våra ledande

leverantörer. Allt på lager i Sverige!

• Med fullständig langett-service

• Med fullständig kantbandnings-service

• En bit eller ett tusen bitar! Vår CNC styrda skärmaskin skär snabbt den storlek du eller din kund önskar

• Även projektservice för textilleverantörer- vi gör dina mattor lite bättre!

PÅ BILDEN!

En av norra Europas

största textilskärmaskiner

Även logotyper i

plast, linoleum

eller textil

Vi skär det ni behöver - När ni behöver det!

Hör av dig till någon av våra säljare så berättar vi mer!


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Inget mer smygande

ETT GOLVLIM FÖR TYSTA TRÄGOLV

Till skillnad från vanliga vattenbaserade parkettlim är Maxi Bond Parquette baserat på avancerad Axios

Tri-linking Technology. Resultatet är ett golvlim med fördelar för alla:

- Golvläggaren får ett lättarbetat och tidsbesparande lim för alla typer av parkett och krävande underlag.

- Slutanvändaren får ett tyst och luktfritt golv med lång livstid, som kan beträdas omedelbart.

Axios Tri-linking Technology:

Ljuddämpande

- tystare golv att gå på

Inbyggd flexibilitet

- följer trägolvets

naturliga rörelse

Smidig, lättarbetad

konsistens - sparar

arbetstid

Fuktresistent - golvet kan läggas

redan innan betonggolvet

torkat helt

Certifierat med M1 och EC1 Plus

- garanterar låga emissioner

och bättre arbetsmiljö

Ger luktfri miljö och golvet

kan användas direkt

Lång livstid

- lagt golv ligger!

Fungerar med värmegolv

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!