10.01.2020 Views

Bye Bye Blackbird

A Short Story in Swedish originally published on now defunct Swedish literary platform Rymden. Made new as graphic design. Novell ursprungligen publicerad på konst- och litteraturplattformen Rymden. Nu som grafisk design.

A Short Story in Swedish originally published on now defunct Swedish literary platform Rymden. Made new as graphic design. Novell ursprungligen publicerad på konst- och litteraturplattformen Rymden. Nu som grafisk design.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

7

9

Bye Bye Blackbird

Utanför fönstret vid bordet där John satt var det mörkt.

En avlägsen spotlight målade en skinande oval på det mörka. Han

slog näven i bordet, vilket var ovanligt, och det var som om

slaget skakade om skepnaderna i hans inre, placerade dem i en inbördes

ordning som gav bild på följande följande:

Du är inte ett exemplar att efterlikna, John. Du är en

negativ funktion, John. Mänskligheten bryr sig endast om dig som

ett exempel på vad som bör undvikas. Men misströsta inte. Din

existens gör att individer inte behöver anstränga sig för att finna

relativ lycka, om än tillfällig, och i den bemärkelsen är du upphov

till lycka, om än oavsiktligt. Klappa dig själv på ryggen. Det finns

en sorts altruism och filantropi över dig, John. Han slog näven i

bordet. Detta är klor, tänkte han, och de kommer inte att tillåtas

gröpa hål ur hans hud. Han slog näven i bordet en tredje gång

och reste sig hastigt, rusig av lycka. För ingen och inget annat än

det tomma köket proklamerade han att han skulle sätta punkt.

Punkt. Denna självhävdelse, förklarade han, skulle projicera hans

egentliga värde: inte längre vek och undergiven utan stark och

målmedveten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!