EEPAB Magazine 2019

parachutecommunication

EEPAB MAGAZINE

E S K I L S T U N A E L E K T R O N I K P A R T N E R 2 0 1 9

TA KONTROLL

ÖVER BOM-LISTAN

TUFF KRAVBILD

FÖR FLYGANDE

ELEKTRONIK


EN ENDA KOMPONENT KAN

SINKA MILJONPROJEKT

En elektronikprodukt kan ha upp till 100–200

olika komponenter. Vid produktionen räcker det

med att en enda komponent saknas för att orsaka

förseningar som kan kosta miljoner. I värsta fall

kan den uteblivna leveransen stjälpa hela företag.

2


Komponentbristen var under 2018 en utmaning

för de flesta företag med elektronik

i sina produkter, och det gällde att sätta in

åtgärder i tid för att motverka förseningar

och produktions stopp. Trots krisen lyckades

EEPAB leverera nära 100 % av sina beställningar

på bekräftad tid. Vad berodde det på?

Vi har pratat med EEPAB:s marknadschef

Roland Holm för att få svaret.

Hej Roland! Vad är hemligheten bakom

EEPAB:s höga leveranssäkerhet?

Framförallt gäller det att ha god framförhållning

och hög flexibilitet i produktionen för

att kunna leverera på utsatt tid. Vi arbetar

proaktivt med att hitta alternativa leverantörer

och har ofta flera olika leverantörer att vända

oss till för varje komponent. Vi har också ett

mycket nära samarbete med våra kunder där

vi planerar efter långsiktiga kundprognoser.

Vårt arbete med att hitta alternativa lösningar,

och en kontinuerlig bevakning av komponentmarknaden

är också viktiga anledningar.

Vad betyder er nära dialog med kunderna

för leveransen?

En bra dialog med kunderna gör att vi kan

vara förutseende och snabbt ha möjlighet att

planera om och anpassa produktionen efter

nya förutsättningar. Vi har avtal med nästan

alla våra kunder vilket innebär att kunderna

skickar prognoser på vad de har för behov

12 månader framåt i tiden. Det ger oss bra

framförhållning där vi i god tid kan lägga beställningar

till våra leverantörer. Ibland skickar

vi beställningar ett helt år i förväg för att vara

säkra på att få komponenterna i tid. För kunder

som använder vår BOM-tjänst kan vi i ett

ännu tidigare skede se vilka komponenter

som är obsoleta eller svåra att få tag i. (Läs

mer om EEPAB:s BOM-tjänst på s. 10.)

Ni har utveckling och produktion under

samma tak, vad betyder det för er leveransförmåga?

Det betyder väldigt mycket och gör oss faktiskt

lite unika i branschen. När vi åtar oss projekt

där vi arbetar med både utveckling och produktion

kan vi redan under utvecklings fasen

börja säkra komponenter. Det snabbar förstås

på processen och gör att kunden kommer ut

på marknaden snabbare.

Vad betyder det egentligen för kunderna

att få leveranserna i tid?

Det spelar stor roll för kundernas verksamhet.

Mångmiljonbelopp kan gå förlorade om kundernas

produkter inte kommer ut på marknaden

i tid. Det betyder också att kunder som

har sin löpande produktion hos oss kan känna

sig säkra på att alltid få sina produkter i tid

och därför inte behöver köpa upp sig på stora

lager. Eftersom vi vet vilka konsekvenser förseningar

kan ge är vår främsta målsättning att

alltid leverera i tid. Då vi levererar 95 % av alla

beställningar på bekräftad tid, kan man säga

att vi lyckas väldigt bra med det.

Roland Holm

Marknadschef, EEPAB

3


LJUSNING PÅ KOMPONENT-

MARKNADEN, MEN ÄR DEN

TILLFÄLLIG?

De senaste årens stora komponentbrist har inneburit

tuffa utmaningar för de flesta företag med elektronik i

sina produkter. Men nu ser läget på marknaden äntligen

lite ljusare ut. Vad beror det på? Och hur ser framtiden

ut gällande tillgång och efterfrågan?

Tom Dahlén är Sverigechef på Arrow Electronics,

världsledande distributör av elektronikkomponenter

och sedan många år tillbaka samarbetspartner

till EEPAB. Vi har pratat med Tom

om hur läget ser ut på komponentmarknaden.

Hej Tom! Hur ser komponentläget ut idag?

Det ser betydligt ljusare ut nu än förra året.

Den stora bristen som funnits på komponentmarknaden

under senare delen av 2017 och

hela 2018 har lugnat sig inom flera teknologier

och leveranstiderna är generellt sett lite kortare.

Denna förändring har också gått snabbare än

de flesta kunnat förutspå. MLCC:er är den teknologi

som har varit hårdast drabbad av komponentbristen,

men här är läget mer stabilt

nu och vi har också sett vissa prissänkningar

som en direkt följd av detta. Inom vissa mer

nischade teknologiområden är komponentläget

dock fortfarande svårt.

Vad beror den här positiva utvecklingen på?

Det pågår en allmän elektrifiering i samhället

globalt sett och det har varit svårt för

4


”Att sia om komponentläget

är ungefär lika svårt

som att förutspå börsen.”

Tom Dahlén

Sverigechef på Arrow Electronics

producenterna att hålla jämna steg med

den snabba utvecklingen. Nu ser vi kanske

frukterna av att många producenter faktiskt

investerat, men även planerat om i sina produktionsenheter,

för att bättre kunna möta

kundernas behov. Marknaden har enkelt uttryckt

hunnit ikapp efterfrågan inom många

områden och tillgången på komponenter har

ökat. Även efterfrågan har stannat upp lite

vilket kan förklaras med att kunder har börjat

se över sina lager och kanske är lite mer återhållsamma

än tidigare. När komponentbristen

var som värst fanns det större incitament till

säkerhetslager i flera led.

Hur tror du att komponentläget kommer

att se ut framöver?

Att sia om komponentläget är ungefär lika

svårt som att förutspå börsen. Men den lättnad

vi ser nu kan vara tillfällig och situationen

kan snabbt förändras igen. Det pågår som

sagt en allmän elektrifiering av samhället och

det kommer förbrukas än mer komponenter

i framtiden. Bland annat sker det parallellt

en snabb utveckling inom AI, IoT, 5G, batteridrivna

och självkörande bilar. Denna teknologiutveckling

driver i sin tur en stor efterfrågan

på hårdvara och vi kan därför, relativt snabbt,

återigen hamna i en ny bristsituation.

Vad ska man göra för att förbereda sig på

svårare tider?

Framförallt bör man ha en pålitlig leverantör

som man jobbar långsiktigt med och tillsammans

bör man arbeta med att hitta alternativa

komponenter och/eller lösningar som minskar

riskerna. Att som EEPAB, jobba proaktivt med

att titta på komponenter långsiktigt är ett bra

sätt att förbereda sig på. Exempelvis kan man

designa in flera olika alternativa komponenter

så att man slipper designa om produkten vid

brist på en komponent.

5


ELEKTRONIK – EN

MÖJLIGGÖRARE FÖR

DIGITALISERING

Digitaliseringen har medfört ett växande behov

av elektronik och branschen är under stark tillväxt.

Kretskort och inbyggda elektroniksystem utgör till

stor del infrastrukturen för digitalisering. Med dessa

områden som nisch har EEPAB under lång tid varit

delaktiga i digitaliseringsprocessen och gör nu stora

satsningar inom olika projekt för att ytterligare

förbättra sitt erbjudande genom digitalisering.

”Generellt är behovet av elektronik större

i och med digitaliseringen”, säger Mikael Joki,

vd på Eskilstuna Elektronikpartner. ”För att ta

fram unik hårdvara för digitalisering krävs ett

nära samarbete mellan produktutveckling och

tillverkning, vilket är vad vi har specialiserat oss

på ända sedan grundandet av EEPAB. Vi har

därför kunnat följa digitaliseringsresan under

många år och har nu ett stort antal kunder

inom bland annat IoT.”

EN PAPPERSFRI FABRIK

En av EEPAB:s satsningar på digitalisering har

varit att medverka i Tillväxtverkets satsning

Digitaliseringslyftet. Tanken med projektet

var att göra en inventering av företaget för att

utforma en digitaliseringsstrategi. ”Vi gjorde

en genomlysning av företaget för att komma

fram till vad vi ville göra härnäst. Bland annat

kom vi fram till att vi ville skapa en pappersfri

fabrik”, säger Mikael Joki. Sedan dess har EEPAB

stadigt rört sig i riktning mot den pappersfria

fabriken. ”Vår leverantör av materialplaneringssystem

kan inte förse oss med en fullt ut digital

plattform idag, men vi har infört flera digitala

stöd i produktionen. Så vi är inte i mål ännu,

även om vi har minskat andelen papper rejält.”

NYA SÄTT ATT GÖRA AFFÄRER

Mikael Joki menar att den digitala genomlysningen

av företaget har gett en större förståelse

för vad som kan göras med en digital strategi.

”Vår medverkan i Digitaliseringslyftet har även

påverkat vårt sätt att tänka affärsmässigt, vi

6


letar efter andra sätt att göra affärer på idag.

Vi försöker till exempel att bygga in mer tjänsteförsäljning

i bolaget. Genom digitaliseringen

skapar vi förutsättningar för att utveckla de

här områdena ännu mer framöver.”

DEN DIGITALA TVILLINGEN

EEPAB har även startat upp projektet Digital

tvilling inom projektet Den digitala stambanan,

som finansieras av Vinnova. ”Den digitala

tvillingen innebär att vi istället för att

testa någonting direkt i produktionen kan

testa det i den digitala tvillingen. Det går att

göra en hel del med den digitala tvillingen

som inte går att göra i den fysiska fabriken,

eller som inte kan göras i fabriken under pågående

pro duktion. Därefter kan produktionen

återkoppla till den digitala tvillingen när vi

utvecklar processer och liknande i driftsmiljö.

Genom den digitala tvillingen kan produktionen

drivas effektivt och investeringar bli mer

lönsamma”, menar Mikael.

LEANPRINCIPER + DIGITALISERING =

DIGILEAN

Lean är en välkänd arbetsmetod som syftar

till att få bort alla delar i en produktion som

inte skapar mervärden för kunden. Projektet

Digilean innebär att leanprinciper införlivas

i digitaliseringsprocessen. Mikael berättar att

EEPAB just nu håller på att införa Digilean

i sina arbetsmetoder. ”Med Digilean kan vi

ytter ligare förstärka leanprocessen och kombinera

effektiva arbetsmetoder med strategiskt

digitaliseringsarbete.”

BYGGER UT FÖR FRAMTIDEN

För att ha möjlighet att ta sig an de växande

antalet uppdrag till följd av digitaliseringens

framfart planerar nu EEPAB en omfattande

utbyggnad. Fabriken kommer att bli hela 75 %

större (1 000 kvm) vilket möjliggör fördubblad

produktionskapacitet. ”Vårt mål är att leva upp

till vår devis Kapacitet för utveckling. Det kan

vi göra i dag, men med vår höga tillväxttakt

vill vi säkerställa att vi kan möta våra kunders

behov även i framtiden”, avslutar Mikael.

7


TUFF KRAVBILD

FÖR FLYGANDE

ELEKTRONIK

Trakkas avancerade gyrostabiliserade kamerasystem

ger helt nya möjligheter för kameraövervakning från

luften, på marken och till havs. Systemen används bland

annat till polisuppdrag, gränsbevakning, sökning efter

försvunna personer och inspektion av kraftledningar.

Glöm tidskrävande övervakningsinsatser

med kikare och till fots. Med Trakkas unika

kamerasystem kan allt från räddningsuppdrag

till övervakningsinsatser ske snabbt och effektivt

med minimala resurser. Trakkas gyrostabiliserade

kamerasystem är anpassat för

att ge en stabil och tydlig bild även i en helikopters

skakiga miljöförhållanden. Systemet

är världsledande inom luftburen inspektion

av varmgångar på kraftledningar och används

även ofta till sökuppdrag och räddning. I stället

för att använda traditionella sök- och övervakningsmetoder

möjliggör Trakkas system

en luftburen övervakning som snabbt täcker

in stora områden.

EN PRODUKTIONSTEKNISK UTMANING

Sedan 2007 har EEPAB tillverkat största

delen av Trakkas kretskort. En produktion

som ställer krav utöver det vanliga på produktionsprocessen.

”Kravbilden för flygande

elektronik är tuff med speciella komponenter

som ofta är väldigt små för att få plats i det

begränsade utrymmet”, säger Roland Holm,

marknadschef på EEPAB. ”På EEPAB har vi

lång erfarenhet av att producera elektronik

för krävande miljöer och är väl rustade för att

ta oss an en produktionsteknisk utmaning av

det här slaget.”

GODA GRANNAR

EEPAB ligger på bara 20 minuters bilresa från

Trakka och när samarbetet inleddes för 12 år

sedan var det en viktig aspekt av leverantörsval.

”Det är bekvämt att ha leverantören nära

till hands. Men framförallt är EEPAB duktiga

och effektiva på det de gör. De levererar alltid

i tid och vi har haft ett mycket bra samarbete

genom åren”, säger Daniel Johansson, vd på

Trakka Systems. ”Nu har vi precis lagt den

största orden någonsin till EEPAB då vi vill

bygga upp ett större lager för att kunna

agera snabbare mot våra kunder.”

UTVECKLING MOT OBEMANNAD INDUSTRI

Utvecklingen inom kameraövervakning sker

snabbt och Daniel tror att vi snart kommer att

få se utrustning som är allt mer anpassad mot

en obemannad industri. Detta kommer förstås

att ställa ännu större krav på elektroniken och

det gäller att ha en partner som kan hantera

framtidens avancerade elektronikproduktion.

9


FULL KONTROLL

ÖVER BOM-LISTAN

En korrekt BOM-lista är A och O för att produktionen

ska flyta smidigt utan förseningar eller kostsamma

felaktigheter. Men med 100-tals komponenter på varje

lista och 1 000-tals komponentleverantörer som kontinuerligt

förändrar sitt utbud, blir det väldigt svårt, för

att inte säga omöjligt, att på egen hand få en överblick

över all information.

EEPAB:s BOM-tjänst innebär att vi med

en effektiv hantering av kundens BOM-lista

hittar alternativa komponenter eller lösningar

som minskar risken för sena leveranser och

produktionsstopp”, säger Arne Lindstam, komponentingenjör

EEPAB. ”För de kunder

som abonnerar på tjänsten genomför vi en

livscykelanalys på BOM-listan och håller den

uppdaterad in i minsta detalj på både kortoch

komponentnivå.” En livscykelanalys

innehåller detaljerad information om varje

ingående komponent – är den aktiv eller har

den slutat tillverkas? Uppfyller den gällande

direktiv som t.ex. RoHS och REACH. Är komponenten

lämpad för det kundspecifika

området (t.ex. fordon)?

Med det avancerade mjukvarusystemet Silicon

Expert samlar EEPAB dagligen in information

från leverantörer världen över. Det gör det

möjligt att i god tid se vilka komponenter som

bör ersättas eller förändras. Då en komponent

förändras eller saknas får kunden information

om detta. ”Om en kom ponent måste bytas ut

kan vi hjälpa till med förslag på lämpliga alternativ.

Går det inte att hitta en likvärdig kom -

ponent från en annan tillverkare måste konstruktionen

ändras. Vi kan behöva byta ut

komponenter för att uppnå samma funktion

och ibland även ändra mönsterkort. I dessa fall

är det av stor betydelse att vi har kunskap om

såväl komponenter som tillverkningsprocess”,

säger Arne.

10


EEPAB:s BOM-tjänst ger:

• Minskade produktionsstörningar.

• Bättre framförhållning i både design- och produktionsfas.

• Kontroll över pågående produktion.

• Regelbunden information från cirka 10 000 globala leverantörer.

• Proaktiva förslag på ersättningskomponenter.

• Förslag på förändringar på komponentnivå.


SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM

SATSAR PÅ LÄROMEDEL FÖR

GRUNDSKOLAN

Med ett nytt läromedel för teknik hoppas Smartare

Elektroniksystem kunna väcka högstadieelevernas

intresse för elektronik. Ett viktig steg för att

säkra den framtida kompetensförsörjningen till

elektronikbranschen.

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt

innovationsprogram som arbetar för att öka

konkurrenskraft och tillväxt i svensk elektronikindustri.

Arbetet sker i bred samverkan mellan

branschföreträdare, forskningsinstitut och

universitet. Just nu satsar Smartare Elektroniksystem

i samarbete med NTA Skolutveckling

på att stärka intresset för elektronik genom

att ta fram ett nytt läromedel för teknikämnet

i högstadiet.

FLER PERSONER BEHÖVER UTBILDAS

INOM ELEKTRONIK

”Skrämmande få elever söker utbildningar med

inriktning mot teknik och naturvetenskap på

gymnasiet”, menar Smartare Elektronik systems

programchef Magnus Svensson. ”Redan idag

har branschen svårt att hitta duktiga personer

som vill jobba med elektronik och det är viktigt

att vi får upp intresset för elektronik hos den

yngre generationen. För att höja innovationskraften

behöver teknikutvecklingen fler som

deltar och det finns ett stort behov av att fler

personer utbildas inom elektronikområdet. Det

är ett måste om vi ska kunna fortsätta utveckla

den svenska elektronikindustrin och vara konkurrenskraftiga

internationellt.”

NYTT LÄROMEDEL SKA VÄCKA

ELEVERS INTRESSE

Med det nya läromedlet hoppas Smartare

Elektroniksystem kunna väcka ett större

12


intresse för elektronik bland eleverna. ”Elektronik

finns i allting idag och vårt samhälle styrs

och kontrolleras i allt högre grad av elektroniska

system. Men få har kunskap om hur det egentligen

fungerar. Vad är det till exempel som får

lampan att lysa när du trycker på lysknappen?

För att vilja jobba med elektronik behöver

man förstå och lära sig mer.”

FAKTA VARVAT MED PRAKTISKA ÖVNINGAR

En lång rad experter inom olika områden

har bidragit till att ta fram och granska läromedlet

som kommer att finnas tillgängligt

från och med i höst. Läromedlet innehåller

såväl fakta som praktiska övningar och innefattar

kompetensområden som elektronik,

datateknik, datavetenskap (programmering)

samt kunskap om sensorer och ställdon

(motorer etc.). Förutom att lära ut ren teknik

ger läromedlet även ökad förståelse för behov

och användningsområden av elektronik i syfte

att skapa ett hållbart samhälle.

GOD RESPONS FRÅN TEKNIKLÄRARNA

För lärare som beställer materialet ges en

utbildning i ämnet och intresset för detta har

varit stort. ”Teknikämnet är obligatoriskt på

grundskolan och har nyligen fått ett utökat

antal timmar, men tekniklärarna är tyvärr de

som har minst antal behöriga lärare. Vi är

därför glada över att se att vårt stöd är så välkommet

av lärarna”, säger Magnus.

13


14

CAR–O–LINERS NYA PUNKT-

SVETS REVOLUTIONERAR

VERKSTADSARBETET


Arbetsrelaterad sjukskrivning är tre gånger högre för

kroppsarbetare än för kontorsarbetare och det gäller

inte minst för arbetare inom fordonsindustrin som ofta

hanterar tunga och otympliga maskiner. Svetsarbete

med traditionella punktsvetsmaskiner är ett tungt och

påfrestande arbete som ofta ger skador på nacke, axlar,

rygg och handleder. Därför var ergonomin i fokus när

Car–O–Liner utvecklade sin nya punktsvetsmaskin CTR9.

Car-O-Liner är ledande global leverantör av

reparationsutrustning för fordon. Bland utbudet

finns elektroniska mätsystem, världens mest

avancerade riktbänkssystem samt ett brett

sortiment av avancerade verktyg som behövs

vid sammanfogningen av bildelar. Idag är över

60 000 Car-O-Liner-system i bruk över hela

världen och företaget har distributörer i mer

än 70 länder.

FULLT FOKUS PÅ ANVÄNDAREN

När Car–O–Liner skulle utveckla en ny revolutionerande

punktsvets sattes användarens

behov i fokus. ”Vi ville utveckla en produkt

som var säker och hälsosam för användaren”,

säger Jonny Jangdin, produktchef på Car-O-

Liner. ”För oss innebär prestanda att användaren

kan utföra sitt arbete på ett smärtfritt

och effektivt sätt. En oergonomisk maskin

som användaren får ont av kan innebära kostsamma

sjukskrivningar som gör att produktionen

stannar upp.”

LÅNGVARIGT SAMARBETE

Inför produktionen av punktsvetsen CTR9

tog Car-O-Liner hjälp av EEPAB. ”Vi har sedan

länge ett mycket bra samarbete med EEPAB.

De fungerar ofta som ett bollplank och har

stor förståelse för vad vi eftersträvar. Vi vet att

EEPAB alltid levererar ett bra resultat och att

kvaliteten hålls. Med detta som bakgrund var

valet lätt när vi skulle välja leverantör inför utvecklingen

av CTR9”, menar Jonny.

”Sedan 2002 har vi hjälpt Car–O–Liner med

både utveckling och produktion av elektronik.

Inför produktionen av CTR9 fick vi uppdraget

att tillverka elektroniken och ta fram testutrustning

för kretskorten i svetsen”, säger

Roland Holm, marknadschef på EEPAB.

OPTIMAL ARBETSPOSITION OCH

PERFEKT RESULTAT

Med funktioner som 355-graders roterande

c-tångshandtag, extra hög teleskopisk

support arm och användarvänlig utformning

är CTR9 en unik punktsvets som ger maximal

rörelsefrihet och optimal arbetsposition

under alla arbeten på svetsobjektet. Men bra

ergonomi är inte allt. Som marknadens mest

avancerade punktsvets utför CTR9 helautomatiska

mätningar och beräkningar som gör

det möjligt även för orutinerade svetsare att

göra ett perfekt jobb.

SUCCÉ PÅ MARKNADEN

Svetsen introducerades i USA under november

2018 och blev genast en stor succé. ”Marknaden

såg genast fördelarna och vi åkte hem med

en beställning på hundra svetsar. Nu snart ett

år efter introduktionen märker vi också att det

är användarvänligheten och ergonomin som

prio riteras hos kunderna. Detta står högre i kurs

än konkurrenternas lägre priser. Det är helt enkelt

en investering som lönar sig”, säger Jonny.

FRAMTIDA LÖSNINGAR

”Vi vill fortsätta erbjuda lösningar som hjälper

slutanvändarna att göra sitt jobb effektivt”, avslutar

Jonny. ”För att åstadkomma detta krävs

ett professionellt synsätt på användarens behov

och ett stort kunnande inom både utveckling

och produktion. Jag ser därför fram emot

ett fortsatt givande teknikutbyte med EEPAB

i framtiden”.

15


eepab.com

More magazines by this user