17.12.2019 Views

Bobladet - julen 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

B

I n f o f r å n K ö p

i n g s B o s t a d s A B

Bladet

Julen 2019

Summering av

hyresgästenkäten

Skärpta regler för

andrahandsuthyrning

Julläsning

VAD TYCKTE EGENTLIGEN

TARZAN OM NYKLIPPTA DAMER?

Ett hårresande reportage om våra trogna lokalkunder på Nygatan 5


VD HAR ORDET .......................................................................................

LJUSARE TIDER

Vi slår rekord i NKI (nöjd kund index). Oerhört glädjande för oss är att ni hyresgäster

upplever att vi lyssnar på er och att trenden håller i sig. Serviceindex fortsätter

att öka i vår femte mätning på lika många år. Det visar sig i resultatet från

hyresgästenkäten att våra ansträngningar för att leverera bättre service gjort

att serviceindex ökat från 77,5 % år 2014 till 84,3 % i den senaste mätningen

år 2019.

En annan fråga som är värd att omnämnas är att index för hur ni uppfattar

tryggheten i bostadsområdena väsentligen ökat från föregående mätning. För

oss är enkätsvar en viktig del i vårt kvalitetsarbete för att kunna ge ännu bättre

service till er.

Vi har under detta år utökat våra enkäter för Köpings Kabel-TV:s kunder och

denna gång gällde det TV-utbudet och hur prisvärt basutbudet är och vad ni tittare

uppskattar i rutan. Det visade sig att 89 % av de som svarat tycker att TVutbudet

är mycket eller ganska prisvärt vilket är en hög siffra. I undersökningen

framkom att favoritkanalerna är TV4, SVT 1 och Kanal 5 i fallande skala. Så

många som 26 % har TV4 som sin favoritkanal. Dessa svar tar vi med oss när

vi planerar och förbättrar vårt utbud framöver.

Vad gäller nyproduktion för 2019 har vi till större delen varit i planeringsfasen

och vi hoppas kunna presentera ett koncept som vi tror mycket på i början av

nästa år. Men viktigast är att bostadsmarknaden är intresserad, så vi kommer

att gå ut med en intresseförfrågan till Köpingsborna för att ta reda på intresset

för projektet innan vi kan gå vidare med att planera för om nyproduktion ska

förverkligas eller inte.

Jag passar på att tillönska

alla er hyresgäster en

God Jul och Gott Nytt År!

Peter Landin

VD

2

BoBladet • Julen 2018


........................................................................................................................................................................................................................ AKTUELLT

Skärpta regler kring

andrahandsuthyrning och

lägenhetsbyte

För att stävja handel med hyreskontrakt och

minska otillåten andrahandsuthyrning har

nya regler börjat gälla från den 1 oktober

2019. Förändringarna är viktiga att känna

till, eftersom en överträdelse av reglerna kan

innebära att du som hyresgäst förlorar ditt

hyreskontrakt.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Fråga alltid oss och få ett tillstånd innan du går vidare

och hyr ut din lägenhet. Den som hyrt ut i andra hand

utan tillåtelse från hyresvärden kan numera bli uppsagd

utan att få en anmodan om rättelse först. Har man

dessutom hyrt ut med oskälig hyra kan detta medföra

böter eller till och med fängelse.

Ska du inte bo i din lägenhet under en period kan du

hyra ut den i andra hand, till exempel om du tillfälligt

ska jobba eller studera på annan ort (minst åtta mil eller

1,5 timmes resväg, enkel väg). För att få hyra ut

lägenheten i andra hand krävs samtycke från oss som

hyresvärd. Uthyrningen medges för högst ett år i taget

och maximalt i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra

hand utan samtycke från oss leder till att du blir uppsagd

från lägenheten.

Byta lägenhet med någon i grannhuset? Visst, det funkar bra

om beaktningsvärda skäl finns.

LÄGENHETSBYTE

Även reglerna för att byta lägenheter skärps. Nu kan

man endast byta hyreslägenheter, inte använda hyresrätt

till byte vid köp av villa/BRF. För att få byta sin lägenhet

måste båda hyresgästerna ha bott i sina lägenheter

i minst ett år.

Någon kanske bor för stort och några bor alldeles för

trångt, då kan det vara läge för ett bostadsbyte. Två

hushåll kan nämligen byta bostad med varandra om beaktningsvärda

skäl finns, oavsett vilken stad man är bosatt

i. Ett byte får endast ske mellan hyreslägenheter

och både bytesparterna måste ha bott i respektive bostad

i minst ett år. Det är inte tillåtet att byta utan vårt

samtycke och det är viktigt att alla uppgifter som lämnas

till oss är riktiga.

Viktigt att tänka på är att det är förstahandshyresgästen

som har ansvaret för lägenheten under uthyrningen.

Förstahandshyresgästen är bland annat ansvarig för att

hyran betalas i tid samt om det uppkommer skador i

lägenheten eller för eventuella störningar.

På hemsidan kan du läsa mer och där hittar du även

ansökningsblanketter som du lämnar in till uthyrningen.

Kontakta uthyrningen eller titta in till kundcenter

om du har frågor.

Tänk även på att du måste vara folkbokförd på den

adress där du bor. Anmälan gör du hos Skatteverket.

Julen 2019 • BoBladet 3


HYRESGÄSTENKÄT ..............................................................................................................................................................................................

Delaktiga hyresgäster

gör KBAB ännu bättre!

Stort tack till alla som engagerat sig

och svarat på vår senaste hyresgästenkät.

I år har hela 65,6 % (61,1 %

2018) valt att delta i undersökningen

och ni har bidragit med 150 sidor fristående

kommentarer! Vi är otroligt

tacksamma att ha så engagerade

och delaktiga hyresgäster.

Under 2019 har våra serviceteam

framförallt jobbat med det som upplevdes

som mindre bra i mätningen

som gjordes 2018.

Första kvartalet fokuserade vi på

”Trygghet & Säkerhet”, kvartal två,

”Rent & Snyggt” och det som pågår

sedan kvartal tre är ”Hjälp när det

behövs” och ”Ta kunden på allvar”.

Här kommer ett axplock av åtgärder

vi gjort, i och runt våra fastigheter

på områdena under året.

Bytt dörrar, fönster, lås, passagesystem,

infört digital tvättstugebokning,

ny belysning, både ute och inne,

samt målat om i källare. Fräschat

upp våra utemiljöer genom bland

annat nyasfaltering, borttagning av

buskar och plantering av sedum. Fler

papperskorgar har placerats ut, sorteringsbodar

byggs om och vi gräver

ner markbehållare.

Vi har varit behjälpliga med bortforsling

av grovsopor till återbruket och

slutligen så åtgärdar vi anmälda fel

och återkopplar dem snabbare till er.

Resultatet för 2019 års mätning på

84,3 % är fantastiskt bra och väldigt

nära vårt högt satta mål på 84,5 %.

Vi har påbörjat arbetet med att gå

igenom resultatet från årets enkät

ute på bostadsområdena i respektive

serviceteam. När det är klart

kommer handlingsplaner för nästa

år tas fram. Som vanligt kommer ni

kunna läsa hur just ert område svarat

och vilka förbättringsmöjligheter

vi har att jobba med. Vi är stolta

över ert betyg på oss, och det ger

oss energi att fortsätta uppfylla de

förväntningar ni har på ert boende.

TIDIG JULKLAPP TILL INGRID

Vi gratulerar Ingrid Filipsson som var en av fem hyresgäster

som vann en hyresreducering på 1 400 kronor.

Eftersom vi överträffade fjolårets svarsfrekvens lottade vi i år ut

fem vinnare bland de som svarat på enkäten, priset var en hyresreducering

på 1 400 kronor, vinnarna har blivit kontaktade.

Ingrid Filipsson och Carina

Tikkanen KBAB.

83,3 %

av hyresgästerna på Svärmaregatan

är nöjda med utfört arbete efter en

felanmälan.

94,1 %

av de som bor på Kristinelundsvägen

2 och 6 tycker att de får ett

bra bemötande vid felanmälan.

83,3 %

som bor på Torsgatan 12, 14

och 16 är nöjda med

städningen i trapphusen.

4

BoBladet • Julen 2019


............................................................................................................................................................................................... HYRESGÄSTENKÄT

Resultat

SERVICEINDEX 2019

I serviceindex ingår

följande kategorier:

76 %

78 % 80 %

82 %

• Ta kunden på allvar

• Trygghet

• Rent och snyggt

• Hjälp när det behövs

74 %

72 %

70 %

84,3 %

84 %

86 %

88 %

Är pilen inom det röda området

visar den att vi behöver förbättra

oss. En pil inom gult talar om

för oss att allt är bra men det

finns lite att förbättra. En pil inom

blåmarkerat område tyder på att

det är bra och att vi ska fortsätta

arbeta på samma sätt.

68 %

Medel 81 % alla

företag

90 %

(2018: 82,6 %)

Det går att jämföra vårt resultat (blå pil) med övriga bostadsbolag i Sverige

som genomfört samma undersökning, då det lägsta respektive det

högsta resultatet redovisas i bilden.

Ta kunden -8,8 % 91,2 %

på allvar (- 9,6) (90,4)

Trygghet -20,6 % 79,4 %

(- 23,8) (76,2)

Rent och -21,0 % 79,0 %

snyggt (- 23,6) (76,4)

Hjälp när -11,1 % 88,9 %

det behövs (- 13,0) (87,0)

Dåligt

Ganska bra

Inte så bra

Mycket bra

Siffrorna inom parentes avser 2018.

Procentsiffrorna i de röda pratbubblorna

baseras på de som har svarat på enkäten.

92,5 %

av hyresgästerna på Odensvivägen 4

och 6 i Kolsva är nöjda med städning

och skötsel av gård och

närmiljö.

Julen 2019 • BoBladet 5


FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR .....................................................................................................................................

Furuvägen 5 och 7.

Parkeringsplatser Nibblesbackevägen.

Målning av carportar på Nyckelberget.

Kristinelundsvägen 6.

Kihlmansgatan 7.

Karlagatan 4.

NÅGRA RENOVERINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR

På Nygård har Kristinelundsvägen 6 och Kihlmansgatan 7 fått nya och fräschare fasader. På Karlagatan 4

har hyresgästerna fått nya säkerhetsdörrar och även garageportarna har bytts ut. För närvarande lägger

vi nytt tak på Furuvägen 5 och 7.

IORDNINGGJORDA PARKERINGSPLATSER

En hel del arbeten har lagts ner på parkeringsplatser med bland annat ny asfalt, ny skyltning och nya

räcken.

6

BoBladet • Julen 2019


....................................................................................................................................... FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR

Östanås.

Byjordsgatan 1 och 3.

Hagavägen 29.

Renoverade och målade balkonger på Odensvivägen 4 och 6 i Kolsva.

UPPSNYGGNING AV SLÄNTER

Under sommaren har vi planterat sedum i slänter som är besvärliga att klippa, några exempel är: Byjordsgatan

1, Bergsgatan 7 och 9. På Östanås har även en grillplats uppförts där sedum har planterats på taket och på

marken. Bilden ovan till höger visar en iordninggjord rabatt med kanter av stockar, adressen är Hagavägen 29.

Julen 2019 • BoBladet 7


BOKORTSERBJUDANDEN ...................................................................................................................................................................................................

Gå två

betala för en!

KIS Innebandy

Visa upp Bokortet i entrén och ta del av erbjudandet.

KIS innebandy spelar i division 2 Västmanland/

Örebro och hemmamatcherna spelas i Karlbergshallen.

Matcher i december

2019-12-14 12:00 Köpings IS - WSK Lindesberg

KIS Bandy

Visa upp Bokortet i entrén och ta del av erbjudandet.

Passa på att ta med dig en vän ner till Krillan

och heja fram bandygrabbarna!

KIS anordnar även skridsko- och bandykul för barn

mellan 6-8 år. Gratis deltagande vid uppvisande av

Bokortet.

Matcher i december

Sön 22/12 13:15 Köpings IS - Djurgården IF Bandy

8

BoBladet • Julen 2019


...... ............................................................................................................................................................................. BOKORTSERBJUDANDEN

Nyårsrevy -

Rena Surret

En revy med sting

En Nyårsrevy i två akter som spelas på Hagateatern. Mycket skratt

utlovas men även en och annan liten tankeställare.

I pausen bjuds det på en smarrig revymacka som ingår i priset.

BILJETTBOKNING

Meil: info@hagateatern.com,

uppge antal biljetter samt datum

Tfn: 0221-148 40

ENTRÉ

170 kr (inkl revymacka i paus)

100 kr vid uppvisande av

Bokort (inkl revymacka i paus)

Du spar 70 kr!

FÖRESTÄLLNINGAR

Måndag 6 januari 16.00

Onsdag 8 januari 19.00

Lördag 11 januari 16.00

Söndag 12 januari 16.00

Lördag 18 januari 16.00

Söndag 19 januari 16.00

Torsdag 23 januari 19.00

Lördag 25 januari 16.00

Söndag 26 januari 16.00

SPELPLATS

Hagateatern

REGI

Mona Ramzell

Jullovspingis!

tillsammans med spelarna

från Team Mälarenergi BTK

När? Fredagen den 27 december

klockan 15-17.

Var? Energihallen (intill Scheeleskolans

idrottshall).

Pingisracket

finns

att låna.

HLRutbildning

Föreningen KAK HjärtLung erbjuder alla våra hyresgäster

att gå på en kostnadsfri kurs i HLR

(hjärt- och lungräddning).

Livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att

snabbt och säkert agera vid hjärtstopp. Du vet

väl att ca 70 % av alla hjärtstopp sker i hemmet.

Utbildningen består av praktisk träning både med

och utan hjärtstartare.

Välkommen med din anmälan till HjärtLungs instruktör

Elisabet Jagestad, e-mail: e.jagestad@

yahoo.se, KBAB:s hemsida eller tfn 0221-25500.

KAK HjärtLung kontaktar dig med tid och plats.

Varmt välkomna alla barn och ungdomar!

Julen 2019 • BoBladet 9


MILJÖ- OCH HÅLLBARHET ................................................................................................................................................................................................

Hur kan jag minska min e

Energianvändningen har under de senaste tio åren ökat i allt

snabbare takt, mycket på grund av den teknikutveckling som

sker i samhället. Men med ganska små medel kan vi minska

vår egen förbrukning och därmed kostnad på elräkning. Det

handlar mest om att ändra lite på sina vanor.

Här följer några enkla tips!

ELEKTRONIK

Du kan välja att ställa in datorn så

att den går ner i viloläge när den

inte används på ett tag. Stäng alltid

av datorn helt när du är klar med

den för dagen. Låt aldrig mobilladdaren

sitta kvar i vägguttaget när

den inte används.

SMARTA LEDLAMPOR

Det blir allt vanligare med smarta

ledlampor som styrs med bluetooth

eller wifi, trådlöst via en app i mobilen

eller fjärrkontroll. Via appen

kan du koppla ihop och styra flera

lampor samtidigt och ställa in så att

lamporna automatiskt tänds och

släcks när du vill. Det finns lampor

som har närvarosensor eller kan

blinka och på så sätt visa när mobilen

ringer. Andra lampor kan ändra

färg och blinka i takt till musiken.

Glöm inte att vara uppmärksam på

elanvändningen i standby.

Kom ihåg att alla lampor ska lämnas

till återvinningen och släck gärna

lampan efter dig när du lämnar

ett rum.

Tänk på att många elektriska apparater

drar mycket energi även när

de står i standby. Stäng därför av

apparaterna helt när de inte används.

Ett bra alternativ kan vara

att koppla flera apparater till ett

grenuttag, då kan du enkelt stänga

av alla samtidigt.

MOTORVÄRMARE

Förutom att det blir varmt och skönt i bilen vid användande

av motorvärmare minskar också föroreningarna i

avgaserna vid kallstart. Det är framförallt kolväten och

cancerframkallande ämnen som minskar. Mätningar som

har gjorts visar också att bränsleförbrukningen minskar

vid kallstart om man använder motorvärmare. Vid en

temperatur på -15° C minskar förbrukningen med cirka

1 - 1,5 dl om du kör en bil utan katalysator och kör du en

bil med katalysator spar du 0,7 dl.

10

BoBladet • Julen 2019


..... ........................................................................................................................................................................... MILJÖ- OCH HÅLLBARHET

energiförbrukning?

VATTENFÖRBRUKNING

TVÄTTA KLÄDER

Tvätta mindre hett. 40º funkar

för det mesta, men

underkläder och lakan

kan vara bra att

köra i 60º.

Tvätta med full

maskin. Fyll alltid maskinen

tills du bara

får in en knuten hand

längst upp mellan

tvätten och trumman.

En hel maskin

tvätt drar dessutom knappt mer

energi än en halv.

Hoppa över förtvätten. Om kläderna

inte är grovt nedsmutsade

klarar dagens tvättmedel fläckarna

utan förtvätt.

Om möjlighet finns lufttorka

tvätten. På ett

enda år kan ett gammalt

torkskåp dra lika mycket

energi som en normalstor

villa. Använd därför

torkskåp och tumlare

med måtta.

BORSTA TÄNDER

Stäng gärna av kranen

när du gör rent gaddarna.

DISK

Om du diskar för hand, undvik konstant

rinnande vatten.

MATLAGNING

Använd lock på kastrullen när du

lagar mat, då använder du bara

en tredjedel så mycket energi

jämfört med om du inte använder

lock. Stäng av köksfläkten

när den inte behövs. Den drar

inte mycket el, men det går åt

mycket energi för att ersätta

den uppvärmda inomhusluften

som sugs ut.

UPPVÄRMNING

SÅ HÄR BEHÅLLER DU VÄRMEN I LÄGENHETEN

Välj att använda vattenkokare

eller mikro när du ska koka upp

eller värma vatten (om inte du

har en induktionsspis).

1. Ha inte långa gardiner eller möbler framför element.

2. Kontrollera att tätningslister är hela runt fönster och balkongdörr.

3. Låt aldrig fönster stå på glänt.

4. Låt vädringsluckor och ventiler vara öppna.

5. Vid vädring - öppna mycket och vädra under en kort stund.

Värmesystemen i våra bostäder ska tillsammans med ventilationen

skapa ett bra inomhusklimat med cirka 20,5 grader på dagarna (med

en skillnad på 0,5 grader

upp eller ned).

Vid kontroll av inomhustemperaturen

ska det

göras en meter ovanför

golvet och mitt i rummet.

Frosta av frysen med jämna

mellanrum. I vanliga hushållskylar

ska temperaturen vara

+5 °C och frysen -18 °C.

Sänker du temperaturen 1 grad

använder kylen eller frysen fem

procent mer energi.

Julen 2019 • BoBladet 11


Nygatans Herrfrisering och Köpings Zoo har

blivit

rrf

en del av Köpings butikshistoria

och vi är otroligt glada att ha så trogna och

framgångsrika lokalhyresgäster hos oss.

Här delar de med sig av sin historia och

härliga bilder från sina album.

Herrfrisering i samma

lokal sedan 1952

Vi på redaktionen tog ett

snack med Agneta som har

jobbat på salongen i hela 38

år och hon delade gladeligen

med sig av några anekdoter.

Det var i början av 50-talet som Sven

Öberg fick en förfrågan om han var

intresserad av en affärslokal i fastigheten

som höll på att byggas på

Nygatan 5/Östra Långgatan 12.

Kanon, tänkte han – att ligga vägg

i vägg med Systembolaget kan inte

bli bättre. Och vilket klipp det blev för

1952 öppnade Öbergs herrfrisering

och sedan dess har Köpingsborna

fått håret fixat där.

man utbilda sig till att klippa båda

förlängdes utbildningen med 1,5 år,

förklarar Agneta.

– Inte trodde vi att vi skulle bli kvar

så här länge men salongen känns

som vårt andra hem och vi trivs så

himla bra. Kunderna blir ju en del av

ens liv och vissa har man följt från att

dom var små till vuxen ålder, och gillar

man sitt jobb speglar det av sig på

kunderna och det är nog anledning till

att det fortfarande går bra för oss.

Läget och lokalen har passat oss bra

också så vi har inte behövt se oss om

efter något annat, berättar Agneta.

Gittan gick i pension för några år

sedan och Agneta och Monica tar

sikte mot ett 70-årsjubileum för den

anrika herrfriseringen på Nygatan 5.

Välkänd skylt på Nygatan. Men det är

inte originalskylten som sitter där nu

för tiden, en lastbil körde ner den. Den

nuvarande är snarlik.

Tre tjejer började vid olika tidpunkter

jobba i salongen, Birgitta ”Gittan”

Skjoldli började först, sedan Monica

Berg Bylund och sist Agneta Whern.

1985, efter lite tjat och kvinnlig list

så fick dessa tre tjejer överta salongen

av Sven, samtidigt passade de på

att byta namn till Nygatans Herrfrisering.

Som namnet antyder har det

varit en salong för framförallt män,

men Agneta klippte även damer när

hon började jobba där 1981.

– Förr i tiden när man utbildade

sig till frisör fick man välja inriktning,

antingen herr, dam eller båda. Ville

En klippning i början på 80-talet kostade 8:50 kr på vardagar, ville du däremot snygga

till dig en lördag inför kvällen fick du lägga till en krona och betala 9:50 kr.

12

BoBladet • Julen 2019


Köpings Zoo i samma

fastighet sedan 1969

– Efter en klippning hos oss var det vanligt att man gick över till grannen för att

kolla in exotiska djur och framförallt apan Tarzan som hängde i butiken, berättar

Agneta.

– Hockeyfrillan blev lite tjatig, det var väldigt många under en period som ville ha den klassiska frisyren med kort lugg, kort på

sidorna och långt i nacken, men som tur är kommer trender och går, skrattar Agneta.

Julen 2019 • BoBladet 13


Det var Jensine och Max Klahr

som startade verksamheten

och 1969 flyttade de in i lokalen

på Östra Långgatan 12.

Redan då sprang nuvarande

ägaren Bertil Nilsson ofta i

butiken och blev lovad att han

skulle få ta över verksamheten

den dagen de skulle sälja, och

så blev det 1975.

Bertil har alltid haft ett enormt djurintresse

och i butiken har allt från aror,

papegojor och sköldpaddor fötts upp.

Butiken har i nästan 45 år varit Bertils

och familjens andra hem och sönerna

Ronny och Benny är praktiskt taget

uppvuxna i butiken och har båda, föga

förvånande ärvt djurintresset och att

de nu jobbar där överraskar nog ingen.

– Vi fick en bra start redan vid övertagandet

och sen dess har det rullat

på. Mycket har hänt i branschen genom

åren, nya regler och lagar tillkommer,

trenderna förändras och det gäller

att hänga med och vara lyhörd för

vad kunderna vill ha, berättar Bertil.

– Numera har vi inte så mycket djur

i butiken som förr. En period var det

till exempel efterfrågan på trädgårdsdammar

med tillbehör samt annan utsmyckning

för trädgården. Nu har vi

en stor sportfiskeavdelning, vi säljer

mycket tillbehör och mat till olika husdjur.

Många, både Köpingsbor och utifrån

kommer också hit för att få råd

och hjälp inför ett köp av ett husdjur,

fiskar med mera, frågor om skötsel

är vanligt också, fortsätter han.

Nuvarande lokal i korsningen Nygatan

5/Östra Långgatan 12 har vid olika

tillfällen varit uppdelad på två, bland

annat var Systembolaget hyresgäster

på Nygatan 5 fram till 1968. Bertil

och Margarit har sedan 1981 haft

sin verksamhet i bägge lokalerna.

Har ni några bra tips till de som vill

starta företag?

– Kontakten med kunderna betyder

mycket i en liten ort. Vi har alltid haft

en nära och bra kontakt med våra

kunder. Ett brett och anpassningsbart

sortiment samt kunnig och engagerad

personal är nog en av våra

styrkor, avslutar Bertil och Ronny.

Vi är många som kan hålla med om

detta då man alltid möts av kunnig

personal med ett gediget intresse för

djur.

I brist på andra aktiviteter i stan kunde man förr ta vägen förbi skyltfönstret

till Köpings Zoo för att spana in den livs levande krokodilen som med en iskall

blick stirrade på en. Vi kan nu avslöja att det inte var en krokodil utan en

Glasögonkajman som senare flyttade till Eskilstuna djurpark.

– På 90-talet sålde vi mycket reptiler, framförallt leguaner, nu för tiden är

det lite annorlunda. Vi säljer inte lika mycket fåglar som förr, nu är det mest

akvariefiskar och dvärghamstrar som gäller, säger Ronny.

14

BoBladet • Julen 2019


Marknadsföring och delaktigheter i diverse arrangemang har varit viktigt under åren.

På den klassiska grisfesten (numera Köpingsfesten) klädde personalen ut sig i olika djurdräkter

och gav sig ut på stan för att marknadsföra butiken. Många minns nog också

fotobåset under grisfesten där de våghalsiga kunde plåtas med en pyton runt halsen.

Spana även in Bertils mobil i bakfickan...

Här syns sonen Ronny ihop med en Tukan.

Det gäller att hänga med i trenderna. Köpings Zoo var tidiga med en egen hemsida och

onlinehandel. Bertil uttalade sig i Magazin24 i början på 2000-talet att han hade sålt

filter till en trädgårdsdamm ända bort till Småland och att det hade ringt en besökare

från USA som hade frågor om en viss fågelart. Numera bedrivs inte någon onlinehandel

utan all försäljning sker i butiken. På bilden syns Benny i ett reportage från Magazin24.

Julen 2019 • BoBladet 15


B

Bladet

Postadress:

Box 13, 731 21 Köping

Besöksadress:

Sveavägen 18

E-post:

info@kbab.koping.se

Hemsida:

www.kbab.koping.se

Artikel från Bärgslagsbladet.

Öppet:

Måndag 8.00 - 16.00

Tisdag 8.00 - 18.00

Ons - fred 8.00 - 16.00

Och hur var det nu?

Vad tyckte egentligen

Tarzan om de nyklippta damerna

som stolta spatserade

ut från herrfriseringen intill?

Han fräste och blängde mycket

argt, barn och män möttes

däremot av väldigt glada

miner. Kanske berodde det på

att han tyckte att damerna

inte hade något att göra inne

på en herrfrisering, eller så

saknade Tarzan sin Jane helt

enkelt...

Stort tack till personalen på

Nygatans Herrfrisering och

Köpings Zoo för berättelser och

bilder.

Tarzan sitter i fågelrummet

och håller koll på kunder både

inne och utanför butiken.

f o

I n

f

Öppettider i jul

23 december - 7 januari

8.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Felanmälan:

0221-25500, Mina sidor eller

appen

Uthyrning: 0221-25030

Köpings Kabel-TV AB:

0221-25045

Akuta fel och trygghetsjour:

Efter kontorstid: tel 0221-25877

Se vidare info i portarna.

r å n K ö p i n g s

B o s

t a d s

A B

BoBladet

Redaktion:

Maria Eriksson

Kristoffer Nilsson

Ansvarig utgivare:

Peter Landin

Layout:

Maria Eriksson

Kristoffer Nilsson

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!