24.11.2019 Views

ÅF Test Center | Presentation

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SÄKRA

VÄRDEN.


Starka varumärken bygger starka relationer.


... men även starka relationer omprövas. Dagligen.

Är det något du kan vara säker på, så är det att dina

användare kommer att testa gränserna för vad dina

produkter klarar.

Även om dina kunder älskar dina produkter så kommer de att sätta dem på

nya prov varje dag. Sannolikt kommer dina produkter också att användas

felaktigt och utsättas för prövningar som överskrider det de är avsedda för.

Därför är det viktigt att känna till var den punkt ligger där din produkt

inte längre levererar. Där den knäcks, rasar samman eller skär ihop.


Att säkra värden handlar om att leverera på den nivå som

gör att kunderna väljer din produkt, alla dagar i veckan.

ÅF Test Center är din partner i det arbetet. Vi testar allt

från komponenter till produkter och ger dig tillförlitliga

beslutsunderlag.


CASE

SAAB AERONAUTICS

Säkra leveranser

för SAAB Aeronautics

SAAB Aeronautics

valde ÅF Test Center

som samarbetspartner för

verifieringsarbetet med Gripen E.

FOTO: © SAAB AB


CASE: SAAB AERONAUTICS

”Att skapa en ny flygplansmodell är ett stort och

komplext projekt där många olika kompetenser

samverkar för att nå tydligt uppsatta mål.

För verifieringsarbetet med nya Gripen E valde vi

att koppla in ÅF Test Center eftersom de har hög

kompetens inom våra teknikområden. De har även

en leveranssäkerhet och flexibilitet som bidragit

till att vi nått målen. ÅF Test Center har definitivt

varit ”en i laget” i tillblivelsen av Gripen E.”

JAN-ÅKE BJÄRKMAR

Chef över strukturprov, SAAB Aeronautics


CASE

SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ

Friktionsfritt samarbete

med Sveriges Olympiska Kommitté

ÅF är Green Advisor till fyra olympiska kommittéer,

däribland Sverige. Sedan 2010 fungerar ÅF som stöd i

hållbarhetsfrågor kopplade till både idrottare, verksamheter

och framtida OS-projekt. ÅF är en viktig

partner för SOK i utredningsarbetet om ett framtida OS

i Sverige där innehållet genomsyras hållbarhetsfrågor

på alla nivåer och områden kopplat också till IOK:s nya

principer om hur OS ska genomföras och värdstäder

ska utses.


”En viktig del i framgångarna för det svenska längdoch

skidskyttelandslaget är att välja rätt skidor.

Innan vi fattar beslut vill vi verkligen veta allt om hur

olika skidor beter sig under olika förhållanden.

För att få hårda fakta har vi arbetat med ÅF Test Center.

Samarbetet med dem har varit en helt igenom positiv

erfarenhet och analysresultaten vägledande för det

fortsatta utvecklingsarbetet.”

TOMAS MÅRTENSSON

Teknisk utveckling, SOK


CASE

SANDVIK

Framtiden redan idag

tillsammans med SANDVIK

Tillsammans med Sandvik utvecklar vi

produkten Sentusys TM , som både är en ny

produkt och ett helt nytt tjänsteerbjudande

inom digitalisering.

INTELLIGENT TUBE SYSTEM

Systemkomponenter

• Sandvik rör med integrerade sensorer

• Utrustning för signalbearbetning

• Molnbaserad dataövervakning

• Sandviks kompetens inom

materialanalys


”Sentusys TM är ett helt nytt produktsegment som

representerar precis det vi vill förknippas med,

både nu och i framtiden.

I det omfattande utvecklingsarbete som föregick

lanseringen var det avgörande att välja en

samarbetspartner med rätt kompetensprofil.

Vi valde ÅF och har inte ångrat oss en sekund.”

ERIKA HEDBLOM

Manager Intelligent Tube Systems

Sandvik Materials Technology


Vi tar reda på vad

saker verkligen går för.

ÅF Test Center är din samarbetspartner

när det gäller provning och verifiering

i produktutvecklingsprocessen.

Vi är helt dedikerade uppgiften att ingenjörsmässigt

testa dina produkter. Vi utsätter provobjekt för extrema

temperaturer, tryck, belastning, nötning, utmattning med

mera. Vi tar reda på vad saker och ting verkligen går för.

Resultaten är mycket exakta och fungerar som

vägledning i det fortsatta konstruktionsarbetet.


Var finns den svagaste länken i kedjan?

Vilken av två liknande delkomponenter

gör jobbet bäst?

ÅF Test Center ger dig svaren.


Komplett erbjudande.

ÅF Test Center är en del av ÅF, ett

ingenjörs- och konsultföretag med

omkring 9000 medarbetare.

Storleken är en fördel och extra trygghet för

dig. Resurskompletteringar och omprioriteringar

tar sällan lång tid hos oss. ÅF och våra externa

samarbetspartners gör vårt erbjudande till dig

komplett: om du har frågorna så har vi svaren.


ÅF TEST CENTER

Resurser:

• Provningsingenjörer

• Beräkningsingenjörer

• Projektledning

• Provningstekniker

• Mätingenjörer

Prototypverkstad

Testlabb

Kompetenser:

• Hållfasthetsprovning

• Funktionsprovning

• Miljötålighetsprovning

• Mätteknik

• Provriggsutveckling

• Provningsutrustning

• Metodutveckling

• Beräkning och analys

ÅF TEST CENTER + PARTNERS

• Materialteknik

• Mätning

• Vibrationsprovning

• Klimatvindtunnel

• Fleraxliga skakriggar

• Haveriutredning

• EMC

• Utveckling av sensorer

och telemetrisystem

ÅF TEST CENTER + ÅF

• Ca 9000 medarbetare

• Kontor i mer än 30 länder

världen över, från Brasilien

till Vietnam.

• Verksamma i ca 100 länder

runt om i världen


TEKNIKFAKTA TESTLABB

• Vårt testlabb har en golvyta på ca 500m 2 och en väl

tilltagen takhöjd.

• Lokalen är specialkonstruerad med T-spårsgolv, för att

förankra och säkra testriggar.

• Vårt modulära balkmekano erbjuder stor flexibilitet i

iordningställandet av riggar.

• Fastsättning av hydraulcylindrar och infästning av

testobjekt sker med hjälp av modulära fixturer

och fästen.

• Vid behov tillverkar ÅF Test Centers tekniker och

ingenjörer nya fixturer i den egna prototypverkstaden.

TESTUTRUSTNING

• Ett stort antal olika servohydrauliska cylindrar både

med och utan integrerade lägesgivare inom intervallet

0 – 600 kN och slaglängd mellan 0 – 600 mm.

• Pneumatiska cylindrar med ventiler och tillbehör.

• Ett stort antal lastceller inom intervallet 0 – 600 kN.

• Olika typer av givare för att mäta och övervaka

position, vridning, vinkel, temperatur, tryck etc.

• En industrirobot för exempelvis funktionstester.

• En servohydraulisk vridrigg med maxkapacitet

på 11 kNm.

• Flera klimatkammare med möjlighet att utsätta

provföremål för olika temperatur och luftfuktighet.

• Flera styrsystem av olika typer från MTS & MOOG.


MÄTUTRUSTNING

• Dewetron mätsystem med möjlighet att mäta

töjning, frekvens, temperatur och ström med mera.

• Dewetron E-Pad mätsystem med möjlighet att

mäta temperatur och ström.

• Dewesoft Sirius mätsystem med möjlighet att

mäta töjning och frekvens med mera. Dessa

system kan även kopplas samman.

KLIMATSKÅP

Klimatskåpsdata Temperatur- Luftfuktighets- Storlek Storlek

område område [liter] BxLxH [mm]

Weiss C600-70 -70° – +180°c 10 – 98 % 600 770x760x940

Weiss C1500-70 -70° – +180°c 10 – 98 % 1500 1070x1430x940

Weiss WK3-1500/70 -75° – +180°c 10 – 98 % 1500 1070x1470x940

Weiss SB 500 -60° – +180°c - 500 820x795x790


Säkra dina värden.

Det är alltid bättre om en komponent

havererar i vårt testlabb än hos din kund.

Att veta var brytpunkterna ligger ger stöd i beslut

kring allt mellan produktförbättringar och branding.

Vi testar det du vill och vi gör det under sekretess.

Vi ger dig tillförlitliga underlag för att kunna leverera

med den kvalitetsnivå kunderna efterfrågar.

Vi bidrar till att säkra dina värden.

hoeglund.biz


ÅF Test Center 010 505 25 81

Forskargatan 3

info@afconsult.com

www.afconsult.com

hoeglund.biz

781 70 Borlänge

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!