02.03.2020 Views

Golv till Tak #2-2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK

ÅRGÅNG 49 | PRIS SEK 60 | NR 2 2020

BRANSCHSKOLAN

I START-

GROPARNA

HUR HAR

TJEJERNA DET?

I SKOLAN?

PÅ ARBETS-

PLATSEN?

NYANLÄNDA SOM

LÄRLINGAR

OCH

ANSTÄLLDA

# 2 / 20


Funktion.

Kvalité.

Design.

FÖR RENARE INOMHUSMILJÖ

Kåbe Originalmatta är med sina klassiska vågformade gummilameller

och stomme i aluminium den effektivaste entrémattan på marknaden.

Sedan 1944 har funktion, design och kvalité gjort oss marknadsledande

i Sverige. Kåbe-mattan erbjuder ett komplett program av entrémattor

och skrapgaller med tillbehör som passar alla entréer.

kabe-mattan.se


INNEHÅLL 2 / 20

2 Engagemang krävs för ett lyckat resultat!

5 I startgroparna

9 ”Jag kan sakna att lägga golv”

11 ”Det har jag inte ångrat en sekund”

12 ”Lyckan hos nyanlända som får jobb ger oss stor glädje”

15 Nu kan trucken göra lyftet

18 Golvbranschens mötesplats

24 Euroshop – butiksgolv i massor

26 Quiz

28 Fråga GVK

29 # Golv

30 Fråga juristen

32 Benny

12

LJUSPUNKTER

Mitt i problemen med rekrytering

och utbildning inom branschen, går

det ändå att se ljuspunkter.

En ljuspunkt är att branschskolan

nu drar igång. Det ger möjlighet för

intresserade ungdomar i hela landet

att gå gymnasieskolan med golvinriktning

även om den utbildningen

saknas på den egna orten. Nu är det

ännu en försöksverksamhet med

begräns ningar i pengar och därmed

antal elever. Men har Golvbranschen

och Byggföretagen lyckats driva fram

den, kan vi säkert också driva fram

en fortsättning och utvidgning om

hela branschen hjälper till så att det

hela nu fungerar väl. Läs om starten

av branschskolan på sid 5 – 8.

En annan ljuspunkt är att vi kan

höra om ett intresse att komma in

i branschen som vuxenlärling, inte

minst från nyanlända. Och att flera

företag på ett lyckat sätt kunnat fylla

sitt personalbehov den vägen. Läs om

ett exempel på detta på sid 12 – 14.

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

15

18

OMSLAGSBILD: Ghulam Reza Gambari, lärling hos Golvet Göteborg

FOTO: Golvkedjan / Bara Bild.se

HEMSIDA: golvtilltak.nu

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig

REDAKTION: Golv till Tak, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 0706-15 85 15. E-POST: urban@adsales.se

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller Golvbranschens Riksorganisation.

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


JOHAN ASPELIN:

HÅLLBARHET

I BYGGBRANSCHEN

Ingen kan ha undgått årtiondets buzzword

”hållbarhet”, ett begrepp som används vitt

och brett och förefaller ha lika många betydelser

som användare. När man dessutom

använder ordet i byggbranschen blir det ännu

mer svårbegripligt. Vad är det vi egentligen

ska göra för att ta byggbranschen och golvbranschen

i hållbar riktning – mer än att

använda svåra ord alltså?

Hållbarhetsarbete har ekologiska, sociala och

ekonomiska delar. Det innebär exempelvis

att verksamheten i ett företag som tillgodoser

marknaden idag, inte ska äventyra kommande

generationers möjligheter. En verksamhet

ska i princip kunna bedrivas under

oändlig tid utan att råvaror och energi tar

slut eller att livsmiljön tar skada.

Fossilfritt Sverige med Byggföretagen, Skanska,

NCC, Peab, Swerock, Chalmers och WSP

har skapat en färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Slutmålet är en klimatneutral värdekedja

i bygg- och anläggningssektorn år

2045. För att nå dit har man satt delmål:

2020 – 22 Aktörer i bygg- och anläggningssektorn

ska ha kartlagt sina utsläpp och satt

klimatmål

2025: Utsläppen av växthusgaser ska visa en

tydligt minskande trend

2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser

(jämförelseår 2015)

2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser

(jämförelseår 2015)

2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

Det här innebär att det ställs krav på alla

aktörer i byggsektorn att minska sina koldioxidutsläpp,

och för att kunna göra detta

krävs att såväl entreprenör som leverantör

JOHAN ASPELIN är vd för Golvbranschen, GBR.

känner till var klimatpåverkan finns. Därför

är det viktigt att hitta sätt att mäta sin verksamhet,

för att få siffror på hur det ser ut.

Golvbranschens, GBRs, bidrag på det här

området är kvalitets- och hållbarhets systemet

Auktoriserat Golvföretag. Det har utvecklats

utifrån de lag- och kundkrav som omgärdar

branschen och grundidén är ständig förbättring.

När företagen arbetar systematiskt med

erfarenhetsåterföring och målstyrning kan

man utveckla sitt företag i bästa möjliga riktning.

Vi lever i en tid av modeuttryck kring vad vi

ska göra för att framtidssäkra jorden, vårt

samhälle och vårt företagande. För att klara

alla nya krav och vara framgångsrika måste

vi vara konkreta, marknadsanpassade och

flexibla. Ibland kan vi ha olika tids horisonter

beroende på marknaden, men strävan bör

alltid vara att ligga lagom i framkant snarare

än att hamna på efterkälken.

Att ha ett unikt erbjudande är bra i teorin,

men fungerar sällan särskilt länge i prak tiken.

Därför gäller det att kunna anpassa sig till

förändrade krav. Golvbranschen, GBR, har

ett tydligt uppdrag att driva på och visa byggbranschens

inriktning, men vi ska inte tvinga

på någon en förändring som man inte har

nytta av.

När kraven kommer ska vi vara en tydlig

hamn att vända sig till, där hjälp och lösning

finns. Där har vi Auktoriserat Golvföretag

för såväl entreprenörer som leverantörer.

Syftet är att säkerställa GBR-anslutna företags

förmåga att möta fram tidens krav.

Därför kommer ni också få ”stå ut” med

såväl modeord som bistra mätbara storheter

från undertecknad!

ENGAG

FÖR ETT LYCKAT

Det är svårt att rekrytera

golvläggare, det vet vi.

Men företagen anpassar

sig och tar de möjligheter

som finns. Det

innebär bland annat alltfler

vuxenlärlingar, som

har mycket varierande

bakgrund. En ny möjlighet

blir också den nya

branschskolan, om

branschen tar emot den

på rätt sätt …

Brist på golvläggare och stort rekryteringsbehov

i närtid har närmast blivit

något som inom golvbranschen

börjat betraktas som ett självklart tillstånd.

Hur många som utbildas inom

gymnasieskolan kan ingen tala om.

De senaste siffrorna, när vi frågar

Skolverket, är att 13 400 elever går

Bygg- och anläggningsprogrammet,

men Skolverket har ingen statistik

som går så detaljerat som på golvläggarinriktning.

Det har inte heller

Statistiska Centralbyrån, SCB. Och

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN,

som tidigare höll koll på elever på de

olika bygginriktningarna, får numera

inte skaffa sig de uppgifterna. På

grund av GDPR.

Vuxenlärlingar!

Men även utan siffror kan vi slå fast

att det är alldeles för få för att motsvara

rekryteringsbehovet. Det är bara

Bräckegymnasiet i Göteborg, som nu

också ska ta hand om den nya

branschskolan för golvläggning, som

har en golvläggarutbildning värd

nam net. Det finns andra skolor som

på papperet har golvläggningsinriktning

med i sitt erbjudande till eleverna,

men som sedan visar sig inte ha

några lärare i golvläggning. Lösningen

när skolorna inte kan bidra, blir

för många golvföretag lärlingar, inte

minst vuxen lärlingar.

2 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


EMANG KRÄVS

RESULTAT!

”Plåtslagare, taxichaufförer

…”

– Vi rekryterar enbart vuxenlärlingar,

säger Per Andersson som är vd för

Ljungby Golv. Vi tar emot alla som

är intresserade, de kan ha varit plåtslagare,

taxichaufförer och allt möjligt.

Visst tar det tid att lära upp

dem. Men det tar också tid innan

någon som kommer från skolan

fungerar, och som måste vänja sig av

med att titta i mobilen hela tiden och

lära sig att fungera på en arbetsplats.

– Fast ingen skulle vara gladare

än jag om man kunde få skolan att

utbilda för golvläggning, fortsätter

Per. Vi har försökt att samarbeta

med skolan men skolorna tycks inte

vara intresserade av praktiska utbildningar,

sannolikt för att det är för

dyrt. Vi har fått svaret att ”det är inte

vårt uppdrag att utbilda elever i

bristyrken”. Så häromkring finns

ingen golvläggarutbildning. Sedan

är det ju också så, att ungdomar som

skulle kunna tänka sig att bli golvläggare

kanske inte är intresserade av

att gå gymnasieskolan på grund av

allt det teoretiska de då också måste

läsa.

Inget toppenbetyg

till skolan, här heller

Det är inte bara i Ljungby, utan även

i Karlstad man satsar mer på vuxenlärlingar.

– Vi lyckas fylla på men på annorlunda

vägar, inte bara från skolan,

säger Tomas Larsson, vd för BBM i

Karlstad. Det har absolut blivit fler

vuxenlärlingar, både när det gäller

golvläggare och plattsättare. Det är

personer som vi känner och vet vilka

de är, en av de senaste har till exempel

jobbat i Stadiumbutiken här i staden.

De ungdomar som söker sig hit är

mest sådana som har en relation till

någon som jobbar här idag och som

vet vad yrket innebär. Oavsett vad

man hör ibland finns det många

unga som är bra, är bra fostrade och

här får de också en bra inslussning

av fullfjädrade golvläggare och plattsättare

som tar hand om dem. När

det gäller samarbetet med skolan så

kan jag inte säga att det är fantastiskt,

men det fungerar.

”Tio procent

praktikanter”

Och hur ser det då ut till exempel i

Stockholm?

– För tillfället har vi två vuxenlärlingar

och en skollärling, plus två

praktikanter, berättar Mattias Eriksson,

vd på ENE 1. Det är vad vi klarar

av, vi har varit tvungna att tacka nej

till två – tre stycken som hört av sig

de senaste veckorna. Men vi kan ju

se att det framåt kommer att fattas

golvläggare. Och därför är det viktigt

att alla företag tar sitt ansvar och tar

emot elever som behöver komma ut

och göra sin praktik.

– Vi tar upp det här på GBR Östmöten,

fortsätter Mattias, som för tillfället

även är ordförande där. Jag

skulle vilja att alla GBR-företag kom

överens om att ta emot tio procent

praktikanter. För vi måste ta oss an

dem som visar intresse för yrket, det

är vårt ansvar. När vi vet att vi kan

göra det behöver vi upprätta någon

form av åtgärdsplan och bland annat

marknadsföra yrket redan i grundskolan.

Börja med att ta emot

branschskolans elever väl!

Så har vi ju branschskolan som nu

drar igång på Bräckegymnasiet och

som kan komma att förbättra förutsättningarna,

i hela landet.

– Då är det extra viktigt att vi

på företagen på allra bästa sätt tar

emot de ungdomar som söker sig till

branschskolan, säger Johan Aspelin,

vd för Golvbranschen. För att branschskolan

ska kunna bli den tillgång för

branschen som den har möjlighet att

bli, behövs självklart engagemang

från skolan – men framförallt från

golvföretagen! ■

PRAKTIK- OCH LÄR-

LINGSPLATSER

på företagen är avgörande

för återväxten

inom branschen.

Sebastian Persson på

bilden ovan deltog

förra året i ett ambitiöst

lärlingsprogram

på Ottossons Golv

i Mariestad där man

tog emot så många

som tio lärlingar samtidigt.

TEXT:

Elisabeth Sedig

FOTO:

André Nordblom

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 3


HÅLLBARA GOLV

I DET LÅNGA LOPPET

Spring Göteborgsvarvet med Forbo Flooring den 16 maj!

Vi återupprepar vår tradition och välkomnar er att dela löparglädjen med Forbo Flooring under

Göteborgsvarvet 2020. Vi kommer att springa i team Forbo Flooring med gemensam start och

samling före och efter loppet. Inför loppet får vi personlig löparservice från Göteborgsvarvet.

I TEAM FORBO FLOORING FÅR DU

– Mat och dryck innan och efter loppet

– Start i (senast) startgrupp 10 (ca. 14.20)

– Trevlig samvaro i vårt tält i Slottsskogen

– Massage efter loppet

– Reducerad startavgift

ANMÄLNINGSAVGIFT 500:- PER DELTAGARE

Obs! Priset gäller för 2 personer, är ni flera betalar ni 800:- per deltagare.

Begränsat antal platser.

Anmälan till goran.larsson@forbo.com

eller via QR-kod nedan:

Till anmälan »

bit.ly/2LMkV8i

4 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


BENGT BOHM, ansvarig för branschskolan på Bräckegymnasiet, visar en del av golvläggningsytorna på skolan.

I STARTGROPARNA

Branschskolan är nu tryggt placerad på Bräckegymnasiet i Göteborg,

där kompetenta lärare förbereder starten till hösten. Avsikten är att ett

samarbete mellan branschskolan och ”hemskolan” ska kompensera

svaga utbildningsresurser på hemorten – så att ungdomar kan utbilda

sig till golvläggare oavsett var i landet de bor.

Golvläggarutbildning på gymnasienivå

är något som är minst sagt otillgängligt

i nästan hela Sverige. När

höstterminen 2020 startar är det

bara en gymnasieskola som erbjuder

utbildningen. Det är Bräckegymnasiet

i Göteborg, och här startar då

också den nationella branschskolan

för golvläggare. Branschskolan är,

som vi läst i tidigare nummer av

Golv till Tak, en angelägen satsning

som gjorts i samverkan med Byggföretagen

och Golvbranschen, GBR.

Vi besöker skolan och får ett samtal

med hela lärargruppen på den här

utbildningen, och med rektorn.

Kunniga lärare

och bra lokaler

Bräckegymnasiet finner vi i ett expanderande

kluster av teknisk utbildning,

TEXT OCH FOTO:

Magnus Rönnmark

FORTSÄTTNING

på sid 6

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 5


FORTSÄTTNING

från sid 5:

I startgroparna

”Elever från

hela landet får

tillgång till kvalificerad

utbildning.

Entreprenadföretag

i

hela landet kan

rekry tera utbildad

per sonal.

Och utbildningssystemet

kan

kraftsamla med

en branschskolas

kompetens och

resurser.”

forskning och utveckling, passande

nog på Uppfinnaregatan 1, på Lindholmen.

Hit tar man sig lämpligen

med färjependeln över Göta Älv.

Lindholmen är fullt av företag och

institutioner med framtidsinriktad

teknisk verksamhet. Chalmers Tekniska

Högskola, Göteborgs Universitet,

Volvo och Volvo Cars och stora teknikkonsultföretag

är grannar till Bräckegymnasiet.

I området har också grunden

lagts till det som ska bli Nordens

högsta hus, det 240 meter höga Karlatornet,

i en helt ny stadsdel på Norra

Älvstranden.

Rektorn för Bygg- och anläggningsprogrammet,

Benny Olausson, berättar

om programmets uppläggning

och omfattning. Här utbildas snickare,

anläggningsarbetare, målare, plåtslagare

– och golvläggare. Skolan är

väl rustad med lokaler, materiel och

annan utrustning, men framförallt

med en erfaren och kvalificerad lärarkår.

Här startar branschskolan

i höst

Till höstterminen i år rullar det alltså

igång. Då blir Bräckegymnasiet

bransch skola för golvläggare, för hela

Sverige. Hur arbetar då en branschskola?

Benny Olausson berättar om

andra branschskolor och tar plåtslagarnas

i Katrineholm som exempel.

Dit samlas all specialutbildning för

plåtarbete. På samma sätt kommer

Bräckegymnasiet i höst att ta sig an

specialutbildning i golvläggning för

gymnasieelever från hela Sverige.

Branschskolan kan lösa

flera problem

Syftet med branschskolor är att gymnasieelever

inte ska begränsas i sitt

vägval av svaga utbildningsresurser på

hem orten. För golvbranschens del är

det en välbekant situation när gymnasieutbildning

till golvläggare dragits

tillbaka i Malmö, Jönköping,

Umeå och senast nu i Stockholm.

Benny Olausson framhåller att

branschskolan är svaret på tre viktiga

behov:

– Elever från hela landet får tillgång

till kvalificerad utbildning. Entreprenadföretag

i hela landet kan rekrytera

utbildad personal. Och utbildningssystemet

kan kraftsamla med

en branschskolas kompetens och resurser.

REKTOR BENNY OLAUSSON framhåller att man står väl rustade att ta emot bransch skolans

elever, inte minst tack vare en erfaren och kvalificerad lärarkår.

Börjar utbildningen på sin

lokala gymnasieskola

Ansvarig för golvläggarutbildningen

vid Bräckegymnasiet är Bengt Bohm,

en känd golvprofil som utbildat golvtekniker

i många år. Han beskriver

hur vägen genom gymnasieskolan ser

ut för den som vill utbilda sig till

golvläggare.

Första steget är att söka till och

bli antagen på Bygg- och anläggningsprogrammet,

BA, på sin lokala gymnasieskola.

Det programmet finns

också på Bräckegymnasiet, för Göteborg.

Under det första året får man

pröva på de olika inriktningarna inom

BA-programmet, till exem pel måleri,

snickeri – och golvläggning.

Under de följande två åren får man

sin speciella, yrkesinriktade utbildning.

Det är här branschskolan kommer

in i bilden när det gäller utbildning

till golvläggare. Eleven studerar

fortfarande vid sin lokala gymnasieskola,

men får sex veckors kvalificerad

specialutbildning och träning

på branschskolan. Minst lika viktigt

är det med de lokala företag som ger

praktisk utbildning ”ute i verkligheten”.

Bengt Bohm understryker

betydelsen av att alla involverade tar

sitt ansvar för att vi ska kunna upprätthålla

en utbildning av hög kvalitet.

Unga behöver mer information

inför yrkesvalet

Det finns ingen tvekan om att Sverige

behöver motiverad och väl utbildad

personal för byggande och fastighetsunderhåll.

Benny Olausson och

Bengt Bohm är emellertid lite oroliga

för hur de unga väljer gymnasieprogram.

När man vet att BA-programmet

leder till trygga, välbetalda anställningar

borde intresset vara större

bland de unga. Men yrkesval med

mer lyskraft som verkar spännande

men ger en osäker framtid är ofta mer

lockande.

– Vi skulle behöva sprida mer

information till tonåringar om vad

ett lyckat yrkesval leder till, säger

Bengt Bohm. Golvläggare som gått

FORTSÄTTNING på sid 8

6 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


Slitstarka

golv med

naturnära

känsla

Vår nya laminatkollektion

består av 33 naturtrogna

sten- och trämönster. Det

är golv som passar det

moderna hemmet där

det är lika viktigt att det

är snyggt som att det är

praktiskt och tål tuffa tag.

LongBoards är gedigna

plankor med en längd på

hela två meter.

I kollektionen Lamin´Art

finns både marmor-,

granit och klassiska fiskbensmönster.

Plankorna i Woodstock

har en tydlig och unik ytstruktur

och precis som

Essentials består kollektionen

av trämönster.

SoundLogic är likt

tidigare försett med en

akustikbaksida.

Läs mer på tarkett.se

På bilden: Woodstock Handbrushed Pine White

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 7


Ett bättre golvlim med 40% reducerat

koldioxidavtryck och 92 % hållbart råmaterial.

Fiberförstärkt och med högre hållfasthet.

Produkten bedömdi

SundaHus

ANNONS

FORTSÄTTNING

från sid 6:

I startgroparna

Branschskolan

vädjar till golventreprenörerna

att ta emot eleverna

på APL

över hela landet.

FÖR INFORMATION,

kontakta

bengt.bohm@educ.

goteborg.se

eller

benny.olausson@

educ.goteborg.se

våra utbildningar är oftast framgångsrika

i livet, inte minst ekonomiskt.

Den bild vi får här stämmer bra

med vad vi hör inom golvbranschen

– behovet av golvtekniker är omfattande.

Det gäller alltså att tillräckligt

många väljer golvinriktningen efter

första året på BA-programmet. Erfarenhetsmässigt

väljer 75 procent att

bli snickare och ungefär 15 procent

blir golvläggare. Resten väljer andra

inriktningar som måleri eller anläggning.

En förskjutning så att bara

några få procent mer väljer att bli

golvläggare, skulle få stor betydelse

för en mindre bransch som golvbranschen.

Nödvändigt att ta emot

eleverna på företagen

Bräckegymnasiet kan ge både teoretisk

och praktisk yrkesutbildning.

Men den träning i lagarbete, tillförlitlighet

och social kompetens som

man får på en arbetsplats, kan inte

skolan förmedla. Det är därför av

oerhört stor vikt att kompetenta golventreprenörer

öppnar upp för lärande

på arbetsplatsen. Det brukade förr

kallas praktik, men inom skolan är

man duktig på att hitta på nya begrepp.

Använd aldrig mer ordet

”praktik”! Det heter Arbetsplatsförlagt

Lärande förkortat APL.

Benny Olausson och Bengt Bohm

vädjar därför till golvbranschen att

ge stor plats för APL på alla orter i

Sverige. En samverkan med golvbranschen

för att hålla branschskolan

väl rustad med aktuella tekniska

hjälpmedel är också av stor

betydelse.

Föräldrarnas inställning

är också viktig

Benny Olausson tar upp en aspekt,

som många kanske inte tänker på.

Att när man väljer till gymnasieskolan

är man fortfarande barn och

behöver stöd av familjen. Då gäller

det att familjen, och inte bara tonåringen,

vill och vågar satsa på golvläggar

utbildning.

– Vågar mamma skicka sin dotter

på några veckors studier i Göteborg?

undrar Benny.

Det borde gå att lugna oroliga

föräldrar. Bräckegymnasiet ordnar

boende, frukost och lunch under

vistelsen i Göteborg. Man kan söka

inackorderingstillägg från CSN. Och

det handlar om totalt sex veckor i

årskurs 2 och 3, fördelade antingen

på två treveckors- eller tre tvåveckorsperioder.

Schemaläggningen görs i

samarbete med gymnasieskolan på

hemorten. När hemskolan avtalat

med Bräckegymnasiet kan hemskolan

ansöka om upp till 50000 kronor

i bidrag för arrangemanget. Ekonomiskt

borde detta vara betryggande.

Den största risken är kanske att eleven

vill bli kvar i Göteborg.

Benny och Bengt rekommenderar

dem som vill veta mer om utbildningen,

att ta direkt kontakt med

någon av de två:

bengt.bohm@educ.goteborg.se

benny.olausson@educ.goteborg.se

I höst rullar det igång. ■

8 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


”När det

skämtades

lite grabbigt

så valde jag

att hänga

med – så

länge det

inte kändes

som om det

var riktat

mot mig.

Men det är

ju inte alla

som mår bra

av att hantera

det så.”

JENNIFER NETTINGER

har gått Bygg- och

anläggningsprogrammet

på Bräckegymnasiet,

med inriktning

Golvläggning. Nu är

hon säljare på Tools

som säljer verktyg

och annan utrustning

till byggföretag.

”JAG KAN SAKNA

ATT LÄGGA GOLV”

Byggnads rapport från i höstas En värld för män och inga andra beskriver gymnasieskolornas

Bygg- och anläggningsprogram som en värld genomsyrad av machokultur, en värld som

avskräcker tjejer. I rapporten hävdas att de som slutar inom yrket innan de ens fått sin första

anställning med allra största sannolikhet gör det på grund av machokulturen.

Vi har träffat en tjej som gjort just så, gått Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning

Golvläggning, men sedan börjat jobba med något helt annat. Vad var anledningen till att

hon ändrade yrkesbana? Och vad har hon för erfaren heter av machokulturen?

Oj oj oj, vad golvbranschen gått miste

om när Jennifer Nettinger inte kunde

fortsätta inom yrket. En stark, självständig,

kreativ och smart person som

faktiskt tyckte – och tycker – att det är

så roligt att lägga golv att det händer

att hon gör det på sin fritid.

Jennifer är tjugotre år gammal,

uppvuxen i södra Göteborg, och beskriver

sig själv som tråkig, eftersom

hennes fritidsintressen, förutom att

umgås med vänner, är att promenera,

måla och odla sticklingar.

– Mina kompisar tycker jag har

snöat in på det här med blommor

TEXT:

Monica Bengtsson

FORTSÄTTNING

på sid 10

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 9


FORTSÄTTNING från sid 9: ”Jag kan sakna att lägga golv”

och har lite svårt att förstå det.

Redan som liten fastnade hon

emellertid för hantverk.

– Jag byggde en snickarbod, jag

hjälpte en kompis pappa att tapetsera

– för mig var det ett sätt att få

utlopp för min kreativitet.

Kreativt

Så när det var dags att välja till gymnasieskolan

var Bräckegymnasiet, som

helt och hållet inriktat sig på utbildningar

för byggbranschen, inget oväntat

val från Jennifers sida.

”Lärarna i de praktiska ämnena

var inställda på att hantera klasser

med ensamma tjejer, och var uppmärksamma

på hur vi hade det.”

”Jag har behållit kontakten med

skolan, eftersom vi tar in andra

praktikanter som inte känner att

de hamnat riktigt rätt.”

Utbildningen började med några

veckors introduktion till alla möjliga

inriktningar.

– Från början var jag helt inställd

på att jag ville bli målare. Det låg

närmast det jag sysslat med som barn.

Men snart insåg jag att jag tyckte det

var jättetråkigt. Och jag fick sämst

betyg i det – jag fick A och B i allt

annat, men C i målarämnet …

Då introducerades hon istället till

området golvläggning och upptäckte

att det var något för henne.

– Jag fick använda min kreativitet

på ett helt annat sätt. Och man får

göra olika saker hela tiden. Det blir

aldrig enformigt.

Tråkigt nog märkte Jennifer, redan

under utbildningens praktikperiod,

att hennes kropp signalerade att den

inte var gjord för golvläggning. Tråkigt

var det för företaget som hade

henne som praktikant, och som nog

planerat att ge henne jobb efter skolan.

Tråkigt var det också för Jennifer

själv.

– Jag kan sakna att lägga golv.

Det händer att jag hjälper vänner och

bekanta med det. Det är ju stor skillnad

på det och på att jobba åtta timmar

om dygnet med något kroppen

inte riktigt orkar med.

Inte enbart macho

Nå, men även om det inte var machokulturen

som fick henne att ge upp

golvläggningen, så betyder det inte

att hon inte stött på den.

– Nu är det ju fem år sedan jag

slutade skolan. Jag minns mest de bra

sakerna. Jag tycker att utbildningen

var väldigt givande. Men visst märktes

det att vi bara var fem tjejer bland

femhundra killar. Självklart var det

en machokultur. Men jag tror jag

hade turen att hamna i en bra klass.

I hennes klass fanns visserligen

gäng med mycket machostil, men det

fanns också ett gäng, där hon umgicks,

som inte alls var på det sättet.

Hon tyckte också att de flesta

lärarna utgjorde ett bra stöd. I synnerhet

lärarna inom de praktiska

ämnena.

– De var inställda på att hantera

klasser med ensamma tjejer, var uppmärksamma

på hur vi hade det och

hade strategier för hur de skulle hantera

det och stötta oss.

Faktum är att Jennifers upplevelse

var att det var en lärare i ett av de

teoretiska ämnena, som inte var särskilt

bra och i något fall riktigt dålig

på att bistå utsatta tjejer.

I Bangladesh

Hennes riktigt påtagliga kontakt med

manschauvinism var emellertid inte

hemma på skolan. Hon och åtta

klasskamrater, killar förstås, åkte mot

slutet av utbildningen till Bangladesh

för att hjälpa till med att bygga

om ett sjukhus.

– I vår grupp förekom inga konstig

heter. Men när vi hälsades välkomna

av vår manliga värd, så skakade

han hand med oss alla tills han

kom till mig. Då drog han tillbaka

handen. Under tiden vi var där fick

jag vänja mig vid en massa uppmärksamhet,

och att bli fotograferad

stup i kvarten. En kvinna som arbetade

med hammare i handen, det var

helt unikt för dem. Men när vi åkte

därifrån efter tre veckor skakade vår

värd hand med mig …

Pushar sig själv

Även hemma i Sverige tyckte Jennifer

att machokulturen var mer otyglad

ute på byggarbetsplatserna än hemma

på skolan.

– Är man tjej och ser lite bra ut,

så visst busvisslas det efter en. Och

visst förekom det saker jag tog illa

vid mig av.

Hon valde dock sina strider.

– När det skämtades lite grabbigt

så valde jag att hänga med – så länge

det inte kändes som om det var riktat

direkt mot mig. Men det är ju inte

alla som mår bra av att hantera det så.

Jennifer har helt uppenbart haft

en förmåga att ta sig an fördomar och

kränkningar på sitt eget sätt.

I början av utbildningstiden på

Bräckegymnasiet fick hon snarare fler

uppgifter för att hon var ensam tjej.

– Det var vanligt att våra lärare sa

saker som att ”nu ska Jennifer visa

hur man blandar cement”, fast jag

aldrig gjort det förut.

Det kunde man ju uppfatta som

en sorts negativ särbehandling, men

Jennifer valde att uppfatta det som

lärarnas sätt att se till att hon inte

skuffades åt sidan för att hon var tjej.

– Kändes det inte rätt sade jag

ifrån, och det respekterades. Men jag

brukar ta chansen att visa vad jag kan.

Jag blir engagerad och pushar mig

själv. Sätter jag mig in i en arbetsuppgift

så ska jag klara av den.

Fortsatt kontakt

Efter tre veckor var det dags för eleverna

på golvläggarutbildningen att

gå ut på praktik. Fast Jennifer fick gå

ut redan efter två veckor, efter som

hon ansågs redo då.

– Jag fick en väldigt bra praktikplats

med bra människor.

Men så hände alltså det oväntade

och ledsamma. Hon började känna

att hennes kropp – knän och rygg –

inte mådde bra av jobbet. Och hon

var klok nog att lyssna på sin kropp,

även om det kändes dystert.

I det läget fick hon emellertid stöd

från skolan.

– Lärarna var stöttande och hjälpte

mej att hitta ett annat jobb.

Nu är hon säljare på Tools – ett

företag som säljer verktyg och annan

utrustning till byggsektorn. Hon fick

ett jobb i sin hemtrakt och har behållit

kontakten med byggindustrin.

– Jag har även behållit kontakten

med skolan, eftersom vi tar in andra

praktikanter som inte känner att de

hamnat riktigt rätt. Hittills har det

enbart varit killar … ■

10 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


MAGGAN UHLIN OM ATT HON HOPPADE PÅ PLATTSÄTTNINGSJOBBET:

”DET HAR JAG INTE

ÅNGRAT EN SEKUND”

På föregående sidor mötte vi Jennifer Nettinger som kunde

berätta om hur det är att vara ensam tjej under golvläggarutbildningen.

Här möter vi Maggan Uhlin som kan ge motsvarande

berättelse om arbetet som färdig plattsättare.

Ett arbete hon haft i över 20 år.

TEXT:

Monica Bengtsson

Maggan Uhlin bor i Säffle, på trekvarts

timmes pendlingsavstånd från

Karlstad. Att hon hamnade där beror

på att hon och hennes sambo för tre

år sedan hittade ett idealiskt hus där.

Med vackert läge inne i staden, vid

Byälven. Och i behov av renovering.

– Jag är en energisk tjej som gillar

när det händer saker och som älskar

att renovera. Det är så häftigt att få

göra om något trasigt och fult och

opraktiskt till något fräscht och fint

och funktionellt!

Svågern övertygade

om plattsättning

Från allra första början såg hennes

liv ut att få en helt annan inriktning.

Hon gick treårig ekonomisk linje på

gymnasiet.

– Men när jag gått ut var jag skoltrött.

Fick jobb på ett företag som

tillverkade och tryckte skoltröjor. Var

på gång att ta lastbilskörkort. Flyttade

hemifrån.

Så fortsatta studier var ute ur bilden.

Men så fick Maggans dåvarande

svåger, som arbetade som plattsättare

på BBM i Karlstad, för sig att Maggan

skulle passa som plattsättare hon

också.

– Första gången han frågade på

jobbet var det någon ”gammal gubbe”

(gammal i mina ögon, då jag var

tjugo två) som sa ”nej, det är inte något

jobb för tjejer”. Andra gången

han frågade gick det däremot bättre.

Maggan började gå bredvid sin

svåger och lärde sig av honom.

– Och det har jag inte ångrat en

sekund. Det har varit jätteroligt. Jag

gillade verkligen att jobba med händerna

och att skapa något.

Efter tolv år på BBM startade hon

eget och jobbade i tio med egen plattsättarfirma.

MAGGAN UHLIN är idag projektadministratör på ett VVS-företag i Karlstad. Hon trivs

– med jobbet, med arbetskamraterna, med företaget. Men innan hon hamnade där

jobbade hon i över 20 år som plattsättare, ett jobb som hon verkligen älskade.

FORTSÄTTNING

på sid 14

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 11


MÅNGA UTRIKES FÖDDA PÅ FÖRETAGET

”LYCKAN HOS NYANLÄNDA

SOM FÅR JOBB GER OSS STOR GLÄDJE”

Golvet Göteborg är integration och

mångfald ledord. Här jobbar männi skor

från många olika länder. Före tagets vd,

Anders Lyrbring, tycker att företagsledare

har ett ansvar att arbeta för en

större mångfald.

– Att se lyckan och tacksamheten hos

en ensamkommande som fått jobb hos

oss är oerhört glädjande, säger han.

Men det betyder inte att vi inte ställer

krav.

TEXT:

Inger Evertson

FOTO:

Golvkedjan /

Bara Bild.se

”Omkring en

fjärdedel av

våra anställda

har utländsk

bakgrund.”

– Omkring en fjärdedel av våra anställda

har utländsk bakgrund, säger

Anders Lyrbring, vd på Golvet Göteborg.

Han säger att företaget alltid har

haft ett ”öppet sinne”.

Självklart att leta brett

– Jag kom till Golvet för tre och ett

halvt år sedan. Redan då var det självklart

att leta personal väldigt brett.

Han är helt övertygad om att det

finns en potential hos alla som har

den rätta inställningen och känslan

för hantverket.

– Bland de utrikes födda finns en

stor tacksamhet över ett fast arbete

och en stor glädje över det, säger

Anders Lyrbring.

Det gäller inte minst ensamkommande

flyktingungdomar, som måste

hitta ett jobb inom ett halvår efter

det att de slutat gymnasiet, annars

får de inte stanna kvar i Sverige.

Ställer krav

på alla anställda

– Här har vi som är företagsledare ett

stort ansvar, säger han.

Men det betyder inte att Golvet

inte ställer krav på sina anställda.

– Vi är väldigt tydliga med vilka

krav vi ställer. Man ska kunna hantverket

och man ska kunna göra sig

förstådd på svenska när man börjar

hos oss.

Han säger att språket initialt kan

vara en utmaning.

– Alla vi har anställt har förkovrat

sig i svenska språket väldigt snabbt.

GLÄDJEN ÖVER att få ett arbete är ofta stor hos nyanlända. Aobida Almashhad (till vänster)

och Ghulam Reza Gambari är två av många utrikes födda som har fått jobb på Golvet Göteborg.

Det är faktiskt inte någon som har

begärt ledigt för studier på SFI under

dagtid, men om en sådan förfrågan

skulle komma så tar vi ställning till

den då, säger Anders Lyrbring.

På företaget är man alltid villig

att hjälpa till och Lyrbring säger att

man brukar fråga om det är något

som den nyanställde behöver hjälp

med.

Kan ge lån till körkort

Att ha körkort är en förutsättning

när man arbetar som golvläggare.

Det händer att företaget hjälper till

FORTSÄTTNING på sid 14

12 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


Det händer att Golvet hjälper till med till

exempel ett lån, för att en lärling ska kunna

ta körkort och därmed bli anställningsbar.

PLATTA ORGANISATIONER

VÄCKER FÖRUNDRAN

För den som är nyanländ till Sverige och ska ut

på arbetsmarknaden är det ofta de sociala

mönstren i Sverige som väcker förundran.

Att vi har platta organisationer och att vi inte har

speciellt mycket respekt för auktoriteter ser vi

som självklart, men det ses av många andra

kulturer som exotiskt.

ARYAN KHAFFAF, verksamhetsutvecklare på Galaxen Bygg.

– KRAVEN VI STÄLLER

är att man ska kunna

göra sig förstådd på

svenska och visa att

man har anlag för

yrket, säger Anders

Lyrbring, vd för Golvet

Göteborg. FORTSÄTTNING på sid 14

– När det gäller att hjälpa nyanlända in på byggarbetsmarknaden

fokuserar vi mycket på introduktionssteget.

Mycket av det vi tar för givet på arbetsplatsen är helt

okänt för den som kommer från en annan kultur, säger

Aryan Khaffaf. Han är verksamhetsutvecklare på

Galaxen Bygg, som bland annat arbetar med rekrytering

av nyanlända.

Aryan Khaffaf säger att det ofta är de sociala frågorna

som gör nyanlända både förundrade och frustrerade,

frågor som för arbetstagarna i Sverige är självklara.

– Många nyanlända vill visa att de verkligen vill och

kan jobba både hårt och länge. Då prioriteras inte det

som vi tycker är så viktigt, att ta fika- eller lunchpaus

tillsammans med arbetskamraterna och den sociala

samvaron dem emellan, säger han.

Ingen hierarki

I Sverige har vi platta organisationer, vi säger du till

chefen, som dessutom kan vara en kvinna, och betraktar

henne eller honom som vilken medarbetare som helst.

I många andra kulturer är organisationerna hierarkiska

och chefen, som nästan alltid är en man, är en auktoritet.

Sådana frågor och funderingar kan vara svåra att ta upp

med arbetsgivare eller arbetskamrater, men kan ställas

till företrädare för Galaxen Bygg.

– För den som är nyanländ finns det två olika sätt att

ta sig in på arbetsmarknaden. Den ena vägen går via

gymnasiet och därefter lärlingsanställning. För vuxna

nyanlända är vägen in ofta genom lärlingsanställning på

arbetsplatsen samtidigt som man läser in de teoretiska

delarna på distans, säger Aryan Khaffaf.

För att kunna tillgodogöra sig den teoretiska delen av

utbildningen behövs grundkunskaper i svenska. Kurslitteraturen

finns också på lätt svenska samt några

andra språk, bland annat engelska.

Långt ifrån arbetsmarknaden

Aryan Khaffaf säger också att Galaxen Bygg följer upp

de personer som man rekryterar under flera år för att

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 13


FORTSÄTTNING från föregående uppslag: ”Lyckan hos nyanlända som får jobb ger oss stor glädje”

hjälpa till och bland annat svara på de frågor som både

arbetsgivare arbetstagare kan ha.

– Vi arbetar både med nyanlända och med personer

som har varit långtidsarbetslösa samt med funktionshindrade

och vi välkomnar alla som vill arbeta inom

byggbranschen, säger Aryan Khaffaf.

Han säger att det är viktigt att branschen tar sitt

ansvar när det gäller mångfaldsfrågor. Det finns en stor

potential bland nyanlända, som måste få komma in på

arbetsmarknaden. Speciellt i dessa tider när byggbranschen

har svårt att rekrytera personal.

Finns hjälp att få

– Glädjande nog ser vi en förändring till det bättre, företagen

har blivit duktigare på att rekrytera utrikes födda.

För den enskilde arbetsgivaren finns hjälp att få. Galaxen

Bygg stöttar både arbetsgivare och arbetstagare. Det

gäller att se möjligheterna och inte hindren, säger Aryan

Khaffaf.

Han säger också att de allra flesta nyanlända som

börjar som praktikanter får fast anställning som lärling

på företaget efter praktiktidens slut.

GALAXEN BYGG ägs gemensamt av Bravida, Byggföre tagen,

JM, NCC, Måleri företagen i Sverige, Peab och Skanska.

ekonomiskt, till exempel med ett

lån, för att en lärling ska kunna ta

körkort och därmed bli anställningsbar.

Anders säger också att alla som

har varit lärlingar hos Golvet inte

har kunnat få fortsatt arbete. Man

måste leva upp till de krav som företaget

ställer på kompetens inom yrket

och även till viss del på social kompetens.

Att passa tider är också något

man måste lära sig när man går från

skolbänken och ut i arbetslivet.

– Det allra viktigaste är att man

kan lära sig hantverket och man ser

väldigt snabbt om anlagen finns där.

Tidigare kompetens

utvärderas

Alla som blir anställda hos Golvet har

någon form av utbildning eller erfarenhet

inom området, antingen från

gymnasiet eller från tidigare arbetsgivare.

Har man varit golvläggare i

sitt tidigare hemland finns det möjlighet

att få en validering, vilket innebär

att man gör ett prov som visar

vilken kompetens man har och om

den är gångbar i Sverige. Om så inte

är fallet har man möjlighet att få kompletterande

utbildning här.

Validering förekommer inom alla

yrkesgrupper, men är kanske mest

känt inom läkaryrket.

– När de ungdomar, som kommit

till Sverige ensamma, kommer ut

som praktikanter är oftast inte självförtroendet

på topp. Men när man

släpper in dem i gemenskapen och

de märker att man litar på dem och

de får den hjälp de behöver, växer en

tillit fram, säger Anders Lyrbring. ■

FORTSÄTTNING

från sid 11:

”Det har jag inte

ångrat en sekund”

”Jag tycker

inte jag blivit

vare sig otrevligt

bemött

eller blivit särbehandlad.”

Började bli för trött

för att träna

Sen hände det inte ovanliga. Kroppen

började säga ifrån. Lite diskret, men

ändå.

– Jag har aldrig haft ont någonstans

när jag jobbat. Men jag började

bli trött, så trött när jag kom hem

från jobbet att jag inte orkade träna.

Och tränar man inte kommer skadorna

och förslitningarna snart.

Så hon tog chansen att byta jobb

när den dök upp.

Som projektadministratör sköter

hon administrationen runt företagets

entreprenader – miljö, egenkontroller,

ekonomi, har koll på inköp, bilar,

lager … Hon har kvar kontakten med

byggindustrin, hon har användning

för sin ekonomiska utbildning, hon

har arbetskamrater på ett annat sätt.

Hon har gått in i en ny fas i sin karriär

och trivs med det.

– Det jag saknar mest är att bara

hoppa i arbetsbyxor på morgonen.

Att slippa tänka på vad jag ska ha för

kläder …

”Bra med varierande

bakgrund – och kön”

Maggan har mer eller mindre alltid

rört sig i mansdominerade kretsar.

Ett av hennes fritidsintressen är fotboll,

där hon numera är tränare och

pådrivare inom Säffle FF, som häromåret

utnämnde henne till FF-hjälte,

med motiveringen:”Ingen uppgift är

för liten eller för stor för att genomföras,

det formligen sprutar av kraft

och driv i Maggan. Om ingen annan

tar tag i projekten så fixar hon det.

Hon är alltid beredd att ge en hjälpande

hand till klubben med fysisk

hjälp eller med nya idéer som kläcks.”

En sådan kraft hade förstås sin

plats på en byggarbetsplats, även om

hon valde att bära ett kakelpaket och

gå två vändor, istället för att ta två åt

gången.

– Argumentet att tjejer inte skulle

passa i byggbranschen för att det är

för tungt är inte hållbart. Det finns

ju hjälpmedel. Och framför allt handlar

jobbet om så mycket mer än att

bära saker. Det handlar om handlag.

Om att se lösningar. Då är det bra

med arbetslag med lite varierande

bakgrund – och kön. Jag tror många

killar skulle uppskatta det, precis som

tjejer uppskattar när det kommer in

killar på en kvinnodominerad arbetsplats.

Blev betraktad som plattsättare,

inte som kvinna

Hon upplever det som att hon ganska

snabbt blev duktig på sitt jobb –

vilket med emfas bekräftas av hennes

tidig are arbetsgivare – och att det i

kombination med att hon var ensam

tjej snarast gjorde att hon blev lite

känd och därmed respekterad i branschen.

Och därför i första hand blev

betraktad som plattsättare, inte som

kvinna.

Bland det som Maggan tror att

hon bidrog med var sin förmåga att

utvecklas och driva utveckling.

– Det finns en tendens inom branschen

– och kanske i alla branscher –

att man vill göra som man alltid gjort.

Jag tycker det är roligt när man kan

hitta en ny produkt, ett nytt sätt att

göra, och i synnerhet lyssna på kundernas

önskemål och förslag och hitta

nya lösningar.

Och Maggan tycker inte att hon

mött så mycket diskriminering sedan

hon väl kom in på BBM för trettio

år sedan.

– Jag tycker inte att jag blivit vare

sig otrevligt bemött eller blivit särbehandlad.

Förutom att jag förstås

ibland fått hjälp med att bära saker.

Sedan finns det två sätt att bedöma

vad som händer på en machobetonad

arbetsplats. Det är vanligt

att tjejer slutar för att de inte står ut.

Men Maggan tror att det som hände

runt om henne kan ha varit det motsatta.

– Jag är inte säker, men det är ju

möjligt att männen runt omkring

mig kan ha tagit intryck och blivit

lite mindre macho på grund av att

jag fanns där. Jag vet i alla fall att

BBM är ett omtyckt företag där

många trivs med att arbeta. ■

14 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


NU KAN TRUCKEN

GÖRA LYFTET

MACKI AGELIS, lagerchef

på Göinge Golv,

sitter i hytten på

trucken och låter mattresaren

göra jobbet

med att flytta och

resa mattrullarna. Nu

slipper han de tidigare

återkommande ryggskotten!

Tunga lyft av mattrullar är ett arbetsmiljöproblem i många golvföretag.

Nu finns en lösning på det problemet för arbetet på lagret – en mattresare

som monterad på en gaffeltruck, enkelt och säkert, både flyttar

och lyfter tvåmetersrullar.

Macki Agelis, lagerchef på Göinge

Golv i Knislinge ser bara fördelar med

det nya hjälpverktyget.

– Jag arbetade som lagerchef på

ett annat företag i sju år och hann

med många ryggskott och sjukskrivningar

innan jag började på Göinge

Golv i augusti. Då hade de redan beslutat

att köpa in mattresaren, annars

hade jag nog ställt kravet. Att flytta

och lyfta mattrullar som väger 200

kilo sliter för mycket på ryggen och

även om man är två personer är det

lätt att få ryggskott. Nu sitter jag i

hytten på gaffeltrucken och låter

mattresaren göra jobbet. När mattan

är lyft är det inga problem att flytta

den med hjälp av säckkärran, det

klarar jag själv, säger Macki Agelis.

En arbetsmiljösatsning

Rasmus Olsson, en av delägarna på

Göinge Golv nickar instämmande

och tillägger:

– Mattresaren har vi satsat på av

säkerhetsskäl. Tidigare fick golvläggarna

anlita någon på kontoret

när mattrullarna skulle flyttas och

lyftas. Och alla vet att mattrullar ska

stå upp, det blir tryckmärken om de

får ligga för länge. I samband med

att vi byggde om och insåg att vi

måste ha en lagerchef, blev det

natur ligt att vi också investerade i

det här hjälpverktyget utifrån vårt

fokus på arbetsmiljön. Anledningen

till att vi fick upp ögonen för mattresaren

är kontakten med Golvprofil.

När vi hade testat den var det ingen

tvekan. Hjälpmedlet kan också användas

som lastare för att förflytta

liggande rullar.

Mattresaren ska ses som ett komplement

till en gaffeltruck och kan

enkelt beskrivas som en piklastare

TEXT:

Christina Adlers

FORTSÄTTNING

på sid 16

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 15


FORTSÄTTNING från sid 15:

Nu kan trucken göra lyftet

GAFFLARNA på

trucken körs in helt

i matt resaren och

piken på mattresaren

i matt rullen.

NÄR RULLEN SKA

RESAS backar man

halvvägs ur mattresaren

och höjer

truckgafflarna. Då

viker sig mattresaren

på mitten ...

... tills mattan står

upp.

som viks 90 grader på mitten när

man reser mattrullen. Gafflarna på

trucken körs in helt i mattresaren

när en liggande rulle ska förflyttas.

När rullen ska resas backar man ut

halvvägs ur redskapet och när truckgafflarna

höjs viker sig mattresaren

90 grader på mitten tills mattan står

upp. Piken på mattresaren är 1,5

meter lång och avsedd för tvåmetersrullar.

Det finns dock en begränsning,

och det är takhöjden. Lokalen

måste ha en takhöjd på 3,7 meter för

att man ska kunna använda mattresaren.

Skapade den för att slippa

återkommande ryggskott

Bakom produkten står innovatören

Morgan Rud, som arbetat med golvrullar

i mer än 30 år på byggvaruhuset

K-Bygg Fresks golvlager i Östersund.

I många år sökte han, utan

framgång, ett hjälpmedel att flytta

de tunga rullarna, för att undvika

ryggskotten som ständigt återkom.

– Till slut blev jag tvungen försöka

komma på något själv. Så jag gjorde

en enkel ritning på mattresaren, som

stål- och smidesföretaget Attacus tillverkade.

Och den fungerade.

Det är nu fyra år sedan Morgan

Rud lät tillverka prototypen. En lång

tid kan tyckas men så lång tid har det

tagit att matcha verktyget mot alla

krav som EU ställer samt att få den

CE-märkt så att den kan användas

globalt. Nu är den också mönsterskyddad.

Morgan Rud har gjort sitt,

Golvprofil i Falköping har tagit över

som producent och marknadsförare

av mattresaren.

Passar till

vilken truck som helst

– De företag som provat verktyget

säger att det är som natt och dag,

säger David Karlsson på Golvprofil.

Mattresaren kan användas för tvåmeters

mattrullar i horisontellt och

vertikalt läge, det behövs ingen fysisk

styrka och ingen skadar sig. Är mattorna

bredare har man dem inte stående.

De får heller inte väga mer än

250 kilo. Mattresaren minskar också

risken för kantskador som kan uppstå

när mattrullarna reses manuellt.

I synnerhet är det ett problem med

lino leum i kalla temperaturer. Sedan

det första demoexemplaret tillverkades

har vi gjort små finjusteringar och

nu är mattresaren färdigutvecklad.

Den är universell och passar till vilken

truck som helst. Den är ett viktigt

redskap ur arbetsmiljösynvinkel.

Att mattresaren kan komma till

användning också hos åkeriföretag

och byggföretag, gör den inte mindre

intressant och attraktiv. ■

16 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


En av norra

Europas största

textilskärmaskiner

Svegab

LANSERING

TEXTIL SERVICE

Komplett TEXTIL sortiment från våra ledande leverantörer.

Vi skär det ni behöver – när ni behöver det!

Fullständig langett-service

Komplett kantbandningsservice

En bit eller tusen bitar

Logotyper i plast, linoleum eller textil

Projektservice för textilleverantörer

SGD · SVERIGES GOLVDISTRIBUTÖRER

0470-606 30

040-14 08 80

08-122 107 00 090-18 18 86 031-19 90 68

023-79 36 60 0500-27 27 90 011-28 59 90

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 17


Två hetluftsverktyg

Samma unika egenskaper

- men med olika grepp!

NYHET | Svets/Fön HG 2520 E

Nu även

som pistolmodell

Svets/Fön HG 2620 E

Här visar Annica Edgren, Kasthall, den nya handtuftade mattan

Flourish som tillverkas av restgarn. Till skillnad från tidigare

Kasthall produkter av restgarn går det inte att bestämma över

färgkombinationerna i Flourish. Det blir en överraskning!

Högkvalitativa hetluftsverktyg på 2300W som regleras

i steg om 10°C mellan 50-700°C. Når maxtemperatur

på endast 45 sekunder. Fyra individuella program kan

enkelt förinstalleras.

- Låg vikt och ergonomiskt handtag

- LCD skärm visar inställd temperatur och luftmängd

- Borstlös motor med livslängd på 10.000 timmar

- Enkelt byte av element och reservdelar

ANNONS

Interface presenterade en kombinerad kollektion med både LVToch

textilplattor, kallad Look Both Ways, som ger en trendig känsla

av betong- och terrazzogolv.

18 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020

Golvprofil AB | www.gpshop.se | 0515-16 700


Dramatisk ljussättning av Bolons monter. Här hade man anlitat amerikanska arkitekter för att skapa något som drog

blickarna till sig. Och även drog till sig andra arkitekter.

GOLVBRANSCHENS MÖTESPLATS

Årets möbelmässa i Stockholm var välbesökt som vanligt. Något färre besökare men

å andra sidan fler utställare. Och liksom de senaste åren – ett femtiotal golvutställare.

Möbelmässan – eller Stockholm

Furniture & Light Fair som är dess

officiella namn – gick i år 4 – 8

februari. Mässan är ett centrum

för nordisk interiördesign med

besökare och utställare från hela

Norden. Det fanns vissa farhågor

om att Corona-viruset skulle hålla

besökarna borta, men så verkar

inte ha blivit fallet.

Även i år fanns ett stort antal

golvutställare på plats och mässan

har verkligen utvecklats till Sveriges

stora och årliga golvmässa. Det är

här arkitekterna samlas och det är

här man kan påverka dem – vilket

golvleverantörerna numera insett.

Golv på stan också

Det är inte bara på själva möbelmässan

man kan se golv under

mässveckan. De showrooms

som finns på stan har full verksamhet

och på Stockholm Design

District på Södermaln hade ett

antal golvleverantörer sina showrooms

öppna från tidigt till sent.

Fullt med evenemang och mat

och dryck i ett aldrig sinande flöde.

Hållbarhet, cirkularitet ...

Sustainability, det vill säga hållbarhet,

var ett av ledorden på

årets mässa. Andra uttryck var

cirkulärt byggande och budskapet

att produkternas carbon footprint

(koldioxidutsläpp på svenska) ska

vara så litet som möjligt eller helst

negativt. Utseendemässigt var

det ljusa träslag och dova pasteller

som gällde.

Design blir mer och mer

Att designbegreppet ständigt

utvidgas är mässan ett levande

bevis för. Här finns förutom golvbeläggningar

från många leverantörer

även golvbrunnar och golvavlopp

från Purus och Unidrain

samt socklar från Döllken. Men

lim, spackel och cement lär även

i fortsättningen vara kvar på Nordbygg.

Där någonstans går väl

gränsen. Liksom förra året var det

ett 50-tal utställare som klassades

in under rubriken Golv och mattor.

Under den rubriken fanns dock

inte de småländska trägolven från

Rappgo.

– Oj, sa Cecilia Rappe-Grahn,

Rappgo, med ett skratt. Då har

jag väl fyllt i anmälningsblanketten

fel. Men vi finns här i alla fall.

Vad visades?

Nedan ges ett axplock av vad

Golv till Tak hittade bland montrar

och utställda produkter.

Vävda varor

Bolon visade inga nyheter utan

koncentrerade sig istället på att

visa nya kombinationer av befintliga

produkter under temat The Art

of Performance. Allt i en monter

designad av den amerikanska

design trion Snarkitecture från

New York. En monter som i olika

rum visar den vävda vinylens

möjlig heter.

En extra visningsyta fick man

dessutom genom valet av Bolon

som golvmaterial till Designbaren

i Victoriahallen.

Textil förstås

Årets kollektion från Kasthall har

fått namnet Colors in Between

och är en ”utforskande hyllning

till de spännande möten som sker

när färger, skuggor och ljus strålar

samman”, som det står i pressmaterialet.

I kollektionen finns

bland annat Flourish, en handtuftad

ullmatta tillverkad av restgarn,

som samlats in från produktionen

av tidigare tuftade mattor.

Till skillnad från tidigare Kasthallprodukter

av restgarn går det inte

att bestämma över färgkombinationerna

i Flourish. Det blir en

överraskning!

LVT och textil

Interface presenterade en kombinerad

kollektion med LVT- och

textilplattor som kallas Look Both

Fortsättning på sid 20

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 19


Fortsättning från sid 19: ”Golvbranschens mötesplats”

Bjelin hade en monter helt i granens tecken. Här inne kunde man få både

gransaft och grankakor. Samtidigt som man kunde stampa på ett grangolv.

Ways och som ger en trendig

betong- och terrazzogolvskänsla.

Kollektionen skapades av Interface

chef för produktdesign, Kari

Pei, och hennes team, och innehåller

både hårda och mjuka material

som kompletterar varandra till

en helhet. Mönstren är lekfulla

men lugna och de mineralbaserade

färgerna balanseras av livliga

nyanser.

– Look Both Ways vill hylla

golvet genom en sömlös övergång

där hårda och mjuka ytor

naturligt smälter samman, säger

Kari Pei. Kollektionen ger terrazzo

och betong nytt liv genom sin

tolkning av ristade mönster och

konfetti. Look Both Ways innehåller

en mängd färger och texturer

som vill stimulera glädje och

fokus, samtidigt som den absorberar

mer ljud än många andra

golvalternativ. Hård eller mjuk,

fluffig eller slät, mönstrad eller

massiv. Denna kollektion erbjuder

många olika kombinationer och

är mycket mer än bara ett golv att

gå på.

Gran på flera sätt

Hos Rappgo var nyheten vitlaserad

Douglasgran. Något som

måste passa Cecilia Rappe-Grahn

i montern som en handske.

För Bjelin gick allt i granens

tecken. Det bjöds på gransaft,

grankakor och visades nya grangolv.

– Gran är i grunden för mjukt

för att klara påfrestningarna i en

offentlig miljö, säger Johan Larsson,

försäljningschef på Bjelin.

Men med vår härdningsteknik

Woodura får vi en träyta som

klarar hårt slitage. Golven kan

därför läggas i offentliga miljöer

med höga krav på slitstyrka.

– Eftersom gran är ett mjukt

träslag har det traditionellt använts

som undergolv, fortsätter Johan.

Då ofta i kombination med en överliggande

matta, eller att granen

lagts under ett parkettgolv. Nu

kan vi erbjuda en slitstark golvkollektion

till konkurrenskraftiga

priser där det vackra träslaget

gran har huvudrollen.

De materialsnåla golven produceras

i en nybyggd fabrik i skånska

Viken. Granen kommer från

Slavonien, en region i Kroatien

med lång tradition av skogsbruk

som värnar om återväxten. Med

Bjelins teknik räcker en gran till

tio gånger mer golvyta jämfört

med när man producerar ett vanligt

parkettgolv. Det härdade materialet

i ytskiktet är mycket tunt

utan att bli sprött. Med samma

resurssnåla teknik kan Bjelin få

fram riktigt stora plankor som är

upp till 28 centimeter breda och

240 centimeter långa. Ytan härdas

under högt tryck och värme för att

bli fyra gånger hårdare än det

ursprung liga trämaterialet. Golvytan

behandlas sedan med hårdvaxolja

eller matt lack som i kombination

med den hårda träytan

blir lätt att underhålla.

Spridda skurar

I Amticos monter visades den nya

färgskalan i Signature-kollektionen

med totalt 25 nya färger. Signature

är en platta för hård trafik och med

ett slitskikt på 1,0 millimeter. I montern

visades mönsterläggningar

med Signature och textilgolv ur

Amticos sortiment.

I samband med mässan lanserade

Falck Design sitt nya vinylgolv

Expona Puzzle avsett att

läggas runt ishockeyrinkar och på

golfklubbar eller liknande där risk

finns att vassa föremål förekommer.

Plattorna läggs lösa och

tandar i varandra.

De nya, slagtåliga plattorna Expona Puzzle visades i Falck Designs monter av Eva-Lena Gullberg och Stefan Larsson,

Falck Design. Plattorna läggs lösa och tandar i varandra.

Trä med mera

Hos Kährs var budskapet att man

numera kan erbjuda ett brett

spektrum med trä, LVT och textilgolv.

– Årets tema kallas Mix &

Match, säger Charlotta Persfell,

marknadschef på Kährs. Vår

monter visar upp tre iögonfallande

rum, vart och ett med fokus på en

färgtrend, allt utarbetat i samarbete

med vår textilgolvspartner

Modulyss. Målet är att inspirera

20 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


Forbos möbellinoleum böljade ut i montern i olika färger. I år fanns som nyhet en tunnare variant som är enormt följsam

och kan användas för att klä konstruktioner som den lilla, ribbade sittbänken till höger i bilden.

och visa hur kombinationer av

olika golvmaterial kan användas

för att skapa unika och skräddarsydda

golvlösningar.

Inte bara golv

I montern hos Forbo Flooring var

det i år möbellinoleum som stod

i fokus – onekligen bästa tillfället

att visa den produkten!

– Vi är ju ensamma om möbellinoleum

och i år kunde vi visa en

ny, tunnare variant som är enormt

följsam och tacksam att klä olika

konstruktioner i, säger Per Lundberg,

försäljningschef på Forbo

Flooring. Den förblir flexibel över

tid och är lätt att böja och ger mer

frihet i 3D-formning.

– Den har väckt uppmärksamhet

och intresse bland arkitekterna,

konstaterar Per. Och det känns

verkligen helt rätt för oss att finnas

här på mässan. Där vi kan prata

både golv och andra ytor. Här når

vi våra kunder och beställare på

ett bra sätt. Dessutom når vi långt,

både norrmän och danskar är här.

Som sanddynor

Hos danska Ege var höjdpunkten

den nya kollektionen A New Wave

med det böljande motivet hämtat

från sanddynorna på den danska

västkusten. Mattorna är skapade

i en teknik som tillåter varierande

höjder och ger en böljande effekt.

I kollektionen omvandlas den

karga kustmiljön till tre designberättelser.

En taktil och skulptural

enkelhet som återspeglas i delkollektionerna

Sand, Grass och

Ocean som finns i sju naturliga

och diskreta nyanser.

Någonting som däremot saknades

i Eges monter var de traditionella

smørrebrøden. Efterfrågade

av många arkitekter och

saknade av desto fler. Senaste

året med smørrebrød gick det åt

1 000 stycken på två timmar.

Kanske nästa år igen?

– Vi får väl tänka på det för framtiden,

säger Niklas Persson, vd

för svenska Ege, med ett leende.

Saknaden verkar ju vara stor.

Glas som konst

I montern hos NTK visades glasmosaik

från italienska Sicis.

– Glasmosaik har blivit ett populärt

material i Skandinavien, säger

Stefan Englund, NTK. Sicis tillverkar

glasmosaik av högsta

kvalitet och är världsledande inom

sitt område. Deras produkter

kompletterar vårt befintliga utbud

av golvprodukter och keramik på

ett bra sätt.

Totalt handlar det om ett trettiotal

serier av glasmosaik i ett stort

Fortsättning på sid 22

Hos danska Ege var höjdpunkten den nya kollektionen A New Wave med det

böljande motivet hämtat från sanddynorna på den danska västkusten.

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 21


Vårens

GVK-kurser

Nu kan du anmäla dig till någon av vårens GVK-kurser Behörighet Arbetsledare,

Behörighet tätskikt under keramik samt Behörighet Plast. Mer

information, anmälningsformulär och respektive kurs och kurstillfälle hittar

du under ”Arbeta med våtrum” på GVKs hemsida.

Vill du veta mer, se www.gvk.se

Behörighet Arbetsledare

2020-04-28 Radisson Blu Arlandia Hotel Stockholm/Arlanda

Behörighet Keramik

2020-02-25 Hotel Lorensberg, Göteborg

2020-03-24 Golv- & Kakel Gävleborg AB, Söderhamn

2020-04-14 Best Western Plus Hotel Noble House, Malmö

2020-05-12 Best Western Gustaf Wasa Hotell, Borlänge

2020-05-26 Best Western Eurostop,Örebro

2020-06-09 Best Western Hotel Botnia, Umeå

Behörighet Plast

2020-02-28 Bräckegymnasiet, Göteborg (fulltecknad)

2020-03-03 Forbos lokaler, Stockholm (fulltecknad)

2020-03-26 Umeå Golvcenters lokaler, Umeå

2020-04-02 Golv- & Kakel Gävleborg AB, Söderhamn

ANNONS

Fortsättning från sid 21: ”Golvbranschens mötesplats”

Italiensk glasmosaik från italienska Sicis var huvudnyheten hos NTK.

Stefan Englund, NTK, visar upp det glittrande sortimentet.

spektrum av färger och mönster.

Med på mässan hade man en

1 x 1,6 meter stor tavla i glasmosaik

föreställande en stilig kvinna.

Tavlan var handgjord av Sicis i

Italien där all deras glasmosaik

designas och tillverkas.

Redan de gamla grekerna

I Tarketts monter hade man

hämtat inspiration från det antika

Grekland och dess agoror, det vill

säga torg för öppna samtal. Ambitionen

var att skapa en mötesplats

som stimulerade till diskussioner

kring en cirkulär omställning och

minskade klimatavtryck. Montern

kallades Natural Bond och alla

före mål och möbler i montern var

omgivna av spännband för att visa

att tingens nuvarande form endast

är temporär.

I montern visades för första

gången den nya iQ Natural-kollektionen

där den fossilbaserade

råvaran bytts ut mot biobaserad.

Nya iQ Natural lanseras i april.

Som grädde på moset fick nya

iQ Natural priset Årets Hållbarhetsprojekt

2020 som delades ut av

tidskriften Form under mässan.

På montergolvet låg trägolvet

Fenix, ett trägolv i ek med ett slitskikt

av återvunnen parkett.

Ett naturligt material

Tätpackat med arkitekter var det

i montern hos Tärnsjö Garveri där

en medarbetare satt och visade

hur man hanterar läder på rätt

sätt. Läder är ett naturmaterial

som älskas av arkitekterna – möjligen

med undantag av veganerna

i arkitektkåren. I montern fanns

läder i alla tjocklekar för allt från

möbler till golv.

– Vi använder den tjockaste

kvaliteten på 5,0 millimeter till

golv och sadelgjordar, berättar

Andreas Drugge, vd för Tärnsjö.

Det är inga stora mängder vi säljer

men det är en stadig efterfrågan.

Styrelserum och representativa

lokaler för stora företag men även

en del privata kunder som vill ha

det hemma. Eftersom materialet

rör sig något måste läggningen

göras av kunniga läggare som kan

skära till och trimma in plattorna

under utförandet. Men det är värt

mödan. Det blir fantastiskt vackra

golv.

22 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


UZIN SELECTION 2020

Gör det enkelt att välja rätt. UZIN Selection 2020 – 19 stycken noga utvalda hållbara och

miljöbedömda kvalitetsprodukter som klarar hela 90% av alla applikationer.


Samtliga produkter i UZIN Selection 2020 är BASTA registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende

miljö- och hälsofarliga egenskaper (se www.bastaonline.se). Produkterna finns bedömda i SundaHus och i Byggvarubedömningen; innehållsbedömning ”rekommenderas”, totalbedömning

”accepteras”. Alla produkterna är märkta med EMICODE EC 1 PLUS® (mycket lågt innehåll av flyktiga organiska ämnen). Läs mer på www.uzin.se.

UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.

ANNONS

Det var första gången Tärnsjö

ställde ut på mässan men man

var nöjda med responsen.

Telefonkiosker och akustik

Att dämpa ljud blir allt viktigare

och mängden telefonkiosker –

eller tysta rum – hade ökat ytterligare

sedan förra året. Också

akustikutställarna med fluffiga

skärmar och paneler hade ökat.

Akustiktillverkaren Baux hade till

och med en monter som man

kallade sitt Akustiktempel och där

man visade olika ljuddämpande

lösningar.

The same procedure

as last year?

Så heter det i Grevinnan och

betjänten varje nyårsafton och

för den och för nästa mässa gäller

standardsvaret: ”The same procedure

as every year”. Nästa

Stockholm Furniture & Light Fair

äger rum 9 – 13 februari 2021 på

Stockholmsmässan.

Thomas Åkerblad

Temat i Tarketts monter var cirkulär omställning och minskat klimatavtryck. Montern kallades Natural Bond och alla

föremål och möbler i montern var omgivna av spännband för att visa att tingens nuvarande form endast är temporär.

Golv ska återvinnas och cirkulera i ett evigt kretslopp.

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 23


EUROSHOP

– BUTIKSGOLV I MASSOR

Vart tredje år äger världens viktigaste detaljhandelsmässa, Euroshop, rum i tyska Düsseldorf.

Förutom butiks inredningar och allt annat som finns i en butik, finns här även golv i stora mängder

och i olika utföranden. I år var totalt 161 utställare anmälda under rubriken Golv.

På Euroshop var det premiär för Kährs nya LVT-golv Impression. Golvet visades upp

i tre typiska butiksmiljöer med inriktning mot modehandel, mataffärer och makeupoch

skönhetsbutiker.

Hos Forbo var det lösläggning med Allura som fångade besökarnas

intresse. Allt fler ser fördelarna med limfria golv.

På mässan brukar de stora golvleverantörerna

visa sina nya produkter

för en stor och krävande

publik. Ofta sparar man sina

nyheter för butiksmiljö och visar

dem inte på Domotex eller BAU,

utan lanserar dem först på Euroshop.

Internationell mässa

Årets mässa hölls 16 –19 februari

och hade 2 300 utställare från

57 länder, vilket var ungefär lika

många som vid förra mässan

2017. Däremot minskade antalet

besökare kraftigt. Totalt kom

94000 besökare och det var 10000

färre än förra gången. En nedgång

som helt tillskrivs Corona-virusets

härjningar och att många ställde

in sina mässbesök i sista stund.

Corona-virusets effekter syns även

på andra håll – så är till exempel

Domotex Asia i Shanghai i mars

inställd och skjuten på obestämd

framtid.

Det internationella deltagandet

var högt liksom tidigare år. Hela

70 procent av besökarna var

utländska, icke-tyska besökare.

Totalt var 142 länder företrädda

bland mässans besökare.

– Framgången för e-handeln är

en verklig uppmuntran för återförsäljare,

säger Michael Gerling,

ordförande för Euro Shop Advisory

Board och vd för EHI Retail Institute

Cologne. De har förstått att

de måste ge sina kunder goda

skäl för att komma in i butiken.

Investeringar görs därför i butiksinredning,

för att skapa kundresor.

Nytt koncept och ny produkt

För Kährs var det premiär på

Euro shop. Fast det var inte trägolv

som gällde utan de LVT-golv som

följde med in i boet när man köpte

Ehrenborg häromåret.

På mässan presenterade man

sin nya kollektion Kährs Luxury

Tiles Impression. Det är en LVTklick-kollektion,

som innehåller

åtta varianter i trädesign och åtta

i sten med nya större storlekar

på plattorna och plankorna. Träplank

orna har en präglad yta som

följer ådringen exakt, vilket gör att

”träutseendet blir extraordinärt”.

Samtliga plattor och plankor i

den nya kollektionen är sex millimeter

tjocka och har en integrerad,

ljuddämpande baksida som ger en

stegljudsdämpning på 20 decibel.

På mässan hade Kährs valt att

lyfta fram sitt kompletta utbud för

inredningsprojekt inom detaljhandeln.

Man visade därför upp

tre typiska butiksytor med inriktning

mot modehandel, mataffärer

och makeup- och skönhetsbutiker.

Brett sortiment

Svenska NTK ställde ut för andra

gången på mässan med sitt breda

sortiment av textil, trä, keramik

och LVT. Ett brett sortiment som

man tyckte att man nådde ut

med.

– För oss var det en lyckad

24 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


Fullt med fötter som ska in och trampa på Euroshops alla golv.

Framgången för e-handeln har medfört att

återförsäljare satsar extra på butiksinredning

– för att locka kunderna till de fysiska

butikerna.

ANNONS

FLER OCH UPPDATERADE

VINYLGOLV

I Amticos monter låg fokus på mönsterlagda LVT-golv i många färger

och kombinationer.

mässa, säger Stefan Englund,

NTK. Trots vår lilla monter på 25

kvadratmeter tyckte vi att man

lade märke till oss och vårt koncept.

Dock var det lite färre

besökare än vi räknat med men

vi vet att vissa svenska besökare

bokade av sent på grund av

Corona viruset.

Många svenska kunder

– Det var en bra mässa för oss,

säger Per Lundberg, försäljningschef

för Sverige hos Forbo. Många

svenska kunder och företag hade

tagit sig hit för att få en överblick

över utbudet – vissa saknades

dock på grund av viruset. Vårt

fokus var vår nya Allura LVT-kollektion

med sex underkollektioner

där alla har sina olika funktioner

och fördelar.

– Vår monter var välbesökt från

söndag till torsdag, fortsätter Per.

Det kom flera intressanta besökare

från de övriga nordiska länderna.

Lösläggning var ett tema som

väckte intresse på mässan. De

demonstrationer vår tekniker

gjorde med våra löslagda produkter

i konceptet Fast Flooring drog

till sig många åskådare. Alltfler

ser fördelar med limfria golv.

Nästa gång

Nästa Euro Shop kommer att äga

rum i Düsseldorf 26 februari –

2 mars 2023.

Thomas Åkerblad

Altro har tagit fram en uppdaterad

version av sin heterogena plastgolvskollektion

Cantata. Michael

Persson, nordisk chef hos Altro,

beskriver den nya kollektionen

såhär:

− Bland de nyheter som nya

Altro Cantata kommer med så är

det två som sticker ut – materialets

undersida och ett större antal

varianter. När det gäller materialets

undersida har den förbättrats för

att förhindra intrycks märken och

erbjuda en högre akustikdämpning

på 14 decibel, samt en högre

komfort under foten som minskar

tröttheten i benen.

Kollektionen växer i och med

uppdateringen i omfång och går

från tidigare 16 varianter till 29.

− Det nya Altro Cantata-sortimentet

inkluderar 29 färger som

är tillgängliga i en rad olika mönster.

Några mönster har hämtats

från den tidigare kollektionen,

medan andra har valts ut ur Altro

Orchestra-kollektionen. Dessutom

finns fyra terrazzo-liknande

utseenden och, för första gången

som limfritt alternativ, även tolv

nya träliknande mönster som gör

att man kan koordinera med vissa

varianter från den nuvarande Altro

Wood-kollektionen och därmed

installera dem i angränsande

områden, fortsätter Michael

Persson.

Kollektionen är tänkt att passa

i vårdmiljöer – i såväl receptionsområden

och korridorer som i

behandlingsrum och väntrum.

Golven ska även fungera bra i

förskolor, kaféer och klassrum.

De nya golven läggs som sina

före gångare utan lim, vilket kortar

installationstiden och förenklar

avfallshanteringen. Färgskalan

går när det gäller trämönstren

från varmt brunt till både ljusare

och mörkare grått. De terrazzoliknande

golven finns i grått, beige

och blått. Kollektionens övriga

golv går i samma färgskala med

ett grönt och ett rött undantag.

Samtliga golv i kollektionen är

återvinningsbara, ska kunna

installeras på betongunderlag

med upp till 97 procents relativ

fuktighet utan fuktspärr, och kommer

i rullar med en bredd på två

meter. ■

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 25


????

QUIZ

Testa vad du kan om branschregler, krav och toleranser!

Under våren blir det frågesport i Golv till Tak. Jon Herrdahl,

GVK, och Patrik Nordahl, GBR, har satt ihop frågorna.

Frågorna i detta nummer är på ämnena keramik och våtrum.

Nu kör vi!

1

1

X

2

2

1

X

2

3

1

X

2

4

1

X

2

5

1

X

2

6

1

X

2

Vad heter GVKs branschregler?

Säkra Våtrum

Säker vatteninstallation

Säker Vatten

I vilket utrymme får en klack användas enligt gällande branschregler?

Rörgenomföringar kan göras med en ”klack” för att förhindra att

fukt och vatten ligger dikt an rörgenomföringen.

Klack är tillåten i våtzon 2.

Klack är aldrig tillåtet. Istället ska en genomföringshylsa användas.

Vad är tillåten fogbredd för kakel enligt AMA Hus?

2 – 3 mm

1 – 5 mm

5 – 8 mm

Lutningen mot golvbrunn är ofta omdiskuterad. Vilka är kraven

på lutning mot golvbrunn i duschplats enligt Säkra Våtrum?

Lutningen ska vara minst 1:50 (20 mm/m)

Lutningen ska vara minst 1:150 (7 mm/m) och högst 1:50 (20 mm/m)

Lutningen ska vara minst 1:100 (10 mm/m)

Om inget avtalats om saken mellan parterna, finns det då något

krav på att fogarna löper i rak linje mellan vägg och golv?

Ja, det är alltid krav på att fogarna löper i linje.

Nej, det finns inget sådant krav förutom när det är avtalat.

Om plattorna är av samma storlek finns det krav på att fogarna löper

i linje.

Hur stort ska avståndet mellan utstickande rör och tätskiktet på

angränsande vägg eller golv vara som minst?

Minst 60 mm

Minst 10 mm

Minst 150 mm

NYA TEXTILPLATTOR

Tarkett lanserar nu en ny kollektion

textilplattor, Desso Air Master

Gold. Till plattorna används ett

patenterat garn som effektivt

kapslar in damm och partiklar.

Enligt tillverkaren är luftkvaliteten

i ett rum inrett med Air Master

upp till fyra gånger bättre än i ett

rum med andra textilgolv.

De nya plattorna är fullt återvinningsbara

och har certifierats

enligt Cradle to Cradle Gold samt

den högsta möjliga nivån för materialhälsa,

Cradle to Cradle Platinum.

Garnet som används är

econyl vilket tillverkas av återvunnet

material som nylon från

gamla fisknät. Baksidan kallas

Eco Base och innehåller polyolefin

och återvunnen kalk. Desso Air-

Master Gold-kollektionen har låga

utsläpp av VOC, det vill säga lättflyktiga

kolväten, vilket är i linje

med kriterierna för Cradle to Cradle

Gold.

Air Master Gold består av tre

nya kollektioner, Nazca Gold,

Salina Gold och Tierra Gold. Alla

tre har designats för att kunna

kombineras med varandra och

det övriga Air Master-sortimentet.

Desso Air Master Nazca Gold

ger en känsla av vävd textil, diskret

men ändå tydlig. Ett färgband gör

det möjligt för en designer att

skapa ett grafiskt mönster med

en i övrigt ganska avskalad palett

bestående av fyra nyanser.

Desso Air Master Salina Gold finns

i fyra subtila färger. Mönstret som

är tvåfärgat är inspirerat av naturen

och ger ett lugnt och behag ligt

intryck. Det gör att golvet passar

bra för inredning av arbetsplatser

– stora som små.

Desso Air Master Tierra Gold

finns i åtta nyanser, från jordnära

till varma. Alla utföranden har ett

svart garn invävt i mönstret vilket

ger en dramatisk effekt.

Plattorna levereras i formatet

500 x 500 millimeter. ■

ÄNNU MERA FALSTERBO

Boråstapeter har tagit fram ännu

en Falsterbokollektion, Falsterbo

III. I kollektionen finner vi både

nyheter och uppdate rade mönster

från arkivet. Samtliga har dock det

gemen samt att de för tankarna till

svensk sommar och natur och

låter densamma leva vidare på

väggarna. Inspira tionen har hämtats

såväl från som marens blommor

som lantliga kökshanddukar.

Kollektionens 38 tapeter går

trots sina många mönster i stil

med varandra och är tänkta att

vara fina tillsammans. ■

7

1

X

2

Vad av följande avgör hur stor golvets lutning blir i ett våtrum?

Om det placeras ett badkar eller inte i våtrummet

Om det finns golvvärme

Golvbrunnens placering i höjdled i förhållande till dörröppningen

Hur gick det?

0 – 3 Du får öva lite mer

4 Helt OK!

5 – 6 Bra jobbat!

7 Mästarklass, du har huvudet på skaft!

Rätt svar:

1:1, 2:2, 3:1, 4:X, 5:X, 6:1, 7:2

26 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


NYA LAMINATGOLV

Nu lanseras en ny version av Pergo Sensation. Ett laminatgolv

vars utse ende av tillverkaren beskrivs så här:

”En ytstruktur som tar fram varje ådring i trä dekoren med

kvistar och sprickor och med matt yta. Och som ger naturtrogna

effekter som är omöjliga att skilja från riktigt trä.”

Fasningen har förbättrats och för att ge extra slitstyrka

täcker ytbehandlingen hela ovansidan – även djupt ner i

fasningarna. Trycktekniken har också förbättrats och ger

bättre skärpa och kontrast som gör att patinaeffekten

följer dekoren och ger ett realis tiskt utseende.

Kollektionen består av tre delar med trämönster som

heter Lillehammer, Narvik och Vasa.

Lillehammer omfattar 14 nya dekorer och finns i två

utföranden, dels i slitageklass 32 och dels som Lillehammer

pro i klass 33. Båda är försedda med Perfec Fold klicksystem.

Vasa är en modern version av en klassiker. Ett klassiskt

utseende, med en modern tvist – golvet kan anta två olika

utseenden beroende på hur man lägger det. Antingen

som Chevron (fiskben) eller som Diamond (ruta). De nya

golven i Vasa-kollektionen utökar Pergos sortiment med

fyra nya dekorer (eller åtta, om man inkluderar möjligheten

att lägga golvet på två olika sätt).

Vasa finns i två utföranden, dels i slitageklass 32 och

dels som Vasa pro i klass 33. Båda är försedda med

Uniclic- fog.

Narvik pro X är det första Pergo Sensation-laminatgolvet

i klass 34. Narvik pro X gör det möjligt att installera

laminatgolv i utrymmen där extrem slitstyrka är ett krav,

som till exempel flygplatser, hotell eller butiker. Narvik

pro X är en del av Pergos sortiment för offentlig miljö och

finns i formatet Modern plank och med en halksäkerhet

i klass R10. Plankorna har en Uniclic-fog och finns i sex

olika dekorer.

Samtliga golv är miljömärkta med både det nordiska

miljö märket Svanen och den europeiska miljömärkningen

EU-blomman. ■

LÅT TRUCKEN

GÖRA LYFTET

PRODUKT-

NYHET

GOLVPROFIL MATTRESARE

ANNONS

• Reser mattrullar med truck

• Förflyttar mattrullar med truck

• Ger en förbättrad arbetsmiljö

www.golvprofilshop.se

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 27


FRÅGA

GVK

NATURTROGEN UPPFÖLJARE

Mr Perswall har tagit fram en uppföljare

till den tidigare kollektionen

Captured Reality, Captured Reality

No 2. Uppföljaren ska fånga

den värld vi lever i och i kollektionen

samsas uttrycksfulla ytor

och vackra naturvyer, i mikroeller

makroperspektiv. Här finns

skogens grönska och intressanta

ytor som betong, tegel och natursten

men även andra material

som kork, koppar och trä eller

terrazzo, som på bilden. De flesta

mönstren är rapporterbara men

i kollektionen finns även digitaltryckta

fondtapeter som anpassas

i storlek efter vägg.

− Trenden ligger i tolkningen av

verkligheten, vi lägger bara till lite

mjukare atmosfär i vissa delar av

kollektionen samt naturliga inslag,

säger Amanda Nordblad, designer

på Mr Perswall.

Sammanlagt innehåller kollektionen

40 artiklar fördelade på 29

mönster. ■

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om

godkända konstruktionslösningar, tätskiktsprodukter eller

något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter

svara. Skriv ned din fråga och mejla till info@gvk.se.

Vilka står bakom GVK?

Stiftelsen GVK består av organisationer

som alla arbetar mot det

gemensamma målet att komma

tillrätta med vattenskadorna och

sprida den kunskap de besitter.

I stiftelsen GVK ingår: Fastighetsägarna

Sverige, HSB Riksförbund,

Riksbyggen, Svensk Försäkring,

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

SABO, Sveriges Bostadsrättscentrum

SBC, Installatörsföretagen

och Golvbranschen

GBR.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

Att montera kakel på kakel

och klinker på klinker – är det

godkänt?

GVK har inget förbud mot och

avråder heller inte från att installera

ytterligare ett skikt kakel eller

klinker på ett befintligt skikt.

Där emot får man inte bygga bort

bakfall i underlaget på detta sätt.

Det formella kravet är att man

följer fästmasseleverantörens

anvis ningar vid detta utförande.

Värt att notera är att man ofta

får ett högre insteg till badrummet,

vilket funktionellt ofta är en

nackdel. Att montera dubbla lager

ytskikt innebär också ett avsteg

från den konstruk tion som

ursprung ligen godkänts. Avsteget

bör noteras samt redovisas i

anslut ning till eventuell kommande

försäljning.

Om huset har träbjälklag bör man

beakta den extra tyngden – som

kan leda till mer svikt och ökad risk

för plattsläpp. Dessutom absorberas,

och avges, mer fukt med

dubbla keramiska skikt.

Att montera keramik på keramik

är alltså att betrakta mer som en

kosmetisk förändring, inte som

en renovering.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

Är mikrocement och liknande

ytskikt godkända i badrum?

GVKs bedömning av produkten

mikrocement är att den ska

betraktas som en ytskikts produkt

som appliceras direkt på ett befintligt

ytskikt. Den är alltså inte att

betrakta som ett tätskikt likt

tätskiktsfolier, vätskebaserade

tätskikt eller plastmattor som

godkänns av branschorganisationerna

Byggkeramikrådet, BKR,

och Golvbranschen, GBR. I dagsläget

har inte GVK några regler

som behandlar installation av

ytskikt på befintligt ytskikt. Du

måste därför rådgöra med leverantören

av ytskiktet för att förvissa

dig om att du får bibehållen

produktgaranti om du väljer att

använda mikrocement. Annars

riskerar du att stå utan garantiskydd

om något inträffar.

Jon Herrdahl

jon@gvk.se

HÅLLBARARE LIM

Casco Proff DC heter Sikas nya

golvlim som företaget även beskriver

som sitt flaggskepp avseende

hållbarhet, då limmet ska

ha ett 40 procent lägre koldioxidavtryck

än liknande produkter på

den svenska marknaden.

− Det ställs allt högre miljökrav

på byggbranschen idag. Casco

Proff DC möter den utvecklingen,

kommenterar Linda Lagerström,

hållbarhetsspecialist hos Sika.

− Byggbranschen har länge

foku serat på framställningen av

betong för att få ner sitt koldioxidavtryck.

Men på senare tid är det

alltfler som också satsar på att

miljöcertifiera hela byggnaden.

I de sammanhangen har vi märkt

en ökad efterfrågan också på hållbara

golvlim, fortsätter Linda

Lager ström.

Limmet ingår i varumärket

Casco Floor Expert och har mer

än 92 procent hållbara råvaror, en

utveckling som inte ska ha skett

på bekostnad av prestanda. Koldioxidavtrycket

har kunnat reduceras

genom att man så långt det

är möjligt ersatt fossila råvaror

med växtbaserade material, till

exempel har naturliga hartser ersatt

polymerer med stort koldioxidavtryck.

Casco Proff DC är fiberförstärkt

och har ett brett användningsområde.

Det kan användas

för såväl PVC som LVT, textil och

vissa PVC-fria mattor.

− De tekniska egenskaperna är

jämförbara med det golvlim som

säljer mest hos oss idag. Casco

Proff DC har till och med visat sig

vara något starkare, säger Thomas

Davidsson som är teknisk specialist

hos Sika för den nordiska och

baltiska marknaden avseende

golvlim. ■

28 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


# GOLV

MARCUS EVERT

Så där, nu tar vi fredag ...

2020 - 01 - 31 PATRIK HEIDENBERG-SJÖGREN

2020 - 01 - 31

Kul att kunden vågar prova lite nytt.

DANIEL ALMROTH

Älskar Ny på jobbet.

2020 - 01 - 31

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

51

224

162

ANTON TUNLING

Här har vi ett av brorsans badrum

i det nybyggda huset. 60 x 120.

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser

2020 - 01 - 31

PELLE AGELSTAM

Eternal i ståltrapp. 29 steg.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

2020 - 02 - 04

JOHAN FYRK

Känner du igen dig?

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

Delad länk från byggnadsarbetaren.se

2020 - 02 - 06

143

29

44

MAGNUS B PÅLSSON

Efter drygt 3 000 m 2 av plockande

efter andra, så är det nu bevisat. Det

finns en gräns även för mig ...

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

2020 - 02 - 07 ATTILLA JUHASZ

Ja, vad säger man? När man kommer

till en hyreslägenhet där hyresgästen

har åkt på semester.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

2020 - 02 - 02

FRIPPE NIELSEN

Tanten ville ha ett provisoriskt skötbord

på övervåningen. Så vad passar

bättre än detta? Skit som skit.

Källa: Facebook, Golvläggare utan gränser

2020 - 02 - 05

158

54

84

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 29


FRÅGA

JURISTEN

På senare tid har det kommit in många frågor om vad som gäller kring avhjälpande och hur långt entreprenörens ansvar

sträcker sig. Finns det verkligen en oinskränkt skyldighet att avhjälpa, som många beställare påstår? Nedan följer ett

antal frågor som inkommit till Golvbranschen och som rör just skyldighet att avhjälpa uppkomna fel.

Strax före jul utförde vi ett arbete

åt en privat person som tyvärr

inte blev helt nöjd med resultatet.

Vi har satt kakelplattor i ett badrum

och konsumenten menar nu

att det före kommer färgskiftningar

mellan plattorna. Vi kan

själva inte se att så skulle vara

fallet, men konsumenten är

mycket upprörd och tjatar på

oss om att åtgärda detta. Vad

ska vi göra?

Då ni har utfört arbetet åt en konsument,

så ska Konsumenttjänstlagen

tillämpas. Det innebär att

kunden först och främst har att

visa att de påstådda omständigheterna

faktiskt före ligger. Detta

görs vanligtvis genom en besiktning,

ni kan med fördel hänvisa er

kund till Golvbranschens besiktningsmän

som ni hittar på vår

hemsida.

Om besiktningen visar att det

föreligger ett fel, så har konsumenten

enligt huvudregeln rätt

att kräva att näringsidkaren avhjälper

felet, men inte om detta medför

olägenheter eller kostnader

för näringsidkaren som är oskäligt

stora i förhållande till felets betydelse

för konsumenten. Om ett

avhjälpande inte kan ske utan att

det medför en orimlig kostnad för

entreprenören ska istället ett prisavdrag

göras. Frågan blir då om

det är möjligt att avhjälpa detta,

synbart ringa fel, utan att det

medför en orimlig kostnad för er?

En färgskiftning som inte påverkar

golvets funktion utgör ett

skönhetsfel. Vägledning bör då tas

i Golvbranschens Bedömningsgrunder

vid skönhetsfel. I bedömningsgrunderna

föreskrivs att felet

ska värderas i förhållande till köpeskillingen,

hur länge utrymmet har

använts samt utrymmets övriga

standard. Framkommer det vid en

sådan bedömning att felets värde

understiger 30 procent av köpeskillingen

ska köpeskillingen reduceras

med motsvarande procent.

Överstiger däremot felets värde

30 procent i förhållande till köpeskillingen

ska felet avhjälpas. För

att avgöra hur felet ska värderas

kan ni till exempel anlita en besiktningsman.

Då det påstådda felet i detta fall

endast utgörs av ett smärre skönhetsfel

borde alltså, utifrån Konsumenttjänstlagen

och Golvbranschens

Bedömningsgrunder vid

skönhetsfel, ett prisavdrag vara

den påföljd som blir aktuell. Men

kom ihåg att innan detta blir aktuellt

är det upp till konsumenten

att inledningsvis visa att det överhuvudtaget

föreligger ett fel!

Joanna Nordström

joanna@golvbranschen.se.

Vi har utfört en entreprenad åt

en byggare där AB 04 är avtalat.

Vid slutbesiktningen upptogs

några mindre fel i protokollet,

inget som påverkar vare sig

användandet eller utseendet på

ett märkbart sätt. Byggaren är

nu på oss om att åtgärda detta

och hänvisar till vår skyldighet

att avhjälpa i AB 04 5:17. Men i

det här fallet skulle ett avhjälpande

bli oerhört dyrt i förhållande

till felens omfattning. Är vi verkligen

skyldiga att alltid avhjälpa?

Det korta svaret är nej, ni är inte

alltid skyldiga att avhjälpa fel. Det

finns ett undantag från den bestämmelse

som er beställare

hänvisar till. Undantaget återfinns

i AB 04 5:18 och bestäm melsen

utgör en begränsning av avhjälpandeskyldigheten

som stadgas i

5:17. I 5:18 st 1 stadgas att ”Fel

som inte i väsentlig grad påverkar

entreprenadens bestånd, utseende

eller möjligheten att använda

den på ett ändamålsenligt sätt är

entreprenören inte skyldig att

avhjälpa, i den utsträckning detta

skulle vara oskäligt med hänsyn

till avhjälpandekostnader och

andra omständigheter”. För att

regeln ska kunna tillämpas krävs

att två förutsättningar är uppfyllda,

dels ska felet inte vara av väsentlig

betydelse för beställaren, dels

ska avhjälpandekostnaden innebära

en oskälig kostnad för entreprenören.

För att ett avhjälp ande

inte ska bli aktuellt, måste man

alltså först avgöra om felet är av

väsentlig betydelse för beställaren,

därefter kan man se till avhjälpandekostnaden.

Är felet av väsentlig

betydelse ska det alltid avhjälpas,

oavsett kostnaden.

Betydelsen av felet ska utgå

ifrån en objektiv bedömning och

om parterna inte kan komma

överens, med varandra eller med

besiktningsmannen, kan frågan

prövas vid en överbesiktning eller

vid domstol.

Om ett avhjälpande bedöms

vara oskäligt ska entreprenören

istället sätta ned kontraktssumman

med ett belopp motsvarande vad

denne har sparat in på ett ej kontraktsenligt

utförande eller material.

En sådan bedömning kan

besiktningsmannen vara behjälplig

med.

Joanna Nordström

joanna@golvbranschen.se.

Vi har en butik där vi bland annat

säljer golvmaterial och i januari

sålde vi ett laminatgolv till ett

byggföretag. Företaget monterade

sedan golvet hemma hos

en privatperson. Efter en kortare

tid kom privatkunden in med

klagomål på fogsprång i golvet.

En besiktningsman har varit där

och fogsprånget ligger precis på

marginalen för vad som ska

klassas som fel enligt Golvbranschens

Bedömningsgrunder vid

skönhetsfel. Konsumenten ligger

på byggföretaget som i sin tur

vill kräva oss på nytt material

och omkostnaderna för arbetet

med att byta ut golvet. Vi har

inte avtalat om några särskilda

köpevillkor. Vad gäller egentligen?

Då både ni och er kund är näringsidkare

och ni inte har avtalat om

annat är det Köplagen som ska

tillämpas. Att byggföretaget i sin

tur har installerat materialet hos

en konsument påverkar inte det

rättsliga förhållandet mellan er

och dem.

I Köplagen stadgas att om en

vara som har sålts, ifråga om art,

mängd, kvalitet, andra egen skaper

och förpackning, inte stämmer

överens med avtalet föreligger

det ett fel i varan. Köparen kan i

sådana fall ha rätt till påföljder,

såsom avhjälpande, omleverans

eller prisavdrag, hävning av köpet

samt skadestånd. En förutsättning

för att köparen ska få rätt till

en påföljd är dock att denne har

reklamerat felet i rätt tid. I rätt tid

innebär att köparen ska reklamera

felet så snart denne upptäcker

eller borde ha upptäckt felet.

Efter två år förlorar köparen rätten

att reklamera. Kom ihåg att det

vid en reklamation är köparen

som har bevisbördan för att det

föreligger ett fel i varan!

Om det visar sig föreligga ett

fel är det i första hand ett avhjälpande

som blir aktuellt, detta gäller

dock endast om felet kan åtgärdas

utan kostnad för köparen och utan

oskälig kostnad eller olägenhet

för säljaren. Istället för avhjälp ande

finns en möjlighet till omleverans.

Om varken avhjälpande eller omleverans

är aktuellt på grund av till

exempel oskälig kostnad för säljaren,

kan köparen istället få ett

pris avdrag. Prisavdraget ska då

beräknas så att skillnaden mellan

det nedsatta och det avtalade

priset motsvarar förhållandet

mellan varans värde i felaktigt

och i avtalsenligt skick. Köparen

kan även ha rätt till ersättning för

den skada denne lider på grund

av att varan är felaktig, såsom

kostnader för ett eventuellt avhjälpande

hos kunden.

I förevarande fall verkar besiktningsmannen

inte helt ha kunnat

säkerställa om golvet ligger utanför

godkända toleransnivåer och

det är därför tveksamt om det

överhuvudtaget föreligger ett fel.

Men om det anses föreligga ett

fel, så torde ett avhjälpande eller

en omleverans kunna utgöra en

sådan oskälig kostnad som stadgas

i Köplagen, varpå ett mindre

prisavdrag istället kan bli aktuellt.

Joanna Nordström

joanna@golvbranschen.se.

30 | GOLV TILL TAK | #2 - 2020


NYA PÅ FORBO

Josefin Larsson tillträdde 1 januari tjänsten

som nordisk marknadschef. Hon kommer

senast från klädkedjan Joy och dessförinnan

har Josefin arbetat på Eco-Boråstapeter samt

på Bolon. Hon har en bred erfarenhet av marknadsföring

på både strategisk, taktisk och

operativ nivå.

Göran Carlsson är sedan 1 januari säljchef

för Region Öst med försäljningsansvar för

Östergötland, Södermanland, Västmanland,

Uppland och Stockholm. Han kommer närmast

från tjänsten som vd på Olle Lind Golv i Stockholm.

Han har en bred och gedigen erfarenhet

i golvbranschen, både från entreprenad- och

från leverantörssidan. ■

EVENTS AV GOLVINTRESSE

HOME ETC (F D STORA VILLAMÄSSAN)

Malmömässan

5 – 8 mars

NORDBYGG

Stockholmsmässan

21 – 24 april

SALONE DEL MOBILE / MILANO DESIGN WEEK

Milanomässan

21 – 26 april

DOMOTEX TURKEY

13 – 16 juli

Gaziantep

BAU

Messe München

11 – 16 januari 2021

SAMGÅENDE

Bostiks moderbolag Arkema förvärvar danska

LIP Bygningsartikler AS, LIP, som tillverkar

kakellim, vattentätningssystem och golv avjämning.

LIP har en omsättning på 30 miljoner euro

och sysselsätter runt femtio personer. Tillverkningen

sker i en mycket automatiserad och

koldioxidneutral anläggning i Nørre Aaby på

danska ön Fyn.

LIP är en välkänd aktör på den skandinaviska

marknaden. Sammanslagningen ger därför

starka geografiska och kommersiella synergier

vilket gör att Bostik kan erbjuda sina kunder

ett utökat utbud av lösningar samtidigt som

det ökar Bostiks närvaro i Norden.

– De båda företagen kommer att drivas

parallellt i år, säger Marcus Ek, kommersiell

direktör Finland-Sverige för Bostik. Under

2021 slås sedan företagen ihop till en enhet

men hur den kommer att se ut vet vi ännu

inte. Vi har ju nästan ett år på oss att utreda

det. Vad som dock redan nu är klart är att båda

namnen och sortimenten kommer att leva

vidare.

LIP var familjeägt och ägaren ville av personliga

skäl sälja företaget. Han var då intresserad

av bästa möjliga lösning för att hans företag

skulle kunna leva vidare.

– Det fanns andra intressenter än Akema /

Bostik, säger Marcus Ek, men LIPs ägare valde

att genomföra affären med oss. Vilket givetvis

gläder oss.

Thomas Åkerblad

GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Folkungagatan 122

116 30 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Mats Tingstam

Carina Vässblad

JURIDIK: Joanna Nordström

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Malin Bergström

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

BÄST I DECEMBER OCH JANUARI!

Bäst på att samla in plastspill för återvinning

under december – januari var:

BL-Interiör – 3226 kilo

Gislaveds Golvbeläggning – 2987 kilo

Sandéns Golv i Ängelholm – 2 046 kilo

Ottossons Golv – 1 756 kilo

Bergslagens Golvservice – 1600 kilo

PRENUMERERA!

En årsprenumeration

Golv till Tak kostar

bara 380:- (exkl moms)

och då får du åtta välmatade

och intressanta

nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm

Tel 08-702 3090

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl

Frida Johansson

Christoffer Lundkvist

Kurser/adm: Nina Widell

08-702 3099

08-702 3093

08-702 3092

08-702 3091

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Björn Törnquist

Welin & Co AB

Tel: 08 - 544 104 41

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Daniel Hägg

Jannes Golv i Hudiksvall AB

Tel: 0650 - 177 60

Tf ordf Mattias Eriksson

ENE 1 AB

Tel: 08-720 66 90

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

#2 - 2020 | GOLV TILL TAK | 31


NYHET

Sensation laminat

Onaturligt

naturligt!

» Djupare struktur för en naturlig känsla

» Kvistar, sprickor och matt yta

» Nya naturtrogna fasade kanter

» Pergo slitstyrka ända ner i fasningen

» AquaSafe för överlägsen vattentålighet


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Folkungagatan 122

116 30 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

En perfekt kombination

SNABB OCH SMIDIG GOLVLÄGGNING

1025 Superflow är ett självutjämnande flytspackel

för hårda underlag och är en perfekt grund för

plastmatta, parkett eller storformatiga keramiska

plattor. Spacklingen kan enkelt utföras stående och

du slipper skrapspacklingar liggande på knä.

Startac Power och Startac Combi är två universella golvoch

vägglim med mycket breda användningsområden, i

både torra och våta utrymmen. Tillsammans med 1025

Superflow får du ett miljövänligt system för golv med

krav på lång livslängd och hög kvalitet!

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!