14.02.2020 Views

Blå Bandet nr 1: 2020 feb-april

Nationell tidning för medlemmar i nykterhetsorganisationen Blå Bandet samt övriga intresserade. Artiklar om alkohol- och andra droger, sociala frågor, verksamhet och kultur.

Nationell tidning för medlemmar i nykterhetsorganisationen Blå Bandet samt övriga intresserade. Artiklar om alkohol- och andra droger, sociala frågor, verksamhet och kultur.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

N:R 1 FEBRUARI - APRIL 2020 ÅRGÅNG 138

ELIN STRÖMBERG

FÖRBUNDSORDFÖRANDE - SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM


N:R 1 FEB-APRIL 2020 ÅRGÅNG 138

NYHETER & AKTUELLT

2 Minskat statsbidrag igen

5 Princess Hall öppnar åter

14 Systemet planerar lågprisöl

32 Succé för Blå Bandets kampanj

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

11 Sammanfattning 2019

12 Kort ordlista

13 Årsmöte

FOTO: PER-OLOF SVENSSON

INTERVJUER & REPORTAGE

3-5 Inspiration & information

6-7 Sveriges största landslag

8-9 Uppväxt med missbruk och våld

10 Ny förbundsordförande

19 Utbildningar för trygg uppväxt

KULTUR

20-21 Nordansjögården

26 Recension: ”Jag ångrar av...”

Information om tidningens

redaktion och utgivare sidan 31

BLÅ BANDET - UTE I LANDET

22 Nordansjö på utflykt

23 Knutsfirande i Heby

24-25 Författare i Upplands Väsby

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA

27 Gästkrönika: Göran Hägerdal

29 Krönika: Annika R Bergman

23 Ledare: Per-Olof Svensson

Minskat statsbidrag igen

Sponsor, gåvor & SAFF-bidrag räddningen

Statsbidraget från Socialstyrelsen

till Blåbandsförbundet fortsätter att

minska och är nu nere på 350.000 kr

för år 2020. Detta trots att förbundet

gör mer verksamhet. Räddningen

för ekonomin är sponsring och

gåvor samt genom flera bidrag från

SAFF, Stiftelsen Ansvar för framtiden.

Trenden fortsätter med minskat statsbidrag

med 50.000 kr per år de senaste

åren. Sveriges Blåbandsungdom

får också samma bidragssumma, de

får dessutom utöver detta statsbidrag

genom MUCF, Myndigheten för ungdoms-

och civilsamhällsfrågor.

Socialstyrelsens bidrag ”till vissa

organisationer inom det sociala

området” har fyra delområden. För

”alkohol och narkotika” delar 22

organisationer på drygt 29 miljoner

kr. Hela Människan tilldelas nära fyra

miljoner kr, IOGT-NTO tilldelas tre

miljoner kr, MHF får 2,8 miljoner kr.

I bottenskiktet av bidragsmottagare

hamnar Blåbands- och ungdomsförbundet

tillsammans med

ytterligare två organisationer.

Noterbart är att ansökningstiden

gick ut i mitten av september medan

beslut dröjde till 20 januari. Något

som har blivit allt senare jämfört med

tidigare strax före jul.

- Det här är en väldigt tråkig utveckling,

samhället i stort förlorar på

att förebyggande insatser minskas,

kommenterar Susanne Jensen, Blåbandsförbundets

ordförande.

Vad beror det här på?

- Fler organisationer är med och delar

på samma pengar, det prioriteras inte

från staten.

Hur möter förbundet detta?

- Vi behöver arbeta långsiktigt för en

höjning av statsbidragen, gemensamt

med andra organisationer göra ett

upprop för att uppmärksamma detta.

- Visa ännu tydligare att allt det

goda vi gör har effekt.

Positivt för Blåbandsförbundet är

att en medlem utmanande att under

2019 samla in gåvor till den kommande

satsningen ”jag ser”, där det

utlovades att insamlade medel skulle

dubblas upp till 100.000 kr. Tack vare

att målet uppfylldes har förbundet

fått ytterligare 100.000 kr i sponsring,

vilket är unikt och kommer att vara

till stor hjälp.

Vidare har SAFF, Stiftelsen Ansvar

för framtiden, en avgörande

betydelse för både grundläggande

organisation, verksamhet och nya

satsningar. Det utvecklingsbidrag på

en halv miljon kronor som förbundet

får varje år, gjorde det möjligt att

fördubbla förbundets personal och

därmed utökade verksamhetssatsningar,

bl.a. på narkotikaområdet.

Vidare det projektbidrag på drygt

457.000 kr för ett år med en kampanj

mot beroendereklamen som blev en

succé. Genom denna har 100.000 tals

människor nåtts med information om

alkohol- och spelreklam samt den

dolda narkotikareklamen.

Ytterligare en mycket viktig inkomst

är medlemsavgifterna. En del

medlemmar är aktiva regionalt och

lokalt, medan de flesta stödjer Blå

Bandets ideologi utan att vilja eller

ha möjlighet till att delta aktivt i

verksamhet. Oavsett så är alla dessa

medlemmar mycket värdefulla, både

ekonomiskt och ideologiskt.

PER-OLOF SVENSSON


1-2020

3

DISTRIKT & FÖRBUND

Inspiration & information

Representanter för Blåbandsdistriktens

styrelser och förbundsstyrelsen

har haft en gemensam samling på

Blå Bandets folkhögskola Helliden

i Tidaholm. Föreläsningar, samtal,

information om pågående och

kommande satsningar och underhållning

var en del av innehållet.

Elin Strömberg, nyvald förbundsordförande

berättade om Sveriges

Blåbandsungdoms verksamhet.

Camilla Pettersson, fil. dr. i folkhälsovetenskap,

medverkade som föreläsare.

Hon är forskare på Karolinska

institutet och för region Örebro. Camilla

har i många år, bl.a. i nära samverkan

med ideella organisationer

och Örebro universitet arbetat med

frågor kring förebyggande arbete för

barn och unga.

Med tanke på Blåbandsförbundets

kommande satsning ”Jag ser” framhöll

Camilla att det var extra roligt

att få medverka. Hon inledde med

en film ”1000 kronors loppet” som

beskrev hur olika förutsättningar

barn och unga har under sin uppväxt.

- Stora skillnader i skolresultat kan

bero på ekonomi och hälsa.

Camilla sa att låg socioekonomisk

status påverkar ungas levnadsvillkor

och att klyftorna ökar.

Camilla Pettersson

medverkade på Helliden

- Detta påverkar inte bara de som

har det sämst, det påverkar alla. Föräldrars

utbildningsnivå är en central

nyckel.

Att hälsofrämjande och tidigt

förebyggande arbete är en god investering

för framtiden är nog självklart

för de flesta. Men vad händer när allt

fler kommuner brottas med sämre

ekonomi?

- Man väljer att dra ned på skola

och socialtjänst, trots kommuners

stålbad bör man inte sluta med förebyggande

arbete, framhöll Camilla

och bjöd in deltagarna:

- Ni har kompetens i sakfrågan,

ideella sektorn har en stor roll i

samverkan med kommuner och

näringsliv.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

INFORMATION OM TIDNING OCH MEDLEMSKAP

För nya medlemmar är det första gången som du får denna tidning

Tidningen Blå Bandet ingår i medlemskap och skickas i ett ex. per medlemshushåll.

Medlemmar i Sveriges Blåbandsungdom är också medlemmar i Sveriges Blåbandsförbund.

För frågor och ändringar av adresser och medlemskap:

Om du är upp till och med 25 år:

Sveriges Blåbandsungdom

Tjarls Metzmaa

Verksamhetschef

kansliet@sbu.nu

070-4015917

Om du är 26 år och äldre:

Sveriges Blåbandsförbund

Per-Olof Svensson

Organisationssekreterare

kansliet@blabandet.se

070-5682320


4

Inspiration & information (forts.)

- Vi behöver nå ut mer jämlikt, här

behöver vi verkligen tänka nytt och

bygga förtroende.

Camilla fortsatte att berätta om

risk- och skyddsfaktorer. Dessa påverkar

om ohälsa ökar eller minskar.

• Riskfaktorer = Vissa omständigheter

eller händelser som ökar

sannolikheten för att något icke

önskvärt ska hända.

• Skyddsfaktorer = ökar personens

motståndskraft mot belastningar

och kan förhindra eller dämpa

effekten av riskfaktorer.

Sammansättningen av en individs

risk- och skyddsfaktorer påverkar

risken för att utveckla olika problem.

Genom ökad kunskap om detta

kan mer effektiva insatser erbjudas.

Exempel på skyddsfaktorer är god

föräldrarelation, nära vänner, förenings-

och församlingsledare med

flera.

En del riskfaktorer går inte att ta

bort, Camilla nämnde som exempel

när en förälder har dött. Därför är det

viktigt med många skyddsfaktorer

som kan balansera.

- För mig ligger magin i det förebyggande

arbetet. Det gäller att

börja i tid under småbarnsåren, då är

det störst möjlighet att göra skillnad

över tid.

Camilla konstaterade att när man

väntar barn och under småbarnsåren

finns mödravårds- och barnavårdscentraler

som en stark och tydlig

skyddsfaktor. Detta skulle även behövas

inför att barnen är på väg in i

tonårstiden, även då skulle föräldrar

behöva stöd.

- Det är en nyckeltid vid övergången

till tonårsbarn. Föräldragrupper

är vanligt för små barn men behövs

även för tonåringar.

I sin sammanfattning konstaterade

Camilla att risk- och skyddsfaktorer

kan se olika ut för tjejer och

killar och att föräldraskapsstöd bör

ingå i det förebyggande.

TÄNK SMART

- Om vi tänker smart och stärker

föräldra-barn relationer förebyggs

många riskfaktorer. Samt att ideella

sektorn spelar stor roll.

I den efterföljande diskussionen

framkom att Blå Bandets satsning

Blå Bandet

”Jag ser” kan bli en värdefull skyddsfaktor.

Vidare diskuterades politik

och finansiering, att det är viktigt

med förebyggande nämns från alla

håll, samtidigt som samhället istället

satsar mindre pengar.

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

Elin Strömberg, nyvald förbundsordförande

för Sveriges Blåbandsungdom

berättade om kommande

arrangemang. Fortsätter samverkan

med Frisksport med midsommarläger

på deras folkhögskola Stensund.

Kurs planeras kring alkohol och

cannabis.

Styrelseutbildning planeras och

utvärdering pågår kring internationellt

samarbete. E-sport och hälsa

är ett projekt som fortsätter i samarbete

med studieförbundet NBV och

spelhobbyförbundet Sverok. Vidare

arbetar man mycket med opinionsbildning.

- Vi försöker få med fler medlemmar

och det är roligt att samarbeta

med våra lokala och andra föreningar,

framhöll Elin.

UTMANINGAR

Bertil Lindgren, lärare på Hellidens

folkhögskola, presenterade marknadsföringsutmaningar

i en digital

värld. Grundläggande är vad det

är du vill ”sälja”, vem vill du nå

och vem är du som avsändare? Det

behöver byggas en ”bro” mellan avsändare

och mottagare. När ”bron”

finns kan budskapet vandra och man

kan ”prata” med mottagaren.

- Vi behöver känslor för att fatta

beslut och fakta tar vi till för att bekräfta

beslut, berättade Bertil som

fortsatte att beskriva ”generation

Z” som är ett begrepp som omfattar

unga födda 1995-2005. De är ständigt

uppkopplade och har tillgång till

information när som helst.

I presentationen beskrevs denna

generation som att de ställer höga

krav på sig själva, jämför sig med

andra och ökad utseendefixering.

Att misslyckas är en risk – man får

bara en chans… De är mer moraliska,

Thomas Andersson och Stina Klintbom

underhöll med visprogram på Helliden.


3-2019 1-2020

5

BLÅ BANDET - PRINCESS HALL

Öppnar åter för möten och konferenser

Princess Hall, Blå Bandets anläggning

för möten och konferenser

i Stockholm, har åter öppnat. Nu

drivs anläggningen i egen regi av

fastighetsägaren ”Stockholmsblåbandisternas

barnkoloniförening”.

Vid ett extra årsmöte i mitten av

december valdes en ny styrelse med

Sunita Zetterling som ordförande.

Tidigare har verksamheten drivits

under flera år på entreprenad av

Södertörns Blåbandsförening genom

den sociala verksamheten ”Blå Eld”.

När förutsättningarna ändrades för

offentligt stöd avslutades detta i mitten

av förra året och drevs därefter

till årets slut av den ekonomiska

föreningen ”You are an angel”.

”Barnkoloniföreningen” är en

egen juridisk organisation inom Blå

Bandet där ombud till årsmöte utses

av Blåbandsföreningar som tillhör

Stockholms läns Blåbandsdistrikt.

När styrelsen avgick i november under

pågående mandatperiod, utlystes

extra årsmöte.

Vid detta valdes Sunita Zetterling

till ny ordförande och Åsa Nilser till

ny kassör. Nyvalda ledamöter Erik

Lindberg, Mats Hammarlund och

Lena Huss. Omvalda blev Gunnar

Lindskog och Bo Larsson.

Under 2020 kommer mötes- och

konferenslokaler att hyras ut i egen

regi. Samtidigt kommer verksamheten

att utvecklas med utökad

samverkan med andra närstående

organisationer, både med lokaler

och verksamhet. En styrgrupp har

utsetts med bred representation från

Barnkoloniföreningen, Blåbandsförbundet,

flera Blåbandsföreningar

samt Engelska kyrkan.

För att behålla kontinuitet beslutades

att behålla en tjänst som konferensvärd

som har arbetat på Princess

Hall i tolv år med olika arbetsgivare

genom åren. Nu är Blåbandsförbundet

arbetsgivare men tjänsten finansieras

av Barnkoloniföreningen.

Det är nu åter möjligt att hyra mötes-

och konferenslokaler där ideella

föreningar och organisationer kommer

att erbjudas rabatt. Princess Hall

ligger på Dag Hammarskjölds väg

14 med grannar som Berwaldhallen

och flera ambassader som t.ex. den

amerikanska och turkiska. I närheten

ligger också Djurgårdskanalen som

intill erbjuder vackra gångstråk.

PER-OLOF SVENSSON

praktisk kunskap värderas högt och

utbildning ska ge något, t.ex. problemlösningsförmåga.

”Generation Z” är mindre intresserade

av att resa och droger samt

dricker mindre alkohol. De uppskattar

dem som står för sina värderingar

och ser upp till duktiga ledare.

Visprogrammet ”För kärlekens

skull” blev ett fint offentligt kulturprogram

som arrangerades i samverkan

mellan Blåbandsförbundet, Skaraborgs

Blåbandsdistrikt, Hellidens

folkhögskola och studieförbundet

NBV. Stina Klintbom sjöng ackompanjerad

av Thomas Andersson på

gitarr och specialbyggd och därmed

unika visluta. Därefter fika och samvaro

i slottet.

Den gemensamma stadgekommittén

för Blåbandsförbundet och

Sveriges Blåbandsungdom har börjat

sitt arbete. Emil Gillsberg, verksamhetsstrateg,

presenterade ett första

utkast till gemensam inledning av

Bertil Lindgren, lärare på Helliden,

medverkade om digital marknadsföring.

stadgarna i bägge förbunden. Flera

synpunkter framkom som tas tillbaka

till kommittén.

Sunita Zetterling, ledamot i förbundsstyrelsen

och nyvald ordförande

för Stockholmsblåbandisternas

barnkoloniförening, presenterade

den nya organisationen. Föreningen

äger fastigheten ”Princess Hall” och

tillsammans med flera föreningar i

Stockholm och förbundet planeras

nu för framtidens verksamhet.

Den pågående satsningen att stoppa

beroendereklamen ”Har du också

fått nog” presenterades som en succé

då 100.000-tals människor har nåtts

av budskapet. Den kommande satsningen

”Jag ser” för att se och stödja

barn i ”krångliga familjer” är under

planering och startar senare i år.

Det gångna årets ledare och krönikor

i tidningen Blå Bandet samt nyhetsbrevet

”Fakta, argument, debatt”

presenterades av Per-Olof Svensson,

chefredaktör, som uppmanade till

att använda dem som underlag för

regional och lokal opinionsbildning.

Annika R Bergman, vice förbundsordförande,

framförde vikten av att

fundera på hur vill vi att omvärlden

ser på Blå Bandet i framtiden.

- Vi uppskattar att ni har lagt er tid

och engagemang och deltagit i vårt

gemensamma arrangemang här på

Helliden, sa Annika och avslutade

med att uppmana alla deltagare att

skicka in utvärdering.

PER-OLOF SVENSSON3-2019 1-2020

7

KARIN TORNEKLINT - FRIIDROTTENS FÖRBUNDSKAPTEN

Sveriges största landslag

Fler stolar fick plockas fram och IFK Salas klubbstuga blev

välfylld, när friidrottens förbundskapten Karin Torneklint

medverkade i ett gemensamt arrangemang på initiativ av Blå

Bandet i Västmanland. Friidrottens landslag är Sveriges största

till antal personer.

Anders Forsgren, kassör i Blåbandsdistriktet,

informerade om Blå Bandets

verksamhet och framhöll att

nykterhet inte handlar om moralism

utan är ett rationellt beslut. De negativa

sidorna överväger. Mycket

av våld, sjukdomar och olyckor är

alkoholrelaterat.

- Vi framhåller också barnens situation,

barn är känsliga och reagerar

tidigt på små förändringar.

Åke Lantz från IFK Sala konstaterade

att alkohol försämrar prestationer.

Han var också oroad för det

ideella engagemanget i framtiden och

att stora event tar över tävlingsarrangemang.

- Jag har det finaste, coolaste

och bästa landslaget, inledde Karin

Torneklint och berättade att det är

väldigt många människor involverade

i verksamheten, tävlingsaktiva,

tränare och olika servicefunktioner.

Eftersom friidrotten omfattar så

många olika grenar ansvarar inte

förbundskaptenen för träningar som

t.ex. en förbundskapten i en lagidrott.

Däremot mycket logistik, kontakter,

administration och uttagningar till

mästerskap förutom OS.

Praktiskt innebär det t.ex. ett

omfattande klädlager, olika matpreferenser,

olika kultur och språk då

det finns flera tävlande som har sitt

ursprung från andra länder.

OLIKA MÅLSÄTTNINGAR

Dessutom bor många av de aktiva i

andra länder där de tränar och tävlar.

Alla har också olika målsättningar

beroende på vad som är realistiskt i

respektive gren.

- Som förbundskapten har jag som

ledord: Välkomnande, inte döma,

tydlighet och ärlighet.

Karin berättade vidare att antidopningsarbetet

tar mycket tid och

kraft. Vistelserapportering för de aktiva

är krångligt med ett datasystem

som inte fungerar optimalt. Aktiva

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

har drabbats av avstängningar då

detta sker efter tre missade vistelserapporteringar,

som enligt Karin har

skett på grund av ett dåligt system.

- Kosttillskott är farligt, framhöll

Karin vidare, beroende på att de kan

innehålla förbjudna ingredienser som

inte står i innehållsförteckningen.

Karin Torneklint är inne på sitt

sjunde år som förbundskapten vilket

är den längsta tiden hittils inom

friidrotten. Hon kommer att avsluta

uppdraget nästa år efter mästerskapen.

Karin är medlem i Blåbandsföreningen

Västerlövsta i Heby och hon

började med friidrott i Heby AIF.

Har varit tävlingsaktiv i mångkamp

i Uppsala IF och var senare tränare

för systrarna Kallur och fystränare

för Faluns innebandylag i superligan.

Åke Lantz tackade för Karin

Torneklints medverkan genom att

överräcka ett lokalt pris som ”årets

förbundskapten”.

Karin Torneklint, friidrottens förbundskapten lockade publik till IFK Salas klubbstuga i gemensamt arrangemang

med Blå Bandet i Västmanland. Anders Forsgren informerade om Blå Bandets ideologi.


8

Blå Bandet

HENRIETTA LYSÉN

Uppväxt med missbruk och våld

Henrietta Lysén, författare till boken

”Jag äger min story”, berättade

om sin uppväxt med missbruk och

våld i familjen vid Uppsala läns

Blåbandsdistrikts arrangemang i

Knivsta kommunhus. Hon berättade

om sin uppväxt, hur värdefullt

det var att hon fick gå i stödgrupp

och att hon tävlingsdansade. Uppväxten

var tuff men har nu vänt det

till att det finns hopp, ”att äga sitt

liv” och mår bra. Nu utbildar hon

sig till socionom.

Henrietta Lysén har medverkat tidigare

i en föreläsning som tidningen

Blå Bandet skrev om i nummer 3/2019.

(Artikeln kan beställas av redaktionen).

Blå Bandets Per-Olof Svensson

inledde arrangemanget i Knivsta

med att berätta om Blå Bandet och

avslutade med att reflektera kring

det som Henrietta Lysén berättat om.

Bland annat att man oftast svarar ”ja”

på frågan ”Hur mår du?”, även om

det inte är så bra. Därför är det viktigt

att fråga barn och unga flera gånger,

särskilt om man har känslan att de

inte mår så bra.

Barn märker tidigt när vuxna

är påverkade, något som tas upp i

Blå Bandets bok Lyssna på barnen.

Per-Olof uppmärksammade vidare

hur värdefullt det är att det finns

stödgrupper, som Henrietta berättat

om och han framhöll att Blå Bandet

kommer att starta en satsning ”Jag

ser” som handlar om att upptäcka

och hjälpa barn och unga som behöver

det.

Per-Olof avslutade med att föreningar

är viktiga för att skapa positiva

aktiviteter, så att det finns roliga saker

att se fram emot och att det alltid

finns hopp.

Det fanns möjlighet som många

nyttjade att köpa boken ”Jag äger min

story” signerad av Henrietta Lysén.

Leif Karlsson, Blåbandsdistriktets

kassör, delade ut boken Lyssna på

barnen, info-folder samt tidningen

Norrsken.

Många stannade kvar och pratade

och senare under veckan berättade

Henrietta Lysén att denna föreläsning

är den som flest också senare

hört av sig till henne. Positivt betyg

för föreläsning om ett viktigt ämne.

Bilderna är från arrangemanget i

Knivsta kommunhus. Reportage från

samma föreläsning tidigare i Uppsala.

finns i Blå Bandet nr 3-19 .

Kan beställas från redaktionen.

FOTO: PER-OLOF SVENSSON10

Blå Bandet

ELIN STRÖMBERG

Ny förbundsordförande

Elin Strömberg är nyvald förbundsordförande för Sveriges Blåbandsungdom.

Den första kontakten fick hon som nioåring genom filmklubb i Tun,

Västergötland. Elin ser fram emot att delta i nätverk med andra organisationer

och få en djupare förståelse för den egna organisationens förbund

och SBU-avdelningar.

TEXT & FOTO

Per-Olof Svensson

Skolgången började i Tun och nu

studerar 17-åriga Elin på Olingymnasiet

i Skara. Hon har alltid varit

intresserad av musik och går nu estetiska

programmet ”MOP – musik och

produktion”. Piano och bas är hennes

huvudinstrument men spelar fler.

- Musiken har alltid funnits med

mig, egentligen konstigt då ingen i

min släkt spelar instrument.

Genom filmklubben på lågstadiet

i Tun fick hon den första kontakten

med SBU. Ett exempel på att verksamhet

kan vara avgörande för ett

framtida engagemang. Senare har

hon varit medledare i Lidköping,

Sparlösa och Tibro och har även haft

styrelseuppdrag.

Under en tid var Elin engagerad

i 4H. I förbundsstyrelsen valdes hon

som ledamot 2017 och två år senare

valdes hon till förbundsordförande.

Nykterheten var naturlig som

barn och växte sedan ytterligare när

hon blev äldre. Insikten stärktes att

det var onödigt att dricka och att det

är en dålig livsstil.

Hur är inställningen till alkohol

bland dina jämnåriga?

- Det har varit väldigt olika, nu i

Skara är det en positiv inställning

till alkohol.

Elin berättar att det även finns

mycket narkotika i omgivningen med

nära kontakt till många.

- Det är väldigt tråkigt men jag kan

inte tvinga någon att sluta.

Vilket är ditt roligaste SBU-minne?

- Det står mellan ledarutbildning och

avslutningen på senaste årsmötet när

jag valts till förbundsordförande.

Bland kommande verksamheter

framhåller Elin midsommarläger

tillsammans med Frisksport på deras

folkhögskola Stensund samt ledarutbildning.

Vidare hoppas Elin att alkoholinformatörsutbildning

kommer

att arrangeras tillsammans med UNF,

Ungdomens Nykterhetsförbund.

Vilka är utmaningarna?

- Medlemsvärvning, ungdomar engagerar

sig inte på samma sätt som

tidigare.

Vad ser du fram emot för dig personligen?

- Att utveckla mig socialt och med

mina instrument. Jag har mycket på

min ”bucket list” 2020.

ELIN STRÖMBERG

Ålder: 17 år. Aktuell: Ny förbundsordförande

för Sveriges Blåbandsungdom.

Familj: Mamma Britt-Marie,

pappa Richard, två äldre systrar med

egna barn och en äldre bror. Bor: Skara.

Studerar: Estetiska programmet

”musik och produktion”, Olingymnasiet.

Fritid: Läsa ”är boknörd”, hänga

med vänner. Favoritmat: Mammas

sommarsoppa. Favoritfärg: Blå. Serier:

Ann på Grönkulla, Gillmore Girls,

följer fler. Bok du läser nu: ”On the

Come Up” av Angie Thomas. Det här

gör mig riktigt glad: Musik. Tre ord

om alkohol: Osunt, olagligt (för unga),

äckligt (antar jag). Fem ord om mig

själv: Musikalisk, boknörd, humoristisk,

glad, öppen. Berätta något oväntat

om dig! – Är lite av en ”fartdåre”,

just nu moppe.


1-2020 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman 11

En sammanfattning av

2019

Glöm

2019 var ett kanonår för SBU på

många sätt och här kommer ett

par personliga reflektioner över

det som hänt.

Till styrelsen i

SBUföreningar

inte att rapportera färdigt 2019 i eBas!

Så snart som allt är färdigrapporterat i eBas

kan medlemsbidragen betalas ut. Har du

problem med något, hör av dig till verksamhetschefen

på 070 401 59 17 eller Tjarls.

metzmaa@sbu.nu så hjälper han dig!

En av de mest glädjande händelserna under

2019 var att en ny förening bildades för första

gången på ganska länge, vilket var fantastiskt

när de senaste årens trend varit att en eller ett

par föreningar per år lägger ner. Från att ha varit

ett gäng med en idé på en JagLederutbildning

till att inte bara ha startat en förening, utan också

startat en förening som lockat till sig många

medlemmar! Sist jag kollade i eBas var de över

40 st, och detta på bara några månader.

Kommunikationen med Sveriges Blåbandsförbund

har förbättrats och vi har tagit tag i många

frågor som legat stilla i ett par år. Ett par saker

blev vi tvungna att börja hantera i och med att vi

bytte till eBas, till exempel hur vi ska agera kring

medlemmar i ålder 25-40 år som alltid varit bådas

ansvar. Nu finns det ett arbete bakom kulisserna

för hur detta ska förbättras. I takt med att

vi tagit bort representation i varandras styrelser

har vi också börjat ha möten mellan förbunden

för att koordinera och synka våra krafter. Samverkansmöten

för hela 2020 fanns bokade redan

2019! Dessutom har ett enormt arbete påbörjats

med att skriva ihop våra stadgar och det kommer

förhoppningsvis sluta i att vi har ett par rörelsegemensamma

stadgar som inget förbund

kan ändra utan att det andra håller med.

Bytet av medlemsregistret vill jag också klassa

som en succé, även om det inte alltid är helt enkelt.

Med det förra registret visste vi oftast på

vårkanten hur många medlemmar vi hade förra

året och det var fullt av felaktiga kontaktuppgifter.

Detta och mycket annat har helt försvunnit

med det nya registret. Mycket av det här märks

förstås inte för medlemmarna, men för kansliet

och förbundsstyrelsen gör det enorm skillnad!

Ekonomiskt har det också varit ett bra år då vi

fick projektmedel beviljade från fyra olika bidragsgivare,

totalt närmare 700.000 kr, vilket

möjliggjorde flera av våra insatser för nykterhet.

Bland annat kunde vi återuppta traditionen med

midsommarläger och ledarskapsutbildningar.

En annan vinst som jag ser är också att vi på förbundsnivå

haft täta kontakter med våra syskonorganisationer

Ungdomens Nykterhetsförbund,

Frisksportarna och Unga Drogförebyggare.

Redan 2019 tog detta sig uttryck i midsommarlägret

tillsammans med Frisksportarna, men det

har byggt grunden för de stora planerna som

finns nu för 2020! På samarbetesfronten har vi

även varit med och finansierat webbinarier om

narkotika via Narkotikapolitiskt center.

Det finns mycket mer att lyfta fram, men ett stort

arbete har skett där det inte riktigt syns. Exempelvis

har styrelsen under 2019 arbetat om sitt

arbetssätt, vilket effektiviserat deras arbete. Där

färre ideella timmar behöver läggas på att administrera.

En stor del av förbundets styrdokument

har fått sig en genomgång av förbättringar.

Det och mycket annat som inte är så spexigt att

skriva om i en årssammanfattning.

I slutändan betyder allt detta att förbundet står

starkare inför att möta 2020 och jag ser otroligt

mycket fram emot det kommande året.

/Tjarls Metzmaa

Verksamhetschef

Midsommarläger

Redan nu kan du boka in 18-21 juni i kalender,

det blir midsommarläger 2020 också!

Precis som förra året kommer vi att vara på

Stensunds Folkhögskola och köra tillsammans

med Frisksportförbundet. Troligtvis

kommer även Ungdomens Nykterhetsförbund

att vara på plats, så det kommer bli

ett hejdundrande kalas!

När du ändå håller på, boka in 10 oktober

2020 då Förbundsårsmötet kommer att hållas

i Stockholm då!

Mer info kommer när planeringen börjar bli

klar, men boka in datumen redan nu!


12 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman Blå Bandet

Kort ordlista!

Årsmöten och föreningsarbete innehåller

många konstiga ord, här kommer en lista

med förklaringar på några av de vanligaste:

Beslut

Ett beslut är när man har bestämt någonting. Ofta säger man att man

“Fattar beslut”. Bifall betyder ja och avslag betyder nej.

Justerare

Justeraren läser igenom protokollet efter ett styrelsemöte för att se så

att det som står är det som sas på mötet. Justeraren skriver sedan

under protokollet.

Kassör

Den i styrelsen som sköter bokföringen och har koll på föreningens

ekonomi.

Lägga till handlingarna

Ibland fattar man beslut om att lägga något till handlingarna. Det betyder

att årsmötet godkänner att det ska läggas med i protokollet.

Motion

En motion är ett förslag som lämnas från en medlem till ett årsmöte

eller föreningsmöte.

Ordförande

Ordförande kan syfta till årsmötesordförande som leder årsmötet, fördelar

ordet och klubbar beslut eller styrelsens ordförande som väljs på

årsmötet och leder styrelsens arbete under året.

Proposition

En proposition är ett förslag som lämnas från styrelsen till ett årsmöte.

Protokoll

Sammankallande

Den som är sammankallande i en styrelse eller grupp är den som ser

till att alla vet om att det är dags för möte. I en styrelse är det ofta ordförande

som har det uppdraget.

Sekreterare

Den person som skriver anteckningar/protokoll under ett möte. Ofta så

menas styrelsens sekreterare, men årsmötet väljer en sekreterare bara

för årsmötet, som inte måste vara samma.

Styrelsemöte

Ett styrelsemöte/sammanträde är det tillfälle då styrelsen träffas för

att fatta beslut (bestämma saker). Vid styrelsemöten skriver man alltid

protokoll.

Suppleant/ersättare

En suppleant eller en ersättare är en person som ska vara beredd att

hoppa in om någon annan som valts till ett uppdrag inte har möjlighet

att genomföra det. T.ex. om en av de valda revisorerna blir sjuk hoppar

revisorssuppleanten in.

De anteckningar som skrivs under ett möte/sammanträde.

Rösträknare

På ett årsmöte kan det ibland behövas någon som räknar röster. Det

kan t.ex. behövas om det är många medlemmar med på årsmötet och

det är väldigt jämt i någon särskild fråga.

Text: Tjarls Metzmaa


1-2020 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM 13

Årsmöte

Våren är på gång och det betyder att din förening kommer

att hålla årsmöte! Årsmötet är något du verkligen borde

gå på, för det är där mycket av vad som händer, vem som

gör det och hur det ska ske beslutas! Därför kommer här

en kort guide som hjälper dig inför mötet om du är en

ovan årsmötesdeltagare!

Årsmötet kan delas upp i tre delar:

1. Dåtid - Här går årsmötet igenom vad som

hände under förra året.

Den ekonomiska berättelsen visar hur mycket

pengar föreningen hade när året började, vad

pengarna har använts till under året och hur

mycket som fanns kvar när året tog slut. Bra frågor

att ställa: “Har något kostat mer än det var

budgeterat för och isåfall varför?”, “Hur mycket

pengar finns det som vi kan använda för roliga

saker i år?”

Verksamhetsberättelsen går igenom vad föreningen

har gjort för verksamhet under året och

ser väldigt olika ut från förening till förening. Bra

frågor att ställa: “Finns det något i verksamhetsplanen

som inte har gjorts, om ja, varför?”, “Hur

har ni i styrelsen upplevt arbetet under året, känner

ni er nöjda?”

Revisionsberättelsen är sammanfattningen av

revisorernas granskning av ekonomi och verksamhet.

Oftast brukar den se exakt likadan ut

som vanligt. Det i sig är inget konstigt utan beror

på att revisorerna inte hittat något felaktigt eller

tveksamt. Bra frågor att ställa: “Har ni hittat någonting

som styrelsen har behövt rätta till men

som inte kom med i revisionsberättelsen?”, “Vad

betyder ansvarsfrihet?”

2. Framtid - Här fattas beslut om vad som ska

göras under året!

Verksamhetsplanen är det som bestämmer vad

styrelsen och hela föreningen får i uppdrag att

utföra under nästa år. Det som skrivs in där är

det som ni tillsammans har bestämt ska hända!

Bra fråga att ställa: “Finns det någon ny satsning

och vad kommer den innebära? Bra inlägg att

göra: “Jag skulle vilja lägga till [din idé eller vad

du vill göra] i verksamhetsplanen.” Var också beredd

att argumentera för varför!

Budgeten är det som bestämmer hur mycket

olika saker får kosta. Har ni lagt till något i verksamhetsplanen

är det också bra att se till så det

får plats i budgeten!

Bra fråga att ställa: “Hur har ni arbetat med budgeten

och hur har ni kommit fram till den?”

3. Förtroendeval - Här väljs de personer som på

något sätt är ansvariga.

Tänk på att du inte måste vara en expert för att

vara förtroendevald! De allra flesta har lärt sig

hur ett styrelsearbete fungerar genom att bli invald

i en styrelse. Det enda som behövs är nyfikenhet!

Kom ihåg att alla som sitter i styrelsen

nu, en gång i tiden inte kunde något heller! Det

är ett ansvar att vara förtroendevald, men oftast

är det lättare än man tror om man aldrig tidigare

testat!

Styrelsen är de som sköter det dagliga arbetet

med föreningen, men också de som visionerar

framåt. Förslaget till budget och verksamhetsplan

kommer till exempel från styrelsen. Det är

ofta som styrelseledamot du har störst möjlighet

att påverka vad föreningen gör. Något för dig

som: Har tankar och åsikter om vad föreningen

borde göra, är intresserad av att skapa något tillsammans

eller vill lära dig om ledarskap.

Revisorerna är de som granskar styrelsens arbete

och läser allt lite noggrannare för att varje

medlem inte ska behöva göra det. De fungerar

ofta som rådgivare till styrelsen när det kommer

till att tolka stadgar eller andra frågor. Oftast är

revisorn någon som redan har ganska god koll

på hur föreningar fungerar, men om föreningen

väljer flera revisorer är det ett bra tillfälle att bli

upplärd. Något för dig som: tycker om mötesformalia,

ekonomi och att vara noga med detaljer.

Valberedningen är de som lämnar förslag på

vilka som ska väljas som förtroendevalda på

årsmötet. Deras arbete är att prata med medlemmarna

och se vilka som vill och vilka som

skulle passa till olika poster. Det är bra att försöka

få så bred representation i valberedningen

som möjligt utifrån ålder, kön, umgängeskretsar

och liknande, för att gruppen enkelt ska nå så

många av medlemmarna som möjligt. Något för

dig som: tycker om att prata med medlemmar,

representerar en grupp som inte finns bland de

förtroendevalda idag eller tycker om att lösa

pussel.

Det var en snabbguide över årsmötet och nu är

allt du behöver göra nu är att håll utkik efter kallelsen

från din förening! Där kommer plats och

datum att stå. Lycka till med det!

(Kom ihåg att det fungerar exakt likadant, fast i

större skala, med förbundets årsmöte i oktober!)

Text: Tjarls Metzmaa


14

Blå Bandet

SYSTEMBOLAGET

Planerar att lansera lågprisöl

Systembolaget går nu ut till sina

leverantörer i Sverige med en offertförfrågan

om vilka som kan

tillverka billigt ljus lageröl för 7:90

kronor per 33 centiliters burk. En

krona dyrare än först planerat efter

att ha fått kritik. Ett nytt svenskt och

ett EU-öl är tänkt släppas i systembutikerna

i september respektive

december.

- Vi har lyssnat på synpunkterna

från bland andra nykterhetsrörelsen

och småbryggerier och landat i 7:90

istället för 6:90 kronor per burk som

nämndes först i lanseringsplanen,

säger Lennart Agén, presschef på

Systembolaget, till Drugnews.

Nu inbjuds svenska bryggerier att

ta fram ett lageröl med alkoholstyrka

mellan 5 och 5,3 volymprocent alkohol

i så stora mängder att det kan säljas

i merparten av detaljhandelsmonopolets

430 butiker. Dessutom ska

ett EU-öl tas fram av ett europeiskt

bryggeri – eller ett licensbryggeri i

Sverige – under samma förutsättningar.

- Vilka som får uppdraget avgörs

under våren. Det blir troligen några

större bryggerier som nappar, inte

några lokala hantverksbryggerier,

säger Lennart Agén.

Bakgrunden är att Systembolaget

reagerat på att några svenska ölmärken

säljs i tyska gränsbutiker för bara

3:30 kronor per burk, samtidigt som

Systemets inköpspris är högre för

samma ölsorter. Systemet menar att

det då uppenbarligen finns marginaler

för att ta fram öl i lägre prisklass

för svenska kunder.

- Men vi försöker inte att konkurrera

med gränshandeln, absolut inte!

- Vi ser samtidigt en stor kundefterfrågan

på ljus lager i mindre

förpackning. Med det här lite lägre

Ditt bidrag behövs!

Hellidens folkhögskola är inte ett företag.

Vi ägs av en liten ideell folkhögskoleförening.

Därför behöver vi nu din hjälp!

Vi måste renovera vårt kök

Det kommer att kosta några

miljoner om vi är sparsamma.

Så vi behöver din hjälp,

varje krona är viktig!

Swisha ditt bidrag till 123 482 1708

och bli en del av köksinsamlingen.

priset är vår förhoppning att fler

kunder ska välja den mindre förpackningen

i stället för den större, säger

Lennart Agén.

Men det finns redan idag ett tiotal

märken under tio kronor per burk i

Systembolagets sortiment, (den billigaste

8:40 kronor per burk). Det är

ofta lägre pris än läsk, flaskvatten och

folköl i livsmedelsbutiker.

Nykterhetsrörelsen och alkoholläkare

har varnat för att Systembolagets

planerade lågprisöl kan locka

fler att dricka mer. Särskilt de som

redan dricker för mycket.

Finns det inte en risk att era lågprisöl

kan leda till högre alkoholkonsumtion?

- Nej, jag tror inte det. Storkonsumenter

väljer andra alkoholstarkare öl,

medan de flesta ölkunder efterfrågar

en ljus lager till lägre pris och i mindre

burkar. Så även om styckepriset

blir lägre, så blir volympriset högre

på de nya lagerölen. Det tror vi gör

att de dricker mindre än tidigare,

vilket är bra för hälsan, svarar Lennart

Agén.

SVEN LILJESSON

Drugnews

Vi har lokaler för utbildning,

rekreation, konferens

och fritid!

I Blå Bandets finns det föreningar

som äger lokaler, flera av dessa har

presenterats i tidigare nummer av

denna tidning och denna gång finns

reportage från Nordansjögården

på sidorna 20-21.

Ditt bidrag

gör skillnad!

Det finns också fem större

anläggningar som sammanställts i

en folder och som presenteras på

följande sidor här i tidningen.


3-2019 1-2020

19

Maria Tell och Linn Englund, föreläsare från Maskrosbarn, medverkade i Enköping.

Utbildningar för att ge trygg uppväxt

Att många barn och unga växer upp i

”krångliga familjer” är idag välkänt.

Det kan vara missbruk, psykisk

eller annan ohälsa, arbetslöshet

med mera som gör att det blir en

alltför tuff uppväxt. Steget från att

omgivningen förstår att det är svåra

familjesituationer till att göra något

är i många fall fortfarande långt.

Därför är det viktigt att informera

och utbilda. Något som Blåbandsförbundet

kommer att satsa extra på

genom satsningen ”Jag ser”.

Blå Bandet i Uppsala län har arrangerat

två utbildningar i Enköping för

personal inom barnomsorg, skola,

fritidsgårdar och socialförvaltning

samt för ideella inom föreningar och

församlingar. En på dagtid och en på

kvällstid med medverkan av två föreläsare

från organisationen Maskrosbarn,

Linn Englund och Maria Tell.

Utbildningarna arrangerades

gemensamt tillsammans med Blå

Bandet Uppsala län, Enköpings kommuns

olika förvaltningar, Svenska

kyrkan, IOGT-NTO och NBV inom

ramen för ”MAIA-nätverket”. Att

samverka med så många olika ger

en fin grund för att kunna genomföra

och att få deltagare, framförallt att

personal kan få delta på sin arbetstid.

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation

som stödjer unga som har

föräldrar som mår psykiskt dåligt,

har ett missbruk samt blivit utsatta

för våld i hemmet.

EGNA ERFARENHETER

De som är engagerade som personal

eller ideellt har egna erfarenheter att

växa upp under sådana förhållanden,

vilket gör att de blir trovärdiga som

föreläsare och framförallt kan möta

unga som har en besvärlig familjesituation.

Utbildningarna med föreläsningarna

arrangerades i Joar Blå, Enköping.

Det fanns utrymme för frågor

från deltagarna, där det särskilt

under kvällen blev värdefull dialog

mellan deltagare och föreläsare.

Maskrosbarn arbetar med olika

stödformer och lägerverksamhet.

Tonåringar som deltar i Maskrosbarns

verksamhet kan också få stöd

vid kontakter med Socialtjänsten.

Linn Englund berättade att det finns

mycket att göra i bemötandet av

unga. Ett exempel är att Socialtjänsten

istället för ”kallelse” bör skicka

välkomstbrev.

Att få ta del av berättelserna från

uppväxten av Linn Englund och

Maria Tell är känslosamt. Inga barn

ska behöva växa upp under sådana

förhållanden där vuxna inte klarar

att ge sina unga en värdig och trygg

uppväxt. Det som känns skönt och

glädjande är att de nu kan hjälpa

andra unga att få det stöd som är så

viktigt. Samt att vi måste komma ihåg

att våga fråga många gånger: ”Hur

mår du på riktigt?”

PER-OLOF SVENSSON

De personliga berättelserna återges ej

i artikeln enligt föreläsarnas önskemål.


20 Blå Bandet

NORDANSJÖGÅRDEN

Huset håller liv i föreningen

På en höjd med utsikt över sjön

Viggen ligger Nordansjögården,

sex km nordväst om Hedemora.

Huset var färdigbyggt 1913. Ägare

har varierat med från början föreningen

till distriktet, sedan Sveriges

Blåbandsungdom för att sedan 30

år tillbaka åter ägas av Nordansjö

Blåbandsförening.

I somras var det foto- och konstutställning

i huset under flera dagar

i samband med gemensam ”konstrunda”

med utställningar på flera

olika platser i närområdet.

Även om huset ligger naturskönt

så är placeringen lite avsides och det

är svårt att få ekonomi till underhåll.

Vidare finns inte vattentoalett så det

är också svårt att hyra ut till andra

som kanske kunde behöva en tillfällig

lokal, särskilt som det i närområdet

finns en bygdegård.

Blåbandsföreningen bildades 1907

och in på 1910-talet bildades en byggnadskommitté.

Tomten skänktes av

bybor och 1913 var huset färdigbyggt

med en stor och en mindre samlingssal

samt kök. 1952 lades föreningen

ned.

Huset överläts till Dalarnas Blåbandsdistrikt

som under 1960-talet i

sin tur överlät huset till Sveriges Blåbandsungdom.

Nordansjögårdskommittén

bildades som ansvarade för

driften. Sveriges Blåbandsungdom

beslutade att återlämna huset till den

lokala föreningen 1990.

På initiativ av Ellen Sonestedt

startades barnverksamhet med ”Blå

Ringen”1967. Året därpå bildades

Nordansjö SBU-avdelning under

Hedemora-Säter Blåbandsförening.

Sten Perers, ordförande i Nordansjö

Blåbandsförening visar delar av

fotoutställning med egna motiv.

Nordansjögården ligger sex km

från Hedemora.


1-2020

21

Samlingsalen i Nordansjögården med foto, konst och hantverksutställning.

Senare återbildades Nordansjö

Blåbandsförening. Under 1970-talet

och in på 1990-talet var många från

Nordansjö aktiva deltagare i och arrangörer

av riksmästerskap i olika

idrotter som Sveriges Blåbandsungdom

arrangerade.

Sten Perers, Blåbandsföreningens

ordförande, berättar att allmänheten

har varit och är positiva till Nordansjögården

och många har genom

åren deltagit i aktiviteter som t.e.x.

majbrasa under 1970-80 talen.

Aktivitetsrum, utställning

samt en gammal lottsedel.

Vad är bäst med att äga huset?

- Det är att bevara ett stycke kulturhistoria.

I och med att vi har en lokal

att samlas kring, har vi lyckats hålla

liv i föreningen sedan återstarten.

Vilka är utmaningarna?

- Det mest akuta är att laga tak och

stuprännor, det är inga stora åtgärder

som behövs men det krävs att bygga

ställning.

- Större utmaning är köket som idag

inte alls kan användas.

Utöver sommarutställningar med

egna fotografier, målade tavlor och

hantverk, har under de senaste åren

anordnats studiecirklar i målning,

teckning och fotografi.

Vidare ordnas utflykter, vid senaste

årsskiftet en nyårspromenad vid

Norn med Skallberget som slutmål.

Föreningen har 19 medlemmar.

Styrelseordförande är Sten Perers,

sekreterare Nils Perers, kassör Per

Perers och ledamöter Monica Englund

och Michelle Budaden.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson


22 Blå Bandet

FOTO: STEN PERERS

BLÅ BANDET - UTE I LANDET

Nordansjö på

nyårsutflykt

18 personer samlades i Hedemora

för nyårsutflykt. Därefter blev det

avfärd mot Skallberget, strax söder

om Norn. Klättringen var cirka 1,5

km. Snön hade precis smält bort

så det var grönt i skogen. Uppe på

berget gjorde vi en liten eld och

grillade korv.

Nordansjö Blåbandsförening har

haft som tradition att ordna någon

aktivitet på nyårsafton. Helgerna

brukar ju innebära mycket mat och

stillasittande så det behövs någon

form av fysisk aktivitet. 2006 hade

vi första utflykten till Gälbo fäbod.

Formen har sedan varierat lite

under åren och det har förekommit

skidåkning, pulka och skridskoåkning.

De snöfattiga vintrarna

har gjort att det dock för det mesta

blivit en skogspromenad, helst till

något berg med lite utsikt.

STEN PERERS

Avslutade

Blåbandsföreningar

Tre Blåbandsföreningar har genom

stadgeenliga beslut avslutats.

Brunn, Karlskoga-Sibbo samt Vännäs.

De flesta medlemmar har flyttat sitt

medlemskap till annan Blåbandsförening

eller direkt till distriktet.

Vid extra årsmöte beslutades att avsluta

Karlskoga-Sibbo Blåbandsförening.

Ulla Beckman, Roland Beckman, Birgitta

Emilsson, Nils Jonasson, Alf Karlsson,

Anneli Backman, Karin Bergvall, Anne-

Britt Skagerstrand, Bertil Skagerstrand,

LarsEric Bergvall och Ann-Britt Jonasson.

FOTO: PER-OLOF SVENSSON


1-2020

23

BLÅ BANDET - UTE I LANDET

130 år med knutsfirande i Heby

Knutsfirande 130 år i obruten följd,

det har Västerlövsta Blåbandsförening

i Heby lyckats arrangera sedan

1891. Program och platser har

varierat, de senaste åren i Svenska

kyrkans församlingshem. Krister

Holmstedt, ordförande, hälsade

publik och medverkande välkomna.

Musikgruppen ”5G” sjöng och spelade.

Namnet anspelar inte på framtidens

mobila nät utan för att de fem

började spela gitarr tillsammans. Det

har utökats med bland annat banjo.

De bjöd på ett blandat visprogram.

Gruppen består av Achim Grelle,

Heby; Christina Teinler, Uppsala;

Vivi Möller, Tärnsjö; Janne Olsson,

Harbo samt Sven-Olov Segelsbo,

Tärnsjö.

Tipsrunda med varierade frågor

hade sammanställts av Lilian Perers.

Servering med smörgås och kaka

samt försäljning av lotteri med så

kallade ”åror”. Många vinster delades

ut tack vare att medlemmar

skänkt till lotteriet.

Avslutning med andakt av Ingela

Wikander som nu medverkat vid

Knutsfirandet i 30 år.

Hon är pastor i Lyckebokyrkan,

Storvreta, som är ansluten till

Equmenia. Wikander reflekterade

bland annat kring kaos och att förlora

kontrollen. Samtidigt gör kaos och

oordning att vi kan se ljuset.

TEXT & FOTO

Per-Olof Svensson

Ingela Wikander, pastor i Equmeniakyrkan, har medverkat i 30 år vid knutsfirandet i Heby. Krister Holmstedt, ordförande i Västerlövsta

Blåbandsförening hälsade välkommen och presenterade kvällens program. Gruppen ”5G” underhöll med sång och musik. Från vänster:

Achim Grelle, Heby; Christina Teinler, Uppsala; Vivi Möller, Tärnsjö; Janne Olsson, Harbo samt Sven-Olov Segelsbo, Tärnsjö.


24 Blå Bandet

BLÅ BANDET - UTE I LANDET

Författarbesök i Upplands Väsby

Eric Rosén, biträdande redaktör på

Aftonbladet, har skrivit en bok om

sin uppväxt med en mamma som

är blåbandist och pappa som var

missbrukare och dömdes för att ha

dödat en människa. I ett föredrag i

kulturhuset Messingen, Upplands

Väsby, berättade Rosén om hans

relation till sin pappa som mot alla

odds var ömsesidigt kärleksfull.

Arrangör var Upplands Väsby Blåbandsförening.

Ordförande Gunnar

Lindskog inledde med att hälsa publiken

och Eric Rosén välkomna och

berättade om Blå Bandets vision och

verksamheter med bl.a. kampanjen

mot beroendereklam. Vidare att

föreningen visar biofilm varje vecka

tillsammans med MHF och Anhöriga

mot droger. En slöjdklubb anordnas

också för barn.

Journalisten Eric Rosén har skrivit

den självbiografiska boken ”Jag ångrar

av hela mitt hjärta det där jag kanske

gjort”. Titeln syftar på det dråp

som hans pappa dömdes för, men

som pappan inte mindes någonting

av på grund av berusning.

Eric Rosén berättade om sin pappa

Sven som missbrukade alkohol och

narkotika under större delen av sitt

liv. Det påverkade Erics uppväxt och

sedan än mer dramatisk då pappan

dömdes till fängelse för dråp när Eric

var 17 år.

I boken beskriver Eric sin uppväxt

i ett ”miljonprogramsområde” med

fattigdom, missbruk och brott men

också med charm.

Som journalist på en dagstidning

är det vanligt att när något allvarligt

har hänt skildras det i korta, sammanfattande

notistexter.

- Det står väldigt lite men man kan

förstå att en narkotikapåverkad person

har begått ett fruktansvärt brott.

Där kan det dölja sig lika mycket som

i en hel bok.

- Det finns fler än de som nämns

som påverkas, jag önskar att vi tänker

mer på det.

Eric växte upp med skilda föräldrar,

mamma stod för trygghet

och ”administrerade” umgänget i

familjen. I boken märks inte mamma

lika mycket, eftersom ”hon fanns

där”, berättade Eric som beskrev sin

uppväxtmiljö som hård och fattig.

Samtidigt som 12-13 åringarna gav

stöd till varandra, en nyans som Erik

framhåller som viktig.

TIDIGT MISSBRUK

Missbruket för pappa Sven startade

tidigt då han redan första gången

han drack alkohol upplevde att ”det

var hans grej”, han mådde bra. När

han sedan tog Isobetintabletter blev

känslan ännu starkare. ”Pappa hittade

sin musik, meningen med livet” och blev

ångestfri och snabbt beroende och

Eric minns honom som alltid påverkad.

Med en mamma som nykterist

och blåbandist samt pappa som missbrukare

blev det sociala umgänget

konstigt.

- Att mamma inte drack alkohol

gjorde andra obekväma, inte att

pappa drack.

När Eric var 17 år ringde hans bror

och berättade att pappa var häktad,

misstänkt för mord på en kompis på

ett behandlingshem. Det gick till åtal

och rättegång.

- Jag blev rasande, det var ett

övergrepp på mig och min familj,

jag stängde nästan av känslomässigt.

Domen på åtta års fängelse för

dråp överklagades men fastställdes.

Eric Rosén, journalist, författare och biträdande

redaktör på Aftonbladet, berättade

om sin bok som handlar om sin uppväxt

samt relationen till sin pappa som dömdes

för dråp.


1-2020

25

Gunnar Lindskog, ordförande i Upplands

Väsby Blåbandsförening ”Alternativ kultur”

informerade om Blå Bandet i kulturhuset

Messingen.

Eric framhöll två viktiga saker under

fängelsetiden. Att pappan tvingades

vara nykter, även om anstalten

inte helt lyckades med detta och att

de två fortsatte att skriva långa brev

till varandra som tidigare.

- Jag har alltid känt mig trodd

på och älskad av både mamma och

pappa.

När pappa Sven hade avtjänat sitt

straff så återföll han snabbt i missbruk

och avled senare i leverkoma.

- Jag slutade aldrig att älska pappa

och han slutade inte att älska mig.

Trots allt detta var det ett privilegium

att ha honom som pappa, avslutade

Eric Rosén sitt föredrag.

Bokrecension sidan 26.

TEXT & FOTO

Per-Olof Svensson


26 Blå Bandet

BOKRECENSION

Journalisten Eric Rosén har knappt

40-årig givit ut sin självbiografi. Den

är en fruktansvärd resa, påbörjad i

Eskilstunas och Nyköpings miljonprogramsområden

under 1980-talet.

Fadern är alkoholist, narkoman

och medicinmissbrukare – och så

småningom även dråpare, dömd till

mångårigt fängelsestraff. Modern är

nykterist, ansluten både till IOGT-

NTO och Blå Bandet, men försvinner

bort i den psykiska sjukdomens

dimmor.

Det finns två ovanliga inslag i

Eric Roséns bakgrund. Det ena är att

moderns svåra depressioner leder till

att hennes öde liknar en missbrukares

trots hennes nykterism. Räkningar

slutar betalas, vräkningen kommer

men livet fortsätter inte på gatan

tack vare den svenska socialstatens

skyddsnät. All struktur i familjen

upplöses dock. I varje fall förr var

kvinnan den som upprätthöll strukturen

i en missbrukarfamilj. Sjukdomen

gör att även modern i boken

förlorar den rollen.

Det andra ovanliga inslaget är

att Eric Rosén och därmed hans

fader tillhör en adelsätt. Farfadern

var en uppburen textförfattare och

skådespelare. Fadern bevarar i all

misär ändå spår av elegans. Han är

(förmodligen) den enda av fängelsets

intagna som känner till diktaren

Gunnar Ekelöf och han säger tack till

fångvårdarna – något som retar de

andra intagna.

Boken innehåller ett tydligt före

och efter. ”Före” skildrar konsekvenserna

av missbruk och psykisk

sjukdom på ett sätt som skulle platsa

i en lärobok för blivande socionomer.

Konsekvenserna kan sammanfattas i

att all struktur upplöses. Och nykterhetsvännen

finner här alla argument

för att droger är skit utan att detta

skrivs läsaren på näsan.

”Efter” är när den förut icke

våldsamme fadern i ett fruktansvärt

raseriutbrott hugger ihjäl sin vän från

ett behandlingshem.

Jag ångrar av hela mitt hjärta det där jag kanske gjort (Natur och Kultur)

Både tingsrätt och hovrätt kommer

fram till att det är dråp.

Berättarjaget – Eric Rosén – är i

övre tonåren när telefonsamtalet om

det misstänkta våldsdådet kommer.

Det kan inte vara sant, tänker han.

Fadern är ju inte våldsam. Till och

med modern – faderns frånskilda

maka – vittnar i rättegången att hennes

före detta man trots missbruket

inte varit någon misshandlare, något

som annars är mer än vanligt.

Att älska en missbrukande förälder

är komplicerat. Att dessutom

hysa odelad kärlek till en förälder

som dömts för att ha tagit en annan

människas liv är ännu mera invecklat.

Men sonens kärlek till fadern

grumlas aldrig. Förklaringen anas

i texten: fadern har trots att denne

alltid valt flaskan, drogen och pillret

framför familjen, ändå visat att han

älskar sonen.

I början av boken görs två statements.

Det ena är alkoholnormens styrka.

Modern anses som nykterist udda.

Fadern betraktas mera normal fastän

hans missbruk är uppenbart. Bakom

ligger en sned kultur, där alkoholnormen

har fått dominera. Först på

senare år har den naggats i kanten –

alkoholfritt har blivit det nya normala

vid sidan av alkoholdryckerna.

Se bara på vintipsen i media, där

även viner utan alkohol presenteras,

något som aldrig förekom förut. En

utveckling som kanske är mera positiv

än vi förstår, men den utvecklingen

lämnar inget spår i boken.

Det andra är beskrivningen av

hur fadern blev missbrukare. Han

debuterar som 16-åring, genom att

kemiskt ställa om sin hjärna – en

veritabel frälsningsupplevelse – når

han en enorm livskänsla. Att den

hisnande upplevelsen också leder

till hans ruin, har han ingen tanke

på. Jag tror att här har författaren

kommit en förklaring till missbruk

på spåren som är hållbarare än

vetenskapens både biologiska och

sociala explikationer.

De finns några biteman i boken

som inte utvecklas. Fadern är

förtidspensionerad – termen har

numera ersatts av sjukersättning

– sedan 1980-talet. Han har alltså

kunnat leva ett helt missbrukarliv

med statsstöd. Är det vettigt?

Ett annat spörsmål är skildringen

av brottsoffret. Denne är en missbrukarkompis,

en av de få som

fadern blir vän med under tiden på

ett behandlingshem. Kamraten vill

bli nykter men misslyckas.

Författaren har skrivit en hjärtskärande

skildring av sin oförstörbara

kärlek till en far som svikit på en

mängd sätt, men han har fått behålla

sin far. Kompisen hade väl också

anhöriga, måhända egna barn. Eller

syskon. Eller syskonbarn. Ingen av

dem kan fortsätta någon relation till

sin anförvant, annat än i minnet.

Men sammanfattningsvis: boken

är en stark skildring av kärlek som

aldrig sviker. Trots sin sakliga ton

placerar den sig bland de stora kärleksskildringarna

i svensk litteratur.

ERIK LINDBERG

Bokens författare Eric Rosén höll ett

föredrag i Upplands Väsby. Se sidan 24-25.


1-2020

GÄSTKRÖNIKA

Jag älskar folkbildning!

Göran Hägerdal Förbundsrektor NBV

27

Personligen kom jag i kontakt med NBV och folkbildningen

redan under min uppväxt på landet i Småland.

I nykterhetsrörelsens verksamhet, via studiecirklar och

kulturprogram kan man säga att folkbildningen och

folkrörelsen har varit mitt universitet. Jag tror detta

stämmer för många av oss.

Jag tror att den bildning som detta ger på ett fantastiskt

sätt kompletterar den mera formella utbildningen. Det

är många gånger inte ämnet i studiecirkeln i sig, utan

snarare processen, diskussionerna och mötet med kamraterna,

som leder till den största bildningen.

Det har sedan länge funnits ett starkt samband mellan

folkbildning och nykterhet. Tidigt började nykterhetsrörelsen

att genomsyras av ett starkt folkbildningsideal

och redan 1894 startade IOGT Sveriges första studieförbund.

NTO och Blå Bandet följde snart efter med egna

studieförbund och 1971 gick de tre ihop och bildade

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV.

NBV lever trots eller tack vare sin långa historia verkligen

i nuet. Förra året genomfördes cirka 1.500.000 studietimmar

och verksamheten sträcker sig långt utanför den

traditionella nykterhetsrörelsen, 53% av cirkeldeltagarna

är födda utanför Sverige.

Vi vet också att andelen nykterister i befolkningen är

större idag än på mycket länge. Det är på ett sätt en

paradox att det går så bra för nykterheten men relativt

dåligt för den etablerade nykterhetsrörelsen. Det måste

vara möjligt för oss tillsammans att här göra skillnad

både för oss som organisationer och för samhället i stort.

Via projektet Hand i Hand för fler arbetar NBV aktivt

för att öppna möjligheter för nykterhetsrörelsen att nå

nya grupper. Det finns stora möjligheter till ömsesidiga

vinster för alla inblandade. Mer folkbildning och mer

nykterhet.

Då många av de nya grupper som NBV når står relativt

långt från det etablerade samhället, öppnar sig stora

möjligheter för integration, förutom folkbildning och

nykterhet.

I grunden har jag två önskningar till er som är Blåbandsmedlemmar:

Min första önskan är att ni tillsammans med oss gör

fler studiecirklar! Kontakta en verksamhetsutvecklare

där ni är aktiva och diskutera med dem vad ni vill

förkovra er i, men fundera också på hur de kan hjälpa

er att bredda er medlemsskara genom att koppla ihop

er med grupper som ni normalt inte når. Vi har ca 150

verksamhetsutvecklare på 60-talet platser runt om i

landet och ni hittar dem lätt på hemsidan www.nbv.se.

Min andra önskan är att ni hjälper oss att stötta den

generella folkbildningen. Sedan några år blåser det hårda

vindar kring folkbildningen och vi behöver samla alla

positiva krafter som finns för att försvara det värdefulla

arbete vi gör. Under 2018 deltog över en miljon personer

i studieförbundens verksamhet. Detta arbete är otroligt

viktigt för att skapa och vidmakthålla samhällsväven.

Men ifrågasättandet av vikten av denna verksamhet har

de senaste åren ökat. Krafter i samhället vill begränsa

och styra folkbildningen. Vi tror detta vore mycket farligt

och har därför skapat kampanjen ”Jag älskar folkbildning”.

Jag ber er förena er med oss i den viktiga kampen för

folkbildningen!

Lika viktigt som detta var i början av 1900-talet då

demokratin växte fram bland annat som en konsekvens

av folkrörelsernas folkbildningsverksamhet, lika viktigt

är det idag för demokratins försvar och överlevnad.

Folkbildning

viktigt

för demokratins försvar

och fortlevnad

GÖRAN HÄGERDAL

FOTO: NBV PRESSBILD


28

TACK!

Vi vill på detta sätt uppmärksamma en

härlig verksamhet med mycket hjärta

och engagemang. Sälsäterns Fjällgård,

Blå Bandets fjällgård, i Sälen.

Efter över tio år sedan senaste besöket,

värmde det att se hur verksamheten

taktfast rullar på.

Tusen tack för en underbar vistelse, hos

er blir ingen bortglömd!

Mattias Ekberg och Linnéa Anerfält

Vår käre

Nils Andersson

* 27 februari 1927

har lämnat oss, övrig släkt och vänner

i stor sorg och saknad

Mofalla, Hjo

8 januari 2020

BERIT och ALF

Susanne och Tobias

Anders och Malin

Niklas, Thomas

KARIN och LENNART

Linnéa och Per

Sara, Daniel

KARIN

Erik

Oskar och Julia

ASTRID och STEFAN

Edvin

Alice och Johan

Barnbarnsbarn

Det kom en dag

en stilla vind

som smekte ömt

Din trötta kind

liksom ett ljus

som blåses ut

Din levandsdag

har nått sitt slut

Facit

Barnkorsord

Blå Bandet

Norrsken

2019

TÄVLINGAR I NORRSKEN FACIT

BARNKORSORD

BARNKORSORD

Biopresentkort:

vit grönsak

kyss P A L S T E R N A C K A

Jag har

Lovisa & Emilia Jansson-Norberg, Björklinge;

Nora Gren, Sävedalen; Rolf Claes-

saft i paket

Nalle Puhs

Nä, det var .

skrik

inget . . .

V U X I T vän åsnan I O R A . . . .

göra

Oj, vad du

med sugrör

har . . . . . ! S

bra

M E R samernas

riksdag

S A M E T I

maskingubbe

son, Nyköping; Rasmus Bingman, Borlänge;

Anastasia Lunari, Åmål.

där i ska

kan man

skräpet

skjuta pil

S O P K O R G B Torbjörn

Nilsson

kastas! med söte och fine

T N

att packa i

djur med

ganska

när man ska

långa jackor

åka långt

K A P P O R 2019 horn

Å R

mer skraj

NORRSKENS KORSORD:

G

. .? Jag

en heter Bob

hörde inte brasa

med dem styr

R E A

riktigt.

man hästen

2 st Blå Bandets tygkasse, pennor, ficklampa:

Ä T

B Y G G A R E

en Ture som

kallar semlor

för temlor

S V E N T O N först i

alfabetet

marken kring A . . upp

maten!!

ett hus

på ett sådant

väldigt

växer

ovanligt

Kerstin Bergman, Grästorp; Ulf Hellgren,

julnötterna

V A L N Ö T S T R Ä D

tjejnamn

näst sist i

alfabetet Ä D A M Pokemon _ _

fin tant Anna

Fransson

G O 1 . . är mina

bästa vänner

Österbybruk; Inger Johansson, Norrköping;

ser glad ut

D E

håller i ratten

ska ju

skorna göra

S T distriktsmästerskap

nåt sött på

Ulla Jansson, Almunge; Monica Lindberg,

smörgåsen

säger bebisen

M A R M E L A D

Kumla.

S K Y D D A F Ö T T E R N

SNÖFLINGOR

bläckfisken

har åtta A R M A R mellan S

får bronsmedalj

T R E A

och U i

T

alfabetet

14,18, 19, 23, 27, 34, 43, 47, 54, 55

KORSORD

Blå Bandets T-shirt & tygkasse:

station på

Alpert

TV-polis

gjorde lägsta

inlandsbanan

H lugn H E rovfåglar B E knäck graden

julö i visa

hot mot

avsvalnad officers-

Elisabeth Tibell, Göteborg; Aina Eriksson,

poppis

H A R A R

kost

L C H F

byggde

Sala; Zofia Wikner, Götene.

Dick

Bewarp

Tidningen Blå Bandet

Facit C O W B O Y K Å K

Blekinges

arrange-ras alternativ

visslar

fornlämning

Blå Bandets tygkasse, pennor, ficklampa:

länsbokstav

luciasång i truppgymnastik

behandl. F jul-TV R kartan

medicinsk

Musse på

Utgivning omkring 14/2 2020

julkryss K A

till havre-

Margit

MEDLEMSANMÄLAN

Staaf,Ödeshög; Margareta

Jag ställer

& Johnny

mig bakom ett av dessa medlemslöften,

och risgröt

vuxen

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra

P Å S

droger,

I N H Ö J D

Löfgren, Västerås; Inger Johansson, Norrköping.

K Adam A

2019 E S T I M E R I N G

bokstaveranordisk

en forn-

restprodukt

Ordinarie

samt verka

pris:

för ett

2520

tryggt

kr

samhälle där alla människor har lika värde”,

gud A G N A R

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,

kvicksand

Rabatt: 1520 kr

A F A R L I G D Y

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

där bodde

visans viol

Slutpris: 1000 kr

R U F S I F L E N

nyttjad

fastslagen

MEDLEMSLOTTERI - JUL

på bil i

... Helga

M

Tyrolen

A negation I N T E

Natt

sanning

lirade

Sir

DRAGNINGSLISTA

plats för

Näcken

Connery

beställd F E L A Ghana S E A N

boss

A G N B O D

efter

hanterar

Vinstpaket avkomma

punkten i

regler mm

OBS! rabatten värde ska 3.100 i sin kr helhet tillfalla P Å T I N G A D S O N Limerick I E för flyg O

har den

Langes

prinstilltal

visibel

som inte

fem i

Nora

Lottnr: övar lite

dödsboet. 0856, 3015, 4996, 1996.

tävling R G

oftare…

ytmått H K H

Rom

V S Y N L I G

Rooibos

stoj

läge och

mycket stor

legitimation

T E

liten

S K O G A

riktning

tidsenhet

Vinstpaket värde 1.300 kr

I P stjärna G L A M

partikel

av en

Lottnr: 0516, 2115, 2050, 6458, 0896, 1363, M A T E R I A L I S E R A bergart S T E

går sällan

förkroppsliga

prinsessa

ö i Me-

brittisk

AAA

Moms tillkommer ej, utgivaren är

vintertid

Spanien på

sovpaus L U R liter D I A N A Å S K delhavet

0438, 1113, 5215 Reservation för ev. fel.

A N

nätet

lyfter o

biprodukt

säger

tre lika

sväng i satt förr i

momsbefriad som ideell organisation

formar

fråga

tveksam

L 91:an L L snackade B H uppåt N E K T A R

trafiken tiden

Vinster är utskickade. 160 lotter sålda.

på museum

i Troll-

staden

vanliga i

J A S Å hättan S A A B Holland

13 vinster värde 24.100 kr

S T E N H U S

harig

utslagen

sade sig

säll-skapsspel

före nåd

hus utan

Einsteinium

A C N E N vara A R

nazist

skorsten

2020-01-21

F E G

O

ibland

U

Dragning genomförd i Rimbo 12/12 2019.

parti

till-skansa

något vissa

plutonium

K D

P Ö R T E

sig

har cirka

L O G I D E T

mellan la

Per-Olof Svensson

Willy Ljungdell

hälsobadet

boende

och do

Ford

i retur T I S P A E T

för natten

E S C O R T

slutförvaring

indrivning

Loteriföreståndare

Chefredaktör

Kontrollant Å T E R U R N A I N K A S S O

Info till Blåbandsföreningar och distrikt

per-olof.svensson@blabandet.se

Förbundskansli: www.blabandet.se

070-5682320

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Medlemslistor skickas till de som som har avtal med förbundet

Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband

som med ”personuppgiftsbiträde” din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan enligt GDPR. godkänner (Dataskyddslagen)

du vår hantering enligt

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, www.datainspektionen,

www.blabandet.se eller kontakta Info oss skriftligt: på www.blabandet.se

kansliet@blabandet.se eller brevpost:

Blå Bandet, Dag Föreningsrapporter Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm. skickas in senast 15 mars.

Distriktsrapporter skickas in senast 15 maj.

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

Begravningsgudstjänsten har ägt rum.

Tänk gärna på

Hellidens folkhögskolas köksinsamling

ange Nils A.

swish 1234821708

bankgiro 680-2433

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:

Blå Bandet, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.


FOTO: PER-OLOF SVENSSON

1-2020 29

Det här tycker jag!

Annika R Bergman

Vice förbundsordförande Blå Bandet

KRÖNIKA

Blå Bandet

för hälsa!

Inför distriktsstyrelse- och förbundsstyrelsesamlingen

på Helliden hade vi fått en hemläxa av vår ordförande.

Vi skulle göra en trendspaning! För att vara väl förberedda

inför framtiden med vår rörelse behöver vi

alla ta oss en funderare på hur vår organisation ska

utvecklas och möta framtidens invånare. Ingen lätt

uppgift men nog så viktig.

Jag sitter och reflekterar över hur lätt vi hamnar i ytterligheter

och motsatsförhållande; överkonsumtion - underkonsumtion,

rik - fattig, övertro - undertro,…

Vi har svårt att förhålla oss lagom till saker och ting, det

blir lätt att vågskålen väger över. Och detta trots att ordet

lagom är unikt för svenskan.

Om vi ser på hälsotrenden; folk går på gym som aldrig

förr, (i och för sig tar många bilen dit?) Cykling och

löpning har exploderat i utövande. Det är halvmaror,

Göteborgsvarv, triathlon och vill man vara extrem så

gör man en ”Ironman”. Och de som har kommit in i

”träna-trenden” får aldrig nog. Det blir till ett beroende

som kroppen (huvudet?) skriker efter. Vilket i sig kan

leda till förslitningsskador, brustna hälsenor eller i värsta

fall hjärtkollaps.

Samtidigt säger forskningen att det bara är 7% (!) av

svenska befolkningen som rör på sig tillräckligt mycket

för att förebygga välfärdssjukdomar som hjärt-/kärlsjukdomar,

diabetes, övervikt, problem med leder etc. Man

brukar prata om att ”sitta är det nya röka”. Allt för många

har ett för stillasittande liv både på jobbet och hemma,

vilket medför negativa konsekvenser för vår hälsa.

Att röra sig tillräckligt mycket är minst 30 minuter fysisk

aktivitet per dag, eller minst 150 min/vecka. Promenad

duger gott, men helst ska man få lite puls så hjärtat får

arbeta lite.

I media skriker vissa politiker ut att vi måste ha fler poliser

för den kriminella gängbildningen och brottsligheten

ökar. Man har en övertro på att det är antalet poliser som

gör vårt samhälle tryggt.

Samtidigt sker besparingar på förebyggande arbete, för

det kostar för mycket. Det är inget resultat man kan visa

på med omedelbar verkan. Det bästa sättet att släcka

bränder är dock är att se till att det över huvud taget

inte börjar brinna.

För mig är svaret självklart och en målsättning inom

Blå Bandet - att vi jobbar för att alla barn och unga ska

få en så bra och likvärdig uppväxt som möjligt. Det är

ett misslyckande att vi måste bygga fler fängelser där

vi ska låsa in de som kommit utanför lagens råmärken.

Den ekonomiska situationen har för många i befolkningen

bara blivit bättre under de senaste decennierna

samtidigt som fattigdom i utsatta grupper ökat, mer än

i något annat land i världen. Segregationen ökar och

man pratar om att vi har ett sextiotal ”no-go-zoner” i

Sverige - särskilt utsatta stadsdelar, där det kan vara

kriminella nätverk eller andra grupper har tagit kontroll

över området. Vi får inte glömma bort att det är platser

där det bor och lever helt vanliga människor, som inte

har något annat alternativ.

Det man med säkerhet vet är att ökade inkomstklyftor

leder till en försämrad folkhälsa, och inte bara för dem

som har det sämst utan för alla, även för de riktigt

välbeställda.

Folkhälsan är det viktigaste vi har och behöver främja

på alla tänkbara sätt! Där har vi en viktig roll och ligger

i linje med att vi vill profilera oss som en organisation

som är för hälsa!

För övrigt vill jag uppdatera och damma av min devis

jag hade under min period som förbundsordförande

för drygt tio år sen. Mina 3G blir nu 5G:

• Gnäll inte!

• Gilla läget!

• Gör något åt det!

• Gör något gott!

• Och framför allt Gläds åt livet!


30 Blå Bandet

Almunge Blåbandsförening

kallar till årsmöte

Torsdag 27 februari kl. 18.00

Blåbandslokalen

Välkomna! Styrelsen

Nordansjö Blåbandsförening

kallar till årsmöte

Söndag 8 mars kl. 14.00

Nordansjögården

Välkomna! Styrelsen

Prenumerera gratis på

Blå Bandets nyhetsbrev

”Fakta - argument - debatt”

Skickas via e-post

Beställ:

nyhetsbrev@blabandet.se

Smålands Blåbands- och SBU-distrikt kallar till

Årsmöte söndag 8 mars

Storegårdskyrkan, Storegårdsgatan 5, Eksjö

Kl. 10.00 deltar vi i församlingens gudstjänst.

Verksamhetsstrateg Emil Gillsberg ger Blåbandsinformation. Kyrkfika.

Kl. 12.00 Årsmötesförhandlingar.

Välkomna! Styrelsen

Uppsala läns Blåbandsdistrikt och Uppsala läns SBU-distrikt

kallar till gemensamt

Årsmöte lördag 14 mars kl. 13.00

Almunge Blåbandslokal

Styrelserna föreslår att bilda gemensamt Blåbands- och SBU-distrikt

Semmelfest kl. 15.00

Almunge Blåbandsförening inbjuder och arrangerar

Underhållning med sång och musik av gruppen ”5G”

Välkomna!

Välkomna till Blå Bandet konferens

PRINCESS HALL

Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm

Buss 69 från centralen

hållplats Berwaldhallen

LÖRDAG 7 MARS kl. 15.00

ÅRSHÖGTID

Andliga sånger med

Annika Hagselius Karlhager och

vid pianot Ingrid Svenningsson.

Tal av Gunnar Hafström.

Förhandlingar. Servering.

Alla varmt välkomna!

Arrangeras i samverkan med NBV

STOCKHOLMS FÖRSTA

BLÅBANDSFÖRENING

Skaraborgs Blåbandsdistrikt kallar till

Årsmöte lördag 4 april kl. 14.00

Tibro Blåbandslokal

Anmälan till Lena Elmquist senast den 29 mars.

Varje förening har rätt till ett ombud samt ett ombud för varje påbörjat 20-tal

medlemmar. Uppgift om ombud ska meddelas distriktets sekreterare senast den

29 mars. Motioner ska vara distriktets sekreterare tillhanda senast den 4 mars.

Föreningsrapport med verksamhetsberättelse ska vara distriktets sekreterare

tillhanda snarast efter genomfört föreningsårsmöte.

Välkomna! Styrelsen

Stockholms Blåbandsdistrikt kallar till

Årsmöte lördag 18 april kl. 12.00

Princess Hall, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm

Vi inleder med lunch, därefter förhandlingar.

Välkomna! Styrelsen

Södermanlands Blåbands- och SBU-distrikt kallar till

Årsmöte lördag 25 april

kl. 10.00 samling, kaffe 10.30 årsmötesförhandlingar

Equmeniakyrkan, Landsvägsgatan, Malmköping

Välkomna! Styrelsen

Dalarnas Blåbandsdistrikt kallar till

Årsmöte lördag 25 april kl. 14.00

Stora Tuna Bygdegård

Välkomna! Styrelsen

MEDLEMSFRÅGOR

T.om. 25 år: Tjarls Metzmaa

26 år och äldre: Per-Olof Svensson

FÖRBUNDSKANSLI

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET

Dag Hammarskjölds väg 14

115 27 STOCKHOLM

08 - 667 62 52

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se

Plusgiro: 13683-8 Bankgiro: 5520-1321

Swish: 1231808120

PERSONAL

PER-OLOF SVENSSON

Organisationssekreterare & chefredaktör

Tfn arb: 0174-22410, 070-5682320

per-olof.svensson@blabandet.se

EMIL GILLSBERG

Verksamhetsstrateg

073-3423334 emil.gillsberg@blabandet.se

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

SUSANNE JENSEN

072-2413345 susanne.jensen@blabandet.se

FÖRBUNDSKANSLI

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

Box 12825, 11297 STOCKHOLM

Besök: Gammelgårdsvägen 38

Plusgiro: 21276-1 kansliet@sbu.nu

www.sverigesblabandsungdom.se

PERSONAL

TJARLS METZMAA

Verksamhetschef

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

ELIN STRÖMBERG

elin.stromberg@sbu.nu


1-2020

31

LEDARE

Hur ökar vi engagemanget?

FOTO: JOSEFINA SVENSSON

Många Blåbandsföreningar, distrikt

och enskilda medlemmar har

ett stort engagemang för att skapa

verksamheter och sprida kunskap

och vår ideologi. Samtidigt är det

ibland svårt att få Blåbandsförbundets

satsningar att landa regionalt

och lokalt.

Det kan bero på dålig framförhållning

och bristande information från

förbundet. Då behöver den förbättras.

Det kan också vara så att det är

enklare att lokalt anordna sociala

trivsamma aktiviteter men svårare

att ta upp om vår ideologi.

Nu ska jag direkt vara tydlig med

att sociala arrangemang, ofta med

kulturinslag, är mycket bra att det

ordnas. Det är viktigt för att locka

människor. Här tror jag det ibland

finns utrymme att ha inslag som

lyfter Blå Bandets nyktra ideologi

och vision.

TIDNINGEN BLÅ BANDET

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges Blåbandsförbund

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Tfn: 08 - 667 62 52 Pg: 13683-8 Bg: 5520-1321

Ett konkret förslag är att visa

Blåbandsförbundets nya film om

beroendereklamen. På endast tre

minuter lyfter den fram alkohol- och

spelreklamen samt den dolda narkotikareklamen

på temat ”Har du också

fått nog?” Den har fått ett fantastiskt

genomslag hos allmänheten.

Blåbandsförbundets redovisade

verksamhet genom studieförbundet

NBV fortsätter att minska. Detta trots

att förbundet gjort satsningar för att

inspirera till studiecirklar kring t.ex.

vår egen bok ”Lyssna på barnen”

samt ”Blå Bandets utvecklingsresa”.

En uppmaning inför kommande

förenings- och distriktsårsmöten är

att diskutera om det finns något av

detta att ta upp i verksamheten. Har

ni inte genomfört någon av förbundets

egna studiecirklar så kan det

vara ett bra tillfälle att redan under

årsmötet planera att starta en eller

flera av dessa.

Ibland kan det behövas inspiration

för att komma vidare med den

ideologiska delen av verksamheten.

Men då har vi varandra, det är helt

okey att ta hjälp!

LEDARE n:r 1-2020

Per-Olof Svensson

chefredaktör

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering

0174 - 224 10, 070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se

TJARLS METZMAA Barn- & ungdomsredaktör EBBA WÅGMAN

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu redigering ungdomssidor

Ta kontakt med andra medlemmar,

kanske i en annan förening eller

distriktet. Även förbundets styrelse

och personal hjälper gärna till.

Blåbandsförbundet har flera satsningar

på gång, den största är ”Jag

ser” som handlar om att se och stödja

barn som växer upp i ”krångliga

familjer”, det kan vara missbruk,

psykisk ohälsa med mera. När detta

lanseras senare i år är det mycket

betydelsefullt om vi snabbt kan få en

lokal förankring, gärna i samverkan

med lokala föreningar och församlingar.

Medlemskap

är värdefullt!

Medlemmar i Blå Bandet har fått

årets medlemsavisering. Den är viktig

för att ge ekonomiska resurser till

verksamhet och opinionsbildning.

Minst lika viktig är att Blå Bandet är

en demokratisk medlemsorganisation,

en folkrörelse, där medlemmar

är avgörande för organisationen.

Oavsett om du som medlem är aktiv

eller inte har den möjligheten, är ditt

medlemskap värdefullt!

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)

Nr 2: 20/3 (9/4) Nr 3: 22/5 (12/6)

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.

Owe Ranebäck kommer i fortsättningen

Uppsala att nyfiket läsa kommande

BILD & ANNONSLÄMNING: Kontakta chefredaktören vid frågor.

TRYCK: Wikströms tryckeri,

ledare i tidningen Blå Bandet.


POSTTIDNING B

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 1: FEBRUARI - APRIL 2020 ÅRGÅNG 138 - Första numret utkom 1883

Succé för Blå Bandets kampanj!

19 oktober förra året startade Blåbandsförbundet

kampanjen ”Har du också fått nog? – Stoppa beroendereklamen!”

Den har nått flera hundratusen personer,

framförallt genom Facebook. I kampanjen ingår en

animerad film som tar upp alkohol- och spelreklam

samt den dolda narkotikareklamen.

Detta genomslag är historiskt för Blå Bandet. Statistiken

från Facebook talar sitt tydliga språk. Drygt 243.700

användare har sett kampanjen i sitt flöde. Av dessa har

drygt 92.900 användare stannat till och tittat på filmen

och av dessa har drygt 24.800 tittat på hela den drygt tre

minuter långa filmen. Av dessa har drygt 3.700 användare

valt att titta på filmen en gång till.

Till detta kommer interaktioner genom klick, reaktioner,

kommentarer och delningar. Sammantaget visar

statistiken från Facebook att inlägg från kampanjen har

visats i någons flöde över 1,7 miljoner gånger. Att denna

spridning nått så långt beror framförallt på annonsering

av kampanjen på Facebook samt att medlemmar har

varit aktiva på sina egna Facebook-profiler för att sprida

kampanjen.

Det har även annonserats på några tidningars hemsidor

för kampanjen. Utöver kampanjens Facebooksida

har även en hemsida skapats. (www.fattnog.se) Där

finns förutom filmen information samt uppmaning med

att göra skillnad. Det kan man göra genom att ställa sig

bakom en namninsamling. Vidare finns underlag för att

skriva till politiker.

Att kampanjen nått så många, hur blev det möjligt?

- Att filmen blev så bra och att kampanjens innehåll engagerar.

Folk är trötta på spelreklam och det sammanfaller

med alkoholreklamen, svarar Emil Gillsberg, verksamhetstrateg

på Blåbandsförbundet.

Kampanjen tar också upp den dolda narkotikareklamen,

några gillade inte den?

- De så kallade ”trollen” blev väldigt aktiva med kommentarer

som tog över flödet. Dessa personer har många

olika konton med fiktiva namn och är för legalisering av

narkotika, framförallt cannabis.

- Jag hade hört talas om detta men trodde inte att de

skulle vara så intensiva, det var en ny erfarenhet, de

kontaktade mig på alla kanaler, privat också.

Inledningsvis försökte förbundet bemöta dessa kommentarer

med korrekt fakta, men dessa avfärdades som

felaktiga av ”trollen” som istället presenterade alternativa

fakta utan evidens. Därför fanns ingen annan möjlighet

än att blockera dessa profiler och kommentarer.

- Deras aktivitet tyder på att de har tid att bemöta

oss men vi kan inte tillåta dem att kapa och ta över våra

kommentarsfält, konstaterar Emil Gillsberg.

Kampanjen har finansierats av SAFF, Stiftelsen ansvar

för framtiden. Eftersom den blev så lyckad söker

förbundet ytterligare bidrag för en fortsättning med fler

filmer för att bredda temat. Bland annat hur influerare

och spelfilmer innehåller indirekt beroendereklam.

PER-OLOF SVENSSON

Protestera mot alkohol & spelreklamen samt den

dolda narkotikareklamen i sociala medier och filmer!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!